Tài liệu Báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank) hà nội

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

1. Giíi thiÖu chung vÒ Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi . Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi ®îc thµnh lËp ngµy 01/03/1985 , lµ thµnh viªn trong hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam , ®îc nhµ níc c«ng nhËn lµ doanh nghiÖp h¹ng 1 . Cïng víi sù ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam , chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi cã truyÒn thèng kinh doanh ®èi ngo¹i , thanh to¸n quèc tÕ , c¸c dÞch vô tµi chÝnh , ng©n hµng quèc tÕ kh¸c . §Õn cuèi n¨m 2006 chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi ®· cã m¹ng líi bao gåm : 06 Phßng giao dÞch . 01 QuÇy thu ®æi ngo¹i tÖ . Cïng 4 chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng trªn ®Þa bµn Hµ néi . Lµ mét trong nh÷ng chi nh¸nh hµng ®Çu cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam . Víi hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i cung cÊp c¸c dÞch vô tù ho¸ cao : VCB ONLINE , thanh to¸n ®iÖn tö liªn Ng©n hµng , VCB Money, ibanking , SMS Banking , hÖ thèng m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM , thÎ Vietcombank Connec 24 , Vietcombank MTV , Vietcombank SG24 . . . hÖ thèng thanh to¸n Sõ IT toµn cÇu vµ m¹ng líi ®¹i lý trªn 1400 Ng©n hµng t¹i 85 níc vµ vïng l·nh thæ trªn thÕ giíi , ®¶m b¶o phôc vô tèt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng . §Æc biÖt trong c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn , chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi lu«n chó träng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé n¨ng ®éng , nhiÖt t×nh vµ tÝnh th«ng nghiÖp vô cao . 2 . C¬ cÊu tæ chøc . 2.1 . S¬ ®å tæ chøc : 1 Ban gi¸m ®èc TiÕn sÜ NguyÔn Xu©n LuËt Gi¸m §èc Phô tr¸ch chung vµ phô tr¸ch ho¹t ®éng Ng©n hµng b¸n bu«n Phßng Ban NghiÖp Vô P. Quan hÖ kh¸ch hµng Qu¶n lý vèn vµ Kinh doanh ngo¹i tÖ P. Thanh to¸n XuÊt nhËp khÈu P. Tæ chøc C¸n bé P. KiÓm tra néi bé Bµ TRÞNH ThÞ ®øc Phã Gi¸m §èc Phô tr¸ch chung vµ phô tr¸ch ho¹t ®éng Ng©n hµng b¸n lÎ ¤ng Cao v¨n ®øc phã Gi¸m §èc Phô tr¸ch Qu¶n trÞ rñi ro vµ xö lý tµi s¶n Nî - Cã P. DÞch vô Ng©n Hµng P. Thanh to¸n thÎ P. Qu¶n lý rñi P. Tin häc ro TÝn dông thÓ nh©n X©y dùng c¬ Ph¸t triÓn m¹ng b¶n líi Bµ NguyÔn thÞ kim liªn Phã Gi¸m §èc Phô tr¸ch t¸c nghiÖp vµ ho¹t ®éng Ng©n Hµng P. Quü Ng©n P. KÕ to¸n tµi Qu¶n lý nî chÝnh c¸c héi ®ång Héi ®ång TÝn dông Héi ®ång Xö lý rñi ro chÝnh m¹ng líi - chi nh¸nh trùc thuéc CN Thµnh CN CÇu GiÊy CN Ch¬ng D CN Ba §×nh C«ng ¬ng Phßng Quan HÖ kh¸ch hµng Héi ®ång thi ®ua Hµnh qu¶n trÞ Héi ®ång L ¬ng Phßng KÕ to¸n vµ dÞch vô Phßng Hµnh chÝnh Ng©n quü Phßng Quan HÖ kh¸ch hµng Phßng KÕ to¸n vµ dÞch vô Phßng Hµnh chÝnh Ng©n quü Phßng Quan HÖ kh¸ch hµng Phßng KÕ to¸n vµ dÞch vô Phßng Hµnh chÝnh Ng©n quü Phßng Quan HÖ kh¸ch hµng Phßng KÕ to¸n vµ dÞch vô Phßng Hµnh chÝnh Ng©n quü CÁC PHÒNG GIAO DỊCH Héi ®ång MiÔn gi¶m l·i PGD sè 1 PGD sè 2 2 PGD sè 3 PGD sè 4 PGD sè 5 QuÇy thu ®æi ngo¹i tÖ 2.2 . C¸c dÞch vô mµ Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng cung cÊp : 2.2.1 VÒ tÝn dông  §Çu t vèn trung dµi h¹n , cho vay vèn lu ®éng VND vµ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi ®èi víi mäi lÜnh vùc : kinh doanh th¬ng m¹i , s¶n xuÊt , giao th«ng vËn t¶i , x©y dùng . . .  Ph¸t hµng b¶o l·nh vay vèn , ®Æt cäc , thùc hiÖn hîp ®ång . . . trong níc vµ níc ngoµi .  Liªn doanh liªn kÕt , gãp cæ phÇn . 2.2.2VÒ thanh to¸n quèc tÕ :  Më vµ thanh to¸n L/C nhËp khÈu .  Th«ng b¸o vµ thanh to¸n L/C xuÊt khÈu .  Thanh to¸n chøng tõ nhê thu .  ChuyÓn tiÒn thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu .  X¸c nhËn L/C trong níc vµ ngoµi níc .  B·o l·nh trong níc vµ quèc tÕ .  B·o l·nh thanh to¸n trong níc vµ quèc tÕ . 2.2.3 VÒ dÞch vô ng©n hµng :  §Çu t tù ®éng cho c¸c tµi kho¶n tËp trung vèn .  Thùc hiÖn c¸c giao dÞch mét cöa .  Huy ®éng vèn víi c¸c h×nh thøc ®a d¹ng : göi tiÕt kiÖm , kú phiÕu , tr¸i phiÕu , chøng chØ tiÒn giöi , ph¸t hµnh sÐc c¸ nh©n vµ c¸c lo¹i chøng tõ cã gi¸ kh¸c .  Thu ®æi ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi , sÐc du lÞch . . .  Chi tr¶ kiÒu hèi tõ c¸c níc trªn thÕ giíi , chuyÓn tiÒn níc ngoµi phôc vô c¸c nhu cÇu c¸ nh©n .  Ph¸t hµnh b·o l·nh , chøng nhËn ®¶m b¶o du häc , lao ®éng níc ngoµi . . .  Cho vay cÇm cè thÕ chÊp chøng tõ cã gi¸ , tµi s¶n . . . 3  Cho vay nhu cÇu tiªu dïng c¸ nh©n mua nhµ , «t« , du häc . . .  