Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp công ty may hưng yên

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu §Êt níc ta ®· vµ ®ang ®Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng X· héi chñ nghÜa cã sù ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho c¸c Doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng tiÕp xóc víi thÞ trêng thÕ giíi víi nh÷ng c«ng nghÖ vµ kü thuËt tiªn tiÕn cïng víi m« h×nh tæ chøc vµ ph¬ng ph¸p qu¶n lý míi , hiÖn ®¹i.Søc s¶n xuÊt x· héi dÇn dÇn ®îc gi¶i phãng khái nh÷ng trãi buéc cña c¬ chÕ cò . Mäi thµnh phÇn kinh tÕ, mäi lo¹i h×nh Doanh nghiÖp ®îc tù do kinh doanh vµ ph¸t triÓn trong m«i trêng míi. Do vËy ,®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn,mçi Doanh nghiÖp ph¶i cã mét m« h×nh s¶n xuÊt tèi u,®ång bé ®Ó t¹o ra n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao nhÊt . Víi tÇm quan trong nh vËy , tæ chøc s¶n xuÊt lµ kh©u then chèt trong c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp,lµ c¬ së kh¸ch quan cña tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh»m ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý sao cho ngµy cµng phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng t¹o ra u thÕ riªng cña mçi Doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ thÞ trêng ë níc ta hiÖn nay®· cã rÊt nhiÒu Doanh nghiÖp b¾t kÞp víi c¬ chÕ míi vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶.Tuy nhiªn còng kh«ng Ýt Doanh nghiÖp vÉn trong t×nh tr¹ng lµm ¨n thua lç vµ ®øng tríc nguy c¬ ph¸ s¶n .Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy nhng quan träng nhÊt lµ c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt ë c¸c Doanh nghiÖp ®ã cßn qu¸ yÕu kÐm vµ vÉn chÞu ¶nh hëng nÆng nÒ cña c¬ chÕ cò. §iÒu nµy ®· gi¶i thÝch lý do mét sè Doanh nghiÖp mÆc dï cã ®éi ngò lao ®éng lµnh nghÒ, m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i,nguånvèn lín ... nhng vÉn s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶. C«ng ty may Hng yªn lµ mét Doanh nghiÖp nhµ níc ®· qua chÆng ®êng 35 n¨m ( 19/06/1966-19/05/2001) h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, qua nhiÒu giai ®o¹n vµ ®· nhiÒu lÇn thay ®æi c¸ch tæ chøc s¶n xuÊt . §Õn nay c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt ®· æn ®Þnh vµ b¾t ®Çu lµm ¨n cã hiÖu qu¶.Tuy vËy ,®Ó theo kÞp víi sù ph¸t triÓn vµ kÕ ho¹ch t¨ng tèc cña ngµnh DÖt- May ViÖt nam ®Æt ra th× vÊn ®Ò c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt ®îc ban l·nh ®¹o c«ng ty hÕt søc quan t©m. §©y chÝnh lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn tèt ph¬ng híng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt cña C«ng ty I/Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty may Hng yªn ( Tªn giao dÞch : HUGACO) thµnh lËp ngµy 19/05/1966 theo quyÕt ®Þnh cña Bé Ngo¹i th¬ng ViÖt nam,nay thuéc Tæng 1 c«ng ty DÖt May ViÖt nam - Bé c«ng nghiÖp. Lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ngµnh ngÒ kinh doanh