Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp công ty tnhh thiết kế và thương mại phát gia

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I Mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ c«ng tnhh thiÕt kÕ vµ th-¬ng m¹i ph¸t gia 1. Th«ng tin chung vÒ doanh nghiÖp - Tªn c«ng ty: C«ng ty TNHH thiÕt kÕ vµ th-¬ng m¹i ph¸t gia. + Tªn giao dÞch quèc tÕ: Phat Gia Trading & Decoration companny Limited + Tªn viÕt t¾t: PNG_CO.,LTD - §Þa chØ: Sè 958 ®-êng L¸ng, ph-êng L¸ng Th-îng, quËn §èng §a, TP Hµ Néi. + Tel: (84_4).7763086. - H×nh thøc ph¸p lý: C«ng ty TNHH 2 thµnh viªn trë lªn. - Ngµnh nghÒ kinh doanh. + ThiÕt kÕ tæng mÆt b»ng, kiÕn tróc, néi ngo¹i thÊt: §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp; + M«i giíi th-¬ng m¹i; + §¹i lý mua, daik lý b¸n, ký göi hµng ho¸. + Bu«n b¸n vËt t-, m¸y mãc thiÕt bÞ trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, x©y dùng; + Trang trÝ néi thÊt ngo¹i thÊt; + Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh d©n dông vµ h¹ tÇng kü thuËt; + L¾p ®Æt trang thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng; + Cho thuª ph-¬ng tiÖn vËn t¶i hµng ho¸, hµnh kh¸ch + Qu¶ng c¸o th-¬ng m¹i (T- vÊn qu¶ng c¸o vµ thùc hiÖn qu¶ng c¸o); + ThiÕt kÕ qu¶ng c¸o, kÎ biÓn hiÖu, trang trÝ khÈu hiÖu (kh«ng bao gåm dÞch vô thiÕt kÕ c«ng tr×nh); + In vµ c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn in; + DÞch vô phèi c¶nh s©n khÊu; + S¶n xuÊt, kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu mü phÈm, trang thiÕt bÞ y tÕ, thiÕt bÞ lµm ®Ñp, trang thiÕt bÞ tr-êng häc (trõ mü phÈm cã h¹i cho søc khoÎ con ng-êi); 1 2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Ph¸t Gia. C«ng ty Ph¸t Gia lµ c«ng ty thiÕt kÕ vµ th-¬ng m¹i ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty TNHH, ®-îc thµnh lËp tõ ngµy 01/01/2004, do së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy phÐp thµnh lËp. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn: Ban ®Çu trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i 650 §-êng L¸ng - §èng §a – Hµ Néi; qua 2 n¨m ho¹t ®éng do ®iÒu kiÖn kh«ng thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh vµ giao dÞch, nªn l·nh ®¹o c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh chuyÓn ®Þa ®iÓm c«ng ty tíi ®Þa chØ: 958 §-êng L¸ng §èng §a – Hµ Néi vµo ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2006. Tuy nhiªn tõ khi thµnh lËp ®Õn nay ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ: + ThiÕt kÕt tæng mÆt b»ng, kiÕn tróc néi thÊt, ngo¹i thÊt ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp. + Trang trÝ néi thÊt, ngo¹i thÊt. + §¹i lý mua, ®¹i lý b¸n, ký göi hµng ho¸. Thêi gian ho¹t ®éng kinh doanh lµ 03 n¨m kÓ tõ khi c«ng ty cã giÊy phÐp ho¹t ®éng kinh doanh, do Së KÕ Ho¹ch vµ §Çu T- Hµ Néi cÊp. 3. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu cña doanh nghiÖp. 3.1 VÒ s¶n phÈm Lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« võa vµ nhá, míi thµnh lËp, c«ng ty TNHH thiÕt kÕ & th-¬ng m¹i Phat Gia chuyªn nhËn thiÕt kÕ vµ cung cÊp thÞ tr-êng c¸c s¶n phÈm néi thÊt vµ ngo¹i thÊt ®-îc lµ tõ m©y, tre, gç vµ khung nh«m, thÐp ®Ó trang trÝ trong c¸c c«ng ty, c¸c khu trung c-, vµ c¸c gia ®×nh. Ngoµi ra c«ng ty cßn kinh doanh c¸c mÆt hµng kh¸c bao gåm: - §å néi thÊt, ngo¹i thÊt.(§a sè nhËp tõ §µi Loan). - §å ®iÖn CLIPSAL (CLIPSAL lµ mét h·ng s¶n xuÊt ®å ®iÖn næi tiÕng trªn thÕ giíi cã trô së chÝnh ë Sydney - Australia). - D©y ®iÖn vµ c¸p quang (NhËp tõ Nam TriÒu Tiªn, Anh, Italy). - Hµng v¨n phßng phÈm. - Hµng ®å ®iÖn (AC,ABB...). 