Tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty tnhh nhà nước một thành viên 18-4 hà nội

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tổng hợp LỜIMỞĐẦU Hơn 10 năm qua dƣới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nƣớc ta, nền kinh tế của đất nƣớc ta đã có bƣớc phát triển nhảy vọt trƣớc sự thán phục của bè bạn thế giới. Đóng góp một phần quan trọng trong sự phát triển này có tham gia của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế hiện nay – nền kinh tế thị trƣờng, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải đánh giáđúng thực trạng của mình. Các doanh nghiệp phải nắm bắt đƣợc các thông tin, chính sách về tình hình kinh tếđểđề ra mục tiêu chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho mình. Để thực hiện đƣợc, các doanh nghiệp cần phải huy động đƣợc vốn và sử dụng nguồn vốn đó một cách có hiệu quả. Muốn cóđƣợc kết quả nhƣ vậy thì yêu cầu đặt ra là các doanh nghiệp phải phân tích tình hình tài chính của mình nói riêng và tình hình chung của các đơn vị trong nƣớc và quốc tế . Đồng thời phải hạch toán đầy chi tiết đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để làm cơ sở cho việc phân tích. Công tác hoạch định chiến lƣợc phát triển kinh doanh là một bộ phận rất quan trọng trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Trong quá trình học tập tại trƣờng Đại học Thƣơng Mại, đƣợc sự giảng dạy tận tâm của các thầy, cô giáo đã giúp em tích luỹđƣợc vốn kiến thức về quản trị chiến lƣợc xây dựng doanh nghiệp của các doanh nghiệp thƣơng mại nói riêng và của các doanh nghiệp trong nền kinh tế nói chung. Để hiểu và vận dụng các kiến thức đã học trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội. Với tất cả sự giúp đỡ của thầy cô giáo hƣớng dẫn. Đặc biệt là thầy giáo PGS, TS. Nguyễn Hoàng Long. Cùng sự giúp đỡ của lãnh đạo các phòng ban của công ty đã giúp em hoàn thành bản báo cáo thực tập về chuyên ngành “Quản trị doanh nghiệp” với kết cầu gồm 3 phần. 0 Báo cáo thực tập tổng hợp I. GIỚITHIỆUCHUNGVỀ CÔNGTY TNHHNHÀNƢỚCMỘTTHÀNHVIÊN 18-4 HÀNỘI Tên giao dịch Quốc tế : HANOI COMPANY LIMITED 18-4 Trụ sở chính : Số 35C, Nguyễn Huy Tƣởng - quận Thanh Xuân - Hà Nội. Điện thoại : 04.212667 Năm thành lập : 1994 Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng (Ba mƣơi tỷđồng VN) Chủ sở hữu : UBND Thành phố Hà Nội. Fax: 04.2120959 1. Quá trình hình thành và phát triển: * Ngày 26/3/1994 Công ty sản xuất kinh doanh của ngƣời tàn tật Hà Nội đƣợc thành lập theo Quyết định số 520/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội dựa trên cơ sở sát nhập của Công ty Đông Hà vào Xí nghiệp sản xuất kinh doanh của ngƣời tàn tật. Công ty đƣợc giao nhiệm vụ: - Sản xuất các loại sơn, đồ nhựa, các mặt hàng may mặc, chế biến gỗ. - Xuất khẩu các mặt hàng do Công ty sản xuất và nhập khẩu vật tƣ thiết bị phục vụ nhu cầu của Công ty và thị trƣờng. - Liên doanh liên kết với các đơn vị cá nhân trong và ngoài nƣớc mở cửa hàng mua bán các sản phẩm do Công ty sản xuất, các sản phẩm do liên kết, liên doanh và làm đại lý tiêu thụ sản phẩm cho các đơn vị có nhu cầu. Sau hơn 10 thành lập (từ 1994 đến 2005) đƣợc sự quan tâm chỉđạo của Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội, Sở Lao động thƣơng binh - xã hội Hà Nội và các Sở, Ban, Ngành. Công ty đã cóđƣợc phƣơng hƣớng kế hoạch sản xuất kinh doanh vàđầu tƣ công nghệđúng hƣớng, đồng thời biết phát huy trí tuệ tập thể và nguồn nhân lực nên Công ty đãđạt đƣợc tốc độ phát triển cao toàn diện, thực hiện nhiệm vụ với sự nỗ lực đoàn kết, phấn đấu của chi uỷ, ban giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm đều hoàn thành vƣợt mức kế hoạch đề ra. Tăng trƣởng kinh tế năm sau đều cao hơn năm trƣớc. Công ty luôn đƣợc cấp trên đánh giá làđơn vị làm ăn có hiệu quả, chấp hành tốt mọi chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, các quy định 1 Báo cáo thực tập tổng hợp của địa phƣơng. Với những thành tích trên Công ty sản xuất kinh doanh của ngƣời tàn tật Hà Nội đãđƣợc Nhà nƣớc tặng nhiều huân huy chƣơng, bằng khen, trong đóđƣợc Chủ tịch nƣớc trao tặng Huân chƣơng Lao động hạng 3 năm 2004. - Ngày 28/12/2005, theo Quyết định số 236/2005/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội chuyển đổi Công ty sản xuất và kinh doanh của ngƣời tàn tật Hà Nội thành Công ty TNHH nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội. Đƣợc sự quan tâm của các Sở, Ban, Ngành thành phố nên từ khi thành lập đến nay bằng sự nỗ lực vƣơn lên không ngừng của từng cán bộ công nhân viên chức Công ty đã có những bƣớc tiến vững chắc đƣa công tác sản xuất kinh doanh ngày một tăng trƣởng và khẳng định chỗđứng của mình trong cơ chế thị trƣờng. Bộ máy lãnh đạo của Công ty là những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm và năng động cộng với đội ngũ cán bộ, kỹ sƣ, cử nhân kinh tế vàđội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề nhiệt tình tận tâm với công việc tạo thành một khối liên kết đồng tâm góp sức đƣa công ty ngày một phát triển hơn. 2. Những điều kiện đảm bảo cho Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội là một pháp nhân kinh tế Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội kế thừa mọi quyền và pháp lýđối với vốn, tài sản, nhân lực lao động, đất đai, hồ sơ, tài liệu và các vấn đề khác có liên quan của Công ty sản xuất kinh doanh của ngƣời tàn tật Hà Nội khi chuyển sang hoạt động mô hình mới. Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, là một đơn vị hạch toán kinh tếđộc lập, có con dấu riêng. Đƣợc mở tài khoản ở trong nƣớc và nƣớc ngoài theo quy định của pháp luật, hoạt động theo luật doanh nghiệp, luật doanh nghiệp nhà nƣớc vàđiều lệ của Công ty đãđƣợc UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. 3. Chức năng, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội - Xây dựng các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, các công trình thuỷ lợi (Kênh mƣơng, kè, cống). 2 Báo cáo thực tập tổng hợp - Sản xuất các mặt hàng đồ nhựa, may mặc, chế biến gỗ, bao bì cac tông, cơ kim khí phục vụ tiêu dùng, các mặt hàng cao su: dây curoa, sàn xe, sàn tàu, ống cao su, cao su tấm, giầy ủng, tấm gioăng, phốt, phụ tùng ôtô (bằng cao su). - Kinh doanh: Vật liệu xây dựng, bất động sản, cho thuê nhà, kho, bãi, các loại máy móc thiết bị, trang thiết bị y tế, ôtô các loại. - Xuất khẩu các mặt hàng do công ty sản xuất và nhập khẩu vật tƣ thiết bị phục vụ nhu cầu thị trƣờng. 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội 3 Báo cáo thực tập tổng hợp Sơđồ tổ chức doanh nghiệp Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội TỔNGGIÁMĐỐC Phó Tổng giám đốc P/T sản xuất Phân xƣởng nhựa Phân xƣởng may Phó Tổng giám đốc P/T xây dựng CB Phân xƣởng cao su Đội xây lắp 1 Phòng XDCB Phòng Kế hoạch vật tƣ Đội xây lắp 2 Đội xe cơ giới Phó Tổng giám đốc P/T TC hành chính Đội xây lắp 3 Đội máy thi công 5 Phòng Tài vụ Phòng Hành chính Ban bảo vệ Báo cáo thực tập tổng hợp II. ĐÁNHGIÁVỀQUẢNTRỊCHIẾNLƢỢCCỦA CÔNGTY TNHH NHÀNƢỚCMỘTTHÀNHVIÊN 18-4 HÀ NỘI 1. Phân tích môi