Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp công ty may chiến thắng

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

C«ng ty may chiÕn th¾ng I. Tæng quan vÒ c«ng ty may ChiÕn th¾ng. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng Ty dÖt may viÖt nam phª duyÖt kÌm theo diÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty.QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 4-12-1996 Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: C«ng ty may chiÕn th¾ng lµ doanh nghiÖp nhµ níc, thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña tæng c«ng ty dÖt may viÖt nam,ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp nhµ níc, c¸c qui ®Þnh ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty Tªn c«ng ty: Tªn giao dÞch viÖt nam lµ: c«ng ty may chiÕn th¾ng Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: CHIEN THANG GARMENT COMPANY ViÕt t¾t lµ: CHIGAMEX Trô së chÝnh:sè 10 Thµnh C«ng, Ba §×nh, Hµ Néi Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty: C«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1968, lóc ®Çu cã tªn lµ xÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng A.Giai ®o¹n tríc ®æi míi (1968-1986) Ngµy 2-3-1968 trªn c¬ së m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nh©n lùc cña tr¹m may Lª Trùc (thuéc tæng c«ng ty dÖt kim v¶i sîi cÊp I Hµ Néi) vµ xëng may cÊp I Hµ T©y, Bé néi th¬ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp vÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng cã trô së t¹i sè 8B phè Lª Trùc, quËn Ba §×nh, Hµ Néi vµ giao cho côc v¶i sîi may mÆc qu¶n lý. XÝ nghiÖp cã nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt c¸c lo¹i quÇn ¸o, mò v¶i, g¨ng tay, ¸o d¹, ¸o dÖt kim, theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña côc v¶i sîi may mÆc cho c¸c lùc lîng vò trang vµ trÎ em Tæng sè lao ®éng cña xÝ nghiÖp lóc bÊy giê lµ 325 ngêi bao gåm c¶ lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp. Trong ®ã cã 147 lao ®éng n÷ Th¸ng 5-1971, XÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng ®îc chÝnh thøc chuyÓn giao cho bé C«ng NghiÖp nhÑ qu¶n lý víi nhiÖm vô lµ chuyªn may hµng xuÊt khÈu, chñ yÕu lµ c¸c lo¹i quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng. Trong nh÷ng n¨m 1973-1975 chiÕn tranh chÊm døt ë miÒn b¾c, may ChiÕn th¾ng ®· nhanh chãng phôc håi vµ më réng s¶n xuÊt ChØ trong vßng 7 n¨m tõ khi thµnh lËp (1968-1975), XÝ nghiÖp ®· cã bíc tiÕn bé vît bËc, gi¸ trÞ tæng s¶n lîng t¨ng 10 lÇn, s¶n lîng s¶n phÈm t¨ng h¬n 6 lÇn, ®¹t 1.969.343 s¶n phÈm. Gi¸ trÞ xuÊt khÈu tõng bíc ®îc n©ng lªn Giai ®o¹n 1976-1986: æn ®Þnh vµ tõng bíc ph¸t triÓn s¶n xuÊt - æn ®Þnh vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu 1976-1979 1 -N¨m 1976 doanh thu xuÊt khÈu ®¹t 6,2 triÖu ®ång, lîi nhuËn ®¹t trªn 1,6 tû ®ång -N¨m 1977 doanh thu xuÊt khÈu ®¹t 7 triÖu ®ång , lîi nhuËn ngµy cµng ®îc tiÕp tôc t¨ng cao, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng æn ®Þnh -N¨m 1978 ®¸nh dÊu 10 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. Tæng gi¸ trÞ s¶n lîng ®· t¨ng gÊp 11 lÇn trong khi dã tæng sè c¸n bé cong nh©n viªn chØ t¨ng cã 3 lÇn. C¬ cÊu s¶n phÈm ngµy cµng ®îc t¨ng cao vÒ mÆt kü thuËt vµ chñng lo¹i -N¨m 1979lµ n¨m ®¹t s¶n lîng cao nhÊt cña xÝ nghiÖp trong vßng 10 n¨m tríc ®ã. XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn tèt n¨m chØ tiªu ph¸p lÖnh cña nhµ níc. Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng ®¹t 101,75%, tæng s¶n lîng ®¹t 101,05%, riªng s¶n phÈm xuÊt khÈu ®· ®¹t trªn 1 triÖu chiÕc, doanh thu xuÊt khÈu ®¹t trªn 10,7 triÖu ®ång, lîi nhuËn gép lµ 2 triÖu ®ång. MÆc dï s¶n xuÊt ®îc ®Èy m¹nh nhng phong c¸ch qu¶n lý cña doanh nghiÖp vÉn nÆng vÒ bao cÊp. S¶n xuÊt vÉn theo ph¬ng thøc giao nhËn chø cha h¹ch to¸n lç l·i. Do c¸ch qu¶n lý cò nªn lîi nhuËn nép hµng n¨m v·n lµ lîi nhuËn ®Þnh møc ®îc qui ®Þnh trªn gi¸ thµnh phÈm. -§èi mÆt víi khã kh¨n t×m híng ®i míi (1980-1986) KÕt qu¶ n¨m 1985, gi¸ trÞ tæng s¶n lîng ®¹t 1.999.610 ®ång (b»ng 106% kÕ ho¹ch) trong ®ã xuÊt khÈu ®¹t 1.730.529 ®ång ( b»ng 108,1%kÕ ho¹ch) tæng s¶n lîng ®¹t 2.023.961 s¶n phÈm, trong ®ã cã 1.230620 s¶n phÈm xuÊt khÈu (b»ng 102%kÕ ho¹ch) -N¨m 1986gi¸ trÞ tæng s¶n lîng ®¹t 103,75%, tæng s¶n lîng ®¹t 113% so víi n¨m 1985 B. Giai ®o¹n sau ®æi míi (tõ 1986 ®Õn nay) *Xo¸ bá bao cÊp tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh (1987-1989) HiÖp ®Þnh ký kÕt ngµy 19-5-1987 gi÷a hai chÝnh phñ ViÖt Nam vµ Liªn X« cò ®· t¹o ra cho ngµnh dÖt may mét thÞ trêng réng lín lµ liªn x« vµ c¸c níc ®«ng ©u N¨m 1987 còng lµ n¨m luËt ®Çu t níc ngoµi cña ViÖt Nam ®îc ban hµnh. L·nh ®¹o xÝ nghiÖp ®· m¹nh d¹n tiÕp cËn víi th¬ng gia ngêi níc ngoµi nh Hång K«ng, Hµn Quèc...thÝ ®iÓm thùc hiÖn gia c«ng tõ v¶i cho kh¸ch hµng níc ngoµi Nhê ®Çu t gÇn 700 triÖu ®æi míi thiÕt bÞ, s¶n lîng xuÊt khÈu n¨m 1989 t¨ng vät, ®¹t 1.857.000 s¶n phÈm, doanh thu xuÊt khÈu ®¹t 1.329.976.000VN§, lîi huËn tõ xuÊt khÈu ®¹t 82.215.000VN§ *Lµm quen víi c¬ chÕ thÞ trêng (1990-1991) Sù ra ®i cña hÖ thèng XHCN ë Liªn X« vµ ®«ng ©u ®· cã ¶nh hëng to lín tíi thÞ trêng xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt may. §Ó ph¸t triÓn thÞ trêng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ doanh nghiÖp ®· më réng sang thÞ trêng ë mét sè níc khu vùc II nh 2 §øc, Hµ Lan, Thuþ §iÓn, Hµn quèc...KÕt qu¶ lµ n¨m 1990 gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña xÝ nghiÖp ®¹t 1285 triÖu ®ång. Riªng phÇn xuÊt khÈu, trong 2 n¨m ®· s¶n xuÊt ®îc h¬n ba triÖu s¶n phÈm xuÊt khÈu, doanh thu ®¹t trªn 3,3 tû VN§ , lîi nhuËn ®¹t trªn 280 triÖu ®ång *V¬n lªn ®Ó tù kh¼ng ®Þnh m×nh(1992 ®Õn nay) Ngµy 25-8-1992 Bé c«ng nghiÖp nhÑ cã quyÕt ®Þnh sè 730/CNN-TCL§ chuyÓn xÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng thµnh c«ng ty may ChiÕn th¾ng N¨m 1993 c«ng ty ®· liªn kÕt víi h·ng Gennei-f¸hion cña §µi Loan ®Ó s¶n xuÊt v¸y ¸o cho phô n÷ cã thai vµ ®éc quyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm nµy ë ViÖt Nam Ngµy 25-3-1994,XÝ nghiÖp th¶m len xuÊt khÈu ®èng ®a thuéc Tæng c«ng ty dÖt ViÖt Nam ®îc s¸t nhËp vµo c«ng ty theo quyÕt ®Þnh sè 290/Q§-TCL§ cña bé c«ng nghiÖp nhÑ Còng trong giai ®o¹n nµy (1991-1995) lùc lîng s¶n xuÊt cña c«ng ty ®îc ®æi míi c¬ b¶n. C«ng ty ®· ®Çu t 12,96 tû ®ång cho XDCB vµ 13,988 tû ®ång cho mua s¾m thiÕt bÞ. Do ®ã tæng s¶n lîng cña n¨m 1995 ®¹t 33,768 tû ®ång gÊp h¬n 6 lÇn so víi n¨m 1994. Doanh thu ®¹t 36,353 tû ®ång t¨ng 11,8%so víi n¨m 1994 N¨m 1997 c«ng tr×nh ®Çu t sè 10 Thµnh C«ng hoµn thµnh bao gåm ba ®¬n nguyªn mçi ®¬n nguyªn 5 tÇng víi tæng diÖn tÝch lªn tíi 13.000 m2, ®ñ mÆt hµng s¶n xuÊt cho 6 ph©n xëng may, mét ph©n xëng da vµ mét ph©n xëng thuª in. Sau gµn 10 n¨m x©y dùng c«ng ty ®· cã tæng mÆt b»ng nhµ xëng réng 24.836m2 vµ 1530 thiÕt bÞ ®îc chia ra lµm ba c¬ së -C¬ së sè 10 Thµnh C«ng sÏ tiÕp tôc ®îc ®Çu t ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn lîc ®a d¹ng lo¸ c«ng nghÖ mµ c«ng ty ra -C¬ së 8B Lª Trùc tríc kia lµ trô së chÝnh cña c«ng ty víi diÖn tÝch gÇn 6000 m2 gåm hai ph©n xëng may ®Õn n¨m 2000 t¸ch riªng ra thµnh c«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc -C¬ së 114 NguyÔn L¬ng B»ng víi diÖn tÝch 12000 m2 chuyªn vÒ c«ng nghÖ dÖt th¶m vµ may kh¨n xuÊt khÈu 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®îc thÓ hiÖn ë trang sau. 3 B¶ng 1: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng Tæng gi¸m ®èc PG§ phô tr¸ch kinh tÕ PG§ phô tr¸ch kü thuËt sx Phßng kü thuËt c«ng nghÖ Phßng b¶o vÖ qu©n sù Phßng xuÊt nhËp khÈu Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng hµnh chÝnh tæng hîp Trung t©m may ®o thêi trang Phßng kÕ to¸n tµi vô Phßng y tÕ Phßng phôc vô s¶n xuÊt Phßng kinh doanh tiÕp thÞ 4 . C¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty: -Tæng gi¸m ®èc -Bé m¸y gióp viÖc -XÝ nghiÖp thµnh viªn Bé m¸y gióp viÖc lµ c¸c phßng ban cã chøc n¨ng tham mu gióp viÖc cho tæng gi¸m ®èc trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc phï hîp víi ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban *Phßng hµnh chÝnh tæng hîp TiÕp nhËn vµ qu¶n lý c«ng v¨n, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô v¨n th lu tr÷, tiÕp ®ãn kh¸ch Tæ chøc c«ng t¸c phôc vô hµnh chÝnh, c¸c héi nghÞ héi th¶o vµ c«ng t¸c vÖ sinh c«ng nghiÖp LËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh nhµ xëng, c¬ së h¹ tÇng phôc vô s¶n xuÊt *Phßng xuÊt nhËp khÈu Tham mu cho tæng gi¸m ®èc ký c¸c hîp ®ång ngo¹i Trùc tiÕp theo dâi ®iÒu tiÕt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ giao hµng Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ nh thñ tôc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, thanh to¸n tiÒn hµng, giao dÞch ®èi ngo¹i, giao dÞch vËn chuyÓn, ng©n hµng, thuÕ... Thùc hiÖn tæng hîp thèng kª b¸o c¸o kÕ ho¹ch,b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch c¸ mÆt toµn c«ng ty C©n ®èi nguyªn phô liÖu cho s¶n xuÊt, cïng phßng phôc vô s¶n xuÊt ®¶m b¶o cung øng nguyªn phô liÖu cho s¶n xuÊt, thùc hiÖn quyÕt to¸n tiÒn hµng vËt t víi c¸c kh¸ch hµng, h¶i quan, c¬ quan thuÕ vµ thuÕ xuÊt nhËp khÈu... *Phßng tæ chøc Tæ chøc qu¶n lý s¾p xÕp nh©n sù phï hîp víi tÝnh chÊt qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty LËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch lao ®éng,kÕ ho¹ch tiÒn l¬ng, kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ tuyÓn dông Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng, c¸ chÕ ®é b¶o hiÓm,y tÕ, c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng X©y dùng ®Þnh møc lao ®éng, x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm 5 *Phßng tµi vô Tham mu cho tæng gi¸m ®èc trong c¸c lÜnh vùc tµi chÝnh thu chi -vay, ®¶m b¶o c¸c nguån thu chi Trùc tiÕp qu¶n lý vèn, nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh Theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt, c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ 9h¹ch to¸n vµ ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ) h¹ch to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh *Phßng kinh doanh tiÕp thÞ Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c tiÕp thÞ Giao dÞch víi kh¸ch hµng ngo¹i trong ph¬ng thøc mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm Theo dâi vµ qu¶n lý c¸c cöa hµng giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm Thùc hiÖn chµo hµng qu¶ng c¸o,tham gia héi chî, triÓn l·m trong níc Qu¶n lý c¸c kho thµnh phÈm phôc vô cho c«ng t¸c tiÕp thÞ *Phßng kü thuËt c«ng nghÖ X©y dùng vµ tæ chøc c¸c qui tr×nh c«ng nghÖ, qui c¸ch tiªu chuÈn kü thuËt cña s¶n phÈm x¸c ®Þnh c¸c ®Þnh møc kü thuËt c«ng t¸c chÊt lîng s¶n phÈm Qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt m¸y mãc thiÕt bÞ ThiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt mÉu chµo hµng *Phßng phôc vô s¶n xuÊt Theo dâi b¶o qu¶n hµng ho¸, vËt t thùc hiÖn cÊp ph¸t vËt t nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt theo ®Þnh møc cña phßng xuÊt nhËp khÈu Tham mu cho tæng gi¸m ®èc kinh tÕ vÒ viÖc theo dâi vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång gia c«ng, vËn t¶i, thuª kho b·i, mua b¸n m¸y mãc thiÕt bÞ phô tïng phôc vô cho s¶n xuÊt Qu¶n lý ®éi xe, ®iÒu tiÕt c«ng t¸c vËn chuyÓn, thùc hiÖn c¸c thñ tôc giao nhËn hµng ho¸ vËt t phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh @.L·nh ®¹o c«ng ty A- Tæng gi¸m ®èc L·nh ®¹o, qu¶n lý chung vµ toµn diÖn c«ng ty Trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c lÜnh vùc: chiÕn lîc, ®Çu t, ®èi ngo¹i, tµi chÝnh, tæ chøc c¸n bé-nh©n sù, thi ®ua, khen thëng- kû luËt B-Phã tæng gi¸m ®èc s¶n xuÊt kü thuËt. C«ng t¸c kÕ ho¹ch, tæ chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. C«ng t¸c kü thuËt, c«ng nghÖ, thiÕt bÞ ®iÖn. C«ng t¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. 6 C«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng cÊp, n©ng bËc cho c«ng nh©n. C«ng t¸c an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp. ChØ ®¹o thiÕt kÕ mÉu s¶n phÈm míi. C- Phã tæng gi¸m ®èc kinh tÕ. Kinh doanh ph¸t triÓn thÞ trêng néi ®Þa vµ hµng FOB xuÊt khÈu. Ký kÕt c¸c hîp ®ång néi ®Þa vµ cung øng nguyªn phô liÖu, c«ng cô, vËt t vµ c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô cho c¶n xuÊt. Phô tr¸ch vÒ ®êi sèng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ. ChÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, thñ tôc xuÊt nhËp khÈu, thanh quyÕt to¸n vËt t nguyªn liÖu, qu¶n lý kho tµng, quyÕt ®Þnh gi¸ b¸n vËt t vµ s¶n phÈm tån kho 3.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty. C«ng ty cã nhiÖm vô kinh doanh hµng may mÆc, dÖt th¶m len theo kÕ ho¹ch, qui ho¹ch cña tæng c«ng ty vµ theo yªu cÇu thÞ trêng. Tõ ®Çu t s¶n xuÊt ®Õn cung øng, tiªu thô s¶n phÈm, xuÊt nhËp khÈu nguyªn liÖu phô liÖu thiÕt bÞ phô tïng, s¶n phÈm dÖt, may mÆc vµ c¸c hµng ho¸ kh¸c liªn quan ®Õn hµng dÖt vµ may mÆc.Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong níc vµ trªn thÕ giíi, nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ vµ kü thuËt tiªn tiÕn, ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n kü thuaatj tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµnh nghÒ kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c do tæng c«ng ty giao Trong ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty cã nhiÖm vô cô thÓ sau: +X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ hµng n¨m phï hîp víi tæng c«ng ty giao vµ nhu cÇu thÞ trêng, ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®· ký víi ®èi t¸c +§æi míi hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ vµ ph¬ng thøc qu¶n lý, tiÒn thu tõ chuyÓn nhîng ph¶i ®îc t¸i ®Çu t ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña c«ng ty +Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi ngêi lao ®éng theo qui ®Þnh cña bé luËt lao ®éng vµ luËt c«ng ®oµn +Thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh cña nhµ níc vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn m«i trêng quèc phßng vµ an ninh quèc gia +Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª , kÕ to¸n theo ®Þnh kú theo qui ®Þnh cña tæng c«ng ty vµ nhµ níc,chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña nã +ChÞu sù kiÓm tra cña tæng c«ng ty, tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ thanh tra vµ cña c¬ quan tµi chÝnh vµ nhµ níc cã thÈm quyÒn theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt 7 4. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña c«ng ty. a. C¸c chØ tiªu b¸o c¸o trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: Mét c¸ch tæng qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua t¨ng trëng kh«ng æn ®Þnh vµ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo t×nh h×nh trªn thÞ trêng thÕ giíi.Theo nh b¶ng ®îc liÖt kª sau ®©y th× chóng ta cã thÓ thÊy mét ®iÒu rÊt râ rµng kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng trong hai n¨m 1997 vµ 1998 nhng l¹i ci¶m trong ba n¨m gÇn ®©y vµ kim ng¹ch nhËp khÈu ®· gi¶m xuèng. Tuy nhiªn møc ®é t¨ng gi¶m nµy vÉn cßn rÊt chËm vµ kh«ng æn ®Þnh. Trong n¨m 2001 kim ng¹ch xuÊt khÈu trùc tiÕp gi¶m trong khi ®ã kim ng¹ch nhËp khÈu th× l¹i t¨ng lªn tuy nhiªn ®iÒu nµy còng mét phÇn do ¶nh hëng cña t×nh h×nh thÕ giíi trong n¨m cã nhiÒu biÕn ®éng. C¸c chØ tiªu 1. Doanh thu 2. Kim ng¹ch XK trùc tiÕp Kim ng¹ch NK trùc tiÕp 4. Tæng sè nép ng©n s¸ch VAT Thu trªn vèn ThuÕ lîi tøc Tæng thu nhËp Thu nhËp bq §¬n vÞ tÝnh TriÖu VN§ 1000 USD 1000 USD TriÖu VN§ '' '' '' TriÖu VND 1000® 1997 1998 1999 2000 2001 43188 59002 65466 58149 62146 17477 20968 18742 17252 15589 14310 16969 13858 10814 13643 616 722 1712 720 440 165 258 193 162 280 280 1045 194 473 106 200 414 120 160 160 21137 23870 25725 24651 728 790 836 913 B¶ng 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty B.MÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty may ChiÕn th¾ng lµ c«ng ty nhµ níc ®îc phÐp s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c mÆt hµng may mÆc, may da vµ dÞch vô. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña doanh nghiÖp lµ gia c«ng hµng may mÆc cho níc ngoµi. Gia c«ng hµng may mÆc chiÕm tû träng xuÊt khÈu lín nhÊt sau ®ã lµ hµng da hµng ®ay vµ th¶m len.Ngoµi ra c«ng ty cßn tù s¶n xuÊt ®Ó b¸n cho thÞ trêng néi ®Þa. *§Æc ®iÓm cña c¸c s¶n phÈm chñ yÕu: 3 lo¹i mÆt hµng 8 -Hµng may mÆc, hµng thªu, da: lµ nh÷ng lo¹i s¶n phÈm ®ßi hái tÝnh chÝnh x¸c vÒ qui c¸ch, mÉu m·, ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng, «øi chi phÝ gia c«ng Ýt h¬n so víi s¶n xuÊt ë níc ngoµi. -Hµng th¶m len,th¶m ®ay: chñ yÕu lµ nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng ®éc ®¸o cña níc ta, ngoµi ra cßn cã mét sè mÆt hµng ®îc gia c«ng theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng cã tÝnh chÊt t¬ng tù víi c¸c s¶n phÈm mµ c¸c níc kh¸c cã thÓ s¶n xuÊt. -G¨ng tay da: bao gåm c¸c lo¹i g¨ng mïa ®«ng vµ g¨ng ch¬i g«n HiÖn nay c«ng ty ®ang t×m cho m×nh híng ®i míi, tËp trung vµo mÆt hµng chñ lùc. Tõng bíc tù ®¸p øng nhu cÇu vÒ nguyªn phô liÖu ®Çu vµo b»ng c¸ch thu mua ë thÞ trêng trong níc, ®em l¹i lîi nhuËn cao h¬n gia c«ng thuÇn tuý, tiÕn tíi c«ng t¸c kinh doanh mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm.VÊn ®Ò hiÖn nay cña c«ng ty lµ nghiªn cø thÞ trêng ®Çu ra vµ ®Çu vµo hîp lý.§¶m b¶o s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc thÞ trêng chÊp nhËn vµ tiÕp nhËn ngµy cµng nhiÒu, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c níc xuÊt khÈu hµng dÖt may kh¸c C/ §Þa bµn kinh doanh: C«ng ty may ChiÕn Th¾ng ho¹t ®éng trªn ph¹m vi c¶ níc vµ ë níc ngoµi. Trong níc c¸c b¹n hµng cña c«ng ty lµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cung cÊp nguyªn liÖu ®Çu vµo cho c«ng ty (cc¸c nhµ cung øng néi ®Þa ), c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn, c¸c vÖ tinh cña c«ng ty. ë níc ngoµi c«ng ty cã quan hÖ lµm ¨n víi bµn hµng c¸c níc §«ng ¢u vµ Liªn X« cò, c¸c níc ch©u ¸ nh Hµn Quèc, Thailand, §µi Loan, Hång K«ng, NhËt B¶n vµ ch©u ©u nh §øc, Italia, Ph¸p C/ Ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty HiÖn nay, c«ng ty chñ yÕu xuÊt khÈu s¶n phÈm theo h×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp, díi hai d¹ng: *D¹ng thø nhÊt: XuÊt khÈu sau khi gia c«ng xong (®©y lµ ph¬ng thøc kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty) C«ng ty ký hîp ®ång gia c«ng víi kh¸ch hµng níc ngoµi sau ®ã nhËn nguyªn liÖu phô, tæ chøc gia c«ng vµ xuÊt hµng theo hîp ®ång gia c«ng. Tuy h×nh thøc nµy mang l¹i lîi nhuËn th¸p (chØ thu ®îc phÝ gia c«ng vµ chi phÝ bao b×, phô liÖu kh¸c) nhng nã gióp cho c«ng ty lµm quen víi tõng bíc th©m nhËp vµo thÞ trêng níc ngoµi, lµm quen víi c«ng nghÖ m¸y mãc thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i. *D¹ng thø hai:xuÊt khÈu trùc tiÕp díi d¹ng b¸n FOB(mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm) 9 Theo ph¬ng thøc nµy kh¸ch hµng níc ngoµi ®Æt hµng t¹i c«ng ty. Dùa trªn qui c¸ch mÉu m· mµ kh¸ch hµng ®· ®Æt hµng, c«ng ty tù mua nguyªn phô liÖu vµ s¶n xuÊt, sau ®ã b¸n thµnh phÈm cho kh¸ch hµng níc ngoµi, xuÊt khÈu theo d¹ng nµy ®em l¹i hieeuj qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Song do kh©u tiÕp thÞ cßn h¹n chÕ, chÊt lîng s¶n phÈm cha cao nªn xuÊt khÈu theo d¹ng nµy vÉn cßn h¹n chÕ vµ kh«ng thêng xuyªn, chiÕm tû träng nhá trong tæng kim ng¹ch cña c«ng ty. Ph¬ng híng ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tíi: C«ng ty sÏ tõng bíc cè g¾ng ®Ó n©ng cao tû träng kim ng¹hc xuÊt khÈu theo h×nh thøc b¸n víi gi¸ FOB trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña m×nh. *Ngoµi ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh nãi trªn, c«ng ty cßn cã mét soã ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nh b¸n thµnh phÈm cho thÞ trêng trong níc, s¶n xuÊt theo hiÖp ®Þnh cña nhµ níc, uû th¸c, b¸n thµnh phÈm trùc tiÕp cho b¹n hµng...Tuy nhiªn c¸c ho¹t ®éng nµy chiÕm tû träng nhá. M« h×nh gia c«ng cña c«ng ty may ChiÕnTh¾ng Ngêi mua Kh¸ch hµng gia c«ng ë níc ngoµi C«ng ty may ChiÕn Th¾ng ThÞ trêng néi ®Þa II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. C¸c nhµ cung øngmay mÆc t¹i c«ng ty may ChiÕn 1. Gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt khÈu hµng Th¾ng. vËt t néi ®Þa B¶ng 3: Gi¸ trÞ gia c«ng cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng qua c¸c n¨m. ( Nguån: B¸o c¸o xuÊt khÈu cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng.) 10 N 1997 N 1998 Gi¸ trÞ gia c«ng (triÖu 3.495156 USD) N 1999 4.0942000 4.532304 N 2000 N 2001 3.822923 4.077976 BiÓu ®å gi¸ trÞ gia c«ng cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng Gi¸ trÞ gia c«ng5(triÖ UDS) 4.532304 4.0942 4 3.822923 3.495156 4.077976 3 2 1 0 N 1997 N 1998 N 1999 N 2000 N 2001 Qua ph©n tÝch ta thÊy gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng lu«n æn ®Þnh vµ ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu trªn díi 4 triÖu USD mét n¨m. Trong n¨m 1997 gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty ®¹t gi¸ trÞ thÊp nhÊt do cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc. Cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ nµy ®· ¶nh hëng nÆng nÒ ®Õn nÒn kinh tÕ trong khu vùc, nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn chËm l¹i thËm chÝ tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét sè níc cßn mang gi¸ trÞ ©m, ®iÒu nµy ®· lµm cho thu nhËp cña ngêi