Ph¸t hµng vµ thanh to¸n thÎ quèc tÕ Visacard , Mastercard , American expresscard , JCB , Dinner Club . . .  Ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ rót tiÒn tù ®éng ATM Connect 24 .  Thanh to¸n ho¸ ®¬n ®iÖn , níc , ®iÖn tho¹i , b¶o hiÓm . . . qua m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM .  §¹i lý cho c¸c c«ng ty b¶o hiÓm lín nh : B¶o ViÖt , AIA , Prudential . . .  Thu tiÒn mÆt t¹i chç theo yªu cÇu víi dÞch vô kh¸ch hµng ®Æc biÖt . 2.2.4 VÒ dÞch vô Ng©n hµng hiÖn ®¹i : Dùa trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i , Vietcombank ®· cung cÊp cho c¸c kh¸ch hµng mét sè dÞch vô tiÖn Ých nh sau :  DÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö VCB Money ( dµnh cho kh¸ch hµng doanh nghiÖp ) : truy vÊn vµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n t¹i trô së cña kh¸ch hµng th«ng qua modem ®iÖn tho¹i .  DÞch vô ng©n hµng trùc tuyÕn I-Banking : truy vÊn c¸c th«ng tin tµi kho¶n vµ tÝn dông tøc thêi qua internet .  DÞch vô ng©n hµng qua ®iÖn tho¹i di ®éng SMS Banking : tra cøu th«ng tin vÒ tû gi¸ , l·i suÊt , c¸c ®iÓm ®Æt ATM , th«ng tin tµi kho¶n . . .b»ng c¸ch nh¾n tin ®Õn sè 8170 . 3 . Chøc n¨ng , nhiÖm vô c¸c phßng ban cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi . 3.1 . Phßng Quan hÖ kh¸ch hµng :  X¸c ®Þnh nhãm kh¸ch hµng môc tiªu .  LËp kÕ ho¹ch kh¸ch hµng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch .  §Çu mèi trong quan hÖ víi kh¸ch hµng .  X¸c ®Þnh giíi h¹n tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng vµ x©y dùng chÝnh s¸ch kh¸ch hµng .  Phèi hîp trong néi bé ng©n hµng ®Ó cung øng c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng . 4  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao . 3.2 . Phßng qu¶n lý rñi ro tÝn dông :  X©y dùng chiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch qu¶n lý rñi ro tÝn dông .  Qu¶n lý danh môc ®Çu t .  Trùc tiÕp tham gia thùc hiÖn c¸c quy tr×nh thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt tÝn dông  Gi¸m s¸t qu¸ tr×nh phª duyÖt tÝn dông .  Hç trî ph¸t hiÖn vµ kiÓm so¸t c¸c dÊu hiÖu rñi ro .  Tham gia ®µo t¹o nghiÖp vô .  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc ph©n c«ng . 3.3 . Phßng tæng hîp :  LËp kÕ ho¹ch kinh doanh , x©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c .  LËp , c«ng bè vµ qu¶n lý c¸c lo¹i gi¸ mua b¸n s¶n phÈm , dÞch vô ng©n hµng .  Qu¶n lý , ®iÒu hµnh vèn ngo¹i tÖ vµ ®ång ViÖt nam .  Kinh doanh ngo¹i tÖ .  Nghiªn cøu tæng hîp vµ ph©n tÝch kinh tÕ .  X©y dùng c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch , chñ tr¬ng cña ng©n hµng Ngäai Th¬ng ViÖt nam .  Thùc hiÖn ho¹t ®éng PR cña ng©n hµng .  Ph¸t triÓn më réng m¹ng líi .  C¸c nhiÖm vô kh¸c do ban gi¸m ®èc giao . 3.4 . Phßng kÕ to¸n thanh to¸n :  Bé phËn “ Xö lý nghiÖp vô chuyÓn tiÒn ” : Thùc hiÖn c¸c giao dÞch chuyÓn tiÒn .  Bé phËn qu¶n lý tµi kho¶n : Qu¶n lý toµn bé tµi kho¶n kh¸ch hµng vµ c¸c tµi kho¶n néi vµ ngo¹i b¶ng tæng kÕt tµi s¶n . 5  Bé phËn “ Qu¶n lý chi tiªu néi bé ” : Thùc hÞªn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn chi tiªu néi bé vµ c¸c nghiÖp vô kh¸c .  Bé phËn “ Th«ng tin kh¸ch hµng ” : Phôc vô tµi kho¶n kh¸ch hµng lµ TCKT .  Bé phËn “ KÕ to¸n giao dÞch ” : Xö lý c¸c giao dÞch liªn quan ®Õn tµi kho¶n cña c¸c kh¸ch hµng lµ tæ chøc kinh tÕ . Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n xuÊt , nhËp khÈu .  Thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh .  Thùc hiÖn nghiÖp vô chuyÓn tiÒn níc ngoµi .  Qu¶n lý vµ kiÓm tra mÉu dÊu ch÷ ký cña c¸c Ng©n hµng ®¹i lý .  Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao . Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 , c«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ sau :  Doanh sè thanh to¸n bï trõ : 4.124 tû ®ång .  Doanh sè thanh to¸n IBPS : 22.362. tû ®ång .  Doanh sè thanh to¸n IBT ONLINE :26.998 tû ®ång .  86 ®¬n vÞ ®¨ng ký tr¶ l¬ng qua tµi kho¶n víi doanh sè 34 tû ®ång/ th¸ng .  1.785 ®¬n vÞ më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng . 3.5 . Phßng qu¶n lý nî :  NhËp d÷ liÖu vµo trong hÖ thèng .  NhËn vµ lu d÷ liÖu hå s¬ tÝn dông .  Thùc hiÖn c¸c t¸c nghiÖp liªn quan ®Õn viÖc rót vèn .  LËp c¸c b¸o c¸o d÷ liÖu cña c¸c kho¶n vay .  Tham gia vµo qu¸ tr×nh thu nî , thu l·i .  Gãp ý söa ®æi ch¬ng tr×nh qu¶n lý nî vay .  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc ph©n c«ng . 6 3.6 . Phßng kinh doanh dÞch vô :  Huy ®éng vèn tiÕt kiÖm , kú phiÕu , tr¸i phiÕu , chøng chØ tiÒn göi , ph¸t hµnh sÐc c¸ nh©n vµ c¸c lo¹i chøng tõ cã gi¸ kh¸c .  