trƣờng của Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 184 Hà Nội * Môi trường vĩ mô - Môi trƣờng kinh tế: Nền kinh tế nƣớc ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp đua nhau tìm chỗđứng trên thị trƣờng, chính vìđiều này đã thúc đẩy các doanh nghiệp theo đuổi hết mình cho sự nghiệp sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với tốc độ phát triển chóng mặt của nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng thì các doanh nghiệp phải làm gìđể thích ứng với nó. Đặc biệt là khi Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thƣơng mại thế giới (WTO). Đây chính làđiều mà các doanh nghiệp phải trực tiếp đối diện với nó, môi trƣờng kinh doanh này vừa tạo cho các doanh nghiệp nhữn cơ hội nhƣng bên cạnh đó cũng mang lại những thách thức không nhỏđòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị chu đáo để sẵn sàng đón nhận các cơ hội và tìm cách né tránh, khắc phục những rủi ro mà môi trƣờng đem lại. Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội cũng không nằm ngoài việc đó. - Môi trƣờng chính trị - xã hội: Nhìn chung tình hình chính trị - xã hội ở trong nƣớc là rất ổn định so với trong khu vực và trên thế giới. Đó là hành lang pháp lý, là sân chơi cho các doanh nghiệp trong những năm gần đây, pháp luật quy định về kinh doanh có nhiều thay đổi theo hƣớng có lợi cho các doanh nghiệp. Điều đó tạo tiền đề cho các doanh nghiệp yên tâm hơn trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Tình hình chính trị pháp luật là những yếu tố không thể kiểm soát đƣợc đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu các chính sách kinh tế, các quy định của pháp luật hay những điều Nguyễn Quốc Cƣờng - K36DQ2 Báo cáo thực tập tổng hợp kiện chính trị khác đểđảm bảo quá trình lập kế hoạch và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đúng pháp luật. Điều kiện khoa học kỹ thuật: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế là sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, nhiều phát minh, sáng chế mới ra đời để phục vụ cho đời sống xã hội. Trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất nhựa, cao su, may mặc… cũng đã có nhiều thay đổi và phát triển cùng với nó là sự xuất hiện nhiều máy móc, dây chuyền hiện đại làm cho năng suất và chất lƣợng của sản phẩm tăng lên, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Ngoài ra, các điều kiện về tự nhiên, cạnh tranh, tài chính, thƣơng mại… cũng có những tácđộng không nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội nói riêng. Nó vừa tạo ra những cơ hội vừa hạn chế khả năng thực hiện mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần phải nhận thức rõđiều này để nắm bắt kịp thời những biến động của nóđể có thểđƣa ra những giải pháp đối phó phù hợp kịp thời. * Môi trường vi mô: Các khách hàng của Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội đa phần là các đơn vị trực thuộc Nhà nƣớc, các tổ chức văn hoá, xã hội. Với bề dầy hơn 10 năm hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và xây dựng. - Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội là một công ty có uy tín cao trong việc sản xuất mặt hàng cao su: công ty có rất nhiều cơ quan, bạn hàng ký kết hợp đồng nhƣ: Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (các công ty sản xuất than), Công ty TNHH nhà nƣớc một thành viên cơ khí Mai Động… - Công ty sản xuất và cung ứng các sản phẩm về may mặc, đồ nhựa gia dụng cho các trung tâm phục hồi chức năng, Làng trẻ em BIRLA Hà Nội, Nguyễn Quốc