Tài liệu Báo cáo thực tập tại ngân hàng ngoại thương việt nam

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I. Kh¸i qu¸t lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam vµ Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi I. §«i nÐt vÒ lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®îc h×nh thµnh theo NghÞ ®Þnh sè 115/CP ngµy 30/10/1962 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vµ ®îc Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ký QuyÕt ®Þnh sè 286/Q§-NH5 ngµy 21/9/1996 thµnh lËp l¹i theo m« h×nh tæng c«ng ty nhµ níc quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh sè 09-TTG ngµy 7/3/1994 theo uû quyÒn cña Thñ tíng ChÝnh phñ nh»m t¨ng cêng tÝch tô tËp trung ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c kinh doanh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nhµ níc giao, n©ng cao kh¶ n¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ cña toµn Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng cã t c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam vµ tªn riªng lµ Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. Tªn giao dÞch quèc tÕ b»ng tiÕng Anh : Bank for foreign trade of Viet Nam - viÕt t¾t lµ Vietcombank cã trô së chÝnh t¹i Hµ Néi: sè 198 TrÇn Quang Kh¶i - QuËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi. Vèn ®iÒu lÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®îc chÝnh phñ Ên ®Þnh lµ 1100 tû VND vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trong ph¹m vi sè vèn vµ tµi s¶n thuéc së h÷u cña nhµ níc do Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam qu¶n lý. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam cã thêi gian ho¹t ®éng lµ 99 n¨m kÓ tõ ngµy Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ký quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i theo m« h×nh tæng c«ng ty nhµ níc. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam chÞu sù qu¶n lý nhµ níc cña Ng©n hµng Nhµ níc vµ cña c¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc chÝnh phñ, Uû ban Nh©n d©n tØnh, Thµnh phè trùc thuéc TW theo chøc n¨ng quy ®Þnh, ®ång thêi chÞu sù qu¶n lý cña c¸c c¬ quan nµy víi t c¸ch lµ c¬ quan thùc hiÖn quyÒn chñ së h÷u ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i luËt doanh nghiÖp nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña chÝnh phñ. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam lu«n ®îc biÕt ®Õn nh lµ mét ng©n hµng th¬ng m¹i uy tÝn nhÊt. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®îc nhµ níc xÕp h¹ng lµ mét trong 23 doanh nghiÖp ®Æc biÖt, lµ thµnh viªn hiÖp héi Ng©n hµng ViÖt Nam, thµnh viªn hiÖp héi Ng©n hµng Ch©u ¸. Víi ph¬ng ch©m lu«n mang ®Õn cho kh¸ch hµng sù thµnh ®¹t. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn m¹nh mÏ ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ trêng, ph¸t triÓn m¹ng líi chi nh¸nh t¹i tÊt c¶ c¸c thµnh phè chÝnh, h¶i c¶ng quan träng vµ trung t©m th¬ng m¹i, duy tr× quan hÖ ®¹i lý víi h¬n 1000 ng©n hµng t¹i 85 níc trªn thÕ giíi, trang bÞ hÖ thèng m¸y vi tÝnh hiÖn ®¹i nhÊt trong c¸c Ng©n hµng ViÖt Nam , ®îc nèi m¹ng SWIFT quèc tÕ vµ nhÊt lµ cã mét ®éi ngò c¸n bé lu«n nhiÖt t×nh vµ ®îc ®µo t¹o lµnh nghÒ. Nhê vËy, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam cã kh¶ n¨ng cung cÊp cho kh¸ch hµng c¸c lo¹i s¶n phÈm cña Ng©n hµng víi chÊt lîng cao nhÊt, gi÷ v÷ng niÒm tin cña b¹n hµng trong vµ ngoµi níc. 1 II. Bé m¸y tæ chøc cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Thµnh viªn kiªm Tæng Gi¸m ®èc Thµnh viªn kiªm trëng ban kiÓm so¸t Thµnh viªn Thµnh viªn Bé m¸y tæ chøc cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam theo m« h×nh cña Tæng c«ng ty 90 cã c¸c chi nh¸nh trùc thuéc, c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®îc l·nh ®¹o bëi Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh bëi Tæng Gi¸m ®èc. Héi ®ång qu¶n trÞ thµnh lËp ban kiÓm so¸t ®Ó gióp Héi ®ång qu¶n trÞ kiÓm so¸t ®îc ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng. M« h×nh tæ chøc nµy phï hîp víi quy ®Þnh cña luËt c¸c tæ chøc tÝn dông vµ m«i trêng kinh doanh míi cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. S¬ ®å tæ chøc Trô së chÝnh Héi ®ång qu¶n trÞ Phßng kiÓm tra néi bé Ban kiÓm so¸t Ban Tæng Gi¸m ®èc Héi ®ång tÝn dông Phßng qu¶n lý tÝn dông Phßng ®Çu t chøng kho¸n Phßng c«ng nî Phßng tæng hîp thanh to¸n Phßng tæng hîp vµ ph©n tÝch kinh tÕ Phßng vèn Phßng quan hÖ quèc tÕ Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng tÝn dông quèc tÕ Phßng kÕ to¸n quèc tÕ Phßng tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o V¨n phßng Phßng qu¶n lý thÎ 2 Trung t©m thanh to¸n Phßng qu¶n trÞ Trung t©m tin häc Phßng b¸o chÝ Phßng qu¶n lý c¸c ®Ò ¸n Phßng ph¸p chÕ Phßng qu¶n lý c«ng nghÖ Phßng th«ng tin tÝn dông M¹ng líi trong níc Së giao dÞch C¸c chi nh¸nh C¸c c«ng ty con M¹ng líi níc ngoµi V¨n phßng ®¹i diªn (Paris,Moscow,singapore) C¸c c«ng ty tµi chÝnh (Hongkong) III. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 35/CP ngay 9/2/1981 cña Héi §ång ChÝnh phñ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña Bé trëng vµ chøc n¨ng cña Bé trong mét sè lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc. C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 163/CP ngµy 16/6/1977 cña Héi §ång ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y Ng©n hµng Nhµ níc vµ NghÞ ®Þnh sè 115/CP ngµy 30/10/1962 vÒ viÖc thµnh lËp Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. Theo ®Ò nghÞ cña c¸c ®ång chÝ Chñ tÞch Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam , Vô trëng Vô Tæ chøc vµ c¸n bé Ng©n hµng Nhµ níc vµ Gi¸m §èc chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc thµnh phè Hµ Néi. Theo QuyÕt ®Þnh sè 177/NHQ§ ngµy 22/12/1984 cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam thµnh lËp Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng Hµ Néi víi: Tªn giao dÞch quèc tÕ : Vietcombank Hµ Néi. Trô së giao dÞch Sè 78 NguyÔn Du – Hoµn KiÕm – Hµ Néi. Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng Hµ Néi chÝnh thøc ho¹t ®éng tõ ngµy 1\3\1985 bao gåm 5 phßng. 