Tài liệu Báo cáo thực tập tại ngân hàng ngoại thương việt namfh

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Thêi gian thùc tËp lµ qu·ng thêi gian hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi mçi sinh viªn . Bëi lÏ , khi häc ë trêng , c¸c b¹n sinh viªn míi chØ ®îc trang bÞ nh÷ng lý thuyÕt c¬ b¶n , tæng hîp , chung nhÊt vÒ c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu. Muèn trë thµnh mét cö nh©n cã kiÕn thøc toµn diÖn , cã hiÓu biÕt s©u sÊc ®Ó cã thÓ ¸p dông vµo cuéc sèng ®ßi hái ngêi sinh viªn ph¶i g¾n kÕt “ häc víi hµnh” , “lý thuyÕt víi thùc tiÔn”. Còng gièng nh bao b¹n sinh viªn n¨m cuèi trong trêng , ®îc sù ®ång ý vµ gióp ®ì cña Ban Gi¸m ®èc , c¸n bé nh©n viªn Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ( Héi së chÝnh - 198 TrÇn Quang Kh¶i) ; ®îc sù t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ mäi mÆt cña Ban Chñ nhiÖm Khoa Ng©n hµng – Tµi chÝnh §H Kinh tÕ quèc d©n , vµ sù chØ b¶o híng dÉn tËn t×nh cña PGS-TS Lª §øc L÷ , em ®· thùc tËp t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng vµ hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy . B»ng ph¬ng ph¸p quan s¸t , thu thËp tµi liÖu , thèng kª vµ ph©n tÝch , ®¸nh gi¸ , b¶n b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp cña em tr×nh bµy mét c¸ch kh¸i qu¸t vÒ Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam tõ lÞch sö h×nh thµnh , ph¸t triÓn ®Õn t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh trong nh÷ng n¨m qua. VÒ kÕt cÊu , b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp gåm 3 phÇn :  Ch¬ng I : Vµi nÐt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam  Ch¬ng II : T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Vietcombank trong nh÷ng n¨m qua  Ch¬ng III : Môc tiªu , ph¬ng híng ho¹t ®éng trong nh÷ng n¨m tíi ( 2003 – 2005 ) 1 PhÇn i Vµi nÐt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng ngo¹i th¬ng viÖt nam ( Vietcombank ) 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt nam Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ( NHNTVN ) cã tªn giao dÞch lµ Bank for Foreign Trade of Vietnam , viÕt t¾t lµ Vietcombank , ®îc chÝnh thøc thµnh lËp vµo ngµy 1/4/1963 theo NghÞ §Þnh 115/CP cña Héi §ång Bé trëng vµ ®îc thµnh lËp l¹i theo m« h×nh Tæng c«ng ty 90 theo QuyÕt ®Þnh sè 286/Q§-NH5 ngµy 21/09/1996 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam . §©y lµ ng©n hµng th¬ng m¹i ®Çu tiªn ë ViÖt Nam ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i vµ lµ ng©n hµng ®éc quyÒn vÒ qu¶n lý ho¹t ®éng ®èi ngo¹i cña níc ViÖt Nam . Tõ tæ chøc tiÒn th©n lµ Côc Qu¶n lý Ngo¹i hèi cña Ng©n hµng Quèc gia ViÖt Nam , NHNT ra ®êi ®· ®¸nh dÊu mét bíc ph¸t triÓn rÊt quan träng trong ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam. Ngay tõ khi ra ®êi , NHNT ®· ph¶i ®èi mÆt víi bao thö th¸ch to lín cña c«ng cuéc x©y dùng miÒn B¾c XHCN vµ cuéc ®Êu tranh gian khæ cña ®ång bµo miÒn Nam ®Ó thèng nhÊt níc nhµ. Lµ mét ng©n hµng chuyªn doanh ®èi ngo¹i duy nhÊt thêi bÊy giê cña ViÖt Nam , NHNT ®· cã nh÷ng bíc tiÕn thÇn k× , gãp phÇn hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô phôc vô cho viÖc më réng c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i , lµm thÊt b¹i ©m mu phong to¶ kinh tÕ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch , trùc tiÕp tham gia chi viÖn mét sè lîng lín ngo¹i tÖ , thiÕt bÞ vËt t kÜ thuËt cho chiÕn trêng . N¨m 1975 , MiÒn Nam ®îc gi¶i phãng ®· më ra mét trang sö míi cho d©n téc. Trong bao nhiªu bén bÒ cña thêi kiÕn thiÕt ®Êt níc , NHNT vÉn gi÷ ®îc vai trß quan träng cña mét ng©n hµng chuyªn doanh ®èi ngo¹i , phôc vô cho viÖc t¨ng cêng quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ , thùc hiÖn nhiÖm vô kh«i phôc vµ x©y dùng l¹i nÒn kinh tÕ ®Êt níc theo con ®êng CNXH (1975 - 1986). Vµ cã thÓ nãi , chÝnh nh÷ng thµnh c«ng vµ thÊt b¹i trong thêi c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp ®· trë thµnh nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm quÝ b¸u cho NHNT khi bíc vµo thêi k× ®æi míi. ViÖc ViÖt Nam chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng vµo cuèi thËp kØ 80 vµ nh÷ng n¨m ®Çu thËp kØ 90 cïng víi hai Ph¸p lÖnh ng©n hµng ®· ®îc ban hµnh ( NghÞ ®Þnh sè 53/H§BT ngµy 26/3/1988 vµ ChØ thÞ sè 403/CT ngµy 14/11/1990) ®· 2 khiÕn cho NHNT kh«ng cßn gi÷ ®îc vÞ trÝ ®éc t«n trong quan hÖ quèc tÕ , tÝn dông vµ thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu ( XNK ).Hµng lo¹t c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn , ng©n hµng liªn doanh víi níc ngoµi , chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi , c«ng ty tµi chÝnh ra ®êi ®· ®Æt NHNT tríc sù c¹nh tranh quyÕt liÖt. Ngµy 21/09/1996 , NHNN ViÖt Nam ra QuyÕt ®Þnh sè 286/Q§-NH5 vÒ viÖc “ Thµnh lËp l¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam , trªn c¬ së QuyÕt ®Þnh sè 68/Q§-NH5 ngµy 27/03/1993 cña Thèng ®èc NHNN ViÖt Nam ®· kÝ , ho¹t ®éng theo m« h×nh Tæng c«ng ty Nhµ níc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 90/Q§-Ttg cña Thñ tíng ChÝnh Phñ ”. Lóc nµy , NHNT ViÖt Nam chÝnh thøc cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Bank for Foreign Trade of Vietnam ( Vietcombank- VCB ). Víi uy tÝn l©u n¨m , cïng víi bÒ dµy kinh nghiÖm trong c«ng t¸c thanh to¸n XNK còng nh cã mèi quan hÖ réng r·i vµ më réng quan hÖ ®¹i lý kÞp thêi víi ng©n hµng t¹i c¸c níc cã tham gia th¬ng m¹i víi ViÖt Nam , VCB lu«n cã tèc ®é ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh vµ lu«n dÉn ®Çu trong viÖc giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm míi vµ tiªn tiÕn , ®i ®Çu trong c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam trong viÖc øng dông c«ng nghÖ míi , vi tÝnh ho¸ c¸c nghiÖp vô ng©n hµng trong toµn hÖ thèng . Cã thÓ nãi , trong suèt chÆng ®êng gÇn 40 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh , VCB ®· t¹o ®îc mét nÒn t¶ng kh¸ v÷ng ch¾c. Nh÷ng con sè t¨ng trëng liªn tôc trong c¸c n¨m qua trong mäi ho¹t ®éng cña VCB ®· minh chøng hïng hån cho luËn ®iÓm nµy .Tõ mét c¬ së ë Hµ Néi , tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2001, VCB ®· ph¸t triÓn thµnh mét hÖ thèng v÷ng m¹nh víi 23 chi nh¸nh cÊp I vµ 6 chi nh¸nh cÊp II ë trong níc , mét c«ng ty tµi chÝnh , mét c«ng ty chøng kho¸n vµ 3 v¨n phßng ®¹i diÖn ë níc ngoµi , gãp vèn cæ phÇn vµo 5 doanh nghiÖp ( 2 c«ng ty b¶o hiÓm , 3 c«ng ty kinh doanh bÊt ®éng s¶n) vµ 7 ng©n hµng , tham gia 3 liªn doanh víi níc ngoµi . NHNT hiÖn cã quan hÖ ®¹i lý víi h¬n 1000 ng©n hµng t¹i 85 níc vµ vïng l·nh thæ trªn thÕ giíi , ®¶m b¶o phôc vô tèt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng trªn ph¹m vi toµn cÇu.Ngoµi vai trß lµ ng©n hµng ®i ®Çu trong trong lÜnh vùc tù ®éng ho¸ thanh to¸n sö dông m¹ng SWIFT , Vietcombank cßn ®îc coi lµ ng©n hµng cã hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i nhÊt ViÖt Nam . Quan träng h¬n c¶ , Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®· x©y dùng vµ ®µo t¹o ®îc mét ®éi ngò c¸n bé n¨ng ®éng nhiÖt t×nh vµ tinh th«ng nghiÖp vô. Víi nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc , VCB lµ ng©n hµng th¬ng m¹i cña ViÖt Nam cã uy tÝn nhÊt ®îc Nhµ níc xÕp vµo mét trong 23 doanh nghiÖp ®Æc biÖt , ®îc t¹p chÝ Asean Money – t¹p chÝ tiÒn tÖ uy tÝn ë Ch©u A- Th¸i B×nh D¬ng chän lµ ng©n hµng h¹ng nhÊt ViÖt Nam n¨m 1995 . Liªn tiÕp trong 5 n¨m , tõ 1996 ®Õn 2000 , VCB ®îc Chase Manhattan Bank – New York c«ng nhËn lµ ng©n 3 hµng cã chÊt lîng dÞch vô tèt nhÊt vÒ thanh to¸n SWIFT theo tiªu chuÈn quèc tÕ . Bªn c¹nh viÖc nhËn gi¶i thëng “ Ng©n hµng dÉn ®Çu cña ViÖt Nam – Visa Pacesetter Award 1999 ” cña Visa khu vùc Ch©u A- Th¸i B×nh D¬ng vµo n¨m 1999 , cuèi n¨m 2002 , lÇn thø 3 liªn tiÕp , NNNT VN ®îc t¹p chÝ The Bankers – mét t¹p chÝ ng©n hµng cã tiÕng trong giíi tµi chÝnh quèc tÕ cña Anh - thuéc tËp ®oµn Financial Times trao tÆng danh hiÖu Ng©n hµng tèt nhÊt cña n¨m . Nh÷ng thµnh tÝch ®ã , cã thÓ nãi , lµ sù cè g¾ng nç lùc phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cña toµn bé Ban l·nh ®¹o vµ tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng trong suèt 40 n¨m qua – 40 n¨m cña ®æi míi vµ tù hoµn thiÖn , 40 n¨m cña häc hái vµ t×m mét lèi ®i cho riªng m×nh , 40 n¨m chÝn ch¾n vÒ kinh nghiÖm vµ giµu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn .Víi ph¬ng ch©m “ Uy tÝn , hiÖu qu¶ - Lu«n mang ®Õn cho kh¸ch hµng sù thµnh ®¹t ” , Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®· , ®ang vµ sÏ v÷ng bíc ®i lªn , m·i xøng ®¸ng lµ ng©n hµng th¬ng m¹i chñ lùc , gãp phÇn quan träng vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ níc nhµ. 2.C¬ cÊu tæ chøc 2.1 S¬ ®å tæ chøc c¸c phßng ban S¬ ®å tæ chøc c¸c phßng ban cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®îc coi lµ kh¸ hoµn chØnh vµ ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å cÊu tróc nh sau : (S¬ ®å trang bªn) 2.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña bé m¸y tæ chøc qu¶n lý Héi ®ång qu¶n trÞ : gåm 5 thµnh viªn , trùc tiÕp qu¶n lý mäi ho¹t ®éng cña ng©n hnµg , cã toµn quyÒn nh©n danh ng©n hµng ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých quyÒn lîi cña ng©n hµng trªn c¬ së luËt ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc. Ban Tæng Gi¸m ®èc : gåm 1 Tæng gi¸m ®èc vµ 5 Phã Tæng gi¸m ®èc, tæ chøc chØ ®¹o x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh cña ng©n hµng ; phª duyÖt vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng ; trùc tiÕp kÝ kÕt vµ qu¶n lý c¸c hîp ®ång kinh tÕ ; chØ ®¹o c¸c phßng ban th«ng qua 5 Phã Tæng gi¸m ®èc. T¹i trô së chÝnh gåm c¸c phßng ban : Phßng kiÓm tra néi bé : trùc tiÕp gi¸m s¸t vµ kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng cña tõng phßng ban trªn c¬ së c¸c ®iÒu lÖ cña NHNN vµ NHNT VN. 4 Phßng tæng hîp thanh to¸n : qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng giao dÞch thanh to¸n ë c¸c phßng giao dÞch . Cuèi mçi quÝ , mçi n¨m , phßng cã nhiÖm vô b¸o c¸o vµ tæng hîp thanh to¸n lªn cÊp trªn . Phßng qu¶n lý tÝn dông : trùc tiÕp qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng Phßng thÈm ®Þnh ®Çu t vµ chøng kho¸n : trªn c¬ së thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t , phßng trùc tiÕp qu¶n lý viÖc ®Çu t c¸c dù ¸n v¸ chøng kho¸n cña Ng©n hµng. Phßng vèn : tæng hîp vµ qu¶n lý nguån vèn cña ng©n hµng Phßng quan hÖ quèc tÕ : qu¶n lý c¸c nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ nh hèi ®o¸i vµ kinh doanh tiÒn tÖ cña ng©n hµng Phßng qu¶n lý kÕ to¸n tµi chÝnh : qu¶n lý c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n , kÕ to¸n cña c¸ phßng giao dÞch trong ng©n hµng . Phßng qu¶n lý thÎ : qu¶n lý c¸c ho¹t ®«ng ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ t¹i ng©n hµng th«ng qua phßng thanh to¸n thÎ . Trung t©m thanh to¸n : lµ ®Çu mèi nhËn chuyÓn tiÕp ®iÖn ®i vµ ®Õn th«ng qua hÖ thèng m¹ng SWIFT , Telex, Nas, Fax; h¹c to¸n c¸c lÖnh chuyÓn tiÒn ®i vµ ®Õn gi÷a c¸c chi nh¸nh vµ ng©n hµng níc ngoµi ; tæ chøc b¶o qu¶n vµ sö dông kho¸ m· , kho¸ SWIFT gi÷a Trung ¦¬ng víi ng©n hµng ®¹i lý trong vµ ngoµi níc . 