Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp công ty giầy thụy khuê

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

lêi nãi ®Çu Trong c«ng cuéc ®æi míi, víi môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc mµ §¶ng vµ Nhµ níc ®· ®Ò ra. Ngµnh DÇy da nãi chung vµ C«ng ty giÇy Thôy Khuª nãi riªng ®· vµ ®ang nç lùc phÊn ®Êu ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô mµ ®¶ng vµ nhµ níc giao cho. C«ng ty giÇy Thôy Khuª chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i dÇy dÐp phôc vô cho nhu cÇu trong níc vµ xuÊt khÈu. Tuy míi thµnh lËp ®îc h¬n 13 n¨m song C«ng ty ®· ®ãng gãp mét phÇn ®¸ng kÓ trªn bíc ®êng ph¸t triÓn kinh tÕ níc nhµ. Qua kh¶o s¸t em thÊy ®©y lµ mét lÜnh vùc ®îc nhiÒu ngêi quan t©m, ®ång thêi ®îc sù ®ång ý cña Ban gi¸m ®èc C«ng ty em ®· chän C«ng ty giÇy Thôy Khuª lµm ®Þa ®iÓm thùc tËp. 1. ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty giÇy thôy khuª 1.1. lÞch sö h×nh thµnh ph¸t triÓn. C«ng ty giÇy Thôy Khuª , víi tªn giao dÞch quèc tÕ lµ ThuyKhue Shoes Company ( JTK) , lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi C«ng ty ®uîc thµnh lËp tõ n¨m 1989 cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm giÇy dÐp phôc vô cho nhu cÇu trong níc vµ xuÊt khÈu. NÕu tÝnh theo thêi gian th× ®©y lµ 1 doanh nghiÖp míi thµnh lËp,song trong suèt 13 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn sù ®ãng gãp cña c«ng ty cho nÒn c«ng nghiÖp thµnh phè Hµ Néi nãi chung vµ trong nÒn kinh tÕ nãi riªng lµ kh«ng nhá.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ®îc ®¸nh dÊu theo møc thêi gian nh sau: TiÒn th©n cña c«ng ty lµ xÝ nghiÖp Qu©n khu X30 ra ®êi th¸ng 1/1957 chuyªn s¶n xuÊt giÇy v¶i vµ mò cøng cung cÊp cho bé ®éi. Sau ®ã tõ xÝ nghiÖp cña Tæng côc HËu cÇn Qu©n ®éi chuyÓn thµnh xÝ nghiÖp giÇy v¶i Hµ Néi thuéc côc c«ng nghiÖp Hµ Néi nay lµ Së c«ng nghiÖp Hµ Néi. N¨m 1978 ,xÝ nghiÖp ®îc s¸p nhËp víi xÝ nghiÖp giÇy v¶i Thîng §×nh vµ mang tªn xÝ nghiÖp giÇy v¶i Thîng §×nh. Thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh 93/Q§-UB cho phÐp t¸ch ra vµ thµnh lËp l¹i ®îc mang tªn lµ xÝ nghiÖp giÇy v¶i Thôy Khuª. Cho tíi th¸ng 8/1993,UBND Thµnh phè ra QuyÕt ®Þnh sè 2558/ Q§-UB ®æi tªn xÝ nghiÖp thµnh c«ng ty giÇy Thôy Khuª. Khi míi t¸ch ra c«ng ty chØ cã 458 c¸n bé , hai ph©n xëng s¶n xuÊt, mét d·y nhµ xëng hÇu hÕt lµ nhµ cÊp bèn cò n¸t,thiÕt bÞ m¸y mãc l¹c hËu vµ thiÕu ®ång bé, s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng ph¬ng ph¸p thñ c«ng , s¶n lîng cña c«ng ty mçi n¨m ®¹t rÊt thÊp, chØ kho¶ng400.000 s¶n phÈm mµ phÇn lín chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng cao. §øng tríc t×nh h×nh s¶n xuÊt gÆp nhiÒu khã kh¨n, n¨m 1994 ,theo quy ho¹ch cña thµnh phè, C«ng ty ®· chuyÓn ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt vÒ khu A2 x· Phó DiÔn - Tõ Liªm - Hµ Néi. §îc quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n trong s¶n xuÊt, C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t vµo s¶n xuÊt víi môc tiªu chÝnh lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i giÇy dÐp chÊt lîng cao phôc vô cho xuÊt khÈu lµ chñ yÕu. C¬ së míi cña C«ng ty gåm 3 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt, khèi phßng ban, ®¬n vÞ phô trî, kho tµng nhµ ¨n trªn khu ®Êt h¬n 40.000 m2. C«ng ty ®· tiÕn hµnh nhËp d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña §µi Loan víi c«ng suÊt mçi n¨m tõ 2 ®Õn 3 triÖu ®«i giÇy dÐp c¸c lo¹i. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty giÇy Thôy Khuª 2 Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc Phô tr¸ch kü thuËt Phßng c¬ n¨ng Phßng kü thuËt Phã tæng gi¸m ®èc Phô tr¸ch kinh doanh Phßng §B CL XÝ nghiÖp Sè I Phßng kÕ to¸n XÝ nghiÖp Sè II Phßng KD XNK XÝ nghiÖp Sè III Phßng hµnh chÝnh Phßng tæ chøc TTTM CGCN Mèi quan hÖ trùc tiÕp Mèi quan hÖ chøc n¨ng II. Tæ chøc s¶n xuÊt HiÖn nay C«ng ty giÇy Thôy Khuª cã 2 ®Þa ®iÓm: N¬i giao dÞch vµ trng bµy s¶n phÈm ë 152 Thôy Khuª - Hµ Néi. Bé m¸y hµnh chÝnh vµ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn s¶n xuÊt ®Æt t¹i khu A2 x· Phó DiÔn, huyÖn Tõ Liªm - Hµ Néi. 3 B¾t ®Çu tõ ngµy 1/4/1998, C«ng ty ®îc c«ng nhËn cã 3 xÝ nghiÖp thµnh viªn trùc thuéc :xÝ nghiÖp giÇy xuÊt khÈu sè 1,2,3 vµ mét trung t©m th¬ng m¹i chuyÓn giao c«ng nghÖ. XÝ nghiÖp giÇy xuÊt khÈu sè 1 vµ xÝ nghiÖp 3 lµ hai xÝ nghiÖp s¶n xuÊt giÇy xuÊt khÈu c¸c lo¹i liªn doanh §µi Loan. XÝ nghiÖp giÇy xuÊt khÈu sè 2 lµ xÝ nghiÖp do C«ng ty trùc tiÕp h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tõ kh©u nhËp nguyªn vËt liÖu cho tíi kh©u tiªu thô s¶n phÈm. C¬ cÊu cña mçi xÝ nghiÖp thµnh viªn bao gåm : Ph©n xëng may, ph©n xëng gß, ph©n xëng c¸n cao su. Trong 2 xÝ nghiÖp thµnh viªn liªn doanh víi §µi Loan th× cã thªm bé phËn ®óc ®Õ giÇy. XÝ nghiÖp sè 2 th× mua ngoµi ®Ó sö dông. Ngoµi ra ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt C«ng ty cã thªm mét sè bé phËn phô trî nh bé phËn c¬ ®iÖn,bé phËn t¹p vô v¨n phßng... III. Tæ chøc kÕ to¸n cña c«ng ty. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty, ®Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp , bé m¸y kÕ to¸n ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp hîp, ®øng ®Çu lµ kÕ to¸n trëng, phßng tµi vô chÞu sù chØ ®¹o chung cña Tæng gi¸m ®èc. Theo h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung ë C«ng ty , mäi c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh nh kh©u tæng hîp sè liÖu , ghi chÐp ,tÝnh to¸n, lËp b¸o c¸o, ph©n tÝch b¸o c¸o vµ kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n ®Òu tËp trung ë phßng tµi vô. C¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn hiÖn nay kh«ng tæ chøc h¹ch to¸n ®éc lËp mµ chØ cã c¸c nh©n viªn kinh tÕ theo dâi ghi chÐp, h¹ch to¸n ban ®Çu vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng , nguyªn vËt liÖu, c«ng cô xuÊt dïng vµ thµnh phÈm xuÊt ë xëng , sau ®ã ®Þnh kú chuyÓn chøng tõ tµi liÖu vÒ phßng tµi vô. C¸c nh©n viªn kinh tÕ chÞu sù qu¶n lý cña Gi¸m ®èc, phßng kÕ to¸n tµi chÝnh chØ kiÓm tra híng dÉn hä vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. H×nh thøc tæ chøc nµy ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt trong toµn c«ng ty vÒ sè liÖu, g¾n quyÒn lîi víi tr¸ch nhiÖm cña c¸c nh©n viªn kinh tÕ ph©n xëng. Phßng tµi vô võa cã thÓ thùc hiÖn chøc n¨ng theo dâi , ghi chÐp , võa cã thÓ kiÓm tra gi¸m ®èc mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. 