Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp công ty may chiến thắng

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

C«ng ty may chiÕn th¾ng I. Tæng quan vÒ c«ng ty may ChiÕn th¾ng. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng Ty dÖt may viÖt nam phª duyÖt kÌm theo diÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty.QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 4-12-1996 Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: C«ng ty may chiÕn th¾ng lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc, thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña tæng c«ng ty dÖt may viÖt nam,ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp nhµ n-íc, c¸c qui ®Þnh ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty Tªn c«ng ty: Tªn giao dÞch viÖt nam lµ: c«ng ty may chiÕn th¾ng Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: CHIEN THANG GARMENT COMPANY ViÕt t¾t lµ: CHIGAMEX Trô së chÝnh:sè 10 Thµnh C«ng, Ba §×nh, Hµ Néi Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty: C«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1968, lóc ®Çu cã tªn lµ xÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng A.Giai ®o¹n tr-íc ®æi míi (1968-1986) Ngµy 2-3-1968 trªn c¬ së m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nh©n lùc cña tr¹m may Lª Trùc (thuéc tæng c«ng ty dÖt kim v¶i sîi cÊp I Hµ Néi) vµ x-ëng may cÊp I Hµ T©y, Bé néi th-¬ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp vÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng cã trô së t¹i sè 8B phè Lª Trùc, quËn Ba §×nh, Hµ Néi vµ giao cho côc v¶i sîi may mÆc qu¶n lý. XÝ nghiÖp cã nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt c¸c lo¹i quÇn ¸o, mò v¶i, g¨ng tay, ¸o d¹, ¸o dÖt kim, theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña côc v¶i sîi may mÆc cho c¸c lùc l-îng vò trang vµ trÎ em Tæng sè lao ®éng cña xÝ nghiÖp lóc bÊy giê lµ 325 ng-êi bao gåm c¶ lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp. Trong ®ã cã 147 lao ®éng n÷ 1 Th¸ng 5-1971, XÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng ®-îc chÝnh thøc chuyÓn giao cho bé C«ng NghiÖp nhÑ qu¶n lý víi nhiÖm vô lµ chuyªn may hµng xuÊt khÈu, chñ yÕu lµ c¸c lo¹i quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng. Trong nh÷ng n¨m 1973-1975 chiÕn tranh chÊm døt ë miÒn b¾c, may ChiÕn th¾ng ®· nhanh chãng phôc håi vµ më réng s¶n xuÊt ChØ trong vßng 7 n¨m tõ khi thµnh lËp (1968-1975), XÝ nghiÖp ®· cã b-íc tiÕn bé v-ît bËc, gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng t¨ng 10 lÇn, s¶n l-îng s¶n phÈm t¨ng h¬n 6 lÇn, ®¹t 1.969.343 s¶n phÈm. Gi¸ trÞ xuÊt khÈu tõng b-íc ®-îc n©ng lªn Giai ®o¹n 1976-1986: æn ®Þnh vµ tõng b-íc ph¸t triÓn s¶n xuÊt - æn ®Þnh vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu 1976-1979 -N¨m 1976 doanh thu xuÊt khÈu ®¹t 6,2 triÖu ®ång, lîi nhuËn ®¹t trªn 1,6 tû ®ång -N¨m 1977 doanh thu xuÊt khÈu ®¹t 7 triÖu ®ång , lîi nhuËn ngµy cµng ®-îc tiÕp tôc t¨ng cao, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng æn ®Þnh -N¨m 1978 ®¸nh dÊu 10 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. Tæng gi¸ trÞ s¶n l-îng ®· t¨ng gÊp 11 lÇn trong khi dã tæng sè c¸n bé cong nh©n viªn chØ t¨ng cã 3 lÇn. C¬ cÊu s¶n phÈm ngµy cµng ®-îc t¨ng cao vÒ mÆt kü thuËt vµ chñng lo¹i -N¨m 1979lµ n¨m ®¹t s¶n l-îng cao nhÊt cña xÝ nghiÖp trong vßng 10 n¨m tr-íc ®ã. XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn tèt n¨m chØ tiªu ph¸p lÖnh cña nhµ n-íc. Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng ®¹t 101,75%, tæng s¶n l-îng ®¹t 101,05%, riªng s¶n phÈm xuÊt khÈu ®· ®¹t trªn 1 triÖu chiÕc, doanh thu xuÊt khÈu ®¹t trªn 10,7 triÖu ®ång, lîi nhuËn gép lµ 2 triÖu ®ång. MÆc dï s¶n xuÊt ®-îc ®Èy m¹nh nh-ng phong c¸ch qu¶n lý cña doanh nghiÖp vÉn nÆng vÒ bao cÊp. S¶n xuÊt vÉn theo ph-¬ng thøc giao nhËn chø ch-a h¹ch to¸n lç l·i. Do c¸ch qu¶n lý cò nªn lîi nhuËn nép hµng n¨m v·n lµ lîi nhuËn ®Þnh møc ®-îc qui ®Þnh trªn gi¸ thµnh phÈm. -§èi mÆt víi khã kh¨n t×m h-íng ®i míi (1980-1986) KÕt qu¶ n¨m 1985, gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng ®¹t 1.999.610 ®ång (b»ng 106% kÕ ho¹ch) trong ®ã xuÊt khÈu ®¹t 1.730.529 ®ång ( b»ng 108,1%kÕ ho¹ch) tæng s¶n l-îng ®¹t 2.023.961 s¶n phÈm, trong ®ã cã 1.230620 s¶n phÈm xuÊt khÈu (b»ng 102%kÕ ho¹ch) 2 -N¨m 1986gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng ®¹t 103,75%, tæng s¶n l-îng ®¹t 113% so víi n¨m 1985 B. Giai ®o¹n sau ®æi míi (tõ 1986 ®Õn nay) *Xo¸ bá bao cÊp tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh (1987-1989) HiÖp ®Þnh ký kÕt ngµy 19-5-1987 gi÷a hai chÝnh phñ ViÖt Nam vµ Liªn X« cò ®· t¹o ra cho ngµnh dÖt may mét thÞ tr-êng réng lín lµ liªn x« vµ c¸c n-íc ®«ng ©u N¨m 1987 còng lµ n¨m luËt ®Çu t- n-íc ngoµi cña ViÖt Nam ®-îc ban hµnh. L·nh ®¹o xÝ nghiÖp ®· m¹nh d¹n tiÕp cËn víi th-¬ng gia ng-êi n-íc ngoµi nh- Hång K«ng, Hµn Quèc...thÝ ®iÓm thùc hiÖn gia c«ng tõ v¶i cho kh¸ch hµng n-íc ngoµi Nhê ®Çu t- gÇn 700 triÖu ®æi míi thiÕt bÞ, s¶n l-îng xuÊt khÈu n¨m 1989 t¨ng vät, ®¹t 1.857.000 s¶n phÈm, doanh thu xuÊt khÈu ®¹t 1.329.976.000VN§, lîi huËn tõ xuÊt khÈu ®¹t 82.215.000VN§ *Lµm quen víi c¬ chÕ thÞ tr-êng (1990-1991) Sù ra ®i cña hÖ thèng XHCN ë Liªn X« vµ ®«ng ©u ®· cã ¶nh h-ëng to lín tíi thÞ tr-êng xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt may. §Ó ph¸t triÓn thÞ tr-êng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ doanh nghiÖp ®· më réng sang thÞ tr-êng ë mét sè n-íc khu vùc II nh- §øc, Hµ Lan, Thuþ §iÓn, Hµn quèc...KÕt qu¶ lµ n¨m 1990 gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng cña xÝ nghiÖp ®¹t 1285 triÖu ®ång. Riªng phÇn xuÊt khÈu, trong 2 n¨m ®· s¶n xuÊt ®-îc h¬n ba triÖu s¶n phÈm xuÊt khÈu, doanh thu ®¹t trªn 3,3 tû VN§ , lîi nhuËn ®¹t trªn 280 triÖu ®ång *V-¬n lªn ®Ó tù kh¼ng ®Þnh m×nh(1992 ®Õn nay) Ngµy 25-8-1992 Bé c«ng nghiÖp nhÑ cã quyÕt ®Þnh sè 730/CNN-TCL§ chuyÓn xÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng thµnh c«ng ty may ChiÕn th¾ng N¨m 1993 c«ng ty ®· liªn kÕt víi h·ng Gennei-f¸hion cña §µi Loan ®Ó s¶n xuÊt v¸y ¸o cho phô n÷ cã thai vµ ®éc quyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm nµy ë ViÖt Nam Ngµy 25-3-1994,XÝ nghiÖp th¶m len xuÊt khÈu ®èng ®a thuéc Tæng c«ng ty dÖt ViÖt Nam ®-îc s¸t nhËp vµo c«ng ty theo quyÕt ®Þnh sè 290/Q§-TCL§ cña bé c«ng nghiÖp nhÑ 3 Còng trong giai ®o¹n nµy (1991-1995) lùc l-îng s¶n xuÊt cña c«ng ty ®-îc ®æi míi c¬ b¶n. C«ng ty ®· ®Çu t- 12,96 tû ®ång cho XDCB vµ 13,988 tû ®ång cho mua s¾m thiÕt bÞ. Do ®ã tæng s¶n l-îng cña n¨m 1995 ®¹t 33,768 tû ®ång gÊp h¬n 6 lÇn so víi n¨m 1994. Doanh thu ®¹t 36,353 tû ®ång t¨ng 11,8%so víi n¨m 1994 N¨m 1997 c«ng tr×nh ®Çu t- sè 10 Thµnh C«ng hoµn thµnh bao gåm ba ®¬n nguyªn mçi ®¬n nguyªn 5 tÇng víi tæng diÖn tÝch lªn tíi 13.000 m2, ®ñ mÆt hµng s¶n xuÊt cho 6 ph©n x-ëng may, mét ph©n x-ëng da vµ mét ph©n x-ëng thuª in. Sau gµn 10 n¨m x©y dùng c«ng ty ®· cã tæng mÆt b»ng nhµ x-ëng réng 24.836m2 vµ 1530 thiÕt bÞ ®-îc chia ra lµm ba c¬ së -C¬ së sè 10 Thµnh C«ng sÏ tiÕp tôc ®-îc ®Çu t- ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l-îc ®a d¹ng lo¸ c«ng nghÖ mµ c«ng ty ra -C¬ së 8B Lª Trùc tr-íc kia lµ trô së chÝnh cña c«ng ty víi diÖn tÝch gÇn 6000 m2 gåm hai ph©n x-ëng may ®Õn n¨m 2000 t¸ch riªng ra thµnh c«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc -C¬ së 114 NguyÔn L-¬ng B»ng víi diÖn tÝch 12000 m2 chuyªn vÒ c«ng nghÖ dÖt th¶m vµ may kh¨n xuÊt khÈu 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®-îc thÓ hiÖn ë trang sau. 4 B¶ng 1: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng Tæng gi¸m ®èc PG§ phô tr¸ch kinh tÕ PG§ phô tr¸ch kü thuËt sx Phßng kü thuËt c«ng nghÖ Phßng b¶o vÖ qu©n sù Phßng xuÊt nhËp khÈu Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng hµnh chÝnh tæng hîp Trung t©m may ®o thêi trang Phßng kÕ to¸n tµi vô Phßng y tÕ Phßng phôc vô s¶n xuÊt Phßng kinh doanh tiÕp thÞ 5 . C¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty: -Tæng gi¸m ®èc -Bé m¸y gióp viÖc -XÝ nghiÖp thµnh viªn Bé m¸y gióp viÖc lµ c¸c phßng ban cã chøc n¨ng tham m-u gióp viÖc cho tæng gi¸m ®èc trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc phï hîp víi ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban *Phßng hµnh chÝnh tæng