Tài liệu Báo cáo thực tập tại ngân hàng ngoại thương (vietcombank) hà nội

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

1 Tæng quan vÒ Vietcombank Hµ néi A/ Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕu I. LÞch sö h×nh thµnh: Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi (Vietcombank Hµ néi) ®îc thµnh lËp ngµy 01/03/1985 theo QuyÕt ®Þnh sè 177/ NH.Q§ cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt nam. Tr¶i qua 20 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh, chi nh¸nh Ng©n hµng ngo¹i th¬ng Hµ néi ®· kh«ng ngõng lín m¹nh, kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ quan träng cña m×nh, trë thµnh mét trong nh÷ng chi nh¸nh hµng ®Çu trong hÖ thèng ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam vµ cã nhiÒu ®ãng gãp vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña Thñ ®« Hµ néi. Nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp, chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi cã trô së t¹i sè nhµ 31 phè Ng« Th× NhËm. C¬ së vËt chÊt ban ®Çu cña Ng©n hµng rÊt thiÕu thèn, chËt chéi, trang thiÕt bÞ l¹c hËu. ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn lóc ®ã ®îc ®iÒu chuyÓn tõ Ng©n hµng Nhµ níc, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam tõ mét chi nh¸nh ng©n hµng kh¸c. §îc thµnh lËp víi môc ®Ých hç trî ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i cña Thñ ®«, giai ®o¹n nµy, chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi ®îc ph©n c«ng phôc vô mét sè doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ngo¹i th¬ng du lÞch … vµ ho¹t ®éng cña mét sè tæ chøc quèc tÕ t¹i Hµ néi vµ trong n íc. Víi sè lîng kh¸ch hµng ban ®Çu rÊt khiªm tèn, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cßn nhiÒu khã kh¨n, nhng tËp thÓ c¸n bé l·nh ®¹o vµ nh©n viªn chi nh¸nh ®· cè g¾ng kh¾c phôc khã kh¨n vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. Tõ nh÷ng n¨m 1986- 1987, nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn tõ c¬ chÕ tËo trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh híng X· héi chñ nghÜa. Tríc yªu vÇu ®æi míi cÊp b¸ch ®Æt ra ®èi víi ho¹t ®éng ng©n hµng, ®Ó theo kÞp Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi ®· nhanh chãng chuyÓn ®æi ®Ó thÝch nghi víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh doanh míi. Thêi gian ®Çu chuyÓn ®æi, c¸n bé nh©n viªn Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n bì ngì, lo l¾ng tríc c¬ chÕ míi. Toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi ®É nç lùc lµm viÖc vît qua khã kh¨n, chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng, nghiªn cøu c¸ch thøc kinh doanh, tæ chøc ho¹t ®éng thanh to¸n vµ ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c doanh nghiÖp. Tõ con sè khiªm tèn ban ®Çu chØ cã 20 doanh nghiÖo kh¸ch hµng ®Çu tiªn cu¶ Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi, anh chÞ em c¸n bé nghiÖp vô ®É dÇn dÇn tiÕp cËn vµ thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi lµ c¸c doanh nghiÖp cã tiÒm n¨ng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, kinh doanh th¬ng m¹i, vËn t¶i cña Thñ ®«. §îc sù quan t©m gióp ®ì cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt nam, cña UBND TP Hµ néi vµ cña Ng©n hµng Ngoai th¬ng ViÖt Nam, n¨m 1992, Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi chuyÓn trô së vÒ 78 Phè NguyÔn Du, Hµ néi. Víi c¬ së vËt chÊt réng r·i vµ thuËn tiÖn h¬n cho 2 c¸n bé nh©n viªn ®îc tiÕp cËn; phôc vô thªm nhiÒu kh¸ch hµng vµ n©ng cao chÊt lîng dÞch vô ng©n hµng. Cïng víi bíc chuyÓn kinh tÕ Thñ ®« tõ nh÷ng n¨m cuèi thËp kû 90 ®Õn nay, Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi ®· tõng bíc më réng quy m« ho¹t ®éng, ¸p dông c«n nghÖ tiªn tiÕn trong ho¹t ®éng ng©n hµng, ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng, më réng m¹ng líi ho¹t ®éng, n©ng cao chÊt lîng phôc vô vµ ngµy cµng ®îc quý kh¸ch hµng tin cËy, ®èi t¸c trong vµ ngoµi níc tin tëng. Tr¶i qua chÆng ®êng h¬n 20 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, vît qua nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch, ®Õn nay Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi ®· cã nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh trong ho¹t ®éng ng©n hµng. Víi m¹ng líi hiÖn nay gåm cã chi nh¸nh cÊp 1; 4 chi nh¸nh cÊp 2 vµ 5 phßng giao dÞch trùc thuéc trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ néi, cô thÓ lµ: Chi nh¸nh cÊp 2: Chi nh¸nh cÊp 2 Thµnh c«ng: 30-32 L¸ng H¹ Chi nh¸nh cÊp 2 CÇu GiÊy 98 Hoµng Quèc ViÖt Chi nh¸nh cÊp 2 Ch¬ng D¬ng 564 NguyÔn V¨n Cõ Chi nh¸nh cÊp 2 Ba §×nh 39 §µo TÊn C¸c phßng giao dÞch PGD sè 1: 2 Hµng Bµi PGD sè 2: 14 TrÇn B×nh Träng PGD sè 3: 1 Hµng §ång PGD sè 4: 36 Hoµng CÇu PGD sè 5: Khu CC2 K§T B¾c Linh §µm QuÇy giao dÞch t¹i s©n bay quèc tÕ Néi Bµi II. Tæ chøc bé m¸y Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam, thùc hiÖn chøc n¨ng kinh doanh tiÒn tÖtÝn dông, dÞch vô Ng©n hµng vµ thùc hiÖn nhiÖm vô cña mét Ng©n hµng ®èi ngo¹i lµ phôc vô c¸c doanh nghiÖp lµm c«ng t¸c s¶n xuÊt, kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu vµ tiªu dïng trong níc t¹i Thñ ®« Hµ néi, c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi ë ViÖt Nam, ViÖt kiÒu vÒ th¨m quª