1. Phßng KÕ ho¹ch vµ TÝn dông 2. Phßng Thanh to¸n quèc tÕ 3. Phßng KÕ to¸n tµi vô 4. Phßng Hµnh chÝnh - Nh©n sù 5. Tæ quü tiÒn mÆt vµ bµn thu ®æi ngo¹i tÖ t¹i s©n bay quèc tÕ Néi Bµi. Theo quyÕt ®Þnh sè 19/TCCB ngµy 26/9/1988 cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam vÒ thèng nhÊt c¬ cÊu tæ chøc cña c¸c Chi nh¸nh trong ®ã Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng Hµ Néi cã 5 phßng: 3 1. Phßng KÕ ho¹ch vµ TÝn dông 2. Phßng Thanh to¸n quèc tÕ 3. Phßng KÕ to¸n tµi vô 4. Phßng Ng©n quü 5. Phßng Hµnh chÝnh - Nh ©n sù Vµ ngµy 14/11/1993 khai tr¬ng 2 bµn thu ®æi ngo¹i tÖ: - Bµn sè 50 Trµng TiÒn - Bµn sè 11 Hµo Nam – Gi¶ng Vâ Theo QuyÕt ®Þnh sè 181/TCCB ngµy 25/7/1995 cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam, ®æi tªn Phßng Thanh to¸n quèc tÕ thµnh Phßng Thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu kÓ tõ ngµy 1/8/1995 Theo QuyÕt ®Þnh sè 180/TCCB ngµy 25/7/1995 cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam thµnh lËp Phßng Kinh doanh DÞch vô Ng©n hµng kÓ tõ ngµy 1/8/1995. Do ®ã kÓ tõ ngµy 1/8/1995 Chi nh¸nh cã 6 Phßng: 1. Phßng KÕ ho¹ch vµ TÝn dông 2. Phßng Thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu 3. Phßng KÕ to¸n tµi vô 4. Phßng Ng©n quü 5. Phßng Hµnh chÝnh - Nh ©n sù 6. Phßng Kinh doanh DÞch vô Ng©n hµng vµ 3 bµn thu ®æi ngo¹i tÖ. Theo QuyÕt ®Þnh 197/TCCB-DT ngµy 2/7/1998 cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam thµnh lËp Phßng Giao dÞch sè 2 Hµng Bµi kÓ tõ ngµy 15/7/1998 (s¸p nhËp 2 bµn thu ®æi ngo¹i tÖ Gi¶ng Vâ vµ Trµng TiÒn). §Õn ngµy 1/9/1998 Vietcombank Hµ Néi cã 7 phßng: 1. Phßng KÕ ho¹ch vµ TÝn dông 2. Phßng Thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu 3. Phßng KÕ to¸n tµi vô 4. Phßng Ng©n quü 5. Phßng Hµnh chÝnh - Nh ©n sù 6. Phßng Kinh doanh DÞch vô Ng©n hµng 7. Phßng Giao dÞch sè 2 Hµng Bµi Vµ 1 bµn thu ®æi ngo¹i tÖ t¹i s©n bay quèc tÕ Néi Bµi. Theo QuyÕt ®Þnh sè 287/Q§/TCCB-DT ngµy 27/7/2000 cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam th× tæ chøc bé m¸y cña Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi gåm cã c¸c phßng sau: 1. Phßng TÝn dông - Tæng hîp 2. Phßng KÕ to¸n vµ Tµi chÝnh 3. Phßng Thanh to¸n XuÊt NhËp khÈu 4. Phßng Hµnh chÝnh - Nh©n sù 5. Phßng Ng©n quü 6. Phßng Tin häc 7. Phßng DÞch vô Ng©n hµng 8. Phßng Giao dÞch sè 2 Hµng Bµi 9. Tæ Kiªm tra vµ KiÓm to¸n néi bé Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi do Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng.Tham mu cho Gi¸m ®èc cã tõ 2 ®Õn 3 Phã Gi¸m ®èc. Mçi phßng do Trëng phßng ®iÒu hµnh vµ cã mét sè Phã trëng phßng gióp viÖc. 4 IV. S¬ ®å tæ chøc cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi. S¬ ®å tæ chøc Phßng kÕ ho¹ch vµ tÝn dông Ban Gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n vµ tµi chÝnh Phßng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu Tæ kiÓm tra vµ kiÓm to¸n néi bé Phßng hµnh chÝnh nh©n sù Phßng tin häc Phßng kinh doanh dÞch vô ng©n hµng Phßng ng©n quü Phßng giao dÞch sè 2 Hµng Bµi Bµn thu ®æi ngo¹i tÖ t¹i s©n bay quèc tÕ Néi Bµi PhÇn II – Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi vµ c¸c phßng ban cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi. A- Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi. I. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi. 5 Theo ®iÒu 2 –QuyÕt ®Þnh sè 177 NH-Q§ do Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ban hµnh quy ®Þnh chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi. 1. Gióp Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam nghiªn cøu, tæng hîp nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ ®èi ngo¹i, ngo¹i th¬ng vµ ngo¹i hèi t¹i thµnh phè Hµ Néi vµ phèi hîp víi Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc thµnh phè Hµ Néi nghiªn cøu, tæng hîp vµ tham mu cho cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vÒ chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p ph¸t triÓn c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, ngo¹i th¬ng vµ ngo¹i hèi cña Hµ Néi. Trªn c¬ së ®ã, t¨ng cêng c¸c nghiÖp vô Ng©n hµng phôc vô s¶n xuÊt, ®Èy m¹nh xuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh dÞch vô ®èi ngo¹i, t¨ng thu ngo¹i tÖ, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph¬ng. 2. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nhµ níc cña ng©n hµng trong lÜnh vùc ngo¹i hèi t¹i ®Þa ph¬ng; xem xÐt vµ xö lý c¸c vô viÖc vi ph¹m ®iÒu lÖ qu¶n lý ngo¹i hèi ph¸t sinh t¹i Hµ Néi, trong ph¹m vi quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm ®îc giao vµ th«ng qua sù phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan ®Þa ph¬ng vµ c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc c¬ së cña thµnh phè Hµ Néi. 3. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu ®æi ngo¹i tÖ phôc vô kh¸ch níc ngoµi ra vµo thµnh phè Hµ Néi theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. 4. Thùc hiÖn quan hÖ giao dÞch vµ më tµi kho¶n "kh«ng c tró" cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi thêng tró t¹i Hµ Néi thuéc ®èi tîng "ngêi kh«ng c tró" theo ph©n c«ng cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. 5. Thùc hiÖn thanh to¸n quèc tÕ trong quan hÖ giao dÞch trùc tiÕp víi c¸c ng©n hµng ®¹i lý níc ngoµi, khi cã ®iÒu kiÖn, theo sù uû nhiÖm cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam vÒ c¸c mÆt nghiÖp vô sau: a. Thanh to¸n vÒ xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ thuéc kim ngh¹ch mËu dÞch cña trung ¬ng; b. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô cÊp, b¶o l·nh tÝn dông th¬ng m¹i ®èi víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thuéc ®Þa ph¬ng, theo quy chÕ vÒ b¶o l·nh tÝn dông do Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam c«ng bè; c. Thanh to¸n vÒ kiÒu hèi vµ vÒ xuÊt khÈu "lao ®éng, chuyªn gia kü thuËt" cña ta ®i c¸c níc; d. Thùc hiÖn c¸c quan hÖ tµi kho¶n víi mét sè c¸c Ng©n hµng ®¹i lý níc ngoµi trong viÖc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý vèn ngo¹i tÖ. 6. Theo sù ph©n c«ng cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam, thùc hiÖn phôc vô vµ qu¶n lý c¸c tæ chøc, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô ®èi ngo¹i ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn Hµ Néi trong lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông vµ thanh to¸n ®èi ngo¹i; thùc hiÖn viÖc ph©n tÝch cÊp quyÒn sö dông ngo¹i tÖ cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc c¸c ngµnh kinh tÕ trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng, qu¶n lý tµi kho¶n ngo¹i tÖ cña c¸c ®¬n vÞ nµy theo ®Þnh cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. 