Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp công ty tnhh kho vận giao nhận và thương mại thành ý

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Sau n¨m kú thùc tËp t¹i tr-êng ®¹i häc lao ®éng x· héi,em ®· ®-îc nhµ tr-êng vµ c¸c thÇy c« trang bÞ cho mét vèn kiÕn thøc c¨n b¶n vµ ®Çy ®ñ.Tuy nhiªn viÖc häc bao giê còng ph¶i ®i ®«i víi hµnh vµ lý thuyÕt th× cÇn ph¶i ¸p dông vµo thùc tiÔn.Do vËy ®Ó gióp chóng em hiÓu vµ vËn dông tèt nh÷ng kiÕn thøc ®· häc,nhµ tr-êng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng em tiÕp cËn thùc tÕ ®ã lµ kú thùc tËp. Em hy väng sau thêi gian thùc tËp nµy chóng em sÏ tÝch luü thªm ®-îc nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng t¸c l©u dµi sau nµy. B¶n b¸o c¸o cña em gåm 4 phÇn: I/§Æc ®iÓm vÒ tæ chøc kinh doanh vµ qu¶n lý kinh doanh ë c«ng ty TNHH Kho VËn Giao NhËn Vµ Th-¬ng M¹i Thµnh ý II/H×nh thøc kÕ to¸n vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n trong c«ng ty. III/§Æc ®iÓm kÕ to¸n mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu t¹i c«ng ty. IV/NhËn xÐt vÒ h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. 1 I/§Æc ®iÓm vÒ tæ chøc kinh doanh vµ qu¶n lý kinh doanh ë c«ng ty TNHH Kho VËn Giao NhËn Vµ Th-¬ng M¹i Thµnh ý 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. a.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty C«ng ty TNHH Kho VËn Giao NhËn Vµ Th-¬ng M¹i Thµnh ý lµ c«ng ty tnh©n chuyªn kinh doanh hµng ho¸. C«ng ty ®-îc së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- thµnh phè Hµ Néi cho phÐp kinh doanh theo giÊy phÐp ®¨ng ký sè 0102001846.C«ng ty ®¨ng ký lÇn ®Çu vµo ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2001. Tªn c«ng ty:C«ng ty TNHH Kho VËn Giao NhËn Vµ Th-¬ng M¹i Thµnh ý. Tªn giao dÞch tiÕng anh:Thanh y transforwarding warehousing and trading compane limited. Tªn viÕt t¾t:TYCO,.LTD §Þa chØ trô së chÝnh:Sè nhµ 184, phè Hoµng V¨n Th¸i, Ph-êng Kh-¬ng Mai, QuËn Thanh Xu©n,Thµnh phè Hµ Néi. KÓ tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty ®· ®¨ng kÝ thay ®æi trô së nhiÒu lÇn. HiÖn nay trô së chÝnh ®· ®-îc chuyÓn ®Õn sè nhµ 26, Phè Hoµng V¨n Th¸i, Ph-êng Kh-¬ng Mai QuËn Thanh Xu©n, Thµnh phè Hµ Néi. Víi ®Þa ®iÓm mÆt ®-êng nh- hiÖn nay sÏ thuËn lîi cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty ®· chän ®-îc ®Þa ®iÓm kh¸ lý t-ëng. C«ng ty gåm cã tÊt c¶ 51 thµnh viªn.Tuy sè l-îng thµnh viªn ch-a nhiÒu nh-ng c¸c thµnh viªn ®Òu cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao,nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. C«ng ty cã nguån vèn kinh doanh cßn h¹n chÕ,víi sè vèn hiÖn cã lµ 1700000000®. Tuy nguån vèn cßn Ýt vµ sè l-îng c«ng nh©n viªn ch-a nhiÒu nh-ng c«ng ty lµm ¨n kh¸ hiÖu qu¶ do cã ®éi ngò l·nh ®¹o tµi n¨ng, biÕt c¸ch qu¶n lý vµ cã ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é. 2 C«ng ty míi ®-îc thµnh lËp vµ tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay c«ng ty míi ho¹t ®éng ®-îc 7 n¨m nh-ng còng thu ®-îc nguån l·i ®¸ng kÓ vµ ngµy cµng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn h¬n. b.Môc tiªu, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty Do c«ng ty lµ c«ng ty t- nh©n nªn vèn lµ do nhiÒu thµnh viªn ®ãng gãp. V× vËy môc tiªu cña c«ng ty lµ lµm sao b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña c¸c thµnh viªn, mang l¹i lîi nhuËn