h¬ng, c¸c ®oµn kh¸ch níc ngoµi vµo tham quan du lÞch t¹i ViÖt nam, huy ®éng tiÒn nhµn rçi cña d©n c (®ång ViÖt nam vµ ngo¹i tÖ). §Õn ngµy 31/12/2005 sè lao ®éng cña Chi nh¸nh thùc hiÖn lµ 322 ngêi, trong ®ã n÷ 213 chiÕm 66%, c¸n bé trÎ trªn 30 tuæi cã 238 ngêi chiÕm 74%. Tr×nh ®é lao ®éng nh sau: - TiÕn sü:1 ngêi 3 - Th¹c sü: 13 ngêi trong ®ã ®ang nghiªn cøu sinh 2 ngêi. §ang ®µo t¹o th¹c sü: 26 ngêi Tr×nh ®é ®¹i häc:208 ngêi Tr×nh ®é cao ®¼ng, trung cÊp: 4 ngêi Nh vËy tÝnh ®Õn 31/12/2005 Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi cã tæng sè 322 c¸n bé nh©n viªn víi m¹ng líi kinh doanh gåm: Chi nh¸nh cÊp 1 cã: Ban Gi¸m ®èc, 10 phßng vµ 1 tæ chuyªn m«n - 04 Chi nh¸nh cÊp 2 + Chi nh¸nh cÊp 2 Thµnh C«ng gåm 3 phßng + Chi nh¸nh cÊp 2 CÇu GiÊy cã 3 phßng + Chi nh¸nh cÊp 2 Ch¬ng D¬ng cã 3 phßng + Chi nh¸nh cÊp 2 Ba §×nh cã 3 phßng - 05 Phßng Giao dÞch Nh×n chung bé m¸y tæ chøc gän, c¸n bé cã tr×nh ®é kiÕn thøc cÇn thiÕt vµ phï hîp ®Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c chuyªn m«n. Kû luËt lao ®éng nghiªm tóc, phong c¸ch phôc vô kh¸ch hµng lu«n lu«n ®îc chó träng n©ng cao. 1. C¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô theo m¹ng líi nh sau: 1.1.Ban Gi¸m ®èc: Cã 3 ngêi, trong ®ã: 1 Gi¸m ®èc vµ 2 Phã Gi¸m ®èc 1.2. Phßng Quan hÖ kh¸ch hµng: Cã chøc n¨ng nhiÖm vô: Ph¸t triÓn kinh doanh, cñng cè vµ më réng quan hÖ cã hiÖu qu¶ ®èi víi kh¸ch hµng lµ Doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn thuéc quyÒn qu¶n lý hiÖn t¹i cña Chi nh¸nh. 1.3. Phßng qu¶n lý rñi ro tÝn dông: Cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: Rµ so¸t vµ qu¶n lý rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông xuèng møc cã thÓ chÊp nhËn ®îc. 1.4. Phßng dÞch vô kh¸ch hµng: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: - Huy ®éng tiÕt kiÖm ®ång VN§ vµ ngo¹i tÖ - Ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu VN§ vµ ngo¹i tÖ - Tr¶ tiÒn kiÒu hèi, Moneygram - Mua ngo¹i tÖ cña kh¸ch v·ng lai, b¸n ngo¹i tÖ theo hé chiÕu, chuyÓn tiÒn ®i níc ngoµi. - NhËn göi vµ thanh to¸n sÐc nhê thu c¸ nh©n 4 - Qu¶n lý ®¹i lý thu ®æi ngo¹i tÖ - Trùc tiÕp thu chi tiÒn mÆt cña kh¸ch hµng göi, rót tiÒn tiÕt kiÖm VN§, ngo¹i tÖ, kú phiÕu ngo¹i tÖ, tµi kho¶n ngo¹i tÖ c¸ nh©n. 1.5. Phßng thanh to¸n thÎ: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: Ph¸t hµnh vµ thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ Vietcombank theo thÓ lÖ quy ®Þnh. Tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô ®¹i lý thanh to¸n thÎ do níc ngoµi ph¸t hµnh. Thùc hiÖn chøc n¨ng marketing kh¸ch hµng vÒ thÎ. Ph¸t triÓn vµ qu¶n lý c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ, qu¶n lý c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM ®îc giao. 1.6. Phßng Ng©n quü: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: - Thu, chi kiÓm ®Õm toµn bé ®ång ViÖt nam, ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng cã më tµi kho¶n ho¹t ®éng t¹i Chi nh¸nh. - Gióp c¸c ®¬n vÞ nhËn biÕt ngo¹i tÖ thËt, gi¶. - Tham gia qu¶n lý quü ATM. - Qu¶n lý kho quü cña Chi nh¸nh. 1.7. Phßng Thanh to¸n XuÊt NhËp khÈu: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, bao gåm: - Më L/C vµ thanh to¸n hµng xuÊt, nhËp khÈu. - ChuyÓn tiÒn ®i níc ngoµi. - Nhê thu hµng nhËp khÈu. - Th«ng b¸o L/C xuÊt khÈu. - KiÓm tra chøng tõ L/C hµng xuÊt. - Thanh to¸n L/C hµng xuÊt. - NhËn vµ xö lý nhê thu hµng xuÊt. - Qu¶n lý mÉu ch÷ ký cña Ng©n hµng níc ngoµi. - Lµm b¸o c¸o thanh to¸n hµng xuÊt vµ nhËp. - Gi÷ tµi kho¶n ký quü më L/C hµng nhËp. - Gi÷ tµi kho¶n ngo¹i b¶ng L/C nhËp khÈu, xuÊt khÈu. - Gi÷ tµi kho¶n ngo¹i b¶ng nhê thu nhËp khÈu, xuÊt khÈu. - Gi÷ tµi kho¶n trung gian tµi trî th¬ng m¹i. - Gi÷ tµi kho¶n cho vay chiÕt khÊu. - Gi÷ tµi kho¶n ngo¹i b¶ng b¶o l·nh trong níc, níc ngoµi. 1.8. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: 5 Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: Xö lý nghiÖp vô chuyÓn tiÒn, qu¶n lý tµi kho¶n kh¸ch hµng lµ tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp, qu¶n lý chi tiªu néi bé … 1.9. Phßng Hµnh chÝnh nh©n sù: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: Theo dâi c«ng t¸c nh©n sù vµ c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ cña chi nh¸nh. 1.10. Phßng Tin häc: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: - Qu¶n trÞ toµn bé hÖ thèng m¹ng cña Chi nh¸nh. Cµi ®Æt c¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒm hÖ thèng mang, thiÕt lËp hÖ thèng b¶o mËt cña hÖ thèng m¹ng theo sù chØ ®¹o cña Ban Gi¸m ®èc. - TiÕp nhËn, cµi ®Æt vµ híng dÉn triÓn khai ch¬ng tr×nh khi cã c¸c quy tr×nh nghiÖp vô míi. - Thay ®æi nÕu c¸c ch¬ng tr×nh ch¹y cã lçi hoÆc khi cã c¸c thay ®æi vÒ mÆt nghiÖp vô, VIÕt mét sè ch¬ng tr×nh trî gióp cho c¸c nghiÖp vô t¹i Chi nh¸nh - NhËn, truyÒn d÷ liÖu gi÷a Trung ¬ng vµ Chi nh¸nh. - Back up (sao lu dù phßng) d÷ liÖu. - KiÓm tra hÖ thèng truyÒn th«ng gi÷a Chi nh¸nh cÊp 1 víi c¸c Chi nh¸nh cÊp 2, phßng Giao dÞch. - Lµ ®Çu mèi quan hÖ víi phßng tin häc Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam, lµ Ng©n hµng trong lÜnh vùc c«ng nghÖ Tin häc. 1.11. Phßng KiÓm to¸n néi bé. Biªn chÕ cã 6 ngêi: - KiÓm tra trëng chôi tr¸ch nhiÖm chung, trùc tiÕp tham gia kiÓm tra ho¹t ®éng