Tài liệu Báo cáo thực tập tại ngân hàng ngoại thương việt namgfh

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Cïng víi xu híng më réng ho¹t ®éng th¬ng m¹i, thÞ trêng hèi ®o¸i ®ãng vai trß ngµy cµng quan träng kh«ng chØ ®èi víi tæng thÓ nÒn kinh tÕ quèc d©n mµ cßn ®èi víi tõng doanh nghiÖp. Ng©n hµng th¬ng m¹i víi chøc n¨ng lµ tæ chøc trung gian cung cÊp c¸c dÞch vô hoµn h¶o nhÊt, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc thanh to¸n quèc tÕ ®ång thêi cã vÞ trÝ trung t©m trong thÞ trêng hèi ®o¸i còng ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn nghiÖp vô kinh doanh ngoai tÖ cña m×nh ®Ó c©n b»ng sù d thõa vÒ cung vµ cÇu ngo¹i tÖ trªn thÞ trêng. Mét mÆt ®Ó tháa m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng, mÆt kh¸c t×m kiÕm lîi nhuËn trªn thÞ trêng vµ më réng m¹ng líi kinh doanh cña m×nh. Víi sù gióp ®ì cña khoa ng©n hµng tµi chÝnh trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n vµ Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng viÖt nam, em ®· vÒ thùc tËp t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. Sau thêi gian ®Çu thùc tËp, em ®· t×m hiÓu vµ n¾m ®îc t×nh h×nh tæng qu¸t chung cña Ng©n hµng vµ hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy víi nh÷ng néi dung sau: 1. Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng ngo¹i th¬ng viÖt nam. 2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ng©n hµng. 3. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng 4. Ph¬ng híng gi¶i quyÕt trong thêi gian tíi. Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ng©n hµng ngoai th¬ng viÖt nam vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña th©y gi¸o §µm V¨n HuÖ ®· híng dÉn em trong thêi gian ®Çu thùc tËp vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy. 1 I. Kh¸i qu¸t vÒ chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n hµ néi. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh nhnn-ptnt Hµ Néi. NHNN-PTNT thµnh phè Hµ Néi lµ mét ng©n hµng quèc doanh, ra ®êi n¨m 1988. Sau khi nghÞ ®Þnh 53/HDBT cã hiÖu lùc, ngµnh ng©n hµng níc ta ®¨ chuyÓn tõ hÖ thèng ng©n hµng mét cÊp thµnh hÖ thèng ng©n hµng hai cÊp vµ tõ ®ã, chi nh¸nh NHNN-PTNT thµnh phè Hµ Néi lµ ®¬n vÞ thµnh viªn vµ h¹ch to¸n phô thuéc vµo NHNN-PTNT ViÖt Nam. Víi tªn gäi: chi nh¸nh NHNN-PTNT Hµ Néi. Tªn giao dÞch quèc tÕ: The Branch for Agriculture and Rural Development Bank of Hanoi City. Trô së ®Æt t¹i: sè 77 phè L¹c Trung- QuËn Hai Bµ Trng- thµnh phè hµ néi. Tõ khi ®îc phÐp ho¹t ®éng cho ®Õn nay NHNN-PTNT ®¨ tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau, cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ níc nhµ, chÞu ¶nh hëng cña sù thay ®æi trong chÝnh s¸ch kinh tÕ tµi chÝnh trong vµ ngoµi níc. Qua c¸c thêi k× kh¸c nhau, ng©n hµng ®Òu cã ®Æc trng riªng cña m×nh nhng nh×n