7. Theo dâi tæng hîp vµ kiÓm tra viÖc thanh to¸n kiÒu hèi t¹i c¸c Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc c¬ së thuéc thµnh phè Hµ Néi theo quy ®Þnh cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. 8. Lµm dÞch vô t vÊn tiÒn tÖ, tÝn dông, thanh to¸n vµ ng©n hµng ®èi ngo¹i cho c¸c lo¹i kh¸ch hµng kh¸c nhau, gióp hä cã thªm nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸c lo¹i h×nh nghiÖp vô cña ng©n hµng. 6 9. Thùc hiÖn c¸c ®ît huy ®éng vèn b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc díi c¸c h×nh thøc nh: Ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu, huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm… 10.Cho vay vèn ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ víi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô. 11. Kinh doanh ngo¹i tÖ, lµm c¸c nghiÖp vô tÝn dông, thanh to¸n vµ c¸c dÞch vô ng©n hµng ®èi ngo¹i. 12.Thùc hiÖn chiÕt khÊu c¸c th¬ng phiÕu kho b¹c, mua ban chøng kho¸n 13.B¶o l·nh c¸c kho¶n vay vµ thanh to¸n cña c¸c ph¸p nh©n trong vµ ngoµi níc. Gióp gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ vèn cho c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh. 14. Thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc kh¸c do Chñ tÞch Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam giao. II. QuyÒn h¹n cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi. Theo ®iÒu 4 QuyÕt ®Þnh 177/NH-Q§ cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ban hµnh. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi cã c¸c quyÒn h¹n sau: 1. Thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n thèng nhÊt trong hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. 2. §îc tham gia thanh to¸n v·ng lai liªn hµng 3. §îc ®Æt chøc danh KÕ to¸n trëng. 4. §îc tæ chøc quü nghiÖp vô vÒ ngo¹i tÖ vµ tiÒn ViÖt Nam vµ cã con dÊu riªng theo mÉu quy ®Þnh cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. 5. §îc phÐp ¸p dông c¸c chÕ tµi vÒ tiÒn tÖ, tÝn dông, thanh to¸n ngo¹i hèi. 6. §îc phÐp kiÓm tra kh¸ch hµng vÒ viÖc sö dông vèn vay ng©n hµng. 7. Khëi kiÖn tríc c¬ quan träng tµi kinh tÕ hoÆc toµ ¸n ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng vi ph¹m ph¸p luËt ng©n hµng. Mäi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi ®Òu tu©n thñ ph¸p luËt cña Nhµ níc, c¸c th«ng lÖ, ®iÒu íc quèc tÕ vÒ lÜnh vùc ng©n hµng vµ lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu mµ nhµ níc ta ®· tham gia ký kÕt hoÆc tuyªn bè tham gia cïng víi c¸c quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. B - Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban thuéc Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi I. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Trëng phßng, Phã Trëng phßng 1. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña trëng phßng a. Tæ chøc thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi vÒ mäi mÆt c«ng t¸c cña phßng. 7 b. X©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹chvµ biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng. c. Cã tr¸ch nhiÖm tham mu, gióp viÖc cho ban gi¸m ®èc trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña chi nh¸nh. §Ò xuÊt nh÷ng kiÕn nghÞ víi Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam , ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng trong qu¸ tr×nh thùc thi c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc cña phßng m×nh phô tr¸ch. d. Ký trªn c¸c giÊy tê, chøng tõ, v¨n b¶n nghiÖp vô giao dÞch. e. Phèi hîp víi c¸c tæ chøc §¶ng, ®oµn thÓ cña c¬ quan trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, qu¶n lý ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc. §éng viªn c«ng chøc, viªn chøc tÝch cùc hëng øng c¸c phong trµo thi ®ua cña c¬ quan, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chÝnh trÞ chuyªn m«n. f. Bè trÝ vµ s¾p xÕp c¸n bé cña phßng cho phï hîp. X©y dùng néi quy lµm viÖc vµ ph¬ng thøc ®iÒu hµnh hîp lý, cã hiÖu qu¶, ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®îc giao. g. Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho c¸c Phã trëng phßng vµ c¸c thµnh viªn trong phßng. h. B¶o qu¶n c¸c tµi liÖu vµ tµi liÖu mËt theo chÕ ®é quy ®Þnh. i. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c khi Ban gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi giao. 2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Phã trëng phßng. a. Gióp Trëng phßng chØ ®¹o, ®iÒu hµnh mét sè mÆt c«ng t¸c do Trëng phßng ph©n c«ng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Trëng phßng vµ Ban gi¸m ®èc Chi nh¸nh vÒ c¸c nhiÖm vô ®îc giao. b. Ký thay Trëng phßng trªn c¸c giÊy tê, chøng tõ, v¨n b¶n giao dÞch thuéc chøc thuéc tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch, tê tr×nh Ban gi¸m ®èc theo sù uû quyÒn cña Trëng phßng vµ theo ®óng sù ph©n cÊp uû quyÒn cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi. c. Khi Trëng phßng ®i v¾ng, mét Phã trëng phßng ®îc uû quyÒn thay mÆt Trëng phßng ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÑc chung cña phßng vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c c«ng viÖc ®· gi¶i quyÕt trong thêi gian ®îc uû quyÒn. Sau ®ã ph¶i b¸o c¸o Trëng phßng vÒ nh÷ng c«ng viÖc ®· gi¶i quyÕt. d. Tham gia ý kiÕn víi Trëng phßng trong viÖc thùc hiÖn c¸c mÆt c«ng t¸c cña phßng theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. II. Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¸c phßng ban Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi . Theo ®iÒu 4 QuyÕt ®Þnh 287/Q§/TCCB-DT ngµy 27/7/2000 cña Tæng Gi¸m ®èc ngnt ViÖt Nam. C¸c phßng ban Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi cã c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu sau: 1. Phßng TÝn dông - Tæng hîp. Tham mu, gióp Ban gi¸m ®èc x©y dùng c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch, chñ tr¬ng cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam vÒ tiÒn tÖ, tÝn dông, ng©n hµng… Nghiªn cøu ph©n tÝch kinh tÕ ®Þa ph¬ng. Gióp Ban gi¸m ®èc tham gia x©y dùng ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch kinh tÕ - x· héi cña thµnh phè vµ Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. 