Tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty vinaconex no7

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu §Ó ®¶m b¶o cho sinh viªn khi ra tr-êng cã thÓ vËn dông c¸c kiÕn thøc mµ m×nh ®· ®-îc häc mét c¸ch tèt nhÊt. §Ó hiÓu ®-îc doanh nghiÖp ho¹t ®éng nh- thÕ nµo. §Ó hiÓu ®-îc nh÷ng nh©n tè nµo ¶nh h-ëng ®Õn doanh nghiÖp vµ doanh nghiÖp ¶nh h-ëng ®Õn nh©n tè nµo. §Ó hiÓu ®-îc c¸ch thµnh lËp doanh nghiÖp, vËn hµnh nã, dïng nã ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu cña m×nh nh- thÕ nµo...Tr-íc khi tèt nghiÖp, tr-êng ®Òu yªu cÇu sinh viªn ®i thùc tËp t¹i c¸c c¬ së kinh tÕ, nh»m n©ng cao nhËn thøc cña sinh viªn tr-íc khi ra tr-êng. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng VINACONEX No7 lµ mét c«ng ty x©y dùng trong v« vµn c«ng ty x©y dùng hiÖn nay ë miÒn B¾c. Suèt mét thêi gian dµi, nã lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc. HiÖn t¹i, c«ng ty ®· ®-îc cæ phÇn ho¸ vµ ho¹t ®éng theo thÞ tr-êng. Sù chuyÓn ®æi c¸ch ho¹t ®éng lu«n lu«n kÐo theo nhiÒu vÊn ®Ò n¶y sinh. H¬n n÷a, x©y dùng lµ mét lÜnh vùc kh¸c víi ngµnh s¶n xuÊt s¶n phÈn kh¸c. ViÖc thùc tËp t¹i c«ng ty sÏ cho em biÕt thªm nhiÒu th«ng tin h¬n, gióp em cñng cè kiÕn thøc tèt h¬n ë c¸c c«ng ty kh¸c. ViÖc thùc tËp t¹i phßng kÕ to¸n ®¶m b¶o cho em nguån sè liÖu chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ nhÊt vÒ t×nh h×nh tµI chÝnh, sù lu©n chuyÓn cña dßng tiÒn, nã sÏ gióp Ých rÊt nhiÒu cho ®å ¸n sau nµy. Tuy nhiªn c¸c sè liÖu kh¸c sÏ khã t×m h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n toµn thÓ c¸n bé c«ng ty VINACONEX No7, ®Æc biÖt lµ nh÷ng anh chÞ t¹i phßng kÕ to¸n ®· gióp em rÊt nhiÒu. Kh«ng chØ gióp em lÊy sè liÖu mµ cßn h-íng dÉn cô thÓ c¸ch lµm, t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp nµy. Em còng xin c¸m ¬n c« Phan ThÞ Ngäc ThuËn, ng-êi ®· h-íng dÉn em trong ®ît thùc tËp nµy. C« ®· kh«ng chØ h-íng dÉn chóng em c¸ch lµm mµ cßn t×m s¸ch gióp chóng em, h-íng dÉn c¸ch t×m sè liÖu tèt nhÊt. Em còng xin c¸m ¬n tÊt c¶ nh÷ng ng-êi kh¸c ®· gióp em ®Ó hoµn thµnh ®ît thùc tËp nµy. Xin ch©n thµnh c¸m ¬n. B¸o c¸o ®-îc chia thµnh 3 phÇn chÝnh. PhÇn I. Giíi thiÖu chung vÒ doanh nghiÖp. PhÇn II. Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn III. §¸nh gi¸ chung vµ ®Þnh h-íng ®Ò tµi tèt nghiÖp. Mçi phÇn l¹i ®-îc chia thµnh c¸c môc nhá ®Ó dÔ dµng hiÓu ®-îc vÊn ®Ò. Xem phÇn môc lôc ®Ó biÕt c¸c phÇn cña b¸o c¸o. Sè liÖu ®-îc tr×nh bµy th«ng qua c¸c b¶ng. Sè liÖu cò bëi v× n¨m 2005, c«ng ty ch-a tËp hîp ®ñ sè liÖu. V× thêi gian thùc tËp cã h¹n, cã nhiÒu vÊn ®Ò cÇn viÕt nh-ng kh«ng thÓ viÕt hÕt, mçi phÇn mét Ýt nªn b¸o c¸o kh«ng thÓ tr¸nh ®-îc sai sãt. RÊt mong ng-êi ®äc th«ng c¶m, mäi sù gãp ý, phª b×nh xin liªn hÖ víi t¸c gi¶ ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn h¬n trong ®å ¸n tèt nghiÖp s¾p tíi. Xin ch©n thµnh c¸m ¬n! 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I. Giíi thiÖu chung vÒ doanh nghiÖp. 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp. 1.1.1 Tªn, ®Þa chØ, quy m« hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp. Tªn: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 (VINACONEX No7) §Þa chØ: trô së chÝnh t¹i sè 2 ngâ 475 ®-êng NguyÔn Tr·i - quËn Thanh Xu©n - Hµ Néi. Quy m«: Tæng sè vèn lµ 550.000.000 ®ång (Theo giÊy phÐp sè 358/BX§QLX ngµy 04 th¸ng 09 n¨m 1991 cña Bé tr-ëng Bé x©y dùng). Vèn ®iÒu lÖ khi chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn lµ 9 tû. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2004 (c¨n cø b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n) tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña c«ng ty ®¹t h¬n 121 tû ®ång ViÖt Nam. 1.1.2 C¸c mèc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. C«ng ty tr-íc ®©y tªn lµ VINAOFSTROL, cã trô së ®Æt t¹i S«phia n-íc CH Bungari, chuyªn nhËn thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông t¹i thñ ®« S«phia CH Bungari, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Bé X©y dùng mµ ®¹i diÖn trùc tiÕp lµ Tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu X©y dùng ViÖt nam (VINACONEX) . B¾t ®Çu tõ n¨m 1988 ®Õn 1991 khi khèi XHCN ë §«ng ¢u bÞ khñng ho¶ng, C«ng ty ®· tæ chøc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ d-íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh- hîp t¸c lao ®éng, nhËn thÇu nh©n c«ng cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, nhËn thÇu c«ng tr×nh x©y dùng theo h×nh thøc ch×a kho¸ trao tay. Trong kho¶ng thêi gian nµy, c«ng ty ®· ®¹t doanh thu h¬n 9 triÖu Lªva tiÒn Bungari (kho¶ng 6,3 tû ®ång) vµ mang l¹i lîi nhuËn cho ®Êt n-íc gÇn 400 triÖu ®ång. §Õn cuèi th¸ng 4/1991 do t×nh h×nh phøc t¹p t¹i Bungari, C«ng ty t¹m thêi chÊm døt ho¹t ®éng t¹i n-íc nµy. Theo quyÕt ®Þnh sè 414 BXD/TCL§ ngµy 6/8/1991, VINAOFSTROL ®-îc ®æi tªn lµ C«ng ty x©y dùng sè 9 (VINANINCO), duy tr× chøc n¨ng nhËn thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông vµ kü thuËt trong n-íc, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, duy tr× hîp t¸c lao ®éng víi 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bungari d-íi d¹ng chi nh¸nh x©y dùng VINAOFSTROL. Víi c¸c ngµnh kinh doanh sau: - X©y dùng l¾p ®Æt cÊu kiÖn x©y dùng vµ ®iÖn n-íc d©n dông. - NhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, trang trÝ néi ngo¹i thÊt. Ngµy 05 th¸ng 05 n¨m 1993 C«ng ty ®-îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 170A/BXD - TCL§ mang tªn míi lµ C«ng ty x©y dùng sè 9, trùc thuéc Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam-Bé x©y dùng, víi c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ: - X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng céng, nhµ ë vµ x©y dùng kh¸c. - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng (g¹ch, ngãi, tÊm lîp, ®¸ èp l¸t). - S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng. - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. - Kinh doanh nhµ. Ngµy 19 th¸ng 07 n¨m 1995 theo quyÕt ®Þnh sè 703/BXD-TCL§ cña Bé tr-ëng Bé x©y dùng ®æi tªn C«ng ty x©y dùng sè 9 thuéc Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam thµnh C«ng ty x©y dùng sè 9-1. Tªn giao dÞch lµ VINANICO. Ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 1996 theo quyÕt ®Þnh sè 02/BXD-TCL§ cña Bé tr-ëng Bé x©y dùng ®æi tªn c«ng ty x©y dùng sè 9-1 thuéc Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam thµnh C«ng ty x©y dùng sè 7 tªn giao dÞch lµ VINACONCO 7. Ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2001 theo quyÕt ®Þnh sè 2065/Q§-BXD cña Bé tr-ëng Bé x©y dùng, C«ng ty chuyÓn ®æi h×nh thøc tõ së h÷u Nhµ n-íc sang h×nh thøc cæ phÇn víi tªn giao dÞch lµ C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 (VINACONEX7). 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp. 1.2.1 C¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp. Theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn sè 0103000756 ®¨ng ký lÇn ®Çu ngµy 19 th¸ng 02 n¨m 2002. §¨ng ký thay ®æi lÇn thø nhÊt ngµy 09 th¸ng 07 n¨m 2003 do phßng §¨ng ký kinh doanh – së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- thµnh phè Hµ Néi cÊp cho c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 th× c¸c ngµnh nghÒ mµ c«ng ty ®-îc phÐp kinh doanh lµ: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng ®-êng bé c¸c cÊp, s©n bay, bÕn c¶ng, cÇu cèng, thuû l¬Þ, b-u ®iÖn, nÒn mãng, c¸c c«ng tr×nh kü thuËtt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp, c¸c c«ng tr×nh ®-êng d©y, tr¹m biÕn thÕ ®iÖn ®Õn 110 KV. - Thi c«ng san ®¾p nÒn mãng, xö lý nÒn ®Êt yÕu. - C¸c c«ng tr×nh x©y dùng cÊp tho¸t, l¾p ®Æt ®-êng èng c«ng nghÖ vµ ¸p lùc, ®iÖn l¹nh. - X©y dùng ph¸t triÓn nhµ, kinh doanh bÊt ®éng s¶n. - Söa ch÷a, thay thÕ, l¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, c¸c lo¹i kÕt cÊu bª t«ng, kÕt cÊu thÐp, c¸c hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh - S¶n xuÊt, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng - Nghiªn cøu ®Çu t-, thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t- ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, m¸y mãc, thiÕt bÞ x©y dùng. - C¸c dÞch vô cho thuª xe m¸y, thiÕt bÞ, c¸c dÞch vô söa ch÷a, b¶o d-ìng xe m¸y, kinh doanh thiÕt bÞ x©y dùng. - Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. - S¶n xuÊt, tiªu dïng ®å gç, nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ, hµng n«ng lÈm thuû s¶n, hµng tiªu dïng. - S¶n xuÊt vµ bu«n b¸n n-íc tinh khiÕt. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c trong ph¹m vi ®¨ng ký vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.2.2 C¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô hiÖn t¹i. - C¸c lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng (chñ yÕu). - S¶n xuÊt kÝnh d¸n cao cÊp, s¶n xuÊt n-íc tinh khiÕt...(thuéc c«ng ty nh-ng c«ng ty kh«ng trùc tiÕp qu¶n lý. C¸c ngµnh nµy thµnh lËp mét c«ng ty riªng, tù ho¹t ®éng. Cuèi n¨m b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ cho c«ng ty ®Ó lµm sæ s¸ch). - CÊu kiÖn bª t«ng, bª t«ng th-¬ng phÈm (thø yÕu). - Kinh doanh nhµ chung c- (thø yÕu). - DÞch vô cho thuª thiÕt bÞ (thø yÕu). 1.3 C«ng nghÖ s¶n xuÊt. 1.3.1 S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. §Ó cã ®-îc mét c«ng tr×nh x©y dùng, tr-íc hÕt c«ng ty ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu. Khi ®· tróng thÇu, c«ng ty míi cã thÓ thùc hiÖn qu¸ tr×nh x©y dùng theo c«ng nghÖ. c«ng ty tiÕn hµnh quy tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh nh- sau: H×nh 1.1 : S¬ ®å qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt TrÝch tõ t¯i liÖu “Giíi thiÖu n¨ng lùc c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 (VINACONEX No.7) 1.3.2 C¸c néi dung c¬ b¶n cña c¸c b-íc c«ng nghÖ. Kh¶o s¸t vµ th¨m dß: x¸c ®Þnh quy m«, ®Þa thÕ ®Êt, t×nh tr¹ng ®Êt, t×nh tr¹ng ph¸p lý cña ®Êt... 