Tài liệu Báo cáo thực tập tại xí nghiệp may xuất khẩu thanh trì

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LỜI NÓI ĐẦU Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI với chủ trương chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có sự quản lý của nhà nước đã tạo ra bộ mặt mới cho đất nước ta nói chung và cho nền kinh tế nói riêng. Để phát triển nền kinh tế thị trường, nhà nước ta thực hiện chính sách mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài và cho phép các doanh nghiệp trong nước tìm kiếm thị trường và đối tác làm ăn từ nhiều nước trên thế giới. Cùng với xu hướng phát triển chung của thế giới là hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập khu vực, trong những năm qua, Việt nam gia nhập ASEAN, APEC, AFTA và đặc biệt là sự kiện Việt Nam là thành viên chính thức của WTO năm 2007 vừa qua tạo ra nhiều cơ hội kinh tế cũng như thách thức cho các doanh nghiệp. Với những sự kiện đó, đòi hỏi các doanh nghiệp phải phát triển, phải tận dụng những nguồn lực sẵn có, đồng thời phải biết tiếp thu, chọn lọc những tiến bộ khoa khọc kỹ thuật để tạo uy tín và khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trong môi trường kinh tế thị trường, môi trường kinh tế hội nhập cạnh tranh gay gắt. Ngành Dệt May Việt Nam trong những năm gần đây có những thay đổi rõ rệt. Kim ngạch xuất khẩu ngành thu về cho đất nước rất cao, đứng thứ hai sau xuất khẩu dầu thô. Bên cạnh công tác xuất khẩu, may mặc Việt nam cũng đã đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu dùng trong nước. Trong “làng” may mặc Việt Nam, Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì là một điểm sáng, là một trong những đơn vị xuất khẩu may mặc hàng đầu của nước ta. Là một sinh viên kinh tế chuẩn bị ra trường có điều kiện được thực tập trong Xí nghiệp là một cơ hội lớn cho tôi được cọ sát với một môi trường kinh doanh thực tế lớn, khoa học, năng động, sáng tạo. Trong thời gian thực tập ở Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì, tôi đã được sự giúp đỡ tạo điểu kiện của ban lãnh đạo Xí nghiệp và sự hướng dẫn chỉ bảo nhiệt tình của thầy giáo GS.Nguyễn Kim Trung. Tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Xí nghiệp và thầy giáo GS.Nguyễn Kim Trung đã giúp đỡ tôi hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp này. Bắc Ninh, tháng 12 năm 2007 B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn thø nhÊt Tæng quan vÒ n¬i thùc tËp A. giíi thiÖu chung:  Tªn c¬ quan :  §Þa chØ c¬ quan : xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu thanh tr× Km 11- Quèc lé 1A-ThÞ trÊn V¨n §iÓn Thanh Tr× - Hµ Néi  Sè ®iÖn tho¹i : 8611208  Website : www.hapro.com.vn I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu tæng hîp Hµ Néi (HAPROSIMEX), ®-îc thµnh lËp vµo th¸ng 6 n¨m 1996 theo quyÕt ®Þnh sè 2032 Q§-UB ngµy 13/6/1996 cña UBND thµnh phè Hµ Néi. XÝ nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t- c¸ch ph¸p nh©n vµ con dÊu riªng, më tµi kho¶n t¹i VietCombank Hanoi víi tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Thanh Tri Garment Factory. XÝ nghiÖp ®-îc nhµ n-íc ®Çu t- sè vèn ban ®Çu lµ 10 tû ®ång. XÝ nghiÖp cã nhiÖm vô may gia c«ng xuÊt khÈu c¸c lo¹i quÇn ¸o (s¬ mi nam, n÷, jacket, quÇn, v¸y, b¶o hé lao ®éng...). Toµn xÝ nghiÖp cã 4 ph©n x-ëng s¶n xuÊt vµ 989 lao ®éng, víi thu nhËp b×nh qu©n lµ 430.000®/lao ®éng/th¸ng. §Õn n¨m 1997, xÝ nghiÖp ®Çu t- thªm mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt t¹i ph©n x-ëng II, víi tæng sè lao ®éng lµ 1.054 ng-êi, thu nhËp b×nh qu©n lµ 530.000®/lao ®éng/th¸ng. N¨m 1998, xÝ nghiÖp ®Çu t- thªm mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt t¹i ph©n x-ëng I, víi tæng sè lao ®éng lµ 1.127 ng-êi, thu nhËp b×nh qu©n lµ 575.000®/lao ®éng/th¸ng. Doanh sè ®¹t 18.2 tû ®ång. B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp N¨m 1999, xÝ nghiÖp ®i vµo ®Çu t- chiÒu s©u, trang bÞ thªm thiÕt bÞ m¸y mãc, thµnh lËp thªm phßng KCS. Tæng sè lao ®éng lµ 1130, thu nhËp b×nh qu©n ®¹t 638.000®/lao ®éng/th¸ng, doanh sè ®¹t 22 tû ®ång. Còng trong n¨m 1999, xÝ nghiÖp vinh dù ®-îc nhËn hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng 3. Th¸ng 9 n¨m 2002, xÝ nghiÖp ®-îc 2 tæ chøc quèc tÕ QMS vµ QUASERT cÊp chøng nhËn phï hîp tiªu chuÈn HÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng ISO 9002. Trong n¨m nµy, xÝ nghiÖp ®¹t doanh sè 37 tû ®ång, l-¬ng b×nh qu©n c«ng nh©n ®¹t 850.000®/lao ®éng/th¸ng. N¨m 2004, xÝ nghiÖp ®¹t doanh sè lµ 57 560 000 000 ®ång, thu nhËp b×nh qu©n ®¹t 1 150.000®/lao ®éng/th¸ng. N¨m 2005, doanh sè ®¹t 74 82 000 000 ®ång, b×nh qu©n l-¬ng c«ng nh©n ®¹t 1490.000®/lao ®éng/th¸ng. N¨m 2006, doanh sè ®¹t 89 