Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp công ty xuất nhập khẩu khoáng sản hà nội

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n ---------------------B¸o c¸o s¬ bé gåm c¸c phÇn: A.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty...................................1 1. LÞch sö h×nh thµnh..................................................................................1 2.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn..................................................................................3 B,Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh .........................................................12 1. S¶n phÈm.............................................................................................12 2. ThÞ trêng..............................................................................................15 3. Bé m¸y tæ chøc....................................................................................23 4. C¬ cÊu lao ®éng...................................................................................30 5.T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ............................................................31 C. C¸c kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p...................................................................37 1. Ph¬ng híng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t¬ng lai..............................37 2. Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p..........................................................39 A. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n Hµ Néi 1. LÞch sö h×nh thµnh. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n Hµ Néi ngµy nay nguyªn lµ Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n , ®îc thµnh lËp ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 1956 theo quyÕt ®Þnh cña Bé Th¬ng nghiÖp vµ trùc thuéc Bé nµy ( nay lµ Bé Th¬ng M¹i).Lóc ra ®êi , nã cã tªn Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n - Than - Xi m¨ng - Gç , gäi t¾t lµ Xukogox ; ®Õn th¸ng 7 n¨m 1957 tæng c«ng ty ®îc giao thªm nhiÖm vô kinh doanh c¸c mÆt hµng kim khÝ , ho¸ chÊt , t©n dîc , vËt liÖu x©y dùng … nªn ®æi thµnh Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n , víi tªn gäi t¾t lµ Minexport . Minexport lµ ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh ®Çu tiªn ®îc quyÒn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu sím nhÊt trong ngµnh ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. tæng c«ng ty ®îc x©y dùng nh»m môc ®Ých phôc vô cho c«ng cuéc b¶o vÖ miÒn B¾c x· héi chñ nghÜa vµ chi viÖn cho c¸ch m¹ng gi¶i phãng miÒn Nam. Trªn thùc tÕ tæng c«ng ty ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô nµy , tõ n¨m 1956 ®Õn n¨m 1982. Tõ n¨m 1982 , chÊp hµnh chñ tr¬ng cña Nhµ níc , tæng c«ng ty ®· tr¶i qua nh÷ng thay ®æi lín thÓ hiÖn ë viÖc nh÷ng mÆt hµng chñ lùc dÇn bÞ t¸ch sang c¸c c«ng ty , c¸c ngµnh kh¸c trong suèt c¸c n¨m tõ 1982 ®Õn 1990. §Õn n¨m 1993 c«ng ty ®· ®¨ng ký vµ ®îc chÊp thuËn cho thµnh lËp l¹i , mang tªn C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n , tªn quèc tÕ gi÷ nh cò lµ Minexport , hiÖn ®ang dÇn ph¸t triÓn vµ lín m¹nh cho ®Õn ngµy nay. Minexport ngµy nay lµ mét c«ng ty võa vµ nhá trong Bé th¬ng M¹i ViÖt Nam, víi mét vµi th«ng sè sau ; (tÝnh 5 n¨m gÇn nhÊt , tõ 1998 ®Õn 2002) + Doanh thu hµng n¨m trung b×nh ®¹t........; tèc ®é t¨ng trëng:........ +Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu diÔn ra s«i næi vµ phong phó, cô thÓ : xuÊt khÈu : Doanh thu : Tèc ®é t¨ng trëng: nhËp khÈu : doanh thu tèc ®é t¨ng trëng : thÞ trêng : Kh¸c víi n¨m 1956 , C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n ngµy nay , phï hîp víi t×nh h×nh vµ xu thÕ më cöa cña ®Êt níc , phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc , cã môc ®Ých , chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh sau a.Môc ®Ých: Môc ®Ých ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®Èy m¹nh s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu , ®¸p øng yªu cÇu n©ng cao sè lîng , chñng lo¹i vµ chÊt lîng c¸c mÆt hµng do c«ng ty kinh doanh , liªn doanh , liªn kÕt phï hîp víi thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ , t¨ng thu ngo¹i tÖ cho nhµ níc , gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. b. Chøc n¨ng : C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n cã c¸c chøc n¨ng sau: - Tæ chøc xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c mÆt hµng theo giÊy phÐp kinh doanh cña c«ng ty vµ phï hîp víi quy chÕ hiÖn hµnh cña Nhµ níc . -Tæ chøc tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu ë trong níc . -Liªn doanh , liªn kÕt , ®Çu t cho s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng trong giÊy phÐp víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ ngoµi níc. - NhËn xuÊt nhËp khÈu uû th¸c cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ ngoµi níc. c.NhiÖm vô: C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n cã c¸c nhiÖm vô sau: - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty theo quy chÕ hiÖn hµnh phï hîp. -T¹o nguån vèn hç trî cho kinh doanh xuÊt khÈu , qu¶n lý khai th¸c vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶. -Tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch , chÕ ®é qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu . - Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ thuÕ , nép ng©n s¸ch nhµ níc. - Nghiªn cøu thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chiÕn lîc vµ gia t¨ng khèi lîng hµng xuÊt khÈu , më réng c¸c thÞ trêng quèc tÕ. - Thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong hîp ®ång kinh tÕ theo ®óng luËt ph¸p. 2.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Trong suèt 46 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh , cïng víi nh÷ng thay ®æi lín lao cña thêi cuéc , cña ®Êt níc , C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n còng tr¶i qua nh÷ng biÕn cè , nh÷ng th¨ng trÇm. 46 n¨m Êy cã thÓ chia ra lµm 3 giai ®o¹n nh sau: Giai ®o¹n 1: Thêi kú vµng son 1956 - 1982. Nh ®· nãi ë trªn , Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n , víi t c¸ch lµ c«ng ty ®îc quyÒn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu sím nhÊt cña ngµnh ngo¹i th¬ng ViÖt Nam, ®îc thµnh lËp víi môc ®Ých xuÊt nhËp khÈu ®Ó phôc vô cho c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ miÒn B¾c x· héi chñ nghÜa vµ chi viÖn cho c¸ch m¹ng gi¶i phãng miÒn Nam. Vµo thêi gian nµy ph¹m vi vµ quy m« ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty rÊt lín , bao gåm c¸c mÆt hµng ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc : than, x¨ng dÇu , ho¸ chÊt , ph©n bãn , xi m¨ng , kho¸ng s¶n , s¾t thÐp , t©n dîc , thiÕt bÞ y tÕ … ThÞ trêng xuÊt nhËp khÈu kh¸ réng kh¾p vµ ®a d¹ng nh Liªn X« cò, Trung Quèc, Rumani, TiÖp Kh¾c … Uy tÝn vµ vÞ thÕ cña c«ng ty kh«ng ngõng lín m¹nh trªn thÞ trêng quèc tÕ vµ trong níc , kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu hµng n¨m lªn tíi 800 900 triÖu ®« la, ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh th¬ng m¹i ViÖt Nam nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung. Cô thÓ trong 26 n¨m cña thêi kú vµng son nµy cã thÓ ®îc nh×n nhËn kü h¬n qua ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty ë nh÷ng mèc thêi gian sau: Giai ®o¹n 1956 - 1964: C«ng t¸c xuÊt khÈu : Sau khi ký kÕt hiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ , miÒn B¾c hoµn toµn gi¶i phãng , nh©n d©n b¾t tay vµo viÖc kh¾c phôc hËu qu¶ chiÕn tranh vµ bíc ®Çu x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ . Thêi kú nµy mét sè s¶n phÈm trong níc s¶n xuÊt ra tiªu thô kh«ng nhiÒu nh than ®¸ , xi m¨ng , apatite , cr«mite , gang , super l©n … nªn Nhµ níc giao cho ngo¹i th¬ng xuÊt khÈu . Do ®ã nhiÖm vô cña Tæng C«ng ty lµ ph¶i t×m thÞ trêng tiªu thô kÞp thêi c¸c s¶n phÈm trªn ®Ó duy tr× vµ thóc ®Èy s¶n xuÊt trong níc ph¸t triÓn. Ngoµi c¸c mÆt hµng lín tæng c«ng ty cßn tæ chøc vµ t×m mét sè nguån hµng kh¸c ®Ó xuÊt khÈu nh lËp xÝ nghiÖp g¹ch Yªn Hng , liªn hÖ víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng tham gia s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nh acid clo , acid sunphuric , ®Êt ®Ìn , v«i bét , hµng tiÓu ngò kim … Nh×n chung trong thêi kú ®Çu , nhiÖm vô xuÊt khÈu cña c«ng ty c¬ b¶n ®· ®îc hoµn thµnh , tiÕn ®é xuÊt khÈu t¨ng dÇn qua c¸c n¨m , tõ 1957 ®Õn 1964 kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng 3 lÇn , cô thÓ víi mét sè thµnh qu¶ ®¸ng kÓ ®¹t ®îc ë c¸c mÆt hµng chñ lùc n¨m 1964 nh sau: % t¨ng so víi STT Tªn mÆt hµng §v tÝnh Sè lîng 1957 1 Than triÖu tÊn 2 300 2 Apatite v¹n tÊn 70 250 3 Xi m¨ng v¹n tÊn 30 250 4 Gang v¹n tÊn 7 300 5 Super l©n v¹n tÊn 4,4 350 B¶ng 1: Kim ng¹ch xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng chñ lùc n¨m 1964 C«ng t¸c nhËp khÈu Tæng c«ng ty ph¶i tiÕp nhËn hµng viÖn trî cña c¸c níc ®ång thêi nhËp khÈu mét sè nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt trong níc nh than ®Ó luyÖn gang, pyrite s¾t, thÐp chÕ t¹o, c¸c ho¸ chÊt cho cao su thuû tinh, diªm, giÊy, xµ phßng, ®êng, da… vµ c¸c lo¹i ph©n bãn ho¸ häc, thuèc trõ s©u. Cã thÓ nãi c«ng t¸c nhËp khÈu cña c«ng ty ®· ®¸p øng mét sè lîng kh¸ lín nguyªn nhiªn vËt liÖu cho c¸c ngµnh c«ng, n«ng ngiÖp trong níc lóc bÊy giê. Tæng kim ng¹ch nhËp khÈu tõ n¨m 1956 ®Õn n¨m 1964 so víi toµn ngµnh b×nh qu©n chiÕm tû lÖ 22%. Giai ®o¹n 1965 - 1974 C«ng t¸c xuÊt khÈu : Lóc nµy cuéc chiÕn tranh x©m lîc cña ®Õ quèc Mü më réng ra miÒn B¾c b»ng kh«ng qu©n, c¸c tuyÕn giao th«ng bÞ ®¸nh ph¸, viÖc vËn chuyÓn hµng xuÊt khÈu gÆp khã kh¨n. Tæng c«ng ty ®· vît lªn khã kh¨n ®Ó tiÕp tôc b¸m trô vµ duy tr× ho¹t ®éng, b»ng nhiÒu biÖn ph¸p nh lµm kho b·i t¹m thêi ®Ó giÊu hµng, chuyÓn sang vËn chuyÓn ban ®ªm, vËn chuyÓn b»ng ®êng thuû, chuyÓn híng b¸n than vµ hµng ho¸ kh¸c theo ®iÒu kiÖn CIF b»ng c¸ch th«ng qua Vietfracht thuª tµu c¸c níc mang cê kh¸c nhau vµo c¶ng cña ta võa ®Ó thùc hiÖn nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu… MÆc dï chiÕn tranh ¸c liÖt, nhng hµng xuÊt cña tæng c«ng ty vÉn qua biªn giíi b¸n ra thÞ trêng níc ngoµi, quan hÖ giao dÞch vµ ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu víi c¸c níc x· héi chñ nghÜa vµ c¸c thÞ trêng truyÒn thèng vÉn ®îc duy tr×. Trong c¸c n¨m chiÕn tranh, kim ng¹ch xuÊt khÈu cã bÞ gi¶m sót : nh n¨m 1969 chØ cßn 5.026.000 R$ vµ thÊp nhÊt lµ n¨m 1972 kim ng¹ch gi¶m xuèng chØ cßn 2.079.000 R$. TÝnh b×nh qu©n trong 10 n¨m chiÕn tranh, kim ng¹ch xuÊt khÈu so víi toµn ngµnh chiÕm tû lÖ 15,78%. C«ng t¸c nhËp khÈu §Õ quèc Mü më réng chiÕn tranh, viÖc nhËp khÈu cña tæng c«ng ty diÔn ra theo hai híng: tiÕp nhËn hµng viÖn trî cña c¸c níc x· héi chñ ngÜa vµ mét sè níc kh¸c ; ®ång thêi giao dÞch víi c¸c níc t b¶n ®Ó mua mét sè mÆt hµng cÇn thiÕt, hµng cÊm vËn. C¸c mÆt hµng nhËp khÈu chÝnh trong thêi kú nµy lµ x¨ng dÇu, ph©n bãn , c¸c ho¸ chÊt, thuèc næ, s¾t thÐp, ®êng ray, dÇm cÇu, t©n dîc, xi m¨ng… Tæng kim ng¹ch nhËp khÈu thùc hiÖn trong thêi gian nµy so víi toµn ngµnh chiÕm tû lÖ 23%. Giai ®o¹n 1975 - 1982 C«ng t¸c xuÊt khÈu : Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü th¾ng lîi hoµn toµn , ®Êt níc ta ®îc tù do ®éc lËp vµ thèng nhÊt, nh©n d©n c¶ hai miÒn B¾c Nam tiÕn hµnh kh¾c phôc hËu qu¶ chiÕn tranh, kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ . Bíc vµo giai ®o¹n míi , nhiÖm vô xuÊt khÈu trë thµnh cÊp b¸ch nh»m ®¸p øng mét phÇn cho nhu cÇu nhËp khÈu rÊt lín cña toµn quèc.Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Bé giao cho tæng c«ng ty t¨ng lªn m¹nh. Còng do trong níc nhu cÇu vÒ mét sè mÆt hµng nh than ®¸ cho c«ng ngiÖp , apatite cho n«ng nghiÖp , xi m¨ng vµ gang … kh¸ lín nªn nh÷ng mÆt hµng nµy thay v× xuÊt khÈu nh tríc ®©y nay kh«ng xuÊt n÷a, thËm chÝ ph¶i nhËp khÈu thªm. C¬ cÊu hµng xuÊt khÈu do ®ã cã nhiÒu thay ®æi theo híng chuyÓn sang c¸c mÆt hµng kho¸ng s¶n vµ mét sè s¶n phÈm c«ng nghiÖp nh muèi , c¸t tr¾ng, thuû tinh, dîc gia c«ng… C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ vµ nhiÖm vô ®îc giao, tæng c«ng ty ®· t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn. Ngoµi c¸c mÆt hµng chÝnh do c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh vÉn giao cho xuÊt khÈu , tæng c«ng ty cßn nghiªn cøu thªm c¸c mÆt hµng míi ®Ó xuÊt khÈu. TÝnh ®Õn hÕt n¨m 1981 kÕt qu¶ ®¹t ®îc ë c¸c mÆt hµng míi xuÊt khÈu nh sau: STT MÆt hµng % t¨ng so víi 1975 1 Muèi 400 2 Que hµn 475 3 Chai lä 450 4 Thuû tinh 550 5 èng tiªm 450 6 PhÌn chua 425 7 G¹ch men 650 B¶ng 2 - Tèc ®é t¨ng c¸c mÆt hµng míi xuÊt khÈu n¨m 1982 so 1975 Ngoµi ra tÝnh ®Õn n¨m 1981 th× mÆt hµng dÇu cao còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ, tiÕp tôc ®îc më réng c¬ së s¶n xuÊt vµ më réng thÞ trêng tiªu thô. ViÖc hîp t¸c gia c«ng xuÊt khÈu sang Liªn X« (cò) còng ®îc tiÕn hµnh. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty chiÕm trªn 20% so víi toµn ngµnh. Nãi tãm l¹i, ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n trong 26 n¨m ®Çu tiªn ®ãng vai trß quan träng trong ngµnh ngo¹i th¬ng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Êt níc ta cßn chiÕn tranh vµ míi giµnh ®îc ®éc lËp . Tæng c«ng ty ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao. Giai ®o¹n hai: Thêi kú thu hÑp ho¹t ®éng kinh doanh 1982 - 1992 N¨m 1982 chÊp hµnh chñ tr¬ng cña nhµ níc, nh÷ng mÆt hµng quan träng chñ lùc cña c«ng ty dÇn bÞ t¸ch sang c¸c ngµnh vµ c¸c c«ng ty kh¸c. §©y lµ nh÷ng n¨m kinh doanh bÞ gi¶m sót vÒ mäi mÆt. N¨m 1982 mÆt hµng than chuyÓn sang bé Má vµ than. N¨m 1986 mÆt hµng dîc chuyÓn sang bé Y tÕ . N¨m 1988 mÆt hµng xi m¨ng chuyÓn sang bé X©y dùng. N¨m 1988 mÆt hµng s¾t thÐp chuyÓn sang bé VËt t. N¨m 1989 mÆt hµng ph©n bãn chuyÓn sang bé n«ng nghiÖp . N¨m 1990 mÆt hµng ho¸ chÊt chuyÓn sang Tæng c«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam. C¸c quyÕt ®Þnh trªn, trong vßng 10 n¨m ®· liªn tiÕp g©y ra sù x¸o trén lín lao vµ ¶nh hëng tíi tÊt c¶ mäi mÆt cña tæng c«ng ty. Cô thÓ lµ: + Nh÷ng mÆt hµng bÞ t¸ch ®i lµ nh÷ng mÆt hµng kinh doanh chñ lùc cña tæng c«ng ty, ®Æc biÖt lµ than. +Sù t¸ch ®i c¸c mÆt hµng kÐo theo sù t¸ch, c¾t gi¶m theo vÒ mÆt c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ ®éi ngò lao ®éng liªn quan ®Õn mÆt hµng ®ã. Mçi mÆt hµng t¸ch ®i kÐo theo nã lµ c¸c c¸n bé chuyªn m«n liªn quan ®Õn nã, c¬ së vËt chÊt thuéc vÒ nã, thËm chÝ lµ mäi giÊy tê, tµi liÖu thuéc vÒ nã. Do vËy , tæng c«ng ty ®¬ng nhiªn nh bÞ rót hÕt nh÷ng bé phËn chñ lùc ë mäi ph¬ng diÖn. +Sù c¾t gi¶m mÆt hµng lµm gi¶m thÞ trêng xuÊt nhËp khÈu cña tæng c«ng ty. C¸c níc b¹n hµng lín, c¸c hîp ®ång lín còng kh«ng cßn. Nãi tãm l¹i, Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n hÇu nh chØ cßn l¹i lµ c¸i bãng cña chÝnh nã khi nh÷ng g× lµ quan träng nhÊt bÞ rót ®i. Kinh doanh gi¶m sót, mäi mÆt ®Òu bÞ thu hÑp vµ gÆp khã kh¨n. §øng tríc thùc tÕ ®ã, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn l¹i cña tæng c«ng ty kh«ng n¶n lßng mµ tiÕp tôc cè g¾ng hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh ®Ó tæng c«ng ty ®øng v÷ng; b»ng chÊt lîng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu tèt, gi¸ c¶ hîp lý vµ ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã, tæng c«ng ty chñ tr¬ng s¸p nhËp c¸c phßng xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu riªng lÎ tríc ®©y thµnh phßng xuÊt nhËp khÈu, tiÕn tíi lµm gi¶m chi phÝ qu¶n lý vµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh, ngoµi ra tæng c«ng ty tiÕn hµnh c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc cña c¸c chi nh¸nh, ®¹i diÖn. Nhê nh÷ng nç lùc nµy mµ tæng c«ng ty ®· ®øng v÷ng vµ tiÕp tôc hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô cña m×nh. §Õn th¸ng 4 n¨m 1993, Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n ®· ®¨ng ký xin thµnh lËp l¹i, ®æi tªn thµnh c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n, bíc vµo mét thêi kú míi. Giai ®o¹n III: 1993 ®Õn nay: giai ®o¹n phôc håi. Th¸ng 4 n¨m 1993 , C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n ®îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ níc sè 331 TM / TCCB ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 1993 cña Bé th¬ng m¹i. §¨ng ký thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ níc sè 10837 ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 1993 t¹i Së kÕ ho¹ch ®Çu t Hµ Néi. GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 11600 ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 1993 cña Bé th¬ng m¹i. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n vÉn lÊy tªn giao dÞch quèc tÕ cò lµ : VIET NAM NATIONAL MINERALS IMPORT - EXPORT COORPORATION Tªn viÕt t¾t : Minexport . Trô së chÝnh t¹i 35 Hai Bµ Trng quËn Hoµn KiÕm Hµ Néi, cïng c¸c chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ ®¹i diÖn giao nhËn t¹i H¶i Phßng. Sè vèn kinh doanh ban ®Çu lµ 13.042.000.000 VN§ trong ®ã cã 60% lµ vèn ng©n s¸ch vµ 40% lµ vèn c«ng ty bæ sung. Theo quyÕt ®Þnh nµy th× c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n lµ doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Bé th¬ng m¹i, cã t c¸ch ph¸p nh©n , cã con dÊu riªng theo quy ®Þnh nhµ níc, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp, cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam (VIETCOMBANK) vµ ng©n hµng xuÊt nhËp khÈu (EXIMBANK). C¸c mÆt hµng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu n»m trong danh môc hµng ho¸ ®· ®îc Bé th¬ng m¹i phª duyÖt vµ phï hîp víi chÝnh s¸ch quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ xuÊt nhËp khÈu . Trong thêi kú nµy, thùc hiÖn chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch míi cña §¶ng vµ Nhµ níc, theo ®ã khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu t¨ng thu ngo¹i tÖ cho ®Êt níc, phôc vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, mÆt hµng vµ thÞ trêng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty tõng bíc ®îc phôc håi vµ më réng. Së dÜ nh vËy v× trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña minh, c«ng ty ®· cã uy tÝn vµ kinh nghiÖm lµm ¨n l©u dµi víi phÝa ®èi t¸c níc ngoµi nªn thÞ trêng vµ mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu dÇn ®· ®i vµo æn ®Þnh.TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2002 c¸c lÜnh vùc vµ mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty, còng nh c¸c thÞ trêng giao dÞch xuÊt nhËp khÈu ®· trë nªn réng kh¾p trªn mäi lÜnh vùc vµ trªn toµn thÕ giíi, còng t¬ng ®¬ng nh nh÷ng n¨m cña thêi kú vµng son vÒ bÒ réng, tuy bÒ s©u th× kh«ng b»ng. Tõ ®ã ®Õn nay(cuèi 2002 ) ®· gÇn ®îc 10 n¨m. Tuy kh«ng cã ®îc tÇm vãc nh thêi kú vµng son, nhng xÐt trong thêi cuéc vµ hoµn c¶nh ®æi míi c«ng ty ®· cã nh÷ng bíc cè g¾ng vµ ®¹t ®îc nh÷ng bíc thµnh tÝch nhÊt ®Þnh. Trong nh÷ng n¨m tiÕp ®Õn, c«ng ty ®· ®Æt môc tiªu vµ ®ang cè g¾ng nç lùc hÕt m×nh v× sù phån thÞnh cña chÝnh m×nh còng nh sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. B. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh 1. S¶n phÈm HiÖn nay, mÆt hµng vµ lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty kh¸ ®a d¹ng vµ bao trïm réng kh¾p, chø kh«ng dõng l¹i ë lÜnh vùc kho¸ng s¶n nh tªn gäi cña c«ng ty.Cô thÓ nh sau: VÒ xuÊt khÈu: +Kho¸ng s¶n: quÆng vµ tinh quÆng, kim lo¹i ®en, kim lo¹i mµu vµ hîp kim. +Hµng thñ c«ng mü nghÖ, hµng may mÆc, giÇy dÐp. +Cao su, c¸c s¶n phÈm cao su , tinh dÇu h¹t, c¸c lo¹i h¹t ®iÒu, nguyªn liÖu s¶n xuÊt thøc ¨n gia sóc. +C¸c s¶n phÈm thuû tinh, pha lª, ®å gèm sø. +C¸c s¶n phÈm kh«, n«ng s¶n( trõ g¹o). VÒ nhËp khÈu : +Kim lo¹i ®en, kim lo¹i mµu, hîp kim, ho¸ chÊt, ph©n bãn. +VËt liÖu x©y dùng, vËt liÖu kÕt dÝnh, s¶n phÈm giÊy, hµng tiªu dïng(thiÕt yÕu vµ c«ng nghiÖp). +Nhùa ®êng, chÊt dÎo, dÇu nhên, c¸c phô gia. + KhÝ c«ng nghiÖp, vËt t, thiÕt bÞ lÎ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i. +M¸y x©y dùng, vËt liÖu trang trÝ néi thÊt, thiÕt bÞ xÕp dì hµng ho¸. +Trang thiÕt bÞ y tÕ, thiÕt bÞ ©m thanh, nh¹c cô, sø vÖ sinh. C¸c mÆt hµng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nµy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Òu t¨ng trëng víi tèc ®é cao, tÝnh tõ n¨m 2000 cô thÓ nh b¶ng sau: a. T×nh h×nh hµng ho¸ xuÊt khÈu c¸c n¨m 2000, 2001, 2002 STT 1 2 3 N¨m Sè mÆt hµng xuÊt khÈu (lo¹i) TrÞ gi¸ hµng xuÊt khÈu (triÖu USD) 16 14 10 2,8 3,3 2,811 2000 2001 2002 % t¨ng so víi n¨m tríc VÒ sè mÆt hµng VÒ gi¸ trÞ Trong ®ã: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 MÆt hµng §v tÝnh Gang c¸c lo¹i TÊn Wolframite Inmenite Tói x¸ch Lôa t¬ t»m Kh¨n t¬ t»m T¬ t»m Ho¸ chÊt CaHPO4 ThiÕc thái Sodium Tinh dÇu Ho¸ chÊt ¸o s¬ mi Gç D©y chun Bét barite Gèm sø M¸y ®ãng gãi mú Líi c©u §¸ xay Hµng tiªu dïng tæng hîp ThÐp N¨m 2000 Khèi lîng 405 % t¨ng so víi n¨m tríc N¨m 2001 Khèi lîng 383,7 N¨m 2002 % t¨ng so víi n¨m tríc Khèi lîng 799 % t¨ng so víi n¨m tríc T×nh h×nh hµng ho¸ nhËp khÈu c¸c n¨m 2000, 2001, 2002 STT N¨m Sè mÆt hµng xuÊt TrÞ gi¸ hµng xuÊt % t¨ng so víi n¨m khÈu(lo¹i) 1 2 3 2000 2001 2002 31 37 37 khÈu (triÖuUSD) 11,5 17,87 15,698 tríc VÒ sè mÆt hµng VÒ gi¸ trÞ STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MÆt hµng ThiÕt bÞ ®iÖn ThiÕt bÞ PCCC H¹t nhùa Ho¸ chÊt GiÊy Ph©n bãn Tinh dÇu ThiÕt