8 Dù th¶o c¸c b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt quý, 6 th¸ng vµ n¨m cña Chi nh¸nh ®Ó b¸o c¸o Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam, Uû Ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi,Ng©n hµng Nhµ níc thµnh phè Hµ Néi vµ gióp gi¸m ®èc x©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c quý, 6 th¸ng, n¨m cña Chi nh¸nh. Gióp Ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c Ph¸p chÕ cña Chi nh¸nh vµ thùc hiÖn nghiÖp vô vÒ ho¹t ®éng th«ng tin tÝn dông. Thùc hiÖn nghiÖp vô cho vay ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ theo luËt ng©n hµng vµ LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông, më tµi kho¶n cho vay, theo dâi hîp ®ång tÝn dông vµ tÝnh l·i theo ®Þnh kú. ThÈm ®Þnh vµ xem xÐt vÒ b¶o l·nh ®èi víi nh÷ng dù ¸n cã møc ký quü díi 100%, chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi qu¶n lý thu håi vèn, sau ®ã chuyÓn giao cho c¸c phßng nghiÖp vô liªn quan ®Õn ph¸t hµnh th b¶o l·nh trong hoÆc ngoµi níc. §iÒu hoµ vèn ngo¹i tÖ vµ VND. Phèi hîp víi c¸c phßng x©y dùng kÕ ho¹ch vèn theo quý, N¨m. C«ng bè vµ lu gi÷ tû gi¸ mua b¸n ngo¹i tÖ hµng ngµy, lu tr÷ vµ th«ng b¸o tû gi¸ thèng kª th¸ng, l·i suÊt huy ®éng vµ cho vay VND vµ ngo¹i tÖ. Kinh doanh ngo¹i tÖ vµ thùc hiÖn nghiÖp vô b¸n ngo¹i tÖ cho c¸c tæ chøc kinh tÕ Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 2. Phßng KÕ to¸n vµ Tµi chÝnh. 2.1. Bé phËn "Xö lý nghiÖp vô chuyÓn tiÒn". NhËn yªu cÇu chuyÓn tiÒn tõ c¸c giao dÞch viªn t¹i FRONT - END, bé phËn nµy cã nhiÖm vô kiÓm tra tÝnh ph¸p lý vµ xö lý tiÕp c¸c yªu cÇu liªn quan ®Õn nghiÖp vô chuyÓn tiÒn cña kh¸ch hµng gåm: 1. VÒ thanh to¸n: Liªn hµng lai v·ng néi bé Vietconbank, bï trõ vµ liªn hµng Ng©n hµng Nhµ níc. 2. H¹ch to¸n ®iÖn ®Õn tõ níc ngoµi theo MT100, tõ liªn hµng néi bé, tõ bï trõ vµ tõ liªn hµng Ng©n hµng Nhµ níc vµ chuyÓn b¸o cã cho phßng dÞch vô ng©n hµng ®Ó tr¶ cho ®¬n vÞ hëng hoÆc mêi kh¸ch ®Õn nhËn tiÒn. 3. Xö lý c¸c nghiÖp vô nhê thu: thanh to¸n nhê thu ®i, ®Õn trong níc vµ níc ngoµi, sÐc ®Ých danh. 4. T¹o c¸c b¶ng kª tr¶ l¬ng tù ®éng, thùc hiÖn c¸c giao dÞch chuyÓn tiÒn tù ®éng(AFT), c¸c giao dÞch ®Çu t tù ®éng. 5. §èi chiÕu liªn hµng néi bé. 6. Qu¶n lý c¸c b¸o c¸o thuéc phÇn viÖc cña m×nh. 2.2. Bé phËn "Qu¶n lý tµi kho¶n". Qu¶n lý toµn bé c¸c tµi kho¶n kh¸ch hµng vµ c¸c tµi kho¶n néi bé trong vµ ngoµi b¶ng tæng kÕt tµi s¶n (c¸c tµi kho¶n néi, ngo¹i b¶ng), bao gåm: 1. NhËn vµ ph©n lo¹i c¸c b¸o c¸o, ph©n lo¹i c¸c chøng tõ, b¶ng kª, liÖt kª ®Ó chÊm vµ ®èi chiÕu tµi kho¶n. 2. ChÊm vµ ®èi chiÕu lÇn lît tõng tµi kho¶n m×nh phô tr¸ch. 3. Sau khi kiÓm tra, ®èi chiÕu vµ tÝnh l·i theo ®Þnh kú cho kh¸ch hµng trªn c¸c tµi kho¶n tiÒn göi, tiÕt kiÖm, kú phiÕu, tr¸i phiÕu, 9 4. 5. 6. 7. 8. chuyÓn kÕt qu¶ ®Õn cho bé phËn Qu¶n lý th«ng tin kh¸ch hµng ®Ó tr¶ cho kh¸ch. §ãng vµ lu NhËt ký chøng tõ. Tra so¸t, ®èi chiÕu tµi kho¶n. KiÓm tra, qu¶n lý c¸c mãn tiÒn göi kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n, kú phiÕu, tr¸i phiÕu VND vµ ngo¹i tÖ cña Chi nh¸nh t¹i Trung ¬ng, c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c vµ Kho b¹c nhµ níc. Thùc hiÖn nghiÖp vô mËt m·. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, c©n ®èi (th¸ng, n¨m) theo quy ®Þnh. 2.3. Bé phËn "Qu¶n lý chi tiªu néi bé". Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn chi tiªu néi bé vµ c¸c nghiÖp vô kh¸c nh: 1. Phèi hîp víi c¸c phßng nghiÖp vô qu¶n lý, gi¸m s¸t c«ng t¸c ®iÒu chuyÓn vèn gi÷a Chi nh¸nh vµ Trung ¬ng. 2. Më tµi kho¶n theo dâi qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô lao ®éng, tÝnh to¸n, kiÓm tra sè thuÕ ph¶i nép theo ®Þnh kú. 3. Qu¶n lý thu nhËp vµ chi phÝ cña chi nh¸nh. 4. T¹o tµi kho¶n néi bé míi: VND, Ng©n phiÕu, Ngo¹i tÖ. 5. Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 3. Phßng Thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu: 1. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ dÞch vô cña kh¸ch hµng bao gåm nghiÖp vô thanh to¸n chøng tõ 9L/C) vµ nhê thu kÌm chøng tõ, ®iÖn chuyÓn tiÒn. a. NghiÖp vô thanh to¸n tÝn dông chøng tõ Kh¸i niÖm: Ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ lµ mét sù tho¶ thuËn mµ trong ®ã mét ng©n hµng (Ng©n hµng më th tÝn dông) theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng (ngêi xin më th tÝn dông) cam kÕt sÏ tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ngêi thø ba (ngêi hëng lîi sè tiÒn cña th tÝn dông) hoÆc chÊp nhËn hèi phiÕu do ngêi thø ba ký ph¸t trong ph¹m vi sè tiÒn ®ã khi ngêi thø ba nµy xuÊt tr×nh cho ng©n hµng mét bé chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh ®Ò ra trong th tÝn dông. *C¸c bªn cã liªn quan trong ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ:  Ngêi xin më th tÝn dông (the applicant for credit) lµ nhµ nhËp khÈu, ngêi mua.  Ng©n hµng ph¸t hµnh th tÝn dông(the issuing/opening bank)  Ngêi hëng lîi th tÝn dông(the benificiary)  Ng©n hµng th«ng b¸o th tÝn dông (the advising bank)  Ng©n hµng x¸c nhËn th tÝn dông (the confirming bank)  Ng©n hµng thanh to¸n th tÝn dông (the paying bank) *Quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n tÝn dông chøng tõ: Advising bank (7) (6) Issuing bank 10 (2) (10) (5) (3) Exporter (the beneficiary) (1) (4) (8) (9) Importer (the applicent) S¬ ®å quy tr×nh thanh to¸n b»ng ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. *Gi¶i thÝch s¬ ®å: (1) Nhµ nhËp khÈu xin më L/C vµ nép vµo ng©n hµng c¸c giÊy tê cÇn thiÕt, thùc hiÖn ký quü theo yªu cÇu ®Ó ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cho ngêi xuÊt khÈu hëng lîi. (2) Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C theo ®óng yªu cÇu cña ®¬n xin më L/C vµ chuyÓn tíi ng©n hµng ®¹i lý cña m×nh t¹i níc xuÊt khÈu. (3) Ng©n hµng th«ng b¸o chuyÓn L/C b¶n gèc tíi cho nhµ xuÊt khÈu ®Ó ngêi nµy ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thùc hiÖn L/C cña m×nh vµ ®Ò nghÞ tu chØnh khi cÇn. (4) Nhµ xuÊt khÈu giao hµng theo ®óng quy ®Þnh cña L/C vµ c¸c v¨n b¶n tu chØnh L/C (nÕu cã). (5) Ngêi xuÊt khÈu lËp bé chøng tõ thanh to¸n theo ®óng quy ®Þnh cña L/C vµ c¸c v¨n b¶n tu chØnh L/C (nÕu cã) xuÊt tr×nh cho ng©n hµng ®óng thêi h¹n quy ®Þnh. (6) Ng©n hµng ®¹i lý sau khi kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña bé