Cƣờng - K36DQ2 Báo cáo thực tập tổng hợp Trung tâm giáo dục I - VI, Trung tâm điều dƣỡng ngƣời có công, lão thành cách mạng. - Công ty nhận thầu xây dựng dân dụng các công trình với các chủđầu tƣ: Ban quản lý dựán, Sở Lao động thƣơng binh và xã hội Hà Nội, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội, Bộ Tƣ lệnh bộđội biên phòng, các Trung tâm giáo dục I - VI, Trƣờng Trung học kỹ thuật xây dựng Hà Nội… - Đối thủ cạnh tranh của Công ty: nhƣ chúng ta đã biết Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội hoạt động sản xuất kinh doanh với các lĩnh vực, ngành nghề màở Việt Nam hiện nay thị trƣờng cũng đã phát triển rất mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lƣợng. Đặc biệt là ngành xây dựng: có rất nhiều tập đoàn, tổng công ty, công ty xây dựng dân dụng có quy mô từ nhỏđến rất lớn làđối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhà thầu của Công ty. * Môi trường nội tại: Số cán bộ khoa học kỹ thuật của Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội gồm có: Cử nhân kinh tế: 25 cán bộ Kỹ sƣ xây dựng: 18 cán bộ Kiến trúc sƣ: 5 cán bộ Kỹ sƣđô thị: 3 cán bộ Kỹ sƣ giao thông: 4 cán bộ Kỹ sƣđiện: 3 cán bộ Trung cấp xây dựng: 8 cán bộ Ngoài ra Công ty còn cóđội ngũ hàng trăm công nhân kỹ thuật lành nghềđƣợc đào tạo cơ bản trong các ngành nghề chuyên môn xây dựng nhƣ: nề, điện, nƣớc, thợ sắt, thợ mộc, trang trí nội ngoại thất. - Cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ: Công ty có 3 phân xƣởng sản xuất: nhựa; may; cao su và một số dây chuyền chuyên dùng hiện đại. Công ty có 4 Nguyễn Quốc Cƣờng - K36DQ2 Báo cáo thực tập tổng hợp kho với diện tích 6 ha. Về máy móc thiết bị của Công ty bao gồm: máy xây dựng, ô tô, máy văn phòng… - Môi trƣờng văn hoá, tinh thần doanh nghiệp: nói đến văn hoá và tinh thần của doanh nghiệp thì mỗi một doanh nghiệp đều có những nét đặc trƣng riêng. Với bề dày hơn 10 năm xây dựng và phát triển Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội cũng đã xây dựng cho mình một nền văn hoá riêng, Công ty đã tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên phát huy tối đa khả năng của mình, đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành tốt công việc. Các nhân viên có thểđƣa ra các ý kiến, thắc mắc của mình đối với ban lãnh đạo Công ty và các ý kiến đó sẽđƣợc xem xét, giải quyết kịp thời, hợp lý vàđúng pháp luật. Bên cạnh đó Công đoàn Công ty còn tổ chức các buổi tham quan, du lịch cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên và gia đình họ. Tổ chức ngày lễ truyền thống của Công ty (18-4), các ngày lễ, sinh nhật của cán bộ nhân viên, tổ chức thăm hỏi cán bộ nhân viên và gia đình họ khi họốm đau… Tinh thần của doanh nghiệp: Biểu hiện lớn nhất về tinh thần doanh nghiệp của Công ty là sự thành công và uy tín của công ty trên thị trƣờng. Công ty đã có chỗđứng vững chắc trên thị trƣờng, đƣợc nhiều bạn hàng tín nhiệm. 2. Cơ hội và thách thức của công ty hiện nay Dùđã có bƣớc phát triển trong thời gian qua, nhƣng trong bối cảnh kinh doanh thay đổi nhanh và ngày càng khác nghiệt luông đăt công ty cũng nhƣ các doanh nghiệp xây dựng khác trƣớc nhũng cơ hội và thách thức mà doanh nghịêp nào sớm nhận thức đƣợc nó, tận dụng nhứng thế mạnh củca mình dể hoạt động chắc chắc sẽ dành đƣợc những thành công vƣợt trội. Với Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội, có thể kểđến một sốđiểm mạnh vàđiểm yếu và các cơ hội và thách thức với công ty trong thời gian tới nhƣ sau: Nguyễn Quốc Cƣờng - K36DQ2 Báo cáo thực tập