4 S¬ ®å c¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty KÕ to¸n trëng (Kiªm kÕ to¸n tæng hîp) Phã phßng kÕ to¸n kiªn kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm , thu nhËp vµ ph©n phèi kÕt qu¶ Bé phËn kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn Bé phËn kÕ to¸n hµng tån kho NVL Bé phËn kÕ to¸n CCDC kiªm thñ quü Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Bé phËn kÕ to¸n TSC§ kiªm tËp hîp CP SX vµ tÝnh gi¸ thµnh . Nh©n viªn kinh tÕ ë c¸c ph©n xëng chuyªn thanh to¸n l ¬ng, BHXH cho c¸c c«ng nh©n, tæng hîp sè liÖu vÒ VL CCDC xuÊt dïng vµ thµnh phÈm nhËp kho 5 - Mét kÕ to¸n trëng : kiªm kÕ to¸n tæng hîp , ®iÒu hµnh mäi c«ng viÖc chung trong phßng . - Hai phã phßng kÕ to¸n : lµm c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÇn , b¸n hµng thu nhËp , x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh . KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c«ng nî ph¶i thu - Bé phËn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu . - Bé phËn thñ quü . - Bé phËn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . - Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n tinh theo l¬ng . - Bä phËn kÕ to¸n TSC§. - Bé phËn kÕ to¸n c«ng nî ph¶i tr¶ . - Bé phËn kÕ to¸n ng©n hµng. Ngoµi ra , t¹i mçi xÝ nghiÖp thµnh viªn cßn cã nh©n viªn kinh tÕ chuyªn thanh to¸n tiÒn l¬ng , b¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n , tæng hîp sè liÖu vÒ vËt liÖu vÒ vËt liÖu xuÊt dïng vµ nhËp kho thµnh phÈm IV. H×nh thøc kÕ to¸n ë c«ng ty giÇy Thôy Khuª §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh hiÖn nay, c«nh ty ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký - chøng tõ víi hÖ thèng c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt , tæng hîp, b¸o c¸o kÕ to¸n thèng nhÊt. HÖ thèng sæ kÕ to¸n trong c«ng ty gåm cã: + NhËt ký chøng tõ sè 1 ghi cã TK111 vµ B¶ng kª sè 1 ghi nî TK 111 + NhËt ký chøng tõ sè 2 ghi cã TK 112 vµ B¶ng kª sè 2 ghi nî TK 112 + NhËt ký chøng tõ sè 4 ghi cã TK 311,315,341,342. + NhËt ký chøng tõ sè 5 ghi nî ,cã TK 331 + NhËt ký chøng tõ sè 7 ghi cã TK 142, 153,154,241,334,335,338,621,627. 6 152, +NhËt ký chøng tõ sè 8 ghi cã TK 155,131,511,521,531,532,632,642, 721,821,911. +NhËt ký chøng tõ sè 9 ghi cã TK 211 +NhËt ký chøng tø sè 10 ghi cã c¸c TK cßn l¹i. +B¶ng kª sè 4 : tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt c¸c ph©n xëng . +B¶ng kª sè 5 : tËp hîp chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp chi phÝ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. Ngoµi ra cßn cã b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng , b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu , doanh thu ,tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ , gi¸ thµnh , c¸c sæ chi tiÕt theo dâi cho c¸c kho¶n thanh to¸n lín vµ b¶n c¸c tµi kho¶n doanh thu , tµi s¶n cè ®Þnh. Bªn c¹nh h×nh thøc nhËt ký-chøng tõ, trong ®iÒu kiÖn tin häc ®ang ph¸t triÓn C«ng ty ®· ®ua vµo ¸p dông ch¬ng tr×nh kÕ to¸n m¸y Standard ®Ó ®¶m b¶o kiÓm tra ,®èi chiÕu còng nh in Ên c¸c b¸o c¸o mét c¸ch phï hîp , nhanh chãng vµ hiÖu qu¶ . Ch¬ng tr×nh nµy còng phï hîp víi h×nh thøc nhËt ký - chøng tõ. ViÖc øng dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng cña c¸n bé kÕ to¸n còng nh tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ vÒ thêi gian, t¹o ®iÒu kiÖn chuyªn m«n ho¸ vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp cao h¬n. §©y lµ híng ®i ®óng cña C«ng ty phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay cña ®Êt níc. phÇn b: T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh I. Kh¶o s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp Dùa trªn c¬ së sè liÖu cña b¸o kÕt qu¶ kinh doanh tõ 1/7/2001 ®Õn 30/9/2001 ta cã b¶ng ph©n tÝch nh sau 7 ChØ tiªu 1 