Tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty ô tô vận tải số 3

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 1. LÞch sö ra ®êi cña c«ng ty C«ng ty vËn t¶i vËn t¶i « t« sè 3 lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc chuyªn kinh doanh vËn t¶i trùc thuéc côc ®êng bé viÖt nam – Bé giao th«ng vËn t¶i, quý tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ®îc ®¸nh bëi mèc thêi gian chÝnh sau: Th¸ng 3 n¨m 1983 Bé giao th«ng vËn t¶i ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 531/Q§BGTVT thµnh lËp xÝ nghiÖp vËn t¶i « t« sè 3, xÝ nghiÖp míi nµy ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së ®îc s¸t nhËp 3 xÝ nghiÖp ®· tån t¹i tõ tríc : *XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ sè 20 *XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ sè 2 *XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ qu¸ c¶nh C1 Tõ khi thµnh lËp ®Õn n¨m 1986 duy tr× h×nh thøc c«ng ty víi hai xÝ nghiÖp trùc thuéc 3-1vµ xÝ nghiÖp 3-2. Qua nhiÒu n¨m ho¹t ®éng vËn t¶i hµng ho¸, xÝ nghiÖp ®· hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô vµ môc tiªu ®îc giao mét c¸ch xuÊt s¾c vµo n¨m 1993 khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc, chÊm døt døt thêi kú bao cÊp. §Ó ®¸p øngvµ theo kÞp bíc chuyÓn chung cña nÒn kinh tÕ xÝ nghiÖp vËn t¶i « t« sè 3 ®æi tªn thµnh c«ng ty vËn t¶i « t« sè 3, tªn giao dÞch quèc tÕ LORRIMEX N03. c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi s¶n riªng h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ ho¹t ®éng theo luËt kinh tÕ hiÖn hµnh. Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i sè 65 phè c¶m héi phêng ®èng m¸c quËn Hai Bµ Trng – Hµ Néi. 2. C¸c thµnh tÝch vµ chØ tiªu kinh tÕ mµ c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 ®¹t ®îc Tõ khi thµnh lËp c«ng ty ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch nh ®· ®îc §¶ng, Nhµ níc , c¬ quan cÊp trªn tÆng thëng nhiÒu hu©n ch¬ng vµ b»ng khen. Mét sè tËp thÓ c¸n bé, c¸ nh©n l¸i xe ®îc phong tÆng danh hiÖu anh hïng tËp thÓ lao ®éng tiªn tiÕn ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch trong lao ®éng SXKD.Ngoµi ra c«ng ty cßn ®îc chän lµ m« h×nh thÝ ®iÓm cho c¸c chÝnh s¸ch míi cña ®¶ng vµ nhµ níc vÒ kinh tÕ nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc, ®æi míi khoa häc c«ng nghÖ, c¶i c¸ch c¬ cÊu qu¶n lý. Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay c«ng ty vÉn lu«n lµ doanh nghiÖp ®øng ®Çu trong ngµnh vËn t¶i cña nhµ níc.Hµng n¨m c«ng ty nép ng©n s¸ch 1 hµng tû ®ång, tiÒn thuÕ vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng tr¨m CBCNV vµ liªn tôc c¶i thiÖn ®êi sèng cña CBCNV trong c«ng ty. §Æc biÖt th¸ng 3 n¨m 2002 ®îc vinh dù ®îc nhµ níc tÆng hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng 3 * Nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ kinh tÕ quan träng mµ c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 ®¹t ®îc trong vßng 3 n¨m 1999-2001: BiÓu 1: STT ChØ tiªu §VT Thùc hiÖn Thùc hiÖn N¨m Thùc hiÖn N¨m 1999 2000 N¨m 2002 I S¶n lîng TÊn 90.555 95.712 97.380 1 II 1 2 Hµng vËn chuyÓn Doanh thu TÊn/km 22.940.874 26.860.000 25.090.000 §ång 4.480.177.012 19.300.000.000 57.512.474.000 Doanh thu §ång vËn t¶i Doanh thu §ång kh¸c 1.071.686.324 12.700.000.000 12.848.421.000 3.418.490.698 6.600.000.000 44.664.033.000 Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn hÇu hÕt c¸c chØ tiªu cña c«ng ty nh÷ng n¨m gÇn ®©y ta thÊy ®îc s¶n lîng hµng vËn chuyÓn cã chiÒu híng t¨ng lªn tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m2001, n¨m 2000 t¨ng h¬n 5000 tÊn so víi n¨m1999, n¨m 2001 t¨ng h¬n 2000 tÊn so víi n¨m 2000 vµ t¨ng h¬n 7000 tÊn so víi n¨m 1999 N¨m 2000-2001 s¶n lîng hµng hãa vËn chuyÓn cã chiÒu híng t¨ng.Tuy nhiªn doanh thu l¹i kh«ng t¨ng m¹nh nh s¶n lîng bëi gi¸ cíc vËn chuyÓn gi¶m m¹nh, h¬n n÷a trªn thÞ trêng vËn t¶i xuÊt hiÖn ®èi thñ c¹nh tranh nh c«ng ty vËn t¶i sè 1( H¶i Phßng ), c«ng