tổng hợp - Điểm mạnh: Tập thể Công ty đoàn kết năng động nhạy bén tiếp cận cái mới. Các mặt hàng do Công ty sản xuất ngày càng có uy tín trên thị trƣờng. Mặt bằng sản xuất có khả năng mở rộng để trở thành doanh nghiệp kinh doanh đa ngành đa nghề. Tài chính lành mạnh, có khả năng huy động vốn. Cóđội ngũ cán bộ quản lý cán bộ kỹ thuật đƣợc đào tạo cơ bản. Có tầm nhìn chiến lƣợc về thị trƣờng sản phẩm - Điểm yếu: Đội ngũ cán bộ quản lý cán bộ kỹ thuật chủ chốt còn thiếu sẽ gây khó khăn cho yêu cầu phát triển mở rộng ngành nghề mở rộng địa bàn Công tác kế hoạch, tổ chức sản xuất còn bất cập khi có những hợp đồng đột xuất. - Cơ hội: Công ty cóđiều kiện đầu tƣ mở rộng, tăng vốn kinh doanh khi công ty tham gia thị trƣờng chứng khoán cóđày đủđiều kiện theo quy định của pháp luật chứng khoán Các doanh nghiệp phải tận dụng tốt cơ hội và các yếu tố thuận lợi sau khi gia nhập WTO để tạo ra thế và lực mới, thúc đẩy phát triển kinh tế. Gia nhập WTO chúng ta cóđiều kiện thuận lợi để hợp tác với các nƣớc, tăng cƣờng thu hút đầu tƣ. Việc gia nhập WTO sẽ thúc đầy công cuộc đổi mới hoàn thiện cơ chế, xoá bỏ các rào cản vềđầu tƣđặc biệt làđầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng không chỉ tốn kém mà còn cóý nghĩa quyết định Nguyễn Quốc Cƣờng - K36DQ2 Báo cáo thực tập tổng hợp đối với hiệu quảđầu tƣ toàn xã hội, đối với tiến trình phát triển của một quốc gia độ mở và quy mô của nền kinh tế sẽ tăng mạnh thậm chí bùng nổđặc biệt làđầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng Thực tế cho thấy việc cơ bản trở thành một nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện dại vào năm 2020 có thực hiện đƣợc hay không là tuỳ thuộc vào kết quảđầu tƣ phát triển cơ sỏ hạ tầng Do vậy chúng ta phải làm tốt công tác quy hoạch phát triển cơ sỏ hạ tầng khắc phục tình trạng dàn trải và hiệu quả thấp nhƣ lâu nay. - Thách thức: Đồng thời với việc gia nhập WTO chúng ta sẽ phải đối đầu với các thách thức cạnh tranh, thách thức dù là rất lớn, nhƣng tác động đến mức nào còn tuỳ thuộc vào bản lĩnh và sự nỗ lực chủ quan của chúng ta, Vì vậy nếu có quyết tâm cao, có sự chuẩn bị tích cực thì không những vƣợt qua đƣợc thách thức, mà còn có thể biến các thách thức đó thành động lực cho sự phát triển Để tận dụng cơ hội và vƣợt qua thách thức, hội nhập kinh tế thắng lợi, chúng ta phải xây dụng nhứng chính sách đúng đắn. phù hợp bảo đảm sự phát triển chung của nền kinh tế mà còn là sự phát triển của các doanh nghiệp _ Đang có rất nhiều doanh nghiệp chú trọng đầu tƣ, công nghệ tiên tiến, đầu tƣđồng bộ do đó sẽ có sự cạnh tranh gay gắt hơn khi doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 3. Đánh giá khái quát hoạt động kinh doanh của Công ty Nhìn vào bảng dƣới ta thấy giá trị tổng sản lƣợng trong 5 năm vừa qua tăng đều mặc dù doanh thu và lợi nhuận năm 2003 có giảm nhƣng năm 2004 tăng lên phản ánh công ty khẳng định đƣợc trên thị trƣờng. Nguyễn Quốc Cƣờng - K36DQ2 Báo cáo thực tập tổng hợp Doanh thu năm 2003 giảm 7712 triệu đồng tƣơng ứng giảm 60,9% so với năm 2002, lợi nhuận đạt 63,5% tƣơng ứng với số tuyệt đối giảm 146,719 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu ngƣời đạt 0,680 triệu đồng. Trong năm 2004 doanh thu tăng 9539 triệu đồng tƣờng ứng tăng 179,5% so với năm 2003 nhờ có một số công trình hoàn thành bàn giao lên đã thu hồi đƣợc vốn vàđem lại nguồn lợi nhuận năm 2004 là 799,242 triệu đồng tăng 313,5 so với năm 2003 tƣơng ứng với số tuyệt đối 544 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu ngƣời đạt 0,800 triệu đồng Trong năm 2005 doanh thu đạt 124,3% tƣờng ứng với số tuyệt đối tăng 6917 so với nam 2004, đem lại nguồn lợi nhuận 954,097 triệu đồng , thu nhập bình quân đầu ngƣời đạt 0,938 triệu đồng là do: Công ty đã tăng dần uy tín với khách hàng nên năm 2005 doanh thu tăng hơn. Nhƣng do việc quản lýđòi nợ của khách hàng còn kém nên công ty sẽ có nhứng biện pháp nhằm thúc đầy công tác đòi nợ, duy trì khách hàng truyền thống, tìm kiếm những khách hàng mới và tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh nhằm mục tiêu là tăng doanh thu, đồng thời giảm chi phíđể tăng lợi nhuận và tăng lƣơng cho cán bộ công nhân viên Trong năm 2006, doanh thu đạt 111,8% tƣơng ứng với số tuyệt đối tăng 3016 triệu đồng so với năm 2005, đem lại nguồn lợi nhuận 1118,376 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu ngƣời 1,015 triệu đồng Đánh giá cho ta thấy tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong 5 năm là hiệu quả. Nguyễn Quốc Cƣờng - K36DQ2 Báo cáo thực tập tổng hợp Nguyễn Quốc Cƣờng - K36DQ2 Báo cáo thực tập tổng hợp Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội Đơn vị: Triệu đồng Giá trị sản lƣợng 2002 26069 2003 31019 2004 28423 2005 35340 2006 41600 So sánh So sánh So sánh So sánh 03/02 04/03 05/04 06/05 Mức % Mức % Mức % Mức % 4950 118.9 -2569 91,6 6917 124,3 6260 117,7 Doanh thu 19712 12000 21539 25564 28580 -7712 60,9 9539 179,5 4025 118,7 3016 111,8 Năm Chỉ tiêu Lợi nhuận Thunhập bình 401,682 254,963 799,242 954.097 1118,376 -147 0,710 quan Nguyễn Quốc Cƣờng - K36DQ2 0,680 0,800 0,938 1,015 63,5 544 313,5 155 119,4 164 117,2 Báo cáo thực tập tổng hợp Nhìn vào bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho ta thấy mục tiêu của công ty là lợi nhuận. Đánh giá chức năng tạo ra lợi nhuận nhƣ tỷ suất lợi nhuận đểđánh giá quá trình sinh lợi của doanh nghiệp Tỷ suất lợi nhuận = Lỗi! Lợi nhuận của Công ty Năm 2002 Chỉ tiêu Tiền Tỷ lệ (%) 100 Năm 2003 Tiền 12000 Tỷ lệ (%) 100 Năm 2004 Tiền 21539 Tỷ lệ (%) 100 Năm 2005 Tiền 25564 Tỷ lệ (%) 100 Năm 2006 Tiền Tỷ lệ (%) Doanh thu 19712 28580 100 Lợi nhuận 401,682 2,03 254,963 2,12 799,242 3,71 954,097 3,73 1118,37 3,91 Qua số liệu trên cho ta thấy tỷ suất lợi nhuân năm 2003 cao hơn so với năm 2002 là 0,09, các năm sau đều cao hơn năm trƣớc chứng tỏ phần giá trị mới sáng tạo của hoạt động sản xuất để bùđắp chi phí càng lớn thì doanh nghiệp càng đƣợc đánh giá cao. 4. Đánh giá công tác quản trị của Công ty theo chức năng - Đánh giá công tác hoạch định: hoạch định là việc đề ra các qui định, các kế hoạch cho hoạt động trong tƣơng lai, nhằm cụ thể hoá các mục tiêu sắp tới của doanh nghiệp. Ở Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội, ban quản lý công ty đãđề ra các mục tiêu hết sức rõ ràng và chi tiết cho quá trình kinh doanh trong tƣơng lai nhƣ: không ngừng mở rộng thị trƣờng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Để thực hiện đƣợc thìcông Nguyễn Quốc Cƣờng - K36DQ2 Báo cáo thực tập tổng hợp ty đã không ngừng nỗ lực vƣơn lên, tự hoàn thiện mình, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. Các chiến lƣợc kinh doanh của công ty đãđƣợc chú trọng xây dựng một cách nghiêm túc vàđƣợc sự tham gia xây dựng và thực hiện của toàn bộ các cán bộ nhân viên trong công ty. - Đánh giá công tác tổ chức: tổ chức là xác định các công việc cần phải làm và những ngƣời làm công việc đó. Tại công ty, công tác tổ chức đƣợc thực hiện tốt, giám đốc là ngƣời có tài tổ chức và sắp xếp công việc một cách rõ ràng, đúng