tÝn dông – b¶o l·nh. - 2 kiÓm tra viªn chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ho¹t ®éng tÝnh dông – b¶o l·nh. - 1 c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ho¹t ®éng huy ®éng vèn, ph¸t hµnh thÎ vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ng©n hµng kh¸c. - 1 c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ho¹t ®éng kÕ to¸n – ng©n quü. - 1 c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt, nhËp khÈu. 1.12. Tæ TÝn dông thÓ nh©n: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: Thùc hiÖn cÊp tÝn dông cho ®èi tîng lµ kh¸ch hµng thÓ nh©n. 2. Chi nh¸nh cÊp 2 Thµnh C«ng. 3. Chi nh¸nh cÊp 2 Ch¬ng D¬ng. 4. Chi nh¸nh cÊp 2 Ba §×nh. 5.Tæ chøc bé m¸y: 6 5.2.1. Ban Gi¸m ®èc 5.2.2. Phßng Quan hÖ kh¸ch hµng 5.2.3. Phßng KÕ to¸n vµ DÞch vô Ng©n hµng 5.2.4. Phßng Hµnh chÝnh – Ng©n quü 6. C¸c phßng Giao dÞch Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: - Huy ®éng tiÕt kiÖm ®ång VN§ vµ ngo¹i tÖ - Ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu VN§ vµ ngo¹i tÖ - DÞch vô thu ®æi ngo¹i tÖ vµ tr¶ tiÒn kiÒu hèi. - DÞch vô ph¸t hµnh, thanh to¸n thÎ tÝn dông quèc tÕ, Vietcombank Card, thÎ ATM … - NhËn göi vµ thanh to¸n sÐc nhê thu cña c¸ nh©n - Qu¶n lý c¸c tµi kho¶n tiÒn göi c¸ nh©n VN§ vµ ngo¹i tÖ - Cho vay thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n. III. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc: N¨m 2005, n¨m cuèi cïng cña kÕ ho¹ch 5 n¨m (2001- 2005), nÒn kinh tÕ níc ta nãi chung vµ Hµ néi nãi riªng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n ¶nh hëng tõ biÕn ®éng cña gi¸ dÇu má, vµng vµ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ m¹nh víi biªn ®é cao trong n¨m, dÞch cóm gia cÇm diÔn biÕn phøc t¹p … Hµ néi hiÖn lµ ®Þa ph ¬ng cã chØ sè t¨ng gi¸ cao nhÊt toµn quèc, CPI th¸ng 12 cña Hµ néi t¨ng 9.55% so víi chØ sè gi¸ th¸ng 12 n¨m 2004. Bªn c¹nh ®ã, Hµ néi cã thªm nhiÒu kªnh huy ®éng vèn míi nh ho¹t ®éng cua Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Hµ néi, tr¸i phiÕu x©y dùng Thñ ®« lÇn thø nhÊt, mét sè Tæng C«ng ty ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp … khiÕn c¹nh tranh thu hót vèn ngµy cµng trë nªn quyÕt liÖt. Ngoµi ra, tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc cßn chËm, nhiÒu ch¬ng tr×nh dù ¸n cña ChÝnh phñ, thµnh phè triÓn khai chËm, g©y ¸ch t¾c vÒ vèn cña c¸c doanh nghiÖp, qua ®ã còng ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng vµ chÊt lîng tÝn dông cña Ng©n hµng. Tuy vËy ®èi víi Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi, cïng víi nç lùc chung cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam trong n¨m 2005 ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan vÒ ho¹t ®éng kinh doanh. Tæng kÕt ho¹t ®éng n¨m 2005 cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi (Quy ®æi ngo¹i tÖ theo tû gi¸ b¸o c¸o 15.875 VN§/ USD) 1. VÒ huy ®éng vèn: Tæng nguån vèn Vietcombank Hµ néi 2001-2005 §¬n vÞ: tû ®ång 7 C«ng t¸c huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi (Vietcombank Hµ néi) vÉn duy tr× kÕt qu¶ tèt, n¨m 2005 ®¹t 8.254 tû ®ång, t¨ng 28.8% so víi n¨m 2004, trong khi tû lÖ nµy tÝnh trung b×nh chung cho toµn hÖ thèng Vietcombank ®¹t 15.8%. Trªn ®Þa bµn Hµ néi, møc t¨ng trëng tæng vèn huy ®éng cña c¸c TCTD t¨ng 19.2% so víi n¨m 2004. TÝnh hÕt n¨m 2005, thÞ phÇn huy ®éng vèn cña Vietcombank Hµ néi chiÕm 3.65% trªn ®Þa bµn Hµ néi. Huy ®éng tõ khu vùc d©n c vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ chiÕm 90% tæng nguån vèn, cßn l¹i lµ tõ c¸c TCTD níc ngoµi vµ Kho b¹c Nhµ níc. Huy ®éng ngo¹i tÖ chiÕm tû lÖ cao h¬n so víi ®ång ViÖt nam (chiÕm 51%), mét phÇn do t¸c ®éng tÝch cùc cña quyÕt ®Þnh t¨ng l·i suÊt ®Çu t ®Çu n¨m cña Chi nh¸nh theo l·i suÊt ®iÒu chØnh cña Côc Dù tr÷ Liªn Bang Mü (FED) lµ chªnh lÖch l·i suÊt gi÷a VN§ vµ USD ngµy cµng thu hÑp, mét phÇn do t©m lý ngêi d©n lo ng¹i l¹m ph¸t gia t¨ng, khi chØ sè gi¸ tiªu dïng hiÖn nay ®ang ë møc cao. Tõ n¨m 2004 ®Õn cuèi n¨m 2005, FED liªn tôc t¨ng l·i suÊt 13 lÇn tõ 1.25% lªn tíi 4.25%/ n¨m trong khi chØ sè gi¸ tiªu dïng (CPI) cña ViÖt nam n¨m 2005 t¨ng 8.4%. Møc huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh ph©n lo¹i theo lo¹i tiÒn huy ®éng n¨m 2005 nh sau: - Huy ®éng USD ®¹t 364 triÖu USD, t¨ng 17.2% so víi n¨m 2004 - Huy ®éng USD ®¹t 4.063 tû ®ång, t¨ng 43.3% so víi n¨m 2004 VÒ c¬ cÊu nguån vèn, do nguån tiÕt kiÖm tiÒn göi tiÕt kiÖm lu«n chiÕm tû träng lín nªn nguån vèn huy ®éng bÞ ¶nh hëng bëi diÔn biÕn l·i suÊt trªn thÞ trêng, nhÊt lµ víi chiÒu híng l·i suÊt gia t¨ng trong c¶ n¨m 2005. Bªn c¹nh ®ã, nguån tiÒn göi thanh to¸n vÉn duy tr× t¨ng trëng æn ®Þnh, ®¹t 1.739 tû vµo cuèi n¨m 2005. C¸c ®ît huy ®éng kú phiÕu cña Ng©n hµng còng ®¹t ®îc kÕt qu¶ kh¶ quan, gãp phÇn t¨ng cao nguån vèn huy ®éng. 8 2. VÒ sö dông vèn Tæng d nî t¹i Vietcombank Hµ néi 2001-2005 §¬n vÞ: tû ®ång C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn cña Chi nh¸nh ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng ch©m an toµn vµ hiÖu qu¶ nh»m võa ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sinh lêi võa ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh kho¶n cho ®ång vèn cña Ng©n hµng. Tæng møc sö dông vèn sinh lêi chiÕm 98.6% tæng vèn