2 3.2 VÒ kh¸ch hµng vµ thÞ tr-êng tiªu thô Cho ®Õn nay c«ng ty ®· nhËn thiÕt kÕ vµ trang trÝ néi thÊt, ngo¹i thÊt cho nhiÒu v¨n phßng cña c¸c c«ng ty, c¸c khu vùc nhµ trung c- vµ hé gia ®×nh, ®ång thêi c«ng ty còng ®ang ph©n phèi s¶n phÈm cho gÇn 100 cöa hµng, ®¹i lý trªn kh¾p c¶ n-íc, tËp trung chñ yÕu ë Hµ Néi vµ c¸c tØnh phÝa b¾c. ®©y lµ thÞ tr-êng t-¬ng ®èi réng lín vµ æn ®Þnh. Víi d©n sè 80 triÖu d©n, n-íc ta lµ mét thÞ tr-êng ®Çy tiÒm n¨ng cña c¸c nhu cÇu vÒ thiÕt kÕ vµ trang trÝ vµ bao gåm c¸c mÆt hµng kh¸c. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ n-íc ta t¨ng tr-ëng víi tèc ®é rÊt cao vµ æn ®Þnh, thu nhËp cña d©n c- t¨ng nhanh ®êi sèng ng-êi d©n ®ang ngµy cµng ®-îc n©ng cao vµ æn ®Þnh, lµm cho nhu cÇu vÒ thiÕt kÕ vµ trang trÝ n«i thÊt, ngo¹i thÊt vµ c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ hµng ho¸ t¨ng nhanh nhÊt lµ chÊt l-îng c¸c dÞch vô vµ s¶n phÈm gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n cã nhu cÇu kh¸c nhau gi÷a l-îng cÇu vµ chÊt l-îng, ë thµnh thÞ phÇn lín lµ nh÷ng ng-êi cã thu nhËp cao, hä quan t©m ®Õn hµng ho¸ vµ dÞch vô chÊt l-îng cao, Ýt quan t©m ®Õn gi¸ c¶. ng-îc l¹i ë n«ng th«n phÇn lín lµ nh÷ng ng-êi cã thu nhËp thÊp hä cÇn nh÷ng hµng ho¸ vµ dÞch vô phï hîp víi møc thu nhËp cña hä 3.3 §èi thñ c¹nh tranh Ho¹t ®éng kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr-êng th× c¹nh tranh lµ quy luËt tÊt yÕu. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× doanh nghiÖp kh«ng thÓ nÐ tr¸nh c¹nh tranh, mµ ph¶i chÊp nhËn ®Ó råi c¹nh tranh th¾ng lîi. Trong lÜnh vùc th-¬ng m¹i, sù ra nhËp thÞ tr-êng cña c¸c doanh nghiÖp míi kh«ng mÊy khã kh¨n, nªn c¸c c«ng ty ph¶i ®èi ®Çu víi rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh, c¸c thÞ tr-êng vÒ c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô kh¸c còng ®ang kh¸ hÊp dÉn ®Æc biÖt lµ thÞ tr-êng dÞch vô, thiÕt kÕ vµ trang trÝ. Trong thêi gian gÇn ®©y th× lÜnh vùc nµy ®ang ®-îc coi lµ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ®iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i nç lùc v-¬n lªn b»ng chÝnh søc lùc cña m×nh. HiÖn c«ng ty ®ang cung cÊp dÞch vô thiÕt kÕ vµ th-¬ng m¹i víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é vµ chuyªn m«n giái c«ng ty sÏ t×m ®-îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam lín m¹nh. 3 3.4 VÒ nguyªn vËt liÖu Do ®Æc ®iÓm lµ mét c«ng ty thiÕt kÕ th-¬ng m¹i nªn c«ng ty kh«ng cã vËt t- mµ chØ cã hµng ho¸ vµ nh÷ng chuyªn gia thiÕt kÕ víi nghÒ nghiÖp v÷ng vµng. Ban ®Çu thµnh lËp c«ng ty chØ chuyªn kinh doanh thiÕt kÕ, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. VÒ sau trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng ty ®· ph¸t triÓn thªm vÒ lÜnh vùc in Ên vµ c¸c dÞch vô vÒ in, ®¹i lý, vËn t¶i, vµ mua b¸n hµng ho¸, ®a d¹ng ho¸ mét sè s¶n phÈm kh¸c nh-: + Bu«n b¸n hµng n«ng l©m s¶n + §å ®iÖn + §å néi thÊt, ngo¹i thÊt. C¸c hµng hãa cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c hµng ho¸ chuyªn dông, dÔ b¶o qu¶n nªn c«ng ty kh«ng ®Ó tån kho víi sè l-îng lín. Trong c¸c giai ®o¹n, thêi ®iÓm kh¸c nhau th× sè l-îng hµng ho¸ nhËp vÒ c«ng ty lµ kh¸c nhau. Hµng ho¸ cña c«ng ty nhËp vÒ th-êng ®-îc xuÊt ngay trong th¸ng nªn hµng tån kho cña c«ng ty kh«ng ®¸ng kÓ. Víi t×nh h×nh kinh doanh nh- vËy, c«ng ty ®· gi¶m ®-îc nhiÒu chi phÝ b¶o qu¶n, vËn chuyÓn. Do tÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm trªn vÒ hµng ho¸ vµ c¸ch thøc qu¶n lý hµng ho¸ nªn tèc ®é quay vßng vèn l-u ®éng cña c«ng ty lu«n ®-îc ®¶m b¶o 3.5 VÒ nguån nh©n lùc vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng. 