ty vËn t¶i sè 5 (vinh- nghÖ an), c«ng ty vËn t¶i sè 6 (®µ n½ng) vµ c¸c h·ng vËn t¶i t nh©n kh¸c trªn kh¾p c¸c tØnh thµnh.Ngoµi ra cïng víi hiÖn tr¹ng xe cé cò n¸t cña c«ng ty ®Ó kh¾c phôc t×nh h×nh nµy c«ng ty ®· ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty nh dÞch vô ®¨ng kiÓm... §Ó t¹o ra bíc ®ét ph¸ trong doanh thu chÝnh v× thÕ tæng doanh thu n¨m 2001cña c«ng ty ®¹t ®îc h¬n 57 tû ®ång cao nhÊt trong mÊy n¨m gÇn ®©y. 3. §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu tæ chøc Qu¶n lý cña c«ng ty §Ó ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 ®· tæ chøc l¹i bé maý Qu¶n lý kh¸ c¨n b¶n, kÕt hîp víi viÖc bè trÝ l¹i lao ®éng theo híng tinh thÇn gi¶m dÇn nh÷ng vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng cña c¸c phßng ban. 2 M« h×nh tæ chøc bé m¸y Qu¶n lý cña c«ng ty hiÖn nay ®îc ph¶n ¸nh qua s¬ ®å sau: * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban - §¶ng uû: lµ c¬ quan l·nh ®¹o ra quyÕt ®Þnh chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cho c«ng ty. - Gi¸m ®èc :Thay mÆt nhµ níc ®iÒu hµnh cao nhÊt mäi ho¹t ®éng sxkd cña doanh nghiÖp vµ lµ ngêi thùc hiÖn chñ tr¬ng chÝnh s¸ch, c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty. Gi¸m ®èc cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong doanh nghiÖp, do vËy mäi mÖnh lÖnh cña gi¸m ®èc ngêi lao ®éng ph¶i chÊp hµnh. - Phã gi¸m ®èc kinh doanh vµ phã gi¸m ®èc kü thuËt : tham mu cho gi¸m ®èc vµ gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi c«ng viÖc cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®îc giao. - Phßng tæ chøc lao ®éng : lµm tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty qu¶n lý nh©n sù, x©y dùng båi dìng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, tæ chøc lao ®éng khoa häc cho c«ng nh©n, lËp kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, lµm thñ tôc ®ãng vµ chi tr¶ BHXH, gi¶i quyÕt BHL§ an toµn giao th«ng, phï hîp víi chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña nhµ níc vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty phßng tæ chøc lao ®éng®Æt trùc tiÕp díi sù chØ ®¹o cña giams ®èc c«ng ty. - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh : lµ phßng gi÷ vÞ trÝ quan träng trong viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý kinh tÕ, th«ng tin kinh tÕ trªn mäi lÜnh vùc kinh doanh, phôc vô trùc tiÕp cho l·nh ®¹o c«ng ty ®iÒu hµnh kinh tÕ. KiÓm tra viÖc sö dông tµi s¶n, vËt t, tiÒn vèn ®a vµo s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é nhµ níc mang l¹i hiÖu qu¶, b¶o toµn ph¸t triÓn ®îc vèn nhµ níc giao. Phßng ®Æt díi sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc c«ng ty. 3 - Phßng kü thuËt : lµm tham mu cho gi¸m ®ècvÒ c«ng t¸c qu¶n lý ph¬ng tiÖn, b¶o dìng söa ch÷a xe m¸y. Duy tr× vµ ph¸t ph¸t triÓn tr×nh ®é cho c¸n bé kü thuËt tõ phßng ban tíi c¸c ®éi xe vÒ nghiÖp vô. phßng ®Æt díi sù chØ ®¹o cña phã gi¸m ®èc kü thuËt. - Phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®é: tham mu trùc tiÕp cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc tæ chøc vµ ho¹t ®éng kinh doanh. X©y dùng c¸c ®Þnh híng vËn t¶i c«ng nghÖ vµ dÞch vô, tiÕp cËn thÞ trêng, ®Ò xuÊt nh÷ng ph¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶ t×m kiÕm kh¸ch kh¸ch hµng. - Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: lµm tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, phôc vô nghµnh giao th«ng vËn t¶i, lËp kÕ ho¹ch kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, t×m hiÓu thÞ trêng trong níc vµ ngoµi níc ®Ó xuÊt, nhËp c¸c mÆt hµng ®· ghi trong giÊy phÐp kinh doanh, phôc vôc cho nghµnh giao th«ng vËn t¶i vµ s¶n xuÊt tiªu dïng cña nh©n d©n - Phßng hµnh chÝnh: Qu¶n lý hå s¬ ®Êt ®ai vµ nhµ ë... tham mu cho l·nh ®¹o bè trÝ n¬i ¨n ë, sinh ho¹t lµm viÖc trong toµn c«ng ty theo dâi vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô thuÕ ®Êt ®ai, nhµ ë, ®Þnh møc c¸c c¬ quan chøc n¨ng. - XÝ nghiÖp söa ch÷a « t«: C¨n cø vµo kÕ ho¹ch ®îc giao quan hÖ víi c¸c ®éi xe lËp lÞch tr×nh cho xe vµo b¶o dìng söa ch÷a.Ng¬µi ra t×m kiÕm thªm c«ng viÖc nh»m b¶o ®¶m ®êi sèng cho c«ng nh©n. - §éi xe: N¾m vµo qu¶n lý ch¾c t×nh h×nh l¸i xe, ph¬ng tiÖn hµng ngµy, hµng th¸ng, ®«n ®èc l¸i xe thùc hiÖn nghiªn chØnh kÕ ho¹ch vËn t¶i, kÕ ho¹ch b¶o dìng söa ch÷a, nép ®óng ®ñ møc kho¸n hµng th¸ng. - Tr¹m vËn t¶i ®¹i lý: N¾m v÷ng t×nh hïnh bÕn b·i kho tµng, ®êng x¸ hµng ho¸...