Tài liệu Báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank) vnfh

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Cïng víi xu híng më réng ho¹t ®éng th¬ng m¹i, thÞ trêng hèi ®o¸i ®ãng vai trß ngµy cµng quan träng kh«ng chØ ®èi víi tæng thÓ nÒn kinh tÕ quèc d©n mµ cßn ®èi víi tõng doanh nghiÖp. Ng©n hµng th¬ng m¹i víi chøc n¨ng lµ tæ chøc trung gian cung cÊp c¸c dÞch vô hoµn h¶o nhÊt, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc thanh to¸n quèc tÕ ®ång thêi cã vÞ trÝ trung t©m trong thÞ trêng hèi ®o¸i còng ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn nghiÖp vô kinh doanh ngoai tÖ cña m×nh ®Ó c©n b»ng sù d thõa vÒ cung vµ cÇu ngo¹i tÖ trªn thÞ trêng. Mét mÆt ®Ó tháa m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng, mÆt kh¸c t×m kiÕm lîi nhuËn trªn thÞ trêng vµ më réng m¹ng líi kinh doanh cña m×nh. Víi sù gióp ®ì cña khoa ng©n hµng tµi chÝnh trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n vµ Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng viÖt nam, em ®· vÒ thùc tËp t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. Sau thêi gian ®Çu thùc tËp, em ®· t×m hiÓu vµ n¾m ®îc t×nh h×nh tæng qu¸t chung cña Ng©n hµng vµ hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy víi nh÷ng néi dung sau: 1. Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng ngo¹i th¬ng viÖt nam. 2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ng©n hµng. 3. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng 4. Ph¬ng híng gi¶i quyÕt trong thêi gian tíi. Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ng©n hµng ngoai th¬ng viÖt nam vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña th©y gi¸o §µm V¨n HuÖ ®· híng dÉn em trong thêi gian ®Çu thùc tËp vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy. I. Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng ngo¹i th¬ng viÖt nam 1. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn: Thµnh lËp ngµy 01/04/1963, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam liªn tôc gi÷ vai trß chñ lùc trong hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam. §îc nhµ níc xÕp h¹ng lµ mét trong 23 doanh nghiÖp ®Æc biÖt, ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®ång thêi lµ thµnh viªn cña HiÖp héi Ng©n hµng ViÖt nam vµ HiÖp héi Ng©n hµng Ch©u ¸. 1 TiÒn th©n cña ng©n hµng ngo¹i th¬ng viÖt nam lµ côc qu¶n lÝ ngo¹i hèt víi nhiÖm vô qu¶n lÝ nhµ níc vÒ ngo¹i hèi, ngo¹i tÖ th× sù ra ®êi cña ng©n hµng ngo¹i th¬ng víi nhiÖm vô ®îc giao lín h¬n vÒ c¸c mÆt tÝn dông xuÊt nhËp khÈu, thanh to¸n quèc tÕ, phôc vô më réng c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, ng©n hµng ngo¹i th¬ng viÖt nam ®· ho¹t ®éng theo m« h×nh ng©n hµng th¬ng m¹i kÓ tõ ngµy ®ã. Khi míi thµnh lËp, Ng©n hµng ngo¹i th¬ng chØ cã 1 c¬ së ë Hµ Néi vµ 1 chi nh¸nh ë H¶i phßng. Ngµy nay sau 40 n¨m ho¹t ®éng víi truyÒn thèng chuyªn doanh ®èi ngo¹i, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®îc ®¸nh gi¸ lµ ng©n hµng cã uy tÝn nhÊt ViÖt nam trong c¸c lÜnh vùc kinh doanh ngo¹i hèi, thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh, ngan hµng quèc tÕ kh¸c. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2002, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam ®· ph¸t triÓn thµnh mét hÖ thèng v÷ng m¹nh bao gåm: *24 chi nh¸nh cÊp 1 vµ 16 chi nh¸nh cÊp 2 ë trong níc. *1 c«ng ty tµi chÝnh vµ 3 v¨n phßng ®¹i diÖn ë níc ngoµi. *2c«ng ty trùc thuéc. *gãp vèn cæ phÇn vµo 6 doanh nghiÖp (2 c«ng ty b¶o hiÓm, 3c«ng ty kinh doanh bÊt ®éng s¶n, 1 c«ng ty ®Çu t kü thuËt), 7 ng©n hµng vµ 1 quü tÝn dông. *Tham gia 4 liªn doanh víi níc ngoµi. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng hiÖn cã quan hÖ ®¹i lý víi h¬n 1.200 ng©n hµng t¹i 85 níc vµ vïng l·nh thæ trªn thÕ giíi,®¶m b¶o phôc vô tèt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng trªn ph¹m vi toµn cÇu. Ngoµi vai trß lµ ng©n hµng ®i ®Çu trong lÜnh vùc tù ®éng hãa thanh to¸n sö dông m¹ng SWIFT, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng cßn ®îc coi lµ ng©n hµng cã hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin hiªn ®¹i nhÊt ViÖt Nam.Quan träng h¬n c¶, Ng©n hµng ngoai th¬ng ®· x©y dùng vµ ®µo t¹o ®îc mét ®éi ngò c¸n bé n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh vµ tinh th«ng nghiÖp vô. Tõ n¨m 1990, thùc hiÖn viÖc c¶i tæ theo c¸c ph¸p lÖnh ng©n hµng, VCB ®· ®îc tæ chøc l¹i cho phï hîp víi tÝnh chÊt vµ chøc n¨ng cña Ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh ®Ó phôc vô ®¾c lùc h¬n cho c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ cña ®Êt níc. Ho¹t ®éng cña Ng©n hµng kh«ng chØ ®ãng khung trong nh÷ng nghiÖp vô Ng©n hµng ®èi ngo¹i mµ bao gåm c¶ dÞch vô Ng©n hµng ®èi néi, ®Çu t tÝn dông kh«ng chØ ng¾n h¹n ®¬n thuÇn mµ c¶ trung dµi h¹n, kh«ng chØ ®Çu t cho kinh tÕ quèc doanh mµ ®· më réng ra c¶ khu vùc ngoµi qu«c doanh. 