Tài liệu Báo cáo thực tập tại nhà máy cán thép thái nguyên

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 1 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN NhËn xÐt cña gi¸o viªn h-íng dÉn …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 2 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN Lêi nãi ®Çu §Ó n©ng cao kiÕn thøc vµ ¸p dông nh÷ng lý thuyÕt ®· ®-îc häc t¹i Tr-êng vµo thùc tÕ th× kú thùc tËp tèt nghiÖp ®ãng mét vai trß rÊt quan träng. §-îc Nhµ tr-êng vµ bé m«n ph©n c«ng em ®Õn thùc tËp t¹i Nhµ m¸y C¸n thÐp Th¸i Nguyªn, ®-îc sù h-íng dÉn nhiÖt t×nh cña ThÇy gi¸o ........................., c¸c c¸n bé Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn vµ C«ng nh©n viªn trong Nhµ m¸y ®· gióp em n¾m v÷ng thªm ®-îc nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chuyªn ngµnh T§H trong c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt, tù ®éng ho¸ trong c¸c m¸y c¸n thÐp, c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn thuû lùc, c¸c m¸y mãc vµ thiÕt bÞ cña c¬ së vµ ®· gióp em cã ®-îc c¸i nh×n kh¸i qu¸t vÒ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt, vÒ kÕt cÊu bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña mét Nhµ m¸y C¸n thÐp. Môc ®Ých cña ®ît thùc tËp lµ gióp cho sinh viªn hiÓu râ vai trß tr¸ch nhiÖm cña mét ng-êi c¸n bé kü thuËt nh»m x©y dùng cho m×nh cã ®-îc sù nhËn thøc ®óng ®¾n vµ hiÓu râ h¬n mèi liªn hÖ gi÷a lý thuyÕt ®· häc víi thùc tÕ trong mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cô thÓ, biÕt vËn dông lý thuyÕt vµo thùc tÕ, qua ®ã cñng cè vµ hÖ thèng l¹i lý thuyÕt ®· häc. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Nhµ m¸y, do Nhµ m¸y s¶n xuÊt liªn tôc kh«ng cã thêi gian dõng thiÕt bÞ nªn viÖc t×m hiÓu s©u vÒ nguyªn lý cña tõng m¸y lµ khã. Do ®ã b¶n b¸o c¸o nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®-îc sù gãp ý vµ chØ b¶o cña ThÇy gi¸o h-íng dÉn, ban l·nh ®¹o còng nh- c¸c c¸n bé trong Ph©n x-ëng C¬ §iÖn cña nhµ m¸y. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th¸i Nguyªn, ngµy th¸ng n¨m 2011 Sinh viªn viÕt b¸o c¸o Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 3 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN PhÇn I: giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸y 1.1- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Nhµ m¸y. 1.1.1- Tªn ®Þa chØ Nhµ m¸y Nhµ m¸y c¸n thÐp Th¸i nguyªn - C«ng ty gang thÐp Th¸i nguyªn. Khëi c«ng x©y dùng Nhµ m¸y ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2002. Tªn ®¬n vÞ: Nhµ m¸y c¸n thÐp Th¸i Nguyªn Tªn giao dÞch: thai nguyen rolling steel FACTORY §Þa chØ: Ph-êng Cam gi¸, Thµnh phè Th¸i Nguyªn, TØnh Th¸i Nguyªn Sè ®iÖn tho¹i: 02803 835097 C«ng suÊt thiÕt kÕ : 300.000 ( tÊn/n¨m) Gi¸m ®èc nhµ m¸y : §oµn §×nh Cù Tæng sè CBCNV : 330 ng-êi Nhµ m¸y c¸n thÐp Th¸i nguyªn ®-îc thµnh lËp ngµy 03 th¸ng 3 n¨m 2003. Qua qu¸ tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt vµ ®· b¾t ®Çu vµo s¶n xuÊt thö tõ th¸ng 02 n¨m 2005. 1.1.2- Quy m« hiÖn t¹i cña Nhµ m¸y. Nhµ m¸y c¸n thÐp Th¸i nguyªn, C«ng ty gang thÐp Th¸i nguyªn lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc, h¹ch to¸n ®éc lËp, thuéc C«ng ty CP gang thÐp Th¸i nguyªn. Chuyªn s¶n xuÊt thÐp c¸n nãng theo tiªu chuÈn ViÖt nam vµ tiªu chuÈn Quèc tÕ. Nhµ m¸y cã tæng diÖn tÝch lµ: 67.539 m2. Nhµ x-ëng chÝnh: 15.250 m2 víi chiÒu dµi 305 m, chiÒu réng 50 m ®-îc chia thµnh 2 gian nhµ x-ëng. Nhµ m¸y cã kho nguyªn liÖu diÖn tÝch 3.844 m2 víi søc chøa 15. 