®Ó th«ng b¸o kÞp thêi cho phßng kÞp thêi cho phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®é gióp cho viÖc vËn chuyÓn ®îc thuËn lîi, chÊp hµnh nghiªm chØnh luËt ph¸p nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. 4. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n *H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 HiÖn nay ë c¸c doanh nghiÖp SXKD ngêi ta sö dông 3 h×nh thøc tæ bé m¸y kÕ to¸n: -H×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung -H×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n ph©n t¸n -H×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n 4 Song do yªu cÇu ®Æc ®iÓm SXKD vµ ®îc lùa chän trªn mét sè ®Æc ®iÓm vÒ quy m« vµ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n kh«ng n»m ngoµi nh÷ng®Æc ®iÓm ®ã nªn h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c cña c«ng ty lµ h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung. Theo h×nh h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n nµy th× s¬ ®å kÕ to¸n nh sau: S¬ ®å KÕ phßng to¸n trëng kÕ to¸n Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn l¬ng KÕ to¸n nh thanh to¸n KÕ to¸n tscs Thñ quü *C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng thµnh viÓn trong bé m¸y kÕ to¸n 4.1.C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n . Phßng kÕ to¸n gåm 6 ngêi,1kÕ to¸n trëng 4 kÕ to¸n viªn ,1 thñ quü 5 1.KÕ to¸n trëng 2.Phã phßng kÕ to¸n(kiªm kÕ to¸n TSC§ ) 3.KÕ to¸n tæng hîp 4.KÕ to¸n ng©n hµng, thanh to¸n 5.KÕ to¸n tiÒn l¬ng 6. thñ quü 4.2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng thµnh viªn trong bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty *KÕ to¸n trëng : Lµ ngêi ®øng ®Çu phßng kÕ to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm chung tríc ban l·nh ®¹o c«ng ty vÒ nh÷ng b¸o c¸o tµi chÝnh mµ phßng kÕ to¸n lËp ra vµ viÖc thùc hiÖn viÖc lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n cuèi quý. *Phã phßng kÕ to¸n:Cã tr¸ch nhiÖm theo dâi h¹ch to¸n doanh thu,trùc tiÕp thanh to¸n cíc víi chñ hµng vµ l¸i xe, theo dâi h¹ch to¸n c«ng nî trªn cíc phÝ.Ngoµi ra cßn gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc khi kÕ to¸n trëng t¹m v¾ng mÆt. *KÕ to¸n tæng hîp :Cã nhiÖm vô ghi chÐp tæng hîp c¸c sè liÖu trªn c¬ së nhËt ký, b¶ng kª chi tiÕt.Hµng ho¸ lªn b¶ng c©n ®èi c¸c tµi kho¶n, tÝnh to¸n tæng doanh thu,tæng chi phÝ gi¸ thµnh vËn t¶i, l·i lç trong kinh doanh,c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i nép vµ sè ®· nép ng©n s¸ch. *KÕ to¸n ng©n hµng, thanh to¸n:Cã nhiÖm vô trªn c¬ së chøng kÕ to¸n ®îc gi¸m ®èc duyÖt, trùc tiÕp víi phiÕu thu chi lªn c¸c b¶ng thanh to¸n t¹m øng víi c¸c ®¬n vÞ vµ CBCNVC.Theo dâi h¹ch to¸n sè d tiÒn göi ng©n hµng, lËp c¸c chøng tõ thanh to¸n sÐc, uû nhiÖm chi chuyÓn tiÒn cho kh¸ch hµng.Theo dâi quyÕt to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶,theo dâi gi¸m s¸t chÆt chÏ c¸c kho¶n c«ng nî.C¸c kho¶n thanh to¸n víi kh¸ch hµngvÒ mua b¸n nguyªn vËt liÖu phô tïng,nhiªn liÖu ph¬ng tiÖn vËn t¶i,gi¸m s¸t thanh to¸n c¸c dÞch vô *KÕ to¸n TSC§: Cã nhiÖm vô më sæ s¸ch thÎ tµi kho¶n,theo dâi h¹ch to¸n toµn bé c¸c danh môc tµi s¶n.Hµng th¸ng tÝnh møc khÊu hao c¬ b¶n, söa ch÷a lín cho tõng lo¹i tµi s¶n theo møc kho¸n chÕ ®é quy ®Þnh cña nhµ níc. Më sæ theo dâi møc trÝch ®Õn tõng ®Çu xe,m¸y mãc thiÕt bÞ nhµ xëng.Hµng th¸ng lªn b¸o c¸o t¨ng gi¶m tµi s¶.x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cßn l¹i cña tõng tµi s¶n lµm c¬ së cho héi ®ång c«ng ty thanh lý, nhîng b¸n. *KÕ to¸n tiÒn l¬ng: Thùc hiÖn viÖc chi tr¶ l¬ng,trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT ... ®Ó ®ãng cho CBCNV. Thanh to¸n c¸c kho¶n l¬ng èm,tai n¹n,thai s¶n víi c¬ quanBHXH theo chÕ ®é quy ®Þnh. *Thñ quü: cã nhiÖm vô b¶o qu¶n tiÒn mÆt,thu tiÒn vµ thanh to¸n chi tr¶ cho c¸c ®èi tîng theo chøng tõ ®îc duyÖt. 