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ThiÕt kÕ: lËp c¸c b¶n vÏ kü thuËt, x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè kü thuËt. Thi c«ng phÇn mãng c«ng tr×nh: ®Ó ®¶m b¶o ®é v÷ng ch¾c cña c«ng tr×nh thi c«ng. Thi c«ng phÇn khung BTCT: ®Þnh h×nh cho c«ng tr×nh. X©y th« c«ng tr×nh: hoµn thiÖn phÇn th« cña c«ng tr×nh nh- cÇu thang, khung cöa, t-êng... L¾p ®Æt c¸c hÖ thèng ®iÖn n-íc: TiÕn hµnh l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ phô nh- bån röa, ®-êng ®iÖn, ®-êng n-íc... Hoµn thiÖn c«ng tr×nh: tr¸t v«i v÷a, l¾p cöa, v«i ve l¹i c«ng tr×nh... KiÓm tra vµ nghiÖm thu: hai bªn chñ ®Çu t- vµ c«ng ty tiÕn hµnh kiÓm tra c«ng tr×nh so víi hîp ®ång kinh tÕ. Ghi l¹i kÕt qña kiÓm tra. Bµn giao vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh: hai bªn chñ ®Çu t- vµ c«ng ty cïng gÆp nhau, tæ chøc tiÕn hµnh bµn giao vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh. 1.4 H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. 1.4.1 H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt. C«ng ty sö dông h×nh thøc s¶n xuÊt chuyªn m«n ho¸ c«ng nghÖ. Mét c«ng tr×nh ®-îc thi c«ng bëi nhiÒu ®éi s¶n xuÊt. Mçt ®éi chuyªn vÒ mét c«ng viÖc nh®éi x©y, ®éi l¾p ®iÖn, n-íc... Khi b¾t ®Çu nhËn mÆt b»ng ®Ó thi c«ng, cã mét ®éi chÞu tr¸ch nhiÖm kh¶o s¸t th¨m dß kÕt cÊu ®Êt, t×m hiÓu c¸c th«ng tin vÒ lÞch sö cña ®Êt, khoan th¨m dß ®é chÞu lón... C¸c sè liÖu kh¶o s¸t ®-îc chuyÓn vÒ phßng kü thuËt ®Ó c¸c nh©n viªn ë ®©y cã c¨n cø thiÕt kÕ c«ng tr×nh, tÝnh kh¶ n¨ng chèng nghiªng, chèng lón, ®é cao cho c«ng tr×nh... Khi ®· cã sè liÖu vÒ c«ng tr×nh, phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch tiÕn hµnh tÝnh to¸n sè l-îng nh©n c«ng, tÝnh c¸c sè liÖu vËt t- cho c«ng tr×nh, tÝnh thêi gian hoµn thµnh c«ng tr×nh theo kÕ ho¹ch, ®Ò ra tõng kÕ ho¹ch giai ®o¹n cho c«ng tr×nh. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi ®éi thi c«ng nhËn ®-îc kÕ ho¹ch giai ®o¹n (n¨m hoÆc quý, th¸ng), ®éi thi c«ng tiÕn hµnh x©y dùng theo nh- kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. §Ó ®¶m b¶o kÕ ho¹ch, ®éi tr-ëng thi c«ng cã thÓ quyÕt ®Þnh sè l-îng c«ng nh©n x©y dùng cho phï hîp víi tiÕn ®é c«ng tr×nh. C¨n cø theo tiÕn ®é c«ng tr×nh, khi ®Õn ®éi nµo thùc hiÖn th× ®éi ®ã tiÕn hµnh. VÝ dô: khi c«ng tr×nh ®· x©y xong phÇn th«, ®éi ®iÖn n-íc ®-îc ®iÒu ®Õn ®Ó tiÕp tôc c«ng viÖc. §éi x©y dùng ®-îc ®iÒu phÇn lín ®i x©y c«ng tr×nh kh¸c, mét sè ë l¹i ®Ó hoµn tÊt c¸c c«ng viÖc kh¸c. HoÆc khi ®Õn lóc ®æ trÇn, c«ng nh©n x©y dùng c¸c n¬i ®-îc huy ®éng ®Ó tiÕn hµnh ®æ trÇn. Xong viÖc l¹i trë vÒ c«ng tr×nh cò cña m×nh. 1.4.2 KÕt cÊu s¶n xuÊt. NÕu coi mét c«ng tr×nh lµ mét ph©n x-ëng s¶n xuÊt lín vµ c¸c ®éi thi c«ng lµ c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt, ta cã ®-îc kÕt cÊu s¶n xuÊt ®¬n gi¶n cña c«ng ty nh- sau: H×nh 1.2: KÕt cÊu s¶n xuÊt. §éi kh¶o s¸t, thiÕt kÕ Tæ x©y (thi c«ng c¬ giíi, Phßng ph©n tÝch, kÕ ho¹ch Tæ méc cèt pha, cèt thÐp, bª t«ng) Tæ nÒ Tæ ®iÖn n-íc Hoµn thiÖn §Ó tiÕn hµnh x©y dùng, c«ng tr×nh ph¶i ®-îc tæ chøc vµ tiÕn hµnh theo s¬ ®å tæ chøc hiÖn tr-êng: (xem thªm s¬ ®å tæ chøc hiÖn tr-êng ë phÇn phô lôc) 1.5 C¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp. 1.5.1 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n vµ s¶n phÈm x©y dùng nªn viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng. C«ng ty tæ chøc qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc, cã hai Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt, phô tr¸ch ®iÖn n-íc vµ KÕ to¸n tr-ëng. D-íi cã c¸c phßng ban chuyªn tr¸ch: Phßng tæ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chøc - hµnh chÝnh, Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n vµ Phßng kÕ ho¹ch - kü thuËt. D-íi c¸c phßng cã c¸c ®éi x©y dùng, x©y l¾p, ®iÖn n-íc... Cã thÓ coi c«ng ty cã 2 cÊp qu¶n lý lµ cÊp c«ng ty (qu¶n lý toµn c«ng ty) vµ cÊp ®éi (qu¶n lý c¸c ®éi x©y dùng ë c¸c c«ng tr×nh) H×nh1.3: Tæ chøc bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty: Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc 1 Phßng tæ chøc hµnh chÝnh C¸c ®éi l¾p m¸y, ®iÖn, n-íc Phã gi¸m ®èc 2 Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch §éi thi c«ng c¬ giíi Phßng kü thuËt §éi x©y dung vµ trang trÝ néi thÊt Nhµ m¸y kÝnh an toµn KÕ to¸n tr-ëng Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n C¸c ®éi x©y dùng TrÝch tõ t¯i liÖu “Giíi thiÖu n¨ng lùc c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 (VINACONEX No.7) 1.5.