Tài liệu Báo cáo thực tập-tiểu luận môn học mimo system with antenna selcetion

 • Số trang: 23 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 88 |
 • Lượt tải: 3
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

| |p   | |   | |     | O      TIӆU LUҰN MÔN HӐC MIMO SYSTEM WITH ANTENNA SELECTION |   Nhóm thӵc hiӋn: 1 ± Trҫn Thái Bình 2 ± Trҫn Quӕc Quҧng | |p   | |   | |     | O      || | | Ô         | |p   | |   | |     | O      || | | - MIMO (Multiple Input ± Multiple Output) là kӻ thuұt sӱ dөng nhiӅu Anten phát và nhiӅu Anten thu đӇ truyӅn và nhұn dӳ liӋu. MIMO đưӧc xây dưng dӵa trên chuҭn 802.11 (g,n) cӫa ViӋn Kӻ thuұt ĐiӋn ± ĐiӋn tӱ (IEEE). Trong công nghӋ MIMO, đҫu phát sӱ dөng nhiӅu Anten đӇ truyӅn sóng theo nhiӅu đưӡng khác nhau nhҵm tăng dung lưӧng thông tin. Dӳ liӋu sau đó sӁ đưӧc tұp hӧp lҥi ӣ đҫu thu theo nhӳng đӏnh dҥng đã đưӧc ҩn đӏnh trưӟc. - u điӇm cӫa MIMO là gia tăng tӕc đӝ truyӅn dӳ liӋu và mӣ rӝng tҫm phӫ sóng trên cùng mӝt băng thông. Công nghӋ MIMO cho phép đҫu nhұn phân loҥi tín hiӋu và chӍ nhұn tín hiӋu mҥnh nhҩt tӯ mӝt Anten tҥi mӝt vӏ trí nào đó. - KhuyӃt điӇm chính cӫa MIMO là chi phí cho thiӃt bӏ cao hơn và giҧi thuұt xӱ lý tín hiӋu phӭc tҥp hơn. | |p   | |   | |     | O      || | | | |p   | |   | |     | O      || | | Các kӻ thuұt chính trong hӋ thông MIMO: - Kӻ thuұt phân tұp (phân tұp không gian) : Là mӝt trong nhӳng phương pháp đưӧc dung đӇ hҥn chӃ ҧnh hưӣng cӫa fading, tăng đӝ tin cұy mà không cҫn gia tăng công suҩt phát hoһc băng thông. Kӻ thuұt phân tұp yêu cҫu nhiӅu bҧn sao ӣ phía thu, tҩt cҧ đӅu có cùng thông tin nhưng có ít sӵ tương quan vӅ fading. Tín hiӋu thu bao gӗm mӝt sӵ kӃt hӧp hӧp lý các phiên bҧn tín hiӋu khác nhau sӁ chӏu ҧnh hưӣng fading ít nghiêm trӑng hơn so vӟi tӯng phiên bҧn riêng lҿ. - Đa phân chia theo không gian (Spatial Multiplexing): Tăng tӕc đӝ tín hiӋu bҵng cách chia mӝt chuӛi dӳ liӋu thành nhiӅu chuӛi dӳ liӋu nhӓ hơn và phát nhiӅu chuәi nhӓ song song đӗng thӡi trong cùng mӝt kênh. - hương pháp kӃt hӧp: + SC (  ): quét và lӵa chӑn nhánh có SNR tӕt nhҩt +MRC   : Tә hӧp tӯ tҩt cҧ các nhánh. | |p   | |   | |     | O      || | | !"#!!$#%#&"'(!)