5. H×nh thøc sæ kÕ to¸n. Lµ mét d¬n vÞ nhµ níc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng t¸c kÕ to¸n hiÖn nay ë c«ng ty ®îc ¸p dông theo chÕ ®é kÕ to¸n do Bé tµi chÝnh quy ®Þnh. VÒ t×nh h×nh sæ s¸ch kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ trong nhiÒu n¨m qua ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. h×nh thøc nµy hoµn toµn phï hîp víi m« h×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ tr×nh ®é kÕ to¸n cña nh©n viªn kÕ to¸n c«ng 6 ty. H×nh thøc nµy ®· gióp kÕ to¸n c«ng ty n©ng cao hiÖu qu¶ cña kÕ to¸n viªn, rót ng¾n thêi gian hoµn thµnh quyÕt to¸n vµ cung cÊp sè liÖu cho qu¶n lý. C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ®îc ph¶n ¸nh ë chøng tõ gèc ®Òu ®îc ph©n lo¹i ®Ó ghi vµo c¸c sæ nhËt ký chøng tõ. Cuèi th¸ng tæng hîp sè liÖu tõ c¸c nhËt ký chøng tõ ®Ó ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ nh sau: Sæ quü B¶ng kª Chøng tõ gèc b¶ng ph©n bæ NhËp ký chøng tõ Sæ c¸i ThÎ,sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng îp Ghi chó: Ghi cuèi th¸ng B¸o c¸o Ghi hµng ngµy kÕ to¸n §èi chiÕu H×nh thøc nhËt ký chøng tõ cã u ®iÓm: gi¶m nhÑ khèi lîng c«ng viÖc ghi sæ kÕ to¸n do viÖc ghi theo quan hÖ ®èi øng ngay trªn tê sæ, kÕt hîp kÕ to¸n to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n ®èi chiÕu tiÕn hµnh dÔ dµng h¬n, kÞp thêi cung cÊp sè liÖu cho viÖc tæng hîp tµi liÖu ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, tuy nhiªn h×nh thøc nµy cßn cã nhîc ®iÓm mÉu sæ phøc t¹p nªn ®ßi hái c¸n bé CNV cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng kh«ng thuËn tiÖn cho c¬ giíi ho¸, kÕ to¸n. 7 PhÇn ii Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 Ch¬ng I: KÕ to¸n TSC§ vµ chi phÝ khÊu hao TSC§ *Tµi s¶n cè ®Þnh lµ t liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín, vµ thêi gian sö dông l©u dµi(ë níc ta hiÖn nay quy ®Þnh tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i cã gi¸ trÞ tõ 5 triÖu trë lªn vµ thêi gian sö dông ph¶i trªn mét n¨m). khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh,TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã ®îc chuyÓn tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TSC§ tham gia vµo nhiÒu chu kú kinh doanh vµ gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õn lóc h háng. C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nªn TSC§ ®ãng vai trß kh«ng nhá trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ cao nhÊt TSC§ lu«n ®îc coi lµ yÕu tè cÇn thiÕt. I.H¹ch to¸n TSC§ ph¶i ®îc ®¸nh gÝa theo nguyªn gÝa vµ gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. Do vËy viÖc ghi sæ ph¶n ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu vÒ nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i, gi¸ trÞ hao mßn. 1. C¸ch ®¸nh gi¸ Nguyªn = gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ ghi trªn ho¸ ®¬n(cha thuÕ VAT) + ChÝ phÝ vËn chuyÓn bèc dì (nÕu cã) - C¸c kho¶n gi¶m trõ (nÕu cã) Gi¸ trÞ cßn l¹i = Nguyªn gi¸ TSC§ - Gi¸ trÞ hao mßn 2.Tµi s¶n sö dông T¹i C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ ®îc kÕ to¸n sö dông trªn tµi kho¶n 211-“Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh” 3. Tr×nh tù h¹ch to¸n T¹i C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 h¹ch to¸n TSC§ theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ 8 S¬ ®å h¹ch to¸n TSC§ t¹i C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 nh sau: Chøng tõ h¹ch to¸n TSC§ QuyÕt ®Þnh chñ së h÷u Chøng tõ giao nhËn Thuª TSC§ Ghi sæ kÕ to¸n Sæ chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§ NhËt ký CT liªn quan (1,2,5...) NhËt ký chøng tõ sè 9 Sæ c¸i TK211 B¶ng kª chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§ Ghi chó : B¸o c¸o Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng 9 Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ t¹i C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 1.