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé phËn qu¶n lý. Gi¸m ®èc c«ng ty: lµ ng-êi cã thÈm quyÒn cao nhÊt ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, lµ ng-êi ®¹i diÖn cho toµn bé c«ng nh©n viªn, ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty tr-íc ph¸p luËt, ®ång thêi cïng kÕ to¸n tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Phßng kÕ ho¹ch- kü thuËt: Cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc c«ng ty thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý kÕ ho¹ch, kü thuËt thi c«ng, ®Þnh møc, ®¬n gi¸, dù to¸n vËt tthiÕt bÞ an toµn lao ®éng 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty: Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c«ng ty mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c, víi chÕ ®é chÝnh x¸c ®óng víi chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc. H-íng dÉn, kiÓm tra nghiÖp vô c«ng t¸c kÕ to¸n cho c¸c ®éi c«ng tr×nh tõ kh©u më sæ s¸ch theo dâi thu, chi, h¹ch to¸n, lu©n chuyÓn vµ b¶o qu¶n chøng tõ ®Õn kh©u cuèi. Thùc hiÖn b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m, quý, th¸ng mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi. Phßng Hµnh chÝnh - Tæ chøc: Cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc c«ng ty thùc hiÖn qu¶n lý tæ chøc (tham m-u cho gi¸m ®èc s¾p xÕp bè trÝ lùc l-îng c¸n bé c«ng nh©n, ®¶m b¶o cho bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ cã hiÖu lùc, bè m¸y chØ huy ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶), qu¶n lý nh©n sù (so¹n th¶o c¸c hîp ®ång lao ®éng, thùc hiÖn viÖc bè trÝ lao ®éng, tiÕp nhËn, thuyªn chuyÓn, n©ng bËc, h-u trÝ vµ c¸c chÕ ®é kh¸c ®èi víi ng-êi lao ®éng ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch Nhµ n-íc, qu¶n lý hå s¬ tæ chøc, nh©n sù) vµ c«ng t¸c v¨n phßng (qu¶n lý con dÊu vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô v¨n th-, ®¸nh m¸y, phiªn dÞch.) C¸c ®éi thi c«ng: Cã tr¸ch nhiÖm triÓn khai vµ hoµn thµnh khèi l-îng nhiÖm vô c«ng viÖc (do ban chØ huy c«ng tr-êng chØ ®¹o), thi c«ng b¶o ®¶m chÕ ®é an toµn quy tr×nh quy ph¹m, chÞu sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña c¸c ban ngµnh qu¶n lý néi bé C«ng ty. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II. Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng VINACONEX No.7 bao gåm hai bé phËn. Bé phËn thø nhÊt chuyªn vÒ x©y dùng, x©y c«ng tr×nh, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®-êng èng, lµm ®-êng, kinh doanh nhµ chung c-... Bé phËn thø hai chuyªn vÒ s¶n xuÊt nh- nhµ m¸y kÝnh an toµn, nhµ m¸y n-íc tinh khiÕt...Bé phËn thø hai nµy ho¹t ®éng ®éc lËp víi c«ng ty. Tù mua nguyªn vËt liÖu vÒ s¶n xuÊt, tù t×m nguån tiªu thô, tù tr¶ l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. cuèi n¨m chuyÓn c¸c sè liÖu kÕ to¸n vÒ cho c«ng ty ®Ó tæng kÕt. C¸c sè liÖu kÕ to¸n chuyÓn vÒ ®Òu ®· ®-îc xö lý. Do qu¸ tr×nh thùc tËp chØ diÔn ra t¹i bé phËn thø nhÊt nªn trong b¸o c¸o nµy chØ ®Ò cËp ®Õn c¸c sè liÖu vÒ x©y dùng. NÕu phÇn nµo cã sè liÖu chung toµn c«ng ty sÏ nãi râ ë môc ®ã. 2.1 Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ c«ng t¸c Marketing. 2.1.1 T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. S¶n phÈm cña c«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh, cã ®Æc tÝnh lµ ®¬n chiÕc. C¸c c«ng tr×nh cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, nh- chung c- cao tÇng, c¬ quan, xÝ nghiÖp, nhµ trÎ, tr-êng häc, tr¹m n-íc, tr¹m ®iÖn, ®-êng x¸... Chñ ®Çu t- ®Òu lµ c¸c ®¬n vÞ cña nhµ n-íc, gi¸ trÞ cña c¸c c«ng tr×nh rÊt kh¸c nhau, tõ nh÷ng hîp ®ång chØ cã gi¸ trÞ kho¶ng vµi tr¨m triÖu lªn ®Õn nh÷ng hîp ®ång cã gi¸ trÞ vµi chôc tû. §Æc biÖt, hîp ®ång x©y dùng th- viÖn ®iÖn tö cña tr-êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ néi cã gi¸ trÞ trªn hîp ®ång lµ trªn 128 tû. HÇu nh- kh«ng cã c«ng tr×nh ký víi c¸ nh©n. Mçi mét c«ng tr×nh cã mét kiÓu kiÕn tróc riªng, tuú thuéc thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh. Còng cã c«ng tr×nh c«ng ty chØ c¶i t¹o l¹i mµ kh«ng ph¶i x©y míi nh- tr-êng mÇm non Tø Liªn. Mét c«ng tr×nh tõ khi b¾t ®Çu thiÕt kÕ ®Õn khi ®-a vµo sö dông lµ mét kho¶ng thêi gian rÊt dµi, cã thÓ kÐo dµi ®Õn nhiÒu n¨m. Chi phÝ cho mét c«ng tr×nh ®-îc chia thµnh nhiÒu ®ît (theo tõng h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh), cø khi 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nµo hoµn thµnh mét h¹ng môc, chñ ®Çu t- nghiÖm thu th× chuyÓn tiÒn vµ tiÕp tôc h¹ng môc kh¸c. Yªu cÇu chÊt l-îng c«ng tr×nh lu«n ®-îc ®¶m b¶o bëi mét ®éi gi¸m s¸t c«ng tr×nh. §Ó ®¶m b¶o tÝnh trung thùc, ®éi gi¸m s¸t lµ nh÷ng ng-êi do chñ ®Çu t- quyÕt ®Þnh. ChÊt l-îng c«ng tr×nh tu©n theo quy ®Þnh cña bé x©y dùng. Mçi khi ®æ mãng hoÆc ®æ trÇn, c«ng viÖc ®ßi hái chÊt l-îng tèi -u, ®éi gi¸m s¸t trùc tiÕp quan s¸t qu¸ tr×nh thi c«ng cho ®Õn khi kÕt thóc c«ng viÖc. Sau khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, chØ khi nµo bªn chñ ®Çu t- kiÓm tra lÇn cuèi thÊy ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt l-îng vµ kiÓu d¸ng (gièng thiÕt kÕ) th× míi tiÕn hµnh quyÕt to¸n vµ bµn giao c«ng tr×nh. C«ng