chøng tõ thanh to¸n th× chuyÓn tíi ng©n hµng ph¸t hµnh (hoÆc ng©n hµng thanh to¸n). (7) Ng©n hµng ph¸t hµnh th tÝn dông kiÓm tra bé chøng tõ thanh to¸n: +) NÕu thÊy phï hîp víi quy ®Þnh cña L/C th× tiÕn hµnh tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn hèi phiÕu (®èi víi L/C tr¶ chËm) +) NÕu thÊy kh«ng phï hîp quy ®Þnh cña L/C th× tõ chèi thanh to¸n vµ göi tr¶ bé chøng tõ cho nhµ xuÊt khÈu . (8) Ng©n hµng ph¸t hµnh th tÝn dông trao bé chøng tõ cho nhµ nhËp khÈu vµ ph¸t lÖnh ®ßi tiÒn nhµ nhËp khÈu. (9) Nhµ nhËp khÈu kiÓm tra bé chøng tõ: +) NÕu thÊy phï hîp víi quy ®Þnh cña L/C th× ®Õn ng©n hµng lµm thñ tôc thanh to¸n, ng©n hµng ph¸t hµnh ký hËu vµo bé chøng tõ cho ®i nhËn hµng. +) NÕu thÊy kh«ng phï hîp quy ®Þnh cña L/C th× nhµ nhËp khÈu cã quyÒn tõ chèi thanh to¸n. (10) Nhµ xuÊt khÈu nhËn ®îc tiÒn thanh to¸n Ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ ®îc ¸p dông rÊt phæ biÕn trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu v× ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ ®¶m b¶o ®îc c¶ quyÒn lîi cña ngêi xuÊt khÈu vµ ngêi nhËp khÈu trong thanh to¸n th«ng qua th tÝn dông (cña ngêi nhËp khÈu) vµ bé chøng tõ thanh to¸n (cña ngêi xuÊt khÈu). b. NghiÖp vô thanh to¸n nhê thu kÌm chøng tõ Kh¸i niÖm: lµ ph¬ng thøc mµ ngêi b¸n sau khi hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng th× lËp bé chøng tõ thanh to¸n nhê thu (chøng tõ göi hµng vµ hèi phiÕu) vµ nhê ng©n hµng thu hé tiÒn tê hèi phiÕu ®ã, víi ®iÒu kiÖn lµ 11 ngêi mua tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn tr¶ tiÒn th× ng©n hµng míi trao toµn bé chøng tõ göi hµng cho ngêi mua ®Ó hä nhËn hµng. Tuú theo thêi h¹n tr¶ tiÒn mµ cã 2 ph¬ng thøc nhê thu kÌm chøng tõ b1: Nhê thu tr¶ tiÒn ®æi chøng tõ (mua b¸n tr¶ tiÒn ngay) b2: Nhê thu chÊp nhËn ®æi chøng tõ (mua b¸n chÞu) b1: Nhê thu tr¶ tiÒn ®æi chøng tõ: (documents against payment-D/P) *Ph¬ng thøc nµy ®îc sö dông trong trêng hîp mua b¸n tr¶ tiÒn ngay. * Tr×nh tù tiÕn hµnh (1) Ngêi b¸n giao hµng ®Ó göi cho ngêi mua (2) Ngêi b¸n lËp bé chøng tõ thanh to¸n, trong ®ã bao gåm bé chøng tõ göi hµng vµ hèi phiÕu chuyÓn cho ng©n hµng vµ nhê ng©n hµng thu hé tiÒn ghi trong hèi phiÕu ë ngêi mua. (3) Ng©n hµng bªn b¸n chuyÓn toµn bé chøng tõ thanh to¸n cho ng©n hµng bªn mua vµ nhê ng©n hµng nµy thu hé ë ngêi mua. (4) Ng©n hµng bªn mua yªu cÇu ngêi mua tr¶ tiÒn hèi phiÕu ®Ó nhËn chøng tõ, nÕu ngêi mua tr¶ tiÒn míi ®a chøng tõ göi hµng cho hä ®Ó nhËn hµng, nÕu kh«ng th× cÇm gi÷ chøng tõ l¹i vµ bao cho ng©n hµng bªn b¸n biÕt. (5) Ngêi mua tr¶ tiÒn hoÆc tõ chèi tr¶ tiÒn, ®iÒu nµy hoµn toµn phô thuéc vµo thiÖn chÝ cña hä. (6) Ng©n hµng bªn mua chuyÓn tiÒn hoÆc hoµn l¹i hèi phiÕu bÞ tõ chèi tr¶ cho ng©n hµng bªn b¸n. (7) Ng©n hµng bªn b¸n chuyÓn tiÒn hoÆc hoµn l¹i hèi phiÕu bÞ tõ chèi tr¶ cho ngêi b¸n. b2. Nhê thu chÊp nhËn ®æi chøng tõ: (documents against acceptance D/A) §îc sö dông trong trêng hîp mua b¸n chÞu. Tr×nh tù tiÕn hµnh D/A còng gièng nh D/P song cã mét ®iÓm kh¸c nhau lµ ngêi mua chØ ph¶i ký nhËn tr¶ tiÒn vµo hèi phiÕu th× sÏ ®îc ng©n hµng trao toµn bé chøng tõ göi hµng ®Ó nhËn hµng. Nãi chung, ph¬ng thøc nhê thu kÌm chøng tõ cha ph¶i lµ ph¬ng thøc thanh to¸n an toµn tuyÖt ®èi ®èi víi ngêi xuÊt khÈu v× viÖc nhê ng©n hµng thu hé tiÒn chØ diÔn ra sau khi ngêi xuÊt khÈu ®· thùc hiÖn xong nghÜa vô giao hµng. 2. Ph¸t hµnh th b¶o l·nh ®èi víi níc ngoµi kÓ c¶ viÖc më vµ thanh to¸n L/C tr¶ chËm víi møc ký quü 100% vµ c¸c hå s¬ b¶o l·nh cña Phßng TÝn dông - Tæng hîp thÈm ®Þnh chuyÓn ®Õn. 3. Thùc hiÖn nghiÖp vô chuyÓn tiÒn ®i nícngoµi cña kh¸ch hµng. 4. Qu¶n lý vµ kiÓm tra mÉu dÊu, ch÷ ký cña c¸c ng©n hµng níc ngoµi. 5. Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 4. Phßng Hµnh chÝnh - Nh©n sù. 4.1.C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé. 1. Tham mu gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc trong viÖc bè trÝ, ®iÒu ®éng, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt, tiÕp nhËn, tuyÓn dông c¸n bé thuéc diÖn qu¶n lý cña Chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. 12 2. X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé hµng n¨m vµ theo dâi triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã. 3. Tham mu, gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc trong viÖc x©y dùng quy ho¹ch c¸n bé theo yªu cÇu cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng Nhµ níc thµnh phè vµ cña Thµnh uû Hµ Néi. 4. Hµng n¨m nhËn xÐt ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i c¸n bé theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. 5. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé nh©n viªn trong c¬ quan. 6. Lu gi÷ qu¶n lý hå s¬ c¸n bé theo chÕ ®é quy ®Þnh. 7. Thùc hiÖn c«ng t¸c B¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé vµ c«ng t¸c qu©n sù cña c¬ quan. 8. Thêng trùc c«ng t¸c thi ®ua khen thëng cña c¬ quan. 4.2. C«ng t¸c Hµnh chÝnh vµ qu¶n trÞ. 1. Tham mu cho Ban gi¸m ®èc vÒ nh÷ng vÊn ®Ò chung cña c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m tµi s¶n, vËt liÖu, thùc hiÖn hîp ®ång vÒ ®iÖn níc, ®iÖn tho¹i, söa ch÷a vµ x©y dùng nhá cña c¬ quan. 2. Trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña c¬ quan. Thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th, lu tr÷, in Ên, telex, fax. Qu¶n lý tµi liÖu mËt vµ b¶o qu¶n tµi liÖu lu tr÷ t¹i kho. 3. Qu¶n lý b¶o qu¶n tµi s¶n cña Chi nh¸nh, «t«, kho vËt liÖu dù tr÷ cña c¬ quan theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. 4. Thùc hiÖn c«ng t¸c lÔ t©n, c«ng t¸c phôc vô c¸c ho¹t ®éng cña c¬ quan. 5. Thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ c¬ quan. 6. Qu¶n lý quü chi tiªu néi bé cña c¬ quan. 7. Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 5. Phßng Ng©n quü. 1. Thu chi tiÒn §ång ViÖt Nam, ng©n phiÕu thanh to¸n. 2. Thu chi c¸c lo¹i ngo¹i tÖ: TiÒn mÆt, sÐc du lÞch, gi¸m ®Þnh tiÒn thËt tiÒn gi¶. 3. ChuyÓn tiÒn mÆt vµ sÐc du lÞch ®i tiªu thô níc ngoµi cho Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. 4. Qu¶n lý kho tiÒn, quü nghiÖp vô, tµi s¶n thÕ chÊp, chøng tõ cã gi¸. 5. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng thu chi tiÒn mÆt VND, ngo¹i tÖ, ng©n phiÕu, sÐc. 6. Thùc hiÖn ®iÒu chuyÓn tiÒn mÆt, ®¶m b¶o ®Þnh møc tån quü VND, ngo¹i tÖ, ng©n phiÕu, sÐc. 7. Xö lý c¸c lo¹i tiÒn mÆt thanh to¸n ®· hÕt h¹n hoÆc cha ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng. 8. Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 6. Phßng Tin häc. 1. Thùc hiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ ng©n hµng, c¶i tiÕn, bæ sung c¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒm hiÖn cã vµ lËp c¸c ch- 13 ¬ng tr×nh phÇn mÒm míi phôc vô cho ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi. 2. Qu¶n lý vµ b¶o qu¶n, b¶o dìng toµn bé thiÕt bÞ tin häc cña Chi nh¸nh. B¶o mËt c¸c sè liÖu trong m¸y tÝnh vµ m¹ng theo quy chÕ cña Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ban hµnh. 3. TiÕp nhËn c¸c quy tr×nh kü thuËt vµ c¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒm øng dông nghiÖp vô cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®Ó triÓn khai t¹i Chi nh¸nh vµ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c phÇn mÒm nh c¸c tµi s¶n kh¸c cña c¬ quan. 4. x©y dùng kÕ ho¹ch vËt t, trang bÞ míi vµ b¶o hµnh thiÕt bÞ tin häc nh»m phôc vô cho ho¹t ®éng hµng ngµy vµ ph¸t triÓn kü thuËt tin häc t¹i Chi nh¸nh. 5. Lµ ®Çu mèi quan hÖ cña Phßng tin häc Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam, c¸c Ng©n hµng trong lÜnh vùc c«ng nghÖ tin häc. 6. Thùc hiÖn c«ng t¸c c«ng nghÖ tin häc, qu¶n lý c¸c chuÈn vÒ mÉu tin, m· ho¸ ®èi víi c¸c Ng©n hµng trªn ®Þa bµn vÒ c«ng t¸c thanh to¸n vµ th«ng tin b¸o c¸o. 7. Thùc hiÖn qu¶n trÞ m¹ng cña toµn bé hÖ thèng m¹ng: Cµi ®Æt c¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒm hÖ thèng m¹ng, thiÕt lËp hÖ thèng b¶o mËt cña hÖ thèng m¹ng theo chØ ®¹o cña Ban gi¸m ®èc. 8. TruyÒn vµ tiÕp nhËn th«ng tin trong néi bé c¬ quan theo chÕ ®é quy ®Þnh cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam vµ Chi nh¸nh. 9. ChÞu tr¸ch nhiÖm phæ biÕn vµ híng dÉn nghiÖp vô tin häc cho c¸c phßng ban khi cÇn thiÕt vµ khi cã quy tr×nh míi. 10.Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 7. Phßng DÞch vô Ng©n hµng. 7.1.Bé phËn "th«ng tin kh¸ch hµng". 1. TiÕp nhËn vµ më c¸c hå s¬ kh¸ch hµng míi. 2. TiÕp nhËn, qu¶n lý vµ gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu thay ®æi vÒ: Chñ tµi kho¶n, ®Þa chØ, kÕ to¸n trëng, mÉu dÊu, mÉu ch÷ ký. 3. TiÕp nhËn vµ tr¶ lêi c¸c th«ng tin vÒ tµi kho¶n kh¸ch hµng: Sè d tµi kho¶n, ho¹t ®éng vµo ra chi tiÕt liªn quan ®Õn tµi kho¶n th«ng qua nhiÒu h×nh thøc bao gåm ca giao dÞch trùc tiÕp vµ qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c. 4. TËp hîp vµ tr¶ sao kª, sæ phô, b¶ng kª, phiÕu tÝnh l·i, b¸n Ên chØ cho kh¸ch hµng. 5. Gi¶i ®¸p th¾c m¾c, híng dÉn quy tr×nh, nghiÖp vô cho kh¸ch hµng. Ph¶n ¸nh t×nh h×nh giao dÞch vµ ®Ò xuÊt chÝnh sach thu hót kh¸ch hµng. 7.2. Bé phËn "DÞch vô kh¸ch hµng". 1. Xö lý toµn bé c¸c giao dÞch liªn quan ®Õn tµi kho¶n göi tiÒn cña mäi ®èi tîng kh¸ch hµng víi c¸c lo¹i tiÒn vµ b»ng mäi h×nh thøc: TiÒn mÆt, ChuyÓn kho¶n, sÐc. 2. Xö lý c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn c¸c tµi kho¶n tiÒn göi tiÕt kiÖm, kú phiÕu, tr¸i phiÕu. 3. Xö lý c¸c nghiÖp vô thanh to¸n thÎ, ph¸t hµnh sÐc Vietcombank. 14 4. Xö lý nghiÖp vô mua, chuyÓn ®æi ngo¹i tÖ, sÐc du lÞch b»ng mäi h×nh thøc vµ b¸n ngo¹i tÖ theo hé chiÕu. 5. Chi tr¶ kiÒu hèi, chuyÓn tiÒn nhanh. 6. Qu¶n lý c¸c ®¹i lý uû nhiÖm thu ®æi. 7. TiÕp nhËn vµ kiÓm tra tÝnh ph¸p lý c¸c chøng tõ nhê thu trong níc, ngoµi níc vµ sÐc ®Ých danh. 8. Trùc tiÕp thu chi tiÒn mÆt, sÐc du lÞch liªn quan ®Õn c¸c nghiÖp vô trªn theo h¹n møc do Gi¸m ®èc giao. 9. Ph¸t hµnh th b¶o l·nh cho kh¸ch hµng trong níc ký quü 100% vµ c¸c hå s¬ b¶o l·nh cña Phßng TÝn dông - Tæng hîp thÈm ®Þng chuyÓn ®Õn. 10.Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 8. Phßng Giao dÞch Hµng Bµi. 8.1. Phßng th«ng tin kh¸ch hµng. 1. TiÕp nhËn vµ më c¸c hå s¬ kh¸ch hµng míi. 2. TiÕp nhËn, qu¶n lý vµ gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu thay ®æi vÒ: Chñ tµi kho¶n, ®Þa chØ, kÕ to¸n trëng, mÉu dÊu, mÉu ch÷ ký. 3. TiÕp nhËn vµ tr¶ lêi c¸c th«ng tin vÒ tµi kho¶n kh¸ch hµng: Sè d tµi kho¶n, ho¹t ®éng vµo ra chi tiÕt liªn quan ®Õn tµi kho¶n th«ng qua nhiÒu h×nh thøc bao gåm c¶ giao dÞch trùc tiÕp vµ qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c. 4. Tr¶ sao kª, sæ phô, b¶ng kª, phiÕu tÝnh l·i cho kh¸ch hµng. 5. Gi¶i ®¸p th¾c m¾c, híng dÉn quy tr×nh, nghiÖp vô ng©n hµng cho kh¸ch hµng, ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch thu hót kh¸ch hµng. 8.2. DÞch vô kh¸ch hµng. 1. Xö lý toµn bé c¸c giao dÞch liªn quan ®Õn tµi kho¶n v·ng lai cña mäi ®èi tîng kh¸ch hµng víi c¸c lo¹i tiÒn vµ b»ng mäi h×nh thøc: TiÒn mÆt, chuyÓn kho¶n, sÐc. 2. Xö lý c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn c¸c tµi kho¶n tiÒn göi, tiÕt kiÖm, kú phiÕu, tr¸i phiÕu. 3. Xö lý c¸c nghiÖp vô thanh to¸n thÎ vµ ph¸t hµnh sÐc Vietcombank. 4. Thùc hiÖn cho vay kh¸ch hµng theo uû quyÒn cña Gi¸m ®èc. Më tµi kho¶n cho vay, theo dâi hîp ®ång tÝn dông vµ tÝnh l·i theo ®Þnh kú. 5. Xö lý nghiÖp vô mua, chuyÓn ®æi ngo¹i tÖ sÐc du lÞch b»ng mäi h×nh thøc vµ b¸n ngo¹i tÖ theo hé chiÕu do Gi¸m ®èc ph©n cÊp. 6. Chi tr¶ kiÒu hèi. 7. Ph¸t hµnh th b¶o l·nh cho kh¸ch hµng trong níc ký quü 100%. 8.3. NghiÖp vô chuyÓn tiÒn vµ qu¶n lý tµi kho¶n. Thanh to¸n viªn cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tÝnh hîp lý chøng tõ cña kh¸ch hµng vµ xö lý: 1. Më vµ qu¶n lý toµn bé c¸c tµi kho¶n kh¸ch hµng. 2. T¹o ®iÖn, b¶ng kª, t¹o File ®i níc ngoµi, ®i liªn hµng, bï trõ. 3. T¹o th nhê thu, thanh to¸n b¸o cã nhê thu. Néi dung nghiÖp vô 2 vµ 3 ®îc chuyÓn vÒ Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh gi¶i quyÕt. 15 4. NhËn vµ ph©n lo¹i c¸c b¸o c¸o, ph©n lo¹i chøng tõ, b¶ng kª, liÖt kª ®Ó chÊm ®èi chiÕu tµi kho¶n vµ tr¶ chøng tõ cho kh¸ch hµng. 5. Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 9. Tæ KiÓm tra vµ KiÓm to¸n néi bé. 1. LËp kÕ ho¹ch ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt vÒ kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé tr×nh Gi¸m ®èc duyÖt vµ tiÕn hµnh kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c quy tr×nh thùc hiÖn nghiÖp vô, ho¹t ®éng kinh doanh vµ quy chÕ an toµn trong kinh doanh theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ng©n hµng vµ quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc, ®iÒu lÖ tæ chøc, ho¹t ®éng vµ c¸c quy tr×nh néi bé vña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. 2. §¸nh gi¸ møc ®é ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng an toµn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh. 3. Gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm to¸n néi bé theo quy chÕ kiÓm to¸n néi bé víi doanh nghiÖp nhµ níc do Bé tµi chÝnh ban hµnh. 4. Gióp Ban gi¸m ®èc trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c ®¬n th khiÕu n¹i, tè c¸o liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nghiÖp vô vµ c¸n bé cña Chi nh¸nh. 5. KiÕn nghÞ, bæ xung, chØnh söa c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh c¶u Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam nÕu ph¸t hiÖn c¸c s¬ hë, bÊt hîp lý, dÉn ®Õn kh«ng an toµn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh. 6. Lµm ®Çu mèi phèi hîp víi c¸c ®oµn thanh tra, c¸c c¬ quan ph¸p luËt, c¬ quan kiÓm to¸n trong viÖc thanh tra, kiÓm tra, kiÓm to¸n ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh. 7. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 16 PhÇn III: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ 10 n¨m ®æi míi vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh trong thêi gian gÇn ®©y cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi: I. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc. 1. Thay ®æi chÝnh s¸ch huy ®éng vèn . Sau n¨m 1990 khi hai ph¸p lÖnh Ng©n hµng ra ®êi, nhiÒu Ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc phÐp kinh doanh ngo¹i tÖ. Ng©n hµng th¬ng m¹i kh«ng cßn thÕ ®éc quyÒn ho¹t ®éng ngo¹i tÖ nh tríc mµ ®Æt trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t, vèn tiÒn göi cña kh¸ch hµng, nhÊt lµ ngo¹i tÖ bÞ ph©n t¸n sang c¸c ng©n hµng kh¸c. Trong bèi c¶nh Êy chÝnh s¸ch huy ®éng vèn cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi cÇn ph¶i thay ®æi vµ ph¸t triÓn. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn phong phó ®îc ¸p dông nh nhËn tiÒn göi cña c¸c doanh nghiÖp, tiÕt kiÖm cña d©n c, ph¸t hµnh kú phiÕu ®Ých danh, v« danh cho mäi ®èi tîng lµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ.ChÝnh nhê sù thay ®æi trong chÝnh s¸ch huy ®éng vèn, tæng nguån vèn cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi ®· t¨ng nhanh theo hµng n¨m. §Õn cuèi n¨m 1998 tæng nguån vèn cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi ®· ®¹t 2756 tû VND t¨ng 28% so víi n¨m 1997, gÊp 2,5 lÇn so víi n¨m 1994, gÊp 2,7 lÇn so víi n¨m 1991. Nh vËy qua 10 n¨m ®æi míi c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi ®· cã sù thay ®æi c¶ vÒ lîng vµ vÒ chÊt. Nhê ®ã Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi ®· thu hót ®îc lîng vèn ®¸ng kÓ ®Ó t¨ng cêng thÕ m¹nh vµ lµm nguån vèn tÝn dông phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. 2. Kh«ng ngõng t¨ng trëng tÝn dông, t¨ng tû träng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi ®· tõng bíc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc sö dông vèn. Ngoµi h×nh thøc cho vay vèn lu ®éng th«ng thêng, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi ®· sö dông vèn ®Ó cho thuª tµi chÝnh, mua tr¸i phiÕu kho b¹c, gãp vèn cæ phÇn, liªn doanh... Vèn tÝn dông cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi ®· ®Çu t cho c¸c doanh nghiÖp thuéc nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau víi nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau; tõ lÜnh vùc th¬ng m¹i, s¶n xuÊt, dÞch vô tíi lÜnh vùc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng.v..v… Vèn cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi ®Çu t cho nÒn kinh tÕ ngµy cµng t¨ng. N¨m 1988 doanh sè cho vay cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi lµ 136 tû VND, n¨m 1991 ®¹t 723 tû VND, n¨m 1994 ®¹t 1273 tû VND, n¨m 1997 ®¹t 1302 tû VND, n¨m 1999 ®¹t 1872 tû VND. C¬ cÊu vèn tÝn dông còng ®îc thay ®æi theo híng t¨ng tû träng cho vay trung vµ dµi h¹n. HiÖn nay d nî cho vay vèn trung vµ dµi h¹n 98 tû USD víi thêi h¹n cña nhiÒu kho¶n vay tõ 5 ®Õn 10 n¨m. 3. Më réng quan hÖ ®èi ngo¹i vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn thanh to¸n quèc tÕ. 17 Quan hÖ quèc tÕ cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi trong 10 n¨m qua ®· cã nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn h¬n bao giê hÕt. Vµo nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp, quan hÖ ®èi ngo¹i cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi chñ yÕu víi khu vùc I (c¸c níc XHCN). Tõ khi nhµ níc cã chñ tr¬ng më cöa víi bªn ngoµi Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi ®· cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn quan hÖ víi nhiÒu ng©n hµng trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt víi khu vùc II (c¸c níc ngoµi XHCN ). §Õn nay Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi ®· cã quan hÖ víi h¬n 1000 ng©n hµng t¹i c¸c níc, më réng h¬n n÷a c¸c h×nh thøc trong quan hÖ thanh to¸n quèc tÕ. Thanh to¸n quèc tÕ lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô truyÒn thèng cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng. Tríc n¨m 1988 Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng lµ ng©n hµng duy nhÊt thùc hiÖn thanh to¸n quèc tÕ. Tõ n¨m 1989 trë ®i, khi ng©n hµng níc ngoµi ®îc phÐp më chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam, thÞ phÇn thanh to¸n cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng trong tæng doanh sè thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu cña c¶ níc gi¶m: tõ chç chiÕm 100% vµo nh÷ng n¨m 1980 xuèng cßn 35% vµo n¨m 1996 vµ 32% n¨m 1997. Tuy nhiªn, gi¸ trÞ thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu, chuyÓn tiÒn qua Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng vÉn duy tr× ®îc vÞ trÝ hµng ®Çu trong c¸c ng©n hµng ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam . Tuy m«i trêng ho¹t ®éng trong ngµnh ng©n hµng cña ViÖt Nam trong thêi gian gÇn ®©y kh«ng ®îc thuËn lîi nhng Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam vµ c¸c chi nh¸nh ®· kh¾c phôc ®îc trë ng¹i vµ duy tr× ®îc nhÞp ®é ph¸t triÓn.  