§Æc ®iÓm TSC§ cña c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3. T×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§ t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3. Nhãm TSC§ Nhµ cöa vËt kiÕn tróc M¸y mãc thiÕt bÞ ChØ tiªu Ph¬n tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn thiÕt bÞ vËn t¶i qu¶n lý TSC§ kh¸c Céng I. Nguyªn gi¸ TSC§ 1.Sè d ®Çu kú 8156704299 494439929 7536145695 2.Sè t¨ng trong kú 281132890 14276190 -L¸i xe gãp - Mua s¾m míi - X©y dùng míi 16853385477 1416677000 1712086080 1416677000 1416677000 142767190 14276190 281132890 3. Sè gi¶m trong kú 6101000 - Thanh Lý 6101000 281132890 2662550600 2668651600 6101000 - Nhîng b¸n 4. Sè cuèi kú 104091100 2662550600 8431736189 508711119 2662550600 6290272095 164091100 484009454 15878819957 1. §Çu Kú 1099749477 142740409 4492098361 99164116 137890396 5971642759 2.T¨ng trong kú 220366000 17616000 31212000 1479853419 3. Gi¶m trong kú 6101000 II. GI¸ trÞ hao mßn 4. Sè cuèi kú 1314014477 44771324 1165888095 1881549773 187511733 1887650773 3776436683 116780116 169102396 5563845405 1. §Çu kú 7056954822 351694520 3044047334 64926989 346119058 10863742718 2. Cuèi kú 7117721712 47310989 314907058 10314974552 III. gi¸ trÞ cßn l¹i 321199386 2513835412 Qua b¶ng trªn ta thÊy tæng TSC§ vÒ ph¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn vµ nhµ cöa vËt kiÕn tróc chiÕm tû träng lín gÇn 90% Tæng TSC§. HiÖn nay c«ng ty ®ang më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng vµ më réng thªm mét sè ngµnh nghÒ kh¸c nh»m n©ng cao n¨ng suÊt vµ n©ng cao thu nhËp cho c«ng nh©n viªn. §èi víi mét doanh nghiÖp nh c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 ®ãng vai trß quan träng trong SXKD. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p hµng ®Çu ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt lîng, gi¶m bít gi¸ thµnh vËn t¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn vµ t¨ng ®Çu t cho TSC§ gi¶m bít hao mßn h÷u h×nh. 2. H¹ch to¸n TSC§ t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3. 10 HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ®îc ¸p dông t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3, hÖ thèng do bé tµi chÝnh ban hµnh ®îc ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp (Theo quy ®Þnh sè 114/TC/C§KT ngµy 1/4/1995). ViÖc h¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§ t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 ®îc theo dâi chñ yÕu trªn TK211,214. Sau ®©y lµ thùc tÕ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m söa ch÷a TSC§ t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3. 2.1. C«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt TSC§. ViÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§ lu«n dùa trªn hÖ thèng chøng tõ gèc ®Çy ®ñ vµ tÝnh hîp ph¸p cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh bao gåm: - Biªn b¶n giao nhËn TSC§. - Biªn b¶n nhiÖm thu c«ng tr×nh. - Biªn b¶n thanh lý TSC§. C¨n cø vµo chøng tõ gèc vµ c¸c tµi liÖu kh¸c c«ng ty qu¶n lý TSC§ theo hai hå s¬: Hå s¬ kü thuËt do phßng kü thuËt gi÷ vµ mét bé do phßng kÕ to¸n gi÷. Bªn c¹nh ®ã TSC§ cßn ®îc theo dâi trªn thÎ chi tiÕt TSC§. Sæ chi tiÕt t¨ng, gi¶m TSC§ b¶ng kª chi tiÕt t¨ng, gi¶m TSC§. Sæ chi tiÕt t¨ng, gi¶m TSC§ ®îc lËp dùa trªn c¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc t¨ng, gi¶m TSC§. Trªn trang sæ chi tiÕt thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chi tiÕt quan träng nh trªn TS, n¬i sö dông, nguyªn gi¸ TSC§. *Mét sè nghiÖp vô ph¸t sinh trong quý 3 nh sau: - Ngµy 3/8/2001. C«ng ty mua mét « t« m¸c xe Hýundai gi¸ mua ph¶i tr¶ theo ho¸ ®¬n ( c¶ thuÕ VAT 10%) lµ 