chung, ng©n hµng cã xu híng ph¸t triÓn ®i lªn, ®Æc biÖt trong nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kØ thø 20. Cã thÓ kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng qua 2 giai ®o¹n chÝnh sau: - Tõ n¨m 1988 ®Õn n¨m 1991: ®©y lµ thêi k× chuyÓn ®æi khã kh¨n nhÊt cña hÖ thèng ng©n hµng nãi chung vµ cña NHNN-PTNT nãi riªng. Giai ®o¹n nµy cã rÊt nhiÒu quü tÝn dông nh©n d©n vì nî, cßn trong ng©n hµng tû lÖ nî qu¸ h¹n vµ nî khã ®ßi t¨ng cao. Lµ mét ng©n hµng Nhµ níc nªn nh×n chung trong thêi gian nµy ng©n hµng lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶, ®ã còng lµ mét ®iÒu tÊt yÕu. - Tõ n¨m 1992 ®Õn nay, ho¹t ®éng cña ng©n hµng cã rÊt nhiÒu chuyÓn biÕn, cïng víi sù thay ®æi cña c¬ chÕ, tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng. Do ®ßi hái cña c¬ chÕ thÞ trêng nªn bé m¸y c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ®îc c¬ cÊu l¹i tinh gän, hiÖu qu¶ thay cho bé m¸y cång kÒnh tríc ®©y. Víi ph¬ng thøc ho¹t ®éng kinh doanh ®æi míi, ®a d¹ng vµ linh ho¹t, ®Çu t ë tõng ngµnh nghÒ, tõng khu vùc trong nÒn kinh tÕ ®· t¹o ®îc lßng tin víi c¸c kh¸ch hµng vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ kinh tÕ ngµy cµng cao, ®a ng©n hµng ngµy mét ph¸t triÓn. §¹t ®îc kÕt qu¶ kh¶ quan nµy lµ do sù nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c phßng ban vµ sù chØ huy s¸ng suèt cña ban l·nh ®¹o. n¨m 1999 ng©n hµng ®· ®îc nhµ níc tÆng thëng hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng ba do nh÷ng cèng hiÕn lín cho ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n. 2 II- C¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh NHNN-PTNT thµnh phè Hµ Néi. 1- VÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y. Víi mét gi¸m ®èc vµ ba phã gi¸m ®èc cïng 217 c¸n bé c«ng nh©n viªn. t¹i héi së chÝnh lîng nh©n viªn ®îc bè trÝ vµo c¸c phßng ban sau: + Ban gi¸m ®èc + Phßng kinh doanh + Phßng kÕ to¸n + Phßng kÕ ho¹ch + Phßng ng©n quü + Phßng hµnh chÝnh nh©n sù + Phßng kiÓm so¸t + Phßng thanh to¸n quèc tÕ Qua nh÷ng n¨m ho¹t ®éng NHNN-PTNT thµnh phè Hµ Néi ®· thiÕt lËp ®îc m¹ng líi ®¬n vÞ c¬ së trùc thuéc cña m×nh ë hÇu hÕt c¸c quËn trong ®Þa bµn thµnh phè vµ khu vùc gåm: * 1 NHNN-PTNT khu vùc * 6 chi nh¸nh trùc thuéc: - Ng©n hµng quËn Hai Bµ Trng - Ng©n hµng quËn Hoµn KiÕm - Ng©n hµng quËn CÇu giÊy - Ng©n hµng quËn Ba §×nh - Ng©n hµng quËn Thanh Xu©n - Ng©n hµng quËn T©y Hå 2- Chøc n¨ng nhiÖm vô cña NHNN-PTNT thµnh phè Hµ Néi. NHNN-PTNT thµnh phè Hµ Néi lµ mét ng©n hµng quèc doanh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh tiÒn tÖ, tÝn dông ng©n hµng, cã t c¸ch ph¸p nh©n , cã ®Çy ®ñ quyÒn vµ nghÜa vô theo luËt ng©n hµng vµ luËt doanh nhgiÖp Nhµ Níc ViÖt Nam. Theo ®ã ng©n hµng cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - NhËn tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®èi