2 C«ng cuéc ®æi míi cña VCB bíc ®Çu ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ nhê cã nh÷ng chñ tr¬ng chÝnh s¸ch ®óng ®¾n, phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ cña ®Êt níc theo tõng giai ®o¹n sau ®©y: Giai ®o¹n 1: B¾t ®Çu tõ n¨m 1988 thi hµnh NghÞ ®Þnh cña Héi ®ång Bé trëng ( Nay lµ Héi ®ång chÝnh phñ ) sè 53/H§BT ngµy 26/03/1988 vÒ tæ chøc bé m¸y Ng©n hµng ViÖt Nam ®· cã nh÷ng nghiªn cøu, kiÕn nghÞ néi dung vµ ph¬ng híng ®æi míi c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Nhng trªn thùc tÕ Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng vÉn lµ trung t©m tÝn dông vµ thanh to¸n quèc tÕ, qu¶n lý phÇn lín ngo¹i tÖ quèc gia. Vèn ®iÒu lÖ cña Ng©n hµng cha ®îc x¸c lËp. Giai ®o¹n 2: Tõ sau khi cã c¸c ph¸p lÖnh vÒ Ng©n hµng ( ban hµnh ngµy 24/05/1990 ) chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc vµ chøc n¨ng kinh doanh trong ngµnh ng©n hµng ®îc ph©n ®Þnh. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam thùc sù ®æi míi trong mäi lÜnh vùc vÒ ph¬ng thøc qu¶n lý kinh doanh, vÒ bé m¸y tæ chøc, vÒ phong c¸ch, lÒ lèi, t¸c phong phôc vô kh¸ch hµng. Nhng quan träng nhÊt lµ ®æi míi vÒ c¬ chÕ tµi chÝnh vµ bé m¸y ®iÒu hµnh. Giai ®o¹n 3: Tõ khi ®îc cÊp giÊy phÐp ®¨ng ký doanh nghiÖp ( 27/03/1993 ) ®Õn nay, ®©y lµ thêi kú ®æi míi m¹nh mÏ vµ s©u s¾c h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng. Cïng víi sù chuyÓn ®æi hîp lý tõ c¬ chÕ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ më cöa ®ång thêi víi t¸c ®éng cña viÖc chÝnh phñ Mü b·i bá lÖnh cÊm vËn ®èi víi ViÖt Nam ( ngµy 03/02/1994 ) trong thêi gian qua, hÖ thèng Ng©n hµng ë ViÖt Nam ®· cã nh÷ng ®æi míi vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ sè lîng lÉn chÊt lîng gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc t¨ng trëng nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2.C¬ cÊu tæ chøc 3 S¬ ®å tæ chøc Trô së chÝnh Héi ®ång Qu¶n trÞ Ban KiÓm so¸t Ban Tæng gi¸m ®èc Héi ®ång TÝn dông Phßng kiÓm tra néi bé Phßng tæng hîp thanh to¸n Phßng qu¶n lý tÝn dông PhßngTH&Ph©n tÝch KT Phßng®Çut&chøngkho¸n Phßng vèn Phßng c«ng nî Phßng Quan hÖ Quèc tÕ Phßng kh¸ch hµng Phßng QLLD&VP®¹i diÖn Phßng KÕ to¸nTµi chÝnh Phßng TÝn dông quèc tÕ Phßng KÕ to¸n quèc tÕ Phßng tæ chøc CB & §T Phßng qu¶n lý thÎ V¨n phßng Trung t©m thanh to¸n Phßng Qu¶n trÞ Trung t©m tin häc Phßng B¸o chÝ Phßng QL ®Ò ¸n c«ng nghÖ Phßng ph¸p chÕ Phßng Th«ng tin tÝn dông M¹ng líi trong níc Së giao dÞch C¸c chi nh¸nh C¸c c«ng ty con M¹ng líi níc ngoµi V¨n phßng ®¹i diÖn (Paris,Moscow,Singapore 4 C«ng ty tµi chÝnh (Hong Kong) II.C¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. 1.T×nh h×nh nguån vèn vµ c«ng t¸c huy ®éng vèn. a) Nguån vèn: §Õn cuèi th¸ng 12 n¨m 2002 tæng nguån vèn cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®¹t 81.156 tû quy ®ång, t¨ng 5,6% so víi cïng thêi ®iÓm n¨m 2001 vµ 17,1% so víi n¨m 2000. N¨m 2002 ®¸nh dÊu sù kÕt thóc giai ®o¹n I cña ch¬ng tr×nh t¸i c¬ cÊu Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng. Nh×n l¹i 3 n¨m qua cã thÓ thÊy c«ng t¸c vèn cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®ang ®i ®óng híng do Ban l·nh ®¹o ®Ò ra vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu: Tèc ®é t¨ng trëng vèn b×nh qu©n ®¹t 22%/n¨m, cao h¬n môc tiªu ®Ò ra trong ch¬ng tr×nh t¸i c¬ cÊu (15-20%/n¨m). Tèc ®é t¨ng trëng vèn VND vµ ngo¹i tÖ kh«ng cïng chiÒu: vèn VND t¨ng víi tèc ®é nhanh h¬n qua c¸c n¨m (b×nh qu©n 28,6%/n¨m) trong khi vèn ngo¹i tÖ cã tèc ®é t¨ng trëng gi¶m dÇn (b×nh qu©n 16%/n¨m). Trong n¨m qua nguån vèn VND t¨ng kh¸ m¹nh: + 6.799 tû ®ång, t¬ng ®¬ng víi 33,2% so víi n¨m 2001 vµ 29,9% so víi n¨m 2000. Nguån vèn ngo¹i tÖ ®¹t 2,8 tû USD gi¶m 6,2%. Khã kh¨n trong c«ng t¸c huy ®éng vèn ngo¹i tÖ b¾t ®Çu tõ n¨m 2001 khi Fed b¾t ®Çu gi¶m l·i suÊt chØ ®¹o tõ møc 6,5%/n¨m vµ tiÕp tôc khã kh¨n h¬n trong n¨m 2002, khi l·i suÊt gi¶m xuèng møc 1,25%. 