Tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty thuốc lá thăng long

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp më ®Çu Trµo l-u héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc ®ang diÔn ra nh- mét xu thÕ kh¸ch quan. Nã võa mang l¹i nh÷ng c¬ héi to lín, võa ®em l¹i nh÷ng th¸ch thøc gay g¾t cho tiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia. Lµ n-íc cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn ë khu vùc §«ng Nam ¸, ViÖt Nam kh«ng thÓ ®øng ngoµi tiÕn tr×nh chung ®ang diÔn ra trªn toµn cÇu. §¶ng vµ ChÝnh phñ ®· chñ tr-¬ng ®Èy nhanh tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, nh»m t¹o dùng ®-îc thÕ vµ lùc míi cho ®Êt n-íc trong th-¬ng m¹i quèc tÕ, n©ng cao vÞ thÕ cña n-íc ta trªn th-¬ng tr-êng quèc tÕ. ViÖt Nam ®· trë thµnh thµnh viªn cña WTO, thÞ tr-êng thuèc l¸ sÏ ph¶i më cöa theo cam kÕt, cho phÐp nhËp khÈu thuèc l¸ ®iÕu vµ dÇn dÇn dì bá c¸c rµo c¶n vÒ thuÕ quan vµ phi thuÕ quan. C¸c tËp ®oµn thuèc l¸ ®a quèc gia víi tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh, cã nhiÒu kinh nghiÖm th©m nhËp thÞ tr-êng, víi hÖ thèng s¶n phÈm mÉu m· ®Ñp, ®a d¹ng, ®a chñng lo¹i, ®a d¹ng vÒ møc gi¸ vµ cã chÊt l-îng cao lµ nh÷ng th¸ch thøc lín ®èi víi thuèc l¸ ViÖt Nam khi më cña thÞ tr-êng. Trong bèi c¶nh ®ã, ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm thuèc l¸ ®iÕu, C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long còng nh- c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thuèc l¸ kh¸c, buéc ph¶i t×m ra cho m×nh nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Sù thÊt b¹i hay thµnh c«ng trong cuéc c¹nh tranh phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè: Møc ®é phï hîp cña hµng ho¸ vµ dÞch vô, sù hîp lÝ vÒ gi¸ c¶, ®iÒu kiÖn mua b¸n, giao nhËn... vµ chÊt l-îng s¶n phÈm. Trong ®ã chÊt l-îng s¶n phÈm cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long. N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm lµ c¬ së quan träng ®Ó C«ng ty ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh héi nhËp, giao l-u kinh tÕ vµ më réng trao ®æi th-¬ng m¹i quèc tÕ. Sau mét thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu thùc tÕ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long, em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp. Néi dung b¸o c¸o thùc tËp cña em gåm 2 phÇn: PhÇn I. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long PhÇn II. Thùc tr¹ng chÊt l-îng s¶n phÈm cña C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long Vò ThÞ Thanh Nhµn 1 MSV03D.02969- Líp 812 B¸o c¸o thùc tËp PhÇn I Giíi thiÖu Chung vÒ C«ng ty Thuèc l¸ th¨ng long I. KH¸I QU¸T VÒ C¤NG TY THUèC L¸ TH¡NG LONG 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc, thµnh viªn thuéc Tæng C«ng ty Thuèc l¸ ViÖt Nam, lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh h¹ch to¸n ®éc lËp, cã ®Çy ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. Tªn doanh nghiÖp : C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long. Trô së : 235 NguyÔn Tr·i - Thanh Xu©n - Hµ Néi. §iÖn tho¹i : 04.8584342 – 8584441 Fax : 844 8584344 GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: 110.975 cÊp ngµy 12/9/1996 M· sè thuÕ: 0100100054-1 Tµi kho¶n: 431101000003 Ng©n hµng NN&PTNT ViÖt Nam. DiÖn tÝch mÆt b»ng : 66171 m2 - N¨ng lùc s¶n xuÊt : 451 triÖu bao/ n¨m. Nép ng©n s¸ch hµng n¨m : trªn 200 tû ®ång. Nhµ m¸y Thuèc l¸ Th¨ng Long, tªn gäi tr-íc ®©y cña C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long, ®· ra ®êi vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 6 th¸ng 1 n¨m 1957 theo quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt thuèc l¸ sè 978-CN/P2 ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 1956 cña Côc C«ng nghiÖp NhÑ thuéc Bé C«ng nghiÖp. Nhµ m¸y chÝnh thøc b-íc vµo s¶n xuÊt khi ®Êt n-íc ta ®ang trong nh÷ng ngµy ®Çu kh«i phôc kinh tÕ, x©y dùng CNXH ë miÒn B¾c, thiÕu thèn tri thøc kü thuËt, c¬ së vËt chÊt còng nh- lóng tóng tr-íc nh÷ng bÝ quyÕt nghÒ nghiÖp cña mét ngµnh c«ng nghiÖp võa míi mÎ, võa phøc t¹p nµy. Sau gÇn mét n¨m lao ®éng khÈn tr-¬ng vµ s¸ng t¹o, th¸ng 9 n¨m 1959, Nhµ m¸y ®· hoµn thµnh kh©u thiÕt kÕ c¬ b¶n. C«ng nghiÖp thuèc l¸ XHCN ®· ra ®êi tõ sù nç lùc phi th-êng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn Nhµ m¸y. Nhµ m¸y Thuèc l¸ Th¨ng Long trë thµnh ®¬n vÞ tiªn tiÕn cña Bé C«ng nghiÖp NhÑ trong nhiÒu n¨m liªn tôc. Sang nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 80, nÐt næi bËt cña Th¨ng Long lµ sù kÕt hîp mét c¸ch chÆt chÏ gi÷a s¶n xuÊt vµ khoa häc kü thuËt nh»m ®¹t ®-îc hai môc tiªu c¬ b¶n: D©y chuyÒn s¶n xuÊt ®-îc hoµn thiÖn, n¨ng suÊt lao ®éng ®-îc n©ng cao, tr×nh ®é kü thuËt cña ng-êi lao ®éng ®-îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. S¶n phÈm cña Th¨ng Long võa ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, võa tin cËy vÒ chÊt l-îng, trong ®ã c¸c mÆt hµng cã ®Çu läc xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu. N¨m 