5 PhÇn II T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña vietcombank trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y 1.C¸c dÞch vô Vietcombank cung øng Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh , hiÖn nay , NHNT ®ang thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô chÝnh sau :  NhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm , b¸n kú phiÕu b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ  Cho vay ng¾n h¹n , trung h¹n vµ dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ  Thanh to¸n XNK hµng ho¸ vµ dÞch vô  Thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh  Thùc hiÖn nghiÖp vô hèi ®o¸i  ChuyÓn tiÒn nhanh trong vµ ngoµi níc  Lµm ®¹i lý thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ quèc tÕ: VISA , Mastercard , American Express (AMEX) , Dinner Club; ph¸t hµnh thÎ ®iÖn tö Vietcombank Card ®Ó sö dông trong níc vµ thÎ ®iÖn tö VCBMastercard, thÎ VCB- VISA ®Ó sö dông trong vµ ngoµi níc.  NhËn mua b¸n cã kú h¹n c¸c lo¹i ngo¹i tÖ m¹nh  Tham gia hÖ thèng thanh to¸n toµn cÇu SWIFT , Moneygram  Thùc hiÖn nghiÖp vô thuª mua  Cung øng dÞch vô E-banking , Home Banking  Thùc hiÖn dÞch vô b¶o hiÓm vµ kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  Thùc hiÖn kinh doanh chøng kho¸n , lµm d¹i lý m«i giíi , ph¸t hµnh chøng kho¸n Nh vËy , cã thÓ nãi , ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNT ngµy cµng ®îc më réng kÕt hîp víi sù ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô nh»m cñng cè vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ. NhiÒu s¶n phÈm míi ®îc øng dông , trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö E-banking . DÞch vô nµy h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tõ nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kØ XX ë c¸c quèc gia cã nÒn kinh tÕ còng nh khoa häc kÜ thuËt ph¸t triÓn cao vÝ dô nh Mü . 6 Du nhËp vµo ViÖt Nam tõ 1994 , Ebanking chØ míi thùc sù khëi s¾c tõ ®Çu thÕ kØ nµy víi sù quan t©m , chó ý ®Çu t thÝch ®¸ng tõ phÝa c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i , trong ®ã næi bËt lµ NHNT. HiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n th× E-banking chÝnh lµ mét ph¬ng thøc ph©n phèi c¸c s¶n phÈm dÞch vô vµ thanh to¸n th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn tö vµ kÜ thuËt sè. Cã thÓ nãi , ®©y lµ mét kh¸i niÖm kh¸ míi mÎ khi c«ng nghÖ th«ng tin ®îc ®a vµo ¸p dông trong hÖ thèng ng©n hµng. DÞch vô nµy, trong thêi gian qua, næi lªn nh lµ chÊt xóc t¸c ®èi víi ho¹t ®éng híng tíi kh¸ch hµng cña ng©n hµng Ngo¹i th¬ng , lµm chuyÓn ®æi diÖn m¹o c¸c nghiÖp vô c¬ b¶n còng nh m«i trêng cung cÊp c¸c dÞch vô cña ng©n hµng. Kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ kªnh ph©n phèi s¶n phÈm dÞch vô míi, E-banking chÝnh lµ mét ph¬ng thøc kinh doanh míi trong nÒn kinh tÕ tri thøc, kinh tÕ ®iÖn tö. §©y lµ mét c«ng nghÖ mang tÝnh chuyÓn ®æi, gióp thiÕt lËp l¹i mét c¬ së h¹n tÇng míi phôc vô cho viÖc cung cÊp dÞch vô tíi kh¸ch hµng. DÞch vô E-banking gåm c¸c kªnh ph©n phèi chÝnh lµ : hÖ thèng m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM ( Automated Teller Machines ), nghiÖp vô ng©n hµng viÔn th«ng (Telebanking ), nghiÖp vô ng©n hµng m¸y tÝnh c¸ nh©n(Processor Banking ), nghiÖp vô ng©n hµng qua Internet (Internet Banking ). Khi kh¸ch hµng sö dông dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö, hä sÏ n¾m gi÷ ®îc nhanh chãng, kÞp thêi nh÷ng th«ng tin vÒ sè d tµi kho¶n, th«ng tin sao kª tµi kho¶n, th«ng tin vÒ tû gi¸, l·i suÊt, nh÷ng th«ng tin chi tiÕt cho mét sè c¸c giao dÞch ®Æc thï, th«ng tin mang tÝnh chÊt t vÊn ®Çu t cho kh¸ch hµng vµ c¶ nh÷ng th«ng tin th¬ng m¹i. E-banking còng cung cÊp cho kh¸ch hµng dÞch vô thanh to¸n nh uû nhiÖm chi, chuyÓn tiÒn, mua b¸n ngo¹i tÖ, nhê thu, tr¶ tiÒn nî vay, thanh to¸n Billing ( c¸ nh©n, c«ng ty): më, ®iÒu chØnh, thanh to¸n LC còng nh c¸c yªu cÇu xin vay vµ ph¸t hµnh thÎ. “Truy cËp bÊt cø n¬i ®©u, bÊt cø khi nµo” < Acess anytime, anywhere > chÝnh lµ khÈu hiÖu cña dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö. ChØ víi mét chiÕc m¸y ®iÖn tho¹i (cè ®Þnh hoÆc di ®éng), chØ víi mét chiÕc m¸y tÝnh c¸ nh©n ®îcnèi m¹ng , kh¸ch hµng cã thÓ giao dÞch víi ng©n hµng mµ kh«ng cÇn ®Õn trô së ng©n hµng, cã thÓ biÕt mäi th«ng tin mµ kh«ng cÇn tèn thêi gian t×m kiÕm, nghiªn cøu.Chi phÝ tiÕt kiÖm h¬n nhng vÉn ®îc phôc vô tèt nhÊt. §iÒu ®ã c¸c dÞch vô ng©n hµng truyÒn thèng khã cã thÓ ®¹t ®îc nh dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö. 7 Tõ th¸ng 7/2001, VCB ®· x©y dùng vµ ®a vµo sö dông dÞch vô NH§T Ebank dùa trªn c«ng nghÖ hoµn toµn míi. Tuy nhiªn, c¸c kh¸ch hµng muèn sö dông dÞch vô nµy ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu kü thuËt nhÊt ®Þnh nh: m¸y tÝnh c¸ nh©n (PC) cã cÊu h×nh t¬ng øng; hÖ ®iÒu hµnh Window 95/98 hoÆc NT; modem tèc ®é tèi thiÓu lµ 38,8 Kpx; ®êng ®iÖn tho¹i trùc tiÕp hoÆc qua tæng ®µi néi bé. Khi ®· ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu nãi trªn, VCB sÏ cµi ®Æt nh÷ng ch¬ng tr×nh øng dông NH§T trªn m¸y PC vµ kÕt nèi modem cña kh¸ch hµng víi ng©n hµng; cung cÊp c¸c kho¸ b¶o mËt (private keys), x¸c ®Þnh m· vµ mËt khÈu truy nhËp cho tõng kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng cã thÓ ®Ò xuÊt chØnh söa theo chuÈn cña m×nh vµ ®îc ®¨ng kÝ ch÷ kÝ ®iÖn tö. Còng chÝnh trong th¸ng 7/2001, NH§T cña VCB ®· triÓn khai dÞch vô tíi mét sè ng©n hµng níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam nh Citibank vµ HSBC. Ngµy 21/3/2002, Thñ tíng ChÝnh phñ ký QuyÕt ®Þnh sè 44 cho phÐp c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n ®îc sö dông chøng tõ ®iÖn tö lµm chøng tõ kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n vµ thanh to¸n vèn. QuyÕt ®Þnh nµy nh×n chung t¹o sù thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña E-bank Vietcombank nãi riªng vµ cña c¶ hÖ thèng NHVN nãi chung. Trong thêi gian tíi, VCB sÏ ¸p dông thÝ ®iÓm dÞch vô NH§T víi kh¸ch hµng lµ c¸c Tæng c«ng ty vµ c¸c doanh nghiÖp lín trong c¶ níc. §Æc biÖt, mét sè dÞch vô VCB ®ang cung øng ®îc coi lµ nh÷ng ®iÓm s¸ng chãi trong tæng thÓ bøc tranh ph¸c ho¹ vÒ ho¹t ®éng NH§T cßn rÊt non trÎ cña ViÖt Nam hiÖn nay: * “ Vietcombank Vision 2010” - Giao dÞch ng©n hµng ®a n¨ng: VCB ®· triÓn khai ®ång lo¹t hÖ thèng dÞch vô ng©n hµng b¸n lÎ cã tªn gäi lµ “VCB Vision 2010” tíi tõng chi nh¸nh, hÖ thèng nµy lµ s¶n phÈm c«ng nghÖ cña Mü ®îc ph¸t triÓn vµ ®iÒu chØnh cho phï hîp ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam. ¸p dông c«ng nghÖ nµy, nhiÒu yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®îc ®¸p øng t¹i mét quÇy duy nhÊt “one-stop services” nh võa ®æi tiÒn, nhËn tiÒn vµ thanh to¸n sÐc. TÝnh n¨ng chuyÓn tiÒn tù ®éng tõ tµi kho¶n nµy sang tµi kho¶n kh¸c víi môc ®Ých: tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i, thanh to¸n ho¸ ®¬n tiÒn níc, chi tr¶ tiÒn ®iÖn, tr¶ c«ng nî... ®îc VCB thùc hiÖn rÊt thuËn tiÖn vµ nhanh chãng th«ng qua hÖ thèng dÞch vô chuyÓn tiÒn tù ®éng. ChØ cÇn kh¸ch hµng yªu cÇu mét lÇn vµ hÖ thèng tù lÆp l¹i viÖc thanh to¸n ®Òu ®Æn hµng th¸ng. MÆt kh¸c, kh¸ch hµng cßn cã thÓ cËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ mäi ho¹t ®éng trªn tµi kho¶n cña hä t¹i ng©n hµng. * VÊn tin qua ®iÖn tho¹i (Phone banking): 8 §Çu n¨m 2001, VCB chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· ®a vµo vËn hµnh hÖ thèng vÊn tin qua ®iÖn tho¹i phôc vô kh¸ch hµng24/34 giê. §©y chÝnh lµ h×nh thøc tr¶ lêi sè d tµi kho¶n, tû gi¸ mua b¸n ngo¹i tÖ, l·i suÊt tiÒn göi ,tiÒn vay vµ c¸c sè liÖu cËp nhËt thêng xuyªn cña ng©n hµng qua ®iÖn tho¹i cña kh¸ch hµng. Ngêi sö dông dÞch vô nµy chØ viÖc ®¨ng kÝ víi ng©n hµng vµ nhËn mËt khÈu (password). Khi kh¸ch hµng gäi ®Õn, nÕu ®¨ng nhËp ®óng m· tµi kho¶n vµ mËt khÈu th× sÏ cã giäng nãi ngêi ®îc cµi ®Æt s½n trong hÖ thèng, tr¶ lêi tù ®éng nh÷ng th«ng tin theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Kh«ng chØ riªng chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh mµ khi toµn bé hÖ thèng VCB cïng ho¹t ®éng trùc tuyÕn th× VCB sÏ tiÕp tôc triÓn khai mét lo¹t c¸c øng dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn kh¸c, ®Æc biÖt lµ ng©n hµng trªn Internet. * Ng©n hµng b¸n lÎ Silverlake – VCB (Retail banking): §Çu th¸ng 2/2002, ®Ò ¸n ng©n hµng b¸n lÎ “ VCB- SVL” ®îc øng dông thµnh c«ng trong toµn hÖ thèng VCB & ®îc ®¸nh gi¸ cao vÒ tÝnh æn ®Þnh, sù b¶o mËt vµ ®Æc biÖt lµ nh÷ng lîi Ých næi bËt cña nã theo ®Þnh híng kh¸ch hµng ®èi víi c¸c nghiÖp vô b¸n lÎ. §©y lµ lÇn ®Çu tiªn mét ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam cã thÓ cung cÊp mét lo¹t c¸c dÞch vô b¸n lÎ ng©n hµng trùc tuyÕn (online) ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. Cã thÓ nãi , víi kinh phÝ ®Çu t cho CNTT vµo kho¶ng 12 triÖu USD vµo n¨m 2002, hÖ thèng c«ng nghÖ cña ng©n hµng tõng bíc ph¸t triÓn ë tÇm cao míi. Tõ ngµy 2/5/2002 , toµn bé hÖ thèng cña VCB ho¹t ®éng trùc tuyÕn ( online), t¹o nÒn t¶ng ®Ó triÓn khai øng dông nh÷ng s¶n phÈm ng©n hµng hiÖn ®¹i nh: Phone banking, Internet banking, øng dông nh÷ng c«ng nghÖ tµi chÝnh nh HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý MIS ( Management information System); më réng hÖ thèng m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM gåm 70 m¸y trªn toµn quèc. HÖ thèng dÞch vô VCB –Online vÒ thùc chÊt lµ mét hÖ s¶n phÈm cã tÝnh tÝch hîp víi chuÈn mùc cao , cã kh¶ n¨ng cung cÊp nhiÒu tiÖn Ých cho kh¸ch hµng lµ ph¸p nh©n hay thÓ nh©n. Nã cã c¬ së m¹ng ho¹t ®éng trùc tuyÕn vµ qu¶n lý d÷ liÖu tËp trung , gióp kh¸ch hµng cã thÓ më tµi kho¶n ë mét n¬i nhng ®îc thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh. Theo «ng Vò ViÕt Ngo¹n , Tæng gi¸m ®èc VCB nhËn xÐt th× VCB – Online chÝnh lµ “mét chiÕn lîc quan träng cã tÝnh quyÕt ®Þnh thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong cuéc c¹nh tranh trªn thÞ trêng tiÒn tÖ ®ang cã rÊt nhiÒu ®Þnh chÕ tµi chÝnh trong vµ ngoµi níc ®ang ho¹t ®éng víi m«i trêng ngµy cµng th«ng tho¸ng h¬n ”. 2.T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh 9 Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng lín ( cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ 1997 , sù ra ®êi cña ®ång tiÒn chung Ch©u ¢u , sù suy tho¸i cña c¸c nÒn kinh tÕ chñ chèt nh Mü , NhËt kÐo theo sù suy gi¶m kinh tÕ cña c¸c níc trong khu vùc Ch©u ¸ …). §Æc biÑtt trong n¨m 2001, Côc dù tr÷ Liªn bang Mü ®· c¾t gi¶m l·i suÊt chñ ®¹o cho vay qua ®ªm gi÷a c¸c ng©n hµng tíi 11 lÇn tõ 6,5% xuèng cßn 1,75%/n¨m . Trong níc , nÒn kinh tÕ tiÕp tôc t¨ng trëng víi møc t¨ng trëng GDP lµ 6,8% n¨m 2001 vµ 7,4% n¨m 2002 . Tuy nhiªn , thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ níc ta vÉn cßn Èn chøa nhiÒu mÆt yÕu kÐm : hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cßn thÊp , m«i trêng ®Çu t kinh doanh tuy ®· ®îc c¶i thiÖn nhng cha thùc sù lµnh m¹nh , ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch vµ s¾ep xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc triÓn khai cßn chËm , t×nh tr¹ng nî nÇn d©y da gi÷a c¸c doanh nghiÖp , gi÷a doanh nghiÖp víi ng©n hµng cha ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ . T×nh h×nh rªn t¸c ®éng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng cña ng©n hµng tõ ho¹t ®éng c©n ®èi vèn ®Õn ho¹t ®éng cho vay vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô kh¸c cña ng©n hµng. §èi víi ng©n hµng Ngo¹i th¬ng , do ®Æc ®iÓm cã nguån vèn ngo¹i tÖ chiÕm tíi 3/ 4 tæng nguån vèn , vµ thÕ m¹nh chñ yÕu lµ ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc ®èi ngo¹i nªn t¸c ®éng cña suy tho¸i kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc lµ rÊt lín , nhÊt lµ sù biÕn ®éng kh«n lêng cña l·i suÊt trªn thÞ trêng quèc tÕ ®· ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Nh×n chung , hoµ vµo thµnh tÝch chung cña toµn ngµnh , trong c¸c n¨m gÇn ®©y , Vietcombank ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ trªn c¸c mÆt c«ng t¸c . Cô thÓ : 2.1 Nguån vèn 2.1.1 Tæng quan vÒ nguån vèn Do ¸p dông c¬ chÕ l·i suÊt phï hîp vµ dÞch vô ®a d¹ng nªn NHNT ®· ®¹t ®îc møc t¨ng trëng cao vÒ vèn huy ®éng Trong n¨m 2000 , tæng nguån vèn cña NHNT t¨ng trëng m¹nh vµ liªn tôc . TÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2000 , quy vÒ VND , VCB ®¹t 65.633 tû , t¨ng 44,98% so víi cuèi n¨m 1999. NÕu lo¹I trõ yÕu tè tû gi¸ t¨ng th× tæng nguån vèn t¨ng 41,7% , vît chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Æt ra lµ 25%. KÕt thóc n¨m tµi chÝnh 2001 , tæng tÝch s¶n cña NHNT ®¹t 76.681.819 triÖu VND , t¨ng 16,8% so víi cuèi n¨m 2000( lo¹i trõ yÕu tè tû gi¸ th× nguån vèn chØ t¨ng ®îc 13,2% ) – thÊp xa so víi møc t¨ng 45,3% cña n¨m ngo¸i vµ chØ ®¹t 97,7% kÕ ho¹ch ®Ò ra . 10 TÝnh ®Õn th¸ng 6 n¨m 2002 , do nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng bÊt ®éng s¶n , sau nhiÒu th¸ng suy gi¶m liªn tôc , tæng nguån vèn cña NHNT ®¹t gÇn 77000 tû VND , t¨ng 6,1% so víi cïng k× n¨m ngo¸i vµ t¨ng nhÑ so víi thêi ®iÓm cuèi n¨m 2001. §Õn cuèi 12/2002 , tæng nguån vèn NHNT xÊp xØ 82 000 tû quy ®ång. Nguån vèn ngo¹i tÖ cuèi n¨m 2001 ®¹t 3771 triÖu USD , t¨ng 11% so víi n¨m 2000 , chiÕm 73,7% trong tæng nguån vèn .Tuy nhiªn , trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2002 , vèn ngo¹i tÖ tuy vÉn chiÕn tû träng lín (72%) nhng ®· gi¶m nhÑ 2,4% so víi cïng k× n¨m tríc vµ t¨ng 9.5% so víi møc cuèi n¨m 2001. Vèn tiÒn ®ång chiÕm 28% trong tæng nguån vèn , gi¶m 7,8% so víi cïng k× n¨m tríc vµ gi¶m nhÑ 2,4% so víi thêi ®iÓm cuèi n¨m 2001. Néi dung VND 12/2000 17.389 Ngo¹i tÖ ( USD ) Quy VND 3.395 65.633 Tû träng 26.1% 73.9% 100% 12/2001 20.716 3.771 76.681 Tû träng 20.7% 73.3% 100% 6/2002 18.314 3704 77.000 §¬n vÞ : tû VND , triÖu USD 2.1.2 C¬ cÊu nguån vèn Vèn ®iÒu lÖ vµ c¸c quü TÝnh dÕn cuèi n¨m 2001 , Vèn ®iÒu lÖ vµ c¸c Quü ®¹t 1906 tû quy ®ång , t¨ng 3,6% so víi cuèi n¨m 2000 , chiÕm 2.5% tæng tµi s¶n ; trong ®ã vèn ®iÒu lÖ vµ bæ sung ®iÒu lÖ chØ cã gÇn 1100 tû. Vèn huy ®éng §Õn cuèi th¸ng 12/2001 nguån vèn huy ®éng cña NHNT ®¹t 71.110 tû qui ®ång , chiÕm 91,6% trong tæng nguån vèn , t¨ng 18,1% so víi cuèi n¨m 2000.  Nguån vèn huy ®éng tõ thÞ trêng 1 Nguån vèn huy ®éng trùc tiÕp tõ nÒn kinh tÕ ®Õn cuèi n¨m 2001 ®¹t 58.576 tû quy ®ång , chiÕm tû träng 82,4% vèn huy ®éng tõ hai thÞ trêng . 11 Nguån vèn nµy trong n¨m t¨ng 20,3% - thÊp h¬n so víi tèc ®é t¨ng trëng chung cña toµn ngµnh ng©n hµng (24% ) Theo c¬ cÊu kh¸ch hµng , vèn huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ ®¹t 33.499 tû quy ®ång , chiÕm 57,2% vèn huy ®éng tõ thÞ trêng 1 vµ t¨ng 21,1% . So víi n¨m 2000 , tèc ®é t¨ng trëng gi¶m nhiÒu do xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp sang c¸c níc bÞ suy tho¸i kinh tÕ nh Mü , NhËt vµ c¸c níc khu vùc Ch©u ¸ gÆp khã kh¨n .Bªn c¹nh ®ã , kh¸ch hµng cña NHNT phÇn nµo bÞ chia sÎ do c¸c ng©n hµng kh¸c c¹nh tranh gay g¾t b»ng chÝnh s¸ch kh¸ch hµng linh ho¹t vµ u ®·i h¬n. Vèn huy ®éng tõ d©n c ®Õn cuèi n¨m 2001 ®¹t 25.078 tû quy ®ång , t¨ng 19,1% ; trong ®ã , vèn huy ®éng ngo¹i tÖ tõ d©n c chiÕm tíi 89% , t¨ng 14,1%, vèn tiÕt kiÖm tiÒn ®ång t¨ng 22,4% . Trong 3 quý ®Çu n¨m 2001 , mÆc dï l·i suÊt ngo¹i tÖ gi¶m xuèng , huy ®éng tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ tõ d©n c vÉn ®¹t møc t¨ng trëng d¬ng, tuy tèc ®é cã chËnm l¹i .Song trong quý IV/2001 , huy ®éng tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ bÞ gi¶m tíi 5% , ®ång thêi huy ®éng tiÕt kiÖm tiÒn ®ång l¹it¨ng m¹nh so víi c¸c quý tríc. Nguyªn nh©n lµ do sù kiÖn ngµy 11/9 ®· lµm gi¶m lßng tin vµo ®ång USD cña mét bé phËn d©n chóng. H¬n n÷a , l·i suÊt USD trªn thÞ trêng quèc tÕ bÞ c¾t gi¶m liªn tiÕp chØ trong kho¶ng thêi gian rÊt ng¾n sau ®ã ®· ®Èy møc l·i suÊt huy ®éng ngo¹i tÖ trong níc xuèng rÊt thÊp , trong khi l·i suÊt tiÕt kiÖm tiÒn ®ång gÇn nh æn ®Þnh . ChÝnh nh÷ng yÕu tè nµy ®· lµm cho d©n chóng chuyÓn mét phÇn tiÕt kiÖm USD sang tiÕt kiÖm tiÒn ®ång, ®µu t vµo bÊt ®éng s¶n, tÝch tr÷ vµng hoÆc ®Çu t sang lÜnh vùc kh¸c. §Õn cuèi n¨m 2001 , tæng vèn huy ®éng cã kú h¹n tõ thÞ trêng 1 ®¹t 33.514 tû quy ®ång , chiÕm 57,2% vèn huy ®éng tõ thÞ trêng 1 , gi¶m so víi tû lÖ 59,5% vµo cuèi n¨m 2000. Nguån vèn cã kú h¹n tõ mét n¨m trë lªn ®¹t 16.192 tû quy ®ång , chiÕm 48,3 vèn cã kú h¹n cña thÞ trêng 1 , t¨ng so víi tû lÖ 45,2% vµo cuèi n¨m 2000 . §Ó t¨ng cêng vèn ®Çu t cho c¸c dù ¸n trung vµ dµi h¹n , NHNT ®· ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ kú h¹n 5 n¨m víi tæng mÖnh gi¸ kho¶ng 42 triÖu USD trong quý IV/2001  Nguån vèn huy ®éng tõ thÞ trêng 2 Nguån vèn huy ®éng tõ NHNN , Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ c¸c tæ chøc tÝn dông lµ 12.533 tû quy ®ång , t¨ng 8,9% so víi n¨m 2000 . Nguån vèn nµy chiÕm kho¶ng 17,6% vèn huy ®éng tõ hai thÞ truowngf . Vèn ngo¹i tÖ ®¹t 704 triÖu USD , gi¶m 0,3% so víi n¨m 2000 . Vèn tiÒn ®ång ®¹t 1913 tû ®ång , t¨ng 49,8% .Nguån tiÒn vay tõ NNNN ( b»ng tiÒn ®ång ) lµ 1452 tû. Nguån tiÒn göi 12 c¸c tæ chøc tÝn dông t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng t¨ng m¹nh vÒ tiÒn ®ång ( t¨ng 419 tû ) vµ gi¶m vÒ ngo¹i tÖ ( gi¶m 65 triÖu USD). Trong th¸ng 7/2001 , khi thÞ trêng khan hiÕm tiÒn ®ång , NHNT ®· vay ®îc t¸i chiÕt khÊu NHNN 299 tû ®ång víi l·i suÊt 4,5% n¨m b»ng viÖc thÕ chÊp 500 tû giÊy tê cã gi¸ ( t¹i thêi ®iÓm ®ã , møc l·i suÊt t¹i thÞ trêng Liªn Ng©n hµng lªn tíi 12%/n¨m vµ l·i suÊt thùc hiÖn giao dÞch SWAP víi NHNN lµ 45%/n¨m ). Díi ®©y lµ b¶ng sè liÖu cô thÓ vÒ c¬ cÊu nguån vèn t¹i NHNT trong hai n¨m 2000 vµ 2001. Nguån : B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n NHNT 31/12/2000 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n NHNT 31/12/2001 Tû gi¸ T12/2000 : 14.501 ; T12/2001 : 15.085 USD VND Néi dung 12/00 12/01 Tæng nguån vèn 17389 1778 14253 12977 10718 2259 1277 42 42 1234 1358 20716 1844 16772 14859 12094 2764 1913 461 461 1452 2100 Vèn ®iÒu lÖ & quü Huy ®éng tõ 2 TT Huy ®éng tõ TT 1 TiÒn göi cña c¸c TC TiÕt kiÖm KB & TP Huy ®éng tõ TT 2 TiÒn göi TiÒn göi cña TCTD TiÒn vay Vèn kh¸c §¬n vÞ : Tû VND , TriÖu Ngo¹i tÖ +/- % so víi 12/00 12/00 19,1% 3,7% 17,7% 14,5% 12,8% 22,4% 49,8% 985% 985% 17,6% 54,7% 3395 4 3170 2494 1168 1269 706 706 385 0 221 12/01 3771 4 3602 2898 1419 1479 704 704 320 0.3 164 Quy VND +/- % so víi 12/00 12/00 11,1% -1,6% 13,6% 17,6% 21,5% 14,1% -0,3% -0,3% -16,7% 0,3% -25,5% 66618 1839 60223 48709 27651 21058 11513 10274 5625 1239 4556 12/01 77594 1906 71110 58576 33499 25078 12533 11076 5296 1457 4578 2.2 TÝn dông , ®Çu t , b¶o l·nh Víi môc tiªu n©ng cao chÊt lîng tÝn dông , lµnh m¹nh ho¸ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ gi¶m nî qu¸ h¹n , NHNT ®· ¸p dông ph¬ng ch©m an toµn hiÖu qu¶ cho c¸c ho¹t ®éng sö dông vèn cña m×nh. 6 th¸ng ®Çu n¨m 2002 ghi nhËn sù t¨ng trëng m¹nh mÏ trong ho¹t ®éng tÝn dông cña NHNT. Sau mét thêi gian dµi bÞ ®ãng b¨ng, ®Õn 31/5/2002 , tæng d nî cña NHNT ®¹t trªn 21000 tû ®ång , t¨ng 31% so víi møc cuèi n¨m 2001 vµ t¨ng 26% so víi cïng k× n¨m ngo¸i . D nî tÝn dông b»ng ngo¹i tÖ chiÕm 29% tæng d nî , chñ yÕu tËp trung vµo c¸c dù ¸n lín . C«ng t¸c thÈm ®Þnh , qu¶n trÞ 13 +/- % so víi 12/00 16,5% 3,6% 18,1% 20,3% 21,1% 19,1% 8,9% 7,8% -5,9% 17,6% 0,5% rñi ro ®uîc ®Æc biÖt quan t©m nªn mÆc dï d nî t¨ng m¹nh nhng tØ lÖ nî qu¸ h¹n ®îckhèng chÕ ë møc 1,82% ( thÊp h¬n møc kÕ ho¹ch dù kiÕn 2,5% ). B¶ng C¬ cÊu tÝn dông theo thßi h¹n cña NHNT §¬n vÞ tÝnh : Tû ®ång ViÖt Nam 8000 7300 7600 6000 4100 3900 4000 2000 0 TD NH 31/12/2000 TD DH 31/12/2001 Víi tinh thÇn ph¸t huy tèi ®a néi lùc , huy ®éng vèn trong níc ®Ó ®Çu t trë l¹i nÒn kinh tÕ , tÝch cùc t×m nh÷ng dù ¸n tèt ®Ó ®Çu t , NHNT ®· tiÕp cËn vµ tµi trî cho c¸c dù ¸n träng ®iÓm cña ChÝnh Phñ , nh÷ng dù ¸n lín cña c¸c Tæng c«ng ty Nhµ níc. §ång vèn NHNT ®· cã mÆt ë §êng èng dÉn khÝ Nam C«n S¬n , ®êng Trêng S¬n vµ míi ®ay , NHNT võa kÝ kÕt hîp ®ång TÝn dông lín nhÊt tõ tríc tíi nay trÞ gi¸ 250 triÖu USD tµi trî cho Nhµ m¸y Läc dÇu Dung QuÊt . NHNT cam kÕt s¸t c¸nh cïng c¸c Tæng c«ng ty mòi nhän cña ViÖt Nam nh dÇu khÝ , bu chÝnh viÔn th«ng , ®iÖn lùc ®· cã nh÷ng ®ãng gãp nhÊt ®Þnh vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Bªn c¹nh viÖc ®Çu t vµo c¸c dù ¸n lín , NHNT còng më réng ho¹t ®éng tÝn dông tíi c¸c Doanh nghiÖp võa vµ nhá ( SMEs ) . TÝnh ®Õn nay , d nî cho c¸c ®èi tîng SME vay ®· lªn tíi gÇn 3000 tû , gãp phÇn tÝch cùc thùc hiÖn chñ tr¬ng ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá cña ChÝnh phñ trong NghÞ ®Þnh 90/CP. Riªng trong n¨m 2002 , NHNT ®· thùc hiÖn thµnh c«ng ch¬ng tr×nh 500 tû cho vay doanh nghiÖp võa vµ nhá , mang l¹i ý nghÜa kinh tÕ x· héi tÝch cùc còng nh g©y ®îc tiÕng vang lín trong giíi doanh nghiÖp. B¶ng C¬ cÊu tÝn dông theo ngo¹i tÖ cña NHNT 14 §¬n vÞ tÝnh : Tû ®ång ViÖt Nam , TriÖu USD 39% 46% USD 61% 54% VND 0% 20% 40% 31/12/2000 60% 80% 31/12/2001 ( Nguån : Phßng qu¶n lý tÝn dông NHNT VN) Lµ mét ng©n hµng cã kinh nghiÖm tµi trî cho ho¹t déng XNK , NHNT tiÕp tôc cung øng vèn cho c¸c ®¬n vÞ thu mua hµng xuÊt khÈu còng nh nhËp khÈu .TÝnh ®Õn 31/5/2002 , Vietcombank ®· cho vay 1300 tû ®ång phôc vô cho thu mua g¹o XK , 500 tû cho thu mua cµ phª , 1400 tû cho thu mua h¶i s¶n. 2.3 Thanh to¸n quèc tÕ 2.3.1 Thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n nhËp khÈu th«ng qua viÖc më th tÝn dông L/C cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam nhËp khÈu hµng ho¸ cña níc ngoµi vµ thanh to¸n cho níc ngoµi theo ®iÒu kiÖn cña L/C , thanh to¸n xuÊt khÈu th«ng qua viÖc göi chøng tõ hµng xuÊt ®ßi tiÒn ng©n hµng níc ngoµi cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. N¨m 2001 , ho¹t ®éng kinh doanh XNK cña ViÖt Nam cã phÇn khëi s¾ch¬n ,chñ yÕu do ®ãng gãp cña mÆt hµng g¹o . Ng©n hµng ®· ph¸t huy ®îc thÕ m¹nh truyÒn thèng trong lÜnh vùc nµy nh thùc hiÖn miÔn gi¶m kÝ quü cho khachs hµng lín cã uy tÝn, khi më L/C , chiÕt khÊu chøng tõ hµng xuÊt khÈu , cho vay XNK víi l·i suÊt thÝch hîp … Vietcombank ®· ®¹t ® îc kim ng¹ch thanh to¸n XNK t¬ng ®èi cao , cô thÓ nh sau : B¶ng kim ng¹ch thanh to¸n XNK qua NHNT §¬n vÞ tÝnh : TriÖu USD N¨m 2000 ChØ tiªu C¶ níc N¨m 2001 Qua VCB Tû träng C¶ níc Qua VCB T¨ng Tû träng /Gi¶m 15 XK 9356 2532 27% 11500 3263 28% 29% NK 22390 3465 30% 11540 3317 29% -4% XNK 20746 5997 29% 23040 6580 28% 10% (Nguån : Phßng tæng hîp thèng kª NHNT VN) TÝnh ®Õn th¸ng 6/2002 , NHNT tiÕp tôc duy tr× ®îc thÞ phÇn thanh to¸n XNK ë møc 30% tæng kim ng¹ch XNK cña c¶ níc víi doanh sè thanh to¸n XK lµ ®¹t gÇn 2 tû USD , NK lµ kho¶ng 2,7 tû USD 2.3.2 Thanh to¸n phi mËu dÞch Doanh sè thanh to¸n phi mËu dÞch qua NHNT n¨m 2001 íc ®¹t 2727 triÖu USD , t¨n g10% so víi n¨m 2000 . Doanh sè thu t¨ng tíi 224 triÖu USD t¬ng ®¬ng víi tû lÖ t¨ng lµ 12,5%. Doanh sè chi t¨n g23 triÖu USD hay t¨ng 3,3%. Thu vµ chi phi mËu dÞch tõ mét sè ngµnh dÞch vô nh hµng kh«ng , b¶o hiÓm , hµng h¶i … t¨n g nhiÒu , ®Æc biÖt lµ ngµnh hµng kh«ng . Nguån thu tõ kiÒu hèi còng t¨n g ®¸ng kÓ , t¨ng tíi 61 triÖu USD (t¨ng 22,6%) , do NHNT ®· cã chÝnh s¸ch gi¶m phÝ chuyÓn tiÒn tõ níc ngoµi vÒ vµ chÝnh phñ cho phÐp ViÖt Nam vµ khuyÕn khÝch ®Çu t níc ngoµi. 