víi nhiÒu k× h¹n kh¸c nhau. - Cho vay ng¾n, trung vµ dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c ngµnh vµ c¸c thµnh phµn kinh tÕ. 3 - Cho vay uû th¸c theo c¸c ch¬ng tr×nh cña chÝnh phñ, chñ ®Çu t trong vµ ngoµi níc… - Lµm dÞch vô cho vay hé nghÌo thiÕu vèn s¶n xuÊt ë n«ng th«n. - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, tµi trî xuÊt- nhËp khÈu, b¶o l·nh vµ t¸i b¶o l·nh, mua b¸n ngo¹i tÖ, dÞch vô chi tr¶ kiÒu hèi, thu ng©n phiªu lÊy tiÒn mÆt vµ ngîc l¹i, dÞch vô kiÓm ®Õm giao nhËn tiÒn tËn n¬i cho ®¬n vÞ. - DÞch vô thanh to¸n chuyÓn tiÒn nhanh qua m¹ng vi tÝnh trong ph¹m vi toµn quèc vµ qua hÖ thèng Swift trªn toµn thÕ giíi. - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tÝn dông, tiÒn tÖ kh¸c. §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô trªn, c¸c phßng ban vµ chi nh¸nh cña ng©n hµng cã c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô sau: 2.1-Ban gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Gi¸m ®èc: lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña ng©n hµng tríc ph¸p luËt vµ trong quan hÖ víi c¸c doanh nhiÖp , c¸c tæ chøc, c¸c c¸ nh©n kh¸c trong vµ ngoµi níc, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy, cã quyÒn quyÕt ®Þnh nh÷ng ph¬ng ¸n kinh doanh cô thÓ, bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng theo yªu cÇu kinh doanh cña ng©n hµng. C¸c phã gi¸m ®èc: cã nhiÖm vô t vÊn , tham mu cho gi¸m ®èc vµ thùc hiÖn gi¸m s¸t c¸c c«ng viÖc mµ gi¸m ®èc uû quyÒn, ra lÖnh trong lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch. 2.2-Phßng kinh doanh: Thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp , tiÕn hµnh giao dÞch ®µm ph¸n , thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô. Phßng kinh doanh ®îc chia lµm 3 bé phËn: Bé phËn giao dÞch Bé phËn nguån vèn Bé phËn tÝn dông Mçi bé phËn thùc hiÖn chøc n¨ng riªng vÒ lÜnh vùc ngiÖp vô chuyªn m«n. 2.3- Phßng kÕ to¸n: ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ ng©n hµng vÒ mÆt tµi chÝnh, ghi chÐp , tÝnh to¸n, cËp nhËt c¸c sè liÖu ph¸t sinh hµng ngµy cung cÊp cho ban l·nh ®¹o ®Ó ra quyÕt ®Þnh vµ tu©n thñ c¸c chÕ ®é vÒ kÕ to¸n cña Nhµ níc còng nh quy ®Þnh vÒ qu¶n lÝ. 4 2.4-Phßng hµnh chÝnh nh©n sù: ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ ng©n hµng vÒ mÆt nh©n sù , ®«n ®èc chÊp hµnh ®iÒu lÖ, kØ luËt lao ®éng , gi¶i quyÕt nh÷ng chÕ ®é quy ®Þnh ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®µo t¹o vµ tuyÓn mé nh©n viªn cña ng©n hµng. 2.5-Phßng kÕ ho¹ch: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c lªn danh s¸ch, ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc, môc tiªu cña ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng còng nh ®¸nh gi¸ tæng kÕt t×nh h×nh ho¹t ®éng trong tõng thêi k×. 