780 000 000 ®ång, b×nh qu©n l-¬ng c«ng nh©n ®¹t 1 780.000®/lao ®éng/th¸ng. ThÞ tr-êng tiªu thô trong nh÷ng n¨m qua cña xÝ nghiÖp lµ c¸c n-íc nhNhËt b¶n, Hµn quèc, §øc, Anh, Thuþ ®iÓn. Cho ®Õn nay víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n lµnh nghÒ, ®oµn kÕt nhiÖt t×nh, c¬ chÕ qu¶n lý ®óng h-íng xÝ nghiÖp ®· ho¹t ®éng ngµy mét cã hiÖu qu¶ h¬n vµ thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc. XÝ nghiÖp ®· phÊn ®Êu x©y dùng vµ chuyÓn ®æi thµnh c«ng HÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9000 phiªn b¶n n¨m 2000, ®-îc Trung t©m chøng nhËn phï hîp tiªu chuÈn QUASERT cÊp chøng chØ vµo th¸ng 12/2003, t¹o mét tiÒn ®Ò míi cho sù ph¸t triÓn trong t-¬ng lai cña xÝ nghiÖp. II. Chøc n¨ng nhiÖm vô - NhiÖm vô chÝnh cña XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× lµ may gia c«ng xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng chÝnh nh-: ¸o Jacket, bé tr-ît tuyÕt, bé b¶o hé lao ®éng, v¸y, quÇn ¸o c¸c lo¹i... cho c¸c ®èi t¸c n-íc ngoµi lµ chñ yÕu. - Víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh, XÝ nghiÖp lu«n kh«ng ngõng ®æi míi, n©ng cao uy tÝn trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh, lµm tho¶ m·n tèt nhÊt yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ sè l-îng, chÊt l-îng vµ thêi gian giao hµng, B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp kh«ng ngõng c¶i tiÕn chÊt l-îng s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng. - Do nhu cÇu thÞ tr-êng ngµy cµng ®ßi hái cao, XÝ nghiÖp lu«n ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l-îng s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng s¶n xuÊt. XÝ nghiÖp ®ang tõng b-íc n©ng cao uy tÝn, søc c¹nh tranh vµ më réng thÞ tr-êng kinh doanh c¶ trong n-íc vµ quèc tÕ. B. tæ chøc vµ §Æc ®iÓm bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp I. S¬ ®å bé m¸y qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc P. HC P. BVQS Ph©n x-ëng I P. L§TL Phã gi¸m ®èc P. Tµi vô Ph©n x-ëng II P. XNK P. KDTT Ph©n x-ëng III P. K H P. Kü thuËt Ph©n x-ëng IV II.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: XÝ nghiÖp tæ chøc qu¶n lý theo kiÓu chøc n¨ng tham m-u Bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp bao gåm: P. KCS P. C¬ ®iÖn Ph©n x-ëng thªu B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp 1. Ban gi¸m ®èc: a/ Gi¸m ®èc: Lµ ng-êi l·nh ®¹o cao nhÊt trong mäi ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Nhµ n-íc vÒ mäi ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. Phô tr¸ch chung, chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña xÝ nghiÖp. Theo HÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng, Gi¸m ®èc cã nh÷ng tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n sau: - Tæ chøc vµ ®iÒu hµnh xÝ nghiÖp hoµn thµnh mäi chØ tiªu kÕ ho¹ch ®-îc giao - X©y dùng chÝnh s¸ch chÊt l-îng vµ môc tiªu chÊt l-îng cña xÝ nghiÖp - Tæ chøc vµ th-êng xuyªn xem xÐt ho¹t ®éng cña hÖ thèng chÊt l-îng t¹i xÝ nghiÖp, ¸p dông vµ duy tr× theo ISO 9001- 2000 - Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, ®iÒu hµnh, kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp - §Þnh kú tæ chøc c¸c cuéc häp kiÓm tra xem xÐt c¸c ho¹t ®éng cña hÖ thèng chÊt l-îng t¹i xÝ nghiÖp - Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cho c¸c ®ång chÝ trong Ban gi¸m ®èc vµ c¸c tr-ëng bé phËn trong xÝ nghiÖp - Phª duyÖt vµ chØ ®¹o c¸c kÕ ho¹ch chÊt l-îng trong xÝ nghiÖp - ChÞu tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc thÝch øng cho sù ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp b/ Phã gi¸m ®èc th-êng trùc: Phô tr¸ch tæ chøc vµ hµnh chÝnh. Cã chøc n¨ng nhiÖm vô nh- sau: .Thay mÆt Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh xÝ nghiÖp khi Gi¸m ®èc ®i v¾ng .Tæ chøc ®iÒu hµnh c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý hµnh chÝnh cña xÝ nghiÖp .ChØ ®¹o c¸c c«ng t¸c ®oµn thÓ c/ Phã gi¸m ®èc kinh doanh: Phô tr¸ch s¶n xuÊt vµ kinh doanh, víi chøc n¨ng nhiÖm vô: .ChÞu tr¸ch nhiÖm khai th¸c vµ më réng thÞ tr-êng kinh doanh c¶ trong vµ ngoµi n-íc B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp . ChÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc giao dÞch, t×m ®¬n hµng tr×nh gi¸m ®èc phª duyÖt; phèi hîp víi c¸c phßng ban ph©n x-ëng thùc hiÖn tèt c¸c hîp ®ång ®· ký víi kh¸ch hµng. .Theo dâi ®«n ®èc s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x-ëng vµ c¸c phßng phôc vô s¶n xuÊt .ChÞu tr¸ch nhiÖm tiÕp thÞ , qu¶ng c¸o 2. C¸c phßng ban: a) Phßng hµnh chÝnh: - X©y dùng, qu¶n lý toµn bé hÖ thèng v¨n b¶n, tµi liÖu toµn xÝ nghiÖp theo nguyªn t¾c v¨n th- b¶o mËt - §¶m b¶o tèt c«ng t¸c lÔ t©n, kh¸nh tiÕt - §Ò xuÊt, triÓn