Tæng daonh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ 1.Doanh thu thuÇn 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 3.Lîi nhuËn gép 4.Chi phÝ b¸n hµng 5.Chi phÝ quan lý DN 6.Lîi tøc thuÇn H§KD 7.Thu nhËp H§ tµi chÝnh 8.Chi phÝ H§ tµi chÝnh 9.Lîi nhuËn H§ tµi chÝnh 10.Thu nhËp bÊt th êng 11.Chi phÝ bÊt th êng 12.Lîi nhuËn bÊt th êng 13.Tæng lîi nhuËn tr íc thuÕ 14.ThuÕ thu nhËp DN ph¶i nép 15.Lîi nhuËn sau thuÕ Quý II Quý III 2 3 5585887438 4398357659 6685882 5585887438 4391671777 3921925467 2852505918 1663961971 1539165859 484073618 371195016 942080292 1033044701 237808061 134926142 14938137 56947953 209110174 229571196 -194172037 -172623243 114571429 13365567 101205862 43636024 63508761 13963527 20322803 29672497 43185958 SO s¸nh CL(§) TL(%) 4=3-2 5=4/2*100 -1187529779 -21.2595 6685882 -1194215661 -21.3792 -1069419549 -27.2677 -124796112 -7.49994 -112878602 -23.3185 90964409 9.655696 -102881919 -43.2626 42009816 281.2253 20461022 9.784805 21548794 -11.0978 114571429 13365567 101205862 19872737 45.54204 6359276 45.54205 13513461 45.54204 Dùa vµo b¶ng ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ta thÊy : -Tæng doanh thu cña c«ng ty quý III gi¶m ®¸ng kÓ so víi quý II:1187529779 ® .H¬n n÷a, trong quý III, cã mét kho¶n gi¶m trõ doanh thu (do hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i) trÞ gi¸ 6685882®. §©y lµ nh©n tè ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn doanh thu cña c«ng ty nãi riªng vµ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty nãi chung. Trªn thùc tÕ, doanh thu tõ hµng xuÊt khÈu gi¶m tõ 4215155084® (quý II) cßn 2911408262®(quý III). -T×nh h×nh chi phÝ: Chi phÝ b¸n hµng gi¶m 112878602 ® , phÇn lín lµ do t×nh h×nh hµng xuÊt khÈu gi¶m m¹nh.Chi phÝ qu¶n lý t¨ng 90964409® . -Ho¹t ®éng tµi chÝnh ®· ®îc c¶i thiÖn , tuy vÉn cha ®¹t hiÖu qu¶ cao: lîi nhuËn H§ tµi chÝnh quý III vÉn ë møc -172623243®. C«ng ty cÇn chó träng h¬n tíi ho¹t ®éng nµy. Ho¹t ®éng bÊt thêng quýIII ®¹t hiÖu qu¶ t¬ng ®èi cao, ®em l¹i kho¶n lîi nhuËn 101205862®. Chøng tá r»ng c«ng ty ®· tËn dông cã hiÖu qu¶ thÕ m¹nh trong ho¹t ®éng nµy. -T×nh h×nh lîi nhuËn:tæng lîi nhuËn tríc thuÕ t¨ng19872737® t¬ng øng víi tû lÖ 45,5%. Møc t¨ng nµy phÇn lín lµ do sù t¨ng lªn cña lîi nhuËn bÊt thêng. Lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng13513461®. 8 C«ng ty cÇn ®i s©u ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n ph¸t sinh nh÷ng kho¶n môc trªn , ®Æc biÖt lµ nguyªn nh©n g©y ra t×nh tr¹ng gi¶m hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh , kÐm hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng tµi chÝnh. Tõ ®ã ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc thÝch hîp. II.T×nh h×nh vèn vµ nguån vèn Ph©n tÝch kh¸i qu¸t c¬ cÊu nguån vèn cña doanh nghiÖp (n¨m 2001) Sè quý II Sè quý III So s¸nh ChØ tiªu TiÒn(§) TT(%) TiÒn(®) TT(%) ChlÖch Tû lÖ(%) TT(%) 1 2 3 4 5 6=4-2 7=6/2*100 8=5-3 1.Nî ph¶i tr¶ 54674274169 84 63212126816 86 8537852647 15.6 2 2.Nguån vèn chñ së h÷u 10154218406 16 10334546576 14 180328170 1.7 -2 3.Tæng nguån vèn kd 64828492575 100 73546667392 100 8718174817 13.4 0 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy , tæng nguån vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp quý III so víi quý II t¨ng ®¸ng kÓ . Cô thÓ t¨ng 8 718 174 817 tong ®¬ng víi tû lÖ 13.4%. T×nh h×nh huy ®éng vèn tù cã cña doanh nghiÖp cha