Tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty liên doanh fnb

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LêI NãI §ÇU Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay c¸c c«ng ty lín, nhá ra ®êi ngµy cµng nhiÒu. Mçi c«ng ty ®Òu tuyÓn dông nh÷ng kÕ to¸n viªn lµnh nghÒ ®Ó cã thÓ gióp c«ng ty qu¶n lý vµ gi¸m s¸t vÒ tµi chÝnh. Mçi sinh viªn, ®Æc biÖt lµ sinh viªn chuyªn ngµnh kÕ to¸n – tµi chÝnh ®Òu ph¶i tù trang bÞ cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc vÒ chuyªn ngµnh ®Ó cã thÓ hoµn thµnh tèt c«ng viÖc sau khi ra tr-êng. Nh-ng bªn c¹nh ®ã hä còng ph¶i trang bÞ cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc thùc tiÔn ®Ó kh«ng gÆp ph¶i nh÷ng bì ngì khi lµm viÖc trong m«i tr-êng kinh doanh sau nµy. Nh»m thùc hiÖn môc tiªu ®µo t¹o toµn diÖn, kÕt hîp lý luËn víi thùc tiÔn, t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn cñng cè kiÕn thøc lý luËn ®· ®-îc trang bÞ, bæ sung kiÕn thøc thùc tÕ vÒ nghÒ nghiÖp cña m×nh vµ gióp cho sinh viªn khi ra tr-êng cã thÓ ®¶m nhiÖm ngay c«ng viÖc ®-îc giao thuéc chuyªn ngµnh ®µo t¹o t¹i c¸c ®¬n vÞ thùc tÕ, c¸c sinh viªn cÇn ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c thùc tËp t¹i doanh nghiÖp. CÇn ph¶i t×m hiÓu, kh¶o s¸t c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n t¹i c¸c doanh nghiÖp ®Ó hoµn thiÖn kiÕn thøc cña m×nh. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa quan träng cña c«ng t¸c thùc tËp em ®· chän c«ng ty liªn doanh FnB – chi nh¸nh giao dÞch t¹i Hµ Néi ®Ó thùc tËp vµ viÕt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cho m×nh. Do thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty ch-a ®-îc nhiÒu nªn em ch-a thÓ t×m hiÓu ®-îc kü vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña c«ng ty. MÆt kh¸c do kh¶ n¨ng kÕt hîp gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn cßn h¹n chÕ nªn b¸o c¸o tæng hîp cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh. Em mong nhËn ®-îc sù nhËn xÐt cña quý c«ng ty còng nh- cña thÇy gi¸o h-íng dÉn ®Ó qu¸ tr×nh thùc tËp cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù nhiÖt t×nh gióp ®ì cña thÇy gi¸o h-íng dÉn cïng c¸n bé nh©n viªn trong chi nh¸nh giao dÞch c«ng ty liªn doanh FnB t¹i Hµ Néi trong thêi gian võa qua ®Ó em hoµn thµnh B¸o c¸o tæng hîp cña m×nh. 1 PHÇN I GIíI THIÖU TæNG QUAN VÒ DOANHNGHIÖP I - QU¸ TR×NH HO¹T §éNG Vµ §ÆC §IÓM KINH DOANH CñA DOANH NGHIÖP 1- Kh¸i qu¸t lÞch sö thµnh lËp cña doanh nghiÖp . Tªn gäi: Chi nh¸nh giao dÞch c«ng ty liªn doanh FnB t¹i Hµ Néi Tªn viÕt t¾t: Chi nh¸nh c«ng ty liªn doanh FnB TRô Së: Sè 8/20 §¹I LA, QUËN HAI Bµ TR¦NG, Hµ NéI M· sè thuÕ: 0304107403-001 Sè tµi kho¶n: 123100000277712 t¹i ng©n hµng ®Çu t- vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam – Chi nh¸nh Quang Trung GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: 042381, Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu tthµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 22 /10/1994 §IÖN THO¹I: 04 – 6282949 FAX: 04 - 6282948 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty: Tr¶i qua h¬n 10 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, víi nhiÒu biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ, nhiÒu lóc c«ng ty t-ëng nh- kh«ng thÓ duy tr× næi nh-ng víi sù cè g¾ng, quyÕt t©m cña tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, tíi nay c«ng ty liªn doanh FnB ngµy cµng trë nªn lín m¹nh vµ ®ang lµ mét trong nh÷ng c«ng ty cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng. §Ó ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn, toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu rÌn luyÖn m×nh ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng ty vµ cña kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng ®· chó träng ®Õn viÖc ®Çu t- mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, c«ng t¸c qu¶n lý, ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm, t¹o m«i tr-êng lµm viÖc tho¶i m¸i ®Ó c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¸t huy n¨ng lùc cña m×nh. Nh×n chung hiÖn nay c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, nghiÖp vô trÎ, cã chuyªn m«n cao, n¨ng ®éng, ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ 2 ®¸p øng ®-îc yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao, phï hîp, ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng. C¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty ®Òu do c¸n bé qu¶n lý tõ 28 tuæi ®Õn 30 tuæi n¾m gi÷ c-¬ng vÞ chñ chèt, ®©y lµ chñ tr-¬ng l·nh ®¹o cña c«ng ty nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé trÎ tuæi cã c¬ héi ph¸t huy n¨ng lùc, së tr-êng cña m×nh. Víi mét m« h×nh tæ chøc ®¬n gi¶n, gän nhÑ, bè trÝ ®óng ng-êi, ®óng viÖc nªn c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®Òu yªn t©m c«ng t¸c ®em t©m huyÕt cña m×nh ®Ó phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn cña c«ng ty. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp . C«ng ty cã chøc n¨ng s¶n xuÊt vµ kinh doanh mÆt hµng bµn ch¶i ®¸nh r¨ng vµ cèc giÊy. C«ng ty tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi ph¸p luËt quy ®inh, kh«ng ngõng n©ng cao vµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh, tù bï ®¾p chi phÝ, tù trang tr¶i vèn, thùc hiÖn nghÜa vô ®ãng gãp ®Çy ®ñ cho ng©n s¸ch nhµ n-íc. Më réng liªn kÕt kinh tÕ víi c¸c c¬ së kinh doanh thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, më réng vµ hîp t¸c kinh tÕ víi n-íc ngoµi. §¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cã hiÖu qu¶, vËn chuyÓn kÞp thêi nh÷ng mÆt hµng chiÕn l-îc ®Õn nh÷ng ®Þa bµn träng ®iÓm. §¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu vÒ hµng ho¸ cho kh¸ch hµng, cho c¸c ®¹i lý b¸n bu«n, b¸n lÎ. B¶o ®¶m vµ ph¸t triÓn nguån vèn cña c«ng ty giao cho. HÖ thèng qu¶n lý chÆt chÏ, ho¹ch ®Þnh nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp víi c«ng ty ®Ó c«ng ty lu«n gi÷ thÕ chñ ®éng trong kinh doanh. Thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng vµ c«ng b»ng x· héi, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, båi d-ìng n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt cho nh©n viªn. Tæ chøc tèt c«ng t¸c b¶o vÖ c«ng ty, b¶o vÖ s¶n xuÊt vµ gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn trong c«ng ty, chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt. 3 3. §èi tuîng vµ ®Þa bµn kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh ngoµi viÖc b¸n hµng trùc tiÕt ®Õn tay ng-êi tiªu dïng , c«ng ty cßn b¸n bu«n hoÆc th«ng qua c¸c nhµ ph©n phèi . §èi t-îng chñ yÕu mµ c«ng ty h-íng tíi lµ c«ng nh©n viªn chøc , häc sinh, sinh viªn nh÷ng