Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp công ty may hưng yên

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu §Êt n-íc ta ®· vµ ®ang ®Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng theo ®Þnh h-íng X· héi chñ nghÜa cã sù ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n-íc. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho c¸c Doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng tiÕp xóc víi thÞ tr-êng thÕ giíi víi nh÷ng c«ng nghÖ vµ kü thuËt tiªn tiÕn cïng víi m« h×nh tæ chøc vµ ph-¬ng ph¸p qu¶n lý míi , hiÖn ®¹i.Søc s¶n xuÊt x· héi dÇn dÇn ®-îc gi¶i phãng khái nh÷ng trãi buéc cña c¬ chÕ cò . Mäi thµnh phÇn kinh tÕ, mäi lo¹i h×nh Doanh nghiÖp ®-îc tù do kinh doanh vµ ph¸t triÓn trong m«i tr-êng míi. Do vËy ,®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn,mçi Doanh nghiÖp ph¶i cã mét m« h×nh s¶n xuÊt tèi -u,®ång bé ®Ó t¹o ra n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao nhÊt . Víi tÇm quan trong nh- vËy , tæ chøc s¶n xuÊt lµ kh©u then chèt trong c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp,lµ c¬ së kh¸ch quan cña tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh»m ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý sao cho ngµy cµng phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng t¹o ra -u thÕ riªng cña mçi Doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ë n-íc ta hiÖn nay®· cã rÊt nhiÒu Doanh nghiÖp b¾t kÞp víi c¬ chÕ míi vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶.Tuy nhiªn còng kh«ng Ýt Doanh nghiÖp vÉn trong t×nh tr¹ng lµm ¨n thua lç vµ ®øng tr-íc nguy c¬ ph¸ s¶n .Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy nh-ng quan träng nhÊt lµ c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt ë c¸c Doanh nghiÖp ®ã cßn qu¸ yÕu kÐm vµ vÉn chÞu ¶nh h-ëng nÆng nÒ cña c¬ chÕ cò. §iÒu nµy ®· gi¶i thÝch lý do mét sè Doanh nghiÖp mÆc dï cã ®éi ngò lao ®éng lµnh nghÒ, m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i,nguånvèn lín ... nh-ng vÉn s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶. C«ng ty may H-ng yªn lµ mét Doanh nghiÖp nhµ n-íc ®· qua chÆng ®-êng 35 n¨m ( 19/06/1966-19/05/2001) h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, qua nhiÒu giai ®o¹n vµ ®· nhiÒu lÇn thay ®æi c¸ch tæ chøc s¶n xuÊt . §Õn nay c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt ®· æn ®Þnh vµ b¾t ®Çu lµm ¨n cã hiÖu qu¶.Tuy vËy ,®Ó theo kÞp víi sù ph¸t triÓn vµ kÕ ho¹ch t¨ng tèc cña ngµnh DÖt- May ViÖt nam ®Æt ra th× vÊn ®Ò c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt ®-îc ban l·nh ®¹o c«ng ty hÕt søc quan t©m. §©y chÝnh lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn tèt ph-¬ng h-íng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt cña C«ng ty 1 I/Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty may H-ng yªn ( Tªn giao dÞch : HUGACO) thµnh lËp ngµy 19/05/1966 theo quyÕt ®Þnh cña Bé Ngo¹i th-¬ng ViÖt nam,nay thuéc Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt nam - Bé c«ng