1984, thuèc Sapa xuÊt khÈu ®-îc xÕp h¹ng A1 trong Héi tuæi trÎ s¸ng t¹o Thñ 2 Vò ThÞ Thanh Nhµn MSV03D.02969- Líp 812 B¸o c¸o thùc tËp ®«, t¹i Héi chî triÓn l·m kinh tÕ toµn quèc, Du LÞch ®Çu läc vµ §iÖn Biªn kh«ng ®Çu läc ®¹t huy ch-¬ng b¹c. §©y thùc sù lµ nh÷ng thµnh qu¶ ®¸ng tù hµo cña ng-êi thî Th¨ng Long. Th¸ng 12 n¨m 2005, Nhµ m¸y Thuèc l¸ Th¨ng Long ®æi tªn thµnh “C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long”, mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp nhµ n-íc, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ lµ ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc Tæng C«ng ty Thuèc l¸ ViÖt Nam. S¶n xuÊt vµ kinh doanh trªn ®Þa bµn thµnh phè, C«ng ty ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm còng nh- ¸p dông c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr-êng nh»m ®em l¹i an toµn vµ lîi Ých cho ng-êi tiªu dïng. §¸nh gi¸ cao thµnh tÝch xuÊt s¾c cña c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty, §¶ng vµ Nhµ n-íc ®· quyÕt ®Þnh trao tÆng Th¨ng Long phÇn th-ëng cao quý: Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH vµ ®æi míi ®Êt n-íc. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long Lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc, ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng C«ng ty Thuèc l¸ ViÖt Nam, chøc n¨ng quan träng, chñ yÕu cña C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh thuèc l¸ ®iÕu trªn ph¹m vi c¶ n-íc còng nhc¸c ngµnh nghÒ cã liªn quan theo ®óng kÕ ho¹ch cña Tæng C«ng ty vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §©y lµ chøc n¨ng c¬ b¶n cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, ®ùoc cô thÓ ho¸ thµnh c¸c nhiÖm vô sau: Thø nhÊt, C«ng ty cã nghÜa vô nhËn vèn, cã tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc do Tæng C«ng ty giao, thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña Tæng C«ng ty vÒ ®iÒu chØnh vèn vµ c¸c nguån lùc ®Çu vµo, ®Çu ra phï hîp víi c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cô thÓ. Thø hai, tiÕn hµnh thu mua nguyªn liÖu ®Çu vµo theo chØ tiªu, quy ®Þnh, kÕ ho¹ch cña Tæng C«ng ty vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, c¸ch thøc mua. TiÕp nhËn vµ b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu theo ®óng tiªu chuÈn kü thuËt, b¶o vÖ tèt nguyªn vËt liÖu, ®¶m b¶o dù tr÷ ®Ó s¶n xuÊt diÔn ra b×nh th-êng, liªn tôc. Thø ba, thiÕt lËp mét m¹ng l-íi kªnh ph©n phèi réng kh¾p c¸c tØnh, thµnh phè trªn c¶ n-íc ®Ó tiªu thô s¶n phÈm nhanh, ®¸p øng cã hiÖu qu¶ nhu cÇu ng-êi tiªu dïng. X©y dùng hÖ thèng c¸c ®¹i lý, v¨n phßng ®¹i diÖn nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô. Thø t-, trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr-êng, ph¸t triÓn nh÷ng thÞ tr-êng míi ®i ®«i víi viÖc nghiªn cøu chÕ t¹o nh÷ng s¶n phÈm míi ®Ó ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Theo dâi viÖc ph©n phèi, sö dông thuèc l¸, ph¸t hiÖn nh÷ng nh-îc ®iÓm, thiÕu sãt còng nhnh÷ng tiªu cùc ®Ó cã nh÷ng ®Ò nghÞ c¶i tiÕn, kh¾c phôc kÞp thêi. Vò ThÞ Thanh Nhµn 3 MSV03D.02969- Líp 812 B¸o c¸o thùc tËp Thø n¨m, thùc hiÖn c«ng t¸c hËu cÇn vËt t- phôc vô cho s¶n xuÊt : trùc tiÕp ®Õn c¸c ®Þa ph-¬ng kh¶o s¸t, xem xÐt, t×m hiÓu kh¶ n¨ng thùc tÕ trong viÖc khoanh vïng s¶n xuÊt nguyªn liÖu cho C«ng ty, lªn kÕ ho¹ch ®Çu t- vèn, kü thuËt ®Ó cã thÓ chñ ®éng nguån ®Çu vµo cho s¶n xuÊt. Thø s¸u, tham gia ho¹t ®éng xuÊt khÈu thuèc l¸ sang thÞ tr-êng khu vùc vµ quèc tÕ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc. 3. Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long  Ban Gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc C«ng ty do Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty Thuèc l¸ ViÖt Nam bæ nhiÖm, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty Thuèc l¸ ViÖt Nam vµ tr-íc ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gi¸m ®èc sÏ quyÕt ®Þnh chiÕn l-îc kinh doanh, quy m« vµ ph¹m vi thÞ tr-êng, kÕ ho¹ch ®Çu t- vµ ph¸t triÓn, chÝnh s¸ch vµ môc tiªu chÊt l-îng cña C«ng ty. Phã Gi¸m ®èc kü thuËt: ChÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc vµ chØ huy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ngµy tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u bè trÝ, ®iÒu khiÓn lao ®éng, tæ chøc cÊp ph¸t vËt t-. Phã Gi¸m ®èc kinh doanh: Phã Gi¸m ®èc kinh doanh phô tr¸ch chñ yÕu m¶ng ®èi ngo¹i cña doanh nghiÖp tõ viÖc hiÖp t¸c s¶n xuÊt, liªn doanh liªn kÕt ®Õn c«ng t¸c thu mua vËt t- nguyªn liÖu, tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm.  