Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp công ty giầy thụy khuê

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

lêi nãi ®Çu Trong c«ng cuéc ®æi míi, víi môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc mµ §¶ng vµ Nhµ n-íc ®· ®Ò ra. Ngµnh DÇy da nãi chung vµ C«ng ty giÇy Thôy Khuª nãi riªng ®· vµ ®ang nç lùc phÊn ®Êu ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô mµ ®¶ng vµ nhµ n-íc giao cho. C«ng ty giÇy Thôy Khuª chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i dÇy dÐp phôc vô cho nhu cÇu trong n-íc vµ xuÊt khÈu. Tuy míi thµnh lËp ®-îc h¬n 13 n¨m song C«ng ty ®· ®ãng gãp mét phÇn ®¸ng kÓ trªn b-íc ®-êng ph¸t triÓn kinh tÕ n-íc nhµ. Qua kh¶o s¸t em thÊy ®©y lµ mét lÜnh vùc ®-îc nhiÒu ng-êi quan t©m, ®ång thêi ®-îc sù ®ång ý cña Ban gi¸m ®èc C«ng ty em ®· chän C«ng ty giÇy Thôy Khuª lµm ®Þa ®iÓm thùc tËp. 1 1. ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty giÇy thôy khuª 1.1. lÞch sö h×nh thµnh ph¸t triÓn. C«ng ty giÇy Thôy Khuª , víi tªn giao dÞch quèc tÕ lµ ThuyKhue Shoes Company ( JTK) , lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi C«ng ty ®uîc thµnh lËp tõ n¨m 1989 cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm giÇy dÐp phôc vô cho nhu cÇu trong n-íc vµ xuÊt khÈu. NÕu tÝnh theo thêi gian th× ®©y lµ doanh nghiÖp míi thµnh lËp,song trong suèt 13 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn sù ®ãng gãp cña c«ng ty cho nÒn c«ng nghiÖp thµnh phè Hµ Néi nãi chung vµ trong nÒn kinh tÕ nãi riªng lµ kh«ng nhá.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ®-îc ®¸nh dÊu theo møc thêi gian nh- sau: TiÒn th©n cña c«ng ty lµ xÝ nghiÖp Qu©n khu X30 ra ®êi th¸ng 1/1957 chuyªn s¶n xuÊt giÇy v¶i vµ mò cøng cung cÊp cho bé ®éi. Sau ®ã tõ xÝ nghiÖp cña Tæng côc HËu cÇn Qu©n ®éi chuyÓn thµnh xÝ nghiÖp giÇy v¶i Hµ Néi thuéc côc c«ng nghiÖp Hµ Néi nay lµ Së c«ng nghiÖp Hµ Néi. N¨m 1978 ,xÝ nghiÖp ®-îc s¸p nhËp víi xÝ nghiÖp giÇy v¶i Th-îng §×nh vµ mang tªn xÝ nghiÖp giÇy v¶i Th-îng §×nh. Thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh 93/Q§-UB cho phÐp t¸ch ra vµ thµnh lËp l¹i ®-îc mang tªn lµ xÝ nghiÖp giÇy v¶i Thôy Khuª. Cho tíi th¸ng 8/1993,UBND Thµnh phè ra QuyÕt ®Þnh sè 2558/ Q§-UB ®æi tªn xÝ nghiÖp thµnh c«ng ty giÇy Thôy Khuª. Khi míi t¸ch ra c«ng ty chØ cã 458 c¸n bé , hai ph©n x-ëng s¶n xuÊt, mét d·y nhµ x-ëng hÇu hÕt lµ nhµ cÊp bèn cò n¸t,thiÕt bÞ m¸y mãc l¹c hËu vµ thiÕu ®ång bé, s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng ph-¬ng ph¸p 2 thñ c«ng , s¶n l-îng cña c«ng ty mçi n¨m ®¹t rÊt thÊp, chØ kho¶ng400.000 s¶n phÈm mµ phÇn lín chÊt l-îng s¶n phÈm kh«ng cao. §øng tr-íc t×nh h×nh s¶n xuÊt gÆp nhiÒu khã kh¨n, n¨m 1994 ,theo quy ho¹ch cña thµnh phè, C«ng ty ®· chuyÓn ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt vÒ khu A2 x· Phó DiÔn - Tõ Liªm - Hµ Néi. §-îc quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n trong s¶n