khai thùc hiÖn c¸c ph-¬ng ¸n trang bÞ c¸c ph-¬ng tiÖn lµm viÖc cña c¸c phßng ban, ph©n x-ëng - Tæ chøc kh¸m vµ ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn. §Ò xuÊt c¸c ph-¬ng ¸n ch¨m lo søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn xÝ nghiÖp - Tæ chøc, kiÓm so¸t, duy tr× thùc hiÖn c«ng t¸c ch¨m sãc v-ên hoa, c©y c¶nh vµ c¶nh quan m«i tr-êng; xö lý, thu gom r¸c phÕ th¶i b) Phßng b¶o vÖ - qu©n sù: - Liªn hÖ víi c¸c c¬ quan h÷u quan vÒ c«ng t¸c an ninh trËt tù - TuÇn tra, canh g¸c, ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi trong ph¹m vi toµn xÝ nghiÖp - KiÓm tra, kiÓm so¸t mäi vÊn ®Ò vÒ con ng-êi, tµi s¶n, ph-¬ng tiÖn ra, vµo, trong xÝ nghiÖp - Duy tr×, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn néi quy, quy ®Þnh cña xÝ nghiÖp - X©y dùng kÕ ho¹ch PCCC; x©y dùng vµ duy tr× ho¹t ®éng cña ®éi PCCC, ®éi d©n qu©n tù vÖ cã ®ñ kh¶ n¨ng xö lý khi cã t×nh huèng x¶y ra - ChÞu tr¸ch nhiÖm c«ng t¸c tuyÓn qu©n, qu¶n lý qu©n dù bÞ c) Phßng lao ®éng - tiÒn l-¬ng: B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp - Cã nhiÖm vô kÕt hîp víi phßng tµi vô, phßng kü thuËt x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng, ký kÕt hîp ®ång lao ®éng, theo dâi, chÊm c«ng vµ tÝnh tiÒn l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch cho ng-êi lao ®éng - X©y dùng vµ qu¶n lý chÆt chÏ quü tiÒn l-¬ng cña xÝ nghiÖp, thùc hiÖn chi tr¶ tiÒn l-¬ng tíi tËn tay ng-êi lao ®éng - Qu¶n lý chÆt chÏ vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é BHXH ®èi víi ng-êi lao ®éng - Phèi hîp víi phßng C¬ ®iÖn gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng - Tham m-u gióp Gi¸m ®èc vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp - X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tuyÓn dông lao ®éng cña xÝ nghiÖp - X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé tr-íc m¾t vµ l©u dµi. §µo t¹o nguån nh©n lùc phôc vô cho kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp d) Phßng kÕ to¸n - tµi vô: Thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña ®¬n vÞ, gi¸m s¸t vµ kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp qua chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n, vµo sæ vµ thùc hiÖn quyÕt to¸n hµng quÝ, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, tham m-u cho ban gi¸m ®èc trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh còng nh- c«ng t¸c qu¶n lý kh¸c. Cô thÓ nh- sau: - §¸p øng kÞp thêi vÒ tµi chÝnh cho mäi ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp - Thùc hiÖn tèt chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc - Thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, kiÓm to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc - LËp kÕ ho¹ch kÕ to¸n tµi chÝnh hµng n¨m - LËp b¸o c¸o tµi chÝnh hµng quÝ, hµng n¨m theo quy ®Þnh - ChÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n c«ng nî víi kh¸ch hµng sau khi nhËn ®-îc bé chøng tõ tõ phßng xuÊt nhËp khÈu - Thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm so¸t nguyªn vËt liÖu phô, tµi s¶n cè ®Þnh, m¸y mãc thiÕt bÞ... e) Phßng xuÊt - nhËp khÈu: B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp Thùc hiÖn chøc n¨ng tiªu thô s¶n phÈm hay ký hîp ®ång kinh tÕ, lµm c¸c thñ tôc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ hoµn thµnh bé chøng tõ thanh to¸n. - Khai th¸c vµ më réng thÞ tr-êng kinh doanh c¶ trong vµ ngoµi n-íc. Giao dÞch, t×m ®¬n ®Æt hµng, tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, phèi hîp víi c¸c phßng ban ph©n x-ëng thùc hiÖn tèt c¸c hîp ®ång ®· ký víi kh¸ch hµng - TiÕp nhËn, kiÓm so¸t c¸c tµi liÖu do kh¸ch hµng cung cÊp, dÞch sang tiÕng ViÖt (nÕu lµ tµi liÖu tiÕng n-íc ngoµi. - TiÕp nhËn vµ xö lý th«ng tin hoÆc khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng - Theo dâi, ®«n ®èc s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x-ëng vµ c¸c phßng phôc vô s¶n xuÊt - Thùc hiÖn c¸c thñ tôc xuÊt nhËp khÈu vËt t-, hµng ho¸, thanh kho¶n h¶i quan f) Phßng kinh doanh - thÞ tr-êng: - T×m kiÕm nguån hµng, t×m kiÕm thÞ tr-êng ®Ó b¸n hµng xuÊt khÈu theo gi¸ FOB vµ nhËp khÈu mét sè mÆt hµng ®Ó tiªu thô trong n-íc. - Tæ chøc, thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh c¸c mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu trong vµ ngoµi n-íc - TiÕp thÞ, qu¶ng c¸o s¶n phÈm vµ xÝ nghiÖp víi thÞ tr-êng... g) Phßng kÕ ho¹ch vËt t-: - X©y dùng kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, dµi h¹n, kÕ ho¹ch bæ sung vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp - Theo dâi vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ë c¸c phßng ban, ph©n x-ëng s¶n xuÊt - C©n ®èi vËt t- s¶n