Tài liệu Báo cáo thực tập tìm hiểu về trạm biến áp núi một

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ BÀI BÁO CÁO TÌM HIỂU VỀ TRẠM BIẾN ÁP NÚI MỘT Học Phần: Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp Giảng viên hướng dẫn: Th.s Phí Văn Hùng Sinh viên thực hiện: Trần Nhật Minh Phạm Văn Phú Trần Văn Thạch Trần Quyết Tiến Nam Định, tháng 10 năm 2015 I. Giới thiệu trung về trạm Trạm biến áp 110KV - Núi Một là một trong những trạm biến áp có quy mô lớn của quốc gia, trạm nằm ở phía Tây Bắc thành phố Thanh Hoá thuộc tỉnh Thanh Hoá. Trạm vừa là một trạm biến áp phân phối cung cấp điện cho tỉnh Thanh Hoá, vừa là trạm biến áp trung gian, nối liền mạch vòng đường dây 220KV từ Hoà Bình về được hạ xuống 110KV ở trạm trung gian 220KV - Ba Chè (Thanh Hoá) và đường dây 110KV từ nhà máy điện Ninh Bình về. Trạm được khởi công xây dựng vào năm 1972 do Trung Quốc đảm nhận và được vào vận hành vào năm 1976. Là một trạm quan trọng của hệ thống lưới điện miền Bắc không những cung cấp điện cho tỉnh Thanh Hoá mà còn cung cấp điện cho Ninh Bình khi nhà máy điện Ninh Bình bị sự cố và cũng như có thể đưa điện từ nhà máy điện Ninh Bình về để cung cấp cho nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình. Trạm còn là một trạm biến áp 110KV có công suất lớn của quốc gia (56MVA) trong tương lai gần trạm sẽ nâng công suất lên 80MVA. Những hình ảnh về trạm : II. Sơ đồ nguyên lý trạm biến áp Núi Một Phân tích sơ đồ: Trạm biến áp sử dụng sơ đồ hệ thống hai thanh góp phân đoạn 1 thanh góp M¸y biÕn ¸p: M¸y biÕn ¸p lµ thiÕt bÞ ®iÖn tõ tÜnh, lµm viÖc trªn nguyªn lÝ c¶m øng tõ, dïng ®Ó biÕn ®æi hÖ thèng dßng ®iÖn xoay chiÒu cã ®iÖn ¸p nµy thµnh mét hÖ thèng dßng ®iÖn xoay chiÒu cã ®iÖn ¸p kh¸c tÇn sè kh«ng ®æi. MBA lµm nhiÖm vô chÝnh truyÒn t¶i c«ng suÊt tõ cÊp ®iÖn ¸p 220 kV sang phÝa 110 kV vµ 22 kV. M¸y c¾t: MC 110KV, 220 kV lµ lo¹i MC SF6, MC 22 kV lµ ch©n kh«ng. Lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó ®ãng c¾t dßng ®iÖn ë ®iÖn ¸p cao. M¸y c¾t SF6 cã kh¶ n¨ng dËp hå quang nhanh, SF6 Ýt bÞ ph©n huû do qu¸ tr×nh ®ãng c¾t. Sè lÇn c¾t sù cè cho phÐp lín. §Þnh kú ®Õn tiÓu tu vµ ®¹i tu dµi. Lµm viÖc tin cËy, Ýt háng hãc. M¸y biÕn ®iÖn ¸p: kiÓu tô ph©n ¸p Dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p cao xuèng ®iÖn ¸p thÊp ®Ó ®o l-êng b»ng c¸c dông cô ®o l-¬ng vµ r¬ le b¶o vÖ. M¸y biÕn dßng: Dïng ®Ó biÕn ®æi dßng ®iÖn lín xuèng dßng ®iÖn nhá ®Ó ®o l-êng vµ cung cÊp tÝn hiÖu cho r¬ le b¶o vÖ. Dao c¸ch ly: Dïng ®Ó ®ãng c¾t m¹ch ®iÖn cao ¸p khi cã dßng ®iÖn hay ®¼ng ¸p. DCL t¹o kho¶ng c¸ch nh×n thấ y cho c«ng nh©n vËn hµnh hay c«ng nh©n söa ch÷a khi cÇn thao t¸c hay söa ch÷a bé phËn m¹ch ®iÖn. Dao tiÕp ®Þa: Dïng ®Ó t¶n ®iÖn tÝch tµn d-, ®iÖn ¸p c¶m øng trªn thiÕt bÞ hay ®-êng d©y khi söa ch÷a trªn thiÕt bÞ hay ®-êng d©y ®ã. Ưu nhược điểm sơ đồ: Ưu điểm: - Sửa chữa dễ dàng - Đảm bảo cung cấp điện, hiệu suất cao, vận hành song song tốt - Khôi phục nhanh chóng sự làm việc của sơ đồ khi có sự cố ngắn mạch trên thanh góp - Khi sửa chữa máy cắt của mạch nào thì chỉ mạch đó bị mất điện Nhược điểm: - Dao cách ly phải thao tác lúc có điện III. Các thiết bị trong trạm biến áp Núi Một Hiện nay trạm biến áp Núi Một sử dụng hai máy biến áp ba dây quấn loại SFS20000-110TH do Trung Quốc chế tạo và một máy biến áp do Liên Xô chế tạo loại ba pha dây cuốn TTH. Với hai máy biến áp tự dùng SJ-75/10TH 1. Máy cắt phía 10KV: a. Phía 10KV của trạm có hai máy cắt tổng 931 và 932 loại SN3-10 TH còn lại 6 máy cắt phụ tải loại SN10-10 TH và một máy cắt nối loại 8BK-20. Máy cắt nối thuộc loại máy cắt không khí, còn các máy cắt tổng và phụ tải thuộc loại máy cắt ít dầu. Các thông số kỹ thuật: Điện áp định mức:10KV. Điện áp cho phép lớn nhất : 11,5KV. Dòng điện định mức: 2000A. Dòng điện đi qua cực đạivới gía trị hiệu dụng:45KA. Dòng điện ổnt định nhiệt: 1 gy: 45,5KA. 5 gy: 30 KA 10 gy: 21KA. Dòng điện cắt: 29KA. Công suất cắt: 500MVA. Thời gian đóng không dầu: 0,5 gy.a Thời gian cắt không dầu: 0,14 gy.a b. Các thông số của cuộn đóng và cuộn cắt: *Cuộn đóng: Với điện áp 220V DC. Dòng điện: 97A. *Cuộn cắt: Với điện áp 220V DC và dòng điện 2,5A. Theo quy định số lần cắt ngắn mạch của máy cắt 10KV khi dung lượng cắt bằng 100% dung lượng định mức thì số lần cắt là 3 lần, còn khi dung lượng cắt là 70% dung lượng định mức thì số lần cắt là 8 lần. 2. Máy cắt phía 35KV: a. Máy 35KV dùng ở trạm là loại máy cắt ít dầu: Ký hiệu máy cắt là SW2-35 TH. Với các thông số kỹ thuật sau: Điện áp định mức là 35KV. Điện áp cho phép lớn nhất là 40,5KV. Dòng điện định mức là 1000A. Dòng điện cắt định mức là 16,5KA, Dung lượng cắt: 1000MVA. Dòng điện giới hạn hiệu dụng: 26KA. Dòng điện giới hạn cực đại: 45KA. Dòng điện ổn định nhiệt: 1 gy: 26KA 5 gy: 17KA Trọng lượng máy cắt: 750kg Trọng lượng dầu 96kg. b. Số liệu động cơ tích năng: Điện áp một chiều là:220V Công suất là 0,6KW. Tốc độ là 1500vòng/phút. c. Thông số cuộn đóng và cuộn cắt: *Cuộn đóng: Điện áp 220V DC. Dòng điện : 0,96A Sè vòng: 4800vòng. Tiết diện dây điện từ: 0,25mm2. *Cuộn