d©n thÊp xuèng vµ ®· kÐo theo lµm gi¶m ®¸ng kÓ nhu cÇu mua s¾m hµng tiªu dïng cña toµn bé d©n c nãi chung vµ nhu cÇu mua s¾m mÆt hµng may mÆc nãi riªng. §iÒu nµy ®· ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty bëi v× c¸c kh¸ch hµng chÝnh vµ cã nhu cÇu ®Æt hµng gia c«ng thêng xuyªn cña c«ng ty l¹i ®Õn tõ c¸c níc trong khu vùc nh Th¸i Lan, Hµn Quèc, §µi Loan… Sau cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ nÒn kinh tÕ trong khu vùc cã dÊu hiÖu ph¸t triÓn do ®ã ®· lµm cho gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty liªn tôc t¨ng lªn vµ ®ªn n¨m 1999 gi¸ trÞ lín nhÊt víi kim ng¹ch ®¹t 4532340 USD. §Õn n¨m 2000 gi¸ trÞ gia c«ng gi¶m xuèng chØ ®¹t kim ng¹ch 3822923 USD do nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn mang tÝnh chu kú vµ sù c¹nh tranh m¹nh mÏ trªn thÞ trêng thÕ giíi. §Õn n¨m 2001 gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty b¾t ®Çu t¨ng lªn vµ ®¹t gi¸ trÞ kim ng¹ch 4077976 USD, 11 ®©y thùc sù lµ ®iÒu ®¸ng mõng ®èi víi c«ng ty. Víi sù ph¸t triÓn nµy, dù ®o¸n r»ng n¨m 2002 gi¸ trÞ gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty sÏ ®¹t kim ng¹ch trªn 4.3 triÖu USD, do t×nh h×nh kinh tÕ trªn thÕ giíi cã dÊu hiÖu ph¸t triÓn vµ yÕu tè rÊt quan träng lµ mét sè níc cã ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ph¸t triÓn nh : Indonªxia, Philipin, Ên §é, Pakixtan… cã t×nh h×nh chÝnh trÞ kh«ng æn ®Þnh nªn kh¸ch hµng ®Æt gia c«ng sÏ chuyÓn dÇn c¸c ®¬n ®Æt hµng sang c¸c thÞ trêng kh¸c trong ®ã cã ViÖt Nam. Gi¸ trÞ gia c«ng cña c«ng ty lu«n lu«n lín h¬n rÊt nhiÒu so víi gi¸ trÞ xuÊt khÈu trùc tiÕp. Do kh©u tiÕp thÞ cßn kÐm mÆt kh¸c c«ng ty cha cã mét phßng marketing víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nªn viÖc qu¶ng b¸ s¶n phÈm cha ®îc hiÖu qu¶ dÉn ®Õn viÖc xuÊt khÈu trùc tiÕp cßn kÐm vµ gi¸ trÞ kh«ng ®¸ng kÓ. 2. MÆt hµng gia c«ng. Qua sè liÖu vÒ mÆt hµng gia c«ng cña c«ng ty ta thÊy mÆt hµng ¸o Jacket lu«n ®¹t sè lîng lín vµ trÞ gi¸ gia c«ng cao, ®©y lµ s¶n phÈm may gia c«ng chÝnh cña c«ng ty. Trong n¨m 1997, sè lîng s¶n phÈm Êo Jacket may gia c«ng ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt víi 805632 chiÕc nhng gi¸ trÞ kim ng¹ch chØ ®¹t 632979 USD ®¹t gi¸ trÞ thÊp nhÊt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. trong nh÷ng n¨m tiÕp theo sè lîng ¸o Jacket may gia c«ng cña c«ng ty cã gi¶m xuèng nhng gi¸ trÞ kim ng¹ch l¹i tang nªn. trong ba n¨m 1998, 1999, 2000 ®¹t gi¸ trÞ kim ng¹ch cao nhÊt ®Õn n¨m 2001 c¶ sè lîng s¶n phÈm vµ kim ng¹ch gi¶m xuèng do t×nh h×nh kinh tÕ cña c¸c níc b¹n hµng cã dÊu hiÖu ph¸t triÓn chËm l¹i thÊt nghiÖp gia t¨ng dÉn ®Õn lµm gi¶m nhu cÇu mua s¾m cña ngêi d©n. B¶ng 4 : Mét sè s¶n phÈm chÝnh may gia c«ng cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng §¬n vÞ :chiÕc 2000 2001 532632 491266 49813 30228 22674465 25224844 1321497 1273 49543 2900 88678 85958 Tªn s¶n phÈm 1997 1998 1999 ¸o Jacket 805635 576228 531634 ¸o S¬ mi 17479 1411781 122270 QuÇn 23537 13945 Kh¨n tay 1451900 1590940 2284085 Bé QA ma QA thÓ thao 8804 47660 ¸o v¸y 186175 196325 187232 QuÇn ®ïi 3000 38845 233246 ¸o ngñ 7264 Nguån: B¸o c¸o xuÊt khÈu c«ng ty may ChiÕn Th¾ng 12 S¶n phÈm may gia c«ng cã gi¸ trÞ lín thø hai lµ ¸o v¸y víi gi¸ trÞ gia c«ng lu«n æn ®Þnh ®¹t kim ngh¹ch trªn díi 300 ngh×n USD mét n¨m, ®©y lµ mÆt hµng mµ thÞ tr¬ng gia c«ng chñ yÕu lµ §µi Loan. Trong n¨m 2001 do t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng ®Æc biÖt lµ hai trung t©m kinh tÕ lín lµ Mü vµ NhËt B¶n ph¸t triÓn chËm l¹i vµ cã dÊu hiÖu suy tho¸i kÐo theo mét sè níc nÒn kinh tÕ dùa vµo sù xuÊt khÈu sang thÞ trêng nµy còng ph¸t triÓn chËm l¹i ®· ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Trong n¨m 2001 c«ng ty kh«ng ký ®îc mét hîp ®ång nµo vÒ gia c«ng hai mÆt hµng lµ ¸o v¸y vµ ¸o S¬mi. MÆt hµng gia c«ng cã gi¸ trÞ kim ng¹ch lín tiÕp theo lµ ¸o S¬mi vµ kh¨n tay. MÆt hµng kh¨n tay gia c«ng xuÊt khÈu ®îc s¶n xuÊt t¹i c¬ së 114 NguyÔn L¬ng B»ng ®©y lµ mét trong ba c¬ së cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña c«ng ty. C¸c mÆt hµng chÝnh tiÕp theo gåm: quÇn, quÇn ®ïi, quÇn ¸o thÓ thao, quÇn ¸o ma, ¸o ngñ… cã gi¸ trÞ gia c«ng kh«ng lín vµ kh«ng æn ®Þnh qua c¸c n¨m. 3. ThÞ trêng vµ kh¸ch hµng gia c«ng. Trong nh÷ng n¨m qua, thÞ trêng may gia c«ng cña c«ng ty chñ yÕu lµ thÞ trêng EU, ®©y lµ thÞ trêng rÊt quan träng vµ chiÕm tû träng rÊt lín. EU lµ thÞ trêng may gia c«ng chñ yÕu mÆt hµng ¸o Jacket, ¸o S¬mi, ®©y lµ ha mÆt hµng cã gi¸ trÞ gia c«ng cao. ThÞ trêng §«ng ¸ lµ thÞ trêng lín thø hai cña c«ng ty, ®©y lµ thÞ trêng truyÒn thèng vµ cã c¸c kh¸ch hµng trung gian chØ ®Þnh hä giao s¶n phÈm tíi c¸c kh¸ch hµng ë thÞ trêng EU. B¶ng 5: ThÞ trêng may gia c«ng cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng (Nguån : B¸o c¸o xuÊt khÈu cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng.) ThÞ trêng 1997 1998 1999 2000 2001 §øc 1365183 1171127 1358617 1227493 1123068 Anh 225720 572096 354118 155897 139755 Hµ Lan 382924 232465 115391 132278 193840 T©y Ban Nha 105626 114697 548802 329506 138941 Thôy §iÓn 62908 45381 38009 32803 Ph¸p 40261 107878 106478 267797 633760 §µi Loan 376857 196446 172804 145130 12193 NhËt 233853 127348 423293 449335 317458 Hµn Quèc 166846 231310 162204 74856 352519 EC 140034 83499 69241 152602 Singapore 18730 6886 21191 9835 