330.000.000 ph¶i th«ng qua l¾p ®Æt ch¹y thö vµ ®· ®a vµo sö dông víi chi phÝ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt lµ 4.400.000® c¶ thuÕ VAT 10% toµn bé tiÒn mua thanh to¸n b»ng tiÒn giöi ng©n hµng. §îc biÕt doanh nghiÖp sö dông nguån vèn ®Ó mua TSC§ lÊy tõ quü ®Çu t ph¸t triÓn lµ 200.000.000 cßn l¹i doanh nghiÖp sö dông nguån vèn khÊu hao. - Ngµy 26/8/2001 c«ng ty mua mét m¸y ph« t« coppy b»ng nguån vèn tù bé sung trÞ gi¸ 11.650.000 thuÕ VAT 10% ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt -Ngµy 13/9/2001 c«ng ty thanh lý mét xe « t« m¸c xe HiNa nguyªn gi¸ 204.000.000 . §· khÊu hao 80.000.000 gi¸ b¸n c¶ VAT cña « t« lµ 143.000.000. Ngêi mua ®· thanh to¸n qua ng©n hµng thuÕ suÊt 10%, chi phÝ söa ch÷a , t©n trang, m«i giíi chi b»ng tiÒn mÆtlµ 8.000.000 thuÕ VAT 10% - Ngµy 25/8/01 c«ng ty b¸n mét chiÕc « t« U – O¸t nguyªn gi¸ lµ 257.000.000 ®· ®îc trÝch khÊu hao 145.000.000 vµ b¸n ®îc gi¸ 180.000.000 ®· thu ®îc b»ng tiÒn göi ng©n hµng biÕt VAT 10%, chi phÝ nhîng b¸n 2000.000 ®· chi b»ng tiÒn mÆt (VAT0%) - Ngµy 4/7 c«ng ty thanh lý mét « t« m¸c xe Kamaz nguyªn gi¸ 150.000.000 ®· khÊu hao 90.000.000. GÝa b¸n « t« lµ 100.000.000 ngêi mua ®· thanh to¸n qua ng©n hµng thuÕ VAT 10% Tõ c¸c nghiÖp kinh tÕ ph¸t sinh trªn th× kÕ to¸n ®Þnh kho¶nnh sau: 11 - Ngµy 3/8 a) Nî TK 241 :300.000.000 Nî TK 133(1332) :30.000.000 Cã TK 112 :330.000.000 b) Nî TK 241 : 4.000.000 Nî TK 133(1332) : 400.000 Cã TK 111 : 4.400.000 c) Nî TK 211 : 334.400.000 CãTK 241 :334.400.00 d) Nî TK 414 :200.000.000 Cã TK 411 :200.000.000 e) Cã TK 009 :134.400.000 - Ngµy 26/8 Nî TK 211 :11.650.000 Nî TK 133(1332) : 1.165.000 Cã TK 111 :12.815.000 - Ngµy 13/9 a) Nî TK 214 :80.000.000 Nî TK 821 :124.000.000 Cã TK 211 : 204.000.000 b) Nî TK 112 :143.000.000 Cã TK 721 :130.000.000 Cã TK333 :13.000.000 c) Nî TK 821 :8.000.000 Nî TK 133 :800.000 Cã TK111 :8.800.000 - Ngµy27/8 Nî TK 214 :145.000.000 Nî TK 821 :112.000.000 CãTK211 : 257.000.000 b) Nî TK 112 :198.000.000 Cã TK 721 :180.000.000 Cã TK 333 :18.000.000 c) Nî TK 821 : 2.000.000 Nî TK133 : 200.000 Cã TK 111 : 2.200.000 - Ngµy 4/7 12 Nî TK 214 : 90.000.000 Nî TK 821 : 60.000.000 Cã TK 211 :150.000.000 b) Nî TK 112 :110.000.000 Cã TK 721 :100.000.000 Cã TK 333 :10.000.000 c) Nî TK 821 : 4.000.000 Cã TK 111 : 4.000.000 *C¸c chøng tõ liªn quan khi lµm kÕ to¸n TSC§ - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ - Biªn b¶n thanh lý TSC§ - NhËt ký chøng tõ sè 9 - B¶ng kª chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§ - Sæ c¸i TK211 - Sæ c¸i TK214 - B¶ng trÝch khÊu hao TSC§ Biªn b¶n giao nhËn TSC§ Ngµy 26/8/2001 - C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 1043 ngµy 26/8/2001 cña c«ng ty vÒ viÖc bµn giao TSC§ Ban giao nhËn gåm: - ¤ng (Bµ): NguyÔn V¨n Hïng ( §¹i diÖn bªn giao) - ¤ng (Bµ): NguyÔn V¨n Hïng ( §¹i diÖn bªn giao) - ¤ng (Bµ): NguyÔn Quang ¢N( §¹i diÖn bªn nhËn) - §Þa ®iÓm giao nhËn : T¹i C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 X¸c nhËn vÒ viÖc giao nhËn nh sau: STT Tªn ký hiÖu A 1 2 B mpt ut Céng Sè hiÖu TK sö dông C 135 134 Níc s¶n xuÊt D Mü NhËt N¨m ®a vµo sö dông 1 2001 2001 N¨m s¶n xuÊt 2 1998 1995 Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ mua Chi phÝ NG TSC§ 3 11.650.000 30.000.000 41.650.000 4 .400.000 400.000 5 11.650.000 34.400.000 46.050.000 Hao mßn Tû Sè lÖ HM ®· HM tÝnh 6 7 Biªn b¶n giao nhËn TSC§ lËp cho tõng ®èi tîng lµ TSC§. Víi nh÷ng TSC§ cïng lo¹i, giao nhËn cïng mét lóc, do cïng mét ®¬n vÞ chuyÓn giao th× cã 13 thÓ lËp chung mét biªn b¶n. Sau ®ã phßng kÕ to¸n ph¶i sao cho mçi ®èi tîng mét b¶n ®Ó lu vµo hå s¬ riªng . C¨n cø vµo hå s¬, phßng kÕ to¸n më thÎ ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt TSC§. ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh sau khi lËp song ®îc ®¨ng ký vµo sæ tµi s¶n cè ®Þnh. 14 Biªn b¶n thanh lý TSC§ Ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2000 C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 1879 ngµy 28/10/2000 cña ban G§ vÒ viÖc thanh lý TSC§ I. Ban thanh lý TSC§ gåm cã 1. Ph¹m Quang TiÕn - Gi¸m ®èc c«ng ty 2. TrÇn ThÞ Lan - KÕ to¸n 3. NguyÔn V¨n B×nh - §éi trëng ®éi xe II. TiÕn hµnh thanh lý TSC§ Tªn m· ký hiÖu, quy c¸ch, xe U-O¸t du lÞch 4 chç Níc s¶n xuÊt : Liªn X« cò N¨m s¶n xuÊt : 1970 N¨m ®a vµo sö dông : 1975 Nguyªn gi¸ TSC§ : 275.000.000 Gi¸ trÞ hao mßn ®· trÝch ®Õn thêi ®iÓm thanh lý :145.915.800 Gi¸ trÞ cßn l¹i : 112.084.200 III. KÕt luËn cña ban thanh lý TSC§: §ång ý b¸n thu håi gi¸ trÞ cßn l¹i víi gi¸: 8.000.000 IV. KÕt qu¶ thanh lý - Chi phÝ thanh lý : 2.200.000 - Gi¸ trÞ thu håi thanh lý :180.000.000 Ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 20001 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng 15 Sæ chi tiÕt: TK 211- Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh Quý 3 N¨m 2001 §¬n vÞ:1000® Ngµy Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK Sè ph¸t sinh ghi sæ Sè Ngµy Nî Cã §/¦ 4/8/01 32 3/8/01 Mua mét « t« m¸c 112 330.000 Hyundai 27/8/01 64 26/8/01 Mua m¸y ph« t« 111 4.400 111 12.815 5/7/01 4 4/7/01 B¸n « t« m¸c xe Kama 214 90.000 821 60.000 26/8/01 63 25/8/01 thanh lý xe « t«- u o¸t 214 145.000 821 112.000 14/9/01 72 13/9/01 thanh lý xe « t« Hi Na 214 80.000 821 124.000 C¨n cø vµo c¸c biªn b¶n giao nhËn, thanh to¸n, thanh lý TSC§ sæ chi tiÕt tµi s¶n, kÕ to¸n lªn nhËt ký chøng tõ sè 9 nhËt ký chøng tõ sè 9: Ghi sæ cã TK 211 – TSC§HH: Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi Cã TK211 – Ghi Nî c¸c TK Sè Ngµy 214 821 642 Céng cã TK 211 4 6/7/01 B¸n « t« Kama 90000 60000 150000 63 27/8/01 B¸n « t« u o¸t 145000 112000 257000 72 15/9/01 B¸n « t« Hina 80000 124000 204000 Céng 315000 296000 611000 16 Sæ c¸i TK 211 - Tµi kho¶n 211- tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh Sè d ®Çu kú Nî 11.307235.894 STT 1 2 cã DiÔn gi¶i 111 112 Céng ph¸t sinh Nî Céng sè ph¸t sinh Cã Sè d Nî Cuèi kú Cã QuýI QuýII ®¬n vÞ: ®ång Quý III Quý IV 17.215.000 330.000.000 347.215.000 611.000.000 11.043.450.894 Sæ c¸i 214 - Tµi kho¶n 214-HM TSC§HHQuý 3 N¨m 2001 Sè d Nî STT 1 ®Çu kú cã 5.987.400.00 Ghi cã c¸c tµi kho¶n QuýI ®èi øng Nî víi TK nµy 211 Céng ph¸t sinh Nî Céng sè ph¸t sinh Cã Sè d Nî Cuèi kú Cã QuýII Quý III Quý IV 315.000.000 315.000.000 2.744.327 5.990.145.310 B¶ng trÝch khÊu hao TSC§ th¸ng 12/2001 Tªn tµi kho¶n 627(KDTM) 627(XNK) 641(KDTM) 641(XNK) 642(KDTM) Céng KhÊu hao c¬ b¶n 71.750.000 12.249.000 7.765.000 905.000 12.524.017 105.193.317 khÊu hao söa ch÷a lín 3.500.000 500.000 4.000.000 Tæng 71.750.000 15.749.000 8.265.000 905.000 12.524.317 109.193.317 17 III.KÕ to¸n söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh 1.Tµi kho¶n sö dông §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh tËp hîp chi phÝ söa ch÷a hoµn thµnh. KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 241 – “X©y dùng c¬ b¶n dë dang.” 2.Tr×nh tù h¹ch to¸n Trong quý 3 n¨m 2001, c«ng ty cÇn söa ch÷a n©ng cÊp kho NVL. Chi phÝ ph¸t sinh nh sau: - Ngµy 23/8 mua tÊm lîp m¸i nhµ kho ( phiÕu chi sè 1043): 50.000 - Ngµy 25/8 thanh to¸n tiÒn s¬n chèng thÊm (phiÕu chi sè 1547): 200.000 - Ngµy 26/8 c¶i t¹o thªm khu sau nhµ kho (phiÕu chi sè 1548): 400.000 KÕ to¸n ph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i tr¶ theo hîp ®ång cho ngêi nhËn thÇu söa ch÷a khi hoµn thµnh c«ng tr×nh, trªn c¬ së sæ chi tiÕt TK 241 theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 241 : 1.000.000 Nî TK 133 : 100.000 Cã TK 331 : 1.100.000 C¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n lªn sæ c¸i TK241 Sè d ®Çu kú Nî cã 229.042.671 Sè TT 1 Sæ c¸i TK 241 Tµi kho¶n 241 - x©y dùng c¬ b¶n dë dang - Ghi cã c¸c tµi kho¶n ®èi øng QuýI Quý II nî víi tµi kho¶n nµy 331 Céng ph¸t sinh Nî Tæng sè ph¸t sinh Cã Sè d Nî Cuèikú Cã Quý III Quý IV 1.100.000 1.100.000 30.142.671 18 Ch¬ng 2 kÕ to¸n thu mua nhËp xuÊt vµ dù tr÷ nguyªn liÖu, chi phÝ vËt liÖu trong sö dông