tèi ®a cho c«ng ty, t¹o viÖc lµm æn ®Þnh vµ n©ng cao thu nhËp cho ng-êi lao ®éng,®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ x· héi vµ gãp phÇn gi÷ v÷ng thÕ chñ ®¹o cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng. Lµ doanh nghiÖp th-¬ng m¹i cho nªn chøc n¨ng chñ yÕu cña c«ng ty lµ kinh doanh thøc ¨n thuû s¶n. §©y lµ chøc n¨ng chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty ngay tõ ngµy ®Çu thµnh lËp. Ngoµi ra c«ng ty cßn lµm dÞch vô vÈn chuyÓn thøc ¨n thuû s¶n tõ kho ®Õn c¸c ®Þa ®iÓm trung chuyÓn, ®¹i lý b¸n vÐ m¸y bay vµ t- vÊn thÓ thao. C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc nh- nép thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c vµo ng©n s¸ch nhµ n-íc. Cã nhiÖm vô b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn,tæ chøc vµ qu¶n lý tèt lao ®éng trong doanh nghiÖp. 2.LÜnh vùc kinh doanh vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm -LÜnh vùc,ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty: +Mua b¸n thøc ¨n thuû s¶n +§¹i lý b¸n vÐ m¸y bay +T- vÊn th«ng tin thÓ thao Do c«ng ty míi thµnh lËp vµ nguån vèn c«ng ty bá ra cßn h¹n chÕ nªn lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty cßn Ýt.Trong t-¬ng lai c«ng ty ®· dù ®Þnh më thªm ngµnh nghÒ kinh doanh ®Ó viÖc kinh doanh ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n n÷a. -Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm: §©y lµ mét c«ng ty TNHH chØ lµm nhiÖm vô trung gian chø kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt,chÕt t¹o ra s¶n phÈm .C«ng ty lµm nhiÖm vô mua hµng vÒ nhËp kho sau ®ã l¹i xuÊt kho ®Ó b¸n cho c¸c c¬ së ®¹i lý kh¸c. 3 3/§Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc kinh doanh cña c«ng ty. a.VÒ bé m¸y qu¶n lý C¬ cÊu vÒ bé m¸y qu¶n lý ®-îc biÓu hiÖn qua s¬ ®å d-íi ®©y: GI¸M §èC PHã GI¸M G§ PHßNG VËN T¶I PHßNG TµI CHÝNH KÕ TO¸N TæNG HîP PHßNG KINH DOANH Tr-ëng phßng kd Nh©n viªn kd C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc tæ chøc vµ ®iÒu hµnh theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng gióp cho viÖc ®iÒu hµnh ®¶m b¶o chÕ ®é mét thñ tr-ëng.Tuy nhiªn bé m¸y qu¶n lý cßn qu¸ ®¬n gi¶n,Ýt phßng ban nªn viÖc qu¶n lý 4 sÏ dÔ dµng nh-ng l¹i thiÕu hiÖu qu¶ nªn dÉn ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ch-a nhiÒu. Do ®ã cÇn më thªm nhiÒu ngµnh vµ lÜnh vùc kinh doanh h¬n n÷a ®Ó bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ngµy mét hoµn thiÖn vµ chÆt chÏ h¬n. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc tæ chøc gåm: -Gi¸m ®èc c«ng ty -Phã gi¸m ®èc c«ng ty -C¸c phßng ban chøc n¨ng -Chi nh¸nh trùc thuéc c«ng ty b.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong c«ng ty *Ban gi¸m ®èc -Gi¸m ®èc:Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm duy nhÊt tr-íc c«ng ty, thùc hiÖn toµn diÖn c¸c m¶ng c«ng ty. -Phã gi¸m ®èc:Gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña gi¸m ®èc,chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®-îc gi¸m ®èc ph©n c«ng vµ uû quyÒn. *C¸c phßng gióp viÖc: -Phßng vËn t¶i:Qu¶n lý toµn bé ph-¬ng tiÖn vËn t¶i cña c«ng ty,tæ chøc vËn chuyÓn trung chuyÓn hµng cña c¸c hîp ®ång ®¹i lý. -Phßng kinh doanh:Cã chøc n¨ng chÝnh lµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vÒ kinh doanh tæng hîp.Phßng trùc tiÕp qu¶n lý b¸n hµng vµ giíi thiÖu s¶n phÈm.Phßng gåm cã: +Tr-ëng phßng