Bé m¸y gióp viÖc: Bao gåm hÖ thèng c¸c phßng ban. Mçi mét phßng chøc n¨ng cã mét tr-ëng phßng, mét phã phßng chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ ho¹t ®éng cña phßng m×nh tr-íc Gi¸m ®èc. NhiÖm vô chung cña c¸c phßng chøc n¨ng lµ võa ph¶i hoµn thµnh nhiÖm ®-îc giao, võa ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c phßng ban kh¸c nh»m ®¶m b¶o cho tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c cña C«ng ty ®-îc ¨n khíp, ®ång bé. Phßng Hµnh chÝnh: Thùc hiÖn chøc n¨ng gióp viÖc cho Gi¸m ®èc vÒ tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn c«ng t¸c hµnh chÝnh trong C«ng ty. Qu¶n lý vÒ v¨n th-, l-u tr÷ tµi liÖu b¶o mËt, ®èi néi, ®èi ngo¹i, qu¶n lý vÒ c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n vµ hµnh chÝnh qu¶n trÞ. Phßng Tæ chøc – Lao ®éng - TiÒn l-¬ng: Gióp Gi¸m ®èc lËp ph-¬ng ¸n vÒ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y, c¸n bé, lao ®éng, tiÒn l-¬ng, qu¶n lý vÒ BHL§, ATL§,VSL§, ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é cho ng-êi lao ®éng. Vò ThÞ Thanh Nhµn 4 MSV03D.02969- Líp 812 B¸o c¸o thùc tËp Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n: Thùc hiÖn chøc n¨ng tham m-u, gióp viÖc Gi¸m ®èc vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n. Tæ chøc qu¶n lý mäi mÆt ho¹t ®éng liªn quan ®Õn c«ng t¸c tµi chÝnh – kÕ to¸n. Phßng KÕ ho¹ch – VËt t-: Thùc hiÖn chøc n¨ng tham m-u, gióp viÖc Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt dµi h¹n. §iÒu hµnh s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch, theo thÞ tr-êng, tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch, ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt gi¸ thµnh, thèng kª vµ theo dâi c«ng t¸c tiÕt kiÖm. Phßng Kü thuËt – C¬ ®iÖn: Thùc hiÖn chøc n¨ng tham m-u gióp viÖc Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kü thuËt, vÒ qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ, ®iÖn, h¬i n-íc. Theo dâi toµn bé trang thiÕt bÞ kü thuËt, c¬ khÝ, thiÕt kÕ chuyªn dïng, chuyªn ngµnh, ®iÖn, h¬i n-íc…c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. LËp kÕ ho¹ch vÒ ph-¬ng ¸n ®Çu t- theo chiÒu s©u. Phßng Nguyªn liÖu: Cã chøc n¨ng tham m-u, gióp viÖc Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c nguyªn liÖu thuèc l¸ theo yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. LËp kÕ ho¹ch, ký kÕt hîp ®ång mua nguyªn liÖu. Qu¶n lý nguyªn liÖu tån kho, tæ chøc b¶o qu¶n nhËp xuÊt theo quy ®Þnh. Phßng Kü thuËt C«ng nghÖ: Cã chøc n¨ng gióp viÖc Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kü thuËt s¶n xuÊt cña C«ng ty. Nghiªn cøu phèi chÕ s¶n phÈm míi c¶ vÒ néi dung vµ h×nh thøc bao b× phï hîp víi thÞ hiÕu, thÞ tr-êng tõng vïng. §ång thêi qu¶n lý qu c«ng nghÖ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹i C«ng ty. Phßng KCS: Thùc hiÖn chøc n¨ng gióp viÖc Gi¸m ®èc vÒ viÖc qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm. KiÓm tra, gi¸m s¸t vÒ chÊt l-îng nguyªn vËt liÖu, vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm trªn tõng c«ng ®o¹n, trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt, ph¸t hiÖn sai sãt b¸o c¸o ®Ó Gi¸m ®èc chØ thÞ kh¾c phôc. Phßng Tiªu thô: Tham m-u Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Theo dâi t×nh h×nh tiªu thô tõng vïng, miÒn d©n c-, kÕt hîp víi Phßng ThÞ tr-êng më réng diÖn tiªu thô. Phßng ThÞ tr-êng: Thùc hiÖn chøc n¨ng tham m-u gióp viÖc l·nh ®¹o C«ng ty vÒ c«ng t¸c thÞ tr-êng vµ chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc. Theo dâi, ph©n tÝch diÔn biÕn thÞ tr-êng qua bé phËn nghiªn cøu thÞ tr-êng, tiÕp thÞ, ®¹i lý. So¹n th¶o vµ ®Ò ra c¸c ch-¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, chiÕn l-îc nh»m më réng thÞ tr-êng tiªu thô. C«ng ty ®· s¾p xÕp ®-îc hÖ thèng qu¶n lý theo h-íng gän nhÑ vµ khoa häc, lo¹i trõ tèi ®a sù d«i thõa cña c¸c bé phËn, chi phÝ gi¸n tiÕp. C¬ cÊu nµy ®-îc chuyªn m«n ho¸ ®Õn tõng phßng ban, ph©n x-ëng, tæ ®éi. NÕu mét bé phËn kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh, hoÆc cã sù sai sãt trong c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt th× sÏ ¶nh h-ëng tíi kÕt qu¶ chung cña c¸c bé phËn dÉn ®Õn sù 5 Vò ThÞ Thanh Nhµn MSV03D.02969- Líp 812 B¸o c¸o thùc tËp ®ßi hái tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña tõng bé phËn. MÆt kh¸c, kiÓu c¬ cÊu tæ chøc nµy võa ph¸t huy n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸c bé phËn chøc n¨ng, võa ®¶m b¶o quyÒn chØ huy cña hÖ thèng trùc tuyÕn t¹i C«ng ty. Vò ThÞ Thanh Nhµn 6 MSV03D.02969- Líp 812 B¸o c¸o thùc tËp II. C¸c nguån lùc vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty 1. C¸c nguån lùc cña C«ng ty 1.1 Tµi chÝnh C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long hay cßn gäi lµ c«ng ty TNHH 1 thµnh viªn lµ 1 doanh nghiÖp nhµ n-íc. Nguån vèn chñ së h÷u cña C«ng ty lu«n chiÕm trªn 60% trong nh÷ng n¨m qua. Qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy quy m« vèn cña C«ng ty trong 3 n¨m qua t¨ng víi nhÞp ®é ®Òu ®Æn, n¨m sau t¨ng h¬n n¨m tr-íc. N¨m 2005, t¨ng 3,162 tû ®ång t-¬ng øng t¨ng 2,828% so víi n¨m 2004. N¨m 2006, t¨ng 2,802 tû ®ång, t-¬ng øng 2,44% so víi n¨m 2005. C«ng ty lu«n gi÷ c¬ cÊu vèn ë møc æn ®Þnh, TSL§/TSC§ lµ 30/70. §©y lµ kÕt cÊu vèn t-¬ng ®èi hîp lý vµ an toµn ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thuèc l¸ trong