000T ph«i liÖu. Tæng thiÕt bÞ cña nhµ m¸y > 3000 tÊn (ThiÕt bÞ c«ng nghÖ > 2000 tÊn, côm thiÕt bÞ block nÆng nhÊt lµ: 60 tÊn). ThiÕt bÞ ®iÖn phôc vô c«ng nghÖ gåm lín h¬n 400 ®éng c¬ lín nhá ( §éng c¬ nhá nhÊt 0,24 Kw, lín nhÊt 1650 Kw ) tæng dung l-îng ®iÖn sö dông lµ: 12.000 Kwh. Nhµ m¸y cã 09 cÇu trôc vµ 02 cæng trôc dïng ®Ó vËn chuyÓn (CÇu trôc lín nhÊt 16 T ). Tæng sè CBCNVC hiÖn nay lµ 330 ng-êi. Nhµ m¸y cã lß nung ®¸y b-íc, c«ng suÊt 50T/h, víi 2 d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i s¶n phÈm thÐp c¸n: ThÐp d©y cuén 5,5 12 mm, thÐp thanh trßn Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 4 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN tr¬n, v»n D10 D36 mm ®-îc s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn ViÖt nam vµ Quèc tÕ. S¶n phÈm cña Nhµ m¸y ®· b¸n ra thÞ tr-êng tiªu thô, ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng -a thÝch. C«ng suÊt thiÕt kÕ: 300.000 tÊn thÐp c¸n/n¨m 1.2- Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Nhµ m¸y. Nhµ m¸y C¸n thÐp Th¸i nguyªn, C«ng ty Gang thÐp Th¸i nguyªn cã: * Chøc n¨ng + Thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh lÜnh vùc thÐp c¸n nãng. + Thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh do C«ng ty CP gang thÐp Th¸i Nguyªn giao, cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n. * NhiÖm vô: + Ph¶i sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån lùc mµ C«ng ty giao cho Nhµ m¸y. + §-îc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång víi c¸c bªn ®èi t¸c theo quy ®Þnh ph©n cÊp. + §æi míi, hiÖn ®¹i ho¸ thiÕt bÞ, c«ng nghÖ vµ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt. + Thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc vµ ng-êi lao ®éng. + Thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o thèng kª, kÕ to¸n b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh cña C«ng ty, Tæng c«ng ty vµ Nhµ n-íc. 1.2.1- C¸c lÜnh vùc kinh doanh Nhµ m¸y c¸n thÐp Th¸i nguyªn C«ng ty CP gang thÐp Th¸i nguyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thÐp c¸n nãng tiªu thô trªn thÞ tr-êng trong c¶ N-íc vµ xuÊt khÈu khi cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi: - ThÐp c¸n cuén trßn tr¬n Ø5,5 Ø12 theo tiªu chuÈn ViÖt nam vµ Quèc tÕ. - ThÐp thanh trßn tr¬n, v»n c¸n nãng D10 D36 theo tiªu chuÈn ViÖt nam, vµ tiªu chuÈn Quèc tÕ. 1.2.2- C¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô chñ yÕu mµ hiÖn t¹i doanh nghiÖp ®ang kinh doanh. - Nhµ m¸y c¸n thÐp Th¸i nguyªn b¾t ®Çu ®i vµo s¶n xuÊt thö vµ s¶n xuÊt tõ th¸ng 02/2005 ®Õn nay, c¨n cø vµo nhu cÇu cña thÞ tr-êng vµ kÕ ho¹ch C«ng ty giao cho, Nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thÐp cuén Ø6; Ø7; Ø8, thÐp thanh v»n: D10; D12; D14; D16 vµ D25. C¸c lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®-îc tiªu thô hÕt ngay. Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 5 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN - S¶n phÈm cña Nhµ m¸y còng ®· ®-îc b¸n cho kh¸ch hµng n-íc ngoµi: XuÊt cho CaNa§a ThÐp thanh D10 x5850mm Sè l-îng: 500 tÊn XuÊt cho Camphuchia ThÐp thanh D10 x 12000mm Sè l-îng: 300tÊn....... ThÐp thanh D12 x 12000mm Sè l-îng: 200tÊn ThÐp thanh D14 x 12000mm Sè l-îng: 200tÊn ThÐp thanh D16 x 12000mm Sè l-îng: 200tÊn - S¶n phÈm Nhµ m¸y míi s¶n xuÊt ra nh-ng ®· ®-îc thÞ tr-êng -a chuéng, sè l-îng xuÊt khÈu tuy ch-a cao nh-ng ®©y lµ b-íc më lín cho nhµ m¸y më réng thÞ tr-êng trªn thÕ giíi. - Nhµ m¸y thùc hiÖn DÞch vô vËn chuyÓn hµng ho¸ cho c¸c kh¸ch hµng hiÖn t¹i ë gÇn cã nhu cÇu. 1.3- C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 1.3.1- M« h×nh tæ chøc c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý. C¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Nhµ m¸y theo c¬ cÊu chøc n¨ng trùc tuyÕn ph©n bè theo 2 cÊp. M« h×nh nµy ®¶m b¶o th«ng tin vµ c¸c quyÕt ®Þnh trùc tiÕp tõ trung t©m cao cÊp ®Õn c¸c bé phËn nhanh chãng chÝnh x¸c cao, ph¸t huy ®-îc ®é ph©n gi¶i quyÒn lùc cho c¸c bé phËn chøc n¨ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c bé phËn ph¸t huy chuyªn m«n. Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 6 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN S¬ ®å tæ chøc qu¶n lý cña nhµ m¸y Gi¸m ®èc Phã Gi¸m §èc kü thuËt SX Phßng HC QT Phßng TC L§ Phßng KH KD Ph©n x-ëng C¸n thÐp Phßng KT TC Phßng C¬ §iÖn Phßng KT CN Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn 1.3.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé phËn qu¶n lý. Ban l·nh ®¹o nhµ m¸y:  Gi¸m ®èc nhµ m¸y: ChÞu tr¸ch nhiÖm chung, qu¶n lý ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc C«ng ty vµ Nhµ n-íc vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña Nhµ m¸y. Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 7 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN * Chøc n¨ng: §iÒu hµnh SXKD vµ c¸c mÆt kh¾c cña Nhµ m¸y ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶, theo luËt ®Þnh vµ quy ®Þnh. - §iÒu hµnh trùc tiÕp nh÷ng c«ng viÖc vÒ S¶n xuÊt vµ thiÕt bÞ. * NhiÖm vô: - ChØ ®¹o x©y dùng, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kü thuËt, tµi chÝnh, lao ®éng, ®êi sèng x· héi, ®¶m b¶o hoµn thµnh kÕ ho¹ch. - Tæ chøc thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé ®Õn c¸c ph©n x-ëng, x©y dùng c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn tiÕt kiÖm, chÊt l-îng s¶n phÈm, phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm so¸t, kiÓm tra s¶n xuÊt qu¶n lý cña Nhµ m¸y. - ChØ ®¹o x©y dùng vµ ¸p dông HTQLCL theo tiªu chuÈn Quèc tÕ ISO 9001:2000. - ChØ ®¹o thùc hiÖn ®o l-êng vµ n©ng cao sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña Nhµ m¸y.  Phã Gi¸m ®èc kü thuËt s¶n xuÊt: * Chøc n¨ng: §iÒu hµnh nh÷ng c«ng viÖc ®-îc Gi¸m ®èc ph©n c«ng vÒ kü thuËt s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c AT - BHL§. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c Kü thuËt C«ng nghÖ vµ x©y dùng ¸p dông HTQLCL ISO 9001:2000 cña Nhµ m¸y. * NhiÖm vô: - ChØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt, c«ng nghÖ c¸n thÐp. §«n ®èc kiÓm tra c«ng t¸c chuÈn bÞ s¶n xuÊt. - X©y dùng, tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ c¸n thÐp . - Tæ chøc x©y dùng kÕ ho¹ch kü thuËt bao gåm: KÕ ho¹ch ®Çu t- chiÒu s©u n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt, s¸ng kiÕn tiÕt kiÖm vµ biªn lËp c¸c quy tr×nh kü thuËt c«ng nghÖ. - ChÞu tr¸ch nhiÖm viÖc tæ chøc x©y dùng, ¸p dông vµ duy tr× HTQLCL cña Nhµ m¸y phï hîp víi tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9001:2000. C¸c phßng ban chøc n¨ng  Phßng Hµnh chÝnh – Qu¶n trÞ: Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 8 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN * Chøc tr¸ch: Cã nhiÖm vô qu¶n lý c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh * NhiÖm vô: - C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý. + C«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ v¨n phßng: ChØ ®¹o h-íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh qu¶n trÞ v¨n phßng, l-u tr÷ tµi liÖu, ®¶m b¶o c¸c ph-¬ng tiÖn, ®iÒu kiÖn lµm viÖc. + C«ng t¸c y tÕ: Tæ chøc x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c vÖ sinh phßng bÖnh, phßng dÞch, vÖ sinh ¨n uèng, vÖ sinh c«ng nghiÖp, c¶i t¹o vÖ sinh m«i tr-êng, b¶o hé lao ®éng, ®Ò phßng bÖnh nghÒ vµ tai n¹n lao ®éng c«ng t¸c ch¨m sãc, b¶o vÖ søc kháe CNVC theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. + C«ng t¸c b¶o vÖ - tù vÖ: X©y dùng néi quy phßng ch¸y, ch÷a ch¸y (PCCC). LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc huÊn luyÖn, kiÓm tra, qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ ph-¬ng tiÖn liªn quan ®Õn c«ng t¸c (PCCC) vµ X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn néi quy b¶o vÖ trong Nhµ m¸y.  Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh: * Chøc tr¸ch: Cã nhiÖm vô qu¶n lý lao ®éng trong toµn nhµ m¸y, biªn lËp ®Þnh møc lao ®éng, c¸c quy chÕ tr¶ l-¬ng, x©y dùng, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n viªn vµ c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh * NhiÖm vô: - C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý. + Tæ chøc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n-íc, c¸c quy ®Þnh cña C«ng ty, ChØ ®¹o, x©y dùng hoµn thiÖn c¸c ph-¬ng ¸n, quy ®Þnh vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp víi yªu cÇu nhiÖm vô trong tõng thêi kú cña Nhµ m¸y. + Tæ chøc thùc hiÖn, h-íng dÉn c¸c bé phËn thùc hiÖn ph-¬ng ¸n, c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt, bé m¸y qu¶n lý trong Nhµ m¸y. - C«ng t¸c lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng: + X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ häach c«ng t¸c lao ®éng, ®¶m b¶o lu«n ®ñ nguån lùc Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 9 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN + X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c néi quy lao ®éng, tuyÓn dông lao ®éng, quy chÕ vµ ph-¬ng ¸n tr¶ l-¬ng cho CBCNVC ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng b»ng nh÷ng quyÒn lîi hîp ph¸p chÝnh ®¸ng. - C«ng t¸c ®µo t¹o: + Tæ chøc x©y dùng ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o Nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, lý luËn cho c¸n bé nh©n viªn vµ kÌm cÆp n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n kü thuËt.  Phßng KÕ ho¹ch – Kinh doanh: * Chøc tr¸ch: Biªn lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc ®«n ®èc c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ c¸c ph©n x-ëng thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c. * NhiÖm vô: Biªn lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra ®«n ®èc c¸c c«ng t¸c s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y Cung øng, qu¶n lý vËt t- trong toµn Nhµ m¸y, Qu¶n lý toµn bé hÖ thèng kho b·i, vËn chuyÓn vËt t- ®Õn c¸c vÞ trÝ cÇn thiÕt. Tæ chøc c«ng t¸c b¸n hµng, mua nguyªn nhiªn vËt t- thiÕt bÞ cÇn thiÕt phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y.  