Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp công ty may 40

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn a. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh: Vµo n¨m 1955 do yªu cÇu cÊp b¸ch cña tiÒn ph-¬ng, tæng côc hËu cÇn qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp ®oµn s¶n xuÊt qu©n dông víi nhiÖm vô may trang phôc cho bé ®éi phôc vô tiÒn tuyÕn. Víi sù gãp mÆt cña 30 c¸n bé chiÕn sÜ hÇu hÕt tõ qu©n ®éi chuyÓn sang lµ lùc l-îng ®Çu tiªn ®Æt nÒn mãng cho viÖc x©y dùng x-ëng qu©n dông 40. Tr¶i qua 5 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh, ®Õn ngµy 20/4/1960 xÝ nghiÖp may X40 ®-îc thµnh lËp dùa trªn nÒn t¶ng lµ ph©n x-ëng qu©n dông 40. Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp quèc doanh thuéc Sá c«ng nghiÖp Hµ Néi, ®¬n vÞ ®· kh«ng ngõng cè g¾ng nç lùc v-¬n lªn. ChÝnh v× vËy ®Õn ngµy 4/5/1994 c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 741/Q§UB cña Uû Ban Nh©n D©n thµnh phè Hµ Néi ®æi tªn xÝ nghiÖp may X40 thµnh c«ng ty May 40 víi tªn giao dÞch quèc tÕ lµ HaNoi Garmentex N° nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm may mÆc phôc vô cho nhu cÇu trong n-íc vµ n-íc ngoµi. b. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn: Tõ n¨m 1955 - 1960 : XÝ nghiÖp X40 lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ do së c«ng nghiÖp Hµ Néi qu¶n lý. Lóc nµy tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 280 ng-êi víi 80 m¸y may vµ 488 m2 nhµ x-ëng. N¨m 1961 -1965 XÝ nghiÖp may X40 thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt. Trong thêi gian nµy xÝ nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn CÇu Míi - Th-îng §×nh - Hµ Néi (Nay lµ c«ng ty giÇy HN). XÝ nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n víi 7 phßng ban nghiÖp vô vµ 3 ngµnh s¶n xuÊt (ngµnh qu©n dông, qu©n hµm vµ mò). Trong thêi gian nµy xÝ nghiÖp ®· vinh dù ®-îc ®ãn chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ th¨m vµo ngµy 20/4/1963. V× vËy tõ ®ã ®Õn nay, ngµy nµy trë thµnh ngµy truyÒn thèng cña ®¬n vÞ. Trong giai ®o¹n chèng Mü cøu n-íc (1966 - 1975): ®Ó cã thÓ phôc vô tèt nhÊt cho kh¸ng chiÕn, xÝ nghiÖp ®· ph¶i chia ra lµm 5 c¬ së nhá ®Ó ®i s¬ t¸n, n¬i gÇn nhÊt c¸ch Hµ Néi 12 km vµ n¬i xa nhÊt lµ 40 km. Tuy nhiªn, vµo thêi kú nµy quy m« cña doanh nghiÖp lín m¹nh h¬n so víi tr-íc, mÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc x©y dùng nhµ x-ëng, æn ®Þnh ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, trau dåi t- t-ëng chÝnh trÞ cho anh em c«ng nh©n lµm cho hä tin t-ëng vµo cuéc ®Êu tranh tÊt th¾ng cña d©n téc. Tuy ®øng tr-íc khã kh¨n to lín nh- vËy nh-ng xÝ nghiÖp ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®-îc giao, kh«ng ngõng më réng s¶n xuÊt, n©ng sè m¸y may lªn 250 víi 700 c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ s¶n xuÊt 500 lo¹i mÆt hµng. s¶n phÈm chñ yÕu trong thêi kú nµy lµ ¸o ph¸o, b¹t xe t¨ng, b¹t c«ng binh, ¸o tªn löa... phôc vô cho chiÕn tr-êng. 1 §Õn n¨m 1975 ®Êt n-íc hoµn toµn thèng nhÊt. §Ó thÝch øng víi nhiÖm vô cña nh÷ng n¨m kh«i phôc ®Êt n-íc, xÝ nghiÖp ®· chuyÓn tõ nh÷ng n¬i s¬ t¸n vÒ ®Þa ®iÓm 80 H¹ §×nh - Thanh Xu©n ngµy nay. T¹i ®©y xÝ nghiÖp ®· x©y dùng 12000 m2 nhµ x-ëng, tuyÓn chän thªm nhiÒu c«ng nh©n ®Ó chuyÓn h-íng sang s¶n xuÊt phôc vô nhu cÇu tiªu dïng trong n-íc vµ b-íc ®Çu lµm xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng §«ng ¢u víi nh÷ng s¶n phÈm chñ yÕu lµ complete nam, ¸o m¨ngto, ¸o varol, quÇn ¸o BHL§ vµ c¸c mÆt hµng v¸y ¸o n÷ kh¸c. Thêi kú nµy xÝ nghiÖp cã mét sè l-îng c«ng nh©n kh¸ ®«ng, 1300 c¸n bé c«ng nh©n viªn, víi lùc l-îng nµy xÝ nghiÖp ®· kh«ng ngõng v-¬n lªn vµ hoµn thiÖn m×nh ®¸p øng ®-îc nhiÖm vô cÊp trªn giao cho. N¨m 1991 : Víi sù chuyÓn h-íng nÒn kinh tÕ cña ®Êt n-íc, c«ng ty ®· chuyÓn sang thêi kú tù h¹ch to¸n. §©y lµ thêi kú khã kh¨n nhÊt cña c«ng ty do m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu, tr×nh ®é cña c«ng nh©n thÊp kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu thÞ tr-êng míi. Thªm vµo ®ã thÞ tr-êng xuÊt khÈu truyÒn thèng cña c«ng ty lµ c¸c n-íc §«ng ¢u ®ang cã nhiÒu biÕn ®éng. Tr-íc khã kh¨n to lín nh- vËy, l·nh ®¹o c«ng ty vµ toµn thÓ c«ng nh©n viªn vÉn quyÕt t©m æn ®Þnh s¶n xuÊt, ph¸t triÓn sang thÞ tr-êng míi, cã lóc ®Õn 50% lao ®éng cña c«ng ty bÞ ®-a ra theo chÝnh s¸ch cña c«ng ty vµ còng theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. 10 -11 -1992, theo c«ng v¨n sè 2765/Q§UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi quyÕt ®Þnh thµnh lËp xÝ nghiÖp May 40 thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi víi c¸c ngµnh nghÒ chñ yÕu : - C«ng nghiÖp dÖt thªu M· sè : 0115 - C«ng nghiÖp may mÆc M· sè : 0116 S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm chÝnh nh- quÇn ¸o c¸c lo¹i. Tæ chøc doanh nghiÖp theo h×nh thøc h¹ch to¸n ®éc lËp. Tõ n¨m 92 -93 : B¾t ®Çu thùc hiÖn gia c«ng xuÊt khÈu vµ b¾t ®Çu XNK trùc tiÕp. N¨m 1994 nhê cã chÝnh s¸ch ®æi míi kinh tÕ cña §¶ng, c«ng ty ®· dÇn kh¾c phôc ®-îc nh÷ng khã kh¨n vµ duy tr× ®-îc uy tÝn cña mét ®¬n vÞ cã truyÒn thèng nhiÒu n¨m. Víi uy tÝn cña m×nh c«ng ty ®· ®-îc ng©n hµng §Çu t- cho vay 3 tû ®ång vèn ®Çu tiªn. NgoµI ra c«ng ty ®· t×m ®-îc thÞ tr-êng míi nh- T©y ¢u, NhËt B¶n víi nh÷ng chñng lo¹I s¶n phÈm ®a d¹ng nh- : quÇn ¸o tr-ît tuyÕt, quÇn ¸o thÓ thao, ¸o Jacket, ¸o s¬ mi, v¸y ¸o phô n÷ trÎ em... Trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, thÞ tr-êng cña c«ng ty chñ yÕu lµ trong khu vùc. Kh¸ch hµng ®Çu tiªn lµ Hµn Quèc víi mét hîp ®ång 5 n¨m vµ 1 triÖu s¶n phÈm. Trong nh÷ng n¨m tõ 1994 - 1999, c«ng ty May 40 ®· m¹nh d¹n ®Çu t- h¬n 40 tû ®ång ®Ó n©ng cÊp vµ mua s¾m thªm m¸y mãc thiÕt bÞ, m¸y mãc