2.6-Phßng ng©n quü: Phô tr¸ch vÒ qu¶n lÝ nguån vèn vµ ng©n quü cña ng©n hµng, nhËp xuÊt tiÒn vµo ra ®Ó ph©n bæ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ lu©n chuyÓn tíi kh¸ch hµng trong c¸c giao dÞch hµng ngµy. 2.7-Phßng kiÓm so¸t: Thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm so¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ nh©n viªn trong ng©n hµng vÒ chÊt lîng c«ng viÖc còng nh kh¶ n¨ng ®æi míi vµ tr¸ch nhiÖm cña hä v¬Ý kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh ®îc th«ng suèt. 2.8- Phßng thanh to¸n quèc tÕ: Chuyªn vÒ c¸c giao dÞch b»ng ngo¹i tÖ, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô hèi ®o¸i, mua b¸n ngo¹i tÖ phôc vô ho¹t ®éng cña ng©n hµng, m«i giíi còng nh sù uû th¸c cña kh¸ch hµng. 2.9- Chi nh¸nh khu vùc vµ c¸c ng©n hµng trùc thuéc: Cã tr¸ch nhiÖm thay mÆt ng©n hµng , gi¶i quyÕt mäi thñ tôc giÊy tê cã liªn quan, giao dÞch vµ khai th¸c tµi chÝnh ë c¸c quËn trong thµnh phè vµ ®Þa bµn khu vùc. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thu hót vµ sö dông vèn ®èi víi tÊt c¶ c¸c ngµnh nghÒ, c¸c khu vùc kinh tÕ. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña ng©n hµng Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kÕ to¸n KÕ to¸n Phã gi¸m ®èc kinh doanh TTQT K.ho¹ch Phã gi¸m ®èc ng©n quü K.doanh 5 N.quü K.so¸t HCNS III- Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh NHNNPTNT Hµ Néi. 1. T×nh h×nh huy ®éng vèn. Huy ®éng vµ híng dÉn c¸c luång vèn tÝn dông vµo c¸c ho¹t ®éng mµ Nhµ níc ®¸nh gi¸ ®îc khuyÕn khÝch nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp , xuÊt khÈu, t¸c ®éng ®Ó c¸c luång vèn kh«ng ®æ vÒ c¸c lÜnh vùc kh«ng cã lîi cho quèc gia lµ sù sèng cßn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Trong nh÷ng n¨m qua, b»ng nhiÒu h×nh thøc phong phó nh c¶i tiÕn nghiÖp vô, ®æi míi phong c¸ch giao dÞch, trang bÞ m¸y vi tÝnh ®Õn tõng quü tiÕt kiÖm, c¶i tiÕn mÉu giÊy tê giao dÞch t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi tèi ®a cho tõng ngêi göi tiÒn, nªn nguån vèn huy ®éng cña NHNN-PTNT thµnh phè Hµ Néi kh«ng ngõng t¨ng lªn. Ng©n hµng ®· tËp trung chØ ®¹o phßng kÕ to¸n t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n më tµi kho¶n vµ híng dÉn thñ tôc chu ®¸o. §ång thêi cö c¸n bé tÝn dông ®Õn tËn doanh ngiÖp ®Ó më tµi kho¶n giao dÞch ngay. Ng©n hµng ®· thùc hiÖn nhanh chãng chÝnh x¸c ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vÒ tiÒn mÆt, sÐc , ng©n phiÕu, kh«ng ngõng thu hót mäi kho¶n tiÒn nhµn rçi cña kh¸ch hµng vµo tµi kho¶n. §Õn nay m¹ng líi kh¸ch hµng ®· ®îc më réng ®Õn hÇu kh¾p c¸c quËn trong thµnh phè.