5 BiÓu 1. T×nh h×nh nguån vèn N¨m 2000 65.631 19.943 43,7 Tæng nguån T¨ng trëng tuyÖt ®èi T¨ng trëng % Tæng nguån ngo¹i tÖ USD (triÖu) T¨ng trëng tuyÖt ®èi T¨ng trëng % Tæng nguån VND T¨ng trëng tuyÖt ®èi T¨ng trëng % Tû träng b) Huy ®éng vèn: §¬n vÞ : Tû ®ång N¨m 2001 N¨m 2002 76.831 81.156 11.200 4.325 17,1 5,6 3.321 977 41,7 3.740 419 12,6 3.507 - 233 - 6,2 16.666 3.832 29,9 20.466 3.800 22,8 27.265 6.799 33,2 25,39 26,64 33,60 - TÝnh ®Õn 31/12/2002 tæng nguån vèn huy ®éng cña ng©n hµng ngo¹i th¬ng m¹i ®¹t møc 72700 tû, t¨ng 0,2%; C¬ cÊu nguån vèn thay ®æi theo xu híng t¨ng tû träng nguån vèn huy ®éng tõ d©n c tõ 34% n¨m 2001 lªn 38% n¨m 2002, gi¶m tû träng nguån vèn huy ®éng tõ LNH xuèng cßn 16% so víi 19% cña n¨m 2001. Nh vËy, tÝnh æn ®Þnh cña nguån vèn ®· thay ®æi theo chiÒu híng thuËn, song gi¸ vèn ®Çu vµo còng t¨ng lªn. - Tèc ®é t¨ng trëng huy ®éng vèn ngo¹i tÖ vµ vèn VND ë hai tr¹ng th¸i tr¸i ngîc nhau. Huy ®éng vèn VND tõ nÒn kinh tÕ t¨ng +28%, vèn ngo¹i tÖ gi¶m – 6%. C¬ cÊu nguån vèn quy ®ång cña NHNT n¨m 2000 - 2002 100% 80% 60% 20 40 19 16 34 38 47 46 40% 20% 2. Sö 39 vèn tõ LNH vèn tõ TK vèn tõ TCKT dông vèn. năm 2000 năm 2001 năm 2002 Tæng vèn sö dông vµo cuèi th¸ng 6/2002 ®¹t 78.658 tû quy ®ång. C¬ cÊu sö dông vèn cã nhiÒu biÕn ®æi, cô thÓ nh sau: 0% 6 - Sè d tiÒn mÆt vµ tiÒn göi t¹i NHNN biÕn ®éng thêng xuyªn. T¹i thêi ®iÓm cuèi th¸ng 6/2002 sè d nµy gi¶m 27,1% so víi th¸ng 12/2001- ®¹t 3060 tû ®ång. - Sö dông vèn trªn thÞ trêng I ®¹t 22.052 tû ®ång, t¨ng 31,7% so víi cuèi n¨m ngo¸i. Tèc ®é cao ®· ®a tû träng sö dông vèn trªn thÞ trêng nµy trong tæng sö dông vèn t¨ng tõ 21,6% vµo cuèi n¨m ngo¸i lªn 28,0%. §iÒu nµy cho thÊy nguån vèn cña Ng©n hµng ®· ®îc t¨ng cêng sö dông trùc tiÕp cho nÒn kinh tÕ. D nî tiÒn ®ång ®¹t 14.487 tû ®ång, chiÕm tû träng 65,7% tæng d nî cho vay kh¸ch hµng vµ t¨ng 31,8% so víi cuèi n¨m.D nî ngo¹i tÖ t¨ng 30,1% ®¹t 496 triÖu USD. - Sö dông vèn trªn thÞ trêng II ®¹t 48.925 tû ®ång, gi¶m 9,0% so víi cuèi n¨m ngo¸i. Tû träng sö dông vèn trªn thÞ trêng nµy trong tæng sö dông vèn gi¶m tõ 69,4% vµo cuèi n¨m ngo¸i xuèng cßn 62,2%. Nh×n chung quan hÖ víi NHNN vµ NSNN cïng víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc ®Òu gi¶m. Sö dông vèn kh¸c lµ 4.621 tû ®ång, chiÕm tû träng 5,9% trong tæng sö dông vèn, t¨ng 68,0% so víi cuèi n¨m 2001. 3. C«ng t¸c tÝn dông. Trªn c¬ së kÕt qu¶ tÝch cùc cña n¨m 2001 trong viÖc xö lý nî tån ®äng, cñng cè vµ t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý tÝn dông, ®Þnh híng ®Çu t hîp lý vµ trong bèi c¶nh tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cña ViÖt Nam thuéc lo¹i cao ë khu vùc, nhu cÇu vèn cho ph¸t triÓn t¨ng m¹nh, m«i trêng ®Çu t ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, rµo c¶n ph¸p lý trong ho¹t ®éng ng©n hµng tõng bíc ®îc dì bá ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng nãi chung vµ NHNT nãi riªng ph¸t triÓn. Ban l·nh ®¹o NHNT ®· quyÕt ®Þnh lÊy n¨m 2002 lµ n¨m “ Bøt ph¸ tÝn dông”, n¨m cÊt c¸nh trong lé tr×nh t¸i c¬ cÊu, chñ ®éng héi nhËp. Tæng doanh sè cho vay n¨m 2002 ®¹t 71.116 tû VND t¨ng h¬n 60% vµ tæng doanh sè thu nî ®¹t 44.506 tû VND t¨ng h¬n 50% so víi n¨m 2001. TÝnh ®Õn 31/12/2002, D nî cho vay hiÖn hµnh ®¹t 36.269 tû VND. §©y lµ møc t¨ng trëng lín nhÊt kÓ tõ n¨m 1992 trë l¹i ®©y. BiÓu 2.Ho¹t ®éng tÝn dông N¨m 2001 -TÝn dông ng¾n h¹n D nî ®Çu n¨m Cho vay Thu nî D nî cuèi n¨m 2.504 17.865 14.651 5.718 7 §¬n vÞ: Tû VND N¨m 2002 5.718 46.352 29.006 23.064 -TÝn dông trung dµi h¹n D nî ®Çu n¨m Cho vay Thu nî D nî cuèi n¨m 2.100 9.581 7.740 3.941 3.941 24.764 15.500 13.205 4. Ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i. a) C«ng t¸c b¶o l·nh níc ngoµi. BiÓu 3 ChØ tiªu §¬n vÞ: TriÖu USD Sè d b¶o l·nh 31/12/2001 Qu¸ h¹n 31/12/2002 31/12/2001 31/12/2002 Tæng sè 34,2 63,0 13,2 16,7 - L/C tr¶ chËm 18,5 42,0 13,2 12,7 - Th b¶o l·nh 15,7 21,0 0 4,0 8 Sè d b¶o l·nh níc ngoµi ®Õn 31/12/2002 lµ 63,0 triÖu USD, trong ®ã sè d nî b¶o l·nh L/C tr¶ chËm ®¹t 42,0 triÖu USD. D nî qu¸ h¹n lµ 16,7 triÖu USD trong ®ã cã 12,7 triÖu USD lµ c¸c kho¶n b¶o l·nh më L/C tr¶ chËm qu¸ h¹n. b) C«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ Thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu: Doanh sè thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu qua NHNT n¨m 2002 ®¹t 9.092 triÖu USD, gi¶m 4,1% so víi n¨m 2001. ThÞ phÇn thanh to¸n qua Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng so víi kim ng¹ch XNK cña c¶ níc lµ 29,3%, ®¹t chØ tiªu ®Ò ra tõ ®Çu n¨m (29%). BiÓu 4.Thanh to¸n XNK §¬n vÞ: TriÖu USD ChØ tiªu N¨m 2001 Doanh sè thanh to¸n xuÊt khÈu - DÇu th« - Thñy s¶n - G¹o Doanh sè thanh to¸n nhËp khÈu - X¨ng dÇu - M¸y mãc, thiÕt bÞ - S¾t thÐp Tæng sè 9 N¨m 2002 % 4490 3940 -12,2% 2336 1656 -21,9% 384 503 30,2% 244 136 - 44,3% 4994 5152 3,2% 1686 1480 -12,2% 388 746 92,3% 334 344 3,0% 9484 9092 - 4,1% Ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ: Ph¸t hµnh thÎ: Tæng sè thÎ tÝn dông do NHNT ph¸t hµnh trong n¨m lµ 2.500 thÎ, t¨ng h¬n hai lÇn so víi cïng kú n¨m ngo¸i. Sè tiÒn sö dông lµ 85 tû ®ång, t¨ng 35%. §Æc biÖt tõ th¸ng 4 n¨m 2002, NHNT ®· triÓn khai dÞch vô thÎ rót tiÒn tù ®éng ATM vµ ®Ðn th¸ng 10/2003 ®· ph¸t hµnh ®îc 100.000 thÎ. Thanh to¸n thÎ: Doanh sè thanh to¸n thÎ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2002 ®¹t 50 triÖu USD, t¨ng 22% so víi cïng kú n¨m 2001. Nguyªn nh©n t¨ng lµ do c«ng nghÖ thanh to¸n thÎ ®· ®îc c¶i thiÖn, m¹ng qu¶n lý, thanh to¸n ®· æn ®Þnh. 5. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ 5.1. Ho¹t ®éng cho vay ngo¹i tÖ. - §èi tîng cho vay: + Cho vay ®Ó nhËp khÈu vËt t, hµng hãa phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong níc. + Gãp vèn bæ sung liªn doanh ( nÕu cã ngêi tr¶ nî) + Cho vay b¾t buéc tr¶ nî b¶o l·nh ®Õn h¹n do Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng b¶o l·nh. + Cho vay t¹m nhËp t¸i xuÊt. + Chi tr¶ chi phÝ v©n t¶i, b¶o hiÓm. - C¸ch ph¸t tiÒn vay: TiÒn vay ®îc ph¸t b»ng chuyÓn kho¶n, tiÒn mÆt hoÆc ph¬ng tiÖn thanh to¸n kh¸c cña Ng©n hµng. Trêng hîp ®Æc biÖt cã sù tháa thuËn gi÷a bªn vay víi Ng©n hµng th× Ng©n hµng cã thÓ chuyÓn tiÒn vay vµo tµi kho¶n tiÒn göi cña bªn vay. - Thu nî: Bªn vay nhËn nî b»ng lo¹i ngo¹i tÖ nµo th× tr¶ nî gèc vµ l·i b»ng lo¹i ngo¹i tÖ ®ã. NÕu bªn vay kh«ng cã lo¹i ngo¹i tÖ thÝch hîp th× cã thÓ dïng lo¹i ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi kh¸c hoÆc ®ång VN quy ®æi ra lo¹i ngo¹i tÖ cÇn thiÕt qua viÖc mua b¸n ngo¹i tÖ theo tû gi¸ mua b¸n ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng. 5.2. Thanh to¸n quèc tÕ. NghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ ra ®êi ®· thóc ®Èy rÊt nhiÒu sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ ë Ng©n hµng. Bëi v× thanh to¸n quèc tÕ g¾n liÒn víi nhu cÇu mua b¸n ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng cÇn ph¶i ®¸p øng nhu cÇu Êy. Ngîc 10 l¹i, ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i tÖ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thanh to¸n quèc tÕ ®îc hoµn thµnh, t¹o uy tÝn cho Ng©n hµng vµ thu hót kh¸ch hµng míi. Khi thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, ®èi víi kh¸ch hµng vay ®Ó nhËp khÈu ®Òu ph¶i thanh to¸n qua Ng©n hµng. Ng©n hµng kiÓm so¸t ®îc môc ®Ých sö dông tiÒn vay, thêi gian hµng vÒ…Tõ ®ã ®¶m b¶o cho viÖc thu nî cña Ng©n hµng. Cßn ®èi víi kh¸ch hµng xuÊt khÈu ®· xuÊt tr×nh bé chøng tõ t¹i Ng©n hµng ®Ó chiÕt khÊu hoÆc ®Ó nhê ®ßi tiÒn hé. §iÒu nµy gióp viÖc thu nî cña Ng©n hµng rÊt thuËn lîi vµ ®©y còng lµ nguån cung cÊp ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng. 5.3.Nguån mua ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. Ng©n hµng Ngoai th¬ng ViÖt Nam cã thÓ huy ®éng nguån mua ngo¹i tÖ tõ c¸c doanh nghiÖp, c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i kh¸c, cña Ng©n hµng Nhµ níc, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n kh¸c, trong ®ã chñ yÕu lµ mua cña c¸c doanh nghiÖp, tiÕp ®Õn lµ Ng©n hµng Nhµ níc, c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i kh¸c. - Mua tõ c¸c doanh nghiÖp Lîng ngo¹i tÖ mua ®îc tõ c¸c kh¸ch hµng mµ doanh nghiÖp mµ chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam lµ t¬ng ®èi lín. V¶ l¹i, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam lµ ng©n hµng truyÒn thèng trong thanh to¸n xuÊtnhËp khÈu mµ moi ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®Òu cÇn vèn ngo¹i tÖ m¹nh ®Ó thanh to¸n. - Mua tõ Ng©n hµng Nhµ níc §©y lµ nguån mua lín cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ngViÖt nam víi tû gi¸ thêng thÊp h¬n so víi tû gi¸ trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ chÝnh thøc (tuy nhiªn chªnh lÖch kh«ng ®¸ng kÓ). Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt nam còng chØ b¸n ngo¹i tÖ cho Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam khi ch¬ng tr×nh nhËp khÈu mét sè mÆt hµng nhÊt ®Þnh mµ ChÝnh phñ quy ®inh nh x¨ng, dÇu, ph©n bãn…vµ hµng kh«ng. - Mua tõ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i kh¸c §©y lµ nguån mua chñ yÕu cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng. Tuy nhiªn chØ nh÷ng Ng©n hµng nµo c©n ®èi thõa ngo¹i tÖ míi b¸n cho ng©n hµng. C¸c ng©n hµng nµy thêng b¸n víi gi¸ kÞch trÇn do NHNN quy ®Þnh. 5.4.Nguån b¸n ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam. Kh¸ch hµng mua ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng còng kh«ng ngoµi c¸c doanh nghiÖp, c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i, c¸c tæ chøc c¸ nh©n vµ Ng©n hµng Nhµ níc. Kh¸ch hµng mua ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam hiÖn nay chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp mua ngo¹i tÖ thêng lµ c¸c doanh nghiÖp 11 cã ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu, cã quan hÖ l©u dµi víi Ng©n hµng vµ hä còng lµ nh÷ng kh¸ch hµng chñ yÕu vay ngo¹i tÖ. C¸c doanh nghiÖp nµy mua ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n L/C vµ tr¶ nî c¸c kho¶n vay níc ngoµi ®Õn h¹n trong ®ã cã c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc chiÕm tû träng lín. 5.5Kinh doanh ngo¹i tÖ trong níc. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña NHNT vÉn diÔn ra trong hoµn c¶nh mÊt c©n ®èi cung cÇu ngo¹i tÖ. Tèc ®é t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu gi¶m,tû gi¸ gia t¨ng liªn tôc, cïng víi viÖc h¹ tû lÖ kÕt hèi ngo¹i tÖ ®· ¶nh hëng tíi doanh sè mua ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng. Doanh sè mua ngo¹i tÖ tõ c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n n¨m 2002 gi¶m 1,9% so víi n¨m 2001. Tuy nhiªn, trong 4 th¸ng cuèi n¨m 2002 doanh sè mua ngo¹i tÖ t¨ng m¹nh, ®¹t møc b×nh qu©n 253 triÖu USD/th¸ng so víi møc mua ngo¹i tÖ b×nh qu©n lµ 188 triÖu USD/th¸ng trong 8 th¸ng ®Çu n¨m. KÕt qu¶ nµy ®¹t ®îc lµ do viÖc ®a vµo ¸p dông c¸c h×nh thøc kinh doanh linh ho¹t nh ho¸n ®æi, kú h¹n; võa mua b¸n giao ngay võa cho gi÷ l¹i tiÒn ®ång víi møc l·i suÊt hÊp dÉn; cho vay va øng tríc tiÒn ®ång víi l·i suÊt thÊp. Trong n¨m 2002 Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam ®· nhËn ®îc sù hç trî m¹nh mÏ h¬n tõ phÝa Ng©n hµng Nhµ níc trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu ngo¹i tÖ nhËp khÈu x¨ng dÇu (1 222 triÖu USD) vµ mét sè lÜnh vùc kh¸c nh hµng kh«ng, ®iÖn lùc. N¨m 2002, Ng©n hµng Nhµ níc ®· b¸n cho Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng 1 240USD. Doanh sè b¸n ngo¹i tÖ n¨m 2002 ®¹t 3890 triÖu USD t¨ng 4,7% so víi n¨m 2001, trong ®ã b¸n cho c¸c mÆt hµng phi x¨ng dÇu t¨ng m¹nh: 16,7%. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng trong thêi gian tíi vÉn ®øng tríc th¸ch thøc do cung cÇu ngo¹i tÖ cña nÒn kinh tÕ tiÕp tôc mÊt c©n ®èi vµ c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng ngµy mét gia t¨ng BiÓu 5. Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ trong níc §¬n vÞ: TriÖu USD ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 ±% 1. Doanh sè mua vµo 3684 3885 5,5% + NHNN vµ TCTD 1115 1364 22,3% + Doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n 2569 2521 - 1,9% 3721 3890 4,7% 174 60 - 65,5% 2. Doanh sè b¸n ra + NHNN vµ TCTD 12 + Doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n Tæng doanh sè mua b¸n 3547 3830 8,1% 7405 7775 5,0% (Ghi chó : Doanh sè kh«ng bao gåm mua b¸n néi bé vµ thÞ trêng ngoµi níc) 5.6.Kinh doanh ngo¹i tÖ níc ngoµi Song song víi viÖc më réng ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ ë thÞ trêng trong níc, Vietcombank còng ®· nhanh chãng tiÕp cËn víi thÞ trêng hèi ®o¸i quèc tÕ, tõng bíc ®¶m b¶o nhu cÇu thanh to¸n ®a d¹ng c¸c lo¹i ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng nh USD, JPY, AUD, , EUR…thùc hiÖn chuyÓn ®æi tõ ngo¹i tÖ nµy sang ngo¹i tÖ kh¸c víi gi¸ c¶ phï hîp sù biÕn ®éng tøc thêi cña tû gi¸ trªn thÞ trêng. Trong n¨m 2002, do thÞ trêng cã nhiÒu rñi ro nªn kinh doanh mua b¸n ngo¹i tÖ trªn thÞ trêng quèc tÕ còng h¹n chÕ h¬n, c¸c c¸n bé kinh doanh ®· cè g¾ng thùc hiÖn nghiªm tóc h¹n møc giao dÞch. Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ níc ngoµi cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng n¨m 2002 ®¹t 5.162 triÖu USD, t¨ng 36,5% so víi n¨m 2001. Do nh÷ng biÕn ®éng phøc t¹p trªn thÞ trêng tiÒn tÖ quèc tÕ trong n¨m nªn Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®· chuyÓn híng kinh doanh nh»m h¹n chÕ rñi ro theo híng gi¶m ®Çu t kiÕm lêi ®Ó tËp trung vµo ho¹t ®éng kinh doanh phôc vô kh¸ch hµng. BiÓu 6. Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ níc ngoµi §¬n vÞ: TriÖu USD ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 ±% Doanh sè mua 1895 2586 + 36,5% Doanh sè b¸n 1896 2576 + 35,9% Tæng 3791 5162 + 36,2% 6. KÕt qu¶ kinh doanh. Do l·i xuÊt ngo¹i tÖ trong n¨m 2002 gi¶m m¹nh tíi møc thÊp nhÊt trong vßng 40 n¨m qua ®· t¸c ®éng m¹nh ®Õn kÕt qu¶ thu/chi cña NHNT vèn lµ mét ng©n hµng cã tû träng vèn ngo¹i tÖ chiÕm trªn 70% tæng nguån vèn. Thu nhËp n¨m 2002 ®¹t 4.005 tû VND, gi¶m 28,5%, trong khi chi phÝ ®¹t 3.676 tû VND, gi¶m 34% so víi n¨m 2001. Trong n¨m 2002, mÆc dï NHNT t¨ng chi kh¸ lín cho nhu cÇu më réng m¹ng líi, ph¸t triÓn s¶n phÈm, nhng nhê cã c¸c gi¶i ph¸p t¨ng cêng qu¶n lý thu chi vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tÝn dông nªn tèc ®é gi¶m thu vÉn thÊp h¬n tèc ®é gi¶m chi. ChÝnh v× vËy, sau khi ®· trÝch lËp gÇn 1.000 tû VND vµo quü dù phßng, lîi nhuËn vÉn 13 ®¹t 329 tû t¨ng 5,3% so víi n¨m 2001. C«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong qu¶n lý, gi¶m s¸t gãp phÇn tÝch cùc cho sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña toµn hÖ thèng. III. ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam. 1.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng. M«i trêng kinh doanh trong n¨m 2002 cã nhiÒu thuËn lîi ®em l¹i c¬ héi cho kinh doanh tÝn dông ng©n hµng, mét mÆt do nÒn kinh tÕ t¨ng trëng m¹nh ë hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc, nhu cÇu vay vèn gia t¨ng m¹nh; mÆt kh¸c do m«i trêng kinh doanh tµi chÝnh Ng©n hµng ®ang tiÕn dÇn ®Õn héi nhËp quèc tÕ nªn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é liªn quan 14 ®Õn ho¹t ®éng Ng©n hµng nhÊt lµ ho¹t ®éng tÝn dông còng ®îc th¸o gì vµ t¹o thuËn lîi theo xu híng tù do hãa nh viÖc b·i bá biªn ®é ®èi víi l·i xuÊt cho vay tháa thuËn VN§, ban hµnh Quy chÕ míi vÒ cho vay cña tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t¨ng trëng tÝn dông. Bªn c¹nh sù gia t¨ng m¹nh cña ho¹t ®éng tÝn dông, díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ng©n hµng Nhµ níc, trong n¨m c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ®· xö lý ®îc sè lîng lín sè lîng tån ®äng tõ nh÷ng n¨m tríc; c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh ®îc bæ sung thªm vèn §iÒu lÖ th«ng qua viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh Phñ ®Æc biÖt, gióp c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i Quèc doanh n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi, ho¹t ®éng Ng©n hµng n¨m nay cßn ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc vÒ lÜnh vùc huy ®éng vèn, nhÊt lµ vèn ngo¹i tÖ do t¸c ®éng vÒ l·i suÊt USD xuèng thÊp kÐo dµi tõ n¨m tríc. Víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña m×nh vµ ®îc sù chØ ®¹o, quan t©m, gióp ®ì cña ChÝnh Phñ, Ng©n hµng nhµ níc vµ c¸c bé ngµnh, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®· ®¹t vµ vît nhiÒu chØ tiªu tµi chÝnh ®Ò ra tõ ®Çu n¨m vµ gÆt h¸i ®îc nh÷ng thµnh tùu hÕt søc kh¶ quan cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh t¹o ®µ t¨ng trëng bÒn v÷ng cho nh÷ng n¨m sau. Víi sù nç lùc vµ linh ho¹t trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh vèn, kÕt thóc n¨m 2002 tæng nguån vèn t¨ng trëng 6,1%, ®¹t 81,495 tû VN§. Tuy tèc ®é t¨ng ch©m so víi nh÷ng n¨m tríc nhng nguån vèn vÉn ®¸p øng ®ñ cho nhu cÇu vèn tÝn dông gia t¨ng m¹nh trong n¨m. C«ng t¸c huy ®éng vèn ®îc lµm tèt lµ do Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®· chñ ®éng lµm tèt c«ng t¸c kh¸ch hµng, t¨ng trëng mét bíc trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh, qu¶n trÞ vèn, l·i suÊt, qu¶n trÞ rñi ro, thanh kho¶n vµ ¸p dông mét sè s¶n phÈm míi dùa trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ. Tû träng vèn b»ng VN§ trong tæng nguån vèn t¨ng m¹nh (32,9%) trong n¨m 2002. C¬ cÊu vèn ®îc c¶i thiÖn theo híng tÝch cùc, tû träng nguån vèn trong VN§ trong tæng nguån vèn t¨ng tõ 27% n¨m 2001 lªn 34% tÝnh ®Õn 31/12/2002. Bªn c¹nh ®ã thùc hiÖn chñ tr¬ng chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngån vèn theo híng t¨ng tû träng nguån vèn trung vµ dµi h¹n, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam ®· ph¸t hµnh thµnh c«ng nhiÒu ®ît kú phiÕu vµ tr¸i phiÒu nh»m ®¸p øng nhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n ®ang t¨ng cao. Cã ®îc kÕt qu¶ trªn ph¶i kÓ ®Õn nguyªn nh©n sau: - Hµnh lang ph¸p lý ngµy cµng ®îc më réng, c¶i tiÕn phï hîp víi ho¹t ®éng ph¸t triÓn cña Ng©n hµng, cña kh¸ch hµng, tõng bíc thiÕt lËp c¬ së cho thÞ trêng hèi ®o¸i hoµn chØnh sau nµy. C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ x¸c ®Þnh tû gi¸, qu¶n lý ngo¹i hèi thêng xuyªn ®îc söa ®æi cËp nhËt ®Ó thÝch øng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. 