với khả năng của mỗi ngƣời. Mô hình cấu trúc tổ chức bộ máy quản lýđƣợc phân biệt cho từng lĩnh vực, từng khâu sản xuất. Mỗi cá nhân lại có quyền hạn riêng của mình và cũng phải chịu trách nhiệm của riêng mình. Mô hình tổ chức này tạo điều kiện cho mỗi ngƣời trong công ty phát huy đƣợc năng lực của mình, nâng cao khả năng chuyên môn và sự nhiệt tình vì họđƣợc làm đúng công việc chuyên môn của họ. - Đánh giá công tác lãnh đạo, điều hành Đây là quá trình tác động, điều hành của ban quản trị của công ty lên đối tƣợng tác động nhằm hoàn thành công việc, mục tiêu thông qua sự nỗ lực của ngƣời khác. Công ty đãđề ra phƣơng châm làm việc "Đoàn kết - Kỷ cƣơng Cần cù - Sáng tạo - Văn minh". Chính phƣơng châm này đƣợc tất cả các cán bộ công nhân viên nhiệt tình hƣởng ứng, làm việc hết mình để thực hiện mục tiêu đãđề ra. Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện phong cách lãnh đạo dân chủ, kêu gọi sự tham gia đóng góp ý kiến của công nhân viên, thƣờng xuyên khen thƣởng vàđộng viên có những sáng kiến hay, tinh thần làm việc hăng say và có những thành tích nổi trội. - Đánh giá công tác kiểm soát Nguyễn Quốc Cƣờng - K36DQ2 Báo cáo thực tập tổng hợp Kiểm soát là quá trình xem xét, đo lƣờng và chấn chỉnh việc thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu hoạt động. Các phòng ban trong công ty đãđƣợc lƣợng hoá tất cả các chỉ tiêu có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty rồi báo cáo với cấp trên. Nóđã giúp cho ban kiểm soát của công ty kiểm soát tốt mọi việc trong công ty. Ngoài ra công ty còn sử dụng hết sức hữu hiệu hệ thống tổ chức không chính thức trong hoạt động kiểm soát nhƣ mọi cá nhân có thểđề xuất trực tiếp những sáng kiến, những phát minh hoặc những việc làm chƣa tốt đối với ban giám đốc nên giám đốc có thể thu thập thông tin chính xác hơn và nhanh hơn phục vụ cho quá trình ra quyết định, kiểm soát tốt mọi hoạt động, phát hiện kịp thời những sai trái để tìm ra những giải pháp khắc phục, hạn chế mọi tổn thất. * Công tác quản trị nhân sự Hàng năm công ty đều tiến hành tuyển dụng nhân sự với số lƣợng không nhiều. Tuy nhiên chất lƣợng đầu vào của công ty là khá cao. Trong tổng số nhân viên của công ty thì số nhân viên có trình độ cao đẳng vàđại học chiếm 25%. Số lƣợng nhân viên có trình độ trung cấp chiếm tỷ trọng khá cao. Nhìn chung công ty tuyển chủ yếu là nhân viên có trình độ vàđã qua đào tạo, những ngƣời này đáp ứng đƣợc những yêu cầu công việc đề ra. Đối với công tác đào tạo và phát triển nhân sự công ty đã thực hiện phƣơng pháp nâng cao nghiệp vụ và luân phiên công việc đối với các nhà quản trị, còn đối với nhân viên công ty áp dụng phƣơng pháp đào tạo tại chỗ và qua đào tạo nghề. Bên cạnh đó công ty luôn luôn thực hiện các biện pháp tăng cƣờng và phát triển lực lƣợng công nhân có tay nghề cao phù hợp với trình độ công nghệ kỹ thuật hiện đại. Công ty có chủ trƣơng cử ngƣời đi đào tạo ngoài công ty và nhận những ngƣời có chuyên môn ở các trƣờng khối kỹ thuật, khối Nguyễn Quốc Cƣờng - K36DQ2 Báo cáo thực tập tổng hợp kinh tế về công ty. Điều này chứng tỏ công ty đã xây dựng đƣợc chiến lƣợc về con ngƣời một cách lâu dài và có hệ thống. * Công tác quản trị dựán Là một công ty đa ngành nghề nên công ty đã thực hiện nhiều dựán lớn nhƣ: mở rộng phân xƣởng nhà kho, đầu tƣ dây chuyền công nghệ mới, mua sắm trang thiết bị máy móc… Đối với mỗi dựán công ty đều tổ chức một bộ phận riêng quản lý dựán đó. Mỗi dựán đều đƣợc đặt ra những mục tiêu nghiêm ngặt vàđƣợc kiểm soát sát sao của