t×nh h×nh hiÖn nay. B¶ng sè liÖu trªn cho thÊy qui m« vèn cña C«ng ty trong 3 n¨m qua t¨ng víi nhÞp ®é ®Òu ®Æn, n¨m sau t¨ng h¬n n¨m tr-íc: n¨m 2005, vèn cè ®Þnh lµ 82,758 tû ®ång, t¨ng 4,15% so víi n¨m 2003 vµ t¨ng 3,32% so víi n¨m 2004. Qui m« vèn l-u ®éng t¨ng chËm h¬n so víi vèn cè ®Þnh, n¨m 2005 chØ t¨ng 2,55% so víi n¨m 2003 vµ 1,58% so víi n¨m 2004. Vèn tù bæ sung t¨ng lªn qua c¸c n¨m thÓ hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty lµ cã hiÖu qu¶. C«ng ty ®· chñ ®éng ®-îc nguån vèn cho kinh doanh vµ më réng s¶n xuÊt, gi¶m g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc, gi¶m ®-îc chi phÝ vµ sù phô thuéc vµo bªn ngoµi. C«ng ty khai th¸c nguån vèn b»ng c¸ch chñ yÕu lµ sö dông vèn chñ së h÷u, t¨ng c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép… Tæng vèn n¨m 2005 lµ 115 tû ®ång, vèn chñ së h÷u lµ 77,28 tû ®ång, chiÕm 67,23%. Tû lÖ nµy cho thÊy C«ng ty cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh æn ®Þnh, ®éc lËp tù chñ vÒ vèn cao, Ýt lÖ thuéc vµo Tæng C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c. B¶ng 1: C¬ cÊu vèn cña C«ng ty qua 3 n¨m 2004 - 2006 §¬n vÞ: Tû ®ång N¨m 2004 111,8 Tû träng (%) 100 62,17 49,63 31,7 80,1 Sè l-îng Tæng vèn Chia theo SH - Vèn chñ SH - Vèn vay Chia theo tchÊt - Vèn cè ®Þnh -Vèn l-u ®éng N¨m 2005 So s¸nh t¨ng, gi¶m 05/04 So s¸nh t¨ng, gi¶m 06/05 117,76 Tû träng (%) 100 Sè tuyÖt ®èi 3,16 2,83 Sè tuyÖt ®èi 2,8 2,44 N¨m 2006 115 Tû träng (%) 100 55,61 44,39 77,28 37,72 67,22 32,78 78,49 39,27 66,65 33,35 15,11 -11,91 24,30 -27,29 1,21 1,55 1,56 4,11 28,36 71,64 32,24 82,76 28 72 33,8 83,96 28,7 71,3 0,54 2,66 1,70 3,32 1,56 1,2 4,84 1,45 Sè l-îng Sè l-îng % Nguån: Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n Vò ThÞ Thanh Nhµn 7 MSV 03D.02969 - Líp 812 % B¸o c¸o thùc tËp 1.2 Nh©n lùc Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long lu«n coi träng yÕu tè con ng-êi. Con ng-êi lao ®éng cã tri thøc, ®-îc ch¨m lo chu ®¸o sÏ quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i trong s¶n xuÊt, trong ®Çu t- ®æi míi c«ng nghÖ. Trong c«ng t¸c quy ho¹ch vµ x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, l·nh ®¹o C«ng ty lu«n chó träng tíi tiªu chÝ tr×nh ®é. §©y chÝnh lµ tÇm nh×n vÒ sù ph¸t triÓn l©u dµi vµ bÒn v÷ng cña C«ng ty. HiÖn nay, tæng sè lao ®éng cña C«ng ty lµ 1.244 ng-êi, ®-îc chia lµm 2 bé phËn: - C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cã 852 ng-êi, chiÕm 68,5%; - C¸n bé qu¶n lý, nh©n viªn nghiÖp vô cã 392 ng-êi, chiÕm kho¶ng 31,5%. NhËn xÐt: nh×n chung, C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long lµ mét c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é cao, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. Hà ng n¨m, toµn C«ng ty cã hµng ngh×n s¸ng kiÕn ®Ó gióp tiÕt kiÖm chi phÝ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, trong ®ã kho¶ng mét phÇn n¨m ý kiÕn ®-îc ¸p dông ®· gióp C«ng ty tiÕt kiÖm ®-îc hµng tû ®ång. Tuy nhiªn, do ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty míi ®-îc tiÕp tôc l¹i trong 5 n¨m gÇn ®©y nªn c¸n bé nghiªn cøu thÞ tr-êng, ®Æc biÖt lµ thÞ tr-êng xuÊt khÈu cßn thiÕu c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng. B¶ng 2: C¬ cÊu nh©n lùc cña C«ng ty qua 3 n¨m 2004 - 2006 §¬n vÞ: ng-êi N¨m 2004 1.097 Tû träng (%) 100 380 717 N¨m 2006 1.169 Tû träng (%) 100 34,64 65,36 438 731 119 10,86 281 697 Sè l-îng Tæng sè lao ®éng Ph©n theo giíi tÝnh - Nam - N÷ Ph©n theo tr×nh ®é - §¹i häc vµ trªn ®¹i häc - Cao ®¼ng vµ trung cÊp - PTTH hoÆc trung häc c¬ së N¨m 2005 So s¸nh t¨ng, gi¶m 05/04 Sè tuyÖt % ®èi 72 6,56 So s¸nh t¨ng, gi¶m 06/05 Sè tuyÖt % ®èi 75 6,42 1244 Tû träng (%) 100 37,47 62,53 468 776 37,62 62,38 58 14 15,26 1,95 30 45 6,85 6,16 122 9,59 132 10,6 3 2,52 10 8,19 25,61 297 25,40 327 26,28 16 5,69 30 10,10 63,53 750 65,01 858 63,12 53 7,6 108 14,4 Sè l-îng Sè l-îng Nguån: Phßng Tæ chøc – Lao ®éng – TiÒn l-¬ng 1.3 C¬ së vËt chÊt kü thuËt Trong nhiÒu n¨m qua, c«ng t¸c ®Çu t- khoa häc c«ng nghÖ cña C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long tiÕp tôc ®-îc ®Èy m¹nh. Hµng chôc lo¹i m¸y mãc míi ®-îc bæ sung. Cã thÓ thÊy qua b¶ng thèng kª sau: Vò ThÞ Thanh Nhµn 8 MSV 03D.02969 - Líp 812 B¸o c¸o thùc tËp B¶ng 3: Thèng kª m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty N¨m ®-a C«ng Sè l-îng vµo s¶n Tªn m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c ho¹t ®éng ®Çu tsuÊt §¬n vÞ (c¸i) xuÊt thiÕt kÕ 1993 HÖ thèng ®iÒu hoµ: M¸y DAIKIN FR40J 5 Lµ h¬i T©y §øc 2 4,6 TÊn/giê M¸y nÐn khÝ 2 10 cm2/phót HÖ thèng ®iÖn D©y chuyÒn sîi Trung Quèc 1 3000 Kg sîi/giê D©y chuyÒn s¶n xuÊt thuèc l¸ Dunhill 1994 M¸y ®ãng tót bao cøng L¾p ®Æt hÖ thèng nåi h¬i L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÒu hoµ cho kho thµnh phÈm 2001 M¸y nÐn khÝ 1 M¸y Ðp sîi 6 2002 Trung tu, ®¹i tu l¹i tÊt c¶ c¸c m¸y chÕ biÕn sîi ChÕ t¹o m¸y c¾t, in logo 2003 L¾p ®Æt thiÕt bÞ nÐn khÝ Thi c«ng míi ®-êng