§Ó t¹o lËp nguån vèn lµnh m¹nh, tr¸nh hiÖn tîng sèc ng©n hµng ®· vËn dông chÝnh s¸ch l·i suÊt phï hîp víi tõng giai ®o¹n, võa ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng©n hµng võa ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ngêi göi tiÒn. §Õn ngµy 31/12/2000, tæng nguån vèn ng©n hµng ®· huy ®éng ®îc lµ 2.322.760 triÖu ®ång, t¨ng 24% so víi n¨m 1999. T×nh h×nh huy ®éng vèn cña ng©n hµng qua 2 n¨m 1999, 2000 nh sau: (®¬n vÞ: triÖu ®ång) ChØ tiªu I.TiÒn göi cña kh¸ch hµng 1.TiÒn göi cã k× h¹n 1.1TiÒn göi b»ng VN§ 1.2.TG b»ng ngo¹i tÖ quy ra VN§ 2.TiÒn göi kh«ng k× h¹n 2.1.TiÒn göi VN§ 2.2.TG b»ng ngo¹i tÖ quy ra VN§ II.C¸c giÊy tê cã gi¸ ®· ph¸t hµnh Tæng sè 6 1999 1.439.521 861.448 855.990 5.458 578.072 493.108 84.964 424.665 1.864.186 2000 1.392.443 784.905 774.037 10.868 607.539 368.840 238.699 930.317 2.322.760 Qua sè liÖu ®· cho thÊy nguån vèn cña ng©n hµng t¨ng lªn víi diÔn biÕn tèt. Tuy ng©n hµng cã nhiÒu ph¬ng thøc huy ®éng vèn kh¸c nhau nhng chñ yÕu vÉn lµ nhËn tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp vµ d©n c.Trong tæng nguån vèn huy ®éng th× tiÒn göi cña kh¸ch hµng lu«n chiÕm tØ lÖ cao. N¨m 1999 ®¹t gi¸ trÞ 1.439.521 triÖu ®ång chiÕm 77% tæng nguån huy ®éng, ®Õn n¨m 2000 lµ 1.392.443 triÖu, chiÕm 60% tæng nguån huy ®éng. Tuy lîng tiÒn göi cña kh¸ch hµng cã gi¶m ®i vÒ tØ träng, song tiÒn göi cã k× h¹n cña kh¸ch hµng l¹i t¨ng lªn tõ 578.072 triÖu ®ång n¨m 1999 lªn 607.593 triÖu ®ång n¨m 2000. Nguån tiÒn göi cã k× h¹n nµy ng©n hµng ph¶i tr¶ l·i suÊt cao h¬n tiÒn göi kh«ng k× h¹n, nhng l¹i cã thÓ sö dông chóng ®Ó cho vay víi tû lÖ lín do cã thêi h¹n Ýt biÕn ®éng h¬n. Tuy nhiªn ®©y lµ nguån vèn dÔ bÞ biÕn ®éng do ¶nh hëng trùc tiÕp cña c¸c yÕu tè vi m« vµ vÜ m« nh l·i suÊt, c¸c quy ®Þnh cña chÝnh phñ hay ng©n hµng trung ¬ng…do ®ã ng©n hµng lu«n theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng ®Ó cã thÓ sö dông triÖt ®Ó nguån vèn nµy, ®ång thêi ph¶i lu«n cã kho¶n tiÒn dù tr÷ ®Ò phßng rñi ro x¶y ra khi kh¸ch hµng ®Õn rót tiÒn. Bªn c¹nh ®ã nguån tiÒn göi kh«ng k× h¹n còng chiÕm mét vÞ trÝ ®¸ng kÓ trong tæng nguån vèn huy ®éng ®îc nhng ®ang gi¶m xuèng tõ 861.488 triÖu ®ång, chiÕm 46% tæng nguån vèn huy ®éng n¨m 1999 xuèng cßn 784.037 triÖu ®ång, chiÕm 33% tæng nguån vèn huy ®éng. Nguån tiÒn göi kh«ng k× h¹n ng©n hµng tr¶ l·i rÊt thÊp, nhng nã cã ®Æc ®iÓm lµ kh«ng æn ®Þnh, kh¸ch hµng cã thÓ ®Õn rót ra vµo bÊt cø lóc nµo, do ®ã ng©n hµng lu«n ph¶i dù tr÷ víi mét tû lÖ lín ®Ò phßng kh¸ch hµng rót tiÒn bÊt ngê. Ngoµi ra ng©n hµng cã nguån vèn huy ®éng tõ ph¸t hµnh c¸c lo¹i k× phiÕu phôc vô thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ, còng gãp phÇn kh«ng nhá vµo nguån vèn huy ®éng vµ tØ träng ®ang t¨ng lªn tõ 424.665 triÖu ®ång n¨m 1999 lªn 930.317 triÖu ®ång n¨m 2000. Cã thÓ thÊy r»ng, nguån vèn huy ®éng ®îc cña NHNN-PTNT thµnh phè Hµ Néi hiÖn nay chñ yÕu lµ khai th¸c trong d©n c. Tuy ®· ®¹t ®îc môc tiªu huy ®éng nguån tiÒn nhµn rçi vµo s¶n xuÊt lu th«ng song thùc sù vÉn cßn mét nguån tiÒn rÊt lín trong d©n c. Do ®ã cÇn