xuÊt, lËp dù tr÷ mua hµng, thùc hiÖn triÖt ®Ó tiÕt kiÖm cÊp ph¸t vËt t- cho s¶n xuÊt - Theo dâi vÒ t×nh h×nh vËt t- trong s¶n xuÊt, kiÓm so¸t nguyªn phô liÖu do kh¸ch hµng cung cÊp, thùc hiÖn quyÕt to¸n vËt t- ngay sau khi kÕt thóc m· hµng - KiÓm so¸t, ®¸nh gi¸ c¸c nhµ cung øng vËt t-, c¸c ®¬n vÞ gia c«ng - Qu¶n lý c«ng t¸c xuÊt nhËp kho, ®¶m b¶o nguyªn t¾c l-u kho, b¶o qu¶n an toµn cho hµng ho¸ B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp - Phèi hîp víi phßng xuÊt nhËp khÈu thùc hiÖn c«ng t¸c xuÊt hµng h) Phßng kü thuËt: - ChuÈn bÞ mäi mÆt vÒ kü thuËt phôc vô s¶n xuÊt nh-: thiÕt kÕ vµ gi¸c ®å mÉu, x©y dùng ®Þnh møc kü thuËt,®Þnh møc vËt t-... - KÕt hîp víi phßng xuÊt nhËp khÈu, phßng kinh doanh - thÞ tr-êng ®-a ra mÉu chµo hµng ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt, kinh doanh cña xÝ nghiÖp - X©y dùng vµ c¶i tiÕn c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt ®¹t n¨ng suÊt cao, chÊt l-îng tèt. Qu¶n lý tèt c¸c c«ng t¸c kü thuËt trong toµn xÝ nghiÖp - Qu¶n lý tèt c¸c c«ng t¸c ®Þnh møc tiªu hao nguyªn phô liÖu i) Phßng KCS: - KiÓm tra, kiÓm so¸t vÊn ®Ò chÊt l-îng trong suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ chÊt l-îng s¶n phÈm tr-íc khi xuÊt hµng - KiÓm so¸t vµ l-u gi÷ hå s¬ vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm - §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt ®Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm - Phèi hîp víi c¸c bé phËn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm - B¸o c¸o Gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh chÊt l-îng s¶n phÈm trong xÝ nghiÖp j) Phßng c¬ ®iÖn: - LËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kiÓm ®Þnh, hiÖu chuÈn, söa ch÷a, b¶o d-ìng ®Þnh kú thiÕt bÞ, hÖ thèng ®iÖn, lß h¬i, khÝ nÐn, ®-êng dÉn h¬i nãng, hÖ thèng lµm m¸t, hÖ thèng n-íc. - X©y dùng kÕ ho¹ch vÒ ®Çu t- thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ míi - Söa ch÷a lín toµn bé thiÕt bÞ - Phèi hîp víi c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt ®Þnh biªn thiÕt bÞ cÇn dïng t¹i mçi x-ëng, lËp hÖ thèng sæ s¸ch theo dâi, kiÓm so¸t, qu¶n lý l-îng thiÕt bÞ ®-a vÒ söa ch÷a lín, b¶o d-ìng ®Þnh kú t¹i phßng c¬ ®iÖn. - X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng. Theo dâi, kiÓm tra c«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng. §¶m b¶o an toµn hÖ thèng ®iÖn toµn xÝ nghiÖp. B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp - Th-êng xuyªn kiÓm tra, b¶o d-ìng söa ch÷a hÖ thèng ®iÖn, kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng nguy c¬ tiÒm Èn g©y mÊt an toµn trong s¶n xuÊt. Tham m-u víi Ban gi¸m ®èc vÒ c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa vµ kh¾c phôc c¸c sù cè vÒ ®iÖn. - Duy tr× viÖc vËn hµnh, b¶o d-ìng hÖ thèng lµm m¸t, h¬i khÝ nÐn, lß h¬i; trùc ®iÖn s¶n xuÊt, hÖ thèng ®-êng èng h¬i nãng, b¬m n-íc phôc vô cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t. - Chñ ®éng kiÓm tra, söa ch÷a hÖ thèng ®iÖn - X©y dùng vµ phæ biÕn c¸c h-íng dÉn thao t¸c sö dông, c¸c quy ®Þnh vÒ sö dông an toµn thiÕt bÞ ®iÖn. - C¶i tiÕn c¸c thiÕt bÞ hiÖn cã ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng s¶n phÈm - Phôc vô kÞp thêi c¸c nhu cÇu ph¸t sinh vÒ hÖ thèng trang thiÕt bÞ, hÖ thèng trang thiÕt bÞ, hÖ thèng ®iÖn vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c khi c¸c ph©n x-ëng hoÆc xÝ nghiÖp yªu cÇu. 3. C¸c ph©n x-ëng: - Ph©n x-ëng I,II,III,IV: Trong c¸c ph©n x-ëng, m¸y mãc vµ c«ng nh©n ®-îc bè trÝ thµnh c¸c d©y chuyÒn vµ c¸c bé phËn chuyªn tr¸ch. Víi tèng sè c«ng nh©n lµ 1800 ng-êi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc c¾t, v¾t sæ, may, thïa khuy... - Ph©n x-ëng thªu: Víi 20 lao ®éng thùc hiÖn viÖc thiÕt kÕ vµ thªu theo mÉu ®èi víi nh÷ng mÆt hµng cã yªu cÇu thªu. C¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt cã nhiÖm vô: + TriÓn khai vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp giao cho. §¶m b¶o ®ñ sè l-îng , chÊt l-îng vµ thêi h¹n giao hµng + Tæ chøc kiÓm so¸t chÊt l-îng s¶n phÈm t¹i ®¬n vÞ m×nh theo c¸c quy tr×nh h-íng dÉn cña hÖ thèng chÊt l-îng mµ xÝ nghiÖp ®· ban hµnh. + Tæ chøc vµ duy tr× viÖc thùc hiÖn c¸c néi quy vÒ an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng, kû luËt lao ®éng, sö dông vµ an toµn thiÕt bÞ, qu¶n lý tèt hµng ho¸, thùc hiÖn phßng chèng ch¸y næ... ®· ®-îc xÝ nghiÖp quy ®Þnh. + Thùc hiÖn tèt c¸c néi quy, quy ®Þnh cña xÝ nghiÖp, c¸c phong trµo thi ®ua mµ xÝ nghiÖp ph¸t ®éng. B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp C. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp Theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña phßng kÕ ho¹ch, phßng kü thuËt sÏ lµm mÉu c¾t (gi¸c ®å) ®-a xuèng bé phËn c¾t ë ph©n x-ëng sau khi v¶i ®· ®-îc c¾t thµnh c¸c chi tiÕt cÊu thµnh nªn thµnh phÈm vµ chuyÓn sang bé phËn v¾t sæ; nÕu lo¹i quÇn ¸o nµo cã yªu cÇu thªu th× phÇn chi tiÕt ®Ó thªu sÏ ®-îc chuyÓn ®Õn ph©n x-ëng thªu ®Ó thªu, råi sau ®ã tÊt c¶ c¸c chi tiÕt ®-îc ph©n cho c¸c d©y chuyÒn may; ®em ®i giÆt mµi ®èi víi lo¹i m· hµng cã yªu cÇu giÆt mµi, tiÕp ®ã ®Õn bé phËn hoµn thiÖn. Cuèi cïng thµnh phÈm ®-îc ®-a ®Õn bé phËn lµ råi ®ãng gãi vµ nhËp kho. XÝ nghiÖp cã 4 ph©n x-ëng: - Ph©n x-ëng I,II cã 6 d©y chuyÒn may. - Ph©n x-ëng III cã 5 d©y chuyÒn may víi hÖ thèng m¸y chuyªn ®Ó may ¸o dÖt kim. - Ph©n x-ëng IV chØ cã 3 d©y chuyÒn s¶n xuÊt hµng d¸n c¸c lo¹i. C¶ bèn ph©n x-ëng ®Òu ®-îc tæ chøc s¶n xuÊt nh- nhau. Bao gåm: bé phËn c¾t, bé phËn may vµ bé phËn hoµn thiÖn. Qua mçi kh©u, c«ng ®o¹n ®Òu cã nh©n viªn cña phßng KCS vµ chuyÒn tr-ëng, tæ tr-ëng ®¶m nhËn viÖc kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm. B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Hoµn thiÖn V¶i C¾t May Thªu OTK GiÆt mµi Lµ, ®ãng gãi NhËp kho D. Bé phËn thùc tËp - Phßng kÕ to¸n tµi vô I. Giíi thiÖu vÒ phßng kÕ to¸n tµi vô Phßng kÕ to¸n - tµi vô: thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña ®¬n vÞ, gi¸m s¸t vµ kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp qua chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n, vµo sæ vµ thùc hiÖn quyÕt to¸n hµng quÝ, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, tham m-u cho ban gi¸m ®èc trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh còng nh- c«ng t¸c qu¶n lý kh¸c. Cô thÓ nh- sau: - §¸p øng kÞp thêi vÒ tµi chÝnh cho mäi ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp - Thùc hiÖn tèt chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc - Thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, kiÓm to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc - LËp kÕ ho¹ch kÕ to¸n tµi chÝnh hµng n¨m - LËp b¸o c¸o tµi chÝnh hµng quÝ, hµng n¨m theo quy ®Þnh - ChÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n c«ng nî víi kh¸ch hµng sau khi nhËn ®-îc bé chøng tõ tõ phßng xuÊt nhËp khÈu - Thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm so¸t nguyªn vËt liÖu phô, tµi s¶n cè ®Þnh, m¸y mãc thiÕt bÞ... B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp II.S¬ ®å tæ chøc ®Æc ®iÓm cña bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp + Thanh to¸n + Gi¸ thµnh KÕ to¸n TGNH + thµnh phÈm KÕ to¸n TSC§ + TiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm Thñ quü XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n, bé m¸y kÕ to¸n ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. - KÕ to¸n tr-ëng: ChØ ®¹o chung, ký c¸c lÖnh, c¸c chøng tõ c«ng v¨n cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c tµi chÝnh. Theo dâi c«ng t¸c hµng ®-a ®i gia c«ng víi ®¬n vÞ b¹n, c©n ®èi tµi chÝnh. - KÕ to¸n tæng hîp vµ tÝnh gi¸ thµnh kiªm kÕ to¸n thanh to¸n tiÒn mÆt: Theo dâi lµm c¸c thñ tôc thanh to¸n tiÒn mÆt, kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh, lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. - KÕ to¸n thanh to¸n tiÒn göi ng©n hµng kiªm kÕ to¸n thµnh phÈm: theo dâi tiÒn hµng vÒ, thanh to¸n tiÒn göi ng©n hµng t¹i ng©n hµng, theo dâi thµnh phÈm, theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu, kÕ to¸n thuÕ. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh kiªm kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng: Theo dâi h¹ch to¸n TSC§ vµ tÝnh khÊu hao, h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. - Thñ quü: theo dâi thu chi tiÒn mÆt t¹i quü, nguyªn vËt liÖu gia c«ng. HÖ thèng sæ kÕ to¸n xÝ nghiÖp tæ chøc thùc hiÖn vµ vËn dông theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. XÝ nghiÖp tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ vµ kÕ to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. TÝnh gi¸ thµnh hµng xuÊt theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. XÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n theo ph-¬ng ph¸p chøng tõ ghi sæ. B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn thø hai T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¬ quan thùc tËp thêi gian võa qua I. NhiÖm vô Hµng n¨m xÝ nghiÖp lu«n cã nh÷ng b¶n b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh n¨m võa qua, ®ång thêi ®Ò ra ph-¬ng h-íng vµ nhiÖm vô cô thÓ cho n¨m tiÕp theo ®Ó tõ ®ã lµ môc tiªu phÊn ®Êu nç lùc cña Ban gi¸m ®èc vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp. Sau ®©y lµ mét sè nhiÖm vô vµ ph-¬ng h-íng chung trong thêi gian võa qua: 1. VÒ s¶n xuÊt kinh doanh - TiÕp tôc duy tr× vµ c¶i