Sau ®©y lµ sè liÖu thèng kª vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi trong 2 n¨m 98 vµ 99: a. C«ng t¸c thanh tãn xuÊt nhËp khÈu: N¨m 1999, doanh sè thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu qua chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi ®¹t 293.378.000 USD t¨ng 22,12% so víi n¨m 1998, trong ®ã thanh to¸n xuÊt khÈu lµ 83.434.000 USD, thanh to¸n nhËp khÈu lµ 210.144.000 USD. Nhê cã h¹n møc b¸n ngo¹i tÖ æn ®Þnh vµ uy tÝn trong thanh to¸n quèc tÕ nªn sù tÝn nhiÖm cña c¸c kh¸ch hµng ®èi víi c«ng t¸c thnah to¸n xuÊt nhËp khÈu cña chi nh¸nh tiÕp tôc ®îc gi÷ v÷ng vµ t¨ng lªn. Ho¹t ®éng nhËp khÈu: §¬n vÞ 1000 USD Tæng doanh sè nhËp khÈu n¨m 1999 lµ 210.144 t¨ng 35,13% so víi n¨m 1998. Trong ®ã: Më L/C 95.366 t¨ng 40,03% so víi n¨m 1998 Thanh to¸n L/C 90.209 t¨ng 50,39% ChuyÓn tiÒn ®i 20.546 t¨ng 1,28% Nhê thu 4.023 t¨ng 58,86% Ho¹t ®éng xuÊt khÈu: §¬n vÞ 1000 USD Tæng doanh sè xuÊt khÈu n¨m 1999 lµ 83.434 b»ng 98% so víi n¨m 1998. Trong ®ã: Më L/C 25.445 b»ng 86,99% so víi n¨m 1998 Thanh to¸n L/C 23.435 b»ng 91,21% ChuyÓn tiÒn ®Õn30.500 t¨ng 9,6% Nhê thu 4.023 t¨ng 58,86% Doanh sè xuÊt khÈu gi¶m chñ yÕu do c¸c doanh nghiÖp vay VND ®Ó thu mua hµng n«ng s¶n, dîc liÖu ë phÝa Nam nªn phÇn lín c¸c doanh nghiÖp nµy xuÊt tr×nh bé chøng tõ xuÊt khÈu t¹i Vietcombank Hå ChÝ Minh vµ mét sè c¸c ng©n hµng kh¸c. 18 b. C«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh: N¨m 1999 chi nh¸nh ®· thùc hiÖn triÓn khai ch¬ng tr×nh Ng©n hµng b¸n lÎ mét c¸ch nhanh chãng vµ t¬ng ®èi chÝnh x¸c, ®Æc biÖt phßng kÕ to¸n víi khèi lîng c«ng viÖc rÊt lín nhng ®· hoµn thµnh tèt c«ng viÖc. Cho ®Õn 31/12/1999 sè lîng tæ chøc ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n më tµi kho¶n t¹i chi nh¸nh lµ 3.886 t¨ng 1,2% so víi n¨m 1998 - C«ng t¸c thanh to¸n : + Thanh to¸n SÐc t¨ng 30% so víi n¨m 1998. + Thanh to¸n bï trõ t¨ng 25 % so víi n¨m 1998. + Thanh to¸n cïng hÖ thèng VCB t¨ng 30% so víi cïng kú n¨m 1998. - C«ng t¸c thanh to¸n lu«n ®¶m b¶o kÞp thêi, chÝnh x¸c, an toµn t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng lu©n chuyÓn vèn nhanh phôc vô c«ng t¸c kinh doanh. - KÕt qu¶ kinh doanh n¨m 1999: (triÖu VND) + Tæng thu ®¹t 131.989 t¨ng 20% so víi n¨m 1998 + Tæng chi ®¹t 97.339 t¨ng 19% so víi n¨m 1998 + Lîi nhuËn ®¹t 34.650 t¨ng 24% so víi n¨m 1998 - C¸c nguån thu chñ yÕu: + Thu l·i tiÒn göi t¹i VCBTW chiÕm 60% tæng thu + Thu l·i tiÒn göi t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông chiÕm 9% + Thu l·i cho vay chiÕm 24% + Thu l·i dÞch vô chiÕm 6% - C¸c nguån chi chñ yÕu lµ tr¶ l·i tiÒn göi cho c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n. c. C«ng t¸c ng©n quü: ChØ tiªu §ång ViÖt Nam(triÖu) +Tæng thu +Tæng chi Ng©n phiÕu thanh to¸n +Tæng thu +Tæng chi Ngo¹i tÖ (1000 USD) +Tæng thu +Tæng chi N¨m 1999 % so víi n¨m 1998 1.383.943 1.044.659 180% 130% 354.432 189.590 130% 100% 69.999 70.196 225% 230% Trong n¨m 2000, t×nh h×nh thu chi c¸c lo¹i tiÒn ®Òu t¨ng h¬n so víi n¨m tríc, trong ®ã sè lîng tiÒn mÆt nép vµo Ng©n hµng Nhµ níc thµnh phè Hµ Néi t¨ng gÊp 5 lÇn, nhng c«ng t¸c ng©n quü cña chi nh¸nh vÉn ®¶m b¶o an toµn chÝnh x¸c kh«ng x¶y ra trêng hîp thiªó mÊt quü nµo. d. Kinh doanh dÞch vô: Trong n¨m 1999 nguån vèn huy ®éng t¨ng trëng lín tËp trung chñ yÕu lµ nguån tiÒn göi tiÕt kiÖm cña d©n c - nhÊt lµ tiÒn göi ngo¹i tÖ. Chi nh¸nh ®· ¸p dông nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn phong phó ®a d¹ng víi møc l·i suÊt huy ®éng vµ biÓu phÝ dÞch vô hÊp dÉn, th¸i ®é phôc vô kh¸ch hµng chu ®¸o nªn ®· t¹o ®îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng Thñ ®« vµ c¸c tØnh l©n cËn. ChØ tiªu N¨m1999 %so víi n¨m 1998 19 -TiÒn göi tiÕt kiÖm +§ång ViÖt Nam (TriÖu ®ång) 180.592 +Ngo¹i tÖ (1000 USD0 144.615 -Chi tr¶ kiÒu hèi (1000 USD) 6.891 -Thanh to¸n thÎ (1000 USD) 84 e. Kinh doanh ngo¹i tÖ: (§¬n vÞ 1000 USD) ChØ tiªu -Doanh sè mua vµo: +Mua cña tæ chøc kinh tÕ +Mua cña VCB-TW +Mua cña c¸c chi nh¸nh kh¸c -Doanh sè b¸n ra +B¸n cho c¸c tæ chøc kinh tÕ +B¸n cho VCB-TW +B¸n cho ng©n hµng kh¸c N¨m 1999 100.581 56.023 35.008 7.410 100.935 98.897 724 1200 107,5% 143,2% 67% 66% % so víi n¨m 1998 146,57% 91,13% 777,96% 279,62% 146,49% 153,09% 19,65% 240% Trong n¨m 1999 Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®· ®æi míi viÖc thèng nhÊt qu¶n lý ngo¹i tÖ vµ ®iÒu hoµ trong toµn hÖ thèng ®· gióp chi nh¸nh kh¾c phôc phÇn lín nh÷ng khã kh¨n trong kinh doanh ngo¹i tÖ, t¹o ®iÒu kiÖn cho chi nh¸nh më réng vµ t¨ng thªm ®îc kh¸ch hµng vµ ®¸p øng ®îc tèt h¬n nhu cÇu mua ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng nhËp nguyªn liÖu, m¸y mãc, thuèc t©n dîc, thiÕt bÞ y tÕ…pgôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸o dôc, y tÕ… 4. §æi míi chÝnh s¸ch kh¸ch hµng. Mét trong nh÷ng mÆt ®æi míi quan träng cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi lµ thay ®æi nhËn thøc vÒ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng. Trong thêi kú bao cÊp kh¸ch hµng tù t×m tíi ng©n hµng ®Ó göi tiÒn. Ngµy nay, theo c¬ chÕ thÞ trêng Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng coi kh¸ch hµng lµ thîng ®Õ. KÕt qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng g¾n liÒn víi sù thµnh ®¹t cña kh¸ch hµng. N¨m 1993 lÇn ®Çu tiªn Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng x©y dùng chÝnh s¸ch kh¸ch hµng mét c¸ch toµn diÖn, thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i kh¸ch hµng ®Ó cã nh÷ng chÝnh s¸ch u ®·i hîp lý thu hót kh¸ch hµng. GÇn ®©y tríc nh÷ng yªu cÇu míi cña thÞ trêng, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®· x©y dùng quy ®Þnh míi vÒ c«ng t¸c kh¸ch hµng víi viÖc kÕt hîp chÆt chÏ c«ng t¸c huy ®éng vèn, víi viÖc cho vay, thùc hiÖn c¸c dÞch vô cña ng©n hµng víi c¬ chÕ mua b¸n ngo¹i tÖ nh»m ®a ®Õn cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm ng©n hµng ®a d¹ng, tiÖn Ých ®Ó hÊp dÉn kh¸ch hµng. 5. X©y dùng m¹ng líi trªn dÞa bµn Hµ Néi vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé. Cho ®Õn n¨m 2000, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi ®· cã hÖ thèng c¸c phßng giao dÞch vµ c¸c bµn thu ®æi ngo¹i tÖ ®îc thiÕt lËp t¹i nhiÒu ®Þa ®iÓm t¹i thµnh phè víi c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®éi ngò nh©n viªn tËn t×nh lu«n lµm vêa lßng kh¸ch hµng ®Õn Vietcombank Hµ Néi. Trong thêi gian qua Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Hµ Néi ®· cã nhiÒu ®æi míi trong c«ng t¸c c¸n bé nh t¨ng cêng sè c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ 20
- Xem thêm -