chuyªn dông nh»m më réng s¶n xuÊt ®Ó ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái kh¾t khe cña thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. LÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty còng réng h¬n : XNK trùc tiÕp, uû th¸c XNK... N¨m 1997, nhê bè trÝ hîp lý c¬ cÊu tæ chøc vµ bé m¸y qu¶n lý, c«ng ty ®· ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §iÒu nµy ®· gãp phÇn t¹o c«ng ¨n viÖc 2 lµm vµ ®¶m b¶o ®êi sèng cho c«ng nh©n lao ®éng cña c«ng ty ®-îc æn ®Þnh. N¨m 1998, s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®-îc thÞ tr-êng EU, Mü, Canada vµ NhËt B¶n chÊp nhËn. Nh- vËy, sau 5 n¨m thùc hiÖn ®æi míi, c«ng ty May 40 ®· cã nh÷ng yÕu tè cña mét ®¬n vÞ c«ng nghiÖp t-¬ng ®èi hiÖn ®¹i thÝch øng víi thÞ tr-êng thÕ giíi, b-íc ®Çu cã thÞ tr-êng æn ®Þnh vµ ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty May 40. a. Chøc n¨ng :  Chuyªn s¶n xuÊt hµng may mÆc, dÖt len, dÖt thªu phôc vô nhu cÇu tiªu dïng trong n-íc vµ xuÊt khÈu.  NhËp khÈu nguyªn liÖu, thiÕt bÞ m¸y mãc ngµnh may phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt.  NhËn uû th¸c xuÊt nhËp khÈu cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc.  Liªn doanh, liªn kÕt, hîp t¸c s¶n xuÊt, më ®¹i lý, v¨n phßng ®¹i diÖn, b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty vµ cña c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n-íc. b. NhiÖm vô :  S¶n xuÊt kinh doanh hµng may mÆc vµ trªn c¬ së ®ã ph¶i lu«n lu«n n©ng cao hiÖu qu¶ vµ më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh.  §éc lËp trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh vµ lµm trßn nghÜa vô víi Nhµ n-íc vµ ng-êi lao ®éng.  Ph¶i cã tr¸ch nhiÖm khai th¸c, b¶o ®¶m vµ ph¸t triÓn nguån vèn cña Nhµ n-íc giao phã. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ a. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt C«ng ty May 40 lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm hµng may mÆc ®a d¹ng vÒ kiÓu c¸ch, mµu s¾c chñng lo¹i, lµm theo mÉu m· vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng. V× s¶n xuÊt theo quy m« võa nªn c«ng ty ®· bè trÝ s¶n xuÊt theo ph©n x-ëng s¶n xuÊt cho phï hîp víi lo¹i h×nh vµ tæ chøc s¶n xuÊt. C«ng ty gåm 5 ph©n x-ëng may, mét ph©n x-ëng c¾t vµ mét ph©n x-ëng thªu. Trong mçi ph©n x-ëng s¶n xuÊt ®-îc tæ chøc thµnh c¸c tæ s¶n xuÊt, s¾p xÕp theo mét tr×nh tù hîp lý, mçi c«ng nh©n thùc hiÖn mét hoÆc mét sè b-íc c«ng viÖc nhÊt ®Þnh, c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch ®Æt ra hµng th¸ng cña c«ng ty. S¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu víi kiÓu m· ®a d¹ng , phong phó nh- : quÇn ¸o tr-ît tuyÕt, quÇn ¸o thÓ thao, ¸o Jacket...víi tû träng may mÆc hµng xuÊt khÈu chiÕm tõ 95%- 98%. Ngoµi ra c«ng ty cßn nhËn s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong vµ ngoµi n-íc. b. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ 3 Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty May 40 lµ quy tr×nh c«ng nghÖ kiÓu phøc t¹p, chÕ biÕn liªn tôc bao gåm nhiÒu c«ng ®o¹n kh¸c nhau. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt hµng lo¹t, s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho lµ kÕt qña cña mét qu¸ tr×nh chÕ biÕn liªn tôc tõ khi ®-a nguyªn vËt liÖu vµo s¶n xuÊt ®Õn khi hoµn thµnh s¶n phÈm lµ mét quy tr×nh khÐp kÝn kh«ng thÓ gi¸n ®o¹n vÒ mÆt kü thuËt. §Çu tiªn lµ xuÊt nguyªn vËt liÖu cho ph©n x-ëng c¾t, c¾t b¸n thµnh phÈm. Sau ®ã tæ chøc d©y chuyÒn s¶n xuÊt tõ b¸n thµnh phÈm vµ vËt phô liÖu theo tõng c«ng ®o¹n chi tiÕt s¶n phÈm. S¶n phÈm s¶n xuÊt xong ph¶I ®-îc bé phËn KCS kiÓm tra sau ®ã míi ®-îc nhËp kho thµnh phÈm. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm chñ yÕu ®Ó xuÊt khÈu. V× vËy ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ chñ ®éng s¶n xuÊt cña c¸c m· hµng cña c«ng ty, c¸c bé phËn thuéc ph©n x-ëng may cã nhiÖm vô thùc hiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ nh- sau : - NhËn mÉu m·, tµi liÖu kü thuËt, quy c¸ch, kÝch th-íc s¶n phÈm tõ phßng kü thuËt cïng víi ®Þnh møc nguyªn liÖu, phô liÖu, kh¶o s¸t mÉu may chuÈn. ThiÕt kÕ ®©y chuyÒn s¶n xuÊt cho tõng lo¹i s¶n phÈm, nghiªn cøu b¶ng tÝnh thêi gian chi tiÕt s¶n phÈm, may thö bÊm giê ®Ó so s¸nh chÝnh x¸c nh»m chia c«ng ®o¹n, bé phËn ®Ó s¶n xuÊt vµ tÝnh l-¬ng s¶n phÈm. Nghiªn cøu nhiÖt ®é lµ Ðp, ®é co nguyªn liÖu, mµu s¾c giÆt tÈy nguyªn phï liÖu. LËp b¶ng phèi mµu nguyªn phï liÖu cña s¶n phÈm. Nghiªn cøu c¸c th«ng sè, kÝch th-íc c¸c thïng cattong, bao b× ®ai nÑp, ch÷ sè, träng l-îng cho phï hîp víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng, cña s¶n phÈm. - Tæ chøc gi¸c mÉu vµ c¾t b¸n thµnh phÈm. Lµm mÉu máng, mÉu cattong b¸n thµnh phÈm. Trªn c¬ së ®ã ph©n x-ëng c¾t nhËn nguyªn liÖu tõ kho theo phiÕu xuÊt v¶i cña c«ng ty vµ theo ®óng yªu cÇu kü thuËt nh- mµu s¾c, sè l-îng, khæ v¶i, lo¹i v¶i ®Ó c¾t b¸n thµnh phÈm vµ Ðp lµ s¶n phÈm ®Çy ®ñ, ®ång bé theo quy tr×nh s¶n xuÊt, giao b¸n thµnh phÈm cho ph©n x-ëng may theo phiÕu cña phßng KH - XNK §Ó phï hîp víi ®Æc tÝnh nµy, c«ng ty th-êng nhËp nguyªn liÖu tõ c¸c n-íc kh¸c nh- : v¶i, b«ng, mÕc.. ®Ó vÒ gia c«ng thµnh s¶n phÈm. Do vËy quy tr×nh c«ng nghÖ cña c«ng ty ®· ®-îc x©y dùng qua 3 c«ng ®o¹n :  C«ng ®o¹n chuÈn bÞ kü thuËt.  C«ng ®o¹n c¾t, may, thªu.  C«ng ®o¹n hoµn thiÖn s¶n phÈm. + Giai ®o¹n chuÈn bÞ kü thuËt : giai ®o¹n nµy gåm thiÕt kÕ mü thuËt, vÏ mÉu thiÕt kÕ b¶n gi¸c cho c¸c lo¹i s¶n phÈm víi c¸c cì, vãc khæ v¶i kh¸c nhau ®¶m b¶o sù chÝnh x¸c cao cña m¸y mãc thiÕt kÕ gi¸c mÉu kü thuËt vi tÝnh cu¶ Ph¸p. TiÕt kiÖm ®-îc lao ®éng, tiÕt kiÖm ®-îc vËt t- sö dông, h¹ ®Þnh møc vËt t- tõ 1,5% - 2%, gãp phÇn lµm h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ hµng n¨m tiÕt kiÖm ®-îc hµng ngh×n mÐt v¶i c¸c lo¹i. + Giai ®o¹n c¾t may : C«ng ty sö dông c¸c m¸y chuyªn dïng c¾t vµ may. C«ng ty ®· ®Çu t- m¸y may 1 kim cã ch-¬ng tr×nh c¾t chØ, ®Çu t- m¸y 2 kim c¬ ®éng, ®Ýnh cóc, thïa khuyÕt cao cÊp, ®Èm b¶o chÊt l-îng cao vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. 