d©y ®iÖn cho ph©n x-ëng c¬ ®iÖn 2004 D©y chuyÒn ®ãng bao 10 ®iÕu ®ång bé 1 M¸y c¾t bãng kÝnh HÖ thèng b¨ng t¶i rung cho ph©n x-ëng sîi 1 M¸y biÕn ¸p c«ng suÊt lín D©y chuyÒn m¸y ®ãng tói bãng kÝnh 2005 Söa ch÷a b¶o d-ìng 105 h¹ng môc t¹i c¸c 2 x-ëng s¶n xuÊt chÝnh D©y chuyÒn ®ãng bao 10 ®iÕu ®ång bé Nguån: Phßng Kü thuËt C«ng nghÖ ChiÕn l-îc ®Çu t- chiÒu s©u ®-îc thùc hiÖn víi ph-¬ng ch©m: §Çu t®óng h-íng, cã träng ®iÓm, ®¹t ®-îc hiÖu qu¶, phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr-êng vµ ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn, kh¶ n¨ng tµi chÝnh còng nh- tr×nh ®é qu¶n lý cña ®¬n vÞ. §Çu t- ®i ®«i víi viÖc qu¶n lý, b¶o d-ìng söa ch÷a, chÕ t¹o thiÕt bÞ theo kÕ ho¹ch phôc vô tèt nhÊt yªu cÇu cña s¶n xuÊt. NhËn xÐt: C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long ®· x¸c ®Þnh h-íng ®i ®óng ®¾n trong c«ng t¸c ®æi míi c¬ së vËt chÊt kü thuËt. X¸c ®Þnh ®-îc chÝnh x¸c c¸c yªu cÇu, vÊn ®Ò quan träng cña mét c«ng ty s¶n xuÊt thuèc l¸ lµ ®i vµo n©ng cao chÊt l-îng thuèc b»ng viÖc c¶i tiÕn, ®Çu t- vµo d©y chuyÒn s¶n xuÊt sîi mét yÕu tè then chèt. ViÖc ®Çu t- cã sù häc hái, tÝnh to¸n ë c¸c quèc gia cã nÒn khoa häc cao vµ b»ng tinh thÇn s¸ng t¹o cña chÝnh nh÷ng c¸n bé mµ ®· cã thÓ c¶i tiÕn, tiÕt kiÖm hµng chôc triÖu USD cho C«ng ty. §Æc biÖt, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nh÷ng m¸y mãc ®-îc ®-a vµo ho¹t ®éng ®Òu lµ nh÷ng m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Ó s¶n xuÊt thuèc l¸ phôc vô xuÊt khÈu. §©y lµ b-íc ®i m¹nh d¹n vµ ®óng ®¾n. Vò ThÞ Thanh Nhµn 9 MSV 03D.02969 - Líp 812 B¸o c¸o thùc tËp Tuy nhiªn, h¹n chÕ cã thÓ thÊy ®ã lµ viÖc ®-a ra vµ thay ®æi nhiÒu mÉu m· cña c¸c thuèc lµm viÖc c¶i tiÕn vµ thay thÕ m¸y mãc phøc t¹p, tèn kÐm. Ngoµi ra, viÖc ®-a nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ míi vµo ®Ó s¶n xuÊt phôc vô cho c«ng t¸c xuÊt khÈu chñ yÕu lµ s¶n xuÊt thuèc bao 10 ®iÕu nªn gi¸ trÞ c«ng nghiÖp ch-a cao. 2. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tõ 2004-2006 MÆc dï kinh tÕ thÞ tr-êng cã nhiÒu biÕn ®éng khã kh¨n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, nh-ng nhê sù phÊn ®Êu nç lùc hÕt m×nh cña Ban l·nh ®¹o còng nh- toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, nªn trong 5 n¨m gÇn ®©y C«ng ty lu«n hoµn thµnh tèt c¸c chØ tiªu mµ Tæng C«ng ty giao cho, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c môc tiªu kinh tÕ – x· héi. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®-îc thÓ hiÖn mét c¸ch kh¸i qu¸t trong b¶ng 4. Trong xu thÕ héi nhËp cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu, sù c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng ngµy cµng gay g¾t, c¸c s¶n phÈm thuèc l¸ nhËp lËu, hµng gi¶, hµng nh¸i vÉn lµ mét yÕu tè th-êng xuyªn g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm…C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long vÉn lu«n t×m c¸ch c¶i tiÕn mÉu m·, gi÷ v÷ng chÊt l-îng hµng ho¸ nh»m ®¶m b¶o vµ gi÷ v÷ng th-¬ng hiÖu trªn thÞ tr-êng, tiÕp tôc ph¸t triÓn, ®ãng gãp tÝch cùc vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng ng-êi lao ®éng trong C«ng ty vµ tham gia tÝch cùc c¸c c«ng t¸c x· héi. Trong 3 n¨m (2004 - 2006), C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long vÉn gi÷ ®-îc nhÞp ®é s¶n xuÊt, ph¸t triÓn mét c¸ch bÒn v÷ng: S¶n l-îng cña C«ng ty t¨ng gÇn gÊp ®«i, xuÊt khÈu thuèc l¸ bao t¨ng gÇn 6 lÇn, nép ng©n s¸ch t¨ng 1,5 lÇn, lîi nhuËn t¨ng h¬n 1,65 lÇn. §êi sèng cña ng-êi lao ®éng ®-îc ®¶m b¶o vµ kh«ng ngõng n©ng cao. §©y lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó C«ng ty tiÕp tôc thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m tiÕp theo mét c¸ch hiÖu qu¶. Cã thÓ nãi, C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long ®· nç lùc v-ît qua nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, hoµn thµnh tèt c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt, s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao. MÆc dï kh«ng më réng quy m« s¶n xuÊt nh-ng b»ng chiÕn l-îc ®Çu t- chiÒu s©u víi nhiÒu thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nªn sù ph¸t triÓn cña C«ng ty trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®· ®¹t ®-îc tÝnh bÒn v÷ng vµ trë thµnh doanh nghiÖp hµng ®Çu cña Tæng C«ng ty Thuèc l¸ ViÖt Nam. C¸c s¶n phÈm cña C«ng ty ®· xuÊt khÈu tíi nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi vµ th-¬ng hiÖu thuèc l¸ Th¨ng Long ®· trë thµnh mét th-¬ng hiÖu m¹nh trªn thÞ tr-êng, ®¸p øng ®-îc thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng trong n-íc vµ n-íc ngoµi. Vò ThÞ Thanh Nhµn 10 MSV 03D.02969 - Líp 812 B¸o c¸o thùc tËp PhÇn II Thùc tr¹ng chÊt l-îng s¶n phÈm cña C«ng ty Thuèc l¸ th¨ng long I. Quy tr×nh c«ng nghÖ vµ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l-îng s¶n phÈm 1. Quy tr×nh c«ng nghÖ S¬ ®å 2: Quy tr×nh s¶n xuÊt thuèc l¸. Nguyªn liÖu ChuÈn bÞ NL HÊp ch©n kh«ng C¾t ngän phèi trén Lµm Èm l¸ ®· c¾t