bÞ y tÕ Nh«m thái DÇu ®iÒu chÕ cao su Nguyªn liÖu may GC M¸y may CN Khu«n g¨ng tay M¸y cuèn sîi b¸nh MÇu thµnh phÈm Th¹ch cao §Êt ®Ìn Bét läc bia èng thuû tinh ch× ¤ t« qua sö dông Phô tïng « t« ThÐp M¸y nghiÒn ®¸ Dông cô cÇm tay Nhùa ®êng M¸y xóc NhËt §v tÝnh N¨m 2000 Khèi lîng %t¨ng so víi n¨m tríc N¨m2001 Khèi lîng %t¨ng so víi n¨m tríc N¨m2002 Khèi lîng %t¨ng so víi n¨m tríc 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 CaHPO4 D©y ®iÖn B×nh Amoniac V¶i vôn M¸y giÆt CN Thùc phÈm B×nh ®ùng oxy S¾t thÐp Kim lo¹i mµu Bét ca cao M¸y xóc M¸y ñi Xót caustic Lâi que hµn B· ®Ëu t¬ng Xe t¶i VËt liÖu næ ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm Bét mÇu §ång tÊm Xe m¸y Thuèc thó y TÊm trÇn Khung trÇn Mòi khoan B¨ng t¶i Lèp « t« Phô tïng mòi khoan Kh« ®Ëu t¬ng 2. ThÞ trêng Tríc ®©y, c«ng ty bu«n b¸n víi thÞ trêng c¸c níc x· héi chñ nghÜa lµ chÝnh, bao gåm c¸c níc thuéc §«ng ¢u vµ Liªn X« cò. Nhng tõ n¨m 1986 do chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc cã thay ®æi, theo ®ã chñ tr¬ng ®a ph¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ quan hÖ quèc tÕ, nªn thÞ trêng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty ®· cã nhiÒu thay ®æi theo híng më réng vµ s©u s¾c h¬n. C¸c b¹n hµng cña c«ng ty hiÖn nay bao gåm: NhËt, óc , §µi Loan, Singapo, Malaixia, Th¸i Lan, Hµn Quèc, §øc, In®«nªxia, §an M¹ch, Thuþ Sü, Ên §é,Trung Quèc, Hång K«ng, Ph¸p, iran, Nga, BØ, ucraina, Canada vµ Mü. Trong c¸c níc trªn ®©y th× thÞ trêng nhËp khÈu chñ yÕu lµ §µi Loan vµ NhËt, cßn thÞ trêng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ c¸c níc Ch©u ¢u vµ Ch©u ¸. T×nh h×nh thÞ trêng xuÊt nhËp khÈu chi tiÕt cña c«ng ty trong vßng 3 n¨m gÇn ®©y nhÊt (2000,2001,2002) nh sau; a. XuÊt khÈu STT 1 2 3 N¨m 2000 2001 2002 Sè thÞ trêng xuÊt khÈu (níc) 11 9 8 Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu ( triÖuUSD) 2,8 3,33 2,811 % t¨ng so víi n¨m tríc (%) VÒ sè thÞ trêng VÒ tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu -12,5 -11,11 +18,93 -15,58 Trong ®ã: STT ThÞ trêng N¨m 2000 Kim % t¨ng ng¹ch so víi xuÊt n¨m trkhÈu íc (1.000 (%) USD) 1 2 3 §µi Loan NhËt Anh 823,25 222,1 585,93 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lµo Brunei Singapore §øc Hy L¹p EU Philipine Indonesia Nga Hµn Quèc SÐc 530 7,38 367,2 26,5 25,6 116,9 16,78 131 N¨m 2001 Kim % t¨ng ng¹ch so víi xuÊt n¨m trkhÈu íc (1.000 (%) USD) 702,92 216,5 955,5 63,07 24,26 228,7 15,6 -39 47,62 183,8 214,91 64,05 3,25 265,11 N¨m 2002 Kim % t¨ng ng¹ch so víi xuÊt n¨m trkhÈu íc 1.000 (%) USD) 77,98 173,67 -75,3 1.312, 37,34 33 39,2 151,2 34,2 -28,18 724,64 22.196 111,12 -58,08 8,344 b. NhËp khÈu STT N¨m Sè thÞ trêng nhËp khÈu (níc) Tæng kim ng¹ch nhËp % t¨ng so víi n¨m tríc khÈu (triÖu USD) 1 2 3 2000 2001 2002 21 22 20 11,5 17,87 15,698 VÒ sè thÞ trêng 4,76 -9,09 VÒ kim ng¹ch nhËp khÈu 55,4 -12,15 Trong ®ã: STT ThÞ trêng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 §µi Loan NhËt Hµn Quèc Trung Quèc Mü Th¸i Lan §øc Italia Singapore Indonesia §an M¹ch Ên §é Hång K«ng Nga Ph¸p TriÒu Tiªn Céng hoµ SÐc Anh Malaisia Thuþ §iÓn Philipine Canada Thuþ SÜ BØ PhÇn Lan óc argentina N¨m 2000 N¨m 2001 Kim %t¨ng Kim %t¨ng ng¹ch so víi ng¹ch so víi nhËp n¨m nhËp n¨m khÈu tríc khÈu tríc ( triÖu (%) (triÖu (%) USD) USD) N¨m 2002 Kim %t¨ng ng¹ch so víi nhËp n¨m khÈu tríc (triÖu (%) USD) 1,34 1,13 1,52 3,44 0,151 0,345 0,248 0,03 0,502 0,036 0,204 0,644 0,415 0,56 0,003 0,142 0,004 0,022 0,019 0,001 0,4 0,989 1,307 4,59 0,44 0,305 1,124 2,096 2,64 4,027 0,128 0,711 0,974 0,0092 1,46 0,117 0,085 1,39 2,751 0,001 0,0024 0,34 0,34 0,017 0,004 0,993 0,0077 0,027 0,49 0,079 0,52 0,225 3,61 0,15 0,015 0,025 0,022 0,157 0,223 3.Bé m¸y tæ chøc C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n hiÖn nay cã tæng sè 100 ngêi víi c¬ cÊu tæ chøc nh sau: Ban gi¸m ®èc c«ng ty: Gåm 1 gi¸m ®èc vµ 1 phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc c«ng ty do Bé th¬ng m¹i bæ nhiÖm vµ lµ ngêi ®iÒu hµnh vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty, chÞu mäi tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty tríc Bé th¬ng m¹i vµ Nhµ níc. Phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô trî gióp vµ t vÊn cho gi¸m ®èc vÒ c¸c