ty lu«n ®¶m b¶o an toµn vÒ chÊt l-îng c«ng tr×nh. N¨m 2005, sè liÖu ch-a ®-îc xö lý xong, chØ tËp hîp ®-îc mét sè c¸c c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh vµ ®· h×nh thµnh doanh thu, chi phÝ. Mét sè kh¸c ch-a tËp hîp ®-îc. D-íi ®©y lµ tËp hîp mét sè c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh trong n¨m 2005 (sè ®· b¸o c¸o) vµ n¨m 2004. B¶ng 2.1: Mét sè c«ng tr×nh ®· thi c«ng trong hai n¨m qua. §¬n vÞ tÝnh: ®ång TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tªn N¨m 2005 ViÖn kiÓm nghiÖm Bé y tÕ N-íc VÜnh Long Th- viÖn ®iÖn tö §HBK N-íc Hoµng V¨n Thô Nhµ thÝ nghiÖm tr-êng §HXD H¹ tÇng kü thuËt Hå T©y UBND chî míi Trô së ng©n hµng §T&PT Hµ T©y Kh¸ch s¹n C¸t Bµ §¹i häc quèc gia Hµ Néi Chung c- CT5 Tr¹m 110Kv Hµ TÜnh Trô së c«ng ty VIMECO Nhµ m¸y xö lý n-íc th¶i b¾c Th¨ng Long Chung c- x-ëng 4 Kho b¹c nhµ n-íc Chung c- ®oµn nghÖ thuËt Trung t©m héi nghÞ quèc gia Tr-êng mÇm non NhËt T©n Tr-êng mÇm mon Tø Liªn Nhµ v¨n ho¸ ph-êng Tø Liªn C«ng ty cæ phÇn Th¨ng Long Chi phÝ Doanh thu 65.206.050 -29.272.727 ? ? ? ? 1.758.464.826 ? -36.197.225 ? ? ? ? 57.376.478 ? ? ? ? 161.570.945 93.205.788 23.188.350 ? 69.790.909 ? 13.000.000.000 62.949.226 4.995.183.636 ? 2.058.799.350 2.258.304.978 126.919.091 5.491.561.314 9.846.741.221 1.239.601.266 3.342.303.636 65.353.636 ? 669.118.182 ? 3.174.096.364 186.402.727 106.468.182 24.952.727 142.252.727 L·i 29.000.170.259 4584859 29272727 ? 62949226 4995183636 ? 300334524 2258304978 163116316 ? 9846741221 1239601266 3342303636 7977158 ? 669118182 ? 3174096364 24831782 13262394 1764377 142252727 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Chung c- CT1 Tr-êng Chu V¨n An BÓ n-íc tr-êng NhËt T©n N¨m 2004 Nhµ thÝ nghiÖm ®¹i häc Th¸i Nguyªn Trô së thµnh uû B¾c Giang Bé lao ®éng ViÖn kiÓm nghiÖm Bé y tÕ ViÖn kiÓm nghiÖm bé y tÕ §iÖn Ph¶ L¹i 2 HuyÖn uû XÝn MÇn C1&2 Phiªng Lu«ng Hµ Giang Trung c- huyÖn B¾c Mª Bé giao th«ng Nói QuyÕt Bé ®iÒu hµnh tæng côc 5 N-íc VÜnh Tuy Th- viÖn ®iÖn tö §HBK Tr-êng trung häc ®Þa chÝnh TW2 N-íc Hoµng V¨n Thô Nhµ thÝ nghiÖm tr-êng §HXD Líp häc Ng· Ba, Nµ §iÓm RDA Sµi §ång B Tr-êng N«ng Cèng, Thanh Ho¸ §¹i häc x©y dùng Tr¹m cÊp ®iÖn Trung hoµ Tr-êng THCS Th-îng C¸t Tr-êng kü thuËt Hå T©y Nhµ v¨n ho¸ huyÖn Tõ Liªm UBND huyÖn Chî Míi Trô së ng©n hµng §T&PT Hµ T©y Nhµ m¸y n-íc B¾c Th¨ng Long Kh¸ch s¹n VINACONEX C¸t Bµ Tr¹m cÊp n-íc thÞ x· B¾c Ninh X-ëng s¶n xuÊt èng nhùa PPR/H§PE §¹i häc quèc gia Hµ Néi BÖnh viÖn ®a khoa Th¸i Nguyªn Khung nh«m kÝnh nhµ 18T1 Trung Hoµ C¶i t¹o nhµ H1 §HXD C¶i t¹o §N II nhµ H1 §HXD Nhµ 24T1&2 Trung Hoµ Nh©n ChÝnh BÖnh viÖn néi tiÕt Khu tr-êng Chî Míi BK Tr-êng häc Qu¶ng An T©y Hå Nhµ 17T7,8,9 Trung Hoµ Nh©n ChÝnh Chung c- cao cÊp CT5 §¹i häc y H¶i Phßng Tr-êng TH D-îc H¶I D-¬ng Tr-êng cao ®¼ng kü thuËt y tÕ TW1 H¶I D-¬ng Tr¹m 110Kv Hµ TÜnh Trô së c«ng ty VIMECO QLDA §TXDCB Chî Míi XÝ nghiÖp xe 1 4 tr-êng quËn T©y Hå Tr¹m cÊp n-íc – NM ®¸ Phó C¸t Tr¹m xö lý n-íc th¶I B¾c Th¨ng Long Chung c- x-ëng 4 B§BP ? 170.898.460 ? 94.264.024.809 -19.867.120 -148.131.346 1.777.774.833 582.835.012 -23.380.461 0 401.600.891 63.584.000 0 940.636.241 5.170.231.783 27.903.276 22.297.030.869 -13.339.793 0 4.374.601.585 -14.017.801 0 -8.778.095 -454.348.465 33.713.138 -10.363.529 3.443.334.415 8.614.501.530 618.070.918 4.464.148.214 2.540.205.966 7.456.284.954 2.014.361.723 3.410.269.879 8.796.415.147 113.433.135 0 -167.129.543 -67.476.275 1.254.652.798 311.966.184 102.844.167 81.971.300 1.222.733.643 8627.654.381 616.997.171 489.035.421 258.514.122 1.686.878.488 196.212.695 49.983.175 20.974.463 353.894.271 156.915.718 574.326.840 817.938.304 2.460.344.255 190.125.455 244.903.636 102.030.236.273 -20.958.720 -156.512.656 2.717.282.857 693.972.382 -25.617.144 25.457.000 532.229.571 67.750.772 62.610.486 1.032.849.524 5.268.018.095 58.695.091 25.451.325.765 -14.636.902 0 4.815.824.762 -15.349.468 0 -9.676.800 -502.139.076 0 -10.874.108 4.087.644.000 9.460.183.590 677.093.393 4.114.211.429 3.191.073.310 8.560.510.120 1.978.138.095 3.815.369.524 6.179.942.857 156.780.000 1.673.053.636 -188.102.724 -76.093.433 1.734.396.336 331.719.092 103.985.306 92.173.636 1.423.221.741 9.334.116.997 656.146.364 528.494.545 275.708.182 0 403.720.000 63.530.846 23.155.455 383.500.000 177.895.455 718.890.000 862.429.091 2460344255 19226995 244903636 11.208.271.143 -1.091.600 -8.381.310 939.508.024 111.137.370 -2.236.683 25.457.000 130.628.680 4.166.772 62.610.486 92.213.283 97.786.312 30.791.815 3.154.294.896 -1.297.109 0 441.223.177 -1.331.667 0 -898.705 -47.790.611 -33.713.138 -510.579 644.309.585 845.682.060 59.022.475 -349.936.785 650.867.344 1.104.225.166 -36.223.628 405.099.645 -2.616.472.290 43.346.865 1.673.053.636 -20.973.181 -8.617.158 479.743.538 19.752.908 1.141.139 10.202.336 200.488.098 706.462.616 39.149.193 39.459.124 