4 + Giai ®o¹n hoµn thiÖn : §Çu t- bé bµn lµ h¬I, bµn hót Èm ch©n kh«ng phôc vô cho viÖc hoµn thiÖn s¶n phÈm tr-íc khi ®ãng gãi, lµm ®Ñp vµ t¨ng chÊt l-îng s¶n phÈm. C¸c c«ng ®o¹n nµy ®-îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å c«ng nghÖ may chung cho mçi lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty: -ThiÕt kÕ mÉu -ChÕ thö s¶n phÈm -X©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ vµ yªu cÇu kü thuËt -C¾t b¸n thµnh phÈm theo b¶n gi¸c -§¸nh sè b¸n thµnh phÈm -Lµ h¬i toµn bé s¶n phÈm -ThiÕt kÕ b¶n gi¸c cho PX c¾t x¸c ®Þnh ®Þnh møc vËt t-LËp phiÕu vËt t- - Thªu chi tiÕt nÕu cã - KiÓm tra xuÊt x-ëng - §ãng gãi s¶n phÈm - ChuÈn bÞ vËt t- theo biÓu giao v¶i trªn bµn c¾t - Lµ chi tiÕt -May sp -KiÓm tra s¶n phÈm -NhËp kho thµnh phÈm S¬ ®å 1 : S¬ ®å c«ng nghÖ may chung. Theo s¬ ®å c«ng nghÖ may nµy ta nhËn thÊy t¹i c¸c kh©u ë c«ng ®o¹n 1 tiÕn hµnh chØ lµ lµm thñ c«ng vµ ®¬n gi¶n, ë giai ®o¹n 2 vµ 3. Cô thÓ lµ : + C«ng ®o¹n c¾t b¸n thµnh phÈm theo b¶n gi¸c: HiÖn nay c«ng ty ®ang sö dông hai lo¹i m¸y c¾t ®éng vµ tÜnh cïng víi hÖ thèng m¸y tr¶i v¶i tù ®éng cña Ph¸p. + Kh©u thªu chi tiÕt : C¸c chi tiÕt ®-îc thªu trªn dµn m¸y thªu tù ®éng sö dông m¸y vi tÝnh lËp c¸c ch-¬ng tr×nh ch¹y m¸y. + Qu¸ tr×nh lµ chi tiÕt, lµ h¬i toµn bé s¶n phÈm : Sau khi c¾t hoÆc may xong, c¸c s¶n phÈm nµy ®-îc ®-a xuèng khu vùc lµ h¬i ®Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm khi may vµ ®ãng bao. C¸c m¸y Ðp cæ, hÖ thèng lµ h¬i ®Òu sö dông h¬i n-íc tõ c¸c nåi h¬i ®èt ®iÖn. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt quy tr×nh c«ng nghÖ, c«ng ty th-êng xuyªn tæ chøc h-íng dÉn c¸ch gi¶I chuyÒn c¸c mÆt hµng míi cho ban qu¶n ®èc ph©n x-ëng, tæ tr-ëng, tæ phã s¶n xuÊt nh»m ®¶m b¶o chÊt l-îng b¸n thµnh phÈm vµ thµnh 5 phÈm. KCS th-êng xuyªn kiÓm tra viÖc c¾t b¸n thµnh phÈm ®Ó ®¶m b¶o kh«ng hôt, lÑm. Tæ chøc m¹ng l-íi kiÓm tra s¶n phÈm, s¶n phÈm 100%. H-íng dÉn vµ xö lý c¸c sai ph¹m kü thuËt vµ ®Ò xuÊt kÞp thêi h-íng gi¶i quyÕt kh«ng g©y ¸ch t¾c s¶n xuÊt, ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt ®-îc liªn tôc. V× ngµnh may mÆc nãi chung vµ c«ng nghÖ may cña c«ng ty May 40 lµ mét trong nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ, s¹ch do møc ®é sö dông ho¸ chÊt còng kh«ng nhiÒu. VËy nªn, t¹i c«ng ty kh«ng cã c¸c yÕu tè g©y « nhiÔm m«i tr-êng lao ®éng vµ m«i tr-êng nãi chung. ChÊt th¶i r¾n ë ®©y chØ lµ v¶i hoÆc b«ng vôn tõ qu¸ tr×nh c¾t, nh÷ng vËt liÖu thõa nµy ®Òu ®-îc nhËp kho vµ b¸n l¹i cho c¸c nhµ m¸y lµm b«ng. 4. T×nh h×nh thÞ tr-êng tiªu thô cña c«ng ty hiÖn nay Tr¶i qua nhiÒu n¨m nç lùc cè g¾ng phÊn ®Êu n©ng cao chÊt l-îng vÒ mäi mÆt: mÉu m·, chÊt l-îng s¶n phÈm..., c¸c vÊn ®Ò vÒ thanh to¸n còng ®-îc c«ng ty hÕt søc chó träng, do ®ã c«ng ty ®· n©ng cao ®-îc uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr-êng, t¹o ®-îc niÒm tin víi kh¸ch hµng, vµ v× vËy thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp ngµy cµng ®-îc më réng. HiÖn nay c«ng ty cã 3 thÞ tr-êng tiªu thô chÝnh lµ §øc, NhËt vµ Canada, víi hµng chôc kh¸ch hµng nh- : Maiev.SYM, GIMINI, Big Packe, LUNHAGS.. S¶n phÈm cña c«ng ty gia c«ng xuÊt khÈu sang 3 thÞ tr-êng nµy hÕt søc ®a d¹ng cô thÓ nh- sau : + §øc : ¸o Jacket, quÇn ¸o thÓ thao, bé tr-ît tuyÕt... + NhËt : ¸o BHL§, s¬ mi n÷, ¸o kho¸c n÷... + Canada : ¸o Jacket, quÇn ¸o thÓ thao... V× ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ gia c«ng XNK, do ®ã doanh nghiÖp còng gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n trong lÜnh vùc nµy. Cô thÓ ®ã lµ viÖc thiÕu quota xuÊt khÈu, nhÊt lµ sang thÞ tr-êng ch©u ¢u, t¹i thÞ tr-êng NhËt th× vÊn ®Ò nµy Ýt khã kh¨n h¬n, viÖc giao nhËn hµng ho¸ thuËn tiÖn h¬n do cã vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi, nh-ng sè l-îng s¶n phÈm hµng l¹i Ýt h¬n. kh«ng nh÷ng thÕ c«ng ty cßn ®ang gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n chung mµ hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp may gia c«ng xuÊt khÈu kh¸c còng ®ang gÆp ph¶i ®ã lµ : v× hµng gia c«ng xuÊt khÈu nªn nguyªn vËt liÖu ®-îc nhËp tõ n-íc ngoµi, do ®ã c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tËp kÕt nguyªn vËt liÖu, vµ v× vËy ®· ¶nh h-ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc s¶n xuÊt ®ång bé s¶n phÈm, ®Èy m¹nh n¨ng suÊt lao ®éng, khÈn tr-¬ng triÓn khai ®¶m b¶o hîp ®ång víi kh¸ch hµng, ®IÒu nµy ®-îc thÓ hiÖn râ ë thÞ tr-êng ch©u ¢u . Trong nh÷ng n¨m tr-íc ®©y, ho¹t ®éng gia c«ng cña doanh nghiÖp chñ yÕu lµ h×nh thøc gia c«ng ®¬n thuÇn, nh-ng hiÖn nay c«ng ty ®· vµ ®ang më réng sang h×nh thøc gia c«ng gãp vèn ®Ó t¹o thÕ chñ ®éng h¬n trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång víi kh¸ch hµng vµ kh¾c phôc bít nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng gia c«ng cña m×nh. Trong h×nh thøc nµy th× c«ng ty gãp mét phÇn vèn mua nguyªn phô liÖu víi kh¸ch hµng : + Gia c«ng ®¬n thuÇn : chØ, bao b×, thïng catton... + Gia c«ng gãp vèn : v¶i, chØ, thïng catton... Trong n¨m 2000, 60% - 70% tæng doanh thu lµ do ho¹t ®éng gia c«ng gãp vèn t¹o ra. §©y thùc sù lµ mét nç lùc cè g¾ng lín cña c«ng ty. MÆc dï ®· ®¹t 6 ®-îc kÕt qu¶ nh- vËy, nh-ng c«ng ty ®· kh«ng dõng l¹I ë ®©y, trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, ngoµi h×nh thøc gia c«ng ®¬n thuÇn, gia c«ng gãp vèn, doanh nghiÖp sÏ tiÕn tíi lµm hîp ®ång b¸n s¶n phÈm, chÞu tõ ®Çu ®Õn cuèi trong viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu, thùc hiÖn hîp ®ång. Chóng ta còng thÊy r»ng mÆc dï doanh thu cña doanh nghiÖp hµng n¨m lµ cao nh-ng hÇu nh- míi chØ tËp trung ë thÞ tr-êng n-íc ngoµi, doanh thu tiªu thô hµng néi ®Þa cßn rÊt thÊp, trung b×nh mäi n¨m chØ trªn d-íi 100 triÖu ®ång, chñ yÕu trong viÖc giíi thiÖu s¶n phÈm. Trong n¨m 2000, nhê n¨ng ®éng trong viÖc thªm nhiÒu mÉu m· s¶n phÈm, giíi thiÖu s¶n phÈm ë c¸c héi chî hµng tiªu dïng, mµ doanh thu hµng néi ®Þa ®· t¨ng cao h¬n : 250 triÖu ®ång. §©y lµ mét cè g¾ng cña c«ng ty, nh-ng chóng ta thÊy râ r»ng, thÞ tr-êng trong n-íc lµ rÊt réng, kh¸ch hµng dÔ tÝnh h¬n c¸c thÞ tr-êng kh¸c vµ v× vËy víi sè l-îng doanh thu nh- trªn th× qu¶ lµ cßn qu¸ Ýt. Trong nh÷ng n¨m tiÕp theo bªn c¹nh kÕ ho¹ch më r«ng thÞ tr-êng sang Mü vµ c¸c n-íc kh¸c th× c«ng ty còng nªn t×m nhiÒu biªn ph¸p ®Ó khai th¸c tèt thÞ tr-êng trong n-íc, t¨ng c-êng chiÕn dÞch qu¶ng c¸o, ph¸t triÓn m¹nh m¹ng l-íi ®¹I lý trong n-íc, c¸c cöa hµng b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm ( hiÖn t¹y c«ng ty cã 2 cöa hµng b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm, mét ë t¹i c«ng ty vµ mét ë siªu thÞ Marko)... ®Ó tiÕp tóc n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, më réng quy m« s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng CBCNV. PhÇn II T×nh h×nh tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty 1.Bé m¸y qu¶n lý kinh doanh cña c«ng ty 7 Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau : Gi¸m ®èc Phßng Tæ chøc- B¶o vÖ Phßng KÕ to¸n – tµi vô C¸c héi ®ång Phßng Hµnh chÝnh – Y tÕ PG§ XNK PG§ KH- SX PX may I PX c¾t PG§ Kü thuËt Phßng KT- KCS Phßng KH- XNK PX may II PX thªu PX may III PX may 5 PX may 6 S¬ ®å 2 : Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty May 40 C«ng ty May 40 lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp cã ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n (®· cã con dÊu riªng) trùc thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi. C«ng ty tæ chøc qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn, nghÜa lµ c¸c phßng ban tham m-u cho ban gi¸m ®èc theo tõng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh, gióp cho ban gi¸m ®èc b¸m s¸t ®-îc thùc tÕ ®-a ra ®-îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cã lîi cho C«ng ty. ë c«ng ty hiÖn nay trªn cã ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban qu¶n lý, d-íi lµ c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt vµ ban qu¶n ®èc ph©n x-ëng. a.Tr¸ch nhiÖm cña ban gi¸m ®èc c«ng ty 8 Gi¸m ®èc: Lµ ng-êi do UBND thµnh phè bæ nhiÖm sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña §¶ng uû vµ tÝn nhiÖm cña CBCNV trong c«ng ty, ®ång thêi ®-îc sù nhÊt trÝ cña Së C«ng nghiÖp. Gi¸m ®èc c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc ,chØ huy c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t×m biÖn ph¸p khai th¸c vµ sö dông hîp lý kh¶ n¨ng khai th¸c cña c«ng ty nh»m hoµn thµnh c¸c chØ tiªu ®-îc giao vµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt víi kh¸ch hµng. Sö dông hîp lý c¸c tµi s¶n ®-îc giao mét c¸ch cã hiÖu qu¶. T¹o ®iÒu kiÖn cho CBCNV thùc hiÖn tèt quyÒn lµm chñ tËp thÓ, ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña CNVC trong thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt còng nh- tham gia qu¶n lý, nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Tæ chøc thùc hiÖn tèt chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n-íc, néi quy cña c«ng ty còng nh- c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ . Phã gi¸m ®èc tæ chøc s¶n xuÊt: Lµ ng-êi ®-îc gi¸m ®èc ®Ò nghÞ, ®-îc Së c«ng nghiÖp bæ nhiÖm sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña §¶ng uû c«ng ty vµ tham kh¶o ý kiÕn cña tËp thÓ CBCNV. Phã gi¸m ®èc tæ chøc s¶n xuÊt lµ ng-êi ®-îc giao nhiÖm vô phô tr¸ch phÇn ®iÒu hµnh, triÓn khai kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, an toµn lao ®éng... Phã gi¸m ®èc kü thuËt : lµ ng-êi ®-îc gi¸m ®èc ®Ò nghÞ, ®-îc Së C«ng nghiÖp bæ nhiÖm sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña §¶ng uû C«ng ty vµ tham kh¶o ý kiÕn cña tËp thÓ CBCNV. Phã gi¸m ®èc kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, gi¶I quyÕt c¸c vÊn ®Ò kü thuËt m¸y. Phã gi¸m ®èc XNK, tiªu thô néi ®Þa : Phô tr¸ch vÒ c¸c vÊn ®Ò XNK vµ tiªu thô hµng trong n-íc. b.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban : + Chøc n¨ng: Phßng ban lµ c¸c ®¬n vÞ chuyªn m«n, nghiÖp vô, lµm tham m-u cho gi¸m ®èc trong viÖc chØ ®¹o tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc qu¶n lý kinh doanh, tæ chøc ®êi sèng, gi÷ g×n trËt tù an ninh. C¸c phßng ban kh«ng cã quyÒn chØ huy s¶n xuÊt nh-ng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, h-íng dÉn kiÓm tra, ®«n ®èc kÕ ho¹ch, tiÕn bé s¶n xuÊt, qui tr×nh c«ng nghÖ, ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt vµ c¸c mÆt qu¶n lý chuyªn m«n. + NhiÖm vô chñ yÕu : C«ng ty cã 5 phßng ban chøc n¨ng bao gåm : Phßng tµi vô, phßng kÕ ho¹ch vËt t- xuÊt nhËp khÈu, phßng kü thuËt - c«ng nghÖ - KCS, phßng tæ chøc b¶o vÖ, phßng hµnh chÝnh - y tÕ. - Phßng kÕ to¸n tµi vô : Thùc hiÖn theo ®óng ph¸p lÖnh vÒ kÕ to¸n Nhµ n-íc ban hµnh. Cã quyÒn ®éc lËp vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, tæ chøc hîp lý hÖ thèng c«ng t¸c thèng kª, kÕ to¸n tµI chÝnh, c«ng t¸c ghi chÐp sè liÖu ban ®Çu vµ th«ng tin kinh tÕ, x©y dùng vµ theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ thµnh vµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tæ chøc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ theo ®Þnh kú, tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ vµ néi bé tõng ph©n x-ëng trong c«ng ty. Ph¶n ¸nh