KD:ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng KD cña c«ng ty & lµ ng-êi chØ ®¹o ho¹t ®éng KD +Nh©n viªn KD:Lµ ng-êi cã nhiÖm vô b¸n hµng vµ giíi thiÖu s¶n phÈm. -Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n tæng hîp:Cã nhiÖm vô qu¶n lý chÆt chÏ toµn bé sè vèn vµ tµi s¶n cña c«ng ty. +§¸p øng nguån tµi chÝnh cho s¶n xuÊt kinh doanh +LËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c«ng ty 5 +Thùc hiÖn nhiÖm vô h¹ch to¸n tæng hîp,lËp kÕ ho¹ch thu chi kÞp thêi gióp gi¸m ®èc cã biÖn ph¸p thóc ®Èy thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua vµ b¸n,lu©n chuyÓn hµng ho¸ +Tæ chøc thùc hiÖn nghÜa vô thèng kª,kiÓm kª néi bé vµ thùc hiÖn vµ c¸c b¸o c¸o thèng kª theo ®Þnh kú. 4.KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty mét sè n¨m gÇn ®©y. ChØ tiªu Doanh Thu b¸n hµng C¸c kho¶n gi¶m trõ Dthu DT ThuÇn vÒ b¸n hµng Gi¸ vèn Lîi nhuËn gép DT ho¹t ®éng TC Chi phÝ TC Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ QLDN Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng KD Thu nhËp kh¸c Chi phÝ kh¸c Lîi nhuËn kh¸c Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh Lîi nhuËn sau thuÕ N¨m 2004 6000 triÖu 120 triÖu 5880 triÖu 2500 triÖu 3380 triÖu 400 triÖu 125 triÖu 25 triÖu 18 triÖu 3612 triÖu 270 triÖu 110 triÖu 160 triÖu 3772 triÖu 1056,16 triÖu 2715,84 triÖu N¨m 2005 7300 triÖu 146 triÖu 7154 triÖu 2700 triÖu 4454 triÖu 410 triÖu 130 triÖu 35 triÖu 19 triÖu 4680 triÖu 290 triÖu 111 triÖu 179 triÖu 4859 triÖu 1360,52 triÖu 3498,48 triÖu N¨m 2006 8500 triÖu 170 triÖu 8330 triÖu 3750 triÖu 4580 triÖu 520 triÖu 135 triÖu 30 triÖu 22 triÖu 4913 triÖu 320 triÖu 115 triÖu 205 triÖu 5118 triÖu 1433,04 triÖu 3684,96 triÖu Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty 3 n¨m gÇn ®©y rÊt hiÖu qu¶. Cô thÓ doanh thu, l·i gép vµ l·i rßng cña c«ng ty ®Òu cao vµ ngµy mét t¨ng. Nh×n vµo doanh thu b¸n hµng ta thÊy c«ng ty ®· thu vÒ ®-îc mét kho¶n kh¸ lín. Kh«ng nh÷ng thÕ c«ng ty cßn thu tõ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c lµm cho doanh thu cña doanh nghiÖp cµng t¨ng. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty gi¸ vèn mµ c«ng ty bá ra kh«ng ®¸ng kÓ so víi doanh thu mµ doanh nghiÖp ®· thu vÒ. C«ng ty cßn biÕt c¸ch tiÕt kiÖm chi phÝ nªn lîi nhuËn c«ng ty mang l¹i rÊt lín. §iÒu ®ã cho thÊy c«ng ty lµm ¨n, kinh doanh rÊt cã l·i. 6 II/H×nh thøc kÕ to¸n vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n trong c«ng ty. 1.H×nh thøc kÕ to¸n. C«ng ty ¸p dông theo h×nh thøc nhËt ký chung Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH kho vËn vµ giao nhËn th-¬ng m¹i Thµnh ý: Chøng tõ gèc NhËt ký chung Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Ghi cuèi th¸ng, quý n¨m -Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· kiÓm tra ®-îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ, tr-íc hÕt ghi nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ nhËt ký chung. Sau ®ã c¨n cø vµo sè liÖu ®· ghi trªn sæ nhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n phï hîp. §ång thêi víi viÖc ghi vµo sæ nhËt ký chung, c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®-îc ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan. 7 -Cuèi n¨m céng sè liÖu trªn sè c¸i, lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sau khi ®· kiÓm tra ®èi chiÕu khíp, dïng sè liÖu ghi trªn sæ c¸i ®-îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. VÒ nguyªn t¾c tæng sè ph¸t sinh nî vµ tæng sè ph¸t sinh cã trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng tæng sè ph¸t sinh nî vµ tæng sè ph¸t sinh cã trªn sæ nhËt ký chung. 