hîp TiÕp nhËn vµ qu¶n lý c«ng v¨n, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô v¨n th- l-u tr÷, tiÕp ®ãn kh¸ch Tæ chøc c«ng t¸c phôc vô hµnh chÝnh, c¸c héi nghÞ héi th¶o vµ c«ng t¸c vÖ sinh c«ng nghiÖp LËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh nhµ x-ëng, c¬ së h¹ tÇng phôc vô s¶n xuÊt *Phßng xuÊt nhËp khÈu Tham m-u cho tæng gi¸m ®èc ký c¸c hîp ®ång ngo¹i Trùc tiÕp theo dâi ®iÒu tiÕt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ giao hµng Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ nhthñ tôc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, thanh to¸n tiÒn hµng, giao dÞch ®èi ngo¹i, giao dÞch vËn chuyÓn, ng©n hµng, thuÕ... Thùc hiÖn tæng hîp thèng kª b¸o c¸o kÕ ho¹ch,b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch c¸ mÆt toµn c«ng ty C©n ®èi nguyªn phô liÖu cho s¶n xuÊt, cïng phßng phôc vô s¶n xuÊt ®¶m b¶o cung øng nguyªn phô liÖu cho s¶n xuÊt, thùc hiÖn quyÕt to¸n tiÒn hµng vËt t- víi c¸c kh¸ch hµng, h¶i quan, c¬ quan thuÕ vµ thuÕ xuÊt nhËp khÈu... *Phßng tæ chøc 6 Tæ chøc qu¶n lý s¾p xÕp nh©n sù phï hîp víi tÝnh chÊt qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty LËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch lao ®éng,kÕ ho¹ch tiÒn l-¬ng, kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ tuyÓn dông Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng, c¸ chÕ ®é b¶o hiÓm,y tÕ, c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng X©y dùng ®Þnh møc lao ®éng, x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng s¶n phÈm *Phßng tµi vô Tham m-u cho tæng gi¸m ®èc trong c¸c lÜnh vùc tµi chÝnh thu chi vay, ®¶m b¶o c¸c nguån thu chi Trùc tiÕp qu¶n lý vèn, nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh Theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt, c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ 9h¹ch to¸n vµ ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ) h¹ch to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh *Phßng kinh doanh tiÕp thÞ Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c tiÕp thÞ Giao dÞch víi kh¸ch hµng ngo¹i trong ph-¬ng thøc mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm Theo dâi vµ qu¶n lý c¸c cöa hµng giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm Thùc hiÖn chµo hµng qu¶ng c¸o,tham gia héi chî, triÓn l·m trong n-íc Qu¶n lý c¸c kho thµnh phÈm phôc vô cho c«ng t¸c tiÕp thÞ *Phßng kü thuËt c«ng nghÖ X©y dùng vµ tæ chøc c¸c qui tr×nh c«ng nghÖ, qui c¸ch tiªu chuÈn kü thuËt cña s¶n phÈm x¸c ®Þnh c¸c ®Þnh møc kü thuËt c«ng t¸c chÊt l-îng s¶n phÈm Qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt m¸y mãc thiÕt bÞ ThiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt mÉu chµo hµng *Phßng phôc vô s¶n xuÊt Theo dâi b¶o qu¶n hµng ho¸, vËt t- thùc hiÖn cÊp ph¸t vËt t- nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt theo ®Þnh møc cña phßng xuÊt nhËp khÈu 7 Tham m-u cho tæng gi¸m ®èc kinh tÕ vÒ viÖc theo dâi vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång gia c«ng, vËn t¶i, thuª kho b·i, mua b¸n m¸y mãc thiÕt bÞ phô tïng phôc vô cho s¶n xuÊt Qu¶n lý ®éi xe, ®iÒu tiÕt c«ng t¸c vËn chuyÓn, thùc hiÖn c¸c thñ tôc giao nhËn hµng ho¸ vËt t- phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh @.L·nh ®¹o c«ng ty A- Tæng gi¸m ®èc L·nh ®¹o, qu¶n lý chung vµ toµn diÖn c«ng ty Trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c lÜnh vùc: chiÕn l-îc, ®Çu t-, ®èi ngo¹i, tµi chÝnh, tæ chøc c¸n bé-nh©n sù, thi ®ua, khen th-ëng- kû luËt B-Phã tæng gi¸m ®èc s¶n xuÊt kü thuËt. C«ng t¸c kÕ ho¹ch, tæ chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. C«ng t¸c kü thuËt, c«ng nghÖ, thiÕt bÞ ®iÖn. C«ng t¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt vµ ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng. C«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng cÊp, n©ng bËc cho c«ng nh©n. C«ng t¸c an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp. ChØ ®¹o thiÕt kÕ mÉu s¶n phÈm míi. C- Phã tæng gi¸m ®èc kinh tÕ. Kinh doanh ph¸t triÓn thÞ tr-êng néi ®Þa vµ hµng FOB xuÊt khÈu. Ký kÕt c¸c hîp ®ång néi ®Þa vµ cung øng nguyªn phô liÖu, c«ng cô, vËt t- vµ c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô cho c¶n xuÊt. Phô tr¸ch vÒ ®êi sèng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ. ChÞu tr¸ch nhiÖm h-íng dÉn, kiÓm tra c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, thñ tôc xuÊt nhËp khÈu, thanh quyÕt to¸n vËt t- nguyªn liÖu, qu¶n lý kho tµng, quyÕt ®Þnh gi¸ b¸n vËt t- vµ s¶n phÈm tån kho 3.