Thu ®æi ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi , sÐc du lÞch . . .  Chi tr¶ kiÒu hèi , chuyÓn tiÒn níc ngoµi cho kh¸ch hµng c¸ nh©n .  Thùc hiÖn c¸c dÞch vô b¶o l·nh , chøng th . . .  Ph¸t hµnh vµ thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ Vietcombank theo thÓ lÖ quy ®Þnh .  Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng marketing kh¸ch hµng vÒ thÎ .  Ph¸t triÓn vµ qu¶n lý c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ , qu¶n lý c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM ®îc giao . Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 , c«ng t¸c dÞch vô ng©n hµng ®¹t ®îc c¸c kÕt qu¶ sau :  Sè lîng tµi kho¶n c¸ nh©n më míi : 12.862 tµi kho¶n , n©ng tæng sè TK c¸ nh©n më t¹i ng©n hµng : 57.335 tµi kho¶n .  ChuyÓn tiÒn trong níc : 214 tû ®ång .  ChuyÓn tiÒn ®i níc ngoµi : 446.400 USD .  Chi tr¶ kiÒu hèi : 19 triÖu USD .  Doanh sè b¸n ngo¹i tÖ tõ quÇy thu ®æi : 5 triÖu USD 3.7 . Phßng thanh to¸n thÎ :  Ph¸t hµnh vµ thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ Vietcombank theo thÓ lÖ quy ®Þnh .  Tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô ®¹i lý thanh to¸n thÎ do níc ngoµi ph¸t hµnh  Thùc hiÖn chøc n¨ng marketing kh¸ch hµng vÒ thÎ .  Ph¸t triÓn vµ qu¶n lý c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ , qu¶n lý c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM ®îc giao .  Tæng hîp , thèng kª vÒ c«ng t¸c ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ cña chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi .  Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kh¸c do ban gi¸m ®èc giao . 7 Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 , c«ng t¸c ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ cña VCBHN ®· ®¹t ®îc c¸c kÕt qu¶ sau :  Sè lîng thÎ ATM míi : 11.788 thÎ , n©ng tæng sè thÎ ATM ph¸t hµnh t¹i VCBHN : 105.344 thÎ .  Sè lîng thÎ tÝn dông míi : 325 thÎ , n©ng tæng sè thÎ tÝn dông t¹i VCBHN: 4.551 thÎ .  Sè lîng thÎ MTV míi : 541 thÎ , n©ng tæng sè thÎ MTV t¹i VCBHN : 2.285 thÎ  ThÎ ghi nî SGH24 : 423 thÎ . 3.8 . Phßng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu :  Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n xuÊt , nhËp khÈu .  Thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh .  Thùc hiªn nghiÖp vô chuyÓn tiÒn níc ngoµi .  Qu¶n lý vµ kiÓm tra mÉu dÊu ch÷ ký cña c¸c ng©n hµng ®¹i lý .  Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao . 3.9 . Phßng ng©n quü :  Thu chi c¸c lo¹i ngo¹i tÖ , tiÒn ViÖt nam ®ång , gi¸m ®Þnh tiÒn thËt , tiÒn gi¶ .  ChuyÓn tiÒn mÆt vµ sÐc du lÞch ®i tiªu thô níc ngoµi qua Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam .  Qu¶n lý kho tiÒn , quü nghiÖp vô , tµi s¶n thÕ chÊp , chøng tõ cã gi¸ .  §iÒu chuyÓn vµ ®iÒu hoµ tiÒn mÆt VND , ngo¹i tÖ vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ trong néi bé NHNTHN .  Ph©n lo¹i vµ thùc hiÖn c¸c giao dÞch ®èi víi tiÒn mÆt trong lu th«ng .  Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao . Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 , khèi lîng giao dÞch thu chi tiÒn mÆt qua VCBHN t¨ng nhiÒu .  Tæng thu chi VND ®¹t : 14.574 tû ®ång . 8  Tæng thu chi ngo¹i tÖ quy USD ®¹t : 229 triÖu USD .  Ph¸t hiÖn tiÒn gi¶ : 800 USD , 40.380.000 VND .  Sè lîng tiÒn thõa tr¶ l¹i : 196.900.000 VND . 3.10 . Phßng kiÓm tra néi bé :  LËp kÕ ho¹ch ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt vÒ kiÓm tra , kiÓm to¸n néi bé .  Thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm to¸n néi bé theo quy chÕ kiÓm to¸n néi bé ®èi víi DNNN do bé tµi chÝnh ban hµnh .  Lµm ®Çu mèi phèi hîp víi c¸c ®oµn thanh tra , c¬ quan ph¸p luËt , c¬ quan kiÓm to¸n trong viÖc thanh tra , kiÓm to¸n ®èi víi c¸c ho¹t ®éng ng©n hµng  Gióp gi¸m ®èc gi¶i quyÕt ®¬n th khiÕu n¹i , tè c¸o liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng . 3.11 . Phßng tin häc :  Thùc hiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ ng©n hµng .  Thùc hiÖn qu¶n lý vµ b¶o qu¶n , b¶o dìng toµn bé thiÕt bÞ tin häc cña chi nh¸nh vµ b¶o mËt th«ng tin . . .  TiÕp nhËn c¸c quy tr×nh kü thuËt vµ c¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒm øng dông nghiÖp vô cña NHNT VN .  X©y dùng kÕ ho¹ch vËt t , trang thiÕt bÞ míi vµ b¶o hµnh thiÕt bÞ tin häc .  Thùc hiÖn qu¶n trÞ m¹ng , cµi ®Æt c¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒm hÖ thèng m¹ng , thiÕt lËp hÖ thèng b¶o mËt cña hÖ thèng m¹ng . 3.12 . Tæ tÝn dông thÓ nh©n :  Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng c¸ nh©n . Cho vay cÇm cè , thÕ chÊp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh .  Tæ chøc , nghiªn cøu triÓn khai c¸c s¶n phÈm b¸n lÎ nh cho vay tr¶ gãp , cho vay du häc , cho vay ngêi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc ë níc ngoµi vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c . . .  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc ph©n c«ng . 3.13 . Phßng hµnh chÝnh nh©n sù : 9  Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n lùc . Bè trÝ ®iÒu ®éng , bæ nhiÖm miÔn nhiÖm , khen thëng , kû luËt , tiÕp nhËn , tuyÓn dông lao ®éng .  X©y dùng quy ho¹ch , båi dìng vµ qu¶n lý c¸n bé .  Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé nh©n viªn trong c¬ quan .  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh , qu¶n trÞ , x©y dùng c¬ b¶n , mua s¾m tµi s¶n .  Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c qu¶n lý , b¶o qu¶n tµi s¶n cña chi nh¸nh , c«ng t¸c lÔ t©n, phôc vô , b¶o vÖ trong ng©n hµng .  Trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña c¬ quan . Thùc hiÖn c«ng t¸c , v¨n th , lu tr÷ , in Ên , telex , fax . Qu¶n lý tµi liÖu mËt vµ b¶o qu¶n tµi liÖu l u tr÷ t¹i kho . 4 . Kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , nÒn kinh tÕ níc ta nãi chung vµ Hµ néi nãi riªng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n do sù ¶nh hëng tõ sù biÕn ®éng cña gi¸ dÇu má , vµng vµ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ m¹nh víi biªn ®é cao trong n¨m , dÞch cóm gia cÇm diÔn biÕn phøc t¹p . . . Hµ néi hiÖn lµ ®Þa ph¬ng cã chØ sè t¨ng gi¸ cao nhÊt trªn toµn quèc . Bªn c¹nh ®ã , Hµ néi cã thªm nhiÒu kªnh huy ®éng vèn míi nh ho¹t ®éng cña trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ néi , tr¸i phiÕu x©y dùng thñ ®« lÇn thø nhÊt , mét sè tæng c«ng ty ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp . . . khiÕn c¹nh tranh thu hót vèn ngµy cµng trë nªn quyÕt liÖt . Ngoµi ra , tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc cßn chËm , nhiÒu ch¬ng tr×nh dù ¸n cña chÝnh phñ , thµnh phè triÓn khai chËm , g©y ¸ch t¾c vÒ vèn cña c¸c doanh nghiÖp , qua ®ã còng ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng vµ chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng . Tuy vËy ®èi víi chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng hµ néi , cïng víi sù nç lùc chung cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam trong 3 n¨m ( 2004-2006 ) ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ kh¶ quan vÒ ho¹t ®éng kinh doanh . 4.1.T×nh h×nh huy ®éng vèn : C«ng t¸c huy ®éng vèn cña chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi trong 3 n¨m qua ®· duy tr× ®îc kÕt qu¶ tèt . Ph¸t huy truyÒn thèng , thÕ m¹nh cña Vietcombank vµ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn hiÖu qu¶ , thùc hiÖn thµnh c«ng viÖc ®a c¸c s¶n phÈm míi vÒ huy ®éng vèn vµo thÞ trêng theo chñ tr¬ng cña 10 Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam , tæng nguån vèn cña chi nh¸nh tiÕp tôc t¨ng cao , ®¹t 6.410 tû ®ång vµo n¨m 2004 t¨ng 16% so víi n¨m 2003 , ®¹t 8.260 tû ®ång vµo n¨m 2005 t¨ng 28,8% so víi n¨m 2004 , ®¹t 10.830 tû ®ång vµo n¨m 2006 t¨ng 31% so víi n¨m 2005 . Cô thÓ : - Ph©n lo¹i theo tiÒn :  Nguån vèn b»ng USD trong n¨m 2004 ®¹t 227 triÖu USD t¨ng 15% so víi n¨m 2003 , ®¹t 264 triÖu USD vµo n¨m 2005 t¨ng 17,2% so víi n¨m 2004  Nguån vèn b»ng VND ®¹t 2.835 tû ®ång vµo n¨m 2004 t¨ng 27% so víi n¨m 2003 , ®¹t 4.070 tû ®ång vµo n¨m 2005 t¨ng 43,3% so víi n¨m 2004 , ®¹t 5.584 tû ®ång vµo n¨m 2006 t¨ng 37% so víi cïng kú n¨m tríc . Trong 3 n¨m qua , huy ®éng vèn ngo¹i tÖ vÉn chiÕm tû lÖ cao h¬n so víi ®ång ViÖt Nam ( 51%- 56% ) . Tríc hÕt lµ do t©m lý ngêi d©n lo ng¹i l¹m ph¸t gia t¨ng , khi chØ sè gi¸ hµng ho¸ tiªu dïng t¨ng cao trong nh÷ng th¸ng cuèi n¨m . Thªm vµo ®ã , t©m lý vÒ viÖc ®ång tiÒn mÖnh gi¸ 100.000 ®ång b»ng chÊt liÖu polyme ®îc ®a vao lu th«ng th¸ng 09/2004 , gi¸ vµng cã dÊu hiÖu t¨ng , mét phÇn do t¸c ®éng tÝch cùc cña quyÕt ®Þnh t¨ng l·i suÊt tõ ®Çu n¨m cña chi nh¸nh theo l·i suÊt ®iÒu chØnh cña côc dù tr÷ liªn bang Mü lµm chªnh lÖch l·i suÊt gi÷a USD vµ VND ngµy cµng thu hÑp . Tõ n¨m 2004 ®Õn cuèi n¨m 2005 , FED liªn tôc t¨ng l·i suÊt 13 lÇn tõ 12,5% lªn tíi 4,25%/ n¨m , trong khi chØ sè gi¸ tiªu dïng ( CPI ) cña ViÖt Nam n¨m 2005 t¨ng 8,4% . VÒ c¬ cÊu nguån vèn , do nguån tiÒn göi tiÕt kiÖm lu«n chiÕm tû träng lín nªn nguån vèn huy ®éng bÞ ¶nh hëng bëi diÔn biÕn l·i suÊt trªn thÞ trêng , nhÊt lµ víi chiÒu híng l·i suÊt gia t¨ng trong c¶ n¨m 2005 . Bªn c¹nh ®ã , nguån tiÒn göi thanh to¸n vÉn duy tr× t¨ng trëng æn ®Þnh , ®¹t 1.740 tû vµo cuèi n¨m 2005 . C¸c ®ît huy ®éng kú phiÕu cña Ng©n hµng còng ®¹t ®îc kÕt qu¶ kh¶ quan , gãp phÇn t¨ng cao nguån vèn huy ®éng . - Ph©n lo¹i ®èi tîng huy ®éng :  Huy ®éng tõ d©n c ®¹t 4.535 tû ®ång vµo n¨m 2004 t¨ng 15% so víi n¨m 2003 chiÕm 71% tæng nguån vèn huy ®éng , ®¹t 7.257 tû ®ång vµo n¨m 2006 t¨ng 23% so víi n¨m 2005 chiÕm 75% tæng nguån vèn huy ®éng .  Huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ ®¹t 1.392 tû ®ång t¨ng 36% so víi n¨m 2003 chiÕm 22% trong tæng nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh , ®¹t 2.415 11 tû ®ång t¨ng 51% so víi n¨m 2005 vµ chiÕm 25% trong tæng nguån vèn huy ®éng . C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn cña chi nh¸nh tiÕp tôc ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng ch©m hiÖu qu¶ vµ an toµn , ®¶m b¶o c©n ®èi gi÷a kh¶ n¨ng sinh lêi vµ kh¶ n¨ng thanh kho¶n cho ®ång vèn cña ng©n hµng . Tæng møc sö dông vèn sinh lêi chiÕm 98,7% tæng nguån vèn . Trong ®ã , ®Çu t tÝn dông chiÕm 44% , phÇn cßn l¹i thùc hiÖn ®iÒu chuyÓn vèn néi bé , t¨ng n¨ng lùc nguån vèn cho toµn hÖ thèng , ®¸p øng nhu cÇu cung øng vèn lu ®éng vµ vèn cho c¸c dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh , ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n . C«ng t¸c sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cña Chi nh¸nh ®· gãp phÇn thóc ®Èy tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cña Thñ ®«, kÕt qu¶ nh sau: 12 B¶ng 1: Sè liÖu vÒ sö dông vèn 2005 ChØ tiªu Tæng sö dông vèn A/§ång ViÖt Nam - Tæng d nî cho vay Trong ®ã: + D nî vèn ng¾n h¹n + D nî vèn Trung & dµi h¹n + Nî qu¸ h¹n - T/göi t¹i VCBTW C¸c kho¶n kh¸c B/ Ngo¹i tÖ (quy VND) - Tæng d nî cho vay Trong ®ã: + D nî vèn ng¾n h¹n + D nî vèn trung & dµi h¹n + Nî qu¸ h¹n - T/göi t¹i VCB TW - TSC§,TSL§ & kh¸c N¨m 2005 8.260.161 4.069.701 1.710.532 1.202.154 §¬n vÞ: triÖu VND % so víi 2004 128,77 143,33 107,62 95,56 425.649 135,62 82.730 2.044.963 314.206 4.190.460 1.8070.496 1.319.117 199,56 139,42 117,23 110,24 107,48 474.599 117,23 13.780 2.336.721 46.243 135,86 21,50 13 4.2. Ho¹t ®éng tÝn dông : C«ng t¸c tÝn dông cña chi nh¸nh trong 3 n¨m qua ( 2004 - 2006 ) tiÕp tôc ®îc më réng víi ph¬ng ch©m kiÓm so¸t rñi ro chÆt chÏ h¬n vµ trªn ®µ t¨ng trëng cao . Víi nç lùc cña c¸n bé Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi , tÝnh ®Õn 31/12/2006 , d nî tÝn dông cña chi nh¸nh íc ®¹t 4.274 tû ®ång , t¨ng 21,5% so víi n¨m 2005 vµ t¨ng 32,4% so víi n¨m 2004 . VÒ c¬ cÊu tÝn dông , cho vay USD chiÕm tû träng cao h¬n víi cho vay VND : - D nî cho vay b»ng ngo¹i tÖ n¨m 2005 ®¹t 1.807 tû ®ång ( quy VND ) , chiÕm 51,38% tæng d nî . - D nî cho vay b»ng VND n¨m 2005 ®¹t 1.711 tû ®ång , chiÕm 48,62% tæng d nî . Víi lîi thÕ vÒ nguån vèn huy ®éng , chi nh¸nh ®· chñ ®éng më réng ho¹t ®éng tÝn dông víi ph¬ng ch©m an toµn vµ hiÖu qu¶ , qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho ®ång vèn ng©n hµng ph¸t huy ®îc vai trß thóc ®Èy kinh tÕ thñ ®« t¨ng trëng Thùc hiÖn quy tr×nh tÝn dông míi theo quyÕt ®Þnh 90/Q§>NHNT.QLTD ngµy 26/05/2006 cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam ¸p dông ®èi víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp , phßng qu¶n lý rñi ro tÝn dông ®· tõng bíc gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹o ®µ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cho Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi , gãp phÇn lµm cho ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng doanh nghiÖp cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi tiÕp cËn víi tËp qu¸n quèc tÕ vÒ qu¶n lý trong ho¹t ®éng ng©n hµng . §Ó më réng quan hÖ kh¸ch hµng vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c tÝn dông , ®éi ngò c¸n bé VCBHN ®· chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng , c¸c dù ¸n , c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ thi , t¹o ®iÒu kiÖn hç trî kÞp thêi nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Bªn c¹nh ®ã , Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi lu«n quan t©m duy tr× vµ cñng cè ®éi ngò kh¸ch hµng truyÒn thèng . Phong c¸ch giao dÞch cña c¸n bé tÝn dông vµ chÊt lîng c¸c s¶n phÈm tÝn dông cña chi nh¸nh ®· t¹o niÒm tin vµ uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng , t¹o ®iÒu kiÖn cïng kh¸ch hµng kinh doanh hiÖu qu¶ . Bªn c¹nh ®éi ngò kh¸ch hµng truyÒn thèng vÒ xuÊt nhËp , chi nh¸nh ®ang më réng thªm lo¹i h×nh cho vay tiªu dïng víi nhiÒu h×nh thøc cho vay u ®·i , hÊp dÉn . TÝnh ®Õn 31/12/2006 , d nî