3.5.1 VÒ nh©n lùc B¶ng 1: t×nh h×nh lao ®éng cña c«ng ty ChØ tiªu §¹i häc Cao ®¼ng Trung cÊp Phæ th«ng Tæng sè N¨m 2005 Sè l-îng C¬ cÊu (ng-êi) (%) 14 46,67 8 26,67 5 16,67 3 10 30 100 N¨m 2006 Sè l-îng C¬ cÊu (ng-êi) (%) 17 48,57 9 25,71 6 17,14 3 8,57 35 100 4 So s¸nh 121 112,5 120 1 117 Qua b¶ng 1, cho thÊy trong n¨m 2006 vÒ mÆt sè l-îng lao ®éng cña c«ng ty t¨ng 17% so víi n¨m 2005 nªn ®· t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng. Nh×n chung vÒ c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty t¨ng. ®Æc biÖt qua b¶ng sè liÖu cho thÊy sè ng-êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n chiÕm tØ lÖ rÊt cao trong tæng sè lao ®éng vµ ®ang cã xu h-íng t¨ng lªn, ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®ang më réng quy m« vµ c¬ cÊu lao ®éng nh»m ®¸p øng cho c¸c nhu cÇu cÇn thiÕt cña c«ng ty. 3.5.2 VÒ ®iÒu kiÖn lao ®éng. Nh- chóng ta ®· biÕt lùc l-îng lao ®éng ®ãng vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh t¹o gi¸ trÞ t¨ng thªm hay lîi nhuËn cuèi cïng cña c«ng ty. V× vËy c«ng ty lu«n quan t©m ®Õn c¸n bé c«ng nh©n viªn b»ng c¸c biÖn ph¸p n©ng cao tr×nh ®é vµ nghiÖp vô chuyªn m«n, x©y dùng mét kh«ng gian lµm viÖc tho¶i m¸i nhÊt cho ng-êi lao ®éng. Ngoµi ra c«ng ty lu«n cã c¸c chÕ ®é khen th-ëng tho¶ ®¸ng hµng n¨m cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong c«ng ty. Nh×n chung mèi quan hÖ ®ång gi÷a c¸c bé phËn trong c«ng ty la hµi hoµ, hoµ ®ång, hç trî, gióp ®ì nhau trong c«ng viÖc. 3.6 T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty B¶ng 2: T×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn cña c«ng ty qua 3 n¨m. N¨m ChØ tiªu So s¸nh (%) 2004 2005 2006 I. TSL§ & §TNH 526.652.320 456.725.831 506.425.104 86,73 110,88 II. TSC§ & §TNH 294.226.490 428.917.422 490.116.902 145,78 114,27 Tæng tµi s¶n 820.878.810 885.643.253 996.542.030 107,89 112,5 I. Nî ph¶i tr¶ 300.562.430 312.563.451 292.504.290 103,99 93,58 II.Nguån vèn CSH 520.316.380 573.079.802 704.037.7132 110,14 122,85 Tæng nguån vèn 820.878.810 885.643.253 996.542.003 107,89 112,5 A. Tµi S¶n B. Nguån vèn 5 Qua b¶ng sè liÖu cho thÊy c«ng ty liªn tôc t¨ng nguån vèn kinh doanh qua c¸c n¨m, n¨m 2005 t¨ng 7,89 % so víi n¨m 2004 vµ n¨m 2006 lµ 12,5 %, qua ®ã cho th¾y t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty ®ang ph¸t triÓn bªn c¹nh ®ã TKC§ t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, 2005/2004 lµ 45,78 %, 2006/2005 lµ 14,27 % cho thÊy c«ng ty ®· ®Çu t- mua s¾m thªm m¸y mãc trang thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh kinh doanh vµ ty lÖ nî ph¶i tr¶ gi¶m, cô thÓ: 2006 gi¶m tØ lÖ nî ph¶i tr¶ xuèng cßn 60,42 %, cho thÊy kh¶ n¨ng chiÕm dông vèn cña c«ng ty gi¶m cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty. 4 M«i tr-êng kinh doanh. Trong nh÷ng n¨m qua do n¾m b¾t ®-îc thÞ tr-êng, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng vµ do ®Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng trong xu thÕ héi nhËp, ®êi sèng kinh tÕ vµ tinh thÇn cña ng-êi d©n ngµy cµng ph¸t triÓn vµ n©ng cao, nã ®· thóc ®Èy søc mua, s¾m vµ tiªu dïng cña c¸c chñ thÓ nÒn kinh tÕ còng nh- sù cÇn thiÕt vÒ thiÕt kÕ vµ trang trÝ nhµ cöa vµ c¸c khu vùc trung c- vµ c¸c c«ng ty ngµy cµng lín. C«ng ty ®· t¹o cho m×nh mét thÞ phÇn ®¸ng kÓ còng nh- mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng víi ®éi ngò nh©n viªn giái chuyªn m«n, h¨ng h¸i nhiÖt t×nh hÕt lßng vÒ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t còng nh- phÇn lín c¸c doanh nghiÖp kh¸c c«ng ty còng gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh vµ do m«i tr-êng kinh doanh ë n-íc ta tuy ®· ®-îc c¶i thiÖn xong vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp ®ã lµ rµo c¶n cho sù ph¸t triÓn cña c¸c lÜnh vùc thuéc kinh tÕ t- nh©n. Nh-ng víi sù nç lôc vµ ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty ®· vµ sÏ v-ît qua ®-îc nh÷ng khã kh¨n t¹m thêi ®Ó trë thµnh mét ®¬n vÞ kinh doanh thµnh ®¹t trong lÜnh vùc kinh doanh thiÕt kÕ vµ th-¬ng m¹i. 5 §Þnh h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong n¨m 2007 Trong b¸o c¸o tæng kÕt xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ ®Ó cã thÓ c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr-êng c«ng ty ®· cã ®Þnh h-íng cô thÓ: 6 - §Çu t- cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é vµ tay nghÒ chuyªn m«n. - Ph¸t triÓn quan hÖ ®èi víi ®èi t¸c cña c«ng ty, më réng t×m thªm ®èi t¸c ®Ó nhËp hµng ho¸ víi chi phÝ thÊp. - §Èy m¹nh h¬n n÷a lÜnh vùc Marketting b¸n hµng. - TuyÓn thªm nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. 7 PhÇn II ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty 1. T×nh h×nh tiªu thô. Do doanh nghiÖp lµ c«ng ty tiªu thô nªn kh«ng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm mµ chØ nhËp cña c¸c ®èi t¸c råi ph©n phèi cho c¸c ®¹i lý tiªu thô. B¶ng 3: T×nh h×nh xuÊt nhËp hµng hãa (MÆt hµng néi thÊt, ngo¹i thÊt) Tªn hµng 2005 2006 NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt Tån 1. Bµn ghÕ (bé) 300 210 90 360 400 50 2. Tñ (chiÕc) 250 130 120 300 380 40 3. Gi-êng (chiÕc) 200 140 60 260 290 30 4. Cöa (chiÕc) 180 100 80 200 200 80 Tæng sè 930 580 350 1120 1270 200 Nguån: Phßng kÕ to¸n c«ng ty Qua b¶ng sè liÖu cho thÊy sè l-îng hµng ho¸ nhËp cña n¨m 2006 t¨ng 20,04 % so víi n¨m 2005 nguyªn nh©n lµ do n¨m 2006 tiªu thô lín h¬n n¨m 2005 2,2 lÇn còng chÝnh v× vËy nªn hµng tån kho cña c«ng ty trong n¨m 2006 gi¶m 57,14 % so víi n¨m 2005 ®©y còng chÝnh lµ lÝ do lµm cho chi phÝ b¶o qu¶n vµ l-u kho cña c«ng ty gi¶m so víi n¨m tr-íc. T×nh h×nh tiªu thô cña c«ng ty trong n¨m 2006 t-¬ng ®èi kh¶ quan, c«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch Marketting tèt h¬n trong n¨m tíi ®Ó duy tr× vµ ®Èy m¹nh søc tiªu thô hµng ho¸ vµ thu l¹i lîi nhuËn tèi ®a cho c«ng ty. 2. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ThiÕt KÕ vµ Th-¬ng M¹i Ph¸t Gia ®-îc thÓ hiÖn qua c¸c n¨m nh- sau : 8 B¶ng 4: B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (2004 - 2006) (§¬n vÞ: 1000 vn®) So STT ChØ tiªu 2004 2005 833.725 2006 (lÇn) 05/04 06/05 2,55 1.74 1,70 1.40 2,74 1.75 1 Tæng doanh thu 2 C¸c kho¶n gi¶m trõ 3 Doanh thu thuÇn 882.269 2.251.515 3.920.480 4 Gi¸ vèn hµng b¸n 748.500 2.052.425 3.593.878 5 L·i gép 133.769 199.090 326.602 1,49 1.64 6 Chi phÝ b¸n hµng 46.870 76.185 146.500 1,60 1.92 7 Chi phÝ kh¸c 10.125 25.610 44.576 8 Lîi nhuËn kd thuÇn 76.774 97.295 135.526 1,27 1.39 9 Thu nhËp H§TC 10.810 15.800 20.419 10 Lîi nhuËn H§TC 0 0 0 11 Thu nhËp bÊt th-êng 200 3.825 4.725 12 Chi phÝ bÊt th-êng 100 180 300 13 LN bÊt th-êng 100 180 100 14 LN tr-íc thuÕ 87.784 116.920 160.470 15 ThuÕ TNDN 28.091 37.414 51.350 16 LN sau thuÕ 59.693 79.506 109.120 1.33 1.37 1.456 2.254.015 3.924.000 s¸nh 2.500 3.520 (Nguån:Phßng kÕ to¸n c«ng ty) NhËn xÐt: qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy: N¨m 2004 doanh thu ®¹t 833.725 (ngh×n vn®) vµ chØ sau 01 n¨m doanh thu ®¹t gÊp 2,55 lÇn t-¬ng øng 2.254.015 (ngh×n vn®) so víi n¨m 2004 møc t¨ng tr-ëng qua c¸c n¨m tiÕp theo n¨m 2006 so víi n¨m 2005 lµ 1,74 lÇn. Nh- vËy qua mét sè chØ tiªu