Canada 58468 167863 89404 70081 230978 §«ng ¢u 7560 140184 867445 71137 Ý 362309 26134 Iran 45157 16819 11820 CH Sec 240502 183900 Uc 6656 38719 Nam Mü 5167 13 Thôy SÜ 33297 §an M¹ch 5310 29643 BØ 5278 22422 Achentina 3601 Mªxico 14483 6509 CHLB Nga 306215 468833 Braxin 10488 Na Uy 3609 C¸c T.T. kh¸c 373094 231525 232658 139283 95630 Tæng 3495156 4094200 4532304 3822923 4077976 Nguån b¸o c¸o xuÊt khÈu c«ng ty may ChiÕn Th¾ng . §¬n vÞ : USD Qua b¶ng trªn sau khi ph©n tÝch ta thÊy CHLB §øc lµ thÞ trêng lín nhÊt cña c«ng ty, hµng n¨m thÞ trêng nµy chiÕm tíi h¬n mét phÇn t trÞ gi¸ gia c«ng cña c«ng ty. §©y lµ thÞ trêng chñ lùc chiÕm vÞ trÝ rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu cña c«ng ty. ThÞ trêng lín vµ ®øng vÞ trÝ quan träng thø hai cña c«ng ty lµ thÞ trêng NhËt, còng nh thÞ trêng CHLB §øc NhËt lµ thÞ trêng cã gi¸ trÞ gia c«ng lín vµ lu«n æn ®Þnh qua c¸c n¨m. Tõ n¨m 2000 víi viÖc nÒn kinh tÕ Nga ®ang phôc håi sau khñng ho¶ng, mÆt hµng gia c«ng may mÆc cña c«ng ty ®· lÊy l¹i ®îc thÞ trêng nµy vµ cã møc t¨ng trëng rÊt lín. Tõ viÖc bÞ ®×nh ®èn qua nhiÒu n¨m ®Õn n¨m 2001 ®· ®¹t gi¸ trÞ t¬ng ®èi lín chiÕm tû träng 11,4% tæng trÞ gi¸ gia c«ng cña c«ng ty, ®©y lµ thÞ trêng cã tiÒm n¨ng lín vµ t¬ng ®èi dÔ tÝnh. MÆt kh¸c c«ng ty còng ®ang gÇn chiÕm lÜnh thÞ trêng Ph¸p trong c¸c mÆt hµng gia c«ng vµ gi¸ trÞ gia c«ng ®· t¨ng lªn kh«ng ngõng ®Õn n¨m 2001 gi¸ trÞ kim ng¹ch ®¹t 633760 USD chiÕm tû träng 15,5% tæng gi¸ rtÞ gia c«ng cña c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty còng ®ang th©m nhËp vµo thÞ trêng Ch©u Mü, ®©y lµ thÞ trêng cã tiÒm n¨ng rÊt lín vµ sÏ lµ thÞ trêng chñ ®¹o sau nµy. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty ®· thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi nhiÒu kh¸ch hµng cã tiÒm n¨ng lín. Mét sè kh¸ch hµng chÝnh vµ cã nhu cÇu ®Æt hµng thêng xuyªn ®èi víi c«ng ty lµ: B¶ng 6: C¸c kh¸ch hµng chÝnh cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. Kh¸ch hµng chÝnh MÆt hµng gia c«ng YOUNG SHIN ¸o Jacket WOOSUNG ¸o Jacket WOOBO ¸o Jacket LEISURE ¸o Jacket, quÇn AHRIM ¸o Jacket, quÇn JEANE’S ¸o V¸y SK GLOBAL ¸o Jacket TOCONTAP ¸o Jacket, quÇn, bé ¸o ma ITOCHU Kh¨n TE FLEXCON ¸o Jacket Nguån: B¸o c¸o xuÊt khÈu cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. 14 4. H×nh thøc gia c«ng. HiÖn nay h×nh thøc gia c«ng chñ yÕu cña c«ng ty lµ gia c«ng ®¬n thuÇn “ nhËn nguyªn vËt liÖu vµ giao l¹i thµnh phÈm”. Khi thùc hiÖn gia c«ng, bªn ®Æt gia c«ng giao ®Çy ®ñ nguyªn vËt liÖu nh v¶i, cóc, kho¸, tói PE…cho c«ng ty ®Ó, còng cã khi c«ng ty ph¶i lo nguyªn vËt liÖu phô vµ bªn ®Æt gia c«ng giao nguyªn vËt liÖu chÝnh nhng trêng hîp nµy lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty vÉn chñ tr¬ng thùc hiÖn c¶ hai h×nh thøc : Gia c«ng ®¬n thuÇn vµ gia c«ng theo ph¬ng thøc mua ®øt b¸n ®o¹n (FOB). MÆc dï gia c«ng ®¬n thuÇn lµ ho¹t ®éng gia c«ng cßn mang nhiÒu ®iÓm h¹n chÕ nhng nã vÉn rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c«ng ty trong giai ®o¹n hiÖn nay. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ qua b¶ng díi ®©y: B¶ng 7: H×nh thøc gia c«ng hµng may mÆc ë c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. §¬n vÞ : USD H×nh thøc 1997 1998 1999 2000 2001 gia c«ng Gia c«ng 3487596 3808541 4532304 3315989 3597323 ®¬n thuÇn FOB 7560 285659 506934 480653 Tæng 3495156 4094200 4532304 3822923 4077976 Tû träng 99.78 93.02 86.74 88.21 Nguån: B¸o c¸o xuÊt khÈu c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. Qua b¶ng trªn ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß vµ vÞ trÝ cña gia c«ng ®¬n thuÇn t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. N¨m 1997 kim ng¹ch ®¹t ®îc tõ gia c«ng ®¬n thuÇn chiÕm tíi 99.78% trÞ gi¸ gia c«ng nhng ®Õn n¨m 2001 tû träng gi¶m xuèng chØ cßn 88.21%. Tuy tû träng cña ph¬ng thøc gia c«ng ®¬n thuÇn cã gi¶m xuèng nhng nã vÉn chiÕm tû lÖ rÊt lín trong trÞ gÝa gia c«ng cña c«ng ty. §iÒu nµy gióp chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng trong t¬ng lai gÇn th× gia c«ng ®¬n thuÇn vÉn lµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty. 5. C¸c ho¹t ®éng kh¸c nh t×m kiÕm hîp ®ång vµ thùc hiÖn hîp ®ång. 5.1. Ho¹t ®éng t×m kiÕm hîp ®ång. 1. Phßng Th¬ng M¹i vµ C«ng NghiÖp ViÖt Nam. Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam lµ mét tæ chøc phi ChÝnh phñ, ®¹i diÖn cho c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thÇnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c hiÖp héi kinh doanh ë ViÖt Nam nh»m môc ®Ých b¶o vÖ vÇ hç trî c¸c doanh nghiÖp thóc ®Èy c¸c quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ, th¬ng m¹i vµ khoa häc c«ng nghÖ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n¬chÝnh s¸ch trªn thÕ giíi. C¸c ho¹t ®éng bao gåm: ch¾p mèi vµ giíi thiÖu b¹n hµng, cung cÊp th«ng tin, híng dÉn vµ t 15 vÊn cho doanh nghiÖp, tæ chøc nghiªn cøu vµ kh¶o s¸t thÞ trêng, héi chî, héi th¶o, qu¶ng c¸o vµ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn kh¸c. C«ng ty may ChiÕn Th¾ng th«ng qua phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghÖ ViÖt Nam giíi thiÖu cho c¸c b¹n hµng níc ngoµi, vµ gióp b¾t c¸c mèi giao dÞch víi hä ®Ó xem xÐt vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång. 2. Bé th¬ng m¹i. Bé Th¬ng m¹i lµ mét c¬ quan cña Nhµ níc cã chøc n¨ng ®iÒu phèi c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i gi÷a trong vµ ngoµi níc. B« Th¬ng m¹i th«ng qua c¸c tham t¸n th¬ng m¹i ë níc ngoµi nghiªn cøu t×m hiÓu thÞ trêng, t¹o dÞch c¸c mèi giao dÞch, kÕt hîp gi÷a kh¸ch hµng vµ c«ng ty. 3. Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam (VINATEX). Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam cã chøc n¨ng ®iÒu phèi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c c«ng ty thµnh viªn sao cho t¬ng ®èi phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ trêng. C¸c kh¸ch hµng míi vµ ë c¸c thÞ trêng míi th¬ng th«ng qua VINATEX ®Ó t×m hiÓu c¸c ®èi t¸c lµm ¨n vµ còng th«ng qua VINATEX c¸c c«ng ty thµnh viªn n¾m b¾t ®îc c¸c giao dÞch míi. 4.Bé c«ng nghiÖp. 5. C¸c kh¸ch hµng quen biÕt. HiÖn nay c«ng ty ®· t¹o dùng ®îc mét sè kh¸ch hµng cã nhu cÇu ®Æt gia c«ng thêng xuyªn víi khèi lîng lín nh: LEISURE(Th¸i Lan), YOUNG SHIN, SUKYONG, HADONG, UNICORE (Hµn Quèc), ITOCHU, MATAICHI (NhËt B¶n), AMATEXA (Anh), JEANNES(§µi Loan), FLEXCON (§øc). Th«ng qua c¸c kh¸ch hµng nµy hä võa cã nhu cÇu ®Æt gia c«ng thêng xuyªn hä võa giíi thiÖu c¸c kh¸ch hµng míi cho c«ng ty. 6. Th«ng qua th¨m quan héi trî triÓn l·m c«ng ty cã thÓ giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty cho kh¸ch hµng, nÕu kh¸ch hµng cã nhu cÇu vµ c¶m thÊy chÊt lîng s¶n phÈm ®¶m b¶o th× hä cã thÓ ký kÕt c¸c hîp ®ång víi c«ng ty. §©y lÇ mét h×nh thøc th©m nhËp thÞ trêng rÊt cã hiÖu qu¶, nã gióp cho viÖc xóc tiÕn th¬ng m¹i vµ qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu s¶n phÈm mét c¸ch nhanh chãng 5.2 Quy tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng. 5.2.1 Nghiªn cøu thÞ trêng vµ xin h¹n ng¹ch. Khi tiÕn hµnh mét th¬ng vô lµm ¨n nµo ®ã, ®Çu tiªn ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng vµ xin h¹n ng¹ch cho thÞ trêng ®ã. Nghiªn cøu thÞ trêng gióp cho c«ng ty n¾m v÷ng ®îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ thÞ trêng ®ã. ViÖc nghiªn cøu thÞ trêng sÏ cho thÊy thÞ trêng ®ã lµ phi h¹n ng¹ch hay cã h¹n ng¹ch. 16 NÕu lÇ thÞ trêng cã h¹n ng¹ch th× c«ng ty ph¶i xin bé th¬ng m¹i cÊp h¹n ng¹ch. NÕu h¹n ng¹ch kh«ng ®ñ th× c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn xuÊt khÈu uû th¸c qua mét c«ng ty kh¸c. Khi nghiªn cøu thÞ trêng ph¶i n¾m ®îc dung lîng thÞ trêng, ®iÒu kiÖn c¹nh tranh, thÞ hiÕu, kiÓu d¸ng s¶n phÈm. C«ng ty cóng ph¶i nghiªn cøu tõng lo¹i s¶n phÈm mµ c«ng ty s¶n xuÊt, nguyªn phô liÖu s¶n xuÊt vµ chi phÝ ®Þnh møc cho mét s¶n phÈm ®Ó tr¸nh bÞ ®èi t¸c Ðp gi¸ khi ký hîp ®ång. 5.2.2. Nghiªn cøu vµ lùa chän ®èi t¸c. Nghiªn cøu ®èi t¸c lÇ nh»m t×m kiÕm b¹n hµng æn ®Þnh ®¸ng tin cËy vµ hîp ph¸p. nghiªn cøu ®èi t¸c còng lµ nghiªn cøu b¹n hµng trªn c¸c mÆt : th¸i ®é kinh doanh, lÞch sö ph¸t triÓn, kh¶ n¨ng tµi chÝnh lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ uy tÝn cña hä trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nghiªn cøu vµ lùa chon ®èi t¸c còng sÏ gióp cho c«ng ty cã nh÷ng ph¬ng thøc kinh doanh thÝch hîp nh»m tr¸nh rñi ro. VÝ dô nh ®èi víi c¸c kh¸ch hµng míi cha cã uy tÝn th× c«ng ty ph¶i ¸p dông ph¬ng thøc thanh to¸n an toµn b»ng th tÝn ®ông kh«ng hñy ngang.  C¸c ph¬ng thøc giao dÞch. C«ng ty sö dông c¶ hai ph¬ng thøc giao dÞch lµ ph¬ng thøc gi¸n tiÕp (th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c nh th, telephone, fax, Email…) vµ ph¬ng thøc giao dÞch trùc tiÕp qua gÆp gì trao ®æi(tæ chøc c¸c cuéc ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång). §¬n ®Æt hµng §©y lµ ®Ò nghÞ cña phÝa níc ngoµi víi c«ng ty vÒ thuª gia c«ng víi c¸c ®iÒu kiÖn ghi trong ®ã. §èi víi hµng gia c«ng may mÆc ®¬n ®Æt hµng thêng gåm hai phÇn. C¸c ®iÒu kho¶n chñ yÕu: bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n vÒ tªn hµng, khèi lîng, phÝ gia c«ng, thêi h¹n giao hµng, bao b×, ®ãng gãi… Méu vÏ ph¸c th¶o vµ c¸c chØ sè: ®©y lµ b¶n ph¸c th¶o vÒ mÉu hµng kÌm víi c¸c sè ®o chi tiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. VÝ dô c¸c sè ®o cña ¸o nh: ngang v¹t, ngang ngùc, ®é réng… §µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång. Sau khi nhËn ®îc ®¬n ®Æt hµng tõ phÝa ®èi t¸c níc ngoµi, c«ng ty sÏ nghiªn cøu xem cã thÓ chÊp nhËn ®îc kh«ng, nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo chÊp nhËn ®îc vÇ nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo cÇn th¬ng lîng ®Ó ®iÒu chØnh l¹i. Hai bªn x¸c nhËn nh÷ng ®iÒu kiÖn ®· tho¶ thuËn b»ng viÖc ký vµo b¶n hîp ®ång. Hîp ®ång gia c«ng bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n mµ hai bªn ®· tháa thuËn. Sau 17 ®©y lµ c¸c ®iÒu kho¶n chñ yÕu cña c¸c ®iÒu kho¶n chñ yÕu cña hîp ®ång gia c«ng hµng may mÆc: - Sè lîng vµ ngµy giao hµng. - Tªn vµ gi¸ gia c«ng tõng s¶n phÈm. - Tr¸ch nhiÖm cung cÊp nguyªn liÖu, phô liÖu. - §iÒu kho¶n vÒ giao hµng. VÝ dô: giao thµnh phÈm t¹i H¶i Phßng hoÆc Néi Bµi theo ®iÒu kiÖn FOB HAI PHONG PORT OR HA NOI AIRPORT. - §iÒu kho¶n thanh to¸n: Hai bªn sÏ thanh to¸n theo ®iÒu kiÖn chuyÓn tiÒn hoÆc cã thÓ b»ng th tÝn dông (L/C). - Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn. 5.2.3. Xem xÐt vµ ký kªt hîp ®ång gia c«ng. a. Môc ®Ých, ph¹m vi ¸p dông.  Môc ®Ých. Xem xÐt hîp ®ång nh»m ®¶m b¶o mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®îc x¸c ®Þnh râ rµng, ®Çy ®ñ, x¸c nhËn kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c«ng ty tho¶ m·n yªu cÇu kh¸ch hµng vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho c«ng ty.  