xuÊt, C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t- vµo s¶n xuÊt víi môc tiªu chÝnh lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i giÇy dÐp chÊt l-îng cao phôc vô cho xuÊt khÈu lµ chñ yÕu. C¬ së míi cña C«ng ty gåm 3 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt, khèi phßng ban, ®¬n vÞ phô trî, kho tµng nhµ ¨n trªn khu ®Êt h¬n 40.000 m2. C«ng ty ®· tiÕn hµnh nhËp d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña §µi Loan víi c«ng suÊt mçi n¨m tõ 2 ®Õn 3 triÖu ®«i giÇy dÐp c¸c lo¹i. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty giÇy Thôy Khuª Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc Phô tr¸ch kü thuËt Phô tr¸ch kinh doanh 3 Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng c¬ kü §B kÕ KD hµnh tæ n¨ng thuËt CL to¸n XNK chÝnh chøc XÝ nghiÖp XÝ nghiÖp XÝ nghiÖp TTTM Sè I Sè II Sè III CGCN Mèi quan hÖ trùc tiÕp Mèi quan hÖ chøc n¨ng II. Tæ chøc s¶n xuÊt HiÖn nay C«ng ty giÇy Thôy Khuª cã 2 ®Þa ®iÓm: N¬i giao dÞch vµ tr-ng bµy s¶n phÈm ë 152 Thôy Khuª - Hµ Néi. Bé m¸y hµnh chÝnh vµ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn s¶n xuÊt ®Æt t¹i khu A2 x· Phó DiÔn, huyÖn Tõ Liªm - Hµ Néi. B¾t ®Çu tõ ngµy 1/4/1998, C«ng ty ®-îc c«ng nhËn cã 3 xÝ nghiÖp thµnh viªn trùc thuéc :xÝ nghiÖp giÇy xuÊt khÈu sè 1,2,3 vµ mét trung t©m th-¬ng m¹i chuyÓn giao c«ng nghÖ. XÝ nghiÖp giÇy xuÊt khÈu sè 1 vµ xÝ nghiÖp 3 lµ hai xÝ nghiÖp s¶n xuÊt giÇy xuÊt khÈu c¸c lo¹i liªn doanh §µi Loan. XÝ nghiÖp giÇy xuÊt khÈu sè 2 lµ xÝ nghiÖp do C«ng ty trùc tiÕp h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tõ kh©u nhËp nguyªn vËt liÖu cho tíi kh©u tiªu thô s¶n phÈm. 4 C¬ cÊu cña mçi xÝ nghiÖp thµnh viªn bao gåm : Ph©n x-ëng may, ph©n x-ëng gß, ph©n x-ëng c¸n cao su. Trong 2 xÝ nghiÖp thµnh viªn liªn doanh víi §µi Loan th× cã thªm bé phËn ®óc ®Õ giÇy. XÝ nghiÖp sè 2 th× mua ngoµi ®Ó sö dông. Ngoµi ra ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt C«ng ty cã thªm mét sè bé phËn phô trî nh- bé phËn c¬ ®iÖn,bé phËn t¹p vô v¨n phßng... III. Tæ chøc kÕ to¸n cña c«ng ty. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty, ®Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp , bé m¸y kÕ to¸n ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp hîp, ®øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr-ëng, phßng tµi vô chÞu sù chØ ®¹o chung cña Tæng gi¸m ®èc. Theo h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung ë C«ng ty , mäi c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh nh- kh©u tæng hîp sè liÖu , ghi chÐp ,tÝnh to¸n, lËp b¸o c¸o, ph©n tÝch b¸o c¸o vµ kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n ®Òu tËp trung ë phßng tµi vô. C¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn hiÖn nay kh«ng tæ chøc h¹ch to¸n ®éc lËp mµ chØ cã c¸c nh©n viªn kinh tÕ theo dâi ghi chÐp, h¹ch to¸n ban ®Çu vÒ lao ®éng, tiÒn l-¬ng , nguyªn vËt liÖu, c«ng cô xuÊt dïng vµ thµnh phÈm