Nguyªn vËt liÖu lµ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸. VËt liÖu chØ tham gia vµo vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vµ toµn bé gi¸ trÞ vËt liÖu ®îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµo chi phÝ kinh doanh trong kú Trong C«ng ty « t« vËn t¶i sè 3, toµn bé nhiªn liÖu, nguyªn vËt liÖu sö dông tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ph¶i mua ë bªn ngoµi thÞ trêng. MÆt kh¸c nhiªn liÖu thêng chiÕm mét tû träng lín nªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ßi hái viÖc qu¶n lý sö dông nguyªn liÖu, vËt liÖu tiÕp kiÖm hay l·ng phÝ cã ¶nh hëng lín ®Õn sù biÕn ®éng cña gi¸ cíc vËn t¶i vµ gi¸ thµnh cña nhiªn liÖu. Nguyªn liÖu, nhiªn liÖu chÝnh cña c«ng ty lµ x¨ng , dÇu, s¨m, lèp. §©y lµ nh÷ng nguyªn liÖu, nhiªn liÖu chÝnh mµ c«ng ty thêng dïng ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh C«ng cô dông cô lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn vÒ gi¸ trÞ vµ thêi gian sö dông quy ®Þnh ®Ó xÕp vµo TSC§. Bëi vËy, c«ng cô dông cô còng mang nh÷ng tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm cña TSC§ h÷u h×nh nh tham gia nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸ trÞ bÞ hao mßn dÇn trong qu¸ tr×nh sö dông, nhng gi÷ nguyªn h×nh th¸i ban ®Çu cho ®Çu cho ®Õn lóc h háng. I.Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty 1. S¬ ®å h¹ch to¸n PhiÕu nhËp kho ThÎ kho PhiÕu xuÊtkho ThÎ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån KÕ to¸n tæng hîp 19 2.Tµi kho¶n sö dông Nguyªn, nhiªn liÖu lµ x¨ng ®îc theo dâi trªn tµi kho¶n 152(1) Nguªn , nhiªn liÖu lµ dÇu ®îc theo dâi trªn tµi kho¶n lµ 152(2) Phô tïng thay thÕ ®îc theo dâi trªn tµi kho¶n 152(3) Nguyªn liÖu lµ S¨m lèp ®îc kÕ to¸n theo dâi trªn tµi kho¶n 152(4) 3..Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ xuÊt kho NVL dïng ë ph©n xëng söa ch÷a vµ bé phËn s¶n xuÊt vËn t¶i Gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt kho = GÝa trÞ NVL tån ®Çu kú + Gi¸ trÞ NVL nhËp trong kú Sè lîng NVL tån ®Çu kú + Sè lîng NVL nhËp trong kú *)T×nh h×nh mua s¾m nguyªn liÖu, vËt liÖu t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3. Trong quý 3 n¨m 2001 cã t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu t¹i c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 nh sau: Cô thÓ : ngµy 2/7 c«ng ty cã mua dÇu cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu viÖt nam víi sè tiÒn c¶ thuÕ lµ 283.000.000 . Trong ®ã thuÕ VAT lµ 10% . C«ng ty ®· thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn giöu ng©n hµng sè cßn l¹i c«ng ty cha thanh to¸n víi ngêi b¸n. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh sau: +Ngµy 2 th¸ng 7 Nî TK 152(2) : 283.500.000 Nî TK 133 : 28.350.000 Cã TK 112 : 155.925.000 Cã TK 331 : 155.925.000 - Ngµy 3/7 c«ng ty mua phô tïng thµy thÕ cña c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi víi sè tiÒn cha cã thuÕ lµ 23.000.000, thuÕ VAT 10% lµ 2.300.000. C«ng ty cha thanh to¸n víi ngêi b¸n +Ngµy 3 th¸ng 7 Nî TK 152(3) : 23.000.000 Nî TK 133 :2.300.000 Cã TK 331 : 25.300.000 - Ngµy 4/7 C«ng ty cã mua s¨m lèp cña c«ng ty cao su sao vµng trÞ gi¸ cha thuÕ lµ 35.000.000 trong ®ã thuÕ GTGT l0% lµ 3.500.000 . C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt +Ngµy 4 th¸ng 7 Nî TK 152(4) :35.000.000.000 Nî TK 133 : 3.500.000 Cã TK 111 : 38.500.000.000 - Ngµy 4/7 c«ng ty mua phô tïng thµy thÕ cña c«ng ty TNHH Mai Hµ Víi trÞ gi¸ 15.800.000 thuÕ VAT 10% lµ 1.580.000. C«ng ty ®· thanh b»ng to¸n b»ng tiÒn mÆt + Ngµy 4/7 Nî TK 152(3) : 15.800.000 Nî TK 133 : 1.580.000 Cã TK 111 : 17.380.000 - Ngµy 5/7 c«ng ty mua x¨ng A90 cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam sè lîng 160.000 lÝt víi gi¸ 5.050 ®/ 1 lÝt. C«ng ty ®· thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn mÆt , sè cßn l¹i c«ng ty cha thanh to¸n cho ngêi b¸n biÕt thuÕ VTA lµ 5%. +Ngµy 5 th¸ng 7 Nî TK 152(1) : 808.000.000 20
- Xem thêm -