chñ yÕu lµ s¶n xuÊt hµng may mÆc phôc vô xuÊt khÈu. Tõ th¸ng 5/1966-1990 : Chuyªn gia c«ng hµng b¶o hé lao ®éng, ¸o v¸y xuÊt khÈu cho c¸c níc thuéc khu vùc I ( Liªn x«, §øc , Ba lan, TiÖp kh¾c, Bungari, Hungari...) Tõ n¨m 1991 ®Õn nay chuyªn gia c«ng hµng may mÆc cho c¸c níc thuéc khu vùc II (§µi loan, NhËt b¶n , Hµn Quèc, Hongkong, §øc , Thuþ ®iÓn , Canada... ) vµ b¸n FOB cho thÞ trêng §øc, TiÖp, Liªn x«....MÆt hµng chñ yÕu cña C«ng ty lµ ¸o Jacket 2 líp, 3 líp, 5 líp, quÇn ©u ,¸o t¾m, ¸o T-Shirt ,Bé thÓ thao, s¬ mi vµ ¸o v¸y c¸c lo¹i, ... ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, Tõ Ban gi¸m ®èc ®Õn mçi c«ng nh©n ®Òu cã nh÷ng cè g¾ng ®Ó t¹o ra nh÷ng bíc ph¸t triÓn míi vÒ mäi mÆt.. Song song víi c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ cña §¶ng, ®Ó phï hîp víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc vµ cña Doanh nghiÖp, ngµy 24/03/1993 Bé c«ng nghiÖp nhÑ ®· ra quyÕt ®Þnh sè 224/CNn chÝnh thøc ®æi tªn XÝ nghiÖp may Hng yªn thµnh C«ng ty may Hng yªn trùc thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt nam. Trô së chÝnh ®Æt t¹i sè 83 ®êng Trng tr¾c phêng Minh khai- thÞ x· Hng yªn Sù kiÖn nµy kh«ng ph¶i lµ sù thay ®æi vÒ mÆt h×nh thøc mµ nã thùc sù ph¶n ¸nh nh÷ng cè g¾ng, nh÷ng thµnh tùu vµ ®¸nh dÊu sù trëng thµnh còng nh ph¬ng thøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh míi cña C«ng ty. KÓ tõ khi míi thµnh lËp víi qui m« s¶n xuÊt nhá , trang thiÕt bÞ nghÌo nµn,l¹c hËu, c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh theo kÕ ho¹ch cña Nhµ níc, chñng lo¹i mÆt hµng Ýt, chÊt lîng s¶n phÈm cha cao. §Õn nay , C«ng ty ®· x©y dùng ®îc 2 c¬ së s¶n xuÊt chÝnh : mét c¬ së ë ThÞ x· Hng yªn, mét c¬ së ë huyÖn Mü hµo tØnh Hng yªn vµ hai liªn doanh víi c¸c c«ng ty ë trong níc ®ã lµ C«ng ty may Phè hiÕn -liªn doanh víi C«ng ty ®ay Hng yªn vµ C«ng ty 2 may Hng viÖt- liªn doanh víi c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm Sµi gßn. Víi 1700 trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn chñ yªu cña c¸c níc nh NhËt b¶n, CHLB §øc, Ph¸p , Mü vµ h¬n 2000 c¸n bé c«ng nh©n viªnlµnh nghÒ ®îc ®µo t¹o cã tr×nh ®é cao, tay nhÒ v÷ng, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc vÒ c¸c mÆt hµng may mÆc cã chÊt lîng cao. Trong suèt 35 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ tõ n¨m 1991 ®Õn nay, chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, C«ng ty ®· trô v÷ng vµ liªn tôc ph¸t triÓn, Qui m« s¶n xuÊt ngµy mét lín , thÞ trêng xuÊt khÈu cña C«ng ty ngµy cµng më réng vµ thu hót ®îc nhiÒu lao ®éng, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho nh©n d©n ®Þa ph¬ng. Sè lîng lao ®éng tõ 992 ngêi n¨m 1991 nay ®· t¨ng lªn 2150 ngêi. Doanh thu n¨m 1991 lµ 4,2 tû ®ång , ®Õn n¨m 2000 ®· lµ 81 tû ®ång. thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi t¨ng tõ 95000 ® / th¸ng n¨m 1991 lªn 1102000 ® n¨m 2000. §êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn. §Ó cã ®îc sù t¨ng trëng liªn tôc cña C«ng