t¹i bé phËn tÝn dông thÓ nh©n ®¹t 151 tû 14 ®ång . Nh×n chung , c¸c kho¶n vay c¸ nh©n cã chÊt lîng tèt , ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tr¶ nî ng©n hµng . Quan ®iÓm më réng tÝn dông ®i kÌm n©ng cao chÊt lîng tÝn dông cña chi nh¸nh lu«n ®îc qu¸n triÖt . Tuy nhiªn , do t×nh h×nh khã kh¨n chung , ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n vµ cÇu ®êng do thanh quyÕt to¸n chËm nªn tr¶ nî ng©n hµng cha ®óng h¹n . §Õn 31/12/2006 , d nî qu¸ h¹n lµ 105 tû ®ång chiÕm 2,46% tæng d nî . Nî qu¸ h¹n chñ yÕu tËp trung t¹i mét sè c«ng ty cÇu vµ mét sè doanh nghiÖp xuÊt khÈu kh¸ nh¹y c¶m tríc nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ truêng . Chi nh¸nh ®· rÊt quan t©m , ®èc thóc ®¬n vÞ trong viÖc chi tr¶ c¶ gèc vµ l·i vay . Chi nh¸nh hiÖn ®· thµnh lËp tæ xö lý nî xÊu t¹i chi nh¸nh cÊp 1 vµ c¸c chi nh¸nh cÊp 2 , quyÕt t©m vµ triÖt ®Ó trong c«ng t¸c xö lý nî xÊu . B¶ng 2: Sè liÖu ho¹t ®éng tÝn dông n¨m 2005 §¬n vÞ: TriÖu ®ång Dsè cho vay ChØ tiªu 1/TD ng¾n h¹n a- §ång ViÖt Nam Trong ®ã nî qu¸ han b-Ngo¹i tÖ (quy VND) Trong ®ã nî qu¸ h¹n 2/ TD trung dµi h¹n a-§ång ViÖt Nam Trong ®ã nî qu¸ h¹n b-Ngo¹i tÖ (Quy VND) Trong ®ã nî qu¸ h¹n Tæng sè N¨m 2005 12.240.474 6.172.354 1.319.404 6.068.120 668.020 1.546.576 502.770 277.698 740.806 246.307 13.787.050 Dsè thu nî % so víi n¨m 2004 143,64 141,17 N¨m 2005 12.130.654 6.159.089 1.250.296 5.611.565 663.298 1.367.444 653.649 265.131 713.795 244.748 13.498.098 146,24 152,64 205,10 119,63 144,60 % so víi n¨m 2004 158,59 150,79 157,43 210,14 243,42 186,76 162,63 D nî % so víi 31/12/2005 n¨m 2004 2.602.837 104,41 1.271.502 101,05 69.348 1.331.335 107,82 12.229 915.191 124,33 439.029 132,54 13.380 476.162 117,62 1.559 3.518.028 108,95 4.3 C«ng t¸c thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu : Trong 2 n¨m ( 2004 - 2005 ) ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña níc ta gÆp nhiÒu khã kh¨n : m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t , c¸c quy ®Þnh rµo c¶n vÒ xuÊt khÈu ngµy cµng chÆt chÏ , gi¸ mét sè vËt t vµ dÞch vô ®Çu vµo t¨ng lµm h¹n chÕ søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ trªn thÞ trêng quèc tÕ . . . Tuy nhiªn , víi nhiÒu c¬ chÕ , chÝnh s¸ch thuËn lîi cña chÝnh phñ vµ ®îc sù quan t©m chØ ®¹o cña thµnh phè , tæng kinh ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 2005 ®¹t 69,11 tû USD , 15 t¨ng 18,2% so víi n¨m 2004 . T¹i VCBHN , doanh sè thanh to¸n XNK n¨m 2005 còng t¨ng m¹nh . Kim ng¹ch thanh to¸n XNK qua chi nh¸nh n¨m 2005 ®¹t 482,77 triÖu USD , t¨ng 15,9% so víi n¨m 2004 . Kim ng¹ch thanh to¸n NhËp khÈu : ®¹t 328,9 triÖu USD , t¨ng 9,2% so víi n¨m 2004 . Trong ®ã : - Thanh to¸n L/C : 253,37 triÖu USD , t¨ng 14,7% so víi n¨m 2004 . - Nhê tõ vµ chuyÓn tiÒn : 75,53% triÖu USD , gi¶m 5,9% so víi n¨m 2004 Kim ng¹ch thanh to¸n xuÊt khÈu : ®¹t 153,87 triÖu USD , t¨ng 33,63% so víi n¨m 2004 . Trong ®ã : - Thanh to¸n L/C : 46,27 triÖu USD , t¨ng 52,7% so víi n¨m 2004 . - Nhê thu vµ chuyÓn tiÒn : 107,6 triÖu USD , t¨ng 26,7% so víi n¨m 2004 B¶o l·nh : - Ph¸t hµnh b¶o l·nh : 40 tû ®ång . - Gi¶i to¶ b¶o l·nh : 52 tû ®ång . - D nî b¶o l·nh : 145 tû ®ång . N¨m 2004 vµ 2005 kh«ng cã ph¸t sinh rñi ro trong thanh to¸n XNK vµ b¶o l·nh . Cã ®îc kÕt qu¶ nh trªn lµ do uy tÝn , chÊt lîng thanh to¸n quèc tÕ lu«n lµ vÊn ®Ò ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu trong c«ng t¸c thanh to¸n XNK t¹i chi nh¸nh . Do lµm tèt c«ng t¸c phôc vô kh¸ch hµng , c«ng t¸c ph¸t triÓn m¹ng líi vµ sù phèi hîp , hç trî hiÖu qu¶ cña c¸c bé phËn nghiÖp vô cã liªn quan cña chi nh¸nh nh tÝn dông , kinh doanh ngo¹i tÖ , kÕ to¸n tµi chÝnh . . . N¨m 2006 c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ cã chÊt lîng tèt víi tæng doanh sè xuÊt nhËp khÈu c¶ n¨m ®¹t 513,6 triÖu USD , t¨ng 6,4% so víi cïng kú n¨m 2005 . NhËp khÈu ®¹t 337,2 triÖu USD , gi¶m 2,5% so víi n¨m 2005 . XuÊt khÈu ®¹t 176,4 triÖu USD , t¨ng 15% so víi n¨m 2005 . 4.4. Kinh doanh ngo¹i tÖ : Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ cña chi nh¸nh trong n¨m 2006 ®¹t 896 triÖu USD t¨ng 4% so víi n¨m 2005 vµ t¨ng 19,8% so víi n¨m 2004 . Ngo¹i tÖ mua ®îc phÇn lín tõ nguån c¸c tæ chøc kinh tÕ ®¸p øng cho nhu cÇu thanh to¸n nhËp khÈu t¹i chi nh¸nh . 16 Doanh sè mua vµo : 448,7 triÖu USD . Doanh sè b¸n ra : 447,3 triÖu USD . Trong n¨m 2006 , lîng ngo¹i tÖ b¸n cho VCBTW t¨ng 88% so víi cïng kú n¨m tríc . Chi nh¸nh ®· gi¶m lÖ thuéc tèi ®a vµo nguån mua tõ Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam , gãp phÇn hç trî cho nguån ngo¹i tÖ cña hÖ thèng . L·i kinh doanh ngo¹i tÖ trong n¨m 2006 ®¹t gÇn 8 tû ®ång , t¨ng 17% so víi n¨m 2005 . C«ng t¸c kinh doanh ngo¹i tÖ cña chi nh¸nh lu«n nghiªm chØnh thùc hiÖn ®óng chÕ ®é qu¶n lý ngo¹i hèi cña Ng©n hµng Nhµ níc . 