xuÊt ë x-ëng , sau ®ã ®Þnh kú chuyÓn chøng tõ tµi liÖu vÒ phßng tµi vô. C¸c nh©n viªn kinh tÕ chÞu sù qu¶n lý cña Gi¸m ®èc, phßng kÕ to¸n tµi chÝnh chØ kiÓm tra h-íng dÉn hä vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. H×nh thøc tæ chøc nµy ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt trong toµn c«ng ty vÒ sè liÖu, g¾n quyÒn lîi víi tr¸ch nhiÖm cña c¸c nh©n viªn kinh tÕ ph©n x-ëng. Phßng tµi vô võa cã thÓ thùc hiÖn chøc n¨ng theo dâi , ghi chÐp , võa cã thÓ kiÓm tra gi¸m ®èc mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. 5 S¬ ®å c¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty KÕ to¸n tr-ëng (Kiªm kÕ to¸n tæng hîp) Phã phßng kÕ to¸n kiªn kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm , thu nhËp vµ ph©n phèi kÕt qu¶ Bé phËn kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn . Bé phËn kÕ to¸n hµng tån kho NVL Bé phËn kÕ to¸n CCDC kiªm thñ quü Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng Bé phËn kÕ to¸n TSC§ kiªm tËp hîp CP SX vµ tÝnh gi¸ thµnh Nh©n viªn kinh tÕ ë c¸c ph©n x-ëng chuyªn thanh to¸n l-¬ng, BHXH cho c¸c c«ng nh©n, tæng hîp sè liÖu vÒ VL - CCDC xuÊt dïng vµ thµnh phÈm nhËp kho 6 - Mét kÕ to¸n tr-ëng : kiªm kÕ to¸n tæng hîp , ®iÒu hµnh mäi c«ng viÖc chung trong phßng . - Hai phã phßng kÕ to¸n : lµm c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÇn , b¸n hµng thu nhËp , x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh . KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c«ng nî ph¶i thu - Bé phËn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu . - Bé phËn thñ quü . - Bé phËn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . - Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n tinh theo l-¬ng . - Bä phËn kÕ to¸n TSC§. - Bé phËn kÕ to¸n c«ng nî ph¶i tr¶ . - Bé phËn kÕ to¸n ng©n hµng. 7 Ngoµi ra , t¹i mçi xÝ nghiÖp thµnh viªn cßn cã nh©n viªn kinh tÕ chuyªn thanh to¸n tiÒn l-¬ng , b¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n , tæng hîp sè liÖu vÒ vËt liÖu vÒ vËt liÖu xuÊt dïng vµ nhËp kho thµnh phÈm IV. H×nh thøc kÕ to¸n ë c«ng ty giÇy Thôy Khuª §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh hiÖn nay, c«nh ty ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký - chøng tõ víi hÖ thèng c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt , tæng hîp, b¸o c¸o kÕ to¸n thèng nhÊt. HÖ thèng sæ kÕ to¸n trong c«ng ty gåm cã: + NhËt ký chøng tõ sè 1 ghi cã TK111 vµ B¶ng kª sè 1 ghi nî TK 111 + NhËt ký chøng tõ sè 2 ghi cã TK 112 vµ B¶ng kª sè 2 ghi nî TK 112 + NhËt ký chøng tõ sè 4 ghi cã TK 311,315,341,342. + NhËt ký chøng tõ sè 5 ghi nî ,cã TK 331 + NhËt ký chøng tõ sè 7 ghi cã TK 142, 152, 153,154,241,334,335,338,621,627. +NhËt ký chøng tõ sè 8 ghi cã TK 155,131,511,521,531,532,632,642, 721,821,911. +NhËt ký chøng tõ sè 9 ghi cã TK 211 +NhËt ký chøng tø sè 10 ghi cã c¸c TK cßn l¹i. +B¶ng kª sè 4 : tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt c¸c ph©n x-ëng . +B¶ng kª sè 5 : tËp hîp chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp chi phÝ ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n. Ngoµi ra cßn cã b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng , b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu , doanh thu ,tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ , gi¸ thµnh , c¸c sæ chi tiÕt theo dâi cho c¸c kho¶n thanh to¸n lín vµ b¶n c¸c tµi kho¶n doanh thu , tµi s¶n cè ®Þnh. Bªn c¹nh h×nh thøc nhËt ký-chøng tõ, trong ®iÒu kiÖn tin häc ®ang ph¸t triÓn 8 C«ng ty ®· ®ua vµo ¸p dông ch-¬ng tr×nh kÕ to¸n m¸y Standard ®Ó ®¶m b¶o kiÓm tra ,®èi chiÕu còng nh- in Ên c¸c b¸o c¸o mét c¸ch phï hîp , nhanh chãng vµ hiÖu qu¶ . Ch-¬ng tr×nh nµy còng phï hîp víi h×nh thøc nhËt ký - chøng tõ. ViÖc øng dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng cña c¸n bé kÕ to¸n còng nh- tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ vÒ thêi gian, t¹o ®iÒu kiÖn chuyªn m«n ho¸ vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp cao h¬n. §©y lµ h-íng ®i ®óng cña C«ng ty phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay cña ®Êt n-íc. phÇn b: T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh I. Kh¶o s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp Dùa trªn c¬ së sè liÖu cña b¸o kÕt qu¶ kinh doanh tõ 1/7/2001 ®Õn 30/9/2001 ta cã b¶ng ph©n tÝch nh- sau 9 ChØ tiªu 1 Tæng daonh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ 1.Doanh thu thuÇn 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 3.Lîi nhuËn gép 4.Chi phÝ b¸n hµng 5.Chi phÝ quan lý DN 6.Lîi tøc thuÇn H§KD 7.Thu nhËp H§ tµi chÝnh 8.Chi phÝ H§ tµi chÝnh 9.Lîi nhuËn H§ tµi chÝnh 10.Thu nhËp bÊt th-êng 11.Chi phÝ bÊt th-êng 12.Lîi nhuËn bÊt th-êng 13.Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ 14.ThuÕ thu nhËp DN ph¶i nép 15.Lîi nhuËn sau thuÕ Quý II Quý III 2 3 5585887438 4398357659 6685882 5585887438 4391671777 3921925467 2852505918 1663961971 1539165859 484073618 371195016 942080292 1033044701 237808061 134926142 14938137 56947953 209110174 229571196 -194172037 -172623243 114571429 13365567 101205862 43636024 63508761 13963527 20322803 29672497 43185958 SO s¸nh CL(§) TL(%) 4=3-2 5=4/2*100 -1187529779 -21.2595 6685882 -1194215661 -21.3792 -1069419549 -27.2677 -124796112 -7.49994 -112878602 -23.3185 90964409 9.655696 -102881919 -43.2626 42009816 281.2253 20461022 9.784805 21548794 -11.0978 114571429 13365567 101205862 19872737 45.54204 6359276 45.54205 13513461 45.54204 Dùa vµo b¶ng ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ta thÊy : -Tæng doanh thu cña c«ng ty quý III gi¶m ®¸ng kÓ so víi quý II:1187529779 ® .H¬n n÷a, trong quý III, cã mét kho¶n gi¶m trõ doanh thu (do hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i) trÞ gi¸ 6685882®. §©y lµ nh©n tè ¶nh h-ëng tiªu cùc ®Õn doanh thu cña c«ng ty nãi riªng