2.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty: KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n kho KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n b¸n hµng +KÕ to¸n tr-ëng: Lµ ng-êi cïng víi gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé sè liÖu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô cña c«ng ty, lµ ng-êi truyÒn ®¹t th«ng tin vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o chung c¶ phßng. +KÕ to¸n tæng hîp: Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®Þnh kú. Ngoµi ra kÕ to¸n tæng hîp cßn kiªm kÕ to¸n c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n trong c«ng ty mµ c«ng ty cßn thiÕu. +KÕ to¸n b¸n hµng: Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ biªn b¶n giao nhËn vµo sæ chi tiÕt víi ng-êi b¸n, cuèi th¸ng lËp b¶ng tæng hîp b¸n hµng vµ vµo sæ nhËt ký. 8 Hµng ngµy, hµng th¸ng cã nhiÖm vô ra ng©n hµng giao dÞch c¸c tµi kho¶n ë ng©n hµng nh- rót tiÒn, chuyÓn tiÒn cho c«ng ty th«ng qua c¸c phiÕu b¸o nî, b¸o cã cña c«ng ty, nhËn tiÒn cña kh¸ch hµng mµ kh¸ch hµng chuyÓn vµo tµi kho¶n cña c«ng ty. +KÕ to¸n kho: Cã nhiÖm vô hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp kho vµ c¸c phiÕu xuÊt kho ®Ó vµo thÎ kho, vµ c¸c sæ chi tiÕt. Cuèt th¸ng lËp c¸c b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån. 3.ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty. C«ng ty sö dông hÖ thèng tµi kho¶n vµ sæ s¸ch kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n mµ nhµ n-íc ®· ban hµnh. Tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty ®· söa ®æi vµ bæ sung theo chÕ ®é kÕ to¸n míi cña nhµ n-íc. §iÒu ®ã thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña bé m¸y kÕ to¸n. 4.T×nh h×nh sö dông m¸y tÝnh trong kÕ to¸n ë c«ng ty. M¸y tÝnh lµ nhu cÇu tÊt yÕu trong mçi c«ng ty. §Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c kÕ to¸n. ThiÕu nã c«ng viÖc kÕ to¸n sÏ rÊt khã kh¨n. Tuy nhiªn do c«ng ty cßn ch-a ®ñ lín m¹nh vµ míi thµnh lËp nªn bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ch-a ®-îc ®µo t¹o vÒ kÕ to¸n m¸y,nªn c«ng ty vÉn sö dông kÕ to¸n thñ c«ng, chñ yÕu lµ sö dông exel vµ word. C«ng viÖc nµy sÏ tèn rÊt nhiÒu thêi gian vµ chi phÝ. §Ó c«ng ty ph¸t triÓn th× cÇn cã quy m« lín vµ bé m¸y kÕ to¸n cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. Muèn vËy c«ng ty cÇn ph¶i ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn ®¹i b»ng c¸ch sö dông kÕ to¸n m¸y, v× hiÖn nay hÇu hÕt c¸c c«ng ty ®Òu sö dông kÕ to¸n m¸y. Sö dông kÕ to¸n thñ c«ng võa chËm l¹i thiÕu chÝnh x¸c. §©y lµ nh-îc ®iÓm mµ c«ng ty cÇn söa ®æi trong thêi gian ng¾n. Cã nh- vËy c«ng ty míi cµng ngµy cµng ph¸t triÓn, c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty cã tÇm cì trªn thÞ tr-êng ®-îc. III/§Æc ®iÓm kÕ to¸n mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu t¹i c«ng ty. 1.KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. -Kh¸i niÖm: Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng t- liÖu cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông dµi, tham gia vµo nhiÒu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã ®-îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, nã tham gia vµo 9 nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õn lóc h- háng ph¶i lo¹i bá. -Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh: C«ng ty chØ cã tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh bao gåm: +Nhµ cöa vËt kiÕn tróc cña c«ng ty bao gåm: Nhµ c¬ quan,nhµ kho. +M¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty bao gåm: m¸y ®iÒu hoµ,m¸y tÝnh… +Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i cña c«ng ty bao gåm: « t«,xe m¸y. §¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh lµ viÖc ghi sæ gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh. Trong mäi tr-êng hîp tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ®-îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. Do ®ã viÖc ghi sæ cu¶ kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty lu«n ph¶n ¸nh 3 chØ tiªu: nguyªn gi¸,hao mßn vµ gi¸ trÞ cßn l¹i vµ ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Nguyªn gi¸ TSC§ =Gi¸ mua ph¶i tr¶+Chi phÝ v/c+ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tµi s¶n cña c«ng ty bÞ hao mßn vµ hháng tõng bé phËn. §Ó ®¶m b¶o cho tµi s¶n cè ®Þnh ho¹t ®éng b×nh th-êng trong suèt thêi gian sö dông th× c«ng ty lu«n ph¶i b¶o d-ìng vµ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh. Khi h- háng kÕ to¸n lu«n ph¶n ¸nh chi phÝ söa ch÷a vµ ph©n bæ ®óng vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p khÊu hao theo ®-êng th¼ng vµ ®-îc tÝnh nh- sau: Gi¸ trÞ cßn l¹i=Nguyªn gi¸-Sè khÊu hao luü kÕ Møc khÊu hao ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: Møc khÊu hao b×nh qu©n n¨m = Nguyªn gi¸ TSC§ * Tû lÖ khÊu hao. Møc khÊu hao b×nh qu©n quý = Møc trÝch khÊu hao b×nh qu©n n¨m/4 th¸ng -Tµi kho¶n sö dông: KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 211, vµ tµi kho¶n 214 -Chøng tõ vµ sæ s¸ch sö dông: +Chøng tõ sö dông: Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh, Biªn b¶n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh, ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, phiÕu chi. +Sæ s¸ch sö dông: ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh, sæ tµi s¶n cè ®Þnh, b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, sæ nhËt ký chung, sæ c¸i tµi kho¶n 211, 214. 10 - Quy tr×nh lu©n chuyªn chøng tõ: Biªn b¶n giao nhËn TSC§,BB Thanh lý TSC§… ThÎ TSC§ Sæ TSC§ NhËt ký chung Sæ c¸i tµi kho¶n 211, 214 B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng, quý, n¨m DiÔn gi¶i: - Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc nh-: Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh, biªn b¶n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh, ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, phiÕu chi, kÕ to¸n lËp thÎ tµi s¶n cè ®Þnh vµ ghi vµo sæ nhËt ký chung. Tõ thÎ tµi s¶n cè ®Þnh cuèi quý kÕ to¸n lËp sæ tµi s¶n ®Þnh. - Cuèi quý tõ sæ tµi s¶n cè ®Þnh kÕ to¸n lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. Tõ b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cuèi quý kÕ to¸n vµo sæ nhËt ký chung. Tõ sæ nhËt ky chung cuèi quý lªn sæ c¸i tµi kho¶n 211, 214. VÝ dô: Tõ chøng tõ gèc lµ biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh: Biªn b¶n giao xe d-íi ®©y kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh sÏ lËp thÎ TSC§ ®ång thêi ghi vµo sæ nhËt ký chung. Cuèi quý ghi vµo sæ TSC§, sau ®ã lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao. Tõ b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao sÏ ®-îc ghi vµo sæ nhËt ký chung. Sau ®ã lªn sæ c¸i tµi kho¶n 211 vµ 214. 