4.5 C«ng t¸c kÕ to¸n : Víi viÖc ¸p dông c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i , c«ng t¸c thanh to¸n cña ng©n hµng ®· ®¶m b¶o chÝnh x¸c , kÞp thêi cho c¸c giao dÞch chuyÓn vèn cña kh¸ch hµng víi thêi gian ng¾n nhÊt vµ chÊt lîng tèt nhÊt , t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn cña ®ång vèn ng©n hµng . Nhê ®ã , sè lîng kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch ngµy cµng ®«ng , sè lîng kh¸ch hµng më kho¶n míi n¨m 2005 t¨ng 22,43% so víi n¨m 2004 , ®a tæng sè tµi kho¶n cña doanh nghiÖp t¹i chi nh¸nh cuèi n¨m 2005 lªn 2.653 tµi kho¶n , kh«ng cã sù phµn nµn hoÆc khiÕu n¹i cña bÊt cø kh¸ch hµng nµo vÒ th¸i ®é phôc vô vµ chÊt lîng phôc vô t¹i kh©u thanh to¸n , kÕ to¸n cña ng©n hµng . C«ng t¸c thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng vµ thanh to¸n IBT ONLINE ®· ®¹t kÕt qu¶ cao vÒ sè lîng vµ chÊt lîng . - Doanh sè thanh to¸n bï trõ ®¹t 9.325 tû ®ång , t¨ng 115 so víi n¨m 2005 . - Doanh sè thanh to¸n IBPS ®¹t 33.008 tû ®ång , t¨ng 53% so víi n¨m 2005 . - Doanh sè thanh to¸n IBT online ®¹t 34.293 tû ®ång , t¨ng 60% so víi n¨m 2005 . HiÖn chi nh¸nh cã 182 ®¬n vÞ ®¨ng ký tr¶ l¬ng qua tµi kho¶n víi doanh sè h¬n 55 tû ®ång/ th¸ng , 3.741 ®¬n vÞ më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng , t¨ng 26% so víi cuèi n¨m 2005 . Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh , nép ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c kho¶n thuÕ ®èi víi nhµ níc . 4.6 C«ng t¸c ng©n quü : 17 N¨m 2006 , khèi lîng giao dÞch thu chi tiÒn mÆt t¨ng nhiÒu , lîng tiÒn ngo¹i tÖ còng nh tiÒn ViÖt Nam ®ång qua quü Ng©n hµng t¨ng m¹nh . N¨m 2006 , tæng thu chi VN§ ®¹t 32.694 tû ®ång , t¨ng 18% so víi n¨m 2005 , thu chi ngo¹i tÖ quy USD ®¹t 859 triÖu USD , t¨ng 2% so víi n¨m 2005 . Víi ý thøc tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc , c«ng t¸c Ng©n quü cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi lu«n ®¶m b¶o an toµn , thêng xuyªn kiÓm tra , ®«n ®èc thùc hiÖn ®óng quy tr×nh thu tiÒn mÆt , ngo¹i tÖ vµ ng©n phiÕu thanh to¸n theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh , tæ chøc tèt c«ng t¸c thu chi vµ ®iÒu hoµ tiÒn mÆt , ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu tiÒn mÆt cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng , t¹o ®îc lßng tin víi kh¸ch hµng . Bªn c¹nh ®ã , cïng víi sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña ban Gi¸m §èc còng nh sù nç lùc cña tõng giao dÞch viªn nªn mÆc dï lu«n cã sù thay ®æi vÒ mÆt nh©n sù , c¸c nghiÖp vô ®a d¹ng , khèi lîng c«ng viÖc nhiÒu vÉn lu«n ®¶m b¶o chi ®ñ , ®óng , thùc hiÖn tr¶ l¹i tiÒn thõa cho kh¸ch , thu ®îc nhiÒu tiÒn gi¶ mµ vÉn ®¶m b¶o gi¶i phãng kh¸ch hµng nhanh chãng cïng th¸i ®é phôc vô nhiÖt t×nh . HiÖn nay , tiÒn gi¶ ®ång ViÖt nam còng nh ngo¹i tÖ lu th«ng trªn thÞ trêng rÊt nhiÒu , ®Æc biÖt lo¹i 100.000® , 50.000® , 20.000® c«tton cò kh«ng thÓ kiÓm tra b»ng m¸y , hÇu hÕt ph¶i kiÓm ®Õn thñ c«ng , mÊt kh¸ nhiÒu thêi gian . §Æc biÖt trong thêi gian gÇn ®©y trªn thÞ trêng xuÊt hiÖn lo¹i 100.000® vµ 50.000® polyme gi¶ , g©y nhiÒu khã kh¨n cho c¸n bé lµm c«ng t¸c kho quü . Sè lîng tiÒn gi¶ ®· ®îc ph¸t hiÖn vµ tÞch thu nh sau : - VND : 118.925.000 - USD : 2.950 - EUR : 1.000 - GBP : 40 Víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ trung thùc cao trong c«ng viÖc , c¸n bé lµm c«ng t¸c ng©n quü cña chi nh¸nh ®· ph¸t hiÖn vµ tr¶ l¹i cho kh¸ch tæng sè tiÒn thõa lµ VND : 496.410.000 vµ USD : 3.000 4.7 Kinh doanh dÞch vô : Lu«n ®îc sù quan t©m vµ chØ ®¹o kÞp thêi cña ban Gi¸m ®èc . Víi chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng vµ tõng bíc ®a c¸c s¶n phÈm ng©n hµng hiÖn ®¹i vµo tiÕp cËn cuéc sèng , Ban l·nh ®¹o chi nh¸nh ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c khuyÕch tr¬ng c¸c tiÖn Ých dÞch vô ng©n hµng , n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng nh»m thu hót ®«ng ®ñ kh¸ch hµng Thñ 18 ®« vµ c¸c tØnh l©n cËn ®Õn sö dông c¸c dÞch vô cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng . C«ng t¸c dÞch vô Ng©n hµng ph¸t triÓn lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng t¸c ®éng ®Õn tèc ®é t¨ng trëng nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh . - Sè lîng tµi kho¶n c¸ nh©n më míi t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi liªn tôc t¨ng , gãp