vÒ doanh thu, lîi nhuËn cho thÊy chiÒu h-íng kinh doanh cña c«ng ty ®ang rÊt tèt. §Ó ®¹t ®-îc ®iÒu ®ã c«ng ty ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng vµ nç lùc cña toµn thÓ nh©n viªn c«ng ty nh-: T×m kiÕm thÞ tr-êng më réng hÖ thèng ®¹i lý ph©n phèi s¶n phÈm ®¸p øng tèt nhu cÇu kh¸ch hµng lµm cho doanh thu t¨ng cao qua c¸c n¨m cô thÓ vÒ sè t-¬ng ®èi 9 n¨m 2005 t¨ng 155% lÇn so víi n¨m 2004 vµ n¨m 2006 t¨ng 74 % so víi n¨m 2005. Cã thÓ nãi ®©y lµ tØ lÖ t¨ng tr-ëng kh¸ cao ®èi víi mét doanh nghiÖp míi thµnh lËp. TÊt c¶ nh÷ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®¹t ®-îc lµ do c«ng ty ®· vËn dông tèt c¸c yÕu tè vÒ thÞ tr-êng, c¸c chiÕn dÞnh Marketting vµ h¬n hÕt chÝnh lµ sù lµm viÖc nghiªm tóc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n nãi chung vµ cña toµn c«ng ty nãi riªng. C«ng ty cÇn duy tr× kh¶ n¨ng ph¸t triÓn hiÖn cã vµ cÇn cã c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn chiÕn l-îc dµi h¹n hiÖu qu¶ h¬n trong c¸c n¨m tíi. VÒ lîi nhuËn: Hµng n¨m c«ng ty lµm ¨n ®Òu ph¸t sinh l·i vµ lîi nhuËn t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m: - Lîi nhuËn ®¹t 79.506 (ngh×n vn®) n¨m 2005 t¨ng 33 % so víi n¨m 2004. - Lîi nhuËn ®¹t 109.120 (ngh×n vn®) n¨m 2006 t¨ng 37 % so víi n¨m 2005 VÒ gi¸ vèn hµng b¸n: So víi tæng doanh thu th× tû träng gi¸ vèn hµng b¸n t-¬ng ®èi cao nh-ng ®ã còng lµ ®iÒu hîp lý so víi lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua hoµ vµo xu thÕ ph¸t triÓn chung cña ®Êt n-íc c«ng ty ®· cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn ®¸ng khÝch lÖ. C«ng ty ®· n¾m b¾t tèt nhu cÇu cña thÞ tr-êng, n¨ng ®éng linh ho¹t trong kinh doanh lµm ¨n mét c¸ch cã hiÖu qu¶ mang l¹i thu nhËp cho c«ng ty còng nh- c¸c thµnh viªn trong c«ng ty, ngoµi ra c«ng ty cßn ®ãng gãp mét phÇn vµo ng©n s¸ch nhµ n-íc cô thÓ lµ: - N¨m 2004 thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nép cho ng©n s¸ch lµ 28.091 (ngh×n vn®). - N¨m 2005 lµ : 37.414 (ngh×n vn®). - N¨m 2006 lµ : 51.350 (ngh×n vnd). 10 KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ®-îc thÓ hiÖn râ h¬n qua biÓu ®å d-íi ®©y: Doanh thu chi phÝ 3920 3748 2254 2153 374 8 822 805 N¨m 2004 2005 2006 Ghi chó: doanh thu chi phÝ 3. C¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty. Ngoµi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh mang l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty vµ ng-êi lao ®éng, c«ng ty cßn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh- c¸c ho¹t ®éng ®oµn, thÓ dôc thÓ thao ®· mang l¹i tinh thÇn vµ søc khoÎ còng nh- n©ng cao v¨n ho¸ doanh nghiÖp ngµy cµng tèt h¬n. PhÇn III 11 ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty 1. Quy tr×nh b¸n hµng cña c«ng ty. S¬ ®å 1: Quy tr×nh b¸n hµng cña c«ng ty ®-îc thÓ hiÖn nh- sau: Yªu cÇu KH B¸n hµng NhËn yªu cÇu Phßng KHKD §µm ph¸n Ký hîp ®ång Mua ThiÕt kÕ & l¾p ®Æt Giao hµng Thanh to¸n thanh lý - Yªu cÇu cña kh¸ch hµng: TÊt c¶ nh÷ng yªu cÇu cña kh¸ch hµng chØ ®Õn c«ng ty qua c«ng v¨n, ®iÖn tho¹i, giao dÞch trùc tiÕp. Ng-êi tiÕp 12 nhËn chØ yªu cÇu kh¸ch hµng vÒ bé phËn phô tr¸ch kinh doanh mÆt hµng. - Xem xÐt yªu cÇu cña kh¸ch hµng: Tr-ëng bé ph©n phô tr¸ch kinh doanh mÆt hµng (vµ ng-êi ®-îc uû quyÒn) xem xÐt yªu cÇu cña kh¸ch hµng, viÖc xem xÐt th«ng qua so s¸nh nh÷ng yªu cÇu kh¸ch hµng víi kh¶ n¨ng cung cÊp cña c«ng ty. Ng-êi xem xÐt ghi kÕt qu¶ xem xÐt vµ ký nhËn vµo sæ. BiÓu 1: Sæ nhËn yªu cÇu kh¸ch hµng Ngµy KH, ®Þa chØ, tel, ND KÕt qu¶ Ng-êi Thùc ng-êi liªn hÖ yªu cÇu xem xÐt xem xÐt hiÖn NÕu kh¶ n¨ng cña c«ng ty