huy ®éng cña Chi nh¸nh, trong ®ã ®Çu t tÝn dông chiÕm 43%, phÇn cßn l¹i lµ thùc hiÖn ®iÒu chuyÓn vèn néi bé, t¨ng n¨ng lùc nguån vèn cho hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng. Nguån vèn lín ®· ®¸p øng tèt nhu cÇu vèn lu ®éng vµ vèn cho c¸c dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. C«ng t¸c sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cña Chi nh¸nh ®· gãp phÇn thóc ®Èy tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cña Thñ ®«. KÕt qu¶ nh sau: B¶ng 1: Sè liÖu vÒ sö dông vèn n¨m 2005 ChØ tiªu N¨m 2005 % so víi 2004 9 Tæng sö dông vèn a/ §ång ViÖt nam - Tæng d nî cho vay Trong ®ã: + D nî vèn Ng¾n h¹n + D nî vèn Trung vµ Dµi h¹n + Nî qu¸ h¹n - TiÒn göi t¹i VCBTW - C¸c kho¶n kh¸c B/ Ngo¹i tÖ (quy VN§) - Tæng d nî cho vay Trong ®ã: + D nî vèn Ng¾n h¹n + D nî vèn Trung vµ Dµi h¹n + Nî qu¸ h¹n - TiÒn göi t¹i VCBTW - TSC§, TSL§ vµ kh¸c 8.253.940 4.063.480 1.710.532 128.77 143.33 107.62 1.202.154 425.649 82.730 2.044.963 307.985 4.190.460 1.807.496 95.56 135.62 199.56 139.42 117.23 110.24 1.319.117 474.599 13.780 2.336.721 46.243 107.48 117.23 135.86 21.50 3. C¸c ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu: 3.1. TÝn dông N¨m 2005 ho¹t ®éng tÝn dông cña Chi nh¸nh tiÕp tôc ®îc më réng víi ph¬ng ch©m kiÓm so¸t rñi ro chÆt chÏ h¬n. §Õn cuèi n¨m 2005, d nî tÝn dông ®¹t 3.518 tû ®ång, t¨ng 8.95% so víi n¨m 2004. Møc t¨ng trëng nµy cña toµn hÖ thèng Vietcombank lµ 15.7%. Trong khi ®ã, d nî cho vay cña c¸c TCTD trªn ®Þa bµn Hµ néi t¨ng 20.6% so víi cuèi n¨m 2004; thÞ phÇn cho vay cña Vietcombank Hµ néi chiÕm 3.34% trªn ®Þa bµn Hµ néi. Tõ 08/08/2005, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi b¾t ®Çu thùc hiÖn triÓn khai thÝ ®iÓm m« h×nh qu¶n lý tÝn dông míi ¸p dông cho kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp, ph©n t¸ch râ chøc n¨ng, nhiÖm vô gi÷a c«ng t¸c Quan hÖ kh¸ch hµng vµ c«ng t¸c qu¶n lý rñi ro, tõ ®ã gióp n©ng cao chÊt lîng tÝn dông cña Chi nh¸nh, kiÓm so¸t tèt h¬n rñi ro cho Ng©n hµng vµ t¨ng cêng qu¶n trÞ rñi ro trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng theo tiªu chuÈn quèc tÕ. Do vËy, trong giai ®o¹n nµy, môc tiªu t¨ng trëng d nî tÝn dông t¹m thêi cha ph¶i lµ môc tiªu hµng ®Çu cña Chi nh¸nh. VÒ c¬ cÊu tÝn dông, cho vay USD chiÕm tû träng cao h¬n so víi cho vay VN§. §©y lµ xu híng tõ n¨m 2003 khi Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi cã chÝnh s¸ch cho vay ngo¹i tÖ hç trî xuÊt khÈu cña Thµnh phè Hµ néi, cô thÓ: D nî cho vay b»ng ngo¹i tÖ n¨m 2005 ®¹t 1.807 tû ®ång (quy VN§), chiÕm 51.38% tæng d nî. - D nî cho vay b»ng VN§ n¨m 2005 ®¹t 1.711 tû ®ång, chiÕm 48.62% tæng d nî. §Ó më réng quan hÖ kh¸ch hµng vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c tÝn dông, ®éi ngò c¸n bé VCBHN ®· chñ ®éng t×m kiÕm c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, c¸c dù ¸n, c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ thi, t¹o ®iÒu kiÖn hç trî kÞp thêi nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña 10 doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi lu«n quan t©m duy tr× vµ cñng cè ®éi ngò kh¸ch hµng truyÒn thèng. Phong c¸ch giao dÞch cña c¸n bé tÝn dông vµ chÊt lîng c¸c s¶n phÈm tÝn dông cña Chi nh¸nh ®· t¹o niÒm tin vµ uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, t¹o ®iÒu kiÖn cïng kh¸ch hµng kinh doanh hiÖu qu¶. - Tõ ngµy 8/2005, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi ®· thµnh lËp riªng Tæ tÝn dông thÓ nh©n, c¸c nghiÖp vô cho vay c¸ nh©n ®· ®îc bµn giao tõ phßng DÞch vô Ng©n hµng vµ Phßng TÝn dông – Tæng hîp tríc ®©y sang cho Tæ chøc tÝn dông thÓ nh©n. Nî qu¸ h¹n Tû lÖ nî qu¸ h¹n n¨m 2005 lµ 2.74%, t¬ng ®¬ng víi møc d nî qu¸ h¹n lµ 96.5 tû ®ång. D nî qu¸ h¹n nµy chñ yÕu tËp trung vµo c¸c c«ng ty x©y dùng cÇu ®êng vµ giao th«ng do ®¬n vÞ chËm tr¶ l·i vµ gèc vµ bÞ chuyÓn sang nî qu¸ h¹n. Th¸o gì khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp x©y dùng giao th«ng thùc sù lµ vÊn ®Ò lín hiÖn nay cÇn ®îc gi¶i quyÕt kÞp thêi. ChÊt lîng tÝn dông ®· ®îc ph¶n ¸nh chÝnh x¸c h¬n sau khi ¸p dông m« h×nh qu¶n lý tÝn dông míi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh cã chÝnh s¸ch qu¶n lý tÝn dông kÞp thêi, duy tr× nî qu¸ h¹n díi 5% ®Ó duy tr× ®îc kÕt qu¶ xÕp h¹ng ho¹t ®éng cña Ng©n hµng theo Th«ng t sè 49/2004/TT – BTC cña Bé Tµi chÝnh lµ AAA. 3.2. C«ng t¸c Thanh to¸n XuÊt nhËp khÈu N¨m 2005, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña níc ta gÆp nhiÒu khã kh¨n: m«i trêng ca¹h tranh ngµy cµng gay g¾t, c¸c quy ®Þnh rµo c¶n vÒ xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng chÆt chÏ, gi¸ mét thÞ sè vËt t vµ dÞch vô ®Çu vµo t¨ng lµm h¹n chÕ søc c¹nh tranh cña hµng hãa trªn thÞ thrêng quèc tÕ… Tuy nhiªn, víi nhiÒu c¬ chÕ, chÝnh s¸ch thuËn lîi cña ChÝnh phñ, tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 2005 ®¹t 69,11 tû USD, t¨ng 18,2% so víi n¨m 2004. T¹i VCBHN doanh sè thanh to¸n XNK n¨m 2005 còng t¨ng m¹nh. Kim ng¹ch thanh to¸n XNK qua Chi nh¸nh n¨m 2005 ®¹t 482,77 triÖu USD, t¨ng 15,9% so víi n¨m 2004.  