t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó huy ®éng lîng tiÒn nµy ®Æc biÖt díi d¹ng tµi kho¶n sÐc cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t nh©n vµ d©n c. 2- T×nh h×nh sö dông vèn. Song song víi viÖc huy ®éng vèn, viÖc ®Çu t tÝn dông còng lµ mét trong nh÷ng môc tiªu mòi nhän cña chi nh¸nh NHNN-PTNT thµnh phè Hµ Néi. Chi nh¸nh ®· më réng ho¹t ®éng tÝn dông cã chän läc th«ng qua viÖc thêng xuyªn ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i kh¸ch hµng, tæ chøc thu thËp th«ng tin nhiÒu chiÒu vÒ kh¸ch hµng vay vèn, thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, thu hót nh÷ng kh¸ch hµng lµnh m¹nh, t¹o sù g¾n bã gi÷a kh¸ch hµng víi ng©n hµng. Nhê thùc hiÖn tèt 7 chÝnh s¸ch sö dông vèn, chÝnh s¸ch kh¸ch hµng nªn tæng d nî cho vay cña ng©n hµng ®· cã møc t¨ng trëng kh¸. §Õn 31/12/2000 d nî lµ 1.522.206 triÖu ®ång. T×nh h×nh sö dông vèn cña ng©n hµng (®¬n vÞ:triÖu ®ång) ChØ tiªu 1999 939.070 33.256 817.069 17.153 71.592 45.915 18.558 15.636 8.305 3.416 984.985 I.D nî 1.Kinh tÕ ngoµi quèc doanh 2.Kinh tÕ quèc doanh 3.Hé s¶n xuÊt 4.Cho vay kh¸c II.Qóa h¹n 1.Kinh tÕ ngoµi quèc doanh 2.Kinh tÕ quèc doanh 3.Hé s¶n xuÊt 4.Cho vay kh¸c Tæng d nî 2000 1.522.206 74.660 1.112.154 21.142 314.250 23.380 106 21.239 1.068 967 1.545.586 Trong n¨m 2000 ng©n hµng ®ang xem xÐt thÈm ®Þnh mét sè dù ¸n trong ®Þa bµn thµnh phè nh dù ¸n x©y dùng hÖ thèng thuû lîi Gia L©m, dù ¸n x©y dùng cÇu c¶ng KhuyÕn L¬ng…vµ ®ãng gãp hµng chôc triÖu USD cho ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam ®Ó ®Çu t vµo nh÷ng dù ¸n tÇm cì quèc gia gãp phÇn ph¸t triÓn ®Êt níc. 3. T×nh h×nh rñi ro tÝn dông. Trong giai ®o¹n hiÖn nay chi nh¸nh NHNN-PTNT thµnh phè Hµ Néi ®· g¾n c«ng t¸c chÊn chØnh ho¹t ®éng ng©n hµng víi viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh trong nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kØ 20 lµ: “ KÞp thêi chÊn chØnh nh÷ng thiÕu sãt cò cßn tån t¹i, ng¨n chÆn nh÷ng thiÕu sãt míi ph¸t sinh, tiÕp tôc ph¸t triÓn tÝn dông ®Æc biÖt ®èi víi lÜnh vùc kinh tÕ nhµ níc. Trªn tinh thÇn n©ng cao chÊt lîng tÝn dông, ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ an toµn vèn, gi¶m tØ lÖ nî qu¸ h¹n xuèng møc thÊp nhÊt, lµm trong s¹ch t×nh h×nh h×nh kinh doanh cña ng©n hµng”. Nh÷ng mãn nî ng©n hµng hiÖn nay cã mét phÇn ph¸t sinh tõ thêi bao cÊp, nhng chñ yÕu ph¸t sinh trong thêi gian gÇn ®©y.Trong sè nµy mét phÇn xuÊt ph¸t tõ nguyªn nh©n chñ quan lµ tr×nh ®é cña c¸n bé tÝn dông cña ng©n hµng, nhng còng mét phÇn xuÊt ph¸t tõ yÕu tè kh¸ch quan vÒ phÝa kh¸ch hµng. PhÇn lín kh¸ch hµng cña ng©n hµng lµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn tù cã thÊp nhng l¹i cã sù 8 ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh nhiÒu, do ®ã ®· kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cho ng©n hµng