2.3.3 Ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ Ho¹t ®éng ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ cña VCB trong n¨m 2002 , trªn nÒn t¶ng c¬ së cña n¨m 2001, ®· ph¸t triÓn víi tèc ®é ®¸ng kÓ. N¨m 2002 , sè thÎ ph¸t hµnh cho 2 lo¹i thÎ Visa vµ Mastercard lµ 7710 thÎ (t¨ng 152%) , ®a tæng sè thÎ cña NHNT ®Õn hÕt n¨m 2002 lªn ®Õn 17000 thÎ , vît xa so víi dù tÝnh ban ®Çu lµ 14000 thÎ , víi kho¶n 5500 ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ , riªng Vietcombank qu¶n lý 3500 ®¬n vÞ .Hai thÞ trêng lín nhÊt vÉn tËp trung t¹i Hµ Néi vµ thµnh phè HCM. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng VN lµ ng©n hµng duy nhÊt t¹i ViÖt nam thanh to¸n c¶ n¨m lo¹i thÎ Ýn dông quèc tÕ th«ng dông nhÊt trªn thÕ giíi : Visa , Mastercard , Dinner Club , AMEX , JCB víi gi¸ trÞ thnah to¸n lªn ®Õn h¬n 100 triÖu USD/n¨m. ChØ tÝnh hai lo¹i Visa , Mastercard , VCB ®· ph¸t hµnh trªn 17000 thÎ , chiÕm tíi h¬n 45 % thÞ phÇn víi doanh sè sö dông n¨m 2002 lµ h¬n 254 tû ®ång , t¨ng trëng 100% so víi n¨m 2001. Së giao dÞch lµ n¬i cã tèc ®é t¨ng trëng vÒ ph¸t hµnh thÎ lín nhÊt hÖ thèng .Doanh sè thanh to¸n thÎ cña NHNT vÉn t¨n g ®Òu chøng tá sù cè g¾ng rÊt lín cña NHNT. 16 ThÎ Connect 24 §iÓm næi bËt cña NHNT trong n¨m qua ®ã lµ ngµy 15/5/2002 , hÖ thèng giao dÞch tù ®éng Connect 24 ®îc chÝnh thøc khai tr¬ng dùa trªn nÒn t¶ng cña hÖ thèng ng©n hµng trùc tuyÕn VCB – Online. ChØ h¬n 6 th¸ng ®a s¶n phÈm thÎ Connect 24 vµ hÖ thèng giao dÞch tù ®éng ATM vµo thÞ trêng , sè lîng thÎ ph¸t hµnh ®· ®¹t tíi 30000 thÎ víi doanh sè rót tiÒn mÆt ®¹t 411 tû ®ång . 2.3.4 Thanh to¸n qua m¹ng SWIFT Trung t©m thanh to¸n cña NHNT b¶o qu¶n vµ sö dông h¬n 1400 kho¸ SWIFT vµ 772 bé m· khãa ®iÖn víi c¸c ng©n hµng ®¹i lý trong vµ ngoµi níc . N¨m 2001 , b×nh qu©n mçi ngµy , TTTT gi¶i phãng 3000 ®iÖn , c¶ n¨m xö lý h¬n 170000 ®iÖn ®i vµ 450000 ®iÖn ®Õnbao gåm ®iÖn SWIFT vµ TelÏ trong ®ã ®iÖn SWIFT chiÕm tíi h¬n 95%. Tíi n¨m 2002 , chØ riªng 6 th¸ng ®Çu n¨m , sè ®iÖn ph¶i thanh to¸n t¨ng lªn ®ét biÕn ; trong ®ã , ®iÖn ®Õn lµ 246.074 vµ ®iÖn ®i lµ 95.640 .Nhê sù nâ lùc cè g¾ng , céng thªm sù ph¸t triÓn cña toµn hÖ thèng , liªn tiÕp 6 n¨m liÒn tõ 1995-2001 , Vietcombank ®îc Ng©n hµng JP Moogan Chase c«ng nhËn lµ ng©n hµng cã chÊt lîng dÞch vô thnah to¸n tèt nhÊt. 2.4 Kinh doanh ngo¹i tÖ Ho¹t ®éng kin doanh ngo¹i tÖ lµ lo¹i h×nh dÞch vô mang tÝnh ®Æc trng cña mét ng©n hµng®èi ngo¹i cã kh¶ n¨ng sinh lêi cao nhng còng cã rÊt nhiÒu rñi ro.Do tæ chøc tèt m¹ng líi kinh doanh ngo¹i tÖ vµ chuÈn bÞ tèt cho c¸n bé chuyªn m«n nªn vcb cã kÕt qu¶ kinh doanh rÊt kh¶ quan . N¨m 2001 , doanh sè b¸n ngo¹i tÖ trong níc ®¹t 8000 triÖu USD , t¨n g 35% so víi n¨m 2000. Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp XNK , c¸c tæ chøc kh«ng c tró , c¸c c¸ nh©n xuÊt nhËp c¶nh … §ång thêi , luîng ngo¹i tÖ b¸n trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng còng rÊt lín , ®¹t 1900 triÖu USD , gÊp 2 lÇn so víi n¨m 2000. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ níc ngoµi ®¹t ®îc tèc ®é t¨n g trëng cao ë møc 45% , sau khi tôt dèc m¹nh n¨m 98-99 do ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng tiÒn tÖ trong khu vùc. 2.5 Ho¹t déng kinh doanh chøng kho¸n Víi ph¬ng ch©m ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng , n¨m 2001, ho¹t ®éng ®Çu t chøng kho¸n cña NHNT ®· chuyÓn biÕn tÝch cùc , ®¹t 4.728.304 triÖu VND , gÊp 2 lÇn so víi n¨m 2000 . §Çu t chøng kho¸n nøoc ngoµi t¨ng gÊp 17 7 lÇn do ®©y lµ mét ho¹t ®éng cã kh¶ n¨ng t¹o lîi nhuËn cho ng©n hµng trong t¬ng lai. §¸ng chó ý lµ ngµy 18/6/2002 NHNT ®· khai tr¬ng ®a vµo ho¹t ®éng C«ng ty Chøng kho¸n VCBS sau mét thêi gian dµi chuÈn bÞ kÜ lìng , chu ®¸o.§©y cã thÓ coi lµ mét bíc tiÕn kh¸ v÷ng ch¾c cña NHNT trong ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n nãi riªng vµ trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ nãi chung. 2.6 Thu nhËp , chi phÝ , kÕt qu¶ kinh doanh Thu nhËp n¨m 2001 cña VCB ®¹t 5604 tû ®ång , t¨ng 66,7% . Chi phÝ lµ 5098 tû ®ång , t¨ng 61,8% so víi n¨m 2000. Thu l·i tiÒn göi vµ tiÒn vay lµ 5068 tû ®ång , t¨ng 70,2%. Chi tr¶ l·i tiÒn göi , tiÒn vay lµ 3804 tû ®ång, t¨ng74,6% so víi n¨m 2000. Hai kho¶n nµy t¨ng nhanh ngoµi nguyªn nh©n do vèn huy ®éng b×nh qu©n vµ tµi s¶n sinh lêi b×nh qu©n t¨ng m¹nh trong n¨m(kho¶ng 31% ) , cßn cã nguyªn nh©n quan träng kh¸c lµ b¾t ®Çu ¸p dông ph¬ng ph¸p dù thu , dù chi tõ n¨m 2001. Mét ®iÓm ®¸ng lu ý n÷a lµ thu dÞch vô ng©n hµng íc kho¶ng 235 tû , chØ chiÕm tû träng rÊt nhá lµ 4,2% trong tæng thu nhËp . N¨m 2001 , VCB d· ghi vµo chi phÝ mét kho¶n lín cho môc ®Ých dù phßng tÝn dông rñi ro , ®¸p øng ®îc yªu cÇu xö lý nî tån ®äng trong n¨m . Ngoµi ra , ®îc phÐp cña Bé Tµi chÝnh , VCB ®· h¹ch to¸n vµo