(* Nhưӧc điӇm chính cӫa hӋ thӕng MIMO là phӭc tҥp, do đó chi phí cho hӋ thӕng rҩt cao. Mһc dù thiӃt bӏ Anten hoһc các bӝ xӱ lý tín hiӋu thì không mҳc lҳm, tuy nhiên các bӝ xӱ lý cao tҫn (RF chain) lҥi rҩt mҳc. NӃu hӋ thông MIMO có Nt Anten phát và N Anten thu thì cҫn phҧi có N x Nr chuәi RF tương ӭng tҥi đҫu phát và đҫu thu. | |p   | |   | |     | O      || | | ĐӇ giҧm chi phí cho hӋ thӕng MIMO, phương pháp là chӑn ra L tín hiӋu µbest¶ trong N tín hiӋu tӯ Anten đӇ xӱ lý thay vì phҧi xӱ lý cҧ N tín hiӋu. Do đó, chӍ cҫn có L chuӛi RF tương ӭng. Vì vұy, hӋ thӕng có thӇ giҧm sӕ lưӧng chuӛi RF cҫn thiӃt. Tuy nhiên, phương án này có thӇ trҧ giá bҵng hiӋu suҩt cӫa hӋ thӕng giҧm đi so vӟi hӋ thӕng đҫy đӫ các thành phҫn. |p  | | |p   | |    | O      à à |p  | | |p   | |    | O       !"#  $ % |p  | | |p   | |    | O      V"& '!( ) *+,Đinh nghĩa ma trұn cӝt Đinh nghĩa ma trұn chiӃu (projection matrix). : là chiӃu trӵc giao. |p  | | |p   | |    | O      V"& '!( ) *+,I &./ " $01 2  I30+ 4 &5 67 68 " 9 I 30+ 4: ; < |p  | | |p   | |    | O      ,= "& : *#8!> ?! I,= "& ED @AB C@AD Ž |p  | | |p   | |    | O      CÁC TÍNH CHҨT CӪA GIҦI THUҰT 1 ut phӭc tҥp và phân bӕ tӵ nhiên Ngay cҧ khi có hay không các ràng buӝc chһt hoһc mӅm thì đáp ӭng tӕt nhҩt cӫa ngưӡi sӱ dөng q có thӇ đưӧc tính toán hiӋu quҧ bҵng cách sӱ dөng kӃt quҧ dӵa trên MIMO waterfiling ... T nh chһt chӁ: Giҧi thuұt 1 không chҩp nhұn bӓ qua hoһc đӇ hӃt hҥn cұp nhұt cӫa nhӳng ngưӡi sӱ dөng không ưu tiên. |p  | | |p   | |    | O      CÁC TÍNH CHҨT CӪA GIҦI THUҰT 1 T nh hӝi tө nhanh: |p  | | |p   | |    | O      CÁC TÍNH CHҨT CӪA GIҦI THUҰT 1 KiӇm soát viӋc tҥo ra sӵ can nhiӉu. |p  | | |p   | |    | O      NHӲNG TR NG HӦ ĐҺC BIӊT ICHIA SӀ HӘ TҪN TRÊN NHӲNG KÊNH TRUYӆN LӴA CHӐN TҪN SӔ SISO VӞI NHӲNG RÀNG BUӜC MҺT NҤ ĐҺT BIӊT Công thӭc cӫa G1 đưӧc viӃt lҥi cho kênh truyӅn Hrq là ma trұn topeplitz NxN q ұp hӧp các ràng buӝc các ràng buӝc liên quan đӃn mһ nҥ phә. |p  | | |p   | |    | O      NHӲNG TR NG HӦ ĐҺC BIӊT ŽÔF,GH,I ƒ9 J"= KJ ) *+01LM BN0 "D Mӛi ngưӡi dùng có thӇ đҥt đưӧc NE bҵng cách sӱ dөng đa sóng mang vӟi nhӳng mӭc công xuҩt xác đӏnh. ĐiӅu kiӋn sau đҧm bҧo sӵ duy nhҩt cӫa NE ƒ ƒ |p  | | |p   | |    | O      NHӲNG TR NG HӦ ĐҺC BIӊT ŽIWFA bҩt đӗng bӝ: Chia sӁ phә giӳa 1 ngưӡi sӱ dөng ch nh (h nh a) v 2 ngưӡi sӱ dөng không ưu tiên (h nh b), tӕi ưu SD cӫa mӛi liên kӃt (đưӡng nt liӅn), v SD cӫa nhiӉu nhiӋt v MUI đưӧc chuҭn ha bҵng b nh phương hm kênh truyӅn cӫa mӛi liên kӃt ( đưӡng chҩm gҥch) |p  | | |p   | |    | O      NHӲNG TR NG HӦ ĐҺC BIӊT I9 .9 9 87  !Q R .' 01 >8 8S8 O 18 P  ' !( B" > ) 01 L7 6 !P  $" .T "D |p  | | |p   | |    | O      NHӲNG TR NG HӦ ĐҺC BIӊT I9 .9 9 87  !Q R .' 01 >8 8S8 O 18 P Tӕc đӝ tәng cӫa ngưӡi sӱ dөng ngưӧc giӳa cһp khoҧng cuch  ¦ X  01 u  u  
- Xem thêm -