ty trong c¬ chÕ thÞ trêng, L·nh ®¹o c«ng ty ®· thêng xuyªn n¾m b¾t c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nhÊt lµ trong lÜnh vùc liªn quan tíi hµng may mÆc cña c«ng ty. Thêng xuyªn n¾m b¾t c¸c nhu cÇu cña thÞ trêng, t×m kiÕm khai th¸c thÞ trêng ®Ó ®Þnh híng chiÕn lîc. Trªn c¬ së ®Þnh híng chiÕn lîc,l·nh ®¹o c«ng ty chØ ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch,tæ chøc s¶n xuÊt ®¸p øng kÞp thêi c¸c nhu cÇu cña thÞ trêng. Cïng víi viÖc cö c¸c ®oµn ®i kh¶o s¸t ë c¸c thÞ trêng níc ngoµi nh : NhËt, ®øc, Hµn quèc, Mü, Hongkong... Hµng n¨m c«ng ty ®· cö c¸n bé qu¶n lý , c¸n bé kü thuËt ®i häc tËp kinh nghiÖm qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt ë mét sè c«ng ty may phÝa nam ®Ó b¾t kÞp ®ßi hái cña nh÷ng chñng lo¹i s¶n phÈm míi vµ thÞ trêng míi. Bíc ®Çu triÓn khai th©m nhËp thÞ trêng mét níc, sau ®ã ph¸t triÓn ra nhiÒu níc kh¸c nh : §µi loan, Hµn quèc, NhËt, §øc, Thuþ ®iÓn, Ph¸p, Hongkong....§èi víi mçi níc, bíc ®Çu ký kÕt hîp ®ång víi mét c«ng ty sau ph¸t triÓn ra nhiÒu c«ng ty kh¸c. 3 §Ó thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng ph¶i b¶o ®¶m vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, ®¸p øng thêi gian giao hµng vµ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng...C«ng ty ®· tiÕn hµnh s¾p xÕp l¹i tæ chøc, ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, nhµ xëng, tæ chøc bè trÝ l¹i s¶n xuÊt ,®ång thêi n¨m 2000 C«ng ty ®· x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO-9002.§Õn nay, hÖ thèng nµy ®· ®i vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt lîng cña s¶n phÈm. Sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ®îc ph¶n ¸nh qua mét sè chØ tiªu sau: a/ChØ tiªu vÒ vèn : STT ChØ tiªu 1 Tµi s¶n cè ®Þnh 2 Nguån vèn KD 3 Vèn cè ®Þnh -ng©n s¸ch -Vèn tù cã 4 Vèn lu ®éng -ng©n s¸ch -Tù cã §VT triÖu ®ång “ “ “ “ “ “ “ 1997 30177 7378 4695 1809 2885 2683 2565 117 1998 36745 8039 4856 1809 3047 3183 3065 117 1999 37997 8287 5104 1809 4295 3183 3065 117 2000 46529 8690 5507 1809 3698 3183 3065 117 b/Thùc hiÖn c¸c chØ tiªu Stt ChØ tiªu 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng 2 S¶n phÈm s¶n xuÊt (Qui ®æi s¬ mi) 3 Doanh thu tiªu thô 4 L·i thùc hiÖn 5 Nép ng©n s¸ch 6 Thu nhËp b×nh qu©n 7 Sè lao ®éng 8 ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n 9 ®Çu t thiÕt bÞ §VT tû ® 1000 sp Tr. ® “ “ ®/th Ng Tr. ® Tr. ® 1997 48,6 1225 1998 60,7 1394 1999 71,2 1660 2000 81 1700 49097 783 705 776150 1990 5117 5996 60784 912 705 848570 2100 2529 4251 71234 1529 817 929833 2107 124 2964 81022 1918 848 1102000 2150 3000 5765 II/ C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty may Hng yªn C«ng ty may Hng yªn ®îc tæ chøc theo m« h×nh mét thñ trëng,Ban gi¸m ®èc gåm 1 Tæng gi¸m ®èc vµ 3 phã tæng gi¸m ®èc,bªn díi lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn cña C«ng ty. §øng ®Çu c¸c phßng lµ 4 trëng phßng vµ ®øng ®Çu c¸c xÝ nghiÖp lµ c¸c gi¸m ®èc xÝ nghiÖp chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp tõ ban gi¸m ®èc c«ng ty. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ cña tõng bé phËn nh sau : a/ Ban gi¸m ®èc c«ng ty : -Tæng gi¸m ®«c c«ng ty : ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty -Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh -®êi sèng vµ x©y dùng c¬ b¶n ChØ ®¹o Phßng xuÊt nhËp khÈu trong viÖc mua s¾m vËt t vµ tiªu thô s¶n phÈm, chØ ®¹o viÖc lËp c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt , chØ ®¹o c¸c c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n,chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty -Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt : ChØ ®¹o c¸c xÝ nghiÖp ,phßng ban thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng th¸ng, quÝ ,n¨m cña toµn c«ng tyvµ tiÕn ®é giao hµng theo kÕ hoach ®· tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng.ChØ ®¹o viÖc x©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc lao ®éng vµ c¸c ®Þnh møc kinh tÕ -kü thuËt. Trùc tiÕp chØ ®¹o bé phËn chuÈn bÞ s¶n xuÊt. -Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch chÊt lîng :ChØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm ,HiÖu trëng trêng ®µo t¹o, chØ ®¹o c«ng t¸c an toµn lao ®éng, phã chñ tÞch héi ®ång thi ®ua cña C«ng ty. b/ Khèi Phßng ban -Phßng XuÊt nhËp khÈu : lµ ®¬n vÞ cã chøc n¨ng giao dÞch víi kh¸ch hµng, n¾m b¾t yªu cÇu cña kh¸ch hµng, dÞch thuËt chÝnh x¸c c¸c tµi liÖu, yªu cÇu cña kh¸ch hµng , c©n ®èi nguyªn phô liÖu tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi , mua,nhËp xuÊt vËt t nguyªn phô liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ ,phô tïng ,hµng ho¸ theo kÕ ho¹ch cña C«ng ty ,®¶m b¶o phôc vô kÞp thêi cho s¶n xuÊt . §iÒu ®é kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o giao hµng kÞp thêi cho kh¸ch hµng. -Phßng kü thuËt : lµ ®¬n vÞ chøc n¨ng thiÕt kÕ mÉu m· ®¶m b¶o kÞp thêi cho s¶n xuÊt , x©y dùng qui tr×nh c«ng nghÖ , híng dÉn cho c¸c xÝ nghiÖp may ®óng yªu cÇu kü thuËt cña kh¸ch hµng , ®Þnh møc n¨ng suÊt lao ®éng, ®iÒu 5 ®éng thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt vµ an toµn phôc vô cho s¶n xuÊt nh ®iÖn, ¸nh s¸ng, th«ng giã ... -Phßng KCS : lµ ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ ®¶m b¶o toµn bé kh©u chÊt lîng s¶n phÈm cña C«ng ty tõ kh©u nguyªn liÖu ®Õn kh©u cuèi cïng , kiÓm tra 100% s¶n phÈm tríc khi nhËp kho kh«ng ®Ó s¶n phÈm kÐm chÊt lîng lät líi hoÆc kh¸ch hµng khiÕu n¹i. -Phßng tµi vô : lµ ®¬n vÞ cã chøc n¨ng theo dâi , gi¸m s¸t tµi s¶n vµ toµn bé tµi chÝnh cña C«ng ty,®ång thêi h¹ch to¸n l¬ng cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn -Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : lµ ®¬n vÞ cã chøc n¨ng gióp l·nh ®¹o c«ng ty qu¶n lý tæ chøc nh©n sù, qu¶n lý vµ ph©n lo¹i, chuyÓn c«ng v¨n ®i , ®Õn ,theo dâi thi ®ua ,khen thëng, thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l¬ng, qu¶n lý x©y dùng c¬ b¶n, b¶o vÖ an toµn vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ cña C«ng ty. -Phßng Y tÕ - MÇm non : Lµ ®¬n vÞ gióp l·nh ®¹o C«ng Ty qu¶n lý ch¨m sãc søc khoÎ ngêi lao ®éng vµ ch¨m lo nu«i d¹y c¸c ch¸u lµ con c¸n bé c«ng nh©n viªn ë ®é tuæi mÇm non ®Ó cha mÑ c¸c ch¸u yªn t©m s¶n xuÊt . c. Khèi s¶n xuÊt : HiÖn nay C«ng Ty cã 7 xÝ nghiÖp thµnh viªn vµ mét tæ s¶n xuÊt thuéc phßng kü thuËn qu¶n lý . C¸c xÝ nghiÖp chøc n¨ng nhiÖm nh sau : -Chñ ®éng bè trÝ x¾p xÕp s¶n xuÊt ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®îc giao , ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é giao hµng , sö dông ®óng vËt t , ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn qui ®Þnh . -Qu¶n lý tèt tµi s¶n cña C«ng Ty giao cho xÝ nghiÖp . -Thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng theo ®óng qui ®Þnh cña bé luËt lao ®éng , luËt c«ng ®oµn vµ nh÷ng híng dÉn cña C«ng Ty . 6 s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty may hng yªn tæng gi¸m ®èc c«ng ty Phã TG§ phô tr¸ch s¶n xuÊt Phßng KCS XÝ nghiÖp may I Phã TG§ phô tr¸ch chÊt lîng Phßng kü thuËt XÝ nghiÖp may II Phßng XNK XÝ nghiÖp may III Phã TG§ phô tr¸ch kinh doanh Phßng kÕ to¸n -Tµi vô XÝ nghiÖp may IV 7 Phßng tæ chøc -Hµnh chÝnh XÝ nghiÖp may V XÝ nghiÖp may VI Phßng y tÕ -mÇm non XÝ nghiÖp may Mü v¨n III. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt : L·nh ®¹o C«ng ty thêng xuyªn ®Þnh kú ®¸nh gi¸ , cã biÖn ph¸p c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lý ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh . Môc tiªu cña ®¸nh gi¸ vµ c¶i tiÕn lµ ®Ó t¹o ra n¨ng xuÊt lao ®éng , n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty . Nh viÖc x¾p xÕp vµ hîp lý ho¸ trªn c¸c d©y truyÒn s¶n xuÊt , ¸p dông kü thuËt tiªn tiÕn , sö dông d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i , c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc . N¨m 1998 l·nh ®¹o C«ng ty ®· thùc hiÖn c¶i tiÕn tæ chøc s¶n xuÊt t¸ch c¸c xÝ nghiÖp cò mçi ca s¶n xuÊt thµnh mét xÝ nghiÖp thµnh viªn tõ ®ã toµn C«ng ty chØ lµm viÖc 01 ca / Ngµy . Cho tíi nay C«ng Ty cã 7 XÝ nghiÖp thµnh viªn vµ mét tæ s¶n xuÊt trùc thuéc phßng kü thuËt qu¶n lý . N¨m 1999 C«ng ty ®· ®a hÖ thèng thiÕt kÕ mÉu vµ gi¸c s¬ ®å trªn m¸y vi tÝnh vµo ho¹t ®éng . Phßng kü thuËt cung cÊp toµn bé mÉu s¬ ®å cho c¸c ®¬n vÞ may ®Ó c¾t b¸n thµnh phÈm . Song do ®Æc ®iÓm c¸c ®¬n ®Æt hµng nhá , mÉu m· thay ®æi thêng xuyªn , chu kú s¶n xuÊt ng¾n h¬n n÷a do mçi ®¬n vÞ may cã mét tæ c¾t nªn thiÕt bÞ c¾t , Ðp mÕch bÞ ph©n t¸n nªn kh«ng tËn dông hÕt kh¶ n¨ng cña thiÕt bÞ . ChÝnh v× vËy th¸ng 9/2000 C«ng ty ®· tËp trung l¹i thµnh 3 tæ c¾t giao cho phßng kü thuËt qu¶n lý buæi ®Çu mang l¹i hiÖu qu¶ tèt cung cÊp ®Çy ®ñ ,kÞp thêi b¸n thµnh phÈm cho c¸c xÝ nghiÖp may, chÊt lîng c¾t ®¶m b¶o h¬n, qu¶n lý nguyªn liÖu ®îc chÆt chÏ h¬n N¨m 2000, C«ng ty ®· x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chÈn quèc tÕ ISO-9002 chÝnh v× vËy ®· ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng ngêi, tõng bé phËn. Mäi c«ng viÖc ®Òu cã sù kiÓm so¸t chÆt chÏ ngay tõ ®Çu theo c¸c qui tr×nh, c¸c híng dÉn vµ thùc hiÖn ghi chÐp theo c¸c mÉu biÓu qui ®Þnh . ChÝnh v× vËy mµ l·nh ®¹o c«ng ty n¾m ch¾c ®îc kh©u nµo m¹nh , yÕu vµ nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i cÇn kh¾c phôc. Nhê vËy mµ n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty t¨ng lªn râ rÖt. M« h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty g¾n liÒn víi qui tr×nh s¶n xuÊt theo thø tù c¸c bíc c«ng ®o¹n tõ ®©ï vµo cho ®Õn khi s¶n xuÊt ra s¶n phÈm . Qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty Phßng XNK x¸c ®Þnh lîng hµng, xuÊt nhËp, c©n ®èi vËt t, ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt Kho nguyªn liÖu 8 KCS KiÓm tra Bé phËn c¾t Kho phô liÖu Bé phËn may Lµ s¶n phÈm Phßng KT thiÕt kÕ mÉu vµ gi¸c s¬ ®å Phßng KT thiÕt kÕ chuyÒn s¶n xuÊt,®iÒu ®éng thiÕt bÞ,viÕt tiªu chuÈn kü thuËt vµ híng dÉn s¶n xuÊt KCS KiÓm tra §ãng gãi, ®ãng thïng XuÊt s¶n phÈm cho kh¸ch theo hîp ®ång ViÖc tæ chøc theo m« h×nh trªn ®· thÓ hiÖn râ tÝnh chÊt khÐp kÝn cña kh©u s¶n xuÊt , thÓ hiÖn râ tÝnh chuyªn m«n ho¸ s©u, qua ®ã ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña c¸c bé phËn gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. IV/ Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i ë C«ng ty may Hng yªn MÆc dï ®· ®¹t ®îc rÊt nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ nhng c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt ë C«ng ty may Hng yªn vÉn cßn mét sè tån t¹i cÇn kh¾c phôc -ë mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ cßn cha ®ång bé g©y ¶nh hëng ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. C«ng ty ®· tõng bíc thay thÕ c¸c m¸y mãc cò , ®Çu t thªm c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng, tuy nhiªn do thiÕu vèn ®Çu t nªn mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt vÉn cßn thiÕu c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng. C«ng ty cha cã nhiÒu thÞ trêng cã ®¬n hµng lín do ®Æc ®iÓm cña thÞ trêng ch©u ©u ®¬n hµng s¶n xuÊt thêng cã nhiÒu ®¬n nhá, sè lîng Ýt, ®iÒu nµy ®· g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt. ViÖc bè trÝ thiÕt bÞ ë mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt cha hîp lý, do vËy cha ph¸t huy tèi ®a c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ. MÆc dï c«ng ty thêng xuyªn båi dìng, cö ®i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nhng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty vÉn cßn h¹n chÕ , vÒ n¨ng lùc ch a ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña s¶n xuÊt. 9 Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trªn ®· vµ ®ang h¹n chÕ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ban l·nh ®¹o cña c«ng ty ®· tõng bíc th¸o gì dÇn dÇn ®Ó t×m ra ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý h¬n, thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ trêng vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n cho c«ng ty 10
- Xem thêm -