tèt . Nguån c«ng nî ph¶i tr¶ chiÕm tû träng lín vµ t¨ng lªn c¶ vÒ sè tiÒn , tû lÖ vµ tû träng .Nguån vèn chñ së h÷u thÊp ,tuy sè tiÒn vµ tû lÖ t¨ng nhng tû träng gi¶m . T×nh h×nh ®ã sÏ ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn kh¶ n¨ng tù chñ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. Cô thÓ: Quý II nguån vèn chñ së h÷u chiÕm 16% tæng nguån vèn kinh doanh , quý III kh¶ n¨ng tù chñ tµi chÝnh ®· gi¶m so víi quý II chiÕm 14% do ®ã khiÕn tû träng gi¶m 2%. Trong khi ®ã nî ph¶i tr¶ t¨ng 15.6% víi tû träng t¨ng 2%. III.C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t tµi chÝnh doanh nghiÖp : *C«ng t¸c kiÓm tra tµi chÝnh néi bé : Hµng quý doanh nghiÖp ph¶i kiÓm kª tån quü ®èi chiÕu víi sæ s¸ch , cÇn cã sù chøng kiÕ cña kÕ to¸n trëng , nh©n viªn thanh to¸n , thñ quü... C¸c sè liÖu gi÷a c¸c sæ liªn quan ph¶i thèng nhÊt víi nhau . *C«ng t¸c kiÓm to¸n : 9 C«ng ty ®îc kiÓm to¸n bëi c¸c nh©n viªn kiÓm to¸n nhµ níc theo c¸c nguyªn t¸c do nhµ níc quy ®Þnh . C«ng ty cã nhiÖm vô cung cÊp ®Çy ®ñ sè liÖu cho c¬ quan kiªm to¸n nhµ níc trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n . *C«ng t¸c kiÓm tra thuÕ ®îc tiÕn hµnh bëi c¸c thanh tra thuÕ cña côc thuÕ Hµ Néi . phÇn c T×nh h×nh thùc hiÖn h¹ch to¸nc¸c nghiÖp vô kÕ to¸n I. KÕ to¸n mua nguyªn vËt liÖu vµ thanh to¸n tiÒn Nguyªn vËt liÖu chñ yÕu cña c«nh ty lµ v¶i b¹t, v¶i phin, x«, ®Õ cao su, kÕp, mót xèp, ho¸ chÊt... Khi mua nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n nhËp kho nguyªn vËt liÖu qua tµi kho¶n 152 më chi tiÕt cho tõng lo¹i nguªn vËt liÖu . TK 1521 : "Nguyªn vËt liÖu chÝnh " TK 1522 : "Nguyªn vËt liÖu phô" TK 1523 :"Ho¸ chÊt " TK 1524 :"Nhiªn liÖu" Mua nguyªn vËt liÖu trong níc : Nî 152(chi tiÕt ) - Nguyªn vËt liÖu nhËp kho Nî 133 VAT ®Çu vµo Cã 331 Ph¶i tr¶ ngêi cung cÊp Trong trêng hîp kÕ to¸n vay ng¾n h¹n ng©n hµng ®Ó thanh to¸n: Nî 331(chi tiÕt) Cã 311 NhËp khÈu trùc tiÕp nguyªn vËt liÖu : Nî 152(chi tiÕt ) TrÞ gi¸ NVL theo tû gi¸ thùc tÕ (cña ngµy nî ) Cã 331 ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép : Nî 152 Cã 333(3) Khi tÝnh thuÕ VAT cña hµng nhËp khÈu Nî 133 10 Cã 33312 Khi chuyÓn tiÒn nép thuÕ nhËp khÈu , thuÕ VAT cña NVL nhËp khÈu : Nî 333(3) Nî 33312 Cã 111,112,331 Khi thanh to¸n tiÒn vay ng¾n h¹n n©n hµng : NÕu tû gi¸ thùc tÕ cña ngµy thanh to¸n lín h¬n tû gi¸ thùc tÕ cña ngµy nhËn nî : Nî 413 Chªnh lÖch Nî 311 Thanh to¸n tiÒn vay ng©n hµng theo TGTT ngµy nî Cã 111 Sè tiÒn tr¶ vay ng¾n h¹n theo TG ngµy thanh to¸n NÕu tû gi¸ thùc tÕ ngµy thanh to¸n nhá h¬n tû gi¸ thùc tÕ ngµy nhËn nî Nî 311 Cã 111 Cã 413 Mét sè trêng hîp ph¶i tr¶ tiÒn tríc: Nî 331 Cã 141 II. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm : §èi tîng tËp hîp chi phÝ theo tõng xÝ nghiÖp Chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty chia thµnh ba kho¶n môc chÝnh : * Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tû träng lín tõ 60-70% tæng chi phÝ ®îc ph¶n ¸nh trªn TK 621: "Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp " ®îc më chi tiÕt : TK 621A Cho xÝ nghiÖp II TK 621B Cho xÝ nghiÖp III TK 621C Cho xÝ nghiÖp I Khi ph¸t sinh chi phÝ NVL trùc tiÕp,c¨n cø phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ghi Nî 621 Cã 152(chi tiÕt ) *Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chiÕm 15-20% tæng chi phÝ ®îc ph¶n ¸nh trªn TK 622:"Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp " ®uîc më chi tiÕt : TK 622A CHo xÝ nghiÖp II 11 TK 622B Cho xÝ nghiÖp III TK 622C CHo xÝ nghiÖp I Khi ph¸t sinh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp , c¨n cø ho¸ ®¬n chøng tõ t¬ng øng kÕ to¸n ghi Nî 622 Cã 334 Cã 338 *Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc tËp hîp riªng theo tõng yÕu tè chi phÝ -Chi phÝ nh©n viªn xÝ nghiÖp nh gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, qu¶n ®èc ph©n xëng, nh©n viªn kinh tÕ...gåm l¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng , phô cÊp tr¸ch nhiÖm... Nî 627 Cã 334 Cã 338 -Chi phÝ c«ng cô dông cô vËt liÖu xuÊt dïng, c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè 2 Nî 627 Cã 152,153 -KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè 3 Nî 627 Cã 214 -Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : Cuèi quý kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn ®iÖn níc ... cña c¸c th¸ng trong quý (phßng c¬ n¨ng ®· tÝnh to¸n chi tiÕt cho tõng xÝ nghiÖp ): Nî 627 Nî 133 Cã 111,112 -Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c bao gåm : chi phÝ vËn chuyÓn r¸c cña c¸c xÝ nghiÖp ... Nî 627 Cã 111 -Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ ®îc tËp hîp trªn tµi kho¶n 2413 Nî 2413 Cã 111 -Khi c«ng tr×nh söa ch÷a hoµn thµnh 12 Nî 627 Cã 2413 *TÝnh gi¸ thµnh : -Cuèi mçi quý kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ : Nî 154 Cã 621,622,627 chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong quý -§¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang : V× chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ nªn kÕ to¸n ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp . Cuèi mçi quý c¸n bé kÕ to¸n cïng phßng kü thuËt vµ phßng kÕ ho¹ch kinh doanh xuÊt nhËp khÈu tiÕn hµnh kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang : D ®k +PS Dck = *SLSPLDck (SLSPHT +SLSPLDck) Trong ®ã : Dck :Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dë dang cuèi kú D ®k : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dë dang ®Çu kú PS:chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh trong kú SLSPHT:S¶n lîng s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú SLSPLDck : Sè lîng s¶n phÈm lµm dë cuèi kú -§èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i s¶n phÈm ,ph¬ng ph¸p tÝnh gÝa thµnh lµ ph¬ng ph¸p hÖ sè : Tæng gi¸ thµnh = Gi¸ trÞ sp dë +Tæng chi phÝ thùc - Gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt s¶n phÈm dang ®Çu kú tÕ ph¸t sinh dë dang cuèi kú Tæng gi¸ thµnh =Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt * HÖ sè ph©n bæ chi lo¹i s¶n phÈm i c¸c lo¹i s¶n phÈm phÝ cho lo¹i s¶n phÈm i -Khi nhËp kho thµnh phÈm Nî 155 Cã 154 III.KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: 13 C«ng ty trÝch khÊu hao TSC§theo ph¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh .Tû lÖ trÝch khÊu hao hµng n¨m TSC§ nh sau :  Nhµ xëng 4%/n¨m  M¸y mãc thiÕt bÞ 10%/n¨m  C«ng cô dông cô qu¶n lý ph¬ng tiÖn vËn t¶i 15%/n¨m  TSC§ thuª tµi chÝnh (c«ng ty ph¶i tr¶ trong 4 n¨m ) 25%/n¨m Theo ph¬ng ph¸p trªn th× : Møc khÊu hao hµng n¨m = Nguyªn gi¸ TSC§* Tû lÖ khÊu hao h»ng n¨m Møc khÊu hao mçi quý = Møc khÊu hao h»ng n¨m /4 Cuèi quý , dùa vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao quý tríc , c¨n cø vµo b¶ng kª khai tµi s¶n cè ®Þnh , tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®îc møc khÊu hao