17.194.060 -1.686.878.488 207.507.305 13.547.671 2.180.992 29.605.729 20.979.737 144.563.160 44.490.787 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 78 79 80 81 82 83 84 85 Nhµ m¸y in qu©n ®éi Kho b¹c nhµ n-íc S©n v-ên 18T 1,2 Trung Hoµ Nh©n ChÝnh Chung c- ®oµn nghÖ thuËt B§BP §¹i häc quèc gia Hµ Néi N-íc Quúnh L«i Nµ Duèc B¾c K¹n NH2B B¾c K¹n 123.085.452 473.114.216 76.284.970 459.436.155 35.769.538 83.463.967 -22.533.704 -2.194.007 138.180.000 493.898.182 99.440.000 482.387.273 41.395.455 88.405.148 -24.084.247 -2.523.812 15.094.548 20.783.966 23.155.030 22.951.118 5.625.917 4.941.181 -1.550.543 -2.527.798 Sè liÖu lÊy tõ b°ng “b¸o c¸o chi phÝ s°n xuÊt v¯ gi¸ th¯nh s°n phÈm x©y l¾p n¨m 2004” v¯ “tæng hîp doanh thu v¯ chi phÝ n¨m 2005” Sè l-îng c«ng tr×nh n¨m 2005 Ýt h¬n so víi n¨m 2004 rÊt nhiÒu (59 c«ng tr×nh- t¹i thêi ®iÓm hiÖn nay). C«ng tr×nh nµo cã doanh thu mµ kh«ng cã chi phÝ lµ c¸c c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh xong n¨m tr-íc, ®Õn n¨m nay míi ®-îc quyÕt to¸n vµ cã tiÒn. Nh÷ng c«ng tr×nh chØ cã chi phÝ mµ ch-a cã doanh thu lµ nh÷ng c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh trong n¨m nh-ng ch-a ®-îc quyÕt to¸n. C«ng tr×nh cã doanh thu ©m lµ c«ng tr×nh cã doanh thu trªn hîp ®ång lín h¬n doanh thu thu ®-îc. Chi phÝ ©m lµ chi phÝ thùc tÕ nhá h¬n chi phÝ ®· ký víi nhµ cung cÊp. L·i kh«ng b»ng víi doanh thu – chi phÝ bëi v× chi phÝ ®©y chØ lµ chi phÝ s¶n xuÊt, kh«ng ph¶i gi¸ thµnh x©y l¾p. Gi¸ thµnh x©y l¾p =tæng chi phÝ + gi¸ trÞ khèi l-îng giao l¹i cho nhµ thÇu phô + gi¸ trÞ dë dang ®Çu kú – gi¸ trÞ dë dang cuèi kú. Mét sè c«ng tr×nh vÉn cßn dang dë ®Õn n¨m 2005. 2.1.2 ChÝnh s¸ch s¶n phÈm, thÞ tr-êng. S¶n phÈm cña c«ng ty cã tÝnh ®¬n chiÕc, ®Òu ®-îc thùc hiÖn khi ®· cã hîp ®ång. Kh«ng cã s¶n phÈm tån kho, kh«ng ph¶i lo kh©u tiªu thô nªn c«ng ty kh«ng cÇn ®Õn chÝnh s¸ch tiªu thô s¶n phÈm. §Ó cã thÓ cã ®-îc c¸c hîp ®ång, ngoµi viÖc ®Êu thÇu, c«ng ty cßn ph¶i ®i tiÕp thÞ c«ng tr×nh, giíi thiÖu kh¶ n¨ng cña c«ng ty cho c¸c nhµ ®Çu t- tiÒm n¨m. C«ng viÖc nµy chØ ®¹t hiÖu qu¶ khi c«ng tr×nh cña c«ng ty ®¹t ®-îc c¸c yªu cÇu ®Ò ra. C«ng ty kh«ng cã chÝnh s¸ch cô thÓ nµo vÒ s¶n phÈm. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 VÒ thÞ tr-êng, theo vïng l·nh thæ, miÒn b¾c ViÖt Nam lµ thÞ tr-êng chÝnh vµ chñ yÕu. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng cña c«ng ty ®Òu tËp trung ë miÒn b¾c nh- Hµ Néi, Hµ T©y, H¶i Phßng, B¾c Giang... NÕu xÐt vÒ lÜnh vùc x©y dùng th× c«ng ty chñ yÕu tËp trung vµo x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng nh- nhµ cao tÇng (chung c-), nhµ m¸y, l¾p ®Æt ®-êng èng, trô së, c¬ quan. C«ng ty kh«ng hÒ lµm c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, thuû lîi... Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm còng nh- cña thÞ tr-êng x©y dùng, c«ng ty kh«ng cÇn ph¶i ph©n lo¹i ra c¸c cÆp s¶n phÈm thÞ tr-êng cô thÓ. C«ng ty kh«ng cÇn bÊt kú mét chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm còng nh- thÞ tr-êng. 2.1.3 ChÝnh s¸ch gi¸. Gi¸ cña c«ng tr×nh ®-îc x©y dùng theo nhiÒu b-íc. Ban ®Çu, nhµ ®Çu t- dùa vµo kinh phÝ vµ yªu cÇu tèi thiÓu cña c«ng tr×nh ®Ó ®Ò ra gi¸ s¬ bé. Sau khi tæ chøc ®Êu thÇu, c«ng tr×nh cã gi¸ ®Êu thÇu, lµ gi¸ mµ mét c«ng ty x©y dùng chÊp nhËn bá ra ®Ó cã ®-îc hîp ®ång ®ã. Gi¸ bao gåm c¶ x©y dùng vµ kiÓm tra, gi¸m s¸t. Sau khi ®· cã hîp ®ång, c«ng ty tiÕn hµnh thiÕt kÕ, tr×nh b¶n thiÕt kÕ vµ gi¸ thµnh thiÕt kÕ cho bªn ®Çu t-. Sau khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, c«ng tr×nh cã gi¸ x©y l¾p. §©y lµ gi¸ trÞ x©y l¾p ®Ó t¹o ra c«ng tr×nh. Sau khi tiÕn hµnh kiÓm tra, hai bªn tiÕn hµnh quyÕt to¸n. Gi¸ quyÕt to¸n lµ gi¸ cuèi cïng cña c«ng tr×nh vµ nã còng lµ doanh thu cña c«ng ty. Gi¸ cña c«ng tr×nh phô thuéc nhiÒu vµo sù biÕn ®æi cña thÞ tr-êng nguyªn vËt liÖu x©y dùng. Gi¸ ho¹ch to¸n cuèi cïng c¨n cø theo quy ®Þnh cña bé x©y dùng (dùa theo ®¬n gi¸ do bé x©y dùng ban hµnh). C«ng ty kh«ng thÓ cã chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ hay khuyÕn m¹i, còng kh«ng thÓ ®Èy gi¸ lªn cao ®Ó t¨ng lîi nhuËn. Mäi thø ®Òu ph¶i theo quy ®Þnh. C«ng ty kh«ng cã chÝnh s¸ch gi¸. 2.1.4 ChÝnh s¸ch ph©n phèi. C«ng ty kh«ng hÒ cã chÝnh s¸ch ph©n phèi v× kh«ng hÒ cã s¶n phÈm cÇn ph©n phèi. S¶n phÈm chØ ®-îc ph©n phèi khi cã nhu cÇu vµ cã s¶n phÈm d- thõa. C¸c 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c«ng tr×nh ®-îc thùc hiÖn khi ®· cã hîp ®ång. Kh«ng hÒ cã mét c«ng tr×nh nµo ®-îc x©y dùng khi ch-a cã hîp ®ång. §èi víi c¸c c¨n hé chung c-, mét nöa sè c¸c c¨n hé ph¶i giao cho nhµ n-íc khi thùc hiÖn xong, sè cßn l¹i doanh nghiÖp ®-îc quyÒn b¸n ra ngoµi. Thùc tÕ, c¸c c¨n hé nµy ®· ®-îc b¸n xong tr-íc khi khëi c«ng. Doanh thu nµy mét phÇn gãp vµo lîi nhuËn cña oanh nghiÖp, mét phÇn ®-îc dïng ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ trang tr¶ c¸c chi phÝ x©y dùng ban ®Çu cho c«ng tr×nh. Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, hoµn toµn kh«ng cßn c¨n hé nµo ch-a ®-îc b¸n. c¸c c¨n hé ®-îc b¸n theo h×nh thøc ®¨ng ký, tr¶ tiÒn. Tøc lµ kh¸ch hµng lùa chän c¨n hé m×nh -ng ý, tr¶ tr-íc mét phÇn tiÒn hoÆc tr¶ hÕt mét lÇn, khi thi c«ng xong th× ®-îc nhËn nhµ vµ tr¶ nèt tiÒn cßn l¹i. KÕt luËn: c«ng ty kh«ng cã chÝnh s¸ch ph©n phèi s¶n phÈm. 2.1.5 ChÝnh s¸ch xóc tiÕn b¸n hµng. Doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lo ®Õn ®Çu ra cña c«ng tr×nh nªn kh«ng cÇn c¸c chÝnh s¸ch xóc tiÕn b¸n hµng. VÊn ®Ò cÇn quan t©m chÝnh lµ t×m ra c¸c hîp ®ång x©y dùng. C¸c hîp ®ång ®-îc ký kÕt ®Òu do ®Êu thÇu. C«ng ty nµo bá thÇu hîp lý ®èi víi chñ ®Çu t- th× sÏ ®-îc nhËn thÇu. §èi víi c¸c mÆt hµng kh¸c doanh nghiÖp ®ang kinh doanh nh- cho thuª cèt pha, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, tuy trong n¨m còng cã doanh thu nh-ng lµ doanh thu kh«ng th-êng xuyªn. VÝ dô nh- cho thuª cèt pha, khi mét c«ng tr×nh ®· ®-îc hoµn thµnh, sè l-îng cèt pha ®· ®-îc thanh to¸n sÏ ®-îc dïng ®Ó cho thuª ë c«ng tr×nh kh¸c. KÕt luËn: c«ng ty kh«ng cã chÝnh s¸ch xóc tiÕn b¸n hµng. 2.1.6 C«ng t¸c thu thËp th«ng tin Marketing cña doanh nghiÖp. C¸c th«ng tin Marketing kh«ng ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Thùc ra, nÕu nãi c«ng ty kh«ng cã ho¹t ®éng Marketing lµ kh«ng ®óng, c¸c ho¹t ®éng Marketing diÔn ra trong c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nh-ng nã kh«ng ®-îc biÓu hiÖn râ rµng vµ kh«ng ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng x©y dùng nªn kh«ng ®-îc chó träng ®Õn. VÒ vÊn ®Ò t×m kiÕm hîp ®ång cho c«ng ty, hÇu hÕt c¸c 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hîp ®ång x©y dùng tuy mang tÝnh ®Êu thÇu nh-ng ®«i khi chóng l¹i lµ c¸c c«ng tr×nh ®· ®-îc chØ ®Þnh thÇu tõ tr-íc. Khi mét ®Þa ph-¬ng muèn x©y dùng mét c«ng tr×nh, ®Þa ph-¬ng ®ã göi th«ng b¸o ®Õn c¸c c«ng ty x©y dùng, ®ång thêi tiÕn hµnh ®¨ng b¸o. C¸c c«ng ty x©y dùng tiÕn hµnh hoµn tÊt hå s¬ ®Ó göi ®i. §«i khi, c¸c c«ng tr×nh kh«ng ®-îc phæ biÕn réng r·i, lóc nµy ph¶i dùa vµo mèi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷ gi¸m ®èc vµ chñ ®Çu t-. NÕu bÊt kú mét c¸ nh©n nµo trong c«ng ty t×m kiÕm ®-îc mét hîp ®ång cã gi¸ trÞ cho c«ng ty th× c«ng ty còng trÝch mét phÇn tiÒn gäi lµ th-ëng cho ng-êi ®ã. ViÖc c«ng ty cã ®Õn 51% vèn cæ phÇn thuéc nhµ n-íc lµ mét lîi thÕ rÊt lín cho c«ng ty. §iÒu nµy gióp cho c«ng ty dÔ dµng t×m kiÕm hîp ®ång h¬n, khi cã ®Êu thÇu còng cã lîi thÕ h¬n. §«i khi kh«ng cÇn ®Êu thÇu còng cã c«ng tr×nh ®Ô x©y do nhµ n-íc chØ ®Þnh thÇu. Tæng c«ng ty chia cho c¸c thµnh viªn ®Ó x©y. KÕt luËn: c«ng ty kh«ng cã phßng thu thËp th«ng tin Marketing. 2.1.7 Mét sè ®èi thñ c¹nh tranh. Cã rÊt nhiÒu c«ng ty x©y dùng t¹i phÝa b¾c ViÖt Nam. C¸c c«ng ty x©y dùng lín nh- tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi, tæng c«ng ty x©y dùng s«ng §µ... §©y lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh diÔn ra bªn ngoµi tæng c«ng ty. Ngay trong lßng tæng c«ng ty VINACONEX còng cã sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn VINACONEX tõ 1 ®Õn 14 lu«n lu«n x¶y ra sù c¹nh tranh mçi khi tæng c«ng ty cã c«ng tr×nh. C¸c c«ng ty trªn lµ c¸c ®èi thñ chÝnh cña c«ng ty. Mçi ®èi thñ cã mét ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu riªng. Cã c«ng ty m¹nh vÒ kinh nghiÖm x©y dùng vÒ mét lÜnh vùc nµo ®ã nh- thñy lîi, nhµ m¸y, chung c-. Cã c«ng ty l¹i m¹nh vÒ vèn, cã c«ng ty l¹i cã mèi quen biÕt réng... Ngoµi c¸c c«ng ty ë trªn, cßn cã c¸c c«ng ty x©y dùng nhá h¬n, ®a phÇn c¸c c«ng ty nµy thuéc së h÷u cña c¸c c¸ nh©n ®· tõng lµm hoÆc ®ang lµm cho c¸c c«ng ty x©y dùng lín. C¸c c«ng ty nµy nh- c¸c vÖ tinh bay xung quanh c¸c c«ng ty lín, nhê mèi quan hÖ mµ nhËn thÇu l¹i c¸c c«ng tr×nh. ¶nh h-ëng cña c¸c c«ng ty nµy kh«ng lín ®èi víi c«ng ty. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt luËn: c«ng ty cã rÊt nhiÒu ®èi thñ m¹nh trªn thÞ tr-êng. (xem thªm phô lôc) 2.1.8 NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tiªu thô vµ c«ng t¸c Marketing. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng, c«ng t¸c Marketing cña doanh nghiÖp kh«ng ®-îc chó träng nhiÒu nh- c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ th-¬ng m¹i. C«ng t¸c Marketing vÉn lu«n diÔn ra d-íi h×nh thøc nµy hoÆc h×nh thøc kh¸c nh-ng biÓu hiÖn cña nã kh«ng ®-îc nhiÒu ng-êi nhËn thÊy. C«ng ty kh«ng chó träng nhiÒu ®Õn Marketing v× c«ng ty kh«ng hÒ cã s¶n phÈm cÇn ph¶i tiªu thô, kh«ng cÇn lo ®Õn vÊn ®Ò tån kho, b¸n hµng, kh«ng ph¶i lo ®Õn ®Çu ra cho s¶n phÈm. C¸c ho¹t ®éng t×m kiÕm hîp ®ång chØ diÔn ra xung quanh gi¸m ®èc vµ c¸c ®éi ngò l·nh ®¹o cÊp cao cña c«ng ty. C«ng ty kh«ng hÒ cã mét ®éi ngò ®i t×m kiÕm kh¸ch hµng, kh«ng hÒ cã ®éi ngò ph©n tÝch, dù ®o¸n nhu cÇu thÞ tr-êng. T×nh h×nh tiªu thô cña