Phßng Kü thuËt C«ng nghÖ: * Chøc tr¸ch: Phßng Kü thuËt lµ mét phßng chøc n¨ng thuéc hÖ thèng qu¶n lý ®iÒu hµnh cña Nhµ m¸y C¸n thÐp Th¸i nguyªn. Lµ ®¬n vÞ tham m-u vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc Nhµ m¸y vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng sau: - C«ng t¸c Kü thuËt s¶n xuÊt. - C«ng t¸c chÊt l-îng s¶n phÈm. - C«ng t¸c s¸ng kiÕn tiÕt kiÖm. - C«ng t¸c ISO 9001- 2000. - C«ng t¸c An toµn vµ b¶o hé lao ®éng. * NhiÖm vô: Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 10 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN - C«ng t¸c Kü thuËt s¶n xuÊt: + Tæ chøc chØ ®¹o c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt c«ng nghÖ, chÊt l-îng s¶n phÈm, vËt t- g¾n liÒn víi hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈn ISO 9001:2000. + Tæ chøc x©y dùng kÕ ho¹ch kü thuËt cña Nhµ m¸y, chØ ®¹o ®«n ®èc kiÓm tra, h-íng dÉn thùc hiÖn c¸c quy tr×nh, quy ph¹m, chØ tiªu chÊt l-îng s¶n phÈm, c¸c ®Ò tµi tiÕn bé kü thuËt, c¸c s¶n phÈm míi. Tæng kÕt vµ söa ®æi kÞp thêi cho phï hîp víi s¶n xuÊt. + So¹n quy tr×nh quy ph¹m, gi¸o tr×nh ®µo t¹o vµ thùc hiÖn kÌm cÆp n©ng bËc, n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n c«ng nghÖ. + Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh cña C«ng ty. - KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm: - Theo dâi, kiÓm tra, x¸c ®Þnh chÊt l-îng c¸c s¶n phÈm, nguyªn nhiªn liÖu khi nhËp vÒ dïng cho s¶n xuÊt. - X©y dùng c¸c quy tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra thö nghiÖm s¶n phÈm cña Nhµ m¸y vµ c¸c thiÕt bÞ vËt t- phô tïng bÞ kiÖn mua vÒ phôc vô s¶n xuÊt. - C«ng t¸c s¸ng kiÕn tiÕt kiÖm: LËp kÕ ho¹ch vÒ c«ng t¸c s¸ng kiÕn tiÕt kiÖm, tæ chøc, h-íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trong Nhµ m¸y thùc hiÖn. - C«ng t¸c ISO 9001:2000. Tham gia lËp kÕ ho¹ch, triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c ISO 9001:2000, x©y dùng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc phßng ngõa. biªn so¹n söa ®æi c¸c v¨n b¶n tµi liÖu vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l-îng ngµy cµng cã hiÖu lùc. - C«ng t¸c an toµn vµ b¶o hé lao ®éng: + LËp kÕ ho¹ch vÒ c«ng t¸c An toµn - BHL§, tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra. + KiÓm tra, x¸c ®Þnh chÊt l-îng thiÕt bÞ, dông cô an toµn vµ trang bÞ BHL§. + Tæ chøc ®iÒu tra vÒ tai n¹n lao ®éng, sù cè thiÕt bÞ cïng c¸c bªn liªn quan.  Phßng C¬ ®iÖn: * Chøc tr¸ch: Phßng C¬ ®iÖn Lµ ®¬n vÞ tham m-u vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc Nhµ m¸y vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng sau: - C«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ, C¬ ®iÖn, n¨ng l-îng. Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 11 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN - C«ng t¸c ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n. * NhiÖm vô: - C«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ - c¬ ®iÖn - n¨ng l-îng + X©y dùng c¸c quy tr×nh vËn hµnh thiÕt bÞ. LËp kÕ ho¹ch söa ch÷a lín, söa ch÷a th-êng xuyªn thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o d-ìng ®Þnh kú c¸c thiÕt bÞ, c«ng t¸c kiÓm ®Þnh, hiÖu chuÈn ®Þnh kú c¸c thiÕt bÞ ®o l-êng theo quy ®Þnh. + Tæng hîp, ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c thiÕt bÞ trong toµn Nhµ m¸y. Tham gia nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi c¶i tiÕn, tiÕn bé kü thuËt vÒ hÖ thèng thiÕt bÞ. + Biªn so¹n tµi liÖu, gi¶ng d¹y, h-íng dÉn nghiÖp vô chuyªn m«n n©ng bËc, n©ng cao tay nghÒ cho CBCNV C¬ ®iÖn, n¨ng l-îng. + Thùc hiÖn c«ng t¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh. - C«ng t¸c ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n: + LËp kÕ ho¹ch ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n cña Nhµ m¸y theo quy ®Þnh. + ThiÕt kÕ, gi¸m s¸t c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n. LËp ph-¬ng ¸n, kiÓm tra, chØ ®¹o kü thuËt, cïng c¸c bªn nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n.  