nh÷ng kho¶n nî ng¾n h¹n khi ®Õn h¹n. Ngoµi ra mét sè doanh nghiÖp vay ng©n hµng ®Ó kinh doanh ®¸ng lÏ sau khi b¸n hµng ph¶i tr¶ tiÒn l¹i cho ng©n hµng nhng l¹i dïng vµo viÖc kh¸c nh: kinh doanh bÊt ®éng s¶n, ®Çu t mua cæ phiÕu. Mét nguyªn nh©n n÷a lµ do ®iÒu tiÕt cña chÝnh phñ. Cho ®Õn nay mét tû lÖ lín c¸c kho¶n vay chÝnh s¸ch vµ phi th¬ng m¹i lµ kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶. Trong mét sè trêng hîp NHNN-PTNT nãi riªng vµ mét sè ng©n hµng th¬ng m¹i nãi chung tiÕp tôc nh lµ mét ngêi cho vay cña chÝnh phñ ®Ó trî gióp cho c¸c doanh nhgiÖp lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶.§©y lµ nguyªn nh©n c¬ b¶n lµm gia t¨ng rñi ro ®¹o ®øc mµ hËu qu¶ cña nã lµ nh÷ng mãn nî kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ ngµy cµng lín trong khi sö lý rñi ro cña chÝnh phñ cã h¹n do ng©n s¸ch h¹n hÑp. Mét nguyªn nh©n kh¸c lµ do ng©n hµng cã khã kh¨n trong kinh doanh vµ khã kh¨n trong qu¶n lý nguån vèn cho vay. HiÖn nay néi dung c¬ b¶n cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû 21 cña nhµ níc ta lµ: §Æc biÖt quan t©m ®Õn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n, nªn nguån tÝn dông dåi dµo do Nhµ níc cÊp ®· khiÕn cho ng©n hµng chÊp nhËn rñi ro cùc lín, bëi lÏ nÕn thua thiÖt th× còng chØ mÊt phÇn vèn tù cã cña m×nh thËm chÝ cßn Ýt h¬n, cßn lîi nhuËn sÏ rÊt lín nÕu tÝnh chÊt cña dù ¸n cã cÆp rñi ro/lîi nhuËn ®Æc biÖt cao. NÕu ng©n hµng vÉn tiÕp tôc nhËn tiÒn göi vµ huy ®éng tÝn dông qua thÞ trêng liªn ng©n hµng sÏ rÊt cã kh¶ n¨ng chÊp nhËn m¹o hiÓm ®Ó chuyÓn cÊp tµi chÝnh cho c¸c dù ¸n cã rñi ro. Nhng thùc tÕ thÞ trêng ViÖt Nam ®îc ®¸nh gi¸ lµ thÞ trêng cã ®é rñi ro lín (thiªn tai, lò lôt, h¹n h¸n … ) cho nªn c¸c doanh nghiÖp rÊt cã thÓ bÞ ¶nh hëng tõ ®ã lµm ¨n thua lç, dÉn ®Õn kh¶ n¨ng kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cho ng©n hµng. Do vËy ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, ng©n hµng ph¶i ph©n tÝch râ thùc tr¹ng vÕ tÝn dông, b¶o l·nh, qu¶n lý tµi chÝnh …®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc thÝch hîp. §ã lµ viÖc thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ tÝn dông, quy tr×ng cho vay thÈm quyÒn ph¸n quyÕt, t¨ng cêng c«ng t¸c tù kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ cã th¸i ®é ro rµng, kiªn quyÕt trong viÖc xö lý khuyÕt ®iÓm ®èi víi nh÷ng ngêi lµm sai , lîi dông ®Ó kiÕm lêi, lµm thÊt tho¸t tµi s¶n cña ng©n hµng, cña nhµ níc. 4. Gi¶i ph¸p thu håi nî qu¸ h¹n cña ng©n hµng - Ng©n hµng chØ ®Çu t nh÷ng dù ¸n kinh doanh kh¶ thi ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thu hßi nî mét c¸ch ch¾c ch¾n. - §èi víi c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n: Ph©n lo¹i nî qu¸ h¹n thµnh c¸c lo¹i kh¸c nhau tõ ®ã bè trÝ c¸n bé b¸m s¸t kh¸ch hµng ®Ó thu nî. 9 - §èi víi nî khã ®ãi chØ cßn tµi s¶n