15 - T×nh h×nh chÝnh trÞ æn ®Þnh vµ nÒn kinh tÕ liªn tôc t¨ng trëng cña ViÖt Nam thêi gian qua ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ph¸t triÓn, qua ®ã ¶nh hëng tÝch cùc tíi ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ. - Ng©n hµng ®· ¸p dông chÝnh s¸ch kh¸ch hµng kh¸ mÒm dÎo vµ linh ho¹t. Kh«ng g©y søc Ðp cho kh¸ch hµng nhng còng rÊt nghiªm kh¾c, kh«ng dÔ d·i, bu«ng láng, lu«n cè g¾ng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ kinh doanh. Ng©n hµng ®· tËp hîp vµ lËp hå s¬ kh¸ch hµng mét c¸ch khoa häc, cËp nhËt sau mçi lÇn giao dÞch víi kh¸ch hµng. Tõ ®ã, Ng©n hµng gi¶m ®îc thêi gian vµ chi phÝ cña kh¸ch hµng còng nh cña b¶n th©n Ng©n hµng trong c¸c lÇn giao dÞch tiÕp theo. - Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®· cã ®Þnh híng ph¸t triÓn ho¹t ®éng Ng©n hµng ®èi ngo¹i, më réng nghiÖp vô Ng©n hµng ®¹i lý, trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn Ng©n hµng toµn cÇu (Swift) - §Çu t trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, l¾p ®Æt ®Çy ®ñ m¸y mãc, thiÕt bÞ ®iÖn tö phôc vô viÖc theo dâi kÞp thêi c¸c diÔn biÕn trªn thÞ trêng hèi ®o¸i quèc tÕ, ph¸t triÓn nhanh c¸c nghiÖp vô ®Çu c¬, thùc hiÖn nhanh chãng c¸c giao dÞch hèi ®o¸i víi c¸c thµnh viªn trÒn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. - Chó träng viÖc tuyÓn chän vµ ®µo t¹o c¸n bé cã kh¶ n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc míi, cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cao, cã tr¸ch nhiÖm… 2.Nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n.  ViÖc x¸c ®Þnh tû gi¸ qua hai trung t©m giao dÞch ngo¹i tÖ (t¹i héi së Vietcombank Trung ¬ng vµ chi nh¸nh Vietcombank Thµnh phè Hå ChÝ Minh) cha ph¶n ¸nh ®îc thùc chÊt vµ ®óng víi mèi quan hÖ cung cÇu cña thÞ trêng do nh÷ng môc tiªu vµ ®iÒu kiÖn ®Æc thï kh¸c nhau cña tõng vïng l·nh thæ.  Ng©n hµng cha cã kh¶ n¨ng n¨m b¾t kÞp thêi c¸c th«ng tin quèc tÕ cã gi¸ trÞ ¸p dông ®îc vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Doanh sè ho¹t ®éng trªn thÞ trêng quèc tÕ cßn thÊp, cha tËn dông ®îc nhiÒu c¬ héi ®Ó thu lîi nhuËn vµ kh¶ n¨ng phßng ngõa rñi ro trªn thÞ trêng nµy cha tèt.  ViÖc c¹nh tranh gi÷a c¸c Ng©n hµng diÔn ra gay g¾t ®· lµm Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng mÊt dÇn thÞ phÇn trong nhiÒu mÆt ho¹t ®éng. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®ang ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu ng©n hµng, ®¨c biÖt lµ c¸c chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi, cã u thÕ h¬n trong lÜnh vùc th«ng tin, kinh nghiÖm ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, cïng kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña hä. 16  Tèc ®é vµ quy m« mua b¸n ngo¹i tÖ cha t¬ng xøng víi kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ, ®Æc biÖt nhu cÇu ngo¹i tÖ cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc.  C¸c h×nh thøc kinh doanh ngo¹i tÖ cßn nghÌo nµn, thiÕu ®a d¹ng. Trong kinh doanh mua b¸n ngo¹i tÖ chñ yÕu míi sö dông nghiÖp vô mua b¸n giao ngay, rÊt h¹n chÕ sö dông nghiÖp vô mua b¸n cã kú h¹n… 17 IV. ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p trong thêi gian tíi. 1. tËp trung vµo triÓn khai giai ®o¹n II cña ch¬ng tr×nh t¸i c¬ cÊu (giai ®o¹n 1: 2001-2002; giai ®o¹n II: 2003-2005). Hoµn thiÖn nh÷ng c«ng viÖc cña giai ®o¹n 1, tiÕp tôc triÓn khai m¹nh mÏ theo lé tr×nh c«ng viÖc cña giai ®o¹n II: triÓn khai dÇn m« h×nh tæ chøc híng tíi kh¸ch hµng, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ rñi ro, n©ng cao quy tr×nh hãa c¸c nghiÖp vô theo m« thøc qu¶n lý rñi ro theo chuÈn mùc quèc tÕ ®Æc biÖt quan t©m ®Õn qu¶n trÞ rñi ro thanh kho¶n, rñi ro l·i suÊt, rñi ro tÝn dông. 2. §Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c huy ®éng vèn VN§ vµ ngo¹i tÖ, t×m kiÕm mäi c¬ héi ®Ó t¨ng nguån vèn trung vµ dµi h¹n. PhÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng trëng nguån vèn 11%, trong ®ã vèn huy ®éng b»ng VN§ t¨ng 25%, vèn huy ®éng b»ng ngo¹i tÖ t¨ng 8%. 3. Chó träng vµ t¨ng cêng ph¸t triÓn m¹ng dÞch vô Ng©n hµng trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®Æc biÖt lµ dÞch vô Ng©n hµng b¸n lÎ, dÞch vô Ng©n hµng tù phôc vô trªn m¸y giao dÞch tù ®éng ATM, dÞch vô Ng©n hµng ®iÖn tö (E- Bank) vµ Internet. 4. §Èy m¹nh ph¸t triÓn tÝn dông theo chiÒu s©u, tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Çu t vµ qu¸n triÖt theo tinh thÇn “tiÕp tôc ®Èy m¹nh tÝn dông, ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông thªm mét bíc”. PhÊn ®Êu t¨ng trëng d nî tÝn dông 27,1%, khèng chÕ tû nî qu¸ h¹n ë møc thÊp h¬n 3,5%. 5. T¨ng trëng lîi nhuËn tríc thuÕ tõ 5% trë lªn. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng thªm vèn ®iÒu lÖ tõ 1.000 tû VN§ ®Õn 1.500 tû VN§, ®¹t 5.000 ®Õn 6.000 tû VN§ vµo n¨m 2005. 18 KÕt luËn N¾m gi÷ mét vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ, Ng©n hµng h¬n bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo lu«n ph¶i nghiªn cøu vµ ®i tríc thêi ®¹i.