Ph¹m vi ¸p dông. Xem xÐt hîp ®ång ¸p dông cho c¸c hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÈu, hîp ®ång gia c«ng lÎ vµ hîp ®ång FOB, viÖc xem xÐt hîp ®ång ®îc tiÕn hµnh t¹i phong xuÊt nhËp khÈu(®èi víi hîp ®ång gia c«ng), phßng kinh doanh tiÕp thÞ(®èi víi hîp ®ång FOB) vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan (nÕu cÇn). b. Néi dung. Phßng xuÊt nhËp khÈu chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh tõ kh©u tiÕp xóc víi kh¸ch hµng ®Õn khi kÕt thóc hîp ®ång.  TiÕp nhËn yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Trëng phßng hoÆc c¸n bé mÆt hµng chÞu tr¸ch nhiÖm ghi nhËn yªu cÇu cña kh¸ch hµngë d¹ng phi v¨n b¶n(qua trao ®æi ®iÖn tho¹i hay trao ®æi trùc tiÕp) vµ dïng phiÕu ghinhËn yªu cÇu cña kh¸ch hµng(biÓu mÉu 03/1), phiÕu nµy ®îc ®¸nh sè ®Ó theo dâi. Cßn trong trêng hîp kh¸ch hµng göi yªu cÇu b»ng v¨n b¶n(qua fax, email, telex) th× dïng chÝnh v¨n b¶n ®ã nh mét phiÕu ghi nhËnn yªu cÇu kh¸ch hµng b»ng c¸ch ®¸nh sè thø tù trªn v¨n b¶n vµ lu vµo file. 18 Mäi th«ng tin do l·nh ®¹o c«ng ty hay l·nh ®¹o phßng thu nhËn liªn quan ®Õn yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®Òu ®îc th«ng tin l¹i cho c¸n bé mÆt hµng ®Ó ghi vµo phiÕu, hoÆc chuyÓn yªu cÇu kh¸ch hµng(d¹ng v¨n b¶n) cho c¸n bé mÆt hµng tiÕp nhËn vµ lu vµo file. Trong nh÷ng trêng hîp cÇn thiÕt trëng phßng hoÆc c¸n bé mÆt hµng chuyÓn b¶n sao cña phiÕu ghi nhËn tíi c¸c ®¬n vÞ liªn quan ®Ó tham gia xem xÐt. C¸n bé mÆt hµng sÏ ký tªn vµo phiÕu ghi nhËn ®îc lËp vµ phô tr¸ch phßng xuÊt nhËp khÈu tiÕn hµnh xem xÐt kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. . Xem xÐt, tÝnh to¸n kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c«ng ty. Phô tr¸ch phßng xuÊt nhËp khÈu tiÕn hµnh xem xÐt c¸c néi dung cña hîp ®ång hoÆc phô lôc cña hîp ®ång theo c¸c vÊn ®Ò khi xem xÐt nh sau: - X¸c ®Þnh tªn hµng, sè lîng vµ chñng lo¹i s¶n phÈm. - §¬n gi¸ vµ trÞ gi¸ s¶n phÈm. - ThÞ trêng cung øng, tiªu thô. - Thêi h¹n giao nguyªn phô liÖu, ®iÒu kiÖn giao nhËn, b¶n quyÒn nh·n m¸c hµng ho¸ (cña bªn ®Æt gia c«ng) vµ thêi h¹n giao hµng. - Chøng tõ giao nhËn nguyªn phô liÖu vµ hµng ho¸ gåm: B/L,P/L,INV,E/L,C/O (nÕu cã). - S¶n xuÊt mÉu ®èi: + Kh¸ch giao tµi liÖu kü thuËt vµ /hoÆc mÉu s¶n xuÊt. +Kh¶ n¨ng ®¸p øng cña nhµ cung øng. C¨n cø vµo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña nhµ cung øng(nÕu cã) vµ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kü thuËt, phßng xuÊt nhËp khÈu, phßng kü thuËt x¸c ®Þnh vµ s¶n xuÊt mÉu ®èi. - §iÒu kiÖn vµ thêi h¹n thanh to¸n. - VÊn ®Ò gi¶i quyÕt tranh chÊp: ®iÒu kiÖn ph¸t sinh híng gi¶i quyÕt tranh chÊp theo luËt vµ héi ®ång träng tµi cô thÓ. - Hîp ®ång ®îc lËp thµnh 04 b¶n, mçi bªn gi÷ 02 b¶n cã gi¸ trÞ nh nhau vµ nªu râ thêi gian hiÖu lùc cña hîp ®ång. Sau khi phô tr¸ch phßng xem xÐt xong c¸c môc cÇn xem xÐt cña hîp ®ång hoÆc phô lôc cña hîp ®ång ph¶i hoµn thµnh biÓu mÉu'' xem xÐt hîp ®ång" hoÆc biÓu mÉu" xem xÐt phô lôc cña hîp ®ång" (biÓu mÉu 03/3 ), trëng phßng xuÊt nhËp khÈu ký vµo c¸c lo¹i phiÕu nµy vµ tr×nh l·nh ®¹o c«ng 19 ty phª duyÖt. Víi nh÷ng kh¸ch hµng cã yªu cÇu b¸o gi¸ th× phßng xuÊt nhËp khÈu ph¶i chuyÓn tiÕp sang bíc chµo hµng- b¸o gi¸, ngîc l¹i, c«ng ty cã thÓ ®i th¼ng ®Õn bíc so¹n th¶o vµ ký kÕt hîp ®ång. . Chµo hµng, b¸o gi¸. §Ó chµo hµng, b¸o gi¸ cho kh¸ch hµng, c¸n bé mÆt hµng dïng phiÕu chµo hµng b¸o gi¸(biÓu mÉu 03/7). C¬ së ®Ó lËp phiÕu chµo hµng b¸o lµ c¨n cø vµo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c«ng ty, møc gi¸ chung theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña c«ng ty, mÉu hiÖn vËt,… sau ®ã phiÕu ® îc phô tr¸ch phßng ký vµ chuyÓn tæng gi¸m ®èc phª duyÖt. Sau khi nhËn ®îc phiÕu chµo hµng b¸o gi¸ kh¸ch hµng cã thÓ cã hai lo¹i quyÕt ®Þnh: ChÊp nhËn b¸o gi¸: lóc nµy c¸n bé mÆt hµng chuyÓn sang bíc so¹n th¶o hîp ®ång. ChÊp nhËn cã ®iÒu kiÖn hoÆc kh«ng chÊp nhËn: lóc nµy c¸n bé mÆt hµng vµ phô tr¸ch phßng xuÊt nhËp khÈu xem xÐt kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c«ng ty lËp l¹i phiÕu chµo hµng, b¸o gi¸ hoÆc b¸o c¸o l·nh ®¹o c«ng ty xem xÐt phª duyÖt huû bá yªu cÇu ®Æt hµng. . So¹n th¶o hîp ®ång vµ ký kÕt hîp ®ång. ViÖc so¹n ht¶o hîp ®ång hay phô lôc cña hîp ®ång ®îc c¸n bé mÆt hµng so¹n th¶o trªn c¬ së c¸c chi tiÕt ®· ®îc hai bªn thèng nhÊt. NÕu kh¸ch hµng so¹n th¶o hîp ®ång th× c¸n bé mÆt hµng ph¶i kiÓm tra l¹i néi dung nh÷ng ®iÒu kho¶n mµ hai bbªn ®· thèng nhÊt, nÕu kh«ng chÊp nhËn th× ph¶i tho¶ thuËn l¹i víi kh¸ch hµng vµ xem xÐt l¹i. Hîp ®ång , phô lôc cña hîp ®ång sau khi ®· ®îc so¹n th¶o ph¶i ®îc phô tr¸ch phßng xuÊt nhËp khÈu kiÓm tra l¹i ký tªn vµ tr×nh lªn tæng gi¸m ®èc. Tæng gi¸m ®èc hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn ký kÕt hîp ®ång, trêng hîp tæng gi¸m ®èc hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn ký kÕt hîp ®ång kh«ng nhÊt trÝ víi néi dung hîp ®ång th× c¸n bé mÆt hµng l¹i kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c«ng ty vµ so¹n th¶o néi dung cho phï hîp cho ®Õn khi hîp tæng gi¸m ®èc hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng(ký kÕt hoÆc huû bá hîp ®ång). . Theo dâi. Sau khi hîp ®ång hoÆc phô lôc cña hîp ®ång ®îc ký kÕt, c¸n bé mÆt hµng ph¶i më sæ theo dâi hîp ®ång(biÓu mÉu 03/4). C¸n bé mÆt hµng l- 20
- Xem thêm -