nghiÖp. Lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ngµnh ngÒ kinh doanh chñ yÕu lµ s¶n xuÊt hµng may mÆc phôc vô xuÊt khÈu. Tõ th¸ng 5/1966-1990 : Chuyªn gia c«ng hµng b¶o hé lao ®éng, ¸o v¸y xuÊt khÈu cho c¸c n-íc thuéc khu vùc I ( Liªn x«, §øc , Ba lan, TiÖp kh¾c, Bungari, Hungari...) Tõ n¨m 1991 ®Õn nay chuyªn gia c«ng hµng may mÆc cho c¸c n-íc thuéc khu vùc II (§µi loan, NhËt b¶n , Hµn Quèc, Hongkong, §øc , Thuþ ®iÓn , Canada... ) vµ b¸n FOB cho thÞ tr-êng §øc, TiÖp, Liªn x«....MÆt hµng chñ yÕu cña C«ng ty lµ ¸o Jacket 2 líp, 3 líp, 5 líp, quÇn ©u ,¸o t¾m, ¸o T-Shirt ,Bé thÓ thao, s¬ mi vµ ¸o v¸y c¸c lo¹i, ... ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, Tõ Ban gi¸m ®èc ®Õn mçi c«ng nh©n ®Òu cã nh÷ng cè g¾ng ®Ó t¹o ra nh÷ng b-íc ph¸t triÓn míi vÒ mäi mÆt.. Song song víi c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ cña §¶ng, ®Ó phï hîp víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n-íc vµ cña Doanh nghiÖp, ngµy 24/03/1993 Bé c«ng nghiÖp nhÑ ®· ra quyÕt ®Þnh sè 224/CNn chÝnh thøc ®æi tªn XÝ nghiÖp may H-ng yªn thµnh C«ng ty may H-ng yªn trùc thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt nam. Trô së chÝnh ®Æt t¹i sè 83 ®-êng Tr-ng tr¾c ph-êng Minh khai- thÞ x· H-ng yªn Sù kiÖn nµy kh«ng ph¶i lµ sù thay ®æi vÒ mÆt h×nh thøc mµ nã thùc sù ph¶n ¸nh nh÷ng cè g¾ng, nh÷ng thµnh tùu vµ ®¸nh dÊu sù tr-ëng thµnh còng nhph-¬ng thøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh míi cña C«ng ty. KÓ tõ khi míi thµnh lËp víi qui m« s¶n xuÊt nhá , trang thiÕt bÞ nghÌo nµn,l¹c hËu, c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh theo kÕ ho¹ch cña Nhµ n-íc, chñng lo¹i mÆt hµng Ýt, chÊt l-îng s¶n phÈm ch-a cao. §Õn nay , C«ng ty ®· 2 x©y dùng ®-îc 2 c¬ së s¶n xuÊt chÝnh : mét c¬ së ë ThÞ x· H-ng yªn, mét c¬ së ë huyÖn Mü hµo tØnh H-ng yªn vµ hai liªn doanh víi c¸c c«ng ty ë trong n-íc ®ã lµ C«ng ty may Phè hiÕn -liªn doanh víi C«ng ty ®ay H-ng yªn vµ C«ng ty may H-ng viÖt- liªn doanh víi c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm Sµi gßn. Víi 1700 trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn chñ yªu cña c¸c n-íc nh- NhËt b¶n, CHLB §øc, Ph¸p , Mü vµ h¬n 2000 c¸n bé c«ng nh©n viªnlµnh nghÒ ®-îc ®µo t¹o cã tr×nh ®é cao, tay nhÒ v÷ng, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc vÒ c¸c mÆt hµng may mÆc cã chÊt l-îng cao. Trong suèt 35 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ tõ n¨m 1991 ®Õn nay, chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, C«ng ty ®· trô v÷ng vµ liªn tôc ph¸t triÓn, Qui m« s¶n xuÊt ngµy mét lín , thÞ tr-êng xuÊt khÈu cña C«ng ty ngµy cµng më réng vµ thu hót ®-îc nhiÒu lao ®éng, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho nh©n d©n ®Þa ph-¬ng. Sè l-îng lao ®éng tõ 992 ng-êi n¨m 1991 nay ®· t¨ng lªn 2150 ng-êi. Doanh thu n¨m 1991 lµ 4,2 tû ®ång , ®Õn n¨m 2000 ®· lµ 81 tû ®ång. thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi t¨ng tõ 95000 ® / th¸ng n¨m 1991 lªn 1102000 ® n¨m 2000. §êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn. §Ó