Ban giám đốc công ty. Sau mỗi dựán kết thúc công ty đều có nghiệm thu vàđánh giá nghiêm túc, đúc rút kinh nghiệm qua các dựán. Tiến hành khen thƣởng và kỷ luật một cách minh bạch, rõ ràng, công khai. III. PHƢƠNGHƢỚNG, ĐỀXUẤTVÀKIẾNNGHỊCHUNG 1. Phƣơng hƣớng vàđề xuất đối với Công ty Qua những gìđã phân tích ở trên ta thấy Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội là một công ty có bề dày kinh nghiệm đãđạt đƣợc những thành công nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng. Tuy nhiên, công ty cũng còn một số hạn chế cần phải khắc phục. Chính vì vậy tôi có một số kiến nghịđề xuất để công ty có thể phát triển hơn nữa, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trƣờng. * Công ty cần đầu tƣ, nâng cao khả năng ứng dụng máy móc thiết bị công nghiệp hiện đại trong thiết kế, chế tạo và sản xuất. - Công ty cần đào tạo thêm đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật để mở rộng vào phát triển các ngành nghề. Trong công tác kế hoạch tổ chức sản xuất cần nâng cao năng lực và khoa học hơn. Nguyễn Quốc Cƣờng - K36DQ2 Báo cáo thực tập tổng hợp * Cải tạo môi trƣờng làm việc và xây dựng cơ sở hạ tầng có quy mô lớn hơn phù hợp với sự phát triển. * Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lƣợng. 2. Các kiến nghịđối với Nhà nƣớc, cấp trên và các cơ quan hữu quan Việc chuyển đổi mô hình sang Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên sẽ tăng cƣờng sự quản lý của chủ sở hữu Nhà nƣớc, các thể chế quản lý mới chặt chẽ nhất là thể chế quản lý tài chính. Vì vậy Nhà nƣớc trƣớc hết cần tạo ra hành lang pháp lýổn định, thuận lợi cho hoạt động của công ty và môi trƣờng kinh doanh ổn định. Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội trực thuộc UBND thành phố Hà Nội do vậy kiến nghịởđây là UBND thành phố Hà Nội phải có những chính sách tạo điều kiện cho Công ty hoạt động thuận lợi và tạo ra một hiệp hội có vai trò quan trọng trong việc tạo ra một kênh thông tin riêng cũng nhƣđƣa ra các giải pháp cạnh tranh trong điều kiện Việt Nam mới là thành viên chính thức của Tổ chức thƣơng mại Thế giới (WTO) Nguyễn Quốc Cƣờng - K36DQ2 Báo cáo thực tập tổng hợp KẾTLUẬN Cùng với các đơn vị thành viên. Công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên 18-4 Hà Nội đãđáp ứng đƣợc với yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Công Ty đãđứng vững, tồn tại và phát triển trong nền kinh tế, thị trƣờng. Công Ty đã tổ chức, sử dụng nguốn vốn kinh doanh của mình để có hiệu quả ngày một tốt hơn, phấn đấu đóng góp nhiều vào ngân sách Nhà nƣớc, nâng cao đời sống của CBCNV. Công Ty đã tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với tình hình hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Làđơn vị sản xuất thi công xây lắp, Công Ty đã làm tốt công tác cơ bản, chính xác là yếu tố rất quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công Ty. Công Ty đã tổ chức hệ phòng ban một cách khoa học, cụ thể. Từđó giúp cho Giám đốc có những đánh giá nhìn nhận sát thực đề ra những quyết định đúng đắn, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty có những bƣớc chuyển tốt hơn. Trong thời gian thực tập tại Công Ty em đãđƣợc học hỏi và hiểu biết thêm nhiều giữa lý thuyết và thực tế. Vì thời gian có hạn chế nên còn nhiều vấn đề em chƣa thể hiểu sâu đƣợc. Kính mong cơ quan cùng các thầy cô giáo giúp đỡ thêm để em cóđƣợc kiến thức hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007 SINHVIÊNTHỰCTẬP Nguyễn Quốc Cƣờng Nguyễn Quốc Cƣờng - K36DQ2
- Xem thêm -