11 12 2.KÕ to¸n tiÒn l-¬ng -Kh¸i niÖm: TiÒn l-¬ng lµ phÇn thï lao lao ®éng ®-îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn mµ c«ng ty tr¶ cho ng-êi lao ®éng c¨n cø vµo thêi gian, khèi l-îng vµ chÊt l-îng c«ng viÖc mµ ng-êi lao ®éng lµm ®-îc. -H×nh thøc tr¶ l-¬ng:C«ng ty ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng ®ã lµ h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian vµ h×nh thøc tr¶ l-¬ng kho¸n. TiÒn l-¬ng thêi gian chñ yÕu dïng ®Ó tr¶ cho khèi qu¶n lý theo cÊp bËc. Theo quy ®Þnh th× trong th¸ng c«ng ty cho c¸n bé c«ng nh©n nghØ c¸c ngµy thø 7 vµ chñ nhËt.V× thÕ ngµy c«ng chÕ ®é cña trung t©m lµ 22 ngµy. TiÒn l-¬ng thêi gian ph¶i tr¶ =Thêi gian lµm viÖc thùc tÕ*§G tiÒn l-¬ng. §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng=L-¬ng c¬ b¶n/ngµy c«ng chÕ ®é. L-¬ng c¬ b¶n =HÖ sè l-¬ng*Møc l-¬ng tèi thiÓu. TiÒn l-¬ng kho¸n cña c«ng ty ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: TiÒn l-¬ng kho¸n=§Gk*Qk Ngoµi ra c«ng ty cßn cã chÕ ®é nghØ thai s¶n. -Tµi kho¶n sö dông: KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 334 vµ tµi kho¶n 338 -Chøng tõ vµ sæ s¸ch sö dông: +Chøng tõ sö dông: B¶ng chÊm c«ng,phiÕu nghØ h-ëng b¶o hiÒm x· héi. +Sæ s¸ch sö dông: B¶ng thanh to¸n l-¬ng cña phßng ban, bé phËn; b¶ng thanh to¸n l-¬ng cña toµn c«ng ty; b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng; sæ nhËt ký chung, sæ c¸i tµi kho¶n 334, 338. 13 -Quy trÝnh lu©n chuyÓn chøng tõ: Ghi chó: Ghi cuèi th¸ng B¶ng chÊm c«ng B¶ng Thanh to¸n l-¬ng cña c¸c phßng ban,bé phËn B¶ng thanh to¸n l-¬ng cña toµn c«ng ty NhËt ký chung B¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo lu¬ng Sæ c¸i tµi kho¶n 334;338 DiÔn gi¶i: Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc nh-: B¶ng chÊm c«ng, phiÕu nghØ h-ëng b¶o hiÓm x· héi… Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña tõng phßng, kÕ to¸n ghi vµo b¶ng thanh to¸n l-¬ng c¸c phßng ban, bé phËn. Sau ®ã vµo b¶ng thanh to¸n 14 l-¬ng cña toµn c«ng ty.Tõ b¶ng thanh to¸n l-¬ng cña toµn c«ng ty kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng vµ ®ång thêi tõ b¶ng thanh to¸n l-¬ng cña toµn c«ng ty vµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ®ã kÕ to¸n vµo sæ nhËt ký chung. Vµ cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ nhËt ký chung, kÕ to¸n vµo sæ c¸i tµi kho¶n 334 vµ tµi kho¶n 338. B¶ng chÊm c«ng.  Th¸ng 3 n¨m 2007 Ngµy trong th¸ng S T T A 1 Hä vµ tªn B Hoµng Thanh Mai …… Céng CÊp bËc chøc vô C 3,5 1 2 … 31 Sè c«ng s¶n phÈm 1 2 …. 31 32 Quy ra c«ng Sè c«ng Sè c«ng Sè c«ng nghØ viÖc nghØ h-ëng h-ëng viÖc BHXH 100% h-ëng… l-¬ng % l-¬ng Sè c«ng thêi gian 33 34 22 8 440 160 35 36 Tõ b¶ng chÊm c«ng trªn kÕ to¸n sÏ vµo b¶ng thanh to¸n l-¬ng cña tõng phßng ban, bé phËn. Sau ®ã míi ghi vµo b¶ng thanh to¸n l-¬ng cña toµn c«ng ty.Tõ b¶ng thanh to¸n l-¬ng cña toµn c«ng ty sÏ ghi vµo sæ nhËt ký chung vµ ®ång thêi kÕ to¸n sÏ lËp lªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. Tõ b¶ng thanh to¸n l-¬ng cña toµn c«ng ty vµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng kÕ to¸n sÏ ghi vµo sæ nhËt ký. LÊy sè liÖu tõ sæ nhËt ký ®Ó ghi vµo sæ c¸i cña tµi kho¶n 334 vµ 338. 