kh«ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng th× tr-ëng bé phËn phô tr¸ch kinh doanh mÆt hµng liªn hÖ víi kh¸ch hµng theo c¸c b-íc: NÕu kh¸ch hµng mua hµng ë c¸c ®¹i lý ®· ®-îc gi¸m ®èc phª duyÖt gi¸ b¸n ¸p dông theo quyÕt ®Þnh hiÖn hµnh cña c«ng ty. Kh¸ch hµng nép ®ñ 100 % tiÒn vµo quü vµ nhËn phiÕu thu ®-a ®Õn bé phËn b¸n hµng viÕt phiÕu xuÊt kho tr×nh tr-ëng phßng (phã gi¸m ®èc) kinh doanh, tr-ëng phßng tæ chøc kÕ to¸n gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc c«ng ty phª duyÖt sau ®ã tr¶ l¹i kh¸ch hµng 2 liªn ®Ó ®i nhËn hµng. C¸c ®¹i lý h-ëng c¸c chÕ ®é khuyÕn m¹i theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña c«ng ty. Hîp ®ång ®-îc lËp khi c¸c ®¹i lý lÊy ®ñ l-îng hµng ®Ó khuyÕn m¹i. 13 - Mua hµng: Tr-êng hîp kh¸ch hµng ®Æt s¶n phÈm mµ c«ng ty kh«ng cã s½n trong kho vµ kh«ng cã d- vÒ mÆt sè l-îng, tr-ëng bé phËn phô tr¸ch kinh doanh viÕt lÖnh mua s¶n phÈm. - ThiÕt kÕ & l¾p ®Æt: Tr-íc mçi yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm néi thÊt cña c«ng ty Ph¸t Gia th× bé phËn thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt ph¶i lËp kÕ ho¹ch, bè trÝ l¾p ®Æt lµm sao cho phï hîp, mang tÝnh thÈm mü phï hîp víi tõng tÝnh c¸ch cña mçi kh¸ch hµng. - Giao hµng: §Õn thêi h¹n giao hµng, theo hîp ®ång b¸n hµng ®· ký kÕt, tiÕn hµnh giao hµng cho kh¸ch hµng. Bé phËn phô tr¸ch kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm viÕt lÖnh giao hµng (phiÕu xuÊt kho) tr×nh gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc ký duyÖt. Sau mçi ®ît giao hµng bé phËn b¸n hµng ghi kÕt qu¶ thùc hiÖn vµo sæ theo dâi b¸n hµng. BiÓu sè 2: Sæ theo dâi b¸n hµng Tªn kh¸ch hµng: TT NT PhiÕu xuÊt Lo¹i hµng H/®ång sè Giao hµng Bµn, ghÕ Gi-êng Tñ - Thanh to¸n vµ thanh lý hîp ®ång. C¨n cø vµo hîp ®ång vµ sè l-îng ®· giao vµ biªn b¶n thanh lý kho kh¸ch hµng, phßng tæ chøc kÕ to¸n c«ng ty xuÊt ho¸ ®¬n yªu cÇu kh¸ch hµng thanh to¸n ®-îc thùc hiÖn. Vµo ngµy 15 vµ 30 hµng th¸ng bé phËn b¸n hµng phßng kinh doanh xuÊt nhËp cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o lªn gi¸m ®èc c«ng ty sè l-îng hµng ho¸ ®· xuÊt vµ nhËp 14 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty. S¬ ®å 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty Ph¸t Gia. Gi¸m ®èc Phßng G§ ®iÒu hµnh Phßng tµi vô Phßng G§ kinh doanh Phßng tæ chøc hµnh chÝnh ®iÒu hµnh Bé phËn xuÊt nhËp Bé phËn thÞ tr-êng Bé phËn thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt  Chøc n¨ng cña tõng bé phËn. - §øng ®Çu c«ng ty lµ Gi¸m ®èc: Lµ ng-êi l·nh ®¹o cao nhÊt trong c«ng ty vµ lµ ng-êi ®¹i diÖn cho c«ng ty vÒ t- c¸ch ph¸p nh©n, chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, tæ chøc ®iÒu hµnh c«ng ty theo ®óng quyÒn h¹n, chøc n¨ng ®· ®-îc giao vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Phßng Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: Lµ ng-êi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, ®iÒu hµnh qu¶n lý mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng, uû quyÒn cña Gi¸m ®èc. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vµ Gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®-îc giao. - Phßng kinh doanh: Cã nhiÖm vô tham m-u cho Gi¸m ®èc tæ chøc viÖc cung øng vµ qu¶ lý vËt t-, tæ chøc vµ qu¶n lý vµ tiªu thô s¶n phÈm. Lµm c«ng t¸c thÞ tr-êng nghiªn cøu t×m hiÓu l¾ng nghe ý kiÕn ph¶n ¸nh cña kh¸ch hµng vÒ mÉu m· chÊt l-îng s¶n phÈm nhu cÇu 15 cña kh¸ch hµng, kÞp thêi b¸o c¸o víi Gi¸m ®èc ®Ó cïng nghiªn cøu ®-a ra nh÷ng chiÕn l-îc vµ gi¶i ph¸p cã hiÖu qu¶ còng nh- t¨ng thÞ phÇn cho c«ng ty trªn thÞ tr-êng. Ngoµi