§iÒu nµy kh«ng nh÷ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc mµ cßn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù lín m¹nh cña Ng©n hµng. Giê ®©y khi thÞ trêng víi nhiÒu nh©n tè cßn cha æn ®Þnh, viÖc nghiªn cøu gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ phøc t¹p nhng ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa r»ng chóng ta kh«ng thÓ kh«ng tiÕp cËn vµ lµm chñ trong thêi gian tíi. Còng víi xu híng toµn cÇu hãa nÒn kinh tÕ, c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ kh«ng ngõng më réng nhiÖm vô ®Æt ra víi ng©n hµng ngµy cµng cÊp b¸ch. ViÖc ®æi míi trong hÖ thèng c¶ vÒ c¸c v¨n b¶n ban hµnh, ph¸t triÓn nghiÖp vô, hiÖn ®¹i hãa c¬ së vËt chÊt còng nh viÖc ®µo t¹o ®éi ngò nh©n viªn lµ c¸c vÊn ®Ò ph¶i ®îc tõng bíc gi¶i quyÕt kÞp thêi. Ngoµi ra vÒ phÝa Ng©n hµng Nhµ níc vµ ChÝnh Phñ, c¸c biÖn ph¸p vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi s¸t thùc víi t×nh h×nh còng ®îc tiÕn hµnh ®ång bé ®Ó t¹o m«i trêng thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña NHTM. Kinh tÕ ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn theo híng më cöa, thÞ trêng ngo¹i hèi ho¹t ®éng kh«ng biªn giíi. Bëi vËy, ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ luån ph¶i ®îc hoµn thiÖn ®Ó gióp nÒn kinh tÕ hßa nhËp vµo xu híng ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi. 19 Lêi nãi ®Çu.....................................................................................................................................1 I. Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng ngo¹i th¬ng viÖt nam..................................................................2 1. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn:...............................................................................................................2 2.C¬ cÊu tæ chøc...................................................................................................................................4 II.C¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam......6 1.T×nh h×nh nguån vèn vµ c«ng t¸c huy ®éng vèn............................................................................6 2. Sö dông vèn.......................................................................................................................................8 3. C«ng t¸c tÝn dông..............................................................................................................................8 4. Ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i.......................................................................................................9 5. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ....................................................................................................11 5.1. Ho¹t ®éng cho vay ngo¹i tÖ........................................................................................................11 5.2. Thanh to¸n quèc tÕ.....................................................................................................................12 5.3.Nguån mua ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam..................................................12 5.4.Nguån b¸n ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam....................................................13 5.5Kinh doanh ngo¹i tÖ trong níc......................................................................................................13 5.6.Kinh doanh ngo¹i tÖ níc ngoµi....................................................................................................14 6. KÕt qu¶ kinh doanh........................................................................................................................15 III. ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam...................................................................................................................................................17 1.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng............................................................................................................17 2.Nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n..................................................................................................................19 IV. ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p trong thêi gian tíi...............................................20 KÕt luËn........................................................................................................................................21 20
- Xem thêm -