thÕ chÊp, ng©n hµng kÕt hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, víi kh¸ch hµng cã nhu cÇu mua tµi s¶n ®Ó xö lý theo c«ng v¨n sè 140. - Hµng tuÇn hµng th¸ng c¸n bbé tÝn dông b¸o c¸o kÕt qu¶ cho vay, thu lîi ®Ó ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ ®èi víi tõng kh¸ch hµng. IV. NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña NHNN – PTNT thµnh phè Hµ Néi Trong nh÷ng n¨m võa qua, cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt nø¬c, NHNN – PTNT thµnh phè hµ néi nãi riªng vµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nãi chung ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Cã ®îc thµnh tÝch ®ã lµ do ng©n hµng ®· t¹o ®îc cho m×nh tèt vÒ c¬ së vËt chÊt vÒ tµi chÝnh vµ nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra ng©n hµng lu«n chó träng ®Õn viÖc n©ng cÊp c¶i thiÖn trang thiÕt bÞ, ¸p dông khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i cho c¸c phßng ban nh»m phôc vô tèt nhÊt cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµn. Bªn c¹nh ®ã ng©n hµng thêng xuyªn ch¨m lo ®Õn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®©y lµ lùc lîng quyÕt ®Þnh nhÊt ®Õn thµnh c«ng cña ng©n hµng §Ó cã thÓ ho¹t ®éng tèt, kh«ng nh÷ng cÇn ®Õn tr×nh ®é chuyªn m«n cao cña c¸n bé c«ng nh©n viªn mµ c¸c nghiÖp vô nh thu hót vèn vµ sö dông vèn còng lµ tiªu chÝ quan träng gãp phÇn rÊt lín cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Tr¶i qua nhiÒu biÕn cè th¨ng trÇm cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc vµ khu vùc nhng ho¹t ®éng cña ng©n hµng kh«ng ngõng t¨ng lªn, lîi nhuËn trong mÊy n¨m qua íc ®¹t 10% cña doanh thu, gãp phÇn lµm æn ®Þnh thÞ trêng tiÒn tÖ vµ t¨ng thu nhËp cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã ng©n hµng cßn mét sè tån t¹i nh: Nî qu¸ h¹n vÉn cßn vµ ®ang cã chiÒu gi¶m dÇn cho ta thÊy ®îc tÝnh bÊt æn cña t×nh h×nh tµi chÝnh vµ sù ®¸nh gi¸, kiÓm tra, theo dâi ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng cßn nhiÒu h¹n chÕ. Ngoµi nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan t¸c ®éng ®Õn hoat ®éng kinh doanh cña ng©n hµng nh khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc, b·o lôt ho¶ ho¹n …cßn bao gåm nh÷ng yÕu tè chñ quan nh kh¶ n¨ng th¼m ®Þnh tÝn dông cña c¸n bé ng©n hµng, sù theo dâi cña c¸n bé ng©n hµng víi ho¹t ®éng cña nh÷ng ®èi tîng vay vèn ng©n hµng. §©y lµ nh÷ng yÕu tè chñ quan mµ ng©n hµng ph¶i tiÕn hµnh kh¾c phôc. NhËn thøc ®îc t×nh h×nh thùc tÕ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ thùc tËp, ®ång thêi ®Ó gãp phÇn n©ng cao nhËn thøc còng nh kinh nghiÖm thùc tÕ trong thêi gian thùc tËp t¹i chi nh¸nh NHNN-PTNT Hµ Néi, em xin chän ®Ò tµi thùc tËp chÝnh: "Gi¶i ph¸p më réng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh t¹i chi nh¸nh NHNN-PTNT Hµ Néi". 10 11
- Xem thêm -