ngän §¸nh l¸, t¸ch cuéng Lµm Èm ngän l¸ Thïng tr÷, ñ l¸ Gia liÖu Th¸i l¸ Th¸i cuéng HÊp, Ðp cuéng Thïng ñ cuéng DÞu cuéng SÊy sîi Tr-¬ng në cuéng SÊy sîi cuéng Ph©n ly sîi cuéng Thïng tr÷ sîi cuéng Cuèn ®iÕu §ãng bao Phèi trén sîi l¸, sîi cuéng Phun h-¬ng §ãng tót Thïng tr÷ sîi Kho TP Vò ThÞ Thanh Nhµn 11 §ãng kiÖn MSV 03D.02969 - Líp 812 B¸o c¸o thùc tËp Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thuèc l¸, chÕ biÕn sîi lµ mét c«ng ®o¹n hÕt søc quan träng. §Ó cã ®-îc sîi thµnh phÈm cho quy tr×nh s¶n xuÊt thuèc l¸, thuèc l¸ ban ®Çu ph¶i tr¶i qua mét quy tr×nh chÕ biÕn hÕt søc phøc t¹p. Quy tr×nh chÕ biÕn nµy ®ßi hái ph¶i ®¶m b¶o mïi vÞ, ®é nÆng, mµu s¾c cña sîi thuèc l¸. V× vËy mµ s¶n phÈm thuèc l¸ cã chÊt l-îng cao hay thÊp phô thuéc rÊt lín vµo c«ng ®o¹n nµy. N¨m 1994 Nhµ m¸y ®· x©y dùng thµnh c«ng d©y chuyÒn chÕ biÕn sîi, hµng n¨m ®· tiÕt kiÖm cho Nhµ m¸y hµng chôc tû ®ång, cuéng thuèc bÞ lo¹i bá ®· ®-îc tËn dông triÖt ®Ó, ®ång thêi gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt, h¹n chÕ ®-îc « nhiÔm m«i tr-êng. 2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l-îng s¶n phÈm 2.1. ChØ tiªu kü thuËt  ChØ tiªu vËt lý: + Cì sîi + ChiÒu dµi chung cña ®iÕu thuèc Trong ®ã: ChiÒu dµi phÇn chøa thuèc ChiÒu dµi phÇn ®Çu läc ChiÒu dµi phÇn giÊy s¸p + Chu vi ®iÕu + HiÖu c¸ch mÐp s¸p + §é Èm sîi trong ®iÕu + Hµm l-îng bôi trong sîi + Tû lÖ bong hå + §é rç ®Çu + Khèi l-îng 20 ®iÕu  ChØ tiªu ho¸ häc + T¹p chÊt v« c¬ + Hµm l-îng tar/®iÕu + Hµm l-îng Nicotin/®iÕu 2.2. ChØ tiªu c¶m quan + H-¬ng + KhÈu vÞ + §é nÆng + §é ch¸y + Mµu s¾c + H×nh d¹ng bªn ngoµi. §©y lµ chØ tiªu chung ¸p dông cho 31 m¸c thuèc ë C«ng ty. Cßn ë mçi m¸c thuèc, c¸c chØ tiªu nµy l¹i cã nh÷ng quy ®Þnh riªng. §Ó lµm râ h¬n, em xin lÊy vÝ dô: ChØ tiªu kü thuËt vµ chØ tiªu c¶m quan ë Thuèc l¸ M bao mÒm vµ thuèc l¸ Tam §¶o. Vò ThÞ Thanh Nhµn 12 MSV 03D.02969 - Líp 812 B¸o c¸o thùc tËp II. Thùc tr¹ng chÊt l-îng s¶n phÈm cña c«ng ty 1. KÕt qu¶ thùc hiÖn môc tiªu chÊt l-îng n¨m 2006 N¨m 2006, C«ng ty ®· thùc hiÖn ®¹t c¸c môc tiªu ®Æt ra. B¶ng 7: KÕt qu¶ thùc hiÖn môc tiªu chÊt l-îng cña C«ng ty n¨m 2006 Sè TT ChØ tiªu Thùc Thùc hiÖn hiÖn n¨m n¨m 2006 2005 Tû lÖ thuèc mèc sau b¶o qu¶n (% nguyªn liÖu b¶o qu¶n) Tû lÖ s¶n phÈm thu håi vÒ (% 2 s¶n phÈm b¸n hµng) Chi phÝ s¶n phÈm sai háng (tû 3 ®ång) 4 Sè s¸ng kiÕn c¶i tiÕn Thêi gian ngõng m¸y söa ch÷a 5 (% thêi gian m¸y s¶n xuÊt) 6 Doanh thu (tû ®ång) ThÞ phÇn (% tæng s¶n l-îng toµn 8 ngµnh) N¨ng suÊt lao ®éng theo s¶n 9 phÈm (bao/ng-êi) N¨ng suÊt lao ®éng theo doanh 10 thu (triÖu ®ång/ng-êi) 1 Chªnh lÖch So s¸nh 06/05 (%) 1,8 0,79 - 1,01 -56,11 0,2 0,043 - 0,157 -78,5 5,124 3,856 - 1,268 -24,75 29 33 +5 17,24 2,81 2,50 - 0,31 -11,03 909,520 953,030 + 43,510 4,78 7,50 7,80 + 0,3 4 211.837 229.484 +17.647 8,33 555,133 597, 250 + 33,717 6,07 Nguån: Phßng KCS Còng gièng nh- c¸c s¶n phÈm thùc phÈm kh¸c, chÊt l-îng s¶n phÈm thuèc l¸ ®-îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸c chØ tiªu c¶m quan. - HÖ sè chÊt l-îng - Ka Ta cã s¬ ®å:  C¸c thuéc tÝnh S¶n phÈm L-îng ho¸  C¸c chØ tiªu ChÊt l-îng s¶n phÈm Hµm biÓu thÞ chÊt l-îng s¶n phÈm: Qs = f (Ci, Vi) víi i = 1, 2,... n Trong ®ã: + Träng sè Vi: lµ tÇm quan träng cña chØ tiªu thø i - møc ®é quan t©m cña kh¸ch hµng. + Ci: biÓu thÞ gi¸ trÞ cña chØ tiªu chÊt l-îng thø i cña s¶n phÈm. + n: lµ sè l-îng c¸c chØ tiªu cña s¶n phÈm ®-îc chän ®¸nh gi¸. Hay: Vò ThÞ Thanh Nhµn 13 MSV 03D.02969 - Líp 812 B¸o c¸o thùc tËp Ks =  (Ci, Vi) /Vi víi i = 1, 2,... n - Møc chÊt l-îng- Mq + Mq cßn gäi lµ møc ®é phï hîp cña s¶n phÈm ®èi víi thÞ tr-êng, ®-îc tÝnh b»ng c¸ch so s¸nh gi÷a hÖ sè chÊt l-îng s¶n phÈm tho¶ m·n (Kasp) vµ hÖ sè chÊt l-îng theo nhu cÇu - chuÈn (Kanc). Mq cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng tû sè: Mq = Kasp/Kanc + Møc chÊt l-îng cña tõng s¶n phÈm j:  CiVi Mq =  CoiVi Coi: lµ gi¸ trÞ chØ tiªu chÊt l-îng thø i cña s¶n phÈm theo nhu cÇu (chuÈn) + Møc chÊt l-îng cña nhiÒu s¶n phÈm cña hÖ thèng s: Gj Mqs =  (Mqi Bj) víi Bj =  Gj Trong ®ã: Bj: lµ % doanh sè cña s¶n phÈm thø j trong tæng sè s¶n phÈm cña C«ng ty. Gj: lµ doanh sè cña s¶n phÈm cña s¶n phÈm thø j trong tæng sè s¶n phÈm cña c«ng ty. §¸nh gi¸: NÕu Mq = 1 th× chÊt l-îng cao. NÕu Mq < 1 th× chÊt l-îng ch-a ®¶m b¶o, cÇn ph©n tÝch vµ cã biÖn ph¸p. Vò ThÞ Thanh Nhµn 14 MSV 03D.02969 - Líp 812 B¸o c¸o thùc tËp Th«ng qua kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu c¶m quan vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2006, chÊt l-îng ®-îc l-îng ho¸ qua mét sè chØ tiªu sau: B¶ng 9: C¸c chØ tiªu l-îng ho¸: hÖ sè vµ møc chÊt l-îng tõng s¶n phÈm n¨m 2006 ChØ tiªu l-îng ho¸ (Vi= 5, CoiVi = 50) Bao mÒm Bao cøng M¸c thuèc Sapa Viland ®á Viland Tam §¶o Hång Hµ MN Sapa ®á Hoµn KiÕm Sapa nói Phï §æng Xu©n Míi Th¨ng Long hép Hµ Néi Hång Hµ Phï §æng dÑt Viland menthol Sapa menthol §iÖn Biªn §L §iÖn Biªn 70 Th¨ng Long Thñ §« Sapa M §èng §a 85 §. Biªn §L ®á H. KiÕm menthol M menthol H¹ Long menthol  CiVi Ka =  C o i V / i  V i Mq = CiVi/CoiVi 29,24 29,76 32,56 29,78 35,60 28,16 36,38 29,58 35,30 36,78 38,18 37,56 37,23 36,85 28,75 29,94 28,71 26,78 31,90 29,90 28,67 31,01 26,41 27,06 29,36 29,76 28,01 5,85 5,95 6,51 5,96 7,12 5,63 7,28 5,92 7,06 7,36 7,64 7,51 7,45 7,35 5,75 5,99 5,74 5,36 6,38 5,98 5,73 6,20 5,28 5,41 5,87 5,95 5,60 0,58 0,60 0,65 0,60 0,71 0,56 0,73 0,59 0,71 0,74 0,76 0,75 0,74 0,74 0,58 0,60 0,57 0,54 0,64 0,60 0,57 0,62 0,53 0,54 0,59 0,60 0,56 Nguån: Phßng KCS - Kh«ng cã s¶n phÈm ®¹t chÊt l-îng tèt. - 8/27 s¶n phÈm ®¹t chÊt l-îng kh¸. - 19/27 s¶n phÈm ®¹t chÊt l-îng trung b×nh. Vò ThÞ Thanh Nhµn 15 MSV 03D.02969 - Líp 812 B¸o c¸o thùc tËp Víi møc chÊt l-îng c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty Mqs = 0,602 cho thÊy sù phï hîp cña chÊt l-îng víi nhu cÇu kh¸ch hµng ch-a cao. B¶ng 11: Tû lÖ % phÕ phÈm th¶i ra trong qu¸ tr×nh cuèn ®iÕu n¨m 2006 Th¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 2005 S¶n phÈm Bao mÒm Sîi thu Sîi giao Tû lÖ håi (kg) (%) (kg) 240.343 9.214 3,83 125.827 4.797 3,81 197.490 7.954 4,02 193.860 5.913,5 3,05 188.873 5.441 2,88 197.047 5.593 2,83 173.323 4.705 2,71 160.965 4.425 2,74 167.046 4.162 2,49 228.268 5.037 2,20 268.381 8.323 3,10 197.132 7.157 3,63 2.338.555 72.721,5 3,10 2.239.643 88.673 3,95 S¶n phÈm Bao cøng Sîi thu Sîi giao Tû lÖ håi (kg) (%) (kg) 115.761 2.016 1,74 86.969 1.477 1,69 74.704 1.259 1,68 132.396 2.132 1,61 87.071 1.440 1,65 119.480 1.801 1,50 192.111 2.114 1,10 164.925 2.499 1,51 159.982 2.296 1,43 106.470 975 0,91 99.320 1.588,1 1,59 102.003 1.808,6 1,77 1.441.192 21.405,7 1,48 1.006.877 16.516 1,64 Tæng chung c¸c s¶n phÈm Sîi thu Sîi giao Tû lÖ håi (kg) (%) (kg) 356.104 11.230 3,15 212.796 6.274 2,94 272.194 9.213 3,38 326.256 8.045,5 2,46 275.944 6.881 2,49 316.527 7.394 2,33 365.434 6.819 1,86 325.890 6.924 2,12 327.028 6.458 1,97 334.738 6.012 1,79 367.701 9.911,1 2,69 299.135 8.965,6 2,99 3.779747 94.127,2 2,49 3.246.520 105.189 3,24 Nguån: Phßng KCS BiÓu ®å kiÓm so¸t phÇn tr¨m rç ®Çu 3.5 3 2.5 UCL CL % rç ®Çu LCL 2 1.5 1 0.5 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1 0 Trong ®ã: UCL: giíi h¹n trªn ®Þnh møc % rç ®Çu LCL: giíi h¹n d-íi ®Þnh møc % rç ®Çu CL: møc trung b×nh ®Þnh møc % rç ®Çu Vò ThÞ Thanh Nhµn 16 MSV 03D.02969 - Líp 812 B¸o c¸o thùc tËp Nh×n chung tÊt c¶ s¶n phÈm bao cøng n¨m 2006 ®Òu ®¹t chÊt l-îng kÕ ho¹ch. Trong ®ã cã 8 m¸c thuèc ®¹t chÊt l-îng kh¸, vµ 8 m¸c thuèc ®¹t chÊt l-îng trung b×nh. TÊt c¶ c¸c m¸c thuèc ë s¶n phÈm bao mÒm ®Òu ®¹t chÊt l-îng kÕ ho¹ch ë møc chÊt l-îng trung b×nh, kh«ng cã m¸c thuèc nµo ®¹t chÊt l-îng kh¸. HiÖn t¹i m«i tr-êng x· héi cã nhiÒu thay ®æi, d©n trÝ t¨ng, nhu cÇu tiªu dïng chó träng nhiÒu tíi chÊt l-îng s¶n phÈm. MÆc dï C«ng ty ®· cã nhiÒu lo¹i s¶n phÈm víi kiÓu d¸ng bao b×, chÊt l-îng kh¸c nhau song chñ yÕu míi chØ ®¸p øng ®-îc cho tÇng líp lao ®éng b×nh d©n. + KÕt qu¶ thùc hiÖn cho thÊy tiªu thô s¶n phÈm s¶n l-îng n©ng lªn vµ c¸c khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm kh«ng phï hîp gi¶m ®i ®¸ng kÓ. Víi 34 chñng lo¹i m¸c thuèc còng ®em l¹i tÝnh n¨ng ®éng cho s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng song ®©y còng lµ mét vÊn ®Ò ®-îc ®Æt ra cho C«ng ty: viÖc kinh doanh cã ®¹t hiÖu qu¶ hay kh«ng. VÊn ®Ò -u tiªn ®èi víi chiÕn l-îc ph¸t triÓn s¶n phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®-îc ®Æt ra nh- thÕ nµo. + HiÖn t¹i s¶n phÈm thuèc l¸ ®iÕu cã chÊt l-îng cao chñ yÕu thuéc vÒ c¸c c«ng ty ®Þa ph-¬ng cã liªn doanh víi n-íc ngoµi vµ c¸c c«ng ty thuéc Tæng C«ng ty s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu sîi nhËp cña BAT. S¶n phÈm cña C«ng ty tuyÖt ®¹i ®a sè cã møc chÊt l-îng thÊp (theo ®Þnh møc cña Tæng C«ng ty). * Nguyªn nh©n ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng thuèc l¸ ®iÕu ChÊt l-îng thuèc l¸ ®iÕu bÞ ¶nh h-ëng bëi nhiÒu nguyªn nh©n nh-: con ng-êi, ph-¬ng ph¸p, m¸y mãc, nguyªn liÖu hay m«i tr-êng. T¹i C«ng ty mét bé phËn c«ng nh©n cßn trÎ vµ thiÕu kinh nghiÖm ®· dÉn ®Õn tû lÖ chÊt l-îng thuèc kÐm cßn cao, bªn c¹nh ®ã m¸y mãc cò kü, kh«ng ®ång bé còng lµm gi¶m chÊt l-îng ®iÕu thuèc. MÆt kh¸c chÊt l-îng nguyªn liÖu vµ m«i tr-êng còng ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn chÊt l-îng thuèc l¸ ®iÕu: nguyªn liÖu kÐm sÏ lµm cho chÊt l-îng thuèc kÐm vµ ng-îc l¹i; ®é Èm, ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é kh«ng ®¶m b¶o trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n thuèc sÏ lµm chÊt l-îng thuèc bÞ gi¶m. Vò ThÞ Thanh Nhµn MSV 03D.02969 - Líp 812 B¸o c¸o thùc tËp S¬ ®å 3: M« h×nh biÓu ®å nh©n qu¶ chÊt l-îng ®iÕu thuèc Con ng-êi Ph-¬ng ph¸p M¸y mãc So s¸nh §µo t¹o Tay nghÒ M¸y ®o Møc ®é hiÖn ®¹i Cuèn m¸y Kinh nghiÖm Tr×nh ®é B¶o d-ìng Thñ c«ng Söa ch÷a Th¸i ®é C¶m quan ChÊt l-îng ®iÕu thuèc L¸ thuèc l¸ NhiÖt ®é CL sîi ¸nh s¸ng H-¬ng liÖu Keo d¸n §é Èm Mùc in Nguyªn vËt