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty. C«ng ty cã nhiÖm vô kinh doanh hµng may mÆc, dÖt th¶m len theo kÕ ho¹ch, qui ho¹ch cña tæng c«ng ty vµ theo yªu cÇu thÞ tr-êng. Tõ ®Çu t- s¶n xuÊt ®Õn cung øng, tiªu thô s¶n phÈm, xuÊt nhËp khÈu nguyªn liÖu phô liÖu thiÕt bÞ phô tïng, s¶n phÈm dÖt, may mÆc vµ c¸c hµng ho¸ kh¸c liªn quan 8 ®Õn hµng dÖt vµ may mÆc.Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong n-íc vµ trªn thÕ giíi, nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ vµ kü thuËt tiªn tiÕn, ®µo t¹o, båi d-ìng c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n kü thuaatj tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµnh nghÒ kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c do tæng c«ng ty giao Trong ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty cã nhiÖm vô cô thÓ sau: +X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ hµng n¨m phï hîp víi tæng c«ng ty giao vµ nhu cÇu thÞ tr-êng, ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®· ký víi ®èi t¸c +§æi míi hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ vµ ph-¬ng thøc qu¶n lý, tiÒn thu tõ chuyÓn nh-îng ph¶i ®-îc t¸i ®Çu t- ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña c«ng ty +Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi ng-êi lao ®éng theo qui ®Þnh cña bé luËt lao ®éng vµ luËt c«ng ®oµn +Thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh cña nhµ n-íc vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr-êng quèc phßng vµ an ninh quèc gia +Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª , kÕ to¸n theo ®Þnh kú theo qui ®Þnh cña tæng c«ng ty vµ nhµ n-íc,chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña nã +ChÞu sù kiÓm tra cña tæng c«ng ty, tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ thanh tra vµ cña c¬ quan tµi chÝnh vµ nhµ n-íc cã thÈm quyÒn theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt 4. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña c«ng ty. a. C¸c chØ tiªu b¸o c¸o trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: Mét c¸ch tæng qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua t¨ng tr-ëng kh«ng æn ®Þnh vµ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo t×nh h×nh trªn thÞ tr-êng thÕ giíi.Theo nh- b¶ng ®-îc liÖt kª sau ®©y th× chóng ta cã thÓ thÊy mét ®iÒu rÊt râ rµng kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng trong hai n¨m 1997 vµ 1998 nh-ng l¹i ci¶m trong ba n¨m gÇn ®©y vµ kim ng¹ch nhËp khÈu ®· gi¶m xuèng. Tuy nhiªn møc ®é t¨ng gi¶m nµy vÉn cßn rÊt chËm vµ kh«ng æn ®Þnh. Trong n¨m 2001 kim ng¹ch xuÊt khÈu trùc tiÕp gi¶m trong khi ®ã kim 9 ng¹ch nhËp khÈu th× l¹i t¨ng lªn tuy nhiªn ®iÒu nµy còng mét phÇn do ¶nh h-ëng cña t×nh h×nh thÕ giíi trong n¨m cã nhiÒu biÕn ®éng. C¸c chØ tiªu §¬n vÞ 1997 1998 1999 2000 2001 43188 59002 65466 58149 62146 17477 20968 18742 17252 15589 14310 16969 13858 10814 13643 616 722 1712 720 440 tÝnh 1. Doanh thu TriÖu VN§ 2. Kim ng¹ch 1000 XK trùc tiÕp USD Kim ng¹ch NK 1000 trùc tiÕp USD 4. Tæng sè nép TriÖu ng©n s¸ch VN§ VAT '' 165 162 1045 106 120 Thu trªn vèn '' 258 280 194 200 160 ThuÕ lîi tøc '' 193 280 473 414 160 TriÖu 21137 23870 25725 24651 728 790 836 913 Tæng thu nhËp VND Thu nhËp bq 1000® B¶ng 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty B.MÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty may ChiÕn th¾ng lµ c«ng ty nhµ n-íc ®-îc phÐp s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c mÆt hµng may mÆc, may da vµ dÞch vô. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña doanh nghiÖp lµ gia c«ng hµng may mÆc cho n-íc ngoµi. Gia c«ng hµng may mÆc chiÕm tû träng xuÊt khÈu lín nhÊt sau ®ã lµ hµng da hµng ®ay vµ th¶m len.Ngoµi ra c«ng ty cßn tù s¶n xuÊt ®Ó b¸n cho thÞ tr-êng néi ®Þa. *§Æc ®iÓm cña c¸c s¶n phÈm chñ yÕu: 3 lo¹i mÆt hµng 10 -Hµng may mÆc, hµng thªu, da: lµ nh÷ng lo¹i s¶n phÈm ®ßi hái tÝnh chÝnh x¸c vÒ qui c¸ch, mÉu m·, ®¶m b¶o vÒ chÊt l-îng, «øi chi phÝ gia c«ng Ýt h¬n so víi s¶n xuÊt ë n-íc ngoµi. -Hµng th¶m len,th¶m ®ay: chñ yÕu lµ nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng ®éc ®¸o cña n-íc ta, ngoµi ra cßn cã mét sè mÆt hµng ®-îc gia c«ng theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng cã tÝnh chÊt t-¬ng tù víi c¸c s¶n phÈm mµ c¸c n-íc kh¸c cã thÓ s¶n xuÊt. -G¨ng tay da: bao gåm c¸c lo¹i g¨ng mïa ®«ng vµ g¨ng ch¬i g«n HiÖn nay c«ng ty ®ang t×m cho m×nh h-íng ®i míi, tËp trung vµo mÆt hµng chñ lùc. Tõng b-íc tù ®¸p øng nhu cÇu vÒ nguyªn phô liÖu ®Çu vµo b»ng c¸ch thu mua ë thÞ tr-êng trong n-íc, ®em l¹i lîi nhuËn cao h¬n gia c«ng thuÇn tuý, tiÕn tíi c«ng t¸c kinh doanh mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm.VÊn ®Ò hiÖn nay cña c«ng ty lµ nghiªn cø thÞ tr-êng ®Çu ra vµ ®Çu vµo hîp lý.§¶m b¶o s¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn vµ tiÕp nhËn ngµy cµng nhiÒu, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c n-íc xuÊt khÈu hµng dÖt may kh¸c C/ §Þa bµn kinh doanh: C«ng ty may ChiÕn Th¾ng ho¹t ®éng trªn ph¹m vi c¶ n-íc vµ ë n-íc ngoµi. Trong n-íc c¸c b¹n hµng cña c«ng ty lµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cung cÊp nguyªn liÖu ®Çu vµo cho c«ng ty (cc¸c nhµ cung øng néi ®Þa ), c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn, c¸c vÖ tinh cña c«ng ty. ë n-íc ngoµi c«ng ty cã quan hÖ lµm ¨n víi bµn hµng c¸c n-íc §«ng ¢u vµ Liªn X« cò, c¸c n-íc ch©u ¸ nh- Hµn Quèc, Thailand, §µi Loan, Hång K«ng, NhËt B¶n vµ ch©u ©u nh- §øc, Italia, Ph¸p C/ Ph-¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty HiÖn nay, c«ng ty chñ yÕu xuÊt khÈu s¶n phÈm theo h×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp, d-íi hai d¹ng: *D¹ng thø nhÊt: XuÊt khÈu sau khi gia c«ng xong (®©y lµ ph-¬ng thøc kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty) 11 C«ng ty ký hîp ®ång gia c«ng víi kh¸ch hµng n-íc ngoµi sau ®ã nhËn nguyªn liÖu phô, tæ chøc gia c«ng vµ xuÊt hµng theo hîp ®ång gia c«ng. Tuy h×nh thøc nµy mang l¹i lîi nhuËn th¸p (chØ thu ®-îc phÝ gia c«ng vµ chi phÝ bao b×, phô liÖu kh¸c) nh-ng nã gióp cho c«ng ty lµm quen víi tõng b-íc th©m nhËp vµo thÞ tr-êng n-íc ngoµi, lµm quen víi c«ng nghÖ m¸y mãc thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i. *D¹ng thø hai:xuÊt khÈu trùc tiÕp d-íi d¹ng b¸n FOB(mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm) Theo ph-¬ng thøc nµy kh¸ch hµng n-íc ngoµi ®Æt hµng t¹i c«ng ty. Dùa trªn qui c¸ch mÉu m· mµ kh¸ch hµng ®· ®Æt hµng, c«ng ty tù mua nguyªn phô liÖu vµ s¶n xuÊt, sau ®ã b¸n thµnh phÈm cho kh¸ch hµng n-íc ngoµi, xuÊt khÈu theo d¹ng nµy ®em l¹i hieeuj qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Song do kh©u tiÕp thÞ cßn h¹n chÕ, chÊt l-îng s¶n phÈm ch-a cao nªn xuÊt khÈu theo d¹ng nµy vÉn cßn h¹n chÕ vµ kh«ng th-êng xuyªn, chiÕm tû träng nhá trong tæng kim ng¹ch cña c«ng ty. Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tíi: C«ng ty sÏ tõng b-íc cè g¾ng ®Ó n©ng cao tû träng kim ng¹hc xuÊt khÈu theo h×nh thøc b¸n víi gi¸ FOB trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña m×nh. *Ngoµi ph-¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh nãi trªn, c«ng ty cßn cã mét soã ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nh- b¸n thµnh phÈm cho thÞ tr-êng trong n-íc, s¶n xuÊt theo hiÖp ®Þnh cña nhµ n-íc, uû th¸c, b¸n thµnh phÈm trùc tiÕp cho b¹n hµng...Tuy nhiªn c¸c ho¹t ®éng nµy chiÕm tû träng nhá. M« h×nh gia c«ng cña c«ng ty may ChiÕnTh¾ng Ng-êi mua Kh¸ch hµng gia c«ng ë n-íc ngoµi 12 C«ng ty may ChiÕn Th¾ng ThÞ tr-êng néi ®Þa II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. 1. Gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. B¶ng 3: Gi¸ trÞ gia c«ng cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng qua c¸c n¨m. ( Nguån: B¸o c¸o xuÊt khÈu cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng.) N 1997 N 1998 N 1999 N 2000 N 2001 3.822923 4.077976 Gi¸ trÞ gia c«ng (triÖu 3.495156 4.0942000 4.532304 USD) BiÓu ®å gi¸ trÞ gia c«ng cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng Gi¸ trÞ gia c«ng5 (triÖ UDS) 4.532304 4.0942 4 3.822923 4.077976 3.495156 3 2 1 0 N 1997 N 1998 N 1999 N 2000 N 2001 13 Qua ph©n tÝch ta thÊy gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng lu«n æn ®Þnh vµ ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu trªn d-íi 4 triÖu USD mét n¨m. Trong n¨m 1997 gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty ®¹t gi¸ trÞ thÊp nhÊt do cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc. Cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ nµy ®· ¶nh h-ëng nÆng nÒ ®Õn nÒn kinh tÕ trong khu vùc, nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn chËm l¹i thËm chÝ tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét sè n-íc cßn mang gi¸ trÞ ©m, ®iÒu nµy ®· lµm cho thu nhËp cña ng-êi d©n thÊp xuèng vµ ®· kÐo theo lµm gi¶m ®¸ng kÓ nhu cÇu mua s¾m hµng tiªu dïng cña toµn bé d©n c- nãi chung vµ nhu cÇu mua s¾m mÆt hµng may mÆc nãi riªng. §iÒu nµy ®· ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty bëi v× c¸c kh¸ch hµng chÝnh vµ cã nhu cÇu ®Æt hµng gia c«ng th-êng xuyªn cña c«ng ty l¹i ®Õn tõ c¸c n-íc trong khu vùc nh- Th¸i Lan, Hµn Quèc, §µi Loan… Sau cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ nÒn kinh tÕ trong khu vùc cã dÊu hiÖu ph¸t triÓn do ®ã ®· lµm cho gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty liªn tôc t¨ng lªn vµ ®ªn n¨m 1999 gi¸ trÞ lín nhÊt víi kim ng¹ch ®¹t 4532340 USD. §Õn n¨m 2000 gi¸ trÞ gia c«ng gi¶m xuèng chØ ®¹t kim ng¹ch 3822923 USD do nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn mang tÝnh chu kú vµ sù c¹nh tranh m¹nh mÏ trªn thÞ tr-êng thÕ giíi. §Õn n¨m 2001 gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty b¾t ®Çu t¨ng lªn vµ ®¹t gi¸ trÞ kim ng¹ch 4077976 USD, ®©y thùc sù lµ ®iÒu ®¸ng mõng ®èi víi c«ng ty. Víi sù ph¸t triÓn nµy, dù ®o¸n r»ng n¨m 2002 gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty sÏ ®¹t kim ng¹ch trªn 4.3 triÖu USD, do t×nh h×nh kinh tÕ trªn thÕ giíi cã dÊu hiÖu ph¸t triÓn vµ yÕu tè rÊt quan träng lµ mét sè n-íc cã ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ph¸t triÓn nh- : Indonªxia, Philipin, Ên §é, Pakixtan… cã t×nh h×nh chÝnh trÞ kh«ng æn ®Þnh nªn kh¸ch hµng ®Æt gia c«ng sÏ chuyÓn dÇn c¸c ®¬n ®Æt hµng sang c¸c thÞ tr-êng kh¸c trong ®ã cã ViÖt Nam. Gi¸ trÞ gia c«ng cña c«ng ty lu«n lu«n lín h¬n rÊt nhiÒu so víi gi¸ trÞ xuÊt khÈu trùc tiÕp. Do kh©u tiÕp thÞ cßn kÐm mÆt kh¸c c«ng ty ch-a cã mét 14 phßng marketing víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nªn viÖc qu¶ng b¸ s¶n phÈm ch-a ®-îc hiÖu qu¶ dÉn ®Õn viÖc xuÊt khÈu trùc tiÕp cßn kÐm vµ gi¸ trÞ kh«ng ®¸ng kÓ. 2. MÆt hµng gia c«ng. Qua sè liÖu vÒ mÆt hµng gia c«ng cña c«ng ty ta thÊy mÆt hµng ¸o Jacket lu«n ®¹t sè l-îng lín vµ trÞ gi¸ gia c«ng cao, ®©y lµ s¶n phÈm may gia c«ng chÝnh cña c«ng ty. Trong n¨m 1997, sè l-îng s¶n phÈm Êo Jacket may gia c«ng ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt víi 805632 chiÕc nh-ng gi¸ trÞ kim ng¹ch chØ ®¹t 632979 USD ®¹t gi¸ trÞ thÊp nhÊt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. trong nh÷ng n¨m tiÕp theo sè l-îng ¸o Jacket may gia c«ng cña c«ng ty cã gi¶m xuèng nh-ng gi¸ trÞ kim ng¹ch l¹i ta-ng nªn. trong ba n¨m 1998, 1999, 2000 ®¹t gi¸ trÞ kim ng¹ch cao nhÊt ®Õn n¨m 2001 c¶ sè l-îng s¶n phÈm vµ kim ng¹ch gi¶m xuèng do t×nh h×nh kinh tÕ cña c¸c n-íc b¹n hµng cã dÊu hiÖu ph¸t triÓn chËm l¹i thÊt nghiÖp gia t¨ng dÉn ®Õn lµm gi¶m nhu cÇu mua s¾m cña ng-êi d©n. B¶ng 4 : Mét sè s¶n phÈm chÝnh may gia c«ng cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng §¬n vÞ :chiÕc Tªn s¶n phÈm 1997 1998 1999 2000 2001 ¸o Jacket 805635 576228 531634 532632 491266 ¸o S¬ mi 17479 1411781 122270 49813 23537 13945 30228 1590940 2284085 22674465 25224844 QuÇn Kh¨n tay 1451900 Bé QA m-a QA thÓ thao ¸o v¸y QuÇn ®ïi 8804 1321497 1273 47660 49543 2900 88678 186175 196325 187232 3000 38845 233246 85958 15 7264 ¸o ngñ Nguån: B¸o c¸o xuÊt khÈu c«ng ty may ChiÕn Th¾ng S¶n phÈm may gia c«ng cã gi¸ trÞ lín thø hai lµ ¸o v¸y víi gi¸ trÞ gia c«ng lu«n æn ®Þnh ®¹t kim ngh¹ch trªn d-íi 300 ngh×n USD mét n¨m, ®©y lµ mÆt hµng mµ thÞ tr-¬ng gia c«ng chñ yÕu lµ §µi Loan. Trong n¨m 2001 do t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng ®Æc biÖt lµ hai trung t©m kinh tÕ lín lµ Mü vµ NhËt B¶n ph¸t triÓn chËm l¹i vµ cã dÊu hiÖu suy tho¸i kÐo theo mét sè n-íc nÒn kinh tÕ dùa vµo sù xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng nµy còng ph¸t triÓn chËm l¹i ®· ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Trong n¨m 2001 c«ng ty kh«ng ký ®-îc mét hîp ®ång nµo vÒ gia c«ng hai mÆt hµng lµ ¸o v¸y vµ ¸o S¬mi. MÆt hµng gia c«ng cã gi¸ trÞ kim ng¹ch lín tiÕp theo lµ ¸o S¬mi vµ kh¨n tay. MÆt hµng kh¨n tay gia c«ng xuÊt khÈu ®-îc s¶n xuÊt t¹i c¬ së 114 NguyÔn L-¬ng B»ng ®©y lµ mét trong ba c¬ së cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña c«ng ty. C¸c mÆt hµng chÝnh tiÕp theo gåm: quÇn, quÇn ®ïi, quÇn ¸o thÓ thao, quÇn ¸o m-a, ¸o ngñ… cã gi¸ trÞ gia c«ng kh«ng lín vµ kh«ng æn ®Þnh qua c¸c n¨m. 3. ThÞ tr-êng vµ kh¸ch hµng gia c«ng. Trong nh÷ng n¨m qua, thÞ tr-êng may gia c«ng cña c«ng ty chñ yÕu lµ thÞ tr-êng EU, ®©y lµ thÞ tr-êng rÊt quan träng vµ chiÕm tû träng rÊt lín. EU lµ thÞ tr-êng may gia c«ng chñ yÕu mÆt hµng ¸o Jacket, ¸o S¬mi, ®©y lµ ha mÆt hµng cã gi¸ trÞ gia c«ng cao. ThÞ tr-êng §«ng ¸ lµ thÞ tr-êng lín thø hai cña c«ng ty, ®©y lµ thÞ tr-êng truyÒn thèng vµ cã c¸c kh¸ch hµng trung gian chØ ®Þnh hä giao s¶n phÈm tíi c¸c kh¸ch hµng ë thÞ tr-êng EU. B¶ng 5: ThÞ tr-êng may gia c«ng cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng (Nguån : B¸o c¸o xuÊt khÈu cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng.) ThÞ tr-êng 1997 1998 1999 2000 2001 §øc 1365183 1171127 1358617 1227493 1123068 Anh 225720 572096 354118 155897 139755 16 Hµ Lan 382924 232465 115391 132278 193840 T©y Ban Nha 105626 114697 548802 329506 138941 62908 45381 38009 32803 Thôy §iÓn Ph¸p 40261 107878 106478 267797 633760 §µi Loan 376857 196446 172804 145130 12193 NhËt 233853 127348 423293 449335 317458 Hµn Quèc 166846 231310 162204 74856 352519 EC 140034 83499 69241 152602 Singapore 18730 6886 21191 9835 Canada 58468 167863 89404 70081 230978 §«ng ¢u 7560 140184 867445 71137 Ý 362309 26134 Iran 45157 16819 CH Sec 240502 183900 Uc 6656 Nam Mü 5167 Thôy SÜ 33297 §an M¹ch 5310 29643 BØ 5278 22422 11820 38719 Achentina 3601 Mªxico 14483 6509 CHLB Nga 306215 468833 Braxin 10488 Na Uy 3609 C¸c T.T. kh¸c 373094 231525 232658 139283 95630 Tæng 3495156 4094200 4532304 3822923 4077976 Nguån b¸o c¸o xuÊt khÈu c«ng ty may ChiÕn Th¾ng . §¬n vÞ : USD Qua b¶ng trªn sau khi ph©n tÝch ta thÊy CHLB §øc lµ thÞ tr-êng lín nhÊt cña c«ng ty, hµng n¨m thÞ tr-êng nµy chiÕm tíi h¬n mét phÇn t- trÞ gi¸ 17 gia c«ng cña c«ng ty. §©y lµ thÞ tr-êng chñ lùc chiÕm vÞ trÝ rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu cña c«ng ty. ThÞ tr-êng lín vµ ®øng vÞ trÝ quan träng thø hai cña c«ng ty lµ thÞ tr-êng NhËt, còng nh- thÞ tr-êng CHLB §øc NhËt lµ thÞ tr-êng cã gi¸ trÞ gia c«ng lín vµ lu«n æn ®Þnh qua c¸c n¨m. Tõ n¨m 2000 víi viÖc nÒn kinh tÕ Nga ®ang phôc håi sau khñng ho¶ng, mÆt hµng gia c«ng may mÆc cña c«ng ty ®· lÊy l¹i ®-îc thÞ tr-êng nµy vµ cã møc t¨ng tr-ëng rÊt lín. Tõ viÖc bÞ ®×nh ®èn qua nhiÒu n¨m ®Õn n¨m 2001 ®· ®¹t gi¸ trÞ t-¬ng ®èi lín chiÕm tû träng 11,4% tæng trÞ gi¸ gia c«ng cña c«ng ty, ®©y lµ thÞ tr-êng cã tiÒm n¨ng lín vµ t-¬ng ®èi dÔ tÝnh. MÆt kh¸c c«ng ty còng ®ang gÇn chiÕm lÜnh thÞ tr-êng Ph¸p trong c¸c mÆt hµng gia c«ng vµ gi¸ trÞ gia c«ng ®· t¨ng lªn kh«ng ngõng ®Õn n¨m 2001 gi¸ trÞ kim ng¹ch ®¹t 633760 USD chiÕm tû träng 15,5% tæng gi¸ rtÞ gia c«ng cña c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty còng ®ang th©m nhËp vµo thÞ tr-êng Ch©u Mü, ®©y lµ thÞ tr-êng cã tiÒm n¨ng rÊt lín vµ sÏ lµ thÞ tr-êng chñ ®¹o sau nµy. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty ®· thiÕt lËp ®-îc mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi nhiÒu kh¸ch hµng cã tiÒm n¨ng lín. Mét sè kh¸ch hµng chÝnh vµ cã nhu cÇu ®Æt hµng th-êng xuyªn ®èi víi c«ng ty lµ: B¶ng 6: C¸c kh¸ch hµng chÝnh cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. Kh¸ch hµng chÝnh MÆt hµng gia c«ng YOUNG SHIN ¸o Jacket WOOSUNG ¸o Jacket WOOBO ¸o Jacket LEISURE ¸o Jacket, quÇn AHRIM ¸o Jacket, quÇn JEANE’S ¸o V¸y SK GLOBAL ¸o Jacket TOCONTAP ¸o Jacket, quÇn, bé ¸o m-a ITOCHU Kh¨n TE 18 FLEXCON ¸o Jacket Nguån: B¸o c¸o xuÊt khÈu cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. 4. H×nh thøc gia c«ng. HiÖn nay h×nh thøc gia c«ng chñ yÕu cña c«ng ty lµ gia c«ng ®¬n thuÇn “ nhËn nguyªn vËt liÖu vµ giao l¹i thµnh phÈm”. Khi thùc hiÖn gia c«ng, bªn ®Æt gia c«ng giao ®Çy ®ñ nguyªn vËt liÖu nh- v¶i, cóc, kho¸, tói PE…cho c«ng ty ®Ó, còng cã khi c«ng ty ph¶i lo nguyªn vËt liÖu phô vµ bªn ®Æt gia c«ng giao nguyªn vËt liÖu chÝnh nh-ng tr-êng hîp nµy lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty vÉn chñ tr-¬ng thùc hiÖn c¶ hai h×nh thøc : Gia c«ng ®¬n thuÇn vµ gia c«ng theo ph-¬ng thøc mua ®øt b¸n ®o¹n (FOB). MÆc dï gia c«ng ®¬n thuÇn lµ ho¹t ®éng gia c«ng cßn mang nhiÒu ®iÓm h¹n chÕ nh-ng nã vÉn rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c«ng ty trong giai ®o¹n hiÖn nay. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ qua b¶ng d-íi ®©y: B¶ng 7: H×nh thøc gia c«ng hµng may mÆc ë c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. §¬n vÞ : USD H×nh thøc 1997 1998 1999 2000 3487596 3808541 4532304 3315989 3597323 FOB 7560 285659 506934 480653 Tæng 3495156 4094200 3822923 4077976 99.78 93.02 86.74 88.21 gia c«ng Gia c«ng 2001 ®¬n thuÇn Tû träng 4532304 Nguån: B¸o c¸o xuÊt khÈu c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. Qua b¶ng trªn ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®-îc vai trß vµ vÞ trÝ cña gia c«ng ®¬n thuÇn t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. N¨m 1997 kim ng¹ch ®¹t ®-îc tõ gia c«ng ®¬n thuÇn chiÕm tíi 99.78% trÞ gi¸ gia c«ng nh-ng ®Õn n¨m 2001 tû träng gi¶m xuèng chØ cßn 88.21%. Tuy tû träng cña ph-¬ng thøc gia c«ng ®¬n thuÇn cã gi¶m xuèng nh-ng nã vÉn chiÕm tû lÖ rÊt lín trong trÞ gÝa gia c«ng cña c«ng ty. §iÒu nµy gióp chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng 19 trong t-¬ng lai gÇn th× gia c«ng ®¬n thuÇn vÉn lµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty. 5. C¸c ho¹t ®éng kh¸c nh- t×m kiÕm hîp ®ång vµ thùc hiÖn hîp ®ång. 5.1. Ho¹t ®éng t×m kiÕm hîp ®ång. 1. Phßng Th-¬ng M¹i vµ C«ng NghiÖp ViÖt Nam. Phßng th-¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam lµ mét tæ chøc phi ChÝnh phñ, ®¹i diÖn cho c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thÇnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c hiÖp héi kinh doanh ë ViÖt Nam nh»m môc ®Ých b¶o vÖ vÇ hç trî c¸c doanh nghiÖp thóc ®Èy c¸c quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ, th-¬ng m¹i vµ khoa häc c«ng nghÖ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n-¬chÝnh s¸ch trªn thÕ giíi. C¸c ho¹t ®éng bao gåm: ch¾p mèi vµ giíi thiÖu b¹n hµng, cung cÊp th«ng tin, h-íng dÉn vµ t- vÊn cho doanh nghiÖp, tæ chøc nghiªn cøu vµ kh¶o s¸t thÞ tr-êng, héi chî, héi th¶o, qu¶ng c¸o vµ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn kh¸c. C«ng ty may ChiÕn Th¾ng th«ng qua phßng th-¬ng m¹i vµ c«ng nghÖ ViÖt Nam giíi thiÖu cho c¸c b¹n hµng n-íc ngoµi, vµ gióp b¾t c¸c mèi giao dÞch víi hä ®Ó xem xÐt vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång. 2. Bé th-¬ng m¹i. Bé Th-¬ng m¹i lµ mét c¬ quan cña Nhµ n-íc cã chøc n¨ng ®iÒu phèi c¸c ho¹t ®éng th-¬ng m¹i gi÷a trong vµ ngoµi n-íc. B« Th-¬ng m¹i th«ng qua c¸c tham t¸n th-¬ng m¹i ë n-íc ngoµi nghiªn cøu t×m hiÓu thÞ tr-êng, t¹o dÞch c¸c mèi giao dÞch, kÕt hîp gi÷a kh¸ch hµng vµ c«ng ty. 3. Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam (VINATEX). Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam cã chøc n¨ng ®iÒu phèi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c c«ng ty thµnh viªn sao cho t-¬ng ®èi phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr-êng. C¸c kh¸ch hµng míi vµ ë c¸c thÞ tr-êng míi th-¬ng th«ng qua VINATEX ®Ó t×m hiÓu c¸c ®èi t¸c lµm ¨n vµ còng th«ng qua VINATEX c¸c c«ng ty thµnh viªn n¾m b¾t ®-îc c¸c giao dÞch míi. 4.Bé c«ng nghiÖp. 5. C¸c kh¸ch hµng quen biÕt. 20
- Xem thêm -