cắt: Điện áp;220V Dc. Dòng điện: 1,25A. Sè vòng: 2800vòng. Tiết diện dây điện từ: 0,15mm2. Số lần cắt ngắn mạch cho phép khi dung lượng cắt nhỏ hơn hoặc bằng 50% dung lượng định mức với dầu Trung Quốc cách điện 35KV là 10 lần, còn khi dung lượng cắt bằng 100% định mức thì số lần cắt là 5 lần. 3. Máy cắt phía 110KV: a. Hiện nay máy cắt phía 110KV của trạm biến áp phân phối Núi Một là loại máy cắt ít dầu kiểu SW4-110: Điện áp định mức là 110KV. Điện áp cho phép lớn nhất là 126KV. Dòng điện định mức 1000A. Dòng điện cắt lớn nhất là 18,4KA. Dung lượng cắt mạch định mức là 350MVA. Dung lượng cắt lần hai sau khi tự đọng đóng là 300MVA. Dòng điện đi qua cực đại : Giá trị hiệu dụng: 32KA. Giá trị cao nhất :55KA. Dòng điện ổn định nhiệt: 1 gy 32 KA. 5 gy 21KA. 10 gy 14,8 KA. Trọng lượng một pha là 1000kg. Trọng lượng dầu một pha là 120kg. Tổng 3 pha không có truyền động là 3350kg. b.Số liệu kỹ thuật động cơ một chiều: Điện áp một chiều: 220V. Công suất: 1,1KW. c. Cuộn đóng và cuộn cắt: *Cuộn đóng: Điện áp 220V DC. Dòng điện là 5A, số vòng là 4400 vòng. Tiết diện dây điện từ là 0,25mm2. *Cuộn cắt: Điện áp 220V DC. Cường độ 5A. Số vòng là 3800 vòng. Tiết diện dây điện từ là 0,25 mm2. 4. Máy biến áp : a. Thông số của hai máy biến áp tự dùng cung cấp điện cho trạm : Ký hiệu: SJ-75/10 TH Dung lượng : 75KVA. Điện áp sơ cấp: 10000V. Điện áp thứ cấp: 400/200V. Tổ nối day: Y/Y0-12. Số pha: Ba pha. Tần số: 50Hz. Dòng điện định mức phía sơ cấp: 4,55A. Dòng điện định mức phía thứ cấp: 108A. b. Những hiện tượng không bình thường và xử lý: -Máy bị rò dầu -Mức dầu hạ thấp. -Tiếng kêu không bình thường. -Dầu có hiện tượng biến màu thì cần tìm biện pháp khắc phục, nếu mức dầu tăng cao thì cần kiểm tra đồng hồ nhiệt xem có làm việc chính xác không. -Kiểm tra phụ tải: Nếu quá tải thì cần phaỉ cắt những phụ tải không quan trọng trước và kiểm tra hệ thống làm mát. c. Hai máy biến áp 1T và 2T do Trung Quốc chế tạo: Ký hiệu : SFS20000-110TH, với dung lượng 20000KVA. Điện áp: 110+2x2,5% phía 110KV 38,5+2x2,5% phía 35KV 11KV phía 10KV Tổ đấu dây: Y0/Y0/12-11 Điện áp ngắn mạch: Cao áp – trung áp 10,5% Cao áp – hạ áp 17,7% Trung áp – hạ áp 6,38% Sè pha: Ba pha Tần sè : 50Hz Phương thức làm mát : Cách tản nhiệt đối lưu dầu, quạt gió cưỡng bức. Điều kiện sử dụng: Đặt ngoài trời. Dung lượng định mức: 20000-20000-20000KVA Dung lượng khi không chạy quạt: 13000-13000-13000KVA. Nấc phân áp 110KV: Nấc phân áp phía 35KV: Điện áp, cường độ phía 10KV: Điện áp 11000V. Dòng 1050A.
- Xem thêm -