Kim ng¹ch thanh to¸n NhËp khÈu: ®¹t 328,9 triÖu USD, t¨ng 9,2% so víi n¨m 2004. Trong ®ã: - Thanh to¸n L/C: 253,37 triÖu USD, t¨ng 14,7% so víi 2004 - Nhê thu vµ chuyÓn tiÒn: 75,53 triÖu USD, gi¶m 5,9% so víi 2004  Kim ng¹ch thanh to¸n XuÊt khÈu: ®¹t 153,87 triÖu USD, t¨ng 33,63% so víi 2004 Trong ®ã: - Thanh to¸n L/C: 46,27% triÖu USD, t¨ng 52,7% so víi 2004 - Nhê thu & chuyÓn tiÒn: 107,6 triÖu USD, t¨ng 26,7% so víi 2004 11  B¶o l·nh: - Ph¸t hµnh b¶o l·nh: 40 tû ®ång - Gi¶i táa b¶o l·nh: 52 tû ®ång - D nî b¶o l·nh: 145 tû ®ång N¨m 2005 kh«ng cã ph¸t sinh rñi ro trong thanh to¸n XNK vµ b¶o l·nh. Cã ®¬c kÕt qu¶ nh trªn lµ do uy tÝn, chÊt lîng thanh to¸n quèc tÕ lu«n lµ vÊn ®Ò ®îc ®Æt lªn hµnh ®Çu trong c«ng t¸c thanh to¸n XNK t¹i chi nh¸nh. Do lµm tèt c«ng t¸c phôc vô kh¸ch hµng, c«ng t¸c ph¸t triÓn mµng líi vµ sù phèi hîp, hç trî cã hiÖu qu¶ cña c¸c bé phËn nghiÖp vô cã liªn quan cña Chi nh¸nh nh TÝn dông, kinh doanh ngo¹i tÖ, kÕ to¸n tµi chÝnh… 3.3. Kinh doanh ngo¹i tÖ Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi n¨m 2005 ®¹t 861 triÖu USD, t¨ng 15,06% so víi n¨m 2004. L·i kinh doanh ngo¹i tÖ n¨m 2005 ®¹t 11,56 tû ®ång, gÊp 5 lÇn so víi n¨m 2004. Nhu cÇu ngo¹i tÖ kh¸ch hµng mua ®Ó tr¶ nî, nhËn nî vay vµ thanh to¸n víi níc ngoµi rÊt lín, trong khi ®ã, lîng ngo¹i tÖ mua vµo tõ nguån cña NHNTVN kh«ng thÓ ®¸p øng ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi cho c¸c nhu cÇu cÊp thiÕt ®ã. V× vËy Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi ®· ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu trong viÖc tù lo t×m nguån mua ngo¹i tÖ, kÓ c¶ tõ c¸c nguån gi¸ cao, ¸p dông chÝnh s¸ch u ®·i tû gi¸ mua chuyÓn kho¶n b»ng tû gi¸ b¸n ra cña Ng©n hµng ®Ó khuyÕn khÝch doanh nghiÖp, c¸ nh©n b¸n ngoÞa tÖ cho ng©n hµng ®¶m b¶o cho t¨ng trëng tÝn dông vµ thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, ®ång thêi ®Ó t¨ng thªm doanh thu cho ng©n hµng. B¶ng 2: Sè liÖu ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ n¨m 2005 §¬n vÞ: ngh×n USD ChØ tiªu N¨m 2005 % so víi n¨m 2004 - Doanh sè mua vµo 430.933 115,19 + Mua cña Tæ chøc K.tÕ 270.521 152,65 + Mua cña VCB TW 66.195 119,02 + Mua cña TCTD 76.380 73,44 - Doanh sè b¸n ra 429.823 114,93 + B¸n cho tæ chøc K.tÕ 280.675 132,68 + B¸n cho VCBTW 66.960 214,94 + B¸n cho TCTD 76.358 76,86 MÆc dï khèi lîng vµ doanh sè ngo¹i tÖ t¨ng cao nhng c«ng t¸c kinh doanh ngo¹i tÖ cña Chi nh¸nh lu«n ®îc thùc hiÖn ®óng chÕ ®é Qu¶n lý ngo¹i hèi cña Ng©n hµng Nhµ níc. 3.4. C«ng t¸c KÕ to¸n Víi viÖc ¸p dông c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i, c«ng t¸c thanh to¸n cña ng©n hµng ®· ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, kÞp thêi cho c¸c giao dÞch chuyÓn vèn cña kh¸ch hµng víi thêi gian ng¾n nhÊt vµ chÊt lîng tèt nhÊt nh»m t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn cña ®ång vèn ng©n hµng. Nhê ®ã, sè lîng kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch ngµy cµng ®«ng, sè lîng kh¸ch hµng më míi tµi kho¶n n¨m 2005 t¨ng 22,43 % so víi n¨m 2004, ®a tæng sè tµi kho¶n doanh nghiÖp t¹i Chi nh¸nh dù kiÕn cuèi n¨m 2005 lªn 12 1.310 tµi kho¶n, kh«ng cã sù phµn nµn hoÆc khiÕu n¹i cña bÊt cø kh¸ch hµng nµo vÒ th¸i ®é phôc vô vµ chÊt lîng phôc vu t¹i kh©u thanh to¸n, kÕ to¸n ng©n hµng. C«ng t¸c thanh to¸n ®iÖn tö liªn ngan hµng vµ thanh to¸n IBT ONLINE ®¹t kÕt qu¶ cao vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. Cô thÓ nh sau: - Doanh sè thanh to¸n IBPS ®¹t 21.561 tû ®ång, t¨ng 59% so víi n¨m 2004 - Doanh sè thanh to¸n IBPS online ®¹t 21.153 tû ®ång, t¨ng 29% so víi n¨m 2004 - Doanh sè thanh to¸n bï trõ ®¹t 6.271 tû ®ång, t¨ng 6,5% so víi n¨m 2004 Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, nép ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c kho¶n thuÕ víi Nhµ níc. 3.5. C«ng t¸c ng©n quü Doanh sè thu chi VND vµ ngo¹i tÖ cña Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi, cña c¸c Chi nh¸nh cÊp 2 vµ Phßng Giao dÞch trùc thuéc 2005 t¨ng 28% so víi n¨m 2004. Víi ý thøc tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc, c«ng t¸c Ng©n quü cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi lu«n ®¶m b¶o an toµn, kiÓm ®Õm, ph©n lo¹i, ®ãng bã tiÒn theo ®óng quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc. Riªng doanh sè thu chi cña Phßng Ng©n quü Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ (chiÕm 78%) vµo tæng doanh sè thu chi cña toµn chi nh¸nh. B¶ng 3: Sè liÖu ho¹t ®éng ng©n quü n¨m 2005 §¬n vÞ: triÖu ®ång ngh×n USD ChØ tiªu - §ång ViÖt Nam + Tæng thu + Tæng chi - USD + Tæng thu + Tæng chi Chi nh¸nh N¨m 2005 % so víi n¨m 2004 14.089.600 14.097.600 128% 128% 422.941 422.506 115% 115% HiÖn nay, tiÒn gi¶ ®ång ViÖt Nam còng nh ngo¹i tÖ lu th«ng trªn thÞ trêng rÊt nhiÒu, ®Æc biÖt lo¹i 100.000, 50.000, 20.000 cotton cò kh«ng thÓ kiÓm tra b»ng m¸y, hÇu hÕt ph¶i kiÓm ®Õm thñ c«ng, m©t kh¸ nhiÒu thêi gian. §Æc biÖt trong thêi gian gÇn ®©y trªn thÞ trêng xuÊt hiÖn lo¹i 100.000® vµ 50.000 polyme gi¶, g©y nhiÒu khã kh¨n cho c¸n bé lµm c«ng t¸c kho quü. Sè lîng tiÒn gi¶ ®· ®îc ph¸t hiÖn vµ tÞch thu nh sau: + VND 118.925000 + USD 2.950 + EUR 1.000 + GBP 40 13 Bªn c¹nh ®ã, víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ trung thùc cao trong c«ng viÖc, trong n¨m 2005, c¸n bé lµm c«ng t¸c Ng©n quü cña Chi nh¸nh ®· ph¸t hiÖn vµ tr¶ l¹i cho kh¸ch tæng sè tiÒn thõa lµ VN§ 496.410.000 vµ USD 3.000. Mãn lín nhÊt trÞ gi¸ 150 triÖu ®ång do anh Lª §¾c Ph¬ng – Chi nh¸nh cÊp 2 CÇu GiÊy tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng. 3.6. Kinh doanh dÞch vô: C«ng t¸c dÞch vô Ng©n hµng cña Chi nh¸nh lu«n ®îc sù quan t©m vµ chØ ®¹o kÞp thêi cña Ban gi¸m ®èc. Víi chÝnh s¸ch ®a d¹ng hãa c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng vµ tõng bíc ®a c¸c s¶n phÈm ng©n hµng hiÖn ®¹i vµo tiÕp cËn cuéc sèng. Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c khuyÕch tr¬ng c¸c tiÖn Ých dÞch vô Ng©n hµng, n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng nh»m thu hót ®îc ®«ng ®¶o kh¸ch hµng Thñ ®« vµ c¸c tØnh l©n cËn ®Õn sö dông c¸c dÞch vô ng©n hµng. C«ng t¸c dÞch vô ng©n hµng ph¸t triÓn lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng t¸c ®éng ®Õn tèc ®é t¨ng trëng nguån vèn huy ®éng cña Chi nh¸nh. Chi tr¶ kiÒu hèi: Doanh sè thanh to¸n dÞch vô kiÒu hèi n¨m 2005 cña toµn Chi nh¸nh ®¹t 4.05 triÖu USD, t¨ng 55% so víi n¨m 2004. Sè lîng tµi kho¶n c¸ nh©n më t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi liªn tôc t¨ng, gãp phÇn thóc ®Èy thanh to¸n b»ng c¸c ph¬ng thøc nh ñy nhiÖm thu, ñy nhiÖm chi, chuyÓn tiÒn, tr¶ l¬ng tù ®éng … ®· t¹o thªm nhiÒu tiÖn Ých trong thanh to¸n cho kh¸ch hµng, khuyÕn khÝch kh¸ch hµng göi tiÒn vµo ng©n hµng, gãp phÇn më réng viÖc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2005, sè lîng tµi kho¶n c¸ nh©n më t¹i Chi nh¸nh ®¹t: 64.646 tµi kho¶n, t¨ng 224% so víi n¨m 2004. Thanh tãan thÎ (USD) + Sè lîng thÎ ATM ph¸t hµnh míi 24.485 thÎ, n©ng tæng sè thÎ ATM do VCBHN ph¸t hµnh tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2005 lµ 58.417 thÎ, t¨ng 72% so víi n¨m 2004. + Sè lîng ph¸t hµnh thÎ tÝn dông míi lµ 1.065 thÎ, n©ng tæng sè thÎ tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2005 lµ 3.250, t¨ng 49% so víi n¨m 2004. 3.7. KÕt qu¶ kinh doanh cña Chi nh¸nh - Tæng thu: 437.396.479.861 ®ång, t¨ng 37% so víi n¨m 2004 - Tæng chi: 370.760.561.209 ®ång, t¨ng 55% so víi n¨m 2004 - Lîi nhuËn: 66.635.818.652 ®ång Tæng lîi nhuËn cña Chi nh¸nh n¨m 2005 gi¶m so víi n¨m 2004 lµ do tõ ®Çu n¨m 2005, Chi nh¸nh ®· trÝch lËp dù phßng rñi ro 67.7 tû ®ång theo QuyÕt ®Þnh 493/2005/Q§- NHNN ngµy 22/04/2005 Do ®ã, nÕu tÝnh gép c¶ kho¶n 67.7 tû ®ång rñi ro nÕu trªn th× lîi nhuËn cña Chi nh¸nh íc ®¹t 134.3 tû, t¨ng 70% so víi n¨m 2004 4. C¸c c«ng t¸c kh¸c 4.1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh cÊp 2 vµ Phßng Giao dÞch 14 HiÖn nay, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc VCBHN bao gåm: 04 Chi nh¸nh cÊp 2, 04 phßng Giao dÞch vµ quÇy thu ®æi ngo¹i tÖ Néi Bµ. Phßng Giao dÞch sè 4 tuy míi ®i vµo ho¹t ®éng nhng ®· khÈn tr¬ng ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p nh»m qu¶ng b¸ vµ ®a c¸c tiÖn Ých cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®Õn kh¸ch hµng t¹i ®Þa bµn vµ c¸c vïng l©n cËn. KÕt qña kinh doanh cña c¸c Chi nh¸nh cÊp 2 vµ Phßng Giao dÞch vô thÓ trong b¶ng b¸o c¸o ®Ýnh kÌm. 4.2. C«ng t¸c kiÓm tra néi bé: Ho¹t ®éng kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé ®îc duy tr× thêng xuyªn t¹i Chi nh¸nh nh»m ®«n ®èc c¸c phßng nghiÖp vô thùc hiÖn vµ tu©n thñ c¸c quy tr×nh nghiÖp vô, c¸c chÕ ®é qu¶n lý cña ngµnh vµ cña Nhµ níc. Trong n¨m 2005, Phßng kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé tiÕn hµnh kiÓm tra hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2004, rµ so¸t l¹i ®Ó ®¶m b¶o theo yªu cÇu cña NHNN. KiÓm tra nghiÖp vô cho vay mua xe « t« cña Phßng Quan hÖ Kh¸ch hµng vµ Tæ TÝn dông ThÓ Nh©n KiÓm tra ho¹t ®éng b¶o l·nh më L/C vµ chuyÓn tiÒn thanh to¸n níc ngoµi cña P.TTXNK.KiÓm tra toµn diÖn c¸c mÆt ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh cÊp 2 Thµnh C«ng, CÇu GiÊy, Ba §×nh, Phßng Giao dÞch sè 2. Lµm ®Çu mèi cho §oµn Thanh tra Ng©n hµng Nhµ níc TP. Hµ néi thùc hiÖn thanh tra, kiÓm tra t¹i Chi nh¸nh. Hoµn tÊt c«ng t¸c xö lý tµi s¶n cña Ng©n hµng TMCP Vòng Tµu (Nhµ 43 Ch©u Long) ®Ó thu håi vèn Nhµ níc cho VCSB vay ®Æc biÖt; tiÕp tôc tham gia thanh lý tµi s¶n trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt thñ tôc ph¸ s¶n cña C«ng ty DÞch vô vµ XuÊt nhËp khÈ Seaprodex. Bªn c¹nh ®ã, KTNB cßn phèi hîp víi c¸c phßng kh¸c kiÓm kª kho quü, qu¶n lý thanh lý tµi s¶n, nghiÖm thu, xÐt chuyÓn ®æi l¬ng … 4.3. C«ng t¸c hµnh chÝnh- nh©n sù vµ x©y dùng c¬ b¶n: Nh»m ®¶m b¶o cho c¸c bé phËn nghiÖp vô cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt vµ con ngêi thùc hiÖn tèt nhiÖm vô kinh doanh, n¨m 2005 c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ tËp trung vµo viÖc c¶i t¹o, söa ch÷a toµ nhµ 344 Bµ TriÖu, dù kiÕn ®Çu Quý 1/2006 sÏ ®a vµo sö dông, c¶i t¹o Chi nh¸nh cÊp 2 Thµnh C«ng vµ Ba §×nh, c¶i t¹o ®Þa ®iÓm thuª cho PGD sè 4 Hoµng CÇu, chuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt cho Phßng Giao dÞch Linh §µm … §ång thêi, thùc hiÖn tèt vai trß tham mu, ®ãng gãp ý kiÕn cho Ban Gi¸m ®èc qua viÖc lu©n chuyÓn c¸n bé trong c¸c nghiÖp vô ®Ó mçi c¸n bé cã thÓ n¾m b¾t ®îc nhiÒu nghiÖp vô, n©ng cao kü n¨ng trong c«ng viÖc vµ ®ãng gãp vµo hiÖu qu¶ kinh doanh cña Chi nh¸nh. Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi cã 263 c¸n bé lµm viÖc. Trong n¨m 2005. Chi nh¸nh ®· tæ chøc 02 ®ît thi tuyÓn ®Ó bæ sung ®¸p øng nhu cÇu lµm viÖc ngµy cµng cao cho c¸c Phßng ban. Sau ®ît tuyÓn dông cuèi n¨m 2005, sè c¸n bé míi ®îc tuyÓn dông lµ 59 ngêi, n©ng tæng sè c¸n bé lµm viÖc t¹i Chi nh¸nh lªn 322 ngêi. 4.4. C«ng nghÖ th«ng tin ng©n hµng: 15 Chi nh¸nh lu«n quan t©m n©ng cÊp, hiÖn ®¹i ho¸ c¸c m¸y mãc, trang thiÕt bÞ víi c¸c ch¬ng tr×nh thuËn tiÖn cho ngêi sö dông, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c giao dÞch phôc vô kh¸ch hµng, gãp phÇn gi¶i phãng kh¸ch hµng nhanh, ®ång thêi ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña ®iÒu chuyÓn vèn vµ thanh to¸n mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ an toµn. Trong Quý 3 n¨m 2005, Phßng Tin häc Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi ®· khÈn tr¬ng l¾p ®Æt hÖ thèng ®Ó ®a Phßng Giao dÞch sè 04 ®i vµo ho¹t ®éng ®óng thêi gian ®îc dù kiÕn. §Õn Quý 4 n¨m 2005, hÖ thèng thiÕt bÞ, m¸y mãc cña Phßng Giao dÞch sè 05 còng ®· ®îc hoµn tÊt ®Ó phôc vô cho lÔ khai tr¬ng diÔn ra vµo ®Çu n¨m 2006. §ång thêi Chi nh¸nh còng tiÕp tôc triÓn khai ch¬ng tr×nh E- Banking cho c¸c doanh nghiÖp Cuèi n¨m 2005, Chi nh¸nh ®· triÓn khai Ch¬ng tr×nh Moneygram – ch¬ng tr×nh thanh to¸n chuyÓn tiÒn níc ngoµi kiÒu hèi, kÞp thêi phôc vô cho dÞp TÕt ©m lÞch thêng cã lîng kiÒu hèi t¨ng lªn kh¸ cao Th¸ng 12/2005 võa qua, theo kÕ ho¹ch triÓn khai ch¬ng tr×nh chuyÓn tiÒn ®i/ ®Õn níc ngoµi theo c¬ chÕ tËp trung (Module CPS) cña Trung ¬ng, Phßng Tin häc ®· update ch¬ng tr×nh Mosaie vµ Tracer cho c¸c phßng nghiÖp vô cã liªn quan. Bªn c¹nh ®ã, Phßng còng ®· triÓn khai m¹ng LAN cho toµ nhµ 344 Bµ TriÖu míi dù kiÕn ®a vµo sö dông trong Quý 1/2006. 4.5. C«ng t¸c ph¸t triÓn m¹ng líi: Thùc hiÖn ®Ò ¸n c¬ cÊu l¹i Ng©n hµng theo chñ tr¬ng cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam, Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi ®· chó träng c«ng t¸c t×m kiÕm, lùa chän ®Þa bµn thuËn lîi ®Ó lËp c¸c ®iÓm giao dÞch míi. N¨m 2005, Chi nh¸nh ®· hoµn tÊt c«ng t¸c chuÈn bÞ cho Phßng giao dÞch sè 5 t¹i khu Linh §µm ®i vµo ho¹t ®éng ®Çu n¨m 2006. §Ó thùc hiÖn tèt chiÕn lîc ph¸t triÓn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, Chi nh¸nh lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c khuyÕch tr¬ng, qu¶ng b¸ nh¨m ®a c¸c tiÖn Ých dÞch vô s¶n phÈm ng©n hµng tíi tõng kh¸ch hµng. Chi nh¸nh ®· tiÕn hµnh ®Õn ®¸nh gi¸ chÊm ®iÓm vµ ph©n lo¹i doanh nghiÖp cã c¸c chÝnh s¸ch u ®·i kh¸ch hµng linh ho¹t vµ thÝch hîp. C¸c chÝnh s¸ch u ®·i kh¸ch hµng còng ®îc ¸p dông ë c¸c m¶ng dÞch vô nh chÝnh s¸ch l·i suÊt u ®·i vµ c¸c møc phÝ hÊp dÉn. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cao trong hÖ thèng Ng©n hµng Thñ ®«. V. Mét sè khã kh¨n víng m¾c trong ho¹t ®éng ng©n hµng n¨m 2005 - MÆt b»ng l·i suÊt chung trªn thÞ trêng hiÖn ®ang ë møc cao, g©y khã kh¨n trong viÖc huy ®éng nguån vèn tõ tiÕt d©n c, ®Æc biÖt trªn ®Þa bµn Hµ néi lµ n¬i cã c¹nh tranh cao trªn 100 TCTD. MÆt kh¸c, l·i suÊt ®Çu vµo cao còng kÐo theo l·i suÊt ®Çu ra t¨ng t¬ng øng. Møc chªnh lÖch l·i suÊt ®Çu ra vµ ®Çu vµo cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi tuy ®· t¨ng lªn nhng vÉn thÊp h¬n so víi toµn hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam. - Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi ®· tËp trung dµnh vèn ®iÒu chuyÓn vµ göi cã kú h¹n VCBTW, t¨ng n¨ng lùc vÒ vèn cho hÖ thèng vµ sö dông ®Õn tèi ®a vµ cã hiÖu qu¶ nguån vèn cña Chi nh¸nh. Tuy nhiªn, do møc 16 l·i suÊt ®iÒu chuyÓn néi bé cha hîp lý vµ kh«ng tÝnh ®Õn l·i suÊt huy ®éng ®Çu vµo cña Chi nh¸nh nªn Chi nh¸nh ®ang gÆp khã kh¨n rÊt lín ®Õn doanh lîi, lµm ¶nh hëng ®Õn u thÕ huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh. Tuy nhiªn, víi môc tiªu më réng thÞ phÇn vµ phôc vô kh¸ch hµng tèt nhÊt, Chi nh¸nh vÉn ph¶i duy tr× møc l·i suÊt hÊp dÉn ®ang ¸p dông trong thêi gian qua. - ViÖc ¸p dông m« h×nh qu¶n lý tÝn dông míi lµ bíc ®ét ph¸ vÒ ¸p dông m« h×nh qu¶n lý míi cña Ng©n hµng hiÖn ®¹i. Tuy nhiªn do vÉn ®ang trong giai ®o¹n thÝ ®iÓm nªn cßn gÆp mét sè khã kh¨n trong quy tr×nh thùc hiÖn còng nh qu¶n lý hå s¬ tµi liÖu. Bªn c¹nh ®ã, viÖc phª duyÖt giíi h¹n tÝn dông ®èi víi c¸c ®¬n vÞ vît h¹n møc ph¸n quyÕt cña Chi nh¸nh cßn chËm, g©y khã kh¨n vÒ vèn cña Doanh nghiÖp trong viÖc thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh. - Kinh tÕ Thñ ®« trong thêi gian qua cã tèc ®é t¨ng trëng cao, song viÖc huy ®éng vµ gi¶i ng©n c¸c nguån vèn ®Çu t cña Hµ néi cßn thÊp so víi nhu cÇu vµ tiÒm n¨ng cã thÓ khai th¸c ®îc. Khu vùc kinh tÕ t nh©n ®· më réng vÒ quy m« vµ ®a d¹ng h¬n vÒ ngµnh nghÒ nhng vÉn khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn c¸c nguån vèn, trong ®ã cã vèn tÝn dông ng©n hµng. ViÖc thanh quyÕt to¸n vµ gi¶i ng©n cña c¸c c«ng tr×nh XDCB hiÖn nay ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n, ¶nh hëng ®Õn tr¶ nî vay ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ c¸c Tæng C«ng ty x©y dùng vµ giao th«ng. V.