vµ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty nãi chung. Trªn thùc tÕ, doanh thu tõ hµng xuÊt khÈu gi¶m tõ 4215155084® (quý II) cßn 2911408262®(quý III). -T×nh h×nh chi phÝ: Chi phÝ b¸n hµng gi¶m 112878602 ® , phÇn lín lµ do t×nh h×nh hµng xuÊt khÈu gi¶m m¹nh.Chi phÝ qu¶n lý t¨ng 90964409® . -Ho¹t ®éng tµi chÝnh ®· ®-îc c¶i thiÖn , tuy vÉn ch-a ®¹t hiÖu qu¶ cao: lîi nhuËn H§ tµi chÝnh quý III vÉn ë møc -172623243®. C«ng ty cÇn chó träng h¬n tíi ho¹t ®éng nµy. Ho¹t ®éng bÊt th-êng quýIII ®¹t hiÖu qu¶ t-¬ng ®èi cao, ®em l¹i kho¶n lîi nhuËn 101205862®. Chøng tá r»ng c«ng ty ®· tËn dông cã hiÖu qu¶ thÕ m¹nh trong ho¹t ®éng nµy. 10 -T×nh h×nh lîi nhuËn:tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ t¨ng19872737® t-¬ng øng víi tû lÖ 45,5%. Møc t¨ng nµy phÇn lín lµ do sù t¨ng lªn cña lîi nhuËn bÊt th-êng. Lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng13513461®. C«ng ty cÇn ®i s©u ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n ph¸t sinh nh÷ng kho¶n môc trªn , ®Æc biÖt lµ nguyªn nh©n g©y ra t×nh tr¹ng gi¶m hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh , kÐm hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng tµi chÝnh. Tõ ®ã ®-a ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc thÝch hîp. II.T×nh h×nh vèn vµ nguån vèn Ph©n tÝch kh¸i qu¸t c¬ cÊu nguån vèn cña doanh nghiÖp (n¨m 2001) Sè quý II Sè quý III So s¸nh ChØ tiªu TiÒn(§) TT(%) TiÒn(®) TT(%) ChlÖch Tû lÖ(%) TT(%) 1 2 3 4 5 6=4-2 7=6/2*100 8=5-3 1.Nî ph¶i tr¶ 54674274169 84 63212126816 86 8537852647 15.6 2 2.Nguån vèn chñ së h÷u 10154218406 16 10334546576 14 180328170 1.7 -2 3.Tæng nguån vèn kd 64828492575 100 73546667392 100 8718174817 13.4 0 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy , tæng nguån vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp quý III so víi quý II t¨ng ®¸ng kÓ . Cô thÓ t¨ng 8 718 174 817 t-ong ®-¬ng víi tû lÖ 13.4%. T×nh h×nh huy ®éng vèn tù cã cña doanh nghiÖp ch-a tèt . Nguån c«ng nî ph¶i tr¶ chiÕm tû träng lín vµ t¨ng lªn c¶ vÒ sè tiÒn , tû lÖ vµ tû träng .Nguån vèn chñ së h÷u thÊp ,tuy sè tiÒn vµ tû lÖ t¨ng nh-ng tû träng gi¶m . T×nh h×nh ®ã sÏ ¶nh h-ëng kh«ng tèt ®Õn kh¶ n¨ng tù chñ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. Cô thÓ: Quý II nguån vèn chñ së h÷u chiÕm 16% tæng nguån vèn kinh doanh , quý III kh¶ n¨ng tù chñ tµi chÝnh ®· gi¶m so víi quý II chiÕm 14% do ®ã khiÕn tû träng gi¶m 2%. 11 Trong khi ®ã nî ph¶i tr¶ t¨ng 15.6% víi tû träng t¨ng 2%. III.C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t tµi chÝnh doanh nghiÖp : *C«ng t¸c kiÓm tra tµi chÝnh néi bé : Hµng quý doanh nghiÖp ph¶i kiÓm kª tån quü ®èi chiÕu víi sæ s¸ch , cÇn cã sù chøng kiÕ cña kÕ to¸n tr-ëng , nh©n viªn thanh to¸n , thñ quü... C¸c sè liÖu gi÷a c¸c sæ liªn quan ph¶i thèng nhÊt víi nhau . *C«ng t¸c kiÓm to¸n : C«ng ty ®-îc kiÓm to¸n bëi c¸c nh©n viªn kiÓm to¸n nhµ n-íc theo c¸c nguyªn t¸c do nhµ n-íc quy ®Þnh . C«ng ty