cña tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh vµ tiÕn hµnh lËp b¶ng kª sè 3 - B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§. TSC§ thuéc bé phËn nµo th× trøc tiÕp ph©n bæ khÊu hao TSC§ cho bé phËn ®ã . §Þnh kú c¨n cø vµo b¶ng kª sè 3 kÕ to¸n sÏ tÝnh trÝch khÊu hao b»ng bót to¸n : Nî 627 Nî 641 Nî 642 Cã 214 KÕ to¸n t¨ng gi¶m TSC§ Khi TSC§ t¨ng do mua s¾m kÕ to¸n ghi: Nî 211 Nî 133 Cã 111,112,331 Khi ph¸t sinh chi phÝ trong kh©u mua : Nî 211 Nî133 Cã 111,112 Khi nhîng b¸n TSC§ kÕ to¸n ghi : 14 Nî 111,112,131 Cã 721 Thu do nhîng b¸n Cã 333(11)VAT ®Çu ra Xo¸ sæ TSC§ Nî 214 Gi¸ trÞ hao mßn Nî 821 Gi¸ trÞ cßn l¹i Cã 211 Nguyªn gi¸ TSC§ Chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh nhîng b¸n : Nî 821 Chi phÝ cha VAT Nî 133 VAT ®Çu vµo Cã 111,112...Gi¸ thanh to¸n Thanh lý TSC§ h háng hoÆc l¹c hËu vÒ kü thuËt Nî 111,112 Cã 721 Thu do b¸n phÕ liÖu Xo¸ sæ TSC§ Chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thanh lý IV KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm -ChÕ ®é tiÒn l¬ng cña c«ng ty ®îc ¸p dông tuú thuéc vµo tõng ®èi tîng c«ng nh©n viªn cô thÓ +§èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: hëng l¬g theo s¶n phÈm. Tæ trëng c¸c tæ s¶n xuÊt hµng ngµy chÊm c«ng ,lËp b¶ng x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh, cuèi th¸ng chuyÓn cho nh©n viªn kinh tÕ, trªn c¬ së ®ã , l¬ng ®îc tÝnh to¸n: L¬ng s¶n phÈm = Sè lîng s¶n phÈm hoµn * ®¬n gi¸ l¬ng s¶n phÈm thµnh nhËp kho trong th¸ng Ngoµi l¬ng s¶n phÈm c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®îc hëng l¬ng thêi gian trong trêng hîp ngõng viÖc do thiÕu nguyªn vËt liÖu , mÊt ®iÖn...C¨n cø b¶ng chÊm c«ng: L¬ng =BËc l¬ng c¸n bé kü thuËt*l¬ng c¬ b¶n 15 *Sè ngµy lµm viÖc thùc thêi gian Sè ngµy lµm viÖc theo quy ®Þnh trong th¸ng tÕ hëng l¬ng tg +§èi víi nh©n viªn ë c¸c bé phËn kh¸c nh v¨n phßng, kÕ to¸n...®îc hëng l¬ng theo thêi gian, møc l¬ng th¸ng theo hÖ sè bËc l¬ng -Thanh to¸n l¬ng: §îc chia lµm 2 ®ît §ît 1 T¹m øng theo møc l¬ng c¬ b¶n Nî 334 Cã 111,112 §ît 2 Thanh to¸n phÇn cßn l¹i (c¨n cø b¶ng tÝnh vµ thanh to¸n tiÒn l¬ng cho nh©n viªn vµ sè ®· t¹m øng) _ C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng BHXH trÝch theo tû lÖ 15% l¬ng c¬ b¶n BHYT trÝch theo tû lÖ 2% l¬ng c¬ b¶n KPC§ trÝch theo tû lÖ 2% l¬ng c¬ b¶n, trong ®ã 1% nép cho c«ng ®oµn nghµn, 1% ®Ó chi cho c¸c ho¹t ®éng c«ng ®oµn c«ng ty. +Hµng th¸ng kÕ to¸n l¬ng trÝch lËp quü BHXH, BHYT, KPC§ c«ng ty ph¶i chÞu vµo chi phÝ Nî 622, 627,641,642 Cã 338 +TÝnh BHXH, BHYT c«ng nh©n viªn ph¶i nép Nî 334 6% l¬ng Cã 338(3383,3384) +Nép c¸c kho¶n cho c¬ quan cÊp trªn Nî 338 Cã 111,112 V Tiªu thô thµnh phÈm *Giao trùc tiÕp t¹i kho hoÆc ph©n xëng s¶n xuÊt : -Ph¶n ¸nh doanh thu tiªu thô thanh phÈm : Nî 111,112,131 Cã 511 Cã 333 -KÕt chuyÓn gi¸ thµnh thµnh phÈm ®· tiªu thô 16 Nî 632 Cã 155,154 *ChuyÓn hµng : -XuÊt thµnh phÈm chuyÓn b¸n : Nî 157 Cã 155,154 Gi¸ thµnh thµn phÈm chuyÓn b¸n -Khi thµnh phÈm ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô : +Ph¶n ¸nh doanh thu tiªu thô thµnh phÈm: Nî 111,112,131 Cã 511 Cã 333 +KÕt chuyÓn gi¸ thµnh thµnh phÈm ®· tiªu thô : Nî 632 Cã 157 +Trêng hîp cho bªn mua hëng chiÕt khÊu thanh to¸n Nî 111,112 Sè tiÒn thu ®îc Nî 811 Sè tiÒn chiÕt khÊu Cã 131Tæng sè tiÒn ph¶i thu +Trêng hîp cã thµnh phÈm bÞ tr¶ l¹i : Khi ®· x¸c ®Þnh lµ tiªu thô míi bÞ tr¶ l¹i : Nî 531 Doanh thu hµng bÞ tr¶ l¹i Nî 333 VAT hµng bÞ tr¶ l¹i Cã 111,112 ,131 Khi cha x¸c ®Þnh lµ tiªu thô ,kÕ to¸n ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thµnh phÈm bÞ tr¶ l¹i nhËp kho : Nî 155 Gi¸ thµnh thµnh phÈm bÞ tr¶ l¹i Cã 157 VI Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chi phÝ b¸n hµng lµ toµn bé chi phÝ ph¸t sinh phôc vô cho c«ng t¸c b¸n hµng, 17 nh tiÒn thuª cöa hµng , chi phÝ héi chî triÓn l·m, l¬ng nh©n viªn b¸n hµng... ®îc h¹ch to¸n vµo bªn nî TK 641 Nî 641 Cã c¸c TK liªn quan Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp gåm l¬ng nh©n viªn c¸c phßng ban,c¸c kho¶n chi phÝ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý: m¸y vi tÝnh,m¸y ®iÒu hoµ, « t«... vµ c¸c kho¶n nh tiÒn ®iÖn níc, ®iÖn tho¹i, cíc phÝ Internet...®îc ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n 642 Nî 642 Cã c¸c TK liªn quan VII Tµi s¶n b»ng tiÒn Thñ quü lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tiÒn mÆt cña c«ng ty. Thñ quü cã nhiÖm vô kiÓm kª sè tiÒn tån quü, lËp sæ quü göi cho kÕ to¸n lµm c¬ së ghi sæ kÕ to¸n. Khi nhËp xuÊt quü ph¶i cã ®ñ phiÕu chi, phiÕu thu víi c¸c ch÷ ký theo quy ®Þnh. Th«ng thêng c¸c kho¶n chi ph¶i cã sù ký duyÖt cña gi¸m ®èc sau ®ã míi chuyÓn sang phßng tµi vô,kÕ to¸n lËp phiÕu chi. -Khi thu tiÒn, c¨n cø ho¸ ®¬n chøng tõ kÕ to¸n ghi Nî111,112(chi tiÕt) Cã c¸c TK liªn quan -Khi xuÊt tiÒn kÕ to¸n ghi Nî c¸c TK liªn quan Cã 111,112(chi tiÕt) -TiÒn ®ang chuyÓn ®îc theo dâi trªn TK 113 +Khi thu tiÒn nép vµo ng©n hµng cha cã giÊy b¸o cã Nî 113 TiÒn ®ang chuyÓn Cã c¸c TK liªn quan +khi thanh to¸n tiÒn, sÐc.. cha nhËn ®îc giÊy b¸o nî Nî c¸c TK liªn quan Cã 113 VIII KÕt qu¶ vµ ph©n phèi kÕt qu¶ 18 -X¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh +KÕt chuyÓn c¸c kho¶n chi phÝ vµo TK 911 Nî 911 Cã 632 KÕt chuyÓn gi¸ vèn thµnh phÈm Cã 641 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng Cã 642 KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã 811 KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Cã 821 KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng bÊt thêng +KÕt chuyÓn c¸c kho¶n thu nhËp vµo TK 911 Nî 511 KÕt chuyÓn doanh thu Nî 711 KÕt chuyÓn thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh Nî 721 KÕt chuyÓn thu nhËp ho¹t ®éng bÊt thêng Cã 911 +KÕt chuyÓn l·i Nî 911 Cã 421 +KÕt chuyÓn lç Nî 421 Cã 911 -Ph©n phèi kÕt qu¶ Khi doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i, l·i ®îc ph©n phèi theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh Nî 421 Cã 414,415,416,431... IX B¸o c¸o kÕ to¸n -Khi kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n, c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n theo quy ®Þnh chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. KÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh tËp hîp sè liÖu cña tõng kh©u, so s¸nh, ®èi chiÕu vµ tæng hîp sè liÖu, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh,tr×nh kÕ to¸n trëng xem xÐt vµ ký duyÖt . -C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i lËp (theo quý) 19 +B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n +B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh +ThuyÕt minh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh phÇn d: C«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ I.Tû suÊt ®Çu t a.Tû suÊt ®Çu t TSC§ TSC§ vµ ®Çu t dµi h¹n Tû suÊt ®Çu t TSC§ = Tæng tµi s¶n 20
- Xem thêm -