chi phÝ kho¶n nî cña ng©n s¸ch thêi bao cÊp sè tiÒn 66,5 tû ®ång . L·i tríc thuÕ n¨m 2001 íc ®¹t 300 tû , t¨ng 41,5% so víi n¨m 2000 , vît 34,5% so víi møc lîi nhuËn ®îc giao. 3. §¸nh gi¸ chung Qua phÇn tr×nh bµy , ph©n tÝch vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNT trong thêi gian qua , bøc tranh toµn c¶nh vÒ NHNT ®· hiÖn ra víi nh÷ng m¶ng s¸ng vµ rÊt ®Ëm nÐt. 3.1 Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc Nh×n chung , trong kho¶ng thêi gian gÇn 40 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn , ®iÒu thµnh c«ng nhÊt mµ NHNT ®· ®¹t ®îc lµ x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®îc uy tÝn cña m×nh s©u réng vµ v÷ng ch¾c trong níc vµ c¸c b¹n hµng trªn thÕ giíi thÓ hiÖn qua chÊt lîng dÞch vô cung øng vµ lu«n ®i ®Çu trong viÖc ¸p dông c¸c c«ng nghÖ míi ®Ó n¨ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Tõ nh÷ng n¨m cßn ®Çy khã kh¨n , gian khæ khi c¶ níc kiªn cêng chèng l¹i hai tªn ®Õ quèc x©m lîc , ®Õn sù c¹nh tranh quyÕt liÖt ®Ó tån t¹i trong c¬ chÕ thÞ trêng ®Çy kh¾c nghiÖt , NHNT dÇn vît qua víi kinh nghiÖm bÒ dµy truyÒn 18 thèng , chñ ®éng kh¾c phôc t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p tèt nhÊt ( víi ph¬ng ch©m “an toµn – hiÖu qu¶ - æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn” ) vµ ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña m×nh . Nh÷ng con sè t¨ng trëng liªn tôc vÒ vèn , d nî tÝn dông , thanh to¸n XNK , thanh to¸n thÎ , kinh doanh ngo¹i tÖ ; nh÷ng phÇn thëng cao quý mµ NHNT nhËn ®îc chÝnh lµ nh÷ng minh chøng hïng hån cho luËn ®iÓm trªn . Víi tÇm nh×n chiÕn lîc , NHNT ®· nhanh chãng xóc tiÕn viÖc triÓn khai §Ò ¸n t¸i c¬ cÊu ng©n hµng ®· ®îc ChÝnh phñ , NHNN chÊp thuËn vµ lµ ng©n hµng ®i ®Çu trong viÖc thùc hiÖn ®Ò ¸n. §Ò ¸n t¸i c¬ cÊu NHNT ViÖt Nam giai ®o¹n 2001-2005 ®i vµo thùc hiÖn ®· t¹o ra nhiÒu chuyÓn biÕn tèt ®Ñp cho qu¸ tr×nh xö lý nî tån ®äng , lµnh m¹nh ho¸ tµi chÝnh , c¬ cÊu l¹i bé m¸y tæ chøc , më réng m¹ng líi vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm ng©n hµng. C«ng nghÖ ng©n hµng ph¸t triÓn kh«ng ngõng . §Ò ¸n Ng©n hµng b¸n lÎ Vietcombank-Silverlake sau h¬n 5 n¨m thùc hiÖn ®· triÓn khai thµnh c«ng tíi tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh .M¹ng luíi thnah to¸n thÎ còng ®îc më réng h¬n b»ng viÖc NHNT kÝ hîp ®ång ®¹i lý chÊp nhËn thanh to¸n thÎ víi Diners Club International ®Çu th¸ng 4/202 vµ trë thµnh ng©n hµng duy nhÊt t¹i ViÖt Nam thùc hiÖn thanh to¸n ®èi víi c¶ n¨m lo¹i thÎ th«ng dông trªn thÕ giíi . Trang Web cña VCB ®i vµo ho¹t ®éng còng ®· gióp kh¸ch hµng cã thªm nhiÒu tiÖn Ých vÒ th«ng tin ng©n hµng . Hai dÞch vô míi ®a tiÖn Ých ( VCB –Online & ATM Connect 24 ) chÝnh lµ nh÷ng bíc khëi ®Çu thµnh c«ng tiÕn tíi viÖc cung Ðng dÞch vô ng©n hµng qua Internet ®Ó cã thÓ më ®îc nh÷ng chi nh¸nh kh«ng ngêi , hgo¹t ®éng 24/24 giê th«ng qua viÖc kÕt nèi m¹ng diÖn réng toµn hÖ thèng , thùc hiÖn ®îc tÊt c¶ c¸c giao dÞch trªn lµn sãng cña m¸y ®iÖn to¸n trong xu thÕ quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ toµn cÇu . Víi tinh thÇn phÊn ®Êu thi ®ua , cho ®Õn nay , NHNT VN ®· ®îc tÆng thëng Hu©n ch¬ng Lao ®éng h¹ng II , hai Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng III , 7 b»ng khen cña ChÝnh phñ cho 3 tËp thÓ vµ 4 c¸ nh©n , gÇn 100 b»ng khen cña Th«ng ®èc NHNN tÆng cho c¸ nh©n vµ tËp thÓ , 9 danh hiÖu chiÕn sÜ thi ®ua cÊp ngµnh Ng©n hµng , 348 danh hiÖu chiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së ,13 tËp thÓ lao ®éng xuÊt s¾c , 7 b»ng khen cña Tæng liªn ®oµn lao ®éng , 1 b»ng khen cña Bé V¨n ho¸. 3.2 Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc , NHNT VN vÉn cßn cã nh÷ng vÊn ®Ò h¹n chÕ , ®ßi hái NHNT ph¶i nç lùc kh¾c phôc b»ng nh÷ng biÖn ph¸p linh ho¹t ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n. Cô thÓ : 19  Thø nhÊt , NHNT hiÖn ®ang ho¹t ®éng theo m« h×nh Tæng c«ng ty 90 .Tuy nhiªn , víi t c¸ch lµ mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt th× viÖc ph¸t triÓn theo m« h×nh nµy trong c¬ chÕ thÞ trêng dÇn tá ra kh«ng thùc sù thÝch hîp . ViÖc tæ chøc theo m« h×nh trªn khiÕn viÖc ph©n chia c¸c phßng ban , còng nh c¸c bé phËn kinh doanh kh«ng hîp lý vµ khoa häc , g©y c¶n trë ®Õn hiÖu qu¶ chung cña toµn hÖ thèng. NhiÒu khi , viÖc c¸c phßng ban t¸ch b¹ch , ho¹t ®éng qu¸ ®éc lËp nh vËy dÉn ®Õn thiÕu sù phèi hîp , kÕt hîp nghiÖp vô gi÷a c¸c phßng ban ®Ó trao ®æi th«ng tin , ®a d¹ng ho¸ dÞch vô phôc vô kh¸ch hµng.  Thø hai , c«ng t¸c qu¶ng c¸o , Marketing cha thùc sù tíi ®îc ngêi d©n . Nh×n chung , ho¹t ®éng nµy cßn h¹n chÕ , cha thùc sù m¹nh d¹n trong viÖc ®Çu t kinh phÝ ®Ó tiÕp thÞ s¶n phÈm , nghiªn cøu , t×m ra nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng trong níc. Hay nãi c¸ch kh¸c , NHNT cha cã mét chiÕn lîc Marketing tæng hîp trong toµn bé hÖ thèng cña m×nh.  Thø ba , mÆc dï cã nhiÒu nç lùc ®Çu t trong c«ng nghÖ nhng so víi c¸c ng©n hµng kh¸c ( chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi ) , sù ®Çu t nµy cßn nhá .Do ®ã , vÉn cßn mét sè trôc trÆc trong hÖ thèng m¸y mãc , g©y tæn h¹i vÒ thêi gian vµ tiÒn b¹c cho c¶ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. §iÒu ®ã kh«ng chØ dÉn ®Õn tæn thÊt mµ cßn dÉn ®Õn suy gi¶m uy tÝn cña ng©n hµng , lµm gi¶m niÒm tin cña kh¸ch hµng vµo ng©n hµng.  Thø t , tuy ®éi ngò c¸n bé cña NHNT vÒ c¬ b¶n cã tr×nh ®é , nhiÖt t×nh nhng nhËn thøc vµ ý thøc chÊp hµnh chÕ ®é thÓ lÖ ë mét sè n¬i , mét sè c¸n bé cha nghiªm tóc vµ ®Çy ®ñ . Mét sè c¸n bé tr×nh ®é nghiÖp vô cßn yÕu vµ sa sót vÒ phÈm chÊt. 20
- Xem thêm -