3.KÕ to¸n b¸n hµng -Kh¸i niÖm: B¸n hµng lµ qu¸ tr×nh chuyÓn giao cña mét doanh nghiÖp cho kh¸ch hµng vÒ tiªu thô hµng ho¸.Môc ®Ých thu ®-îc lîi nhuËn cao. -Ph-¬ng thøc tiªu thô:B¸n hµng th«ng qua ®¹i lý vµ tiªu thô trùc tiÕp. 15 Hµng ho¸ cña trung t©m chñ yÕu lµ thøc ¨n thuû s¶n. -Tµi kho¶n sö dông: §Ó h¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n hµng, kÕ to¸n c«ng ty sö dông mét sè tµi kho¶n:  Tµi kho¶n 511 “Doanh thu b¸n hµng”  Tµi kho¶n 156 “Hµng ho¸”  Tµi kho¶n 632 “Gi¸ vèn hµng b¸n”  Tµi kho¶n 641 “Chi phÝ b¸n hµng”  Tµi kho¶n 131 “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng”  Ngoµi ra cßn sö dông c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan nh-:Tµi kho¶n 111,112… -Chøng tõ,sæ s¸ch sö dông: +Chøng tõ sö dông: C«ng ty sö dông c¸c chøng tõ sau trong qu¸ tr×nh h¸ch to¸n nghiÖp vô b¸n hµng:  Ho¸ ®¬n GTGT: Dïng ®Ó theo dâi, gi¸m s¸t sè l-îng,chÊt l-îng, trÞ gi¸ hµng ho¸ xuÊt b¸n. §©y lµ c¨n cø ®Ó xuÊt hµng, ghi sæ kho vµ c¸c sæ s¸ch cã liªn quan trong qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ kiÓm tra khi cÇn thiÕt. Do ®ã ho¸ ®¬n GTGT ph¶i ghi râ sè ho¸ ®¬n, ngµy th¸ng, n¨m, tªn ®¬n vÞ, tªn quy c¸ch, sè l-îng, ®¬n gi¸, thµnh tiÒn, thuÕ suÊt thuÕ GTGT, tæng céng…Ho¸ ®¬n ®-îc lËp lµm 3 liªn.  PhiÕu thu: Khi kh¸ch hµng thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt th× kÕ to¸n sÏ viÕt phiÕu thu. PhiÕu thu ®-îc lËp lµm hai liªn: Mét liªn giao cho kh¸ch hµng Mét liªn giao cho kÕ to¸n quü  PhiÕu xuÊt kho: Khi cã phiÕu xuÊt, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh xuÊt kho theo gi¸ trÞ ghi trªn phiÕu xuÊt. PhiÕu xuÊt kho dïng ®Ó kiÓm tra sè l-îng hµng ngµy c«ng ty xuÊt b¸n. 16 Ngoµi ra c«ng ty cßn sö dông mét sè chøng tõ kh¸c cã liªn quan ®Õn nghiÖp vô b¸n hµng. +Sæ s¸ch sö dông: C«ng ty sö dông mét sè sæ s¸ch nh-: Sæ kho; sæ chi tiÕt hµng ho¸, thµnh phÈm; sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n 131, 632, 511, 521… -Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ: Ghi chó: Ghi ®èi chiÕu hµng ngµy Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Chøng tõ gèc:H§GTGT,phiÕu thu…. NhËt ký chung Sæ chi tiÕt TK 131,632,511,521… Sæ c¸i TK 511,632,131,521 … Sæ kho Sho Sæ chi tiÕt hµng ho¸ PhiÕu xuÊt kho DiÔn gi¶i: 17 -Hµng ngµy khi nhËn ®-îc chøng tõ gèc: PhiÕu xuÊt kho th× thñ kho tiÕn hµnh vµo thÎ kho. Sau ®ã thñ kho tiÕn hµnh göi chøng tõ lªn phßng kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n nhËt ký chung. -Phßng kÕ to¸n khi nhËn ®-îc phiÕu xuÊt kho, H§GTGT kÕ to¸n b¸n hµng ghi vµo sæ chi tiÕt hµng ho¸. -Hµng ngµy tõ c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n 511, 521, 632, 131… -Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n ghi vµo sæ nhËt ký chung.Tõ sæ nhËt ký chung, cuèi th¸ng kÕ to¸n lªn sæ c¸i c¸c tµi kho¶n 131, 521, 511, 632… *§Þnh kho¶n nghiÖp vô b¸n hµng nh- sau: C¨n cø vµo H§GTGT,kÕ to¸n ghi: -Gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n: Nî TK 632 trÞ gi¸ vèn hµng Cã TK156 xuÊt kho -Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng: Nî TK111,112:Tæng gi¸ thanh to¸n(Thu tiÒn ngay) Nî TK 131:Tæng gi¸ thanh to¸n(Kh¸ch hµng nî) Cã TK 511:Doanh thu ch-a thuÕ. Cã TK333:ThuÕ GTGT ®Çu ra. -Chi phÝ vËn chuyÓn cho kh¸ch hµng ®-îc tÝnh vµo chi phÝ b¸n hµng Nî TK 641:Chi phÝ vËn chuyÓn. Cã TK 111,112… PHIÕU XUÊT KHO 18 ngµy 5 th¸ng 03 n¨m 2007 Sè 3246 Hä vµ tªn ng-êi nhËn hµng:TrÇn V¨n M¹nh .