cã nhiÖm vô cung cÊp ®Çy ®ñ sè liÖu cho c¬ quan kiªm to¸n nhµ n-íc trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n . *C«ng t¸c kiÓm tra thuÕ ®-îc tiÕn hµnh bëi c¸c thanh tra thuÕ cña côc thuÕ Hµ Néi . phÇn c T×nh h×nh thùc hiÖn h¹ch to¸nc¸c nghiÖp vô kÕ to¸n I. KÕ to¸n mua nguyªn vËt liÖu vµ thanh to¸n tiÒn Nguyªn vËt liÖu chñ yÕu cña c«nh ty lµ v¶i b¹t, v¶i phin, x«, ®Õ cao su, kÕp, mót xèp, ho¸ chÊt... Khi mua nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n nhËp kho nguyªn vËt liÖu qua tµi kho¶n 152 më chi tiÕt cho tõng lo¹i nguªn vËt liÖu . TK 1521 : "Nguyªn vËt liÖu chÝnh " TK 1522 : "Nguyªn vËt liÖu phô" TK 1523 :"Ho¸ chÊt " 12 TK 1524 :"Nhiªn liÖu" Mua nguyªn vËt liÖu trong n-íc : Nî 152(chi tiÕt ) - Nguyªn vËt liÖu nhËp kho Nî 133 Cã 331 VAT ®Çu vµo Ph¶i tr¶ ng-êi cung cÊp Trong tr-êng hîp kÕ to¸n vay ng¾n h¹n ng©n hµng ®Ó thanh to¸n: Nî 331(chi tiÕt) Cã 311 NhËp khÈu trùc tiÕp nguyªn vËt liÖu : Nî 152(chi tiÕt ) TrÞ gi¸ NVL theo tû gi¸ thùc tÕ (cña ngµy nî ) Cã 331 ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép : Nî 152 Cã 333(3) Khi tÝnh thuÕ VAT cña hµng nhËp khÈu Nî 133 Cã 33312 Khi chuyÓn tiÒn nép thuÕ nhËp khÈu , thuÕ VAT cña NVL nhËp khÈu : Nî 333(3) Nî 33312 Cã 111,112,331 Khi thanh to¸n tiÒn vay ng¾n h¹n n©n hµng : NÕu tû gi¸ thùc tÕ cña ngµy thanh to¸n lín h¬n tû gi¸ thùc tÕ cña ngµy nhËn nî : Nî 413 Chªnh lÖch Nî 311 Thanh to¸n tiÒn vay ng©n hµng theo TGTT ngµy nî Cã 111 Sè tiÒn tr¶ vay ng¾n h¹n theo TG ngµy thanh to¸n NÕu tû gi¸ thùc tÕ ngµy thanh to¸n nhá h¬n tû gi¸ thùc tÕ ngµy nhËn nî 13 Nî 311 Cã 111 Cã 413 Mét sè tr-êng hîp ph¶i tr¶ tiÒn tr-íc: Nî 331 Cã 141 II. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm : §èi t-îng tËp hîp chi phÝ theo tõng xÝ nghiÖp Chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty chia thµnh ba kho¶n môc chÝnh : * Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tû träng lín tõ 60-70% tæng chi phÝ ®-îc ph¶n ¸nh trªn TK 621: "Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp " ®-îc më chi tiÕt : TK 621A Cho xÝ nghiÖp II TK 621B Cho xÝ nghiÖp III TK 621C Cho xÝ nghiÖp I Khi ph¸t sinh chi phÝ NVL trùc tiÕp,c¨n cø phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ghi Nî 621 Cã 152(chi tiÕt ) *Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chiÕm 15-20% tæng chi phÝ ®-îc ph¶n ¸nh trªn TK 622:"Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp " ®uîc më chi tiÕt : TK 622A CHo xÝ nghiÖp II TK 622B Cho xÝ nghiÖp III TK 622C CHo xÝ nghiÖp I Khi ph¸t sinh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp , c¨n cø ho¸ ®¬n chøng tõ t-¬ng øng kÕ to¸n ghi Nî 622 Cã 334 14 Cã 338 *Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®-îc tËp hîp riªng theo tõng yÕu tè chi phÝ -Chi phÝ nh©n viªn xÝ nghiÖp nh- gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, qu¶n ®èc ph©n x-ëng, nh©n viªn kinh tÕ...gåm l-¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng , phô cÊp tr¸ch nhiÖm... Nî 627 Cã 334 Cã 338 -Chi phÝ c«ng cô dông cô vËt liÖu xuÊt dïng, c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè 2 Nî 627 Cã 152,153 -KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè 3 Nî 627 Cã 214 -Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : Cuèi quý kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn ®iÖn n-íc ... cña c¸c th¸ng trong quý (phßng c¬ n¨ng ®· tÝnh to¸n chi tiÕt cho tõng xÝ nghiÖp ): Nî 627 Nî 133 Cã 111,112 -Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c bao gåm : chi phÝ vËn chuyÓn r¸c cña c¸c xÝ nghiÖp ... Nî 627 Cã 111 -Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ ®-îc tËp hîp trªn tµi kho¶n 2413 Nî 2413 Cã 111 -Khi c«ng tr×nh söa ch÷a hoµn thµnh 15 Nî 627 Cã 2413 *TÝnh gi¸ thµnh : -Cuèi mçi quý kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ : Nî 154 Cã 621,622,627 chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong quý -§¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang : V× chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ nªn kÕ to¸n ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp . Cuèi mçi quý c¸n bé kÕ to¸n cïng phßng kü thuËt vµ phßng kÕ ho¹ch kinh doanh xuÊt nhËp khÈu tiÕn hµnh kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang : D ®k +PS Dck = *SLSPLDck (SLSPHT +SLSPLDck) Trong ®ã : Dck :Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dë dang cuèi kú D ®k : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dë dang ®Çu kú PS:chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh trong kú SLSPHT:S¶n l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú SLSPLDck : Sè l-îng s¶n phÈm lµm dë cuèi kú -§èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i s¶n phÈm ,ph-¬ng ph¸p tÝnh gÝa thµnh lµ ph-¬ng ph¸p hÖ sè : Tæng gi¸ thµnh = Gi¸ trÞ sp dë +Tæng chi phÝ thùc - Gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt s¶n phÈm dang ®Çu kú tÕ ph¸t sinh dë dang cuèi kú Tæng gi¸ thµnh =Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt * HÖ sè ph©n bæ chi 16 lo¹i s¶n phÈm i c¸c lo¹i s¶n phÈm phÝ cho lo¹i s¶n phÈm i -Khi nhËp kho thµnh phÈm Nî 155 Cã 154 III.KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: C«ng ty trÝch khÊu hao TSC§theo ph-¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh .Tû lÖ trÝch khÊu hao hµng n¨m TSC§ nh- sau :  Nhµ x-ëng 4%/n¨m  M¸y mãc thiÕt bÞ 10%/n¨m  C«ng cô dông cô qu¶n lý ph-¬ng tiÖn vËn t¶i 15%/n¨m  TSC§ thuª tµi chÝnh (c«ng ty ph¶i tr¶ trong 4 n¨m ) 25%/n¨m Theo ph-¬ng ph¸p trªn th× : Møc khÊu hao hµng n¨m = Nguyªn gi¸ TSC§* Tû lÖ khÊu hao h»ng n¨m Møc khÊu hao mçi quý = Møc khÊu hao h»ng n¨m /4 Cuèi quý , dùa vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao quý tr-íc , c¨n cø vµo b¶ng kª khai tµi s¶n cè ®Þnh , tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®-îc møc khÊu hao cña tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh vµ tiÕn hµnh lËp b¶ng kª sè 3 - B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§. TSC§ thuéc bé phËn nµo th× trøc tiÕp ph©n bæ khÊu hao TSC§ cho bé phËn ®ã . §Þnh kú c¨n cø vµo b¶ng kª sè 3 kÕ to¸n sÏ tÝnh trÝch khÊu hao b»ng bót to¸n : Nî 627 Nî 641 Nî 642 Cã 214 KÕ to¸n t¨ng gi¶m TSC§ 17 Khi TSC§ t¨ng do mua s¾m kÕ to¸n ghi: Nî 211 Nî 133 Cã 111,112,331 Khi ph¸t sinh chi phÝ trong kh©u mua : Nî 211 Nî133 Cã 111,112 Khi nh-îng b¸n TSC§ kÕ to¸n ghi : Nî 111,112,131 Cã 721 Thu do nh-îng b¸n Cã 333(11)VAT ®Çu ra Xo¸ sæ TSC§ Nî 214 Gi¸ trÞ hao mßn Nî 821 Gi¸ trÞ cßn l¹i Cã 211 Nguyªn gi¸ TSC§ Chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh nh-îng b¸n : Nî 821 Chi phÝ ch-a VAT Nî 133 VAT ®Çu vµo Cã 111,112...Gi¸ thanh to¸n Thanh lý TSC§ h- háng hoÆc l¹c hËu vÒ kü thuËt Nî 111,112 Cã 721 Thu do b¸n phÕ liÖu Xo¸ sæ TSC§ Chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thanh lý 18 IV KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm -ChÕ ®é tiÒn l-¬ng cña c«ng ty ®-îc ¸p dông tuú thuéc vµo tõng ®èi t-îng c«ng nh©n viªn cô thÓ +§èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: h-ëng l-¬g theo s¶n phÈm. Tæ tr-ëng c¸c tæ s¶n xuÊt hµng ngµy chÊm c«ng ,lËp b¶ng x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh, cuèi th¸ng chuyÓn cho nh©n viªn kinh tÕ, trªn c¬ së ®ã , l-¬ng ®-îc tÝnh to¸n: L-¬ng s¶n phÈm = Sè l-îng s¶n phÈm hoµn * ®¬n gi¸ l-¬ng s¶n phÈm thµnh nhËp kho trong th¸ng Ngoµi l-¬ng s¶n phÈm c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®-îc h-ëng l-¬ng thêi gian trong tr-êng hîp ngõng viÖc do thiÕu nguyªn vËt liÖu , mÊt ®iÖn...C¨n cø b¶ng chÊm c«ng: L-¬ng =BËc l-¬ng c¸n bé kü thuËt*l-¬ng c¬ b¶n *Sè ngµy lµm viÖc thùc thêi gian Sè ngµy lµm viÖc theo quy ®Þnh trong th¸ng tÕ h-ëng l-¬ng tg +§èi víi nh©n viªn ë c¸c bé phËn kh¸c nh- v¨n phßng, kÕ to¸n...®-îc h-ëng l-¬ng theo thêi gian, møc l-¬ng th¸ng theo hÖ sè bËc l-¬ng -Thanh to¸n l-¬ng: §-îc chia lµm 2 ®ît §ît 1 T¹m øng theo møc l-¬ng c¬ b¶n Nî 334 Cã 111,112 §ît 2 Thanh to¸n phÇn cßn l¹i (c¨n cø b¶ng tÝnh vµ thanh to¸n tiÒn l-¬ng cho nh©n viªn vµ sè ®· t¹m øng) _ C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng 19 BHXH trÝch theo tû lÖ 15% l-¬ng c¬ b¶n BHYT trÝch theo tû lÖ 2% l-¬ng c¬ b¶n KPC§ trÝch theo tû lÖ 2% l-¬ng c¬ b¶n, trong ®ã 1% nép cho c«ng ®oµn nghµn, 1% ®Ó chi cho c¸c ho¹t ®éng c«ng ®oµn c«ng ty. +Hµng th¸ng kÕ to¸n l-¬ng trÝch lËp quü BHXH, BHYT, KPC§ c«ng ty ph¶i chÞu vµo chi phÝ Nî 622, 627,641,642 Cã 338 +TÝnh BHXH, BHYT c«ng nh©n viªn ph¶i nép Nî 334 6% l-¬ng Cã 338(3383,3384) +Nép c¸c kho¶n cho c¬ quan cÊp trªn Nî 338 Cã 111,112 V Tiªu thô thµnh phÈm *Giao trùc tiÕp t¹i kho hoÆc ph©n x-ëng s¶n xuÊt : -Ph¶n ¸nh doanh thu tiªu thô thanh phÈm : Nî 111,112,131 Cã 511 Cã 333 -KÕt chuyÓn gi¸ thµnh thµnh phÈm ®· tiªu thô Nî 632 Cã 155,154 *ChuyÓn hµng : -XuÊt thµnh phÈm chuyÓn b¸n : Nî 157 20
- Xem thêm -