Phßng kÕ to¸n – Tµi chÝnh: * Chøc n¨ng: Cã nhiÖm vô h¹ch to¸n kÕ to¸n qu¶n lý tµi s¶n cña Nhµ m¸y, ®¶m b¶o tµi chÝnh vµ vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh tr-íc Gi¸m ®èc vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. * NhiÖm vô: - Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n theo h-íng dÉn vµ ph©n cÊp. - Tæ chøc quyÕt to¸n kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c c«ng tr×nh ®Çu t-, söa ch÷a lín, söa ch÷a th-êng xuyªn vµ ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh. - Tham gia x©y dùng chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ tæ chøc theo dâi thùc hiÖn. - Tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o KÕ to¸n - Thèng kª - Tµi chÝnh theo qui ®Þnh. C¸c ph©n x-ëng:  Ph©n x-ëng c¸n thÐp: Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 12 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN * Chøc n¨ng: Ph©n x-ëng c¸n thÐp lµ ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh trong Nhµ m¸y cã nhiÖm vô: tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c s¶n xuÊt thÐp c¸n theo kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña Nhµ m¸y, cïng c¸c c¬ quan chøc n¨ng chuyªn m«n, thùc hiÖn viÖc sö dông, thanh quyÕt to¸n c¸c vËt t- nguyªn nhiªn liÖu trong kú kÕ ho¹ch. * NhiÖm vô: - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng ®-îc giao. - Sö dông thiÕt bÞ m¸y mãc vËt t- nguyªn nhiªn liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®óng yªu cÇu phï hîp tiÕt kiÖm gãp phÇn gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Thùc hiÖn c«ng t¸c ghi chÐp thèng kª b¸o c¸o thanh kÕt to¸n theo yªu cÇu cña Nhµ m¸y ®óng kú, ®óng tiÕn ®é yªu cÇu.  Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn: * Chøc n¨ng: Lµ ph©n x-ëng thùc hiÖn c«ng t¸c vËn hµnh thiÕt bÞ, söa ch÷a thiÕt bÞ vµ gia c«ng chi tiÕt phôc vô s¶n xuÊt trong toµn Nhµ m¸y * NhiÖm vô: - VËn hµnh c¸c tr¹m thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt - B¶o tr× b¶o d-ìng c¸c thiÕt bÞ trong Nhµ m¸y theo xÝch ®¶m b¶o thiÕt bÞ lu«n s½n sµng tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt. - Gia c«ng c¸c mÆt hµng ®-îc giao theo hîp ®ång vµ phôc vô s¶n xuÊt 1.4- C«ng nghÖ s¶n xuÊt thÐp c¸n cña Nhµ m¸y. 1.4.1- Giíi thiÖu quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 13 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN s¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ c¸n Ph«i Nung ph«i N¹p ph«i KiÓm tra Xö lý Håi lß Ra lß - C¸n th« C¾t ®Çu, ®u«i L1 C¸n trung/Tinh C¾t ®Çu ®u«i L2 C¸n thanh ≥ Ø18 C¸n Block C¸n thanh Ø 16 Quenching Lµm nguéi d©y C¾t ph©n ®o¹n M¸y t¹o vßng Sµn nguéi Sµn l¨n d¶i C¾t s¶n phÈm Thu cuén KiÓm tra + §Õm, ®ãng bã - - Ph©n lo¹i XÕp riªng C©n, nhËp kho Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp KiÓm tra + Buéc cuén C©n, nhËp kho 14 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN 1.4.2- Néi dung c¬ b¶n c¸c b-íc trong quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thÐp c¸n. 1.4.2.1- D©y chuyÒn c¸n thÐp d©y cuén * KiÓm tra ph«i: Ph«i ®-îc nhËp vÒ tõ nhµ m¸y LuyÖn thÐp L-u x¸ vµ mét l-îng nhËp khÈu tõ c¸c n-íc Trung Quèc, Nga ... Qua kiÓm tra, thùc hiÖn theo quy ®Þnh kiÓm tra nhËp ph«i Q§824-02 vµ ¸p dông tiªu chuÈn. Ph«i tiÕt diÖn vu«ng 1202 1302, cã chiÒu dµi L = 6000 12000 mm. * N¹p ph«i vµo lß Ph«i sau khi kiÓm tra ®¹t yªu cÇu kü thuËt ®-îc ®¸nh l« vµ cÈu ®-a lªn bµn n¹p ph«i, tõng ph«i lÇn l-ît theo bµn con l¨n n¹p vµo lß nung tù ®éng theo ch-¬ng tr×nh cµi ®Æt tù ®éng ( hoÆc ®iÒu khiÓn b»ng tay khi cÇn thiÕt). * Nung ph«i Ph«i ®-îc ®-a vµo lß nung liªn tôc, nung tõ nhiÖt ®é m«i tr-êng lªn tíi nhiÖt ®é yªu cÇu tuú theo tõng m¸c thÐp ( 11000C 11500C ) * Ra lß Ph«i dÞch chuyÓn trong lß tíi vïng ®Òu nhiÖt, ®ñ nhiÖt ®é yªu cÇu, hÖ thèng Kick off chuyÓn ph«i lªn bµn con l¨n ®-a ph«i ra khái lß ®Ó c¸n. * C¸n th« Sau khi ra lß ph«i c¸n dich chuyÓn trªn ®-êng con l¨n qua m¸y ®Èy tiÕp tr-íc gi¸ c¸n sè 1, Nhãm gi¸ c¸n th« gåm 6 gi¸ C«ng suÊt ®éng c¬ 250KW bè trÝ ®øng n»m xen kÏ th¼ng hµng liªn tôc. 4 gi¸ c¸n ®Çu cã ®-êng kÝnh trôc Ø550 mm, 02 gi¸ tiÕp theo cã ®-êng kÝnh Ø450 mm. sau 6 gi¸ c¸n th« kÝch th-íc ph«i c¸n lµ Ø55mm * C¾t ®Çu ®u«i lÇn 1 Ph«i c¸n ra khái gi¸ 6 ®-îc c¾t ®Çu, ®u«i ( nh»m lo¹i bá c¸c khuyÕt tËt ®Çu ®u«i cña vËt c¸n ). M¸y c¾t nµy cßn cã nhiÖm vô chÆt ph«i thµnh tõng ®o¹n ng¾n khi cã sù cè kh«ng cho c¸n tiÕp. * C¸n trung/tinh Nhãm gi¸ c¸n trung/tinh gåm 8 gi¸ C«ng suÊt ®éng c¬ 315 KW bè trÝ ®øng n»m xen kÏ. Tõ gi¸ sè 7 ®Õn gi¸ sè 10 cã ®-êng kÝnh trôc lµ Ø370 mm, tõ gi¸ sè 11 ®Õn gi¸ sè Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 15 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN 14 cã ®-êng kÝnh trôc lµ Ø340 mm. Tuú theo tõng s¶n phÈm mµ sè lÇn c¸n vµ kÝch th-íc lç h×nh c¸n cã kh¸c nhau. - S¶n phÈm thÐp thanh trßn tr¬n, v»n Ø32 mm, Ø36 mm kÕt thóc ë gi¸ c¸n sè 10 - S¶n phÈm thÐp thanh trßn tr¬n, v»n Ø25 mm, Ø30 mm kÕt thóc ë gi¸ c¸n sè 12 - S¶n phÈm thÐp thanh trßn tr¬n, v»n Ø18 mm, Ø22 mm kÕt thóc ë gi¸ c¸n sè 14 - S¶n phÈm trung gian cÊp cho c¸n Block cã kÝch th-íc Ø16,8 Ø19,7 mm VËt c¸n chuyÓn tiÕp tõ gi¸ nä sang gi¸ kia nhê hÖ thèng dÉn h-íng c¬ khÝ vµ m¸ng chuyÓn. Tõ gi¸ c¸n sè 9 ®Õn gi¸ c¸n sè 14 gi÷a c¸c gi¸ cã bè trÝ mét m¸y t¹o trïng ( 5 m¸y t¹o trïng), môc ®Ých t¹o sù æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh c¸n. * C¾t ®Çu ®u«i lÇn 2 (Tr-íc Block) Ph«i c¸n tr-íc khi vµo block ®-îc c¾t ®Çu ®u«i t¹i m¸y c¾t sè 2 nh»m lo¹i bá c¸c khuyÕt tËt ®Çu ®u«i vËt c¸n t¹o cho qu¸ tr×nh c¸n trong block ®-îc æn ®Þnh. Tr-êng hîp sù cè phÝa sau, m¸y c¾t nµy cã nhiÖm vô c¾t ph«i thµnh tõng ®o¹n ng¾n kh«ng cho c¸n vµo block. Sau m¸y c¾t sè 2 cã bè trÝ 01 m¸y t¹o chïng lµm cho qu¸ tr×nh c¸n æn ®Þnh h¬n trong block. * C¸n Block C¸n block gåm 10 gi¸ ®Æt nghiªng 450 so víi mÆt ph¼ng ngang, c¸c gi¸ vu«ng gãc víi nhau ( 900 ). 5 gi¸ c¸n ®Çu kÝch th-íc b¸nh c¸n lµ: Ø212 x 72mm, 5 gi¸ tiÕp theo kÝch th-íc b¸nh c¸n lµ: Ø212 x 60 mm. Tuú theo tõng lo¹i s¶n phÈm c¸n mµ sè lÇn c¸n trong block vµ kÝck th-íc lç h×nh b¸nh c¸n kh¸c nhau. + ThÐp thanh trßn tr¬n, v»n Ø14, Ø16 kÕt thóc ë gi¸ thø 2 trong block ( K16 ) + ThÐp thanh trßn tr¬n, v»n Ø12 kÕt thóc ë gi¸ thø 4 trong block ( K18 ) + ThÐp thanh trßn tr¬n, v»n Ø10 kÕt thóc ë gi¸ thø 6 trong block ( K20 ) + ThÐp trßn tr¬n cuén Ø8 kÕt thóc ë gi¸ thø 8 trong block ( K22 ) + ThÐp trßn tr¬n cuén Ø5,5 Ø6,5 kÕt thóc ë gi¸ thø 10 trong block ( K24 ). S¶n phÈm ®i ra khái Block theo 2 ®-êng:  §èi víi thÐp thanh: Theo ®-êng dÉn tíi hÖ thèng Quenching ( QTB ) Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 16 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN  §èi víi thÐp d©y cuén: Theo ®-êng dÉn tíi hÖ thèng lµm nguéi ( QTR ) * Lµm nguéi d©y: Gåm hai hép n-íc lín. Bªn trong cã c¸c thiÕt bÞ kh¸c nhau víi môc ®Ých xö lý nhiÖt lµm nguéi thÐp d©y t¨ng c¬ tÝnh ®é bÒn cña thÐp, c¶i thiÖn chÊt l-îng bÒ mÆt nh½n bãng. * T¹o vßng M¸y t¹o vßng ®-îc ®Æt nghiªng 150 so víi mÆt ph¼ng