c«ng ty xÐt vÒ mÆt x©y dùng kh«ng ®Õn nçi tåi. NÕu kh«ng tÝnh nh÷ng n¨m ®Çu, c«ng ty ®ang ®-îc nhµ n-íc quan t©m nhiÒu th× nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty cã doanh thu kh¸ cao. Tæng doanh thu thuÇn n¨m 2003 ®¹t h¬n 90 tû ®ång ViÖt Nam. N¨m 2004 tæng doanh thu thuÇn ®¹t h¬n 102 tû ®ång. Tuy nhiªn chi phÝ trong n¨m 2004 l¹i lín h¬n n¨m 2003, thuÕ n¨m 2003 l¹i kh«ng ph¶i ®ãng nªn lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2004 Ýt h¬n n¨m 2003. Mét ®iÒu cÇn l-u ý lµ c«ng ty ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn sang c¸c ngµnh kh¸c. N¨m 2003, nhµ m¸y kÝnh an toµn cña c«ng ty chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng, ngußn vèn cña c«ng ty ph¶i chia bít cho nhµ m¸y kÝnh. Lîi nhuËn thu vÒ tõ nhµ m¸y kÝnh ®Õn nay vÉn ch-a ®ñ cho vèn bá ra ban ®Çu, doanh thu vÉn cßn ©m. tuy nhiªn, vÉn ®¸ng mõng lµ n¨m 2004, nhµ m¸y kÝnh lç Ýt h¬n so víi n¨m 2003, nªn dï viÖc x©y dùng cã gi¶m nh-ng lîi nhuËn tr-íc thuÕ cña 2 n¨m t-¬ng ®-¬ng nhau ë con sè 2,7 tû ®ång ViÖt Nam. D-íi ®©y lµ b¶ng tæng hîp gi¸ trÞ c¸c c«ng tr×nh ®· thùc hiÖn trong c¸c n¨m qua. N¨m 2005 ch-a thèng kª ®-îc nªn lÊy gi¸ trÞ hîp ®ång cña c¸c c«ng tr×nh ®ang thùc hiÖn víi gi¸ trÞ cña c¸c c«ng tr×nh ®· thùc hiÖn xong. Nh÷ng c«ng tr×nh 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hoµn thµnh trong n¨m 2006 kh«ng ®-îc tÝnh vµo. Sè liÖu cã thÓ kh«ng ®-îc chÝnh x¸c l¾m v× chØ lµ sè liÖu trÝch nh-ng dïng ®Ó tham kh¶o ®-îc. (sè liÖu nµy cã tr-íc khi cã b¶ng tæng hîp doanh thu vµ chi phÝ n¨m 2005) B¶ng 2.2: Gi¸ trÞ thùc hiÖn trong 10 n¨m qua STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sè l-îng c«ng tr×nh ? 13 10 14 16 25 11 7 10 16 Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång (triÖu ®ång) ? 44,700 153,900 44,726 63,024 66,732 32,950 26,784 71,617 253,144 N¨m hoµn thµnh 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TrÝch tõ b°ng “danh môc c¸c hîp ®ång ®ang thùc hiÖn” v¯ b°ng “c¸c c«ng tr×nh ®· thi c«ng trong nh÷ng n¨m qua” H×nh 2.1 :TrÝch gi¸ trÞ c¸c c«ng tr×nh ®· thùc hiÖn. 200,000 150,000 100,000 50,000 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 - 1997 Gi¸ trÞ (triÖu ®ång) Gi¸ trÞ c«ng tr×nh ®· thùc hiÖn N¨m thùc hiªn 2.2 Ph©n tÝch c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l-¬ng. 2.2.1 C¬ cÊu lao ®éng cña doanh nghiÖp. Cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Ó ph©n lo¹i c¬ cÊu lao ®éng nh- theo ®é tuæi, theo tr×nh ®é theo giíi thÝnh, nghÒ nghiÖp. Tuú tõng yªu cÇu mµ ta cã c¸ch ph©n lo¹i c¬ cÊu lao ®éng cho hîp lý. T¹i c«ng ty x©y dùng sè 7 VINACONEX No7, do c«ng ty chuyªn vÒ x©y dùng, sè l-îng c«ng nh©n trªn c«ng tr×nh tuú thuéc vµo c«ng tr×nh. Sè l-îng c«ng 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr×nh tuú thuéc vµo mïa (mïa m-a hay mïa kh«). NÕu tÊt c¶ c¸c c«ng nh©n ®Òu n»m trong biªn chÕ cña c«ng ty th× tiÒn l-¬ng tr¶ cho c«ng nh©n vµo thêi gian kh«ng cã viÖc lµ qu¸ lín. Do vËy sè c«ng nh©n nµy buéc ph¶i n¨m ngoµi biªn chÕ, tøc lµ kh«ng n»m trong hîp ®ång dµi h¹n víi c«ng ty. ChØ cã nh÷ng c«ng nh©n lµnh nghÒ, thî bËc cao míi ®-îc c«ng ty ký hîp ®ång dµi h¹n. Do ®Æc ®iÓm trªn, c«ng ty x¸c ®Þnh c¬ cÊu lao ®éng theo nghÒ nghiÖp vµ tr×nh ®é lao ®éng. C¬ cÊu lao ®éng chØ x¸c ®Þnh ®èi víi nh÷ng ng-êi ®-îc ký hîp ®ång dµi h¹n ®èi víi c«ng ty. D-íi ®©y lµ b¶ng thèng kª nh©n sù cña c«ng ty. B¶ng 2.3: B¶ng thèng kª nh©n sù. NghÒ nghiÖp – tr×nh ®é Kü s- x©y dùng KiÕn tróc sKü s- m¸y Kü s- ®iÖn Kü s- cÊp tho¸t n-íc Kü s- c¬ khÝ Kü s- thuû lîi Kü s- cÇu ®-êng Kü s- kinh tÕ x©y dùng Sè l-îng (ng-êi) 60 16 06 10 10 05 04 07 12 NghÒ nghiÖp – tr×nh ®é Cö nh©n kinh tÕ Cö nh©n luËt Cö nh©n tin häc C«ng nh©n x©y dùng bËc cao (5-7/7) C«ng nh©n c¬ giíi C«ng nh©n l¾p m¸y ®IÖn n-íc C«ng nh©n c¬ khÝ C«ng nh©n lµnh nghÒ c¸c lo¹i Tæng sè Sè l-îng (ng-êi) 20 03 04 200 30 80 40 508 1.015 TrÝch tõ t¯i liÖu “Giíi thiÖu n¨ng lùc c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 (VINACONEX No.7) Tæng sè ng-êi cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc: 157 ng-êi/1.015 ng-êi (chiÕm 15,5 %). §a sè nh÷ng ng-êi nµy kh«ng trùc tiÕp thi c«ng c«ng tr×nh, phÇn lín sè hä lµm c¸c c«ng viÖc bµn giÊy. Mét sè kü s- x©y dùng ®-îc ph©n vÒ c¸c c«ng tr×nh ®Ó theo dâi vµ gi¸m s¸t c«ng tr×nh. Lao ®éng sö dông b×nh qu©n n¨m 2004 lµ 1.352 ng-êi trong ®ã lao ®éng trong danh s¸ch lµ 377 ng-êi. 2.2.2 §Þnh møc lao ®éng. §Þnh møc lao ®éng lµ giíi h¹n tèi thiÓu vÒ thêi gian cho mét c«ng viÖc hay sè l-îng (khèi l-îng) c«ng viÖc ph¶i hoµn thµnh trong mét kho¶ng thêi gian ®èi víi mét c«ng nh©n. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®-îc ®Þnh møc lao ®éng vµ còng kh«ng cã ai ë c«ng ty ®i x¸c ®Þnh ®Þnh møc lao ®éng. §Þnh møc lao ®éng chØ cã ý nghÜa ®èi víi c«ng viÖc s¶n xuÊt ra nhiÒu s¶n phÈm cïng mét lo¹i hoÆc lµm viÖc trong mét thêi 20
- Xem thêm -