môc tiªu vµ chiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty. Díi ban gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban trùc thuéc ®îc chia thµnh hai khèi: khèi kinh doanh vµ khèi qu¶n lý. Cô thÓ nh sau: Khèi kinh doanh : Khèi nµy bao gåm: * C¸c phßng nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu gåm : Phßng xuÊt nhËp khÈu 1, 2, 3, 4, 5, 6, vµ tæ chuyªn viªn xuÊt nhËp khÈu. C¸c phßng ban nµy cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh sau: - X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña phßng m×nh. - X©y dùng ph¬ng ¸n tõng dÞch vô kinh doanh vµ tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ph¬ng ¸n ®· ®îc gi¸m ®èc c«ng ty duyÖt. - Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c chÝnh s¸ch, c¸c quy ®Þnh, c¸c chØ thÞ, nguyªn t¾c cña Nhµ níc, cña Bé th¬ng m¹i vµ c«ng ty cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. - ChÊp hµnh c¸c luËt ph¸p quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ c«ng ty. B¶o vÖ bÝ mËt quèc gia vµ bÝ mËt kinh doanh, gi÷ g×n b¶o qu¶n tµi s¶n, vèn cña Nhµ níc, thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ. Riªng trëng phßng kinh doanh cã c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: + §¹i diÖn cho phßng m×nh nhËn chØ tiªu kinh doanh, l·nh ®¹o nh©n viªn cña phßng ®Ó thùc hiÖn chØ tiªu Êy, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña phßng m×nh tríc gi¸m ®èc c«ng ty. +Chñ ®éng ph©n phèi thu nhËp cho ngêi lao ®éng trong phßng tõ l¬ng, thëng theo nguyªn t¾c " ph©n phèi theo lao ®éng ", chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù c«ng b»ng, hîp lý trong ph©n phèi thu nhËp phï hîp víi quy chÕ cña c«ng ty vµ ph¸p luËt nhµ níc. * Chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh: Lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh trùc thuéc c«ng ty, trô së ®Æt t¹i BÕn Ch¬ng D¬ng, quËn I, ho¹t ®éng theo quyÕt ®Þnh sè 331TM/TCCB ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 1993 vÒ viÖc thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ níc vµ giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu sè 1.16.007/GF cña Bé th¬ng m¹i, ®¨ng ký thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 1993 träng tµi kinh tÕ nhµ níc, Hµ Néi. Chi nh¸nh cã con dÊu riªng vµ ho¹t ®éng theo h×nh thøc h¹ch to¸n b¸o sæ do c«ng ty chØ ®¹o. Chi nh¸nh cã c¸c nhiÖm vô chÝnh sau ®©y: -X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh xuÊt khÈu, nhËp khÈu ( bao gåm xuÊt nhËp khÈu tù doanh, uû th¸c, liªn doanh, giao nhËn vËn t¶i hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu) ®èi víi c¸c mÆt hµng ®· ghi ë giÊy phÐp trong ph¹m vi thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¸c tØnh phÝa Nam. - X©y dùng ph¬ng ¸n tõng dÞch vô kinh doanh vµ tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ph¬ng ¸n ®ã. - Më cöa hµng kinh doanh, dÞch vô, giíi thiÖu mua b¸n s¶n phÈm theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ®Þa ph¬ng vµ Nhµ níc. - Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c chÝnh s¸ch, nguyªn t¾c, chØ thÞ, quy ®Þnh cña Nhµ níc, ®Þa ph¬ng vµ c«ng ty cã liªn quan ®Õn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c, cã biÖn ph¸p b¶o vÖ tµi s¶n, vèn, thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ. *Cöa hµng kinh doanh s¶n phÈm ®iÖn tö. §©y lµ cöa hµng liªn doanh cña c«ng ty víi Sony ViÖt Nam. §Õn cuèi n¨m 1999, c«ng ty ®· c¶i t¹o thªm c¬ së vËt chÊt vµ cho h·ng LG thuª gian hµng ë phÝa 35 Hai Bµ Trng, cßn cöa hµng ë phÝa ®êng Bµ TriÖu c«ng ty dµnh ®Ó kinh doanh s¶n phÈm ®iÖn tö TCL cña Trung Quèc vµ JVC. * XÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÕ phÈm ph©n bãn l¸ cho n«ng nghiÖp ë Gia L©m Ban ®Çu xÝ nghiÖp nµy ®îc nhµ níc ®Çu t 500.000.000 VN§ vµ ph¶i hoµn tr¶ l¹i vèn cho Nhµ níc sau 5 n¨m. §Õn nay ph©n xëng ®· ho¹t ®éng ®îc 4 n¨m vµ hoµn tr¶ cho Nhµ níc ®îc 60% sè tiÒn trªn. S¶n phÈm do xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra ®· ®îc vËn chuyÓn ®i c¸c tØnh ®Ó chµo b¸n vµ bíc ®Çu cã tÝn nhiÖm víi nhµ n«ng. Trong nh÷ng n¨m tíi, xÝ nghiÖp ph¶i hoµn tr¶ sè vèn cßn l¹i cho nhµ níc ,tiÕp tôc duy tr× vµ n©ng cao h¬n n÷a ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô cña m×nh ®èi víi Nhµ níc. *§¹i diÖn giao nhËn t¹i H¶i Phßng : §¹i diÖn nµy cã nhiÖm vô giao nhËn hµng ho¸. Mäi chi phÝ ph¸t sinh ®Òu ph¶i cã dù trï vµ b¸o c¸o th«ng qua phßng kÕ to¸n tµi vô cña c«ng ty vµ gi¸m ®èc phª duyÖt. Tríc ®©y, ®¹i diÖn nµy cã quy m« kh¸ lín víi sè c¸n bé lµm viÖc nhiÒu nhng kÓ tõ khi c«ng ty gÆp khã kh¨n trong thêi kú 19821993, do yªu cÇu gi¶m bít chi phÝ qu¶n lý nªn hiÖn nay nã ®· bÞ thu hÑp xuèng chØ cßn 1 nh©n viªn lµm viÖc t¹i ®ã víi khèi lîng c«ng viÖc kh¸ nhá. Khèi qu¶n lý: Khèi nµy bao gåm 2 phßng: phßng tæng hîp vµ phßng kÕ to¸n tµi vô. Trong ®ã phßng tæng hîp bao gåm 2 bé phËn lµ bé phËn hµnh chÝnh vµ bé phËn tæ chøc c¸n bé. Chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ cña c¸c phßng vµ bé phËn nµy nh sau: + Phßng tæng hîp: - Tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc s¾p xÕp, ®µo t¹o, tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng trong c«ng ty theo nhiÖm vô cña c«ng ty, mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi bé luËt lao ®éng, tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ vµ hîp ®ång lao ®éng. - Nghiªn cøu, x©y dùng vµ ngµy cµng hoµn thiÖn c¸c néi dung, quy chÕ cña c«ng ty nh néi quy lao ®éng, quy chÕ tr¶ l¬ng thëng, quy ®Þnh n©ng ng¹ch … ®Ó tr×nh lªn gi¸m ®èc. - Theo dâi viÖc tr¶ l¬ng theo mÉu sæ l¬ng. -Tham mu cho gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é vÒ tiÒn l¬ng vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÒ b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm nh©n thä nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - X©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, b¸o c¸o quyÕt to¸n quü tiÒn l¬ng vµ c¸c b¸o c¸o vÒ lao ®éng, thu nhËp cho c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. - Qu¶n lý tµi s¶n cña c«ng ty, theo dâi chØ tiªu hµnh chÝnh, sö dông c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin, x¨ng xe cho tõng phßng kinh doanh vµ bé phËn qu¶n lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc h¹ch to¸n. + Phßng kÕ to¸n tµi vô: - Khai th¸c mäi nguån vèn nh»m ®¶m b¶o vèn cho c¸c phßng kinh doanh ho¹t ®éng. - Chñ ®éng trong viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ níc. - Tham mu cho gi¸m ®èc xÐt duyÖt c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh ®¶m b¶o ®ñ chi phÝ, an toµn vèn, kinh doanh cã l·i. - Theo dâi t×nh h×nh c«ng nî trong ho¹t ®éng kinh doanh, ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o kÞp thêi cho gi¸m ®èc vÒ nh÷ng l·ng phÝ, vi ph¹m tµi chÝnh trong kinh doanh . -KiÓm tra sè liÖu cña tõng chøng tõ thanh to¸n, nÕu ký duyÖt th× ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi cïng c¸c phßng kinh doanh, víi ph¹m vi vµ møc ®é do gi¸m ®èc quy ®Þnh tuú theo néi dung vµ tÝnh chÊt còng nh quy m« cña vi ph¹m Êy. - Híng dÉn vµ cïng c¸c phßng kinh doanh më sæ s¸ch tÝnh to¸n, theo dâi t×nh h×nh thu chi ®Ó quyÕt to¸n tiÒn l¬ng, thëng theo quy chÕ vµ luËt ph¸p nhµ níc. C¨n cø vµo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban vµ bé phËn cña c«ng ty nh võa nªu ë trªn, ta cã thÓ thÊy m« h×nh bé m¸y qu¶n trÞ ë c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n lµ m« h×nh tæ chøc qu¶n trÞ trùc tuyÕn chøc n¨ng. S¬ ®å sau ®©y sÏ m« t¶ râ h¬n ®iÒu nµy: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc XNK1 XNK2 XNK3 XNK4 XNK5 XNK6 P.Chuyªn viªn Phßng kÕ to¸n tµi vô Phßng tæng hîp Chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh Cöa hµng XÝ nghiÖp s¶n xuÊt ph©n bãn l¸ t¹i Gia L©m §¹i diÖn giao nhËn t¹i H¶i Phßng H×nh 1: S¬ ®å bé m¸y qu¶n trÞ c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n ë s¬ ®å trªn, c¸c ®êng mòi tªn liÒn thÓ hiÖn mèi quan hÖ, ra mÖnh lÖnh tõ gi¸m ®èc xuèng cÊp díi vµ c¸c ®êng mòi tªn ®øt nÐt thÓ hiÖn mèi quan hÖ tham mu cña c¸c phßng ban cho gi¸m ®èc. §èi víi mét doanh nghiÖp võa vµ nhá nh c«ng ty th× m« h×nh bé m¸y qu¶n trÞ trªn lµ hîp lý, v× nã võa ®¶m b¶o tÝnh qu¶n lý tËp trung, ®ång thêi ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña cÊp díi. 4 C¬ cÊu lao ®éng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n hiÖn cã tæng sè 100 lao ®éng.T×nh h×nh cô thÓ nh sau: +C¬ cÊu giíi tÝnh: STT 1 2 Giíi tÝnh Nam N÷ 57 43 Sè ngêi ( ngêi) %trong tæng sè lao ®éng (%) 57 43
- Xem thêm -