ngang. ThÐp d©y ®-îc dÉn vµo r«to cña m¸y t¹o vßng quay ng-îc chiÒu kim ®ång hå tÝnh theo h-íng c¸n bëi mét èng xo¾n dÉn h-íng, c¸c vßng d©y ®-îc t¹o ë ®©y. Tèc ®é quay cña r«to phï hîp víi tèc ®é thÐp c¸n ë gi¸ cuèi cïng theo tõng lo¹i s¶n phÈm. * Sµn d¶i l¨n Sau khi d-îc t¹o vßng, c¸c vßng d©y thÐp ®-îc r¶i ®Òu trªn sµn d¶i l¨n lµm nguéi, ®©y lµ giai ®o¹n th-êng ho¸ thÐp d©y, ®ång ®Òu ho¸ nhiÖt ®é trong lâi vµ bÒ mÆt thÐp. * Thu cuén Cuèi sµn r¶i l¨n cã hè thu cuén, c¸c vßng d©y r¬i xuèng hè thu cuén vµ c¸c c¬ cÊu trong hè thu cuén xe chuyÓn cuén thÐp ®-îc ®-a tíi m¸y buéc cuén. * KiÓm tra Tr-íc khi bã buéc cuén s¶n phÈm thÐp c¸n ®-îc KCS, C«ng nh©n ®iÒu chØnh s¶n phÈm kiÓm tra c¸c th«ng sè kÝch th-íc s¶n phÈm ®Ó ph©n lo¹i. * Buéc cuén Cuén thÐp ®-îc thùc hiÖn tù ®éng Ðp buéc (hoÆc b»ng tay khi cÇn thiÕt) ®¶m b¶o ®ñ 5 ®ai gän gµng ch¾c ch¾n. * C©n nhËp kho Sau khi buéc cuén thÐp ®-îc chuyÓn tíi khu dì cuén. T¹i ®©y cã bè trÝ mét c©n ®iÖn tö tù ®éng c©n khèi l-îng cña cuén thÐp, g¾n ªtekÐt vµ cÈu nhËp kho. 1.4.2.2 D©y chuyÒn c¸n thÐp thanh trßn tr¬n v»n. * Xö lý nhiÖt QTB C¸n thÐp thanh ®-îc thùc hiÖn chuyÓn tíi hÖ thèng xö lý nhiÖt tõ 2 ®-êng tuú theo tõng lo¹i s¶n phÈm ( Xem s¬ ®å d©y chuyÒn c«ng nghÖ c¸n). + ThÐp thanh cã kÝch th-íc ≥ Ø18, cÊp tõ 14 c¸c gi¸ c¸n ®øng n»m liªn tôc. + ThÐp thanh cã kÝch th-íc Ø16, cÊp tõ c¸c gi¸ c¸n block.. Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 17 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN HÖ thèng QTB bao gåm nhiÒu chi tiÕt kh¸c nhau, c«ng dông xö lý nhiÖt lµm t¨ng ®é bÒn, bãng ®Ñp cña thanh thÐp s¶n phÈm. * C¾t ph©n ®o¹n ThÐp thanh tr-íc khi vµo sµn nguéi ®-îc c¾t ph©n ®o¹n víi chiÒu dµi phï hîp víi chiÒu dµi sµn nguéi vµ béi sè cña ®o¹n thÐp th-¬ng phÈm. * Lµm nguéi Trªn sµn nguéi thÐp ®-îc lµm nguéi tù nhiªn, t¹o sù æn ®Þnh ®ång ®Òu bÒn v÷ng c¬ lý cña thanh thÐp vµ thuËn lîi cho qu¸ tr×nh c«ng nghÖ tiÕp theo. * C¾t ®o¹n th-¬ng phÈm ThÐp thanh ®-îc c¾t ®o¹n th-¬ng phÈm theo ch-¬ng tr×nh tù ®éng ®-îc cµi ®Æt ( hoÆc ®iÒu khiÓn b»ng tay khi cÇn thiÕt ) * KiÓm tra S¶n phÈm ®-îc kiÓm tra kÝch th-íc, ph©n lo¹i t¸ch c¸c thanh kh«ng phï hîp xÕp riªng, c¸c thanh thÐp hîp c¸ch ®-îc chuyÓn lªn sµn thu thÐp thanh thùc hiÖn c¸c b-íc tiÕp theo. * §Õm, ®ãng bã §Õm thanh, ®ãng bã ®-îc thùc hiÖn theo ch-¬ng tr×nh tù ®éng cµi ®Æt (hoÆc ®iÒu khiÓn b»ng tay khi cÇn thiÕt) * C©n nhËp kho Bã thÐp dÞch chuyÓn trªn ®-êng con l¨n ra hÖ thèng c©n tù ®éng vµ ®-îc g¾n ªtekÐt chuyÓn nhËp xÕp vµo kho. TÊt c¶ c¸c th«ng sè, kÕt qu¶ s¶n xuÊt ®-îc c¸c c«ng nh©n vËn hµnh t¹i c¸c vÞ trÝ l-u tr÷ trªn c¸c thiÕt bÞ ghi vµ sæ s¸ch cÇn thiÕt cho viÖc l-u tr÷ vµ tÝnh to¸n kinh tÕ cña c¸c kú s¶n xuÊt kinh doanh. 1.5- H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt. Nhµ m¸y c¸n thÐp Th¸i nguyªn cã 2 ph©n x-ëng s¶n xuÊt, trong ®ã ph©n x-ëng c¸n thÐp vµ ph©n x-ëng c¬ ®iÖn lµ ph©n x-ëng phô tr¸ch trùc vËn hµnh thiÕt bÞ vµ söa ch÷a thiÕt bÞ toµn Nhµ m¸y. Nhµ m¸y tæ chøc s¶n xuÊt liªn tôc 24h/24h, chia lµm 3 ka, mçi ka lµm 8 giê trong ngµy, ba ngµy ®¶o ca 1 lÇn, c¸c bé phËn chuyªn m«n ho¸, ph©n c«ng nhiÖm vô cho tõng ng-êi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 18 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NHÀ MÁY CÁN THÉP THÁI NGUYÊN L-u tr×nh c¸c b-íc c«ng nghÖ chÝnh t¹o s¶n phÈm thÐp c¸n vµ tiªu thô s¶n phÈm. NL (Ph«i) Nung ph«i C¸n S¶n phÈm - KiÓm tra Xö lý + NhËp kho Tiªu thô Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp 19
- Xem thêm -