liÖu M«i tr-êng + §é th«ng tho¸ng lµ chØ tiªu quan träng nhÊt cña chÊt l-îng s¶n phÈm thuèc l¸ ®iÕu. + C¸c yÕu tè liªn quan ®Õn ®é th«ng tho¸ng lµ: S¬ ®å 4: BiÓu ®å c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn ®é th«ng tho¸ng ChÕ ®é b¶o d-ìng, söa ch÷a Chu vi ®iÕu Ph©n bæ sîi trong ®iÕu Khèi l-îng sîi trong ®iÕu M¸y mãc thiÕt bÞ ChiÒu dµi ®iÕu Møc ®é hiÖn ®¹i §é th«ng tho¸ng KÕt cÊu §é xèp Thuû phÇn ChÊt l-îng sîi Vò ThÞ Thanh Nhµn §é gi¶m ¸p cña ®Çu läc §é thÊu khÝ giÊy VËt tphô liÖu C¶m quan KiÓm so¸t Phßng thÝ nghiÖm Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra MSV 03D.02969 - Líp 812 B¸o c¸o thùc tËp + Qua thùc tÕ s¶n xuÊt vµ thèng kª ®· chØ ra muèn ®¹t ®-îc chØ tiªu chÊt l-îng ®é th«ng tho¸ng vµ sö dông nguyªn liÖu hîp lý nhÊt tr-íc tiªn ta ph¶i kiÓm tra ng¨n ngõa tõ khèi l-îng sîi ®iÕu thuèc ®Ó ®-a ra biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. 2. §¸nh gi¸ 2.1 MÆt ®-îc VÒ chÊt l-îng s¶n phÈm, nhê cã sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty nªn so víi tr-íc ®©y s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ. Cô thÓ lµ s¶n phÈm cña C«ng ty lµm ra lu«n ®¹t tiªu chuÈn cña ngµnh thuèc l¸, qua ®ã ngµy cµng më réng ®-îc thÞ phÇn. S¶n phÈm ngµy cµng cã chÊt l-îng nªn s¶n xuÊt ra ®Õn ®©u tiªu thô hÕt ®Õn ®Êy, kh«ng x¶y ra bÊt cø t×nh tr¹ng ø ®äng nµo trong s¶n xuÊt. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l-îng, trong thêi gian qua C«ng ty ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng ®Ó c¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, cô thÓ lµ: - Kh«ng ngõng c¶i tiÕn thiÕt bÞ c«ng nghÖ: C«ng ty ®· m¹nh d¹n thay thÕ mét sè m¸y mãc cò l©u ®êi, ®Çu t- nh÷ng m¸y mãc tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i. - Ph¸t huy c¸c s¸ng kiÕn kü thuËt mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. - Quan t©m ®Õn vÊn ®Ò gi¸o dôc, ®µo t¹o cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn. §©y chÝnh lµ mét phÇn thiÕt yÕu trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn. 2.2 H¹n chÕ Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®-îc, C«ng ty vÉn cßn mét sè tån t¹i nh-: - VÉn cßn hiÖn t-îng s¶n phÈm háng do h-¬ng liÖu pha trén kh«ng tèt; khi s¶n phÈm kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ®Ó tiªu thô sÏ g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty. - Ng-êi lao ®éng tuy cã tr×nh ®é ®ång ®Òu song t¸c phong chÊp hµnh kü thuËt c«ng nghÖ cña mét sè bé phËn ch-a cao nªn ch-a lµm trßn tr¸ch nhiÖm. - Tuæi lao ®éng b×nh qu©n cña C«ng ty tuy ®· gi¶m nhiÒu nh-ng vÉn cßn t-¬ng ®èi cao, ®iÒu nµy sÏ h¹n chÕ Ýt nhiÒu ®Õn søc khoÎ vµ tr×nh ®é nhËn thøc, qua ®ã g©y khã kh¨n trong viÖc theo kÞp nh÷ng ®ßi hái cña mét nÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. - Trang thiÕt bÞ ®· ®-îc c¶i tiÕn nh-ng vÉn ch-a ®ång bé, nhiÒu m¸y mãc cò vÉn ®-îc sö dông tõ khi thµnh lËp Nhµ m¸y. - C«ng ty vÉn ch-a tuyªn truyÒn réng kh¾p t- t-ëng qu¶n lý chÊt l-îng ®ång bé tíi c¸c bé phËn c¸n bé c«ng nh©n viªn. VÉn tån t¹i t×nh tr¹ng xem nhÑ kh©u nµy, coi träng kh©u kia. C«ng ty vÉn ch-a ¸p dông c«ng cô thèng kª trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l-îng. - C¸c ®Ò tµi nghiªn cøu còng nh- c¸c s¸ng kiÕn ®-a ra nh»m phôc vô s¶n xuÊt cßn t-¬ng ®èi Ýt. Vò ThÞ Thanh Nhµn MSV 03D.02969 - Líp 812 B¸o c¸o thùc tËp 2.3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i trªn: - M«i tr-êng lµm viÖc cña c«ng nh©n trong C«ng ty cßn mét sè h¹n chÕ (nãng bøc, ngét ng¹t, h¬i ®éc cña thuèc l¸…), ®iÒu nµy ®· trùc tiÕp ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm. - C«ng ty Thuèc l¸ Th¨ng Long lµ mét trong nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt l©u ®êi ë Hµ Néi, sù vËn hµnh, qu¶n lý trong c¬ chÕ bao cÊp kÐo dµi nhiÒu n¨m khiÕn cho viÖc tiÕp cËn víi nh÷ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng hiÖn ®¹i nhSA 8000, TQM... Ýt nhiÒu gÆp khã kh¨n, trë ng¹i. - M¸y mãc thiÕt bÞ tuy ®-îc ®-îc ®æi míi kh¸ nhiÒu song ®· ®-îc sö dông liªn tôc 3 ca/ ngµy nªn bÞ hao mßn tÝnh n¨ng sö dông. Ngoµi ra, C«ng ty vÉn cßn sö dông mét sè m¸y mãc cò kü, l¹c hËu nªn ¶nh h-ëng xÊu ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm. - ViÖc thu mua nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty ®-îc thùc hiÖn theo h×nh thøc dïng ®Õn ®©u mua ®Õn ®Êy, ch-a cã kÕ ho¹ch dù tr÷, v× vËy tuy gi¶m ®-îc chi phÝ dù tr÷ nh-ng khiÕn cho c«ng t¸c qu¶n lý ch-a thùc sù chñ ®éng. - C«ng ty ch-a ®Ò ra chÕ ®é khen th-ëng cô thÓ. Sè tiÒn th-ëng cho c¸c s¸ng kiÕn thÊp h¬n nhiÒu so víi gi¸ trÞ mµ c¸c s¸ng kiÕn ®ã mang l¹i, do ®ã ch-a ph¸t huy m¹nh mÏ sù s¸ng t¹o cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. - C«ng ty ch-a cã nhiÒu chÕ ®é -u ®·i cho c¸c bé phËn qu¶n lý nh- ®èi víi bé phËn c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, ®iÒu ®ã ®«i lóc g©y t©m lý kh«ng tho¶i m¸i trong c¸n bé t¹i c¸c bé phËn nµy. Vò ThÞ Thanh Nhµn MSV 03D.02969 - Líp 812
- Xem thêm -