phÇn thóc ®Èy thanh to¸n b»ng c¸c ph¬ng thøc nh uû nhiÖm thu , uû nhiÖm chi , chuyÓn tiÒn , tr¶ l¬ng tù ®éng . . . ®· t¹o thªm nhiÒu tiÖn Ých trong thanh to¸n cho kh¸ch hµng , khuyÕn khÝch kh¸ch hµng göi tiÒn vµo ng©n hµng , gãp phÇn më réng viÖc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt . TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2006 , sè lîng tµi kho¶n c¸ nh©n më t¹i chi nh¸nh ®¹t : 33.714 tµi kho¶n , n©ng tæng sè tµi kho¶n c¸ nh©n më t¹i chi nh¸nh lµ 97.905 tµi kho¶n , t¨ng 33% so víi n¨m 2005 . - ChuyÓn tiÒn trong níc ®¹t 279,85 tû ®ång , t¨ng 20% so víi n¨m 2005 - ChuyÓn tiÒn ®i níc ngoµi ®¹t 2.466 ngµn USD , b»ng 69% so víi n¨m 2005 . - Chi tr¶ kiÒu hèi ®¹t gÇn 65 triÖu USD , t¨ng 68% so víi n¨m 2005 . 4.8 C«ng t¸c ph¸t hµnh thÎ vµ thanh to¸n thÎ : Lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng ®i ®Çu trong viÖc ph¸t hµnh vµ thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ , hiÖn nay Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®ang ph¸t hµnh vµ chÊp nhËn thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ néi ®Þa vµ quèc tÕ nh : Visa , MasterCard , Dinner Club , Amex , JCB , VCB Connect 24 . . . Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®· liªn minh víi c¸c ng©n hµng cæ phÇn ®Ó ph¸t triÓn m¹ng líi ng©n hµng ®¹i lý , m¹ng líi dÞch vô thÎ vµ thóc ®Èy hîp t¸c dÞch vô thÎ gi÷a ng©n hµng vµ doanh nghiÖp víi c¸c ch¬ng tr×nh hîp t¸c nh thanh to¸n tiÒn ®iÖn , níc , cíc ®iÖn tho¹i , internet , phÝ b¶o hiÓm . . . Víi m¹ng líi ATM vµ c¸c ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ réng kh¾p trªn toµn quèc , sè lîng thÎ do VCB ph¸t hµnh ngµy cµng t¨ng . - Sè lîng thÎ ATM ph¸t hµnh míi trong n¨m 2006 cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi ®¹t 35.139 thÎ , t¨ng 44% so víi n¨m 2005 , t¨ng 76,7% so víi n¨m 2004 vµ vît 32% kÕ ho¹ch n¨m 2006 , n©ng tæng sè thÎ cña chi nh¸nh lªn 93.556 thÎ . - Sè lîng ph¸t hµnh thÎ tÝn dông míi ®¹t 2.720 thÎ , t¨ng 155% so víi n¨m 2005 , t¨ng 755% so víi n¨m 2004 vµ vît 127% kÕ ho¹ch n¨m 2006 , n©ng tæng sè thÎ tÝn dông cña chi nh¸nh ®¹t 5.970 thÎ . 19 Doanh sè thanh to¸n tiÒn mÆt vît 10% so víi n¨m 2005 . Chi nh¸nh Hµ néi trong n¨m 2006 , cã 26 ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ míi , t¨ng 37% so víi n¨m 2005 n©ng tæng sè ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ cña chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi lªn 77 ®¬n vÞ . KÕt qu¶ kinh doanh trong 3 n¨m ( 2004 - 2006 ) : N¨m 2005 : Tæng thu : 437.396.379.861 ®ång , t¨ng 37% so víi n¨m 2004 . Tæng chi : 370.760.561.209 ®ång , t¨ng 55% so víi n¨m 2004 . Lîi nhuËn : 66.635.818.652 ®ång . Tæng lîi nhuËn cña chi nh¸nh n¨m 2005 ®¹t 66,6 tû ®ång , gi¶m 16% so víi n¨m 2004 . Lîi nhuËn n¨m 2005 gi¶m so víi n¨m 2004 lµ do tõ ®Çu n¨m 2005 , chi nh¸nh ®· trÝch lËp dù phßng rñi ro 67,7 tû ®ång theo quyÕt ®Þnh 493/2005/Q§-NHNN ngµy 22/04/2005 vÒ ph©n lo¹i nî vµ sö dông dù phßng rñi ro tÝn dông cña Ng©n hµng Nhµ níc . Do ®ã , nÕu tÝnh gép c¶ kho¶n 67,7 tû dù phßng rñi ro nªu trªn th× lîi nhuËn cña chi nh¸nh íc ®¹t 134,4 tû , t¨ng 70% so víi n¨m 2004 . N¨m 2006 : Tæng thu t¨ng 54% , tæng chi t¨ng 70% so víi n¨m 2005 . Lîi nhuËn sau thuÕ ®¹t 33 tû ®ång sau khi ®· trÝch lËp dù phßng rñi ro . 5 . §¸nh gi¸ mét sè h¹n chÕ trong t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi : 5.1 Mét sè khã kh¨n víng m¾c trong ho¹t ®éng Ng©n hµng : - MÆt b»ng l·i suÊt chung trªn thÞ trêng hiÖn ®ang ë møc cao , g©y khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn tõ tiÕt kiÖm d©n c , ®Æc biÖt trªn ®Þa bµn Hµ néi lµ n¬i cã møc ®é c¹nh tranh cao víi trªn 100 TCTD . MÆt kh¸c , l·i suÊt ®Çu vµo còng kÐo theo l·i suÊt ®Çu ra t¨ng t¬ng øng . Møc chªnh lÖch l·i suÊt ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi tuy ®· t¨ng lªn nhng vÉn thÊp h¬n so víi toµn hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i th¬ngViÖt nam . - Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng tËp trung dµnh vèn ®iÒu chuyÓn vµ göi cã kú h¹n VCBTW , t¨ng n¨ng lùc vÒ vèn cho hÖ thèng vµ sö dông ®Õn møc tèi ®a vµ cã hiÖu qu¶ nguån vèn cña chi nh¸nh . Tuy nhiªn , do møc l·i suÊt ®iÒu chuyÓn néi bé cha hîp lý vµ kh«ng tÝnh ®Õn l·i suÊt huy ®éng ®Çu vµo cña chi nh¸nh nªn chi nh¸nh ®ang gÆp khã kh¨n rÊt lín ®Õn doanh lîi , lµm ¶nh hëng ®Õn u thÕ huy ®éng vèn cña chi nh¸nh . Tuy nhiªn , víi môc tiªu më réng thÞ phÇn vµ phôc vô kh¸ch hµng tèt nhÊt , chi nh¸nh vÉn ph¶i duy tr× møc l·i suÊt hÊp dÉn ®ang ¸p dông trong thêi gian qua . 20
- Xem thêm -