§Þa chØ:33 Hoµng V¨n Th¸i –Hµ Néi Lý do xuÊt kho:XuÊt b¸n XuÊt t¹i kho c«ng ty. §Þa ®iÓm STT Tªn,nh·n hiÖu,quy M· c¸ch…… sè A 1 B Super clean Céng C §¬n vÞ tÝnh D Kg Sè l-îng Yªu Thùc cÇu xuÊt 1 2 110 110 110 §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 3 100000 4 11000000 110 11000000 Tõ phiÕu xuÊt kho trªn thñ kho sÏ tiÕn hµnh ghi vµo sæ kho sau ®ã vµo c¸c sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n 131,642,511,156…. tõ phiÕu xuÊt kho ®ã hµng ngµy kÕ to¸n sÏ ghi vµo sæ nhËt ký chung.Vµ ®Õn cuèi th¸ng th× lÊy sè liÖu ë sæ nhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n 131,511,632…Hµng ngµy kÕ to¸n sÏ ®èi chiÕu sæ chi tiÕt s¶n phÈm hµng ho¸ víi sæ kho vÒ sè l-îng. IV/ NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. 1.-u ®iÓm -Sö dông chøng tõ sæ s¸ch ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n tiÕn hµnh hîp lý vµ chÆt chÏ, ®¶m b¶o chÝnh x¸c sè liÖu. -Phßng kÕ to¸n ®-îc trang bÞ m¸y tÝnh, ®iÖn tho¹i nªn t¹o rÊt nhiÒu thuËn lîi cho nh©n viªn kÕ to¸n xö lý nhanh c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ®ång thêi giao dÞch nhanh chãng vµ thuËn lîi. -Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cßn ®¬n gi¶n nªn viÖc qu¶n lý sÏ dÔ dµng. Do ®ã kÕ to¸n tr-ëng sÏ qu¶n lý Ýt nªn viÖc qu¶n lý sÏ chÆt chÏ vµ nghiªm ngÆt h¬n. -C¸n bé kÕ to¸n ®Òu cã tr×nh ®é ®-îc ®µo t¹o tõ c¸c tr-êng cao ®¼ng vµ ®¹i häc, ®Æc biÖt lµ cã tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc. 19 -C«ng ty sö dông h×nh thøc nhËt ký chung nªn sè l-îng sæ s¸ch Ýt do vËy mµ viÖc h¹ch to¸n còng ®¬n gi¶n h¬n. 2.Tån t¹i -Do c«ng ty sö dông h×nh thøc nhËt ký chung nªn viÖc ghi chÐp nhiÒu, ®©y lµ c«ng viÖc kÕ to¸n ®èi víi mét c«ng ty nhá. NÕu c«ng ty cµng ph¸t triÓn mµ vÉn sö dông h×nh thøc nµy th× viÖc ghi chÐp hµng ngµy rÊt lín. -Tuy phßng kÕ to¸n cã trang bÞ m¸y tÝnh nh-ng kÕ to¸n m¸y vÉn ch-a ®-îc ¸p dông t¹i c«ng ty, c«ng ty vÉn sö dông theo h×nh thøc thñ c«ng, chñ yÕu lµ dïng word vµ exel. Do ®ã viÖc tÝnh to¸n sÏ rÊt phøc t¹p vµ mÊt nhiÒu thêi gian. -Do c«ng ty cßn cã Ýt ngµnh nghÒ kinh doanh nªn bé m¸y kÕ to¸n cßn qu¸ Ýt. 3.C¸c kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. -§Ó c«ng ty cµng ngµy cµng ph¸t triÓn vµ cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ tr-êng th× c«ng ty cÇn ph¶i chó ý ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n. -CÇn ph¶i ®-a thªm nhiÒu lÜnh vùc kinh doanh ®Ó thu ®-îc nhiÒu lîi nhuËn, cã nh- vËy c«ng t¸c kÕ to¸n míi hoµn chØnh h¬n. -CÇn ph¶i ¸p dông kÕ to¸n m¸y trong c«ng ty. §©y lµ mét ph-¬ng tiÖn hiÖn ®¹i mµ ngµy nay c¸c c«ng ty ®Òu sö dông nã mét c¸ch th«ng dông nhÊt, gióp cho c«ng viÖc kÕ to¸n sÏ nhanh vµ hiÖu qu¶ nhÊt. ViÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y lµ mét yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ®èi víi mét c«ng ty ph¸t triÓn vµ muèn c¹nh tranh víi thÞ tr-êng. -H×nh thøc kÕ to¸n mµ c«ng ty sö dông kh«ng phï hîp ®èi víi mét c«ng ty cã quy m« lín. §Ó c«ng ty ph¸t triÓn h¬n n÷a th× viÖc sö dông h×nh thøc nhËt ký chung sÏ kh«ng cßn phï hîp víi c«ng ty nh- hiÖn nay n÷a. C«ng ty cÇn ph¶i thay thÕ h×nh thøc ®ã b»ng h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. 20
- Xem thêm -