tiÕn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt, tËp trung vµo viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm. X¸c ®Þnh môc tiªu ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ n©ng cao n¨ng suÊt lµ môc tiªu sèng cßn cña XÝ nghiÖp. §¶m b¶o giao hµng ®óng thêi h¹n, ®¶m b¶o chÊt l-îng, sè l-îng, kh«ng cã ®¬n hµng bÞ t¸i chÕ tõ ®ã n©ng cao uy tÝn cña xÝ nghiÖp trªn thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. - PhÊn ®Êu ®¹t ®-îc c¸c chØ tiªu kinh tÕ xÝ nghiÖp ®· ®Æt ra: + Doanh sè hµng n¨m t¨ng + Doanh sè s¶n xuÊt gia c«ng t¨ng + Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu t¨ng + Tæng s¶n phÈm c¸c lo¹i t¨ng - TiÕp tôc më réng t×m kiÕm thÞ tr-êng míi tiÒm n¨ng, t×m kiÕm mÆt hµng míi. Më réng thÞ tr-êng xuÊt khÈu vµ thÞ tr-êng tiªu thô hµng néi ®Þa. - N©ng cao n¨ng suÊt, triÖt ®Ó tiÕt kiÖm, n©ng cao thu nhËp vµ gi¶m giê lµm thªm cho c«ng nh©n. PhÊn ®Êu ®¹t møc thu nhËp b×nh qu©n: 2 triÖu ®ång/ng-êi/thµng. - Duy tr× thùc hiÖn Néi quy, quy ®Þnh cña XÝ nghiÖp. Thùc hiÖn tèt quy chÕ khen th-ëng, kû luËt. C¸n bé c«ng nh©n viªn cã ý thøc tèt vÒ tæ chøc kû luËt lao B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp ®éng vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c An toµn-VÖ sinh lao ®éng vµ phßng chèng ch¸y næ. - Thùc hiÖn tèt HÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng ISO 9001-2000 2. VÒ ®Çu t- më réng s¶n xuÊt: - TiÕp tôc ®Çu t- chiÒu s©u, m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l-îng s¶n phÈm. - X©y dùng ®-îc m¹ng l-íi qu¶n lý b»ng hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin, ®-a c«ng nghÖ th«ng tin phôc vô cho hÖ thèng qu¶n lý s¶n xuÊt. 3. VÒ tæ chøc ®µo t¹o: - Duy tr× th-êng xuyªn vµ ph¸t huy t¸c dông cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng ISO 9001-2000, thùc hiÖn tèt theo 5S cña NhËt B¶n, ®ång thêi tõng b-íc x©y dùng vµ thùc hiÖn theo c¸c tiªu chuÈn ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña SA 8000, n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng s¶n phÈm ®¸p øng tèt mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. - Ph¶i x©y dùng vµ thùc hiÖn thËt tèt hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l-îng ®ñ yªu cÇu ®¸p øng ®-îc viÖc kiÓm so¸t chÊt l-îng cña xÝ nghiÖp. - Më réng vµ ®µo t¹o ®-îc ®éi ngò c¸n bé vµ lao ®éng ®ñ n¨ng lùc s½n sµng ®¸p øng mäi yªu cÇu vÒ kü thuËt, chuyªn m«n nghiÖp vô vµ tay nghÒ. - Cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o nh©n lùc vµ c¸n bé cho nh÷ng n¨m tiÕp theo c¶ vÒ chuyªn m«n, lý luËn chÝnh trÞ vµ ngo¹i ng÷. - TiÕp tôc ®Çu t- vÒ nh©n lùc vµ sù chØ ®¹o ®èi víi phßng kinh doanh thÞ tr-êng, ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng Maketing, th©m nhËp thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc, më réng c¸c h×nh thøc s¶n xuÊt-kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm xuÊt nhËp khÈu. 4. VÒ c«ng t¸c §¶ng - §oµn thÓ: - Duy tr× sinh ho¹t §¶ng ®Òu ®Æn, n©ng cao søc l·nh ®¹o cña §¶ng, tiÕp tôc ph¸t triÓn §¶ng, phÊn ®Êu båi d-ìng vµ ph¸t triÓn tiÕp tõ 10-15 §¶ng viªn míi víi chÊt l-îng tèt. - Ph¸t huy truyÒn thèng ®· ®¹t ®-îc, ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng thi ®ua g¾n liÒn víi lao ®éng s¶n xuÊt nh- thi ®ua t¨ng n¨ng suÊt, ®¶m b¶o chÊt l-îng, thi B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp ®ua an toµn, tiÕt kiÖm, thi ®ua "Lao ®éng giái"., "Ng-êi tèt - viÖc tèt" vµ c¸c ho¹t ®éng thi ®ua V¨n ho¸ v¨n nghÖ, ThÓ dôc thÓ thao mét c¸ch th-êng xuyªn liªn tôc trong mäi lÜnh vùc. - §Èy m¹nh phong trµo "Giái viÖc n-íc - §¶m viÖc nhµ" vµ ®i vµo chiÒu s©u, cã nh÷ng hiÖu qu¶ thiÕt thùc. - Phèi hîp víi c¸c phßng chøc n¨ng tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng, th-êng xuyªn ch¨m lo h¬n n÷a ®Õn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng-êi lao ®éng. II. KÕt qu¶ ho¹t ®éng 1. Thµnh tùu ®¹t ®-îc: Trong nh÷ng n¨m võa qua mÆc dï cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh-ng XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô Kinh tÕ, ChÝnh trÞ, An ninh quèc phßng vµ TrËt tù an toµn x· héi, duy tr× vµ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, ®¶m b¶o viÖc lµm vµ n©ng cao thu nhËp cho ng-êi lao ®éng. ChÊp hµnh nghiªm chØnh ®-êng lèi cña §¶ng, ChÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n-íc, thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc, ®¶m b¶o ®êi sèng vµ viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng. Ph¸t huy tèt søc m¹nh cña c¸c §oµn thÓ quÇn chóng, t¹o sù ®oµn kÕt thèng nhÊt cao gi÷a §¶ng, ChÝnh quyÒn vµ c¸c §oµn thÓ quÇn chóng trong c«ng t¸c l·nh ®¹o, x©y dùng XÝ nghiÖp ngµy cµng khang trang s¹ch ®Ñp vµ v÷ng m¹nh vÒ mäi mÆt. HiÖn nay thÞ tr-êng cña XÝ nghiÖp ®· kh¸ réng lín vµ ch¾c ch¾n sÏ cßn më réng h¬n n÷a, trong ®ã chñ yÕu lµ thÞ tr-êng Mü, EU, NhËt b¶n, Hµn quèc, Cana®a, §øc, Hµ lan, T©y ban nha, Italy, Nga, Ph¸p... Kh¸ch hµng tõ EU còng nh- Mü ®Òu lµ nh÷ng kh¸ch hµng khã tÝnh, ®ßi hái xÝ nghiÖp ph¶i hoµn thiÖn vÒ mäi mÆt. ViÖc më réng ®µo t¹o cña XÝ nghiÖp còng chÝnh lµ h-íng vµo môc tiªu thu hót kh¸ch hµng khã tÝnh Êy. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y l-îng xuÊt khÈu vµo thÞ tr-êng Mü ®¹t gi¸ trÞ rÊt lín, l-îng ®¬n ®Æt hµng cña xÝ nghiÖp ngµy cµng nhiÒu, nhÞp ®é c«ng viÖc lu«n rÊt cao. §iÒu nµy cho thÊy sù thµnh c«ng vÒ h-íng ®i cña XÝ nghiÖp vµ ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp. B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp 2. Doanh thu KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh qua mét sè n¨m cã thÓ cho thÊy sù t¨ng tr-ëng cña xÝ nghiÖp nh- sau: B¶ng kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty qua c¸c n¨m (§¬n vÞ: TriÖu ®ång) N¨m 2004 2005 2006 ChØ tiªu Tæng doanh thu 81.491 58.968 64.770 1.Doanh thu thuÇn 81.491 58.932 64.747 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 64.594 45.141 48.785 3.Lîi tøc gép 16.896 13.791 15.962 2.678 1.657 2.061 12.543 10.610 12.090 1.576 1.325 1.897 98 -199 87 98 261 4.Chi phÝ b¸n hµng 5.Chi phÝ qu¶n lý DN 6.Lîi tøc thuÇn tõ H§KD 7.Lîi tøc tõ H§TC 8.Lîi tøc bÊt th-êng 9.Tæng lîi tøc tr-íc thuÕ 1.576 1.423 2.158 10.ThuÕ lîi tøc (TNDN) 441 398 604 1.135 1.553 1.423 11.Lîi nhuËn sau thuÕ III. Ph©n tÝch s¬ l-îc kÕt qu¶ 1. §iÓm m¹nh: - XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng ®Çu, ®ãng gãp mét s¶n l-îng xuÊt khÈu ®¸ng kÓ, gãp phÇn gióp kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng may mÆc n-íc ta t¨ng lªn. - Quy tr×nh s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp ®-îc bè trÝ hoµn toµn khÐp kÝn, c¸c ph©n x-ëng tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viÖc vµ s¶n phÈm cña m×nh v× vËy ®· t¹o ra trong xÝ nghiÖp mét kh«ng khÝ s¶n xuÊt h¨ng say, cã tr¸ch nhiÖm vµ mçi ph©n x-ëng, mçi thµnh viªn rÊt chñ ®éng víi c«ng viÖc ®-îc giao. B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp - TËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp t¹o thµnh mét khèi ®oµn kÕt, tõ nh÷ng l·nh ®¹o cao nhÊt cña xÝ nghiÖp, tõ Gi¸m ®èc ®Õn c¸c Tr-ëng phßng, c¸c nh©n viªn, c«ng nh©n... ®Òu cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi nhau, t¹o nªn mét xÝ nghiÖp xuÊt khÈu cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng dÖt may c¶ trong vµ ngoµi n-íc. - TÊt c¶ c«ng nh©n viªn vµo lµm viÖc ®Òu ph¶i ®-îc ®µo t¹o theo quy ®Þnh cña xÝ nghiÖp nh-: ®-îc giíi thiÖu vÒ chÝnh s¸ch, môc tiªu chÊt l-îng, giíi thiÖu vÒ hÖ thèng chÊt l-îng mµ c«ng ty ®ang ¸p dông vµ thùc hiÖn. Qua ®ã, ng-êi lao ®éng hiÓu râ h¬n vÒ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n vµ lîi Ých cña b¶n th©n khi tham gia thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trong xÝ nghiÖp. - ViÖc trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c thµnh viªn trong xÝ nghiÖp lu«n lu«n ®-îc ®Ò cao, ®ã lµ yÕu tè rÊt quan träng t¹o nªn nÒn v¨n ho¸ cña xÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp ®· thiÕt lËp vµ duy tr× c¸c kªnh trao ®æi th«ng tin néi bé, trong tæ chøc nh»m cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi, ®óng ®èi t-îng vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kÕt qu¶ ®¹t ®-îc, viÖc thùc hiÖn hÖ thèng chÊt l-îng... ChÝnh v× vËy, c¸c bé phËn trong xÝ nghiÖp lu«n ®-îc g¾n kÕt víi nhau ®¶m b¶o ho¹t ®éng tèt, ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. - M«i tr-êng lµm viÖc cña c«ng nh©n viªn lu«n ®-îc c¶i thiÖn nh»m h¹n chÕ tèi ®a ®éc h¹i ¶nh h-ëng ®Õn ng-êi lao ®éng, viÖc ch¨m lo søc khoÎ cho c«ng nh©n viªn còng lu«n ®-îc chó träng. C¸n bé c«ng nh©n viªn ®-îc trang bÞ ®Çy ®ñ b¶o hé lao ®éng cÇn thiÕt, n¬i lµm viÖc ®-îc b¶o ®¶m an toµn. Tõ ®ã võa n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng võa ®¶m b¶o n©ng cao møc ®é an toµn cho c«ng nh©n viªn. 2. §iÓm yÕu: Bªn c¹nh nh÷ng -u ®iÓm, thµnh tùu mµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp ®· ®¹t ®-îc th× vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò tån t¹i nh-: - Hµng n¨m, sè l-îng c«ng nh©n ®-îc tuyÓn dông vµo lµm viÖc t¹i xÝ nghiÖp lªn tíi hµng tr¨m ng-êi. §©y lµ lùc l-îng lao ®éng trÎ, chñ yÕu ®-îc tuyÓn ngay tõ huyÖn Thanh Tr× vµ mét sè huyÖn ngo¹i thµnh vµ c¸c vïng n«ng th«n kh¸c. Do vËy, nhËn thøc cña ng-êi lao ®éng ë ®©y ch-a cao, t¸c phong c«ng nghiÖp cßn yÕu nh-: vÒ mÆt vÖ sinh c«ng nghiÖp trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, tæ B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp chøc kû luËt ®«i khi ch-a ®-îc tèt nh- yªu cÇu cña ban qu¶n lý xÝ nghiÖp ®· ®Ò ra. - Mét ®iÓm bÊt lîi n÷a ®ã lµ xÝ nghiÖp hiÖn nay vÉn ph¶i thuª ®Þa ®iÓm ho¹t ®éng, h¬n n÷a lµ chØ thuª ng¾n h¹n do ®ã viÖc ®Çu t- s¶n xuÊt kinh doanh cßn bÞ h¹n chÕ nhiÒu mÆt. 3. Nguyªn nh©n: Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc víi quy m« vèn ®Çu t- ban ®Çu lµ 25 tû ®ång, ra ®êi trong nh÷ng n¨m mµ nÒn kinh tÕ cña n-íc ta vÉn cßn ®ang rÊt tr× trÖ, ch-a ph¸t triÓn, n-íc Mü míi bá cÊm vËn, xÝ nghiÖp ®· rÊt khã kh¨n ®Ó tån t¹i vµ ®¹t ®-îc thµnh c«ng. §Ó ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh c«ng nh- ngµy h«m nay, ®éi ngò qu¶n lý vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· ph¶i nç lùc rÊt nhiÒu, cïng víi c¸c b¹n hµng trªn thÞ tr-êng, thÝch nghi víi m«i tr-êng kinh doanh bªn ngoµi còng nhc¶i thiÖn, n©ng cÊp m«i tr-êng kinh doanh bªn trong cho ngµy cµng phï hîp. TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè thuËn lîi, khã kh¨n bªn ngoµi vµ bªn trong ®Òu lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn mäi thµnh c«ng còng nh- tån t¹i cña xÝ nghiÖp: - Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc víi ®Æc thï lµ may gia c«ng xuÊt khÈu, xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× còng ph¶i ®-¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh héi nhËp nh- c¸c doanh nghiÖp dÖt may kh¸c. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh dÖt may ViÖt Nam nãi chung vµ xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× nãi riªng ®· cã b-íc t¨ng tr-ëng v-ît bËc lµ do: ChÝnh phñ cã nhiÒu chÝnh s¸ch -u ®·i vÒ thuÕ, l·i suÊt vèn vay cho c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh; ®ång thêi chÝnh phñ thùc hiÖn b¶o l·nh cho doanh nghiÖp khi cÇn thiÕt ®Ó mua m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ë n-íc ngoµi, hç trî xuÊt khÈu cho doanh nghiÖp ë nh÷ng thÞ tr-êng míi, thùc hiÖn ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i kh¸c ®Ó hç trî cho doanh nghiÖp. H¬n n÷a ViÖt Nam ta ®-îc ®¸nh gi¸ lµ mét quèc gia cã lùc l-îng lao ®éng dåi dµo, gi¸ c¶ c«ng nh©n rÎ vµ cã tay nghÒ kh¸ cao, bªn c¹nh ®ã, ViÖt Nam cã mét nÒn chÝnh trÞ æn ®Þnh, nguån tµi nguyªn phong phó, ®a d¹ng, chi phÝ s¶n xuÊt thÊp vµ b¶n th©n chÝnh phñ cã nhiÒu chÝnh s¸ch -u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may xuÊt khÈu nh»m môc ®Ých héi nhËp vµ t¨ng tr-ëng. B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp - Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh c«ng nh- ngµy h«m nay kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn nguyªn nh©n chñ quan hay nh÷ng nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp, trong ®ã ®Æc biÖt lµ ph-¬ng h-íng vµ sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp. TËn dông nh÷ng lîi thÕ s½n cã tõ bªn ngoµi, l·nh ®¹o xÝ nghiÖp ®· kh«ng ngõng ®µo t¹o huÊn luyÖn mét ®éi ngò lao ®éng cã tay nghÒ cao, h-ìng vµo môc tiªu chÊt l-îng s¶n phÈm ®Ó thu hót kh¸ch hµng trªn thÕ giíi víi chiÕn l-îc kinh doanh lµ "Kh«ng ngõng n©ng cao uy tÝn trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh". HiÓu râ ®-îc ®Æc thï cña ngµnh dÖt may, l·nh ®¹o c«ng ty ®· vµ ®ang kh«ng ngõng c¶i thiÖn m«i tr-êng lµm viÖc nh»m h¹n chÕ nh÷ng ®éc h¹i ®èi víi ng-êi lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ ®Æc biÖt lµ t¹o ra m«i tr-êng nh©n v¨n, kh«ng khÝ lµm viÖc vui vÎ, ®oµn kÕt vµ cã tr¸ch nhiÖm bªn trong xÝ nghiÖp m×nh, ®©y lµ ®iÒu rÊt quan träng, cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña xÝ nghiÖp. Hµng n¨m xÝ nghiÖp lu«n më réng quy m« s¶n xuÊt, ®Çu t- n©ng cÊp c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. XÝ nghiÖp cßn ®Çu t- gÇn chôc tû ®ång ®Ó mua míi thiÕt bÞ, ®Çu t- vµo m¸y chuyªn dïng, thiÕt bÞ ®iÖn tö, gióp cho ng-êi lao ®éng bít vÊt v¶ trong c«ng viÖc nh-ng vÉn ®¶m b¶o t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. ViÖc t¨ng doanh thu, t¨ng l-¬ng b×nh qu©n ®Çu ng-êi, c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn xÝ nghiÖp mét c¸ch ®¸ng kÓ hµng n¨m lµ mét minh chøng cho viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ hoµn toµn ®óng ®¾n vµ hîp lý cña ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp. Bªn c¹nh thµnh c«ng xÝ nghiÖp vÉn cßn mét sè khã kh¨n vµ vÊn ®Ò tån t¹i, ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®ã kh«ng ph¶i lµ ®iÒu dÔ dµng, nhÊt lµ ®èi víi ngµnh may mÆc, nh-ng l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp Thanh Tr× vÉn ®ang vµ sÏ tõng b-íc hoµn thiÖn m«i tr-êng bªn trong ®Ó tõng b-íc më réng thÞ tr-êng, héi nhËp vµ thµnh c«ng trªn thÞ tr-êng dÖt may trong n-íc vµ trªn thÕ giíi.
- Xem thêm -