t×nh hµnh thùc hiÖn chØ tiªu SXKD, hiÖu qu¶ SXKD vµ x©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t- ®Ó ph¸t triÓn c«ng ty. - Phßng kÕ ho¹ch vËt t- xuÊt nhËp khÈu : 9 Lµ phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tõ phÇn ®Çu tíi phÇn cuèi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tham m-u gióp viÖc cho gi¸m ®èc viÖc ®iÒu tra nÊm b¾t thÞ tr-êng trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch, lËp tiÕn ®é s¶n xuÊt, lËp kÕ ho¹ch th«ng tin qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng, ph©n tÝch t×nh h×nh trong c«ng t¸c x©y dùng ®Þnh h-íng cña c«ng ty, theo dâi viÖc ký kÕt thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ, lµm mäi thñ tôc xuÊt nhËp khÈu vËt t-, hµng ho¸. Tæ chøc giao nhËn vµ b¶o qu¶n, mua b¸n l-îng vËt t- hµng ho¸ cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cÊp ph¸t vËt tphôc vô kÞp thêi s¶n xuÊt. Tæ chøc chØ ®¹o theo dâi kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch, tæ chøc qu¶n lý m¹ng l-íi tiªu thô s¶n phÈm c«ng ty. - Phßng tæ chøc- b¶o vÖ : Tham m-u cho ban gi¸m ®èc c«ng ty vÒ tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc hîp lý lao ®éng. X©y dùng kÕ ho¹ch lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng ®µo t¹o, tæ chøc hîp lý viÖc sö dông c¸n bé, tæ chøc theo dâi vµ kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l-¬ng, nghiªn cøu ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng, th-ëng ph¹t phï hîp nh»m kÝch thÝch vµ n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng. X¸c ®Þnh møc lao ®éng tiªn tiÕn nh»m phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt, thùc hiÖn tèt chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng. X©y dùng néi quy vÒ an toµn lao ®éng, c¸c quy chÕ lµm viÖc, c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty nh»m x©y dùng nÒ nÕp vÒ tæ chøc n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng qu¶n lý. B¶o vÖ tèt tµi s¶n cña c«ng ty, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng còng nh- an ninh trËt tù trong toµn c«ng ty. - Phßng kü thuËt c«ng nghÖ - KCS: Nghiªn cøu, thiÕt kÕ, chÕ thö c¸c s¶n phÈm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng. X©y dùng vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ ®èi víi tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt. X©y dùng ®Þnh møc tiªu hao vËt t- phï hîp víi yªu cÇu s¶n phÈm theo ®Þnh møc, yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ mang l¹i lîi Ých cho c«ng ty. ThiÕt kÕ, chÕ thö c¸c dông cô g¸ l¾p phôc vô s¶n xuÊt nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a thiÕt bÞ cña c«ng ty. Tæ chøc hîp lý ®éi ngò kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ. - Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ - Y tÕ : Tæ chøc hîp lý c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th- söa ch÷a nhá nhµ cöa vµ ph-¬ng tiÖn qu¶n lý. Gióp gi¸m ®èc tiÕp kh¸ch. Tæ chøc kh¸m ch÷a bÖnh cho CBCNV, kÕt hîp víi c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý ngµy c«ng, BHXH cña CBCNV. 2. C«ng t¸c nh©n sù §Ó hiÓu râ ®-îc vÊn ®Ò chÊt l-îng vµ sè l-îng lao ®éng cña c«ng ty, chóng ta cã thÓ tham kh¶o qua c¸c sè liÖu d-íi ®©y: 10 Tªn chØ tiªu §¬n vÞ 1999 2000 C¸n bé qu¶n lý, phôc vu §¹i häc, cao ®¼ng Trung cÊp S¬ cÊp C«ng nh©n trùc tiÕp sx BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 c. Tæng lao ®éng b×nh qu©n n¨m - Nam - N÷ Ng-êi ” ” ” 186 48 19 119 1057 346 242 121 191 157 1243 202 57 20 125 1075 188 286 166 217 218 1277 1007 236 1034 243 a. b. ” ” ” ” ” ” ” ” Do yªu cÇu ngµy cµng ph¸t triÓn dÉn tíi viÖc ph¶i më réng quy m« s¶n xuÊt v× vËy ®ßi hái sè l-îng lao ®éng ngµy cµng nhiÒu. §Ó ®¸p øng yªu cÇu nµy, hµng n¨m c«ng ty ®Òu tiÕn hµng tuyÓn thªm lao ®éng. Qua sè liÖu ta nhËn thÊy sè c«ng nh©n cña n¨m sau ®Òu cao h¬n n¨m tr-íc chøng tá r»ng c«ng ty ngµy cµng lín m¹nh, lµm ¨n cã l·i vµ ngµy cµng ®-îc më réng. Mçi n¨m khi tiÕn hµng x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, c«ng ty tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch tuyÓn lao ®éng vµ chñ ®éng c¬ cÊu l¹i lao ®éng theo kÕ ho¹ch. - N¨m 1999 : sè lao ®éng trùc tiÕp chiÕm 85,04% sè lao ®éng gi¸n tiÕp chiÕm 14,96% - N¨m 2000 : sè lao ®éng trùc tiÕp chiÕm 84,18% sè lao ®éng gi¸n tiÕp chiÕm 15,82% Qua sè liÖu trªn ta thÊy r»ng ®a sè CBCNV cña c«ng ty lµ n÷ do vËy sÏ cã ¶nh h-ëng tíi s¶n xuÊt, khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý ngµy c«ng lao ®éng. Qua sè liÖu trªn ta còng thÊy r»ng CBCNV cña c«ng ty cã tr×nh ®é cao ch-a nhiÒu, ®a sè c«ng nh©n bËc 5 hiÖn nay ®ang c«ng t¸c t¹i phßng kü thuËt, lµ nh©n viªn KCS, lµ tæ tr-ëng s¶n xuÊt, do vËy sè bËc thî nµy d-íi d©y chuyÒn s¶n xuÊt lµ Ýt. V× vËy trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, c«ng ty nªn t¨ng c-êng viÖc ®-a c«ng nh©n ®i ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i, n©ng bËc cho c«ng nh©n th«ng qua c¸c k× thi, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm b»ng nh÷ng phong trµo thi ®ua, s¾p xÕp lao ®éng hîp lý, c¶i tiÕn lao ®éng hîp lý, c¶i tiÕn chÕ ®é chÝnh s¸ch nh»m môc tiªu khuyÕn khÝch vµ thu hót thî bËc cao vµo lµm viÖc ë c«ng ty ®Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm vµ d¹y nghÒ t¹i chç cho líp c«ng nh©n kÕ cËn. 11 PhÇn iii T×nh h×nh sö dông c¸c yÕu tè 1.T×nh h×nh sö dông tµi s¶n §¬n vÞ tÝnh : ®ång 12 N¨m §Çu n¨m Cuèi kú Sè tiÒn % Sè tiÒn % A. Tµi s¶n l-u ®éng vµ ®Çu t- ng¾n h¹n 1.TiÒn - TiÒn mÆt t¹i quü - TiÒn göi ng©n hµng 2. C¸c kho¶n ph¶i thu 3. Hµng tån kho 4. Tµi s¶n l-u ®éng kh¸c 5. Chi sù nghiÖp 11.905.898.989 53,94 11.014.648.622 50,85 B. Tµi s¶n cè ®Þnh, ®Çu t- dµi h¹n 1. Tµi s¶n cè ®Þnh 2. Nguyªn gi¸ 3. Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 10.166.245.666 ChØ tiªu Tæng céng tµi s¶n 3.741.742.141 94.765.528 3.646.976.613 2.818.245.431 5.281.469.005 37.992.412 2.657.832.744 120.269.455 2.537.563.289 5.490.468.938 2.638.078.504 146.212.391 26.450.000 822.356.000 46,06 10.644.767.999 10.166.245.666 21.013.112.337 (10.846.866.671) 10.644.767.999 23.625.572.170 (12.980.804.171) 22.072.144.655 21.659.416.621 49,15 B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh tµi s¶n c«ng ty May 40 n¨m 1999 XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ tr-êng ngµy cµng gia t¨ng, c«ng ty lu«n chó träng viÖc huy ®éng vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh. Trªn c¬ së c¸c quan hÖ tµi chÝnh cña c«ng ty vµ vèn ®-îc ng©n s¸ch Nhµ n-íc cÊp ban ®Çu còng nh- t×nh h×nh thùc tÕ ë mçi thêi kú, c«ng ty ®· cã mét kÕt cÊu tµi s¶n theo yªu cÇu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Do ho¹t ®éng s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh, nªn kÕt cÊu vÒ tµi s¶n cña c«ng ty còng cã sù thay ®æi vÒ sè l-îng còng nh- tû träng. §IÒu nµy thÓ hiÖn ë b¶ng sau : §¬n vÞ : triÖu ®ång STT 1 2 3 ChØ tiªu Tµi s¶n cè ®Þnh 1998 10.166 1999 10.644 Tû träng (%) Tµi s¶n l-u ®éng Tû träng (%) Tæng tµi s¶n 46,06 11.905 53,94 22.071 49,15 11.014 50,85 21.658 13 Th«ng qua sè liÖu trªn ta thÊy tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 1999 t¨ng so n¨m 1998 lµ do c«ng ty ®· bæ sung thªm mét sè thiÕt bÞ chuyªn dïng nh»m n©ng cao t×nh n¨ng còng nh- sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty. Tµi s¶n l-u ®éng n¨m 1999 gi¶m so n¨m 1998 do c«ng ty gi¶i quyÕt ®-îc l-îng nguyªn vËt liÖu tån kho, n©ng cao ®-îc hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty, kh«ng ®Ó ø ®äng vèn, ®Èy nhanh ®-îc vßng quay cña vèn Mét sè chØ tiªu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp - ChØ tiªu Tµi s¶n cè ®Þnh/ Tæng sè tµi s¶n (%) Tµi s¶n l-u ®éng/ Tæng sè tµi s¶n (%) Tû suÊt lîi nhuËn/ Doanh thu (%) Tû suÊt lîi nhuËn/ Vèn (%) Tû lÖ nî ph¶i tr¶ so víi toµn bé tµi s¶n(%) Kh¶ n¨ng thanh to¸n + Kh¶ n¨ng thanh to¸n chung Tµi s¶n l-u ®éng/ Nî ng¾n h¹n (%) + Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh TiÒn hiÖn cã/ Nî ng¾n h¹n (%) N¨m 1998 46,06 53,94 3,05 11,75 55,05 N¨m 1999 49,15 50,85 2,09 13,17 50,9 1,433 2,842 0,8 2,16 Qua sè liÖu b¶ng trªn ta thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty t-¬ng ®èi tèt. - Tû lÖ nî ph¶i tr¶ so toµn bé tµi s¶n. N¨m 1999 lµ 55, 05% nh-ng ®Õn n¨m 1999 chØ cßn 50,9% gi¶m 4,15% so víi n¨m 1998. §iÒu nµy chøng tá viÖc thanh to¸n c«ng nî cña c«ng ty ®· cã nhiÒu tiÕn bé. C«ng ty ®· ®«n ®èc vµ qu¶n lý c«ng viÖc thanh to¸n víi kh¸ch hµng kÞp thêi, kh«ng ®Ó nî qu¸ h¹n, n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty víi c¸c b¹n hµng trong viÖc thanh to¸n. Ta còng nhËn thÊy víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cao nh- trªn cña c«ng ty ®· ®¶m b¶o cho c«ng ty n©ng cao uy tÝn víi kh¸ch hµng trong viÖc thanh to¸n, c«ng ty lu«n ®¶m b¶o tèt viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n b»ng tµi s¶n l-u ®éng cña c«ng ty. - XÐt kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh. Ta thÊy tû lÖ thanh to¸n n¨m 1999 cao h¬n nhiÒu so víi n¨m 1998. Nguyªn nh©n do n¨m 1999 c¸c kho¶n ph¶i thu cña c«ng ty cao h¬n nhiÌu so víi n¨m 1998, mÆt kh¸c l-îng hµng tån kho l¹i gi¶m. - XÐt bè trÝ c¬ cÊu :Tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 1999 ®· t¨ng h¬n so n¨m 1998 lµ do c«ng ty ®Çu t- thªm m¸y mãc thªm m¸y mãc thiÕt bÞ míi nh»m hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn c«ng nghÖ. §©y lµ h-íng ph¸t triÓn tèt ®Ñp cña c«ng ty. - XÐt kh¶ n¨ng sinh lêi: 14 Møc tû lÖ lîi nhuËn /doanh thu n¨m 1999 thÊp h¬n n¨m 1998.nguyªn nh©n lµ do doanh thu n¨m 1999 t¨ng gÇn gÊp ®«i n¨m 1998 nh-ng tèc ®é t¨ng gi¸ vèn hµng b¸n l¹i t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu dÉn ®Õn l·i gép cña c«ng ty gi¶m xuèng. - Tû suÊt lîi nhuËn / vèn n¨m 1999 cao h¬n n¨m 1998 chøng tá kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn tù cã lµ rÊt tèt. Nh- vËy th«ng qua hµng lo¹t c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t trªn ta thÊy ®-îc vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ t-¬ng ®èi tèt, ®èi víi tÊt c¶ c¸c mÆt, c¸c lÜnh vùc sö dông tµi s¶n vµ bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n hîp lý cña c«ng ty. 1.1 T×nh h×nh, hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh t¹i c«ng ty a. C¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh ViÖc ®¸nh gi¸ c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh cã mét ý nghÜa quan träng khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty. Ta ®¸nh gi¸ c¬ cÊu tµi s¶n cña c«ng ty qua b¶ng trang sau : §¬n vÞ : TriÖu ®ång STT TSC§ b×nh qu©n 1 2 3 Nhµ cöa Tû träng (%) M¸y mãc thiÕt bÞ Tû träng (%) Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i Tû träng (%) N¨m 1998 Nguyªn KhÊu gi¸ Hao luü kÕ 3.727 2.172 17,74 20,1 15.905 7.916 N¨m 1999 Gi¸ trÞ Nguyªn KhÊu Cßn l¹i Gi¸ Hao luý KÕ 1.555 3.727 2.330 15,3 15,76 18,02 7.989 18.518 9.732 Gi¸ trÞ Cßn l¹i 1.397 13,18 8.786 75,7 1.011 72,9 642 78,6 369 78,4 1.011 74,9 727 82,5 284 4,8 5,9 3,6 4,28 5,6 2,67 15 4 Dông cô qu¶n lý 368 116 252 368 192 176 5 Tû träng (%) Tæng sè 1,76 21.011 1,1 10.846 2,5 10.165 1,56 23.624 1,48 12.981 1,65 10.643 Trong n¨m 1999 c«ng ty ®· dïng vèn khÊu hao vµ vay vèn ng©n hµng ®Ó ®Çu t- 35 thiÕt bÞ chuyªn dïng cña ngµnh may nh- m¸y bæ c¬i tói, m¸y d¸n, m¸y nh·n m¸c víi gi¸ trÞ tµi s¶n lµ 3.003 triÖu ®ång. §ång thêi c«ng ty thanh to¸n mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu kh«ng sö dông ®-îc, tËn dông thu kho¶n tiÒn lµ 391 triÖu ®ång. ViÖc x¸c ®Þnh ph-¬ng ph¸p khÊu hao C«ng ty sö dông ph-¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh. C«ng ty c¨n cø vµo khung thêi gian tèi ®a vµ tèi thiÓu ®-îc Bé tµi chÝnh quy ®Þnh trong quyÕt ®Þnh 1062. §©y lµ ph-¬ng ph¸p khoa häc vµ hîp lý. b. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§ HiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cao hay thÊp sÏ cã ¶nh h-ëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Ta sÏ ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty qua b¶ng sau : §¬n vÞ : TriÖu ®ång Chªnh lÖch STT ChØ tiªu N¨m 99/98 1998 1999 ± % 1 Doanh thu thuÇn 38.772 66.944 28.172 172,66 2 3 Lîi nhuËn rßng Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ HiÖu suÊt sö dông TSC§ Doanh lîi TSC§ 1.157 21.011 1.339 23.624 182 2.613 115,73 112,4 1,84 2,83 0,99 153,8 0,055 0,056 0,001 101,82 4 5 16 Th«ng qua b¶ng trªn ta thÊy hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng qua c¸c n¨m. Trong n¨m 1999 c«ng ty ®· ®Çu t- thªm mét sè m¸y mãc chuyªn dïng ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ mét vÊn ®Ò rÊt ®óng ®¾n cña c«ng ty. Do ®Æc thï cña ngµnh may mÆc, nªn tû träng m¸y mãc thiÕt bÞ lu«n chiÕm tû lÖ lín trong tæng sè tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. M¸y mãc trong ngµnh may tû lÖ khÊu hao rÊt nhanh, th«ng qua sè liÖu trªn ta thÊy mÆc dï m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸u hao chiÕm gÇn mét nöa so víi nguyªn gi¸ TSC§ nh-ng doanh nghiÖp vÉn khai th¸c vµ sö dông tèt. NÕu xÐt vÒ l©u dµi th× c«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch ®Çu t- thÝch ®¸ng h¬n cho TSC§, cã nh- vËy míi cã thÓ ph¸t triÓn ®-îc trong t-¬ng lai, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra míi ®¶m b¶o ®-îc chÊt l-îng phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng. 1.2 T×nh h×nh, hiÖu qu¶ sö dông TSL§ a. C¬ cÊu TSL§ t¹i c«ng ty §¬n vÞ : triÖu ®ång STT 1 2 3 4 5 TSL§ B×nh qu©n Vèn b»ng tiÒn Dù tr÷ Ph¶i thu TSL§ kh¸c Tæng céng N¨m 1998 TrÞ gi¸ % 3.741 31,42 5.281 44,36 2.818 23,68 65 0,54 11.905 100 N¨m 1999 TrÞ gi¸ % 2.657 24,12 2.638 23,95 5.490 49,83 229 2,1 11.014 100 Th«ng qua b¶ng trªn ta thÊy nh×n chung n¨m 1999 tæng céng TSL§ b×nh qu©n gi¶m so víi n¨m 1998. C¬ cÊu tû träng c¸c kho¶n trong TSL§ cã sù thay ®æi râ rÖt. Dù tr÷ trong n¨m 1999 gi¶m ®· chøng tá sù nç lùc cè g¾ng cña c«ng ty trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. §ång thêi c¸c kho¶n ph¶I thu n¨m 1999 cao h¬n nhiÒu so víi n¨m 1998 chøng tá, víi sù gia t¨ng phøc t¹p khi më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng ngµy mét khã kh¨n th× c«ng t¸c thanh to¸n cña c«ng ty ®· gÆp nhiÒu trë ng¹i. Nh×n mét c¸ch chung th× ta thÊy trong n¨m 1999 c¬ cÊu tµi s¶n l-u ®éng cña c«ng ty cã thay ®æi lín so víi n¨m 1998 song bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®-îc th× c«ng ty cßn cã mÆt h¹n chÕ lµ ®Ó kh¸ch hµng nî nhiÒu lµm ¶nh h-ëng ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. b. T×nh h×nh, hiÖu qu¶ sö dông TSL§ §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµI s¶n cña doanh nghiÖp mµ chØ xÐt ®Õn hiÖu qu¶ sö dông TSC§ th× ch-a thÓ chÝnh x¸c.Vai trß cña TSL§ lµ cùc kú quan träng vµ hiÖu qu¶ sö dông TSL§ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi hiÖu qña sö dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Th«ng qua c¸c chØ tiªu cña TSL§ ta x¸c ®Þnh ®-îc c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông TSL§ nh- trong b¶ng sau: 17 §¬n vÞ : triÖu ®ång STT ChØ tiªu N¨m 1998 N¨m 1999 1 2 3 Doanh thu thuÇn Lîi nhuËn rßng TµI s¶n l-u ®éng b×nh qu©n Sè vßng quay TSL§ Thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn Møc doanh lîi TSL§ 38.772 1.157 11.905 66.944 1.339 11.014 3,16 ( vßng) 110 ngµy 6,078 (vßng) 59 ngµy 2,818 51 ngµy 186,4 0,097 0,121 0,024 124,7 4 5 6 Chªnh lÖch +/% 28.172 172,66 182 115,7 - 891 92,5 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy tèc ®é lu©n chuyÓn cña tµi s¶n l-u ®éng n¨m 1999 nhanh h¬n n¨m1998. §©y thùc sù lµ mét cè g¾ng rÊt lín cña c«ng ty. Ta còng thÊy møc doanh lîi TSL§ n¨m 1999 còng cao h¬n n¨m 1998. Nh- vËy n¨m 1999 c«ng ty ®· sö dông tèt TSL§, t¨ng nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn cña TSL§ 1.3 §¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n t¹i C«ng ty May 40 1.3.1 KÕt qu¶ ®¹t ®-îc Th«ng qua mét lo¹t c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®-îc ®¸nh gi¸ ë trªn cho thÊy, trong c¸c n¨m võa qua c«ng ty lµm ¨n cã l·i vµ hoµn thµnh tèt mäi chØ tiªu kÕ ho¹ch do Së c«ng nghiÖp Hµ Néi ®Ò ra vµ thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc. C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n cña c«ng ty ®· ®-îc chó träng nhiÒu h¬n tr-íc, c¸c chØ tiªu vÒ hiÒu qu¶ sö dông tµi s¶n ®Òu t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. Tuy r»ng tèc ®é t¨ng cßn thÊp nh-ng chiÒu h-íng nh×n chung lµ tèt. Cã thÓ nãi ®¹t ®-îc kÕt qu¶ nµy lµ do : - C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt c¸c kh©u tõ lËp kÕ ho¹ch huy ®éng vèn ®Õn kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt, cã biÖn ph¸p khai th¸c nguån hµng vµ tiªu thô hîp lý h¬n. - C«ng ty ®· cã ®Çu t- ®óng h-íng, hîp lý vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, n©ng cao ®-îc n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm. - C«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. 1.3.2 H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n a. H¹n chÕ Nh×n mét c¸ch toµn diÖn, tuy r»ng hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cña c«ng ty t¨ng dÇn qua c¸c n¨m nh-ng so víi tiÒm n¨ng cña c«ng ty, víi môc tiªu chung cña l·nh ®¹o c«ng ty ®Æt ra th× vÉn cßn thÊp. MÆc dï trong c¸c n¨m qua c«ng ty ®· ®Çu t- thªm nhiÒu thiÕt bÞ chuyªn dïng hiÖn ®¹i nh-ng sù ®Çu t- nµy thÊp. Doanh lîi vÒ TSC§ cña c«ng ty t¨ng nh-ng so trong ngµnh 18 may mÆc cña n-íc ta cßn thÊp. C«ng ty cßn ®Ó c¸c kho¶n ph¶i thu qu¸ lín dÉn ®Õn t×nh tr¹ng khã kh¨n vÒ tµI chÝnh. b. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn h¹n chÕ trªn * Nguyªn nh©n chñ quan. - Do ®éi ngò ng-êi lao ®éng c«ng ty n¨ng lùc vµ chuyªn m«n ch-a cao, dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng cña ng-êi c«ng nh©n cßn thÊp so víi kh¶ n¨ng tiÒm lùc cña c«ng ty. - C«ng ty ch-a më r«ng ®-îc thÞ tr-êng tiªu thô ®Æc biÖt lµ thÞ tr-êng trong n-íc. Nguyªn nh©n do : c«ng ty ch-a cã chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o réng r·i vµ c¬ chÕ khuyÕn m·I thÝch hîp. * Nguyªn nh©n kh¸ch quan. - Do chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc ta ch-a quan t©m ®óng møc ®Õn ngµnh may mÆc do ®ã sù ®Çu t- n-íc ngoa× vµo c¸c doanh nghiÖp cßn nhiÒu h¹n chÕ. - VÒ mÆt ph¸p luËt : c¸c chÝnh s¸ch thuÕ cßn nhiÒu bÊt cËp, thñ tôc khai b¸o xuÊt nhËp khÈu cßn nhiÒu kh©u trïng lÆp, bé phËn h¶i quan cßn nhiÒu thñ tôc trong viÖc xuÊt khÈu may mÆc. Tãm l¹i, qua viÖc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n t¹i c«ng ty May 40, ta thÊy nh×n chung ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ tèt, cã triÓn väng. 2.T×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông vèn §Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông vèn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m v-ad qua chóng ta cã thÓ tham kh¶o qua b¶ng sè liÖu trang sau ®©y : §¬n vÞ : TriÖu ®ång ChØ tiªu Vèn kinh doanh - Vèn ng©n s¸ch - Vèn tù bæ sung - Vèn vay ng©n hµng + Ng¾n h¹n + Dµi h¹n -Vèn huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c N¨m 1996 10379,62 6245,38 N¨m 1997 13045,81 6814,78 N¨m 1998 16742,56 7151,57 1398,14 1398,14 1874,23 4832,89 3937,58 3779,18 2736,1 N¨m 1999 9.025 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy r»ng, nhu cÇu vÒ vèn kinh doanh cña c«ng ty hµng n¨m lµ cao, chøng tá quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty ngµy cµng ®-îc më réng. C«ng ty huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n 19 xuÊt kinh doanh, trang bÞ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ, më réng ph©n x-ëng, n©ng cao chÊt l-îng vÒ mäi mÆt, thÝch øng víi sù thay ®æi nhanh chãng cña thÞ tr-êng. 3. Ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l-îng cña c«ng ty Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, chÊt l-îng lu«n lu«n lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Còng nh- c¸c doanh nghiÖp kh¸c, c«ng ty lu«n lu«n coi viÖc n©ng cao chÊt l-îng lµ mét trong nh÷ng chiÕn l-îc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh c¬ b¶n, nh»m chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ tr-êng vµ ph¹m vi ¶nh h-ëng cña m×nh. Vµ v× vËy, ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l-îng lu«n lu«n ®-îc coi lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng hµng ®Çu, träng t©m cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ sá thÞ tr-êng, kh¸ch hµng, mèi quan hÖ gi÷a nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng, doanh nghiÖp ®· ®Ò ra ®-îc chÝnh s¸ch vµ môc tiªu chÊt l-îng phï hîp. §ã lµ : - ChÝnh s¸ch chÊt l-îng : C«ng ty May 40 cam kÕt lu«n lu«n b¶o ®¶m mäi nguån lùc ®Ó s¶n xuÊt vµ cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng nh- tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng. - Môc tiªu chÊt l-îng : KiÓm so¸t chÆt chÏ chÊt l-îng trong c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt nh»m b¶o ®¶m s¶n phÈm ®¹t yªu cÇu cña kh¸ch hµng. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt quy tr×nh c«ng nghÖ, c«ng ty th-êng xuyªn tæ chøc, h-íng dÉn c¸ch gi¶i chuyÒn c¸c mÆt hµng míi do ban qu¶n ®èc ph©n x-ëng, tæ tr-ëng, tæ phã s¶n xuÊt, nh»m b¶o ®¶m chÊt l-îng b¸n thµnh phÈm vµ thµnh phÈm. C«ng ty còng lu«n tæ chøc h-íng dÉn vµ xö lý c¸c sai ph¹m kü thuËt vµ ®Ò xuÊt kÞp thêi h-íng gi¶i quyÕt, kh«ng g©y ¸ch t¾c s¶n xuÊt, ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt diÔn ra mét c¸ch liªn tôc. §Ó kiÓm tra chÊt l-îng cña s¶n phÈm, c«ng ty ®ang sö dông 2 c«ng cô thèng kª lµ : biÓu ®å Paretto vµ biÓu ®å x-¬ng c¸ ®Ó x¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n g©y ra sù kh«ng phï hîp víi chÊt l-îng s¶n phÈm, ®Ò ra vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶. §Ó t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n cña sù kh«ng phï hîp nµy, c«ng ty b¾t ®Çu tõ viÖc sö dông mét biÓu thèng kª c¸c nguyªn nh©n kh«ng phï hîp tõ biªn b¶n, c¸c phµn nµn cña kh¸ch hµng. Song song víi c¸c ho¹t ®éng trªn, c¸c ho¹t ®éng vÒ ®æi míi, c¶I tiÕn chÊt l-îng s¶n phÈm còng liªn tôc ®-îc diÔn ra. C«ng ty lu«n lu«n tæ chøc s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, tæ chøc ®µo t¹o cho nh©n viªn, gióp cho nh©n viªn tiÕp cËn ®-îc nhanh chãng c¸c kü thuËt míi : nh- cho xem c¸c b¨ng h×nh kü thuËt ®-îc chuyÓn tõ NhËt vÒ...Hµng n¨m c«ng ty ®Òu tæ chøc mét lÇn ho¹t ®éng ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt ®Ó chÊt l-îng s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng ngõng ®-îc n©ng cao, thóc ®Èy ®-îc tinh thÇn vÒ chÊt l-îng trong mçi nh©n viªn cña c«ng ty. Bªn c¹nh ho¹t ®éng c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao chÊt l-îng th× vÊn ®Ò ®æi míi còng ®-îc c«ng ty hÕt søc coi träng. Trong nh÷ng n¨m võa qua, c«ng ty ®· ®Çu t- hµng chôc tû ®ång vµo viÖc mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt : M¸y may Joky, m¸y tr¶i c¾t v¶i tù ®éng cña Ph¸p (®Çu quý mét n¨m 2000)...Tõ ®ã chÊt l-îng s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng ngõng ®-îc 20
- Xem thêm -