ra phßng kinh doanh cßn cã nhiÖm vô thóc ®Èy t¨ng nhanh c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ ®«n ®èc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ®-îc ký kÕt, theo dâi viÖc thanh quyÕt to¸n c«ng nî. §ång thêi tham m-u cho Gi¸m ®èc vµ cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh. - Bé phËn xuÊt nhËp: Tham m-u gióp viÖc cho Phã Gi¸m ®èc vµ Gi¸m ®èc c«ng ty trong c«ng viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn c«ng t¸c kinh doanh xuÊt vµ nhËp hîp t¸c trong kinh doanh vµ ®Çu t-, liªn doanh liªn kÕt khai th¸c thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. - Bé phËn thÞ tr-êng: Tham m-u gióp Gi¸m ®èc c«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm, c«ng nghÖ, ®Þnh møc vËt t- vµ c«ng t¸c thÞ tr-êng. - Bé phËn thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt: Tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch, bè trÝ l¾p ®Æt. - Bé phËn kÕ to¸n: Tham m-u, gióp viÖc Gi¸m ®èc c«ng ty trong c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n, thèng kª. Thùc hiÖn vai trß kiÓm so¸t viªn kinh tÕ tµi chÝnh t¹i c«ng ty. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Lµ phßng tham m-u cho l·nh ®¹o(Gi¸m ®èc) c«ng ty, tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c vÒ tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh, nh©n sù, hµnh chÝnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng.  NhiÖm vô + Tham m-u cho l·nh ®¹o c«ng ty vÒ c«ng t¸c s¾p xÕp tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ, c«ng t¸c c¸n bé, c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng. + Tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng, vµ n©ng bËc l-¬ng hµng n¨m cho ng-êi lao ®éng. 16 + LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, tay nghÒ cho ng-êi lao ®éng. S¬ ®å sè 3: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n trong c«ng ty. Tr-ëng phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n TiÒn mÆt KÕ to¸n TiÒn l-¬ng Thñ quü  NhiÖm vô cña tõng nh©n viªn kÕ to¸n: - Tr-ëng phßng kÕ to¸n: Lµ ng-êi tæ chøc, chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª cña toµn bé ®¬n vÞ, ®ång thêi cßn thùc hiÖn c¶ chøc n¨ng kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra KÕ to¸n tr-ëng cßn ®¶m nhiÖm tæ chøc vµ chØ ®¹o c«ng t¸c tµi chÝnh. Tr-ëng phßng kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tr-íc cÊp trªn vÒ c¸c c«ng t¸c thuéc pham vi tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña KÕ to¸n tr-ëng. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n thèng kª, tæ chøc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kÞp thêi ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n thèng kª theo quy ®Þnh. Tr-ëng phßng kÕ to¸n cã c¸c quyÒn h¹n: Ph©n c«ng chØ ®¹o trùc tiÕp tÊt c¶ nh©n viªn kÕ to¸n, thèng kª lµm viÖc t¹i ®¬n vÞ cã quyÒn yªu cÇu c¸c bé phËn trong ®¬n vÞ cung cÊp c¸c tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt cho c«ng viÖc kÕ to¸n vµ kiÓm tra c¸c lo¹i b¸o c¸o kÕ to¸n – thèng kª còng nh- c¸c hîp ®ång cña KÕ to¸n tr-ëng míi cã gi¸ trÞ ph¸p lý. KÕ to¸n tr-ëng cã quyÒn tõ chèi kh«ng thùc hiÖn nh÷ng mÖnh lÖnh vi ph¹m luËt ph¸p ®ång thêi ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi nh÷ng hµnh ®éng sai tr¸i cña thanh viªn trong ®¬n vÞ cho c¸c cÊp cã thÈm quyÒn. 17 - KÕ to¸n tæng hîp: Phô tr¸ch vÒ tÊt c¶ c¸c m¶ng kÕ to¸n chung cña c«ng ty, xem xÐt vµ tæng hîp vÒ t×nh h×nh kÕ to¸n trong c«ng ty. Cuèi kú h¹ch to¸n vµ xem xÐt c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n nhËn tõ c¸c kÕ to¸n viªn kh¸c, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc phô tr¸ch phßng kÕ to¸n, cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi, c¸c sè liÖu cÇn thiÕt cña c«ng ty trong mçi kú. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: Phô tr¸ch m¶ng kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc KÕ to¸n tr-ëng vÒ c¸c c«ng t¸c ®-îc giao, cã nhiÖm vô: + Më sæ kÕ to¸n ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ chung thùc c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ theo ®óng quy ®Þnh. + Gi¸m s¸t vÒ kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c tr-êng hîp vi ph¹m ph¸p luËt, chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é tµi chÝnh. + Qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh, ®¨ng ký vµ tÝnh khÊu hao c¬ b¶n hµng th¸ng, hµng quý ph©n bæ theo chÕ ®é hiÖn hµnh. + Tæng hîp x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ph©n phèi lîi nhuËn vµ trÝch lËp theo quy ®Þnh. + Thùc hiÖn ®Çy ®ñ kÞp thêi chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh, thuÕ vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c theo yªu cÇu qu¶n lý ®óng quy ®Þnh vµ kÞp thêi gian cho c¸c c¬ quan cÊp trªn. - KÕ to¸n tiÒn l-¬ng: Phô tr¸ch m¶ng kÕ to¸n tiÒn l-¬ng, thuÕ, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc KÕ to¸n tr-ëng vÒ c«ng t¸c ®-îc giao. Cã nhiÖm vô tÝnh to¸n l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch l-¬ng theo ®óng quy ®Þnh. - KÕ to¸n tiÒn mÆt: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thu chi tiÒn mÆt - Thñ quü: Qu¶n lý tiÒn mÆt theo nghiÖp vô thu chi. Cã nhiÖm vô qu¶n lý b¶o ®¶m bÝ mËt an toµn tuyÖt quü tiÒn mÆt c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ trÞ nh- tiÒn, kim khÝ,... 18 3. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty hiÖn nay: 3.1 ThuËn lîi Ngµy nay n-íc ta ®ang trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã ®Þnh h-íng chñ nghÜa x· héi, ®Æc biÖt víi sù gia nhËp lµm thµnh viªn míi cña tæ chøc WTO ®· më ra nh÷ng c¬ héi cho c¸c c«ng ty nÕu n¾m b¾t vµ tËn dông nh÷ng -u thÕ s·n cã cña c«ng ty th× sÏ lµ thuËn lîi v« cïng to lín. Víi ®Þa ®iÓm thuËn lîi n»m trong thµnh phè Hµ néi c«ng ty cã lîi thÕ cËp nhËt ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr-êng. C«ng ty cã lùc l-îng lao ®éng cã tr×nh ®é cao. 3.2 Khã kh¨n - Bªn trong: Tuy c«ng ty cã lùc l-îng lao ®éng cã tr×nh ®é cao, nh-ng vÉn ch-a tËn dông ®-îc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nguån lao ®éng nµy. C«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch ®óng ®¾n h¬n n÷a ®Ó sö dông ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n c¸c nguån lùc nµy. - Bªn ngoµi: ViÖc gia nhËp WTO lµm cho m«i tr-êng kinh doanh ngµy cµng ®-îc më réng bªn c¹nh nh÷ng c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp trong n-íc cßn tån t¹i nh÷ng nguy c¬ c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t h¬n. ViÖc lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc, n©ng cao chÊt l-îng mÉu m· s¶n phÈm còng nh- c¸c vÊn ®Ò vÒ chi phÝ ®Æt ra cho c«ng ty nh÷ng chiÕn l-îc phï hîp h¬n n÷a ®Ó t¹o cho c«ng ty cã vÞ thÕ trªn thÞ tr-êng. 19 PhÇn IV ®Ò xuÊt chuyªn ®Ò Qua t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c«ng ty vµ nh÷ng nguån kh¸c em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt 2 chuyªn ®Ò sau: - Hoµn thiÖn tiªu thô s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c«ng ty ThiÕt kÕ vµ Th-¬ng m¹i Ph¸t Gia. - Qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i c«ng ty ThiÕt kÕ vµ Th-¬ng m¹i Ph¸t Gia. 20
- Xem thêm -