cã ®-îc sù t¨ng tr-ëng liªn tôc cña C«ng ty trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, L·nh ®¹o c«ng ty ®· th-êng xuyªn n¾m b¾t c¸c chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nhÊt lµ trong lÜnh vùc liªn quan tíi hµng may mÆc cña c«ng ty. Th-êng xuyªn n¾m b¾t c¸c nhu cÇu cña thÞ tr-êng, t×m kiÕm khai th¸c thÞ tr-êng ®Ó ®Þnh h-íng chiÕn l-îc. Trªn c¬ së ®Þnh h-íng chiÕn l-îc,l·nh ®¹o c«ng ty chØ ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch,tæ chøc s¶n xuÊt ®¸p øng kÞp thêi c¸c nhu cÇu cña thÞ tr-êng. Cïng víi viÖc cö c¸c ®oµn ®i kh¶o s¸t ë c¸c thÞ tr-êng n-íc ngoµi nh- : NhËt, ®øc, Hµn quèc, Mü, Hongkong... Hµng n¨m c«ng ty ®· cö c¸n bé qu¶n lý , c¸n bé kü thuËt ®i häc tËp kinh nghiÖm qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt ë mét sè c«ng ty may phÝa nam ®Ó b¾t kÞp ®ßi hái cña nh÷ng chñng lo¹i s¶n phÈm míi 3 vµ thÞ tr-êng míi. B-íc ®Çu triÓn khai th©m nhËp thÞ tr-êng mét n-íc, sau ®ã ph¸t triÓn ra nhiÒu n-íc kh¸c nh- : §µi loan, Hµn quèc, NhËt, §øc, Thuþ ®iÓn, Ph¸p, Hongkong....§èi víi mçi n-íc, b-íc ®Çu ký kÕt hîp ®ång víi mét c«ng ty sau ph¸t triÓn ra nhiÒu c«ng ty kh¸c. §Ó thùc hiÖn chiÕn l-îc ph¸t triÓn thÞ tr-êng ph¶i b¶o ®¶m vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, ®¸p øng thêi gian giao hµng vµ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng...C«ng ty ®· tiÕn hµnh s¾p xÕp l¹i tæ chøc, ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, nhµ x-ëng, tæ chøc bè trÝ l¹i s¶n xuÊt ,®ång thêi n¨m 2000 C«ng ty ®· x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO-9002.§Õn nay, hÖ thèng nµy ®· ®i vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng cña s¶n phÈm. Sù t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ®-îc ph¶n ¸nh qua mét sè chØ tiªu sau: a/ChØ tiªu vÒ vèn : STT ChØ tiªu 1 Tµi s¶n cè ®Þnh 2 Nguån vèn KD 3 Vèn cè ®Þnh -ng©n s¸ch -Vèn tù cã 4 Vèn l-u ®éng -ng©n s¸ch -Tù cã §VT triÖu ®ång “ “ “ “ “ “ “ 1997 30177 7378 4695 1809 2885 2683 2565 117 1998 36745 8039 4856 1809 3047 3183 3065 117 1999 37997 8287 5104 1809 4295 3183 3065 117 2000 46529 8690 5507 1809 3698 3183 3065 117 b/Thùc hiÖn c¸c chØ tiªu Stt ChØ tiªu 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng 2 S¶n phÈm s¶n xuÊt (Qui ®æi s¬ mi) 3 Doanh thu tiªu thô 4 L·i thùc hiÖn 5 Nép ng©n s¸ch 6 Thu nhËp b×nh qu©n 7 Sè lao ®éng §VT tû ® 1000 sp Tr. ® “ “ ®/th Ng 1997 48,6 1225 1998 60,7 1394 1999 71,2 1660 49097 783 705 776150 1990 4 60784 912 705 848570 2100 71234 1529 817 929833 2107 2000 81 1700 81022 1918 848 1102000 2150 8 9 ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n Tr. ® ®Çu t- thiÕt bÞ Tr. ® 5117 5996 2529 4251 124 2964 3000 5765 II/ C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty may H-ng yªn C«ng ty may H-ng yªn ®-îc tæ chøc theo m« h×nh mét thñ tr-ëng,Ban gi¸m ®èc gåm 1 Tæng gi¸m ®èc vµ 3 phã tæng gi¸m ®èc,bªn d-íi lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn cña C«ng ty. §øng ®Çu c¸c phßng lµ tr-ëng phßng vµ ®øng ®Çu c¸c xÝ nghiÖp lµ c¸c gi¸m ®èc xÝ nghiÖp chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp tõ ban gi¸m ®èc c«ng ty. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ cña tõng bé phËn nh- sau : a/ Ban gi¸m ®èc c«ng ty : -Tæng gi¸m ®«c c«ng ty : ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty -Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh -®êi sèng vµ x©y dùng c¬ b¶n ChØ ®¹o Phßng xuÊt nhËp khÈu trong viÖc mua s¾m vËt t- vµ tiªu thô s¶n phÈm, chØ ®¹o viÖc lËp c¸c dù ¸n ®Çu t- ph¸t triÓn s¶n xuÊt , chØ ®¹o c¸c c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n,chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty -Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt : ChØ ®¹o c¸c xÝ nghiÖp ,phßng ban thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng th¸ng, quÝ ,n¨m cña toµn c«ng tyvµ tiÕn ®é giao hµng theo kÕ hoach ®· tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng.ChØ ®¹o viÖc x©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc lao ®éng vµ c¸c ®Þnh møc kinh tÕ -kü thuËt. Trùc tiÕp chØ ®¹o bé phËn chuÈn bÞ s¶n xuÊt. -Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch chÊt l-îng :ChØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm ,HiÖu tr-ëng tr-êng ®µo t¹o, chØ ®¹o c«ng t¸c an toµn lao ®éng, phã chñ tÞch héi ®ång thi ®ua cña C«ng ty. b/ Khèi Phßng ban -Phßng XuÊt nhËp khÈu : lµ ®¬n vÞ cã chøc n¨ng giao dÞch víi kh¸ch hµng, n¾m b¾t yªu cÇu cña kh¸ch hµng, dÞch thuËt chÝnh x¸c c¸c tµi liÖu, yªu cÇu cña kh¸ch hµng , c©n ®èi nguyªn phô liÖu tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi , 5 mua,nhËp xuÊt vËt t- nguyªn phô liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ ,phô tïng ,hµng ho¸ theo kÕ ho¹ch cña C«ng ty ,®¶m b¶o phôc vô kÞp thêi cho s¶n xuÊt . §iÒu ®é kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o giao hµng kÞp thêi cho kh¸ch hµng. -Phßng kü thuËt : lµ ®¬n vÞ chøc n¨ng thiÕt kÕ mÉu m· ®¶m b¶o kÞp thêi cho s¶n xuÊt , x©y dùng qui tr×nh c«ng nghÖ , h-íng dÉn cho c¸c xÝ nghiÖp may ®óng yªu cÇu kü thuËt cña kh¸ch hµng , ®Þnh møc n¨ng suÊt lao ®éng, ®iÒu ®éng thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt vµ an toµn phôc vô cho s¶n xuÊt nh- ®iÖn, ¸nh s¸ng, th«ng giã ... -Phßng KCS : lµ ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ ®¶m b¶o toµn bé kh©u chÊt l-îng s¶n phÈm cña C«ng ty tõ kh©u nguyªn liÖu ®Õn kh©u cuèi cïng , kiÓm tra 100% s¶n phÈm tr-íc khi nhËp kho kh«ng ®Ó s¶n phÈm kÐm chÊt l-îng lät l-íi hoÆc kh¸ch hµng khiÕu n¹i. -Phßng tµi vô : lµ ®¬n vÞ cã chøc n¨ng theo dâi , gi¸m s¸t tµi s¶n vµ toµn bé tµi chÝnh cña C«ng ty,®ång thêi h¹ch to¸n l-¬ng cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn -Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : lµ ®¬n vÞ cã chøc n¨ng gióp l·nh ®¹o c«ng ty qu¶n lý tæ chøc nh©n sù, qu¶n lý vµ ph©n lo¹i, chuyÓn c«ng v¨n ®i , ®Õn ,theo dâi thi ®ua ,khen th-ëng, thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l-¬ng, qu¶n lý x©y dùng c¬ b¶n, b¶o vÖ an toµn vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ cña C«ng ty. -Phßng Y tÕ - MÇm non : Lµ ®¬n vÞ gióp l·nh ®¹o C«ng Ty qu¶n lý ch¨m sãc søc khoÎ ng-êi lao ®éng vµ ch¨m lo nu«i d¹y c¸c ch¸u lµ con c¸n bé c«ng nh©n viªn ë ®é tuæi mÇm non ®Ó cha mÑ c¸c ch¸u yªn t©m s¶n xuÊt . c. Khèi s¶n xuÊt : HiÖn nay C«ng Ty cã 7 xÝ nghiÖp thµnh viªn vµ mét tæ s¶n xuÊt thuéc phßng kü thuËn qu¶n lý . C¸c xÝ nghiÖp chøc n¨ng nhiÖm nh- sau : -Chñ ®éng bè trÝ x¾p xÕp s¶n xuÊt ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®-îc giao , ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é giao hµng , sö dông ®óng vËt t- , ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn qui ®Þnh . -Qu¶n lý tèt tµi s¶n cña C«ng Ty giao cho xÝ nghiÖp . 6 -Thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é ®èi víi ng-êi lao ®éng theo ®óng qui ®Þnh cña bé luËt lao ®éng , luËt c«ng ®oµn vµ nh÷ng h-íng dÉn cña C«ng Ty . 7 s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty may h-ng yªn tæng gi¸m ®èc c«ng ty Phã TG§ phô tr¸ch s¶n xuÊt Phßng KCS XÝ nghiÖp may I Phã TG§ phô tr¸ch chÊt l-îng Phßng kü thuËt XÝ nghiÖp may II Phßng kÕ to¸n -Tµi vô Phßng XNK XÝ nghiÖp may III Phã TG§ phô tr¸ch kinh doanh XÝ nghiÖp may IV Phßng tæ chøc -Hµnh chÝnh XÝ nghiÖp may V 8 XÝ nghiÖp may VI Phßng y tÕ -mÇm non XÝ nghiÖp may Mü v¨n III. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt : L·nh ®¹o C«ng ty th-êng xuyªn ®Þnh kú ®¸nh gi¸ , cã biÖn ph¸p c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lý ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh . Môc tiªu cña ®¸nh gi¸ vµ c¶i tiÕn lµ ®Ó t¹o ra n¨ng xuÊt lao ®éng , n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty . Nh- viÖc x¾p xÕp vµ hîp lý ho¸ trªn c¸c d©y truyÒn s¶n xuÊt , ¸p dông kü thuËt tiªn tiÕn , sö dông d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i , c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc . N¨m 1998 l·nh ®¹o C«ng ty ®· thùc hiÖn c¶i tiÕn tæ chøc s¶n xuÊt t¸ch c¸c xÝ nghiÖp cò mçi ca s¶n xuÊt thµnh mét xÝ nghiÖp thµnh viªn tõ ®ã toµn C«ng ty chØ lµm viÖc 01 ca / Ngµy . Cho tíi nay C«ng Ty cã 7 XÝ nghiÖp thµnh viªn vµ mét tæ s¶n xuÊt trùc thuéc phßng kü thuËt qu¶n lý . N¨m 1999 C«ng ty ®· ®-a hÖ thèng thiÕt kÕ mÉu vµ gi¸c s¬ ®å trªn m¸y vi tÝnh vµo ho¹t ®éng . Phßng kü thuËt cung cÊp toµn bé mÉu s¬ ®å cho c¸c ®¬n vÞ may ®Ó c¾t b¸n thµnh phÈm . Song do ®Æc ®iÓm c¸c ®¬n ®Æt hµng nhá , mÉu m· thay ®æi th-êng xuyªn , chu kú s¶n xuÊt ng¾n h¬n n÷a do mçi ®¬n vÞ may cã mét tæ c¾t nªn thiÕt bÞ c¾t , Ðp mÕch bÞ ph©n t¸n nªn kh«ng tËn dông hÕt kh¶ n¨ng cña thiÕt bÞ . ChÝnh v× vËy th¸ng 9/2000 C«ng ty ®· tËp trung l¹i thµnh 3 tæ c¾t giao cho phßng kü thuËt qu¶n lý buæi ®Çu mang l¹i hiÖu qu¶ tèt cung cÊp ®Çy ®ñ ,kÞp thêi b¸n thµnh phÈm cho c¸c xÝ nghiÖp may, chÊt l-îng c¾t ®¶m b¶o h¬n, qu¶n lý nguyªn liÖu ®-îc chÆt chÏ h¬n N¨m 2000, C«ng ty ®· x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chÈn quèc tÕ ISO-9002 chÝnh v× vËy ®· ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng ng-êi, tõng bé phËn. Mäi c«ng viÖc ®Òu cã sù kiÓm so¸t chÆt chÏ ngay tõ ®Çu theo c¸c qui tr×nh, c¸c h-íng dÉn vµ thùc hiÖn ghi chÐp theo c¸c mÉu biÓu qui ®Þnh . ChÝnh v× vËy mµ l·nh ®¹o c«ng ty n¾m ch¾c ®-îc kh©u nµo m¹nh , yÕu vµ nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i cÇn kh¾c phôc. Nhê vËy mµ n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm cña c«ng ty t¨ng lªn râ rÖt. 9 M« h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty g¾n liÒn víi qui tr×nh s¶n xuÊt theo thø tù c¸c b-íc c«ng ®o¹n tõ ®©ï vµo cho ®Õn khi s¶n xuÊt ra s¶n phÈm . Qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty Phßng XNK x¸c ®Þnh l-îng hµng, xuÊt nhËp, c©n ®èi vËt t-, ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt Kho nguyªn liÖu KCS KiÓm tra Bé phËn c¾t Kho phô liÖu Bé phËn may Lµ s¶n phÈm Phßng KT thiÕt kÕ mÉu vµ gi¸c s¬ ®å Phßng KT thiÕt kÕ chuyÒn s¶n xuÊt,®iÒu ®éng thiÕt bÞ,viÕt tiªu chuÈn kü thuËt vµ h-íng dÉn s¶n xuÊt KCS KiÓm tra §ãng gãi, ®ãng thïng XuÊt s¶n phÈm cho kh¸ch theo hîp ®ång ViÖc tæ chøc theo m« h×nh trªn ®· thÓ hiÖn râ tÝnh chÊt khÐp kÝn cña kh©u s¶n xuÊt , thÓ hiÖn râ tÝnh chuyªn m«n ho¸ s©u, qua ®ã ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña c¸c bé phËn gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 10 IV/ Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i ë C«ng ty may H-ng yªn MÆc dï ®· ®¹t ®-îc rÊt nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ nh-ng c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt ë C«ng ty may H-ng yªn vÉn cßn mét sè tån t¹i cÇn kh¾c phôc -ë mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ cßn ch-a ®ång bé g©y ¶nh h-ëng ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. C«ng ty ®· tõng b-íc thay thÕ c¸c m¸y mãc cò , ®Çu t- thªm c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng, tuy nhiªn do thiÕu vèn ®Çu t- nªn mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt vÉn cßn thiÕu c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng. C«ng ty ch-a cã nhiÒu thÞ tr-êng cã ®¬n hµng lín do ®Æc ®iÓm cña thÞ tr-êng ch©u ©u ®¬n hµng s¶n xuÊt th-êng cã nhiÒu ®¬n nhá, sè l-îng Ýt, ®iÒu nµy ®· g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt. ViÖc bè trÝ thiÕt bÞ ë mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt ch-a hîp lý, do vËy ch-a ph¸t huy tèi ®a c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ. MÆc dï c«ng ty th-êng xuyªn båi d-ìng, cö ®i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nh-ng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty vÉn cßn h¹n chÕ , vÒ n¨ng lùc ch-a ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña s¶n xuÊt. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trªn ®· vµ ®ang h¹n chÕ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ban l·nh ®¹o cña c«ng ty ®· tõng b-íc th¸o gì dÇn dÇn ®Ó t×m ra ph-¬ng h-íng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý h¬n, thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr-êng vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n cho c«ng ty 11
- Xem thêm -