§Þnh híng ho¹t ®éng cña Vietcombank Hµ néi tõ 2005 ®Õn n¨m 2010 Ph¸t huy c¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc vµ ®Ó tiÕp tôc x©y dùng Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi ngµy cµng lín m¹nh, xøng ®¸ng víi c¸c danh hiÖu thi ®ua ®îc trao tÆng, toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ néi quyÕt t©m thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c môc tiªu vµ ®Þnh híng cu¶ Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam giao cho §Þnh híng ph¸t triÓn  - Trë thµnh tËp ®oµn tµi chÝnh ®a n¨ng: Ng©n hµng th¬ng m¹i Ng©n hµng ®Çu t Qu¶n lý quü ®Çu t DÞch vô tµi chÝnh vµ chuyÓn tiÒn Cho thuª tµi chÝnh B¶o hiÓm nh©n thä  §¹t tr×nh ®é trung b×nh tiªn tiÕn trong khu vùc: XÕp trong sè 100 ®Þnh chÕ tµi chÝnh hµng ®Çu trong khu vùc Ch©u ¸. Quy m« tµi s¶n C¸c tû lÖ ROE (Lîi nhuËn/Vèn chñ së h÷u) vµ ROA (Lîi nhuËn/Tæng tµi s¶n) M« thøc qu¶n lý hiÖn ®¹i 17 => NhiÖm vô tõ 2005-2010 lµ: 1. TriÓn khai ¸p dông m« h×nh qu¶n lý híng tíi kh¸ch hµng theo chuÈn mùc cña Ng©n hµng hiÖn ®¹i. Lµnh m¹nh ho¸ hÖ thèng tµi chÝnh vµ tiÕn tíi ®¹t c¸c chØ tiªu theo th«ng lÖ quèc tÕ vÒ Ng©n hµng. 2. §a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng, bao gåm c¶ ho¹t ®éng ng©n hµng b¸n bu«n vµ ho¹t ®éng ng©n hµng b¸n lÎ. Më réng quan hÖ kh¸ch hµng ë mäi thµnh phÇn kinh tÕ. 3. TiÕp tôc më réng m¹ng líi vµ kªnh ho¹t ®éng ng©n hµng trªn ®Þa bµn Hµ néi. Ph¸t triÓn nhanh c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng dùa trªn nÒn t¶ng cña c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. 4. Ph¸t huy vai trß chñ ®¹o trªn thÞ trêng tiÒn tÖ, kinh doanh ngo¹i tÖ vµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trªn ®Þa bµn Hµ néi. 5. T¨ng cêng ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i vµ tuyÓn dông míi c¸n bé víi chÊt lîng ®¹o ®øc nh»m ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn vµ n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng cña kinh doanh ng©n hµng. 6. X©y dùng trô së vµ t¹o lËp kh«ng gian giao dÞch ng©n hµng hiÖn ®¹i, khang trang, kh«ng ngõng n©ng cao vµ hoµn thiÖn øng dông c«ng nghÖ trong qu¶n lý vµ kinh doanh ng©n hµng nh»m ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng nghiÖp vô vµ ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. 18 19 Môc lôc Lêi më ®Çu Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕu...................1 I. LÞch sö h×nh thµnh.................................................................................................... II. Tæ chøc bé m¸y......................................................................................................... 1. C¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô theo m¹ng líi..................................4 2. Chi nh¸nh cÊp 2 Thµnh C«ng.........................................................................6 3. Chi nh¸nh cÊp 2 Ch¬ng D¬ng........................................................................6 4. Chi nh¸nh cÊp 2 Ba §×nh...............................................................................6 5.Tæ chøc bé m¸y..............................................................................................6 6. C¸c phßng Giao dÞch.....................................................................................7 III. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc....................................................................................... 1. VÒ huy ®éng vèn............................................................................................8 2. VÒ sö dông vèn..............................................................................................9 3. C¸c ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu.............................................................10 3.1. TÝn dông....................................................................................................10 3.2. C«ng t¸c Thanh to¸n XuÊt nhËp khÈu......................................................11 3.3. Kinh doanh ngo¹i tÖ................................................................................12 3.4. C«ng t¸c KÕ to¸n.....................................................................................13 3.5. C«ng t¸c ng©n quü...................................................................................14 3.6. Kinh doanh dÞch vô..................................................................................15 3.7. KÕt qu¶ kinh doanh cña Chi nh¸nh..........................................................15 4. C¸c c«ng t¸c kh¸c15 4.1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh cÊp 2 vµ Phßng Giao dÞch .........................................................................................................................16 4.2. C«ng t¸c kiÓm tra néi bé..........................................................................16 4.3. C«ng t¸c hµnh chÝnh- nh©n sù vµ x©y dùng c¬ b¶n..................................16 4.4. C«ng nghÖ th«ng tin ng©n hµng................................................................17 4.5. C«ng t¸c ph¸t triÓn m¹ng líi....................................................................17 V. Mét sè khã kh¨n víng m¾c trong ho¹t ®éng ng©n hµng n¨m 2005......................................................................................................................................18 V.§Þnh híng ho¹t ®éng cña Vietcombank Hµ néi tõ 2005 ®Õn n¨m 2010...............................................................................................................19 kÕt luËn 20
- Xem thêm -