ng-êi cã thu nhËp thÊp vµ trung b×nh . Bëi v× nh÷ng s¶n phÈm mµ c«ng ty ®-a ra phï hîp víi tói tiÒn cña hä, c«ng ty rÊt chó träng ®Õn chÊt l-îng còng nh- gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm sao ®Õn tay ng-êi tiªu dïng mét c¸ch hîp lý nhÊt. MÆc dï vËy , c«ng ty còng ®ang tõng b-íc ph¸t triÓn mÆt hµng cao cÊp phôc vô ng-êi cã thu nhËp cao vµ tiÕn tíi xuÊt khÈu ra n-íc ngoµi . HiÖn nay, thÞ tr-êng chñ yÕu cña c«ng ty lµ miÒn Nam. Trong mÊy n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· tõng b-íc chó träng thÞ tr-êng miÒn B¾c, tiÕn tíi xuÊt khÈu ra n-íc ngoµi. S¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®-îc ng-êi tiªu dïng néi ®Þa tin t-ëng vµ ®· tõng b-íc chiÕm gi÷ ®-îc thÞ phÇn trong n-íc. 4. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Chi nh¸nh c«ng ty liªn doanh FnB lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng tiªu dïng nh- : bµn ch¶i ®¸nh r¨ng , cèc giÊy c¸c lo¹i …. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh ngoµi viÖc b¸n hµng trùc tiÕt ®Õn tay ng-êi tiªu dïng , c«ng ty cßn b¸n bu«n hoÆc th«ng qua c¸c nhµ ph©n phèi . II - HÖ THèNG Tæ CHøC Bé M¸Y QU¶N Lý HO¹T §éNG S¶N XU¸T KINH DOANH CñA C¤NG TY Lµ mét doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, viÖc x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc cho c«ng ty lµ c«ng viÖc rÊt quan träng, nã lµ nÒn t¶ng ®Ó cho c«ng ty ph¸t triÓn, liªn quan ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. V× vËy c«ng ty rÊt chó träng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc sao cho hîp lý. 1. C¬ cÊu tæ chøc hiÖn t¹i: C¬ cÊu tæ chøc trong c«ng ty gåm: - Bé m¸y l·nh ®¹o : gåm 3 ®ång chÝ . 4 + Mét gi¸m ®èc + Hai phã gi¸m ®èc - TiÕp ®ã lµ c¸c phßng chøc n¨ng: phßng tæ chøc, phßng kÕ to¸n, phßng kinh doanh, ®éi vËn chuyÓn, kho hµng. 5 S¬ ®å tæ chøc: Phßng gi¸m ®èc Phßng phã gi¸m ®èc Phßng tæ chøc Phßng kÕ to¸n Phßng kinh doanh §éi vËn chuyÓn Kho hµng S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - Trong ®ã : + Gi¸m ®èc c«ng ty : lµ ®¹i diªn ph¸p nh©n cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc. Gi¸m ®èc c«ng ty ®øng ®Çu bé m¸y l·nh ®¹o cña c«ng ty, ®-a ra c¸c chiÕn l-îc s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c quyÕt ®Þnh cuèi cïng. + Mét phã gi¸m ®èc th-êng trùc phô tr¸ch c«ng t¸c tµi chÝnh, thanh tra b¶o vÖ néi bé, kho b·i, chÕ ®é b¶o hé lao ®éng, phßng ch¸y ch÷a ch¸y . + Mét phã gi¸m ®èc c«ng ty phô tr¸ch m¶ng kinh doanh, lµ ng-êi ®-a ra c¸c chiÕn l-îc kinh doanh, n¾m b¾t th«ng tin vÒ gi¸ c¶, cïng gi¸m ®èc ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: + Tham m-u, gióp gi¸m ®èc qu¶n lý tµi s¶n, tµi chÝnh, tiÒn tÖ theo quy ®Þnh. + Thùc hiÖn quyÕt to¸n th¸ng, quý, n¨m vµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kÞp thêi. CËp nhËt sæ s¸ch kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 6 + Qu¶n lý vËt t- nguyªn phô liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt, qu¶n lý kho tµng, xuÊt, nhËp vµ quyÕt to¸n vËt t- hµng ho¸, ®iÒu ®é kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. + §¶m b¶o ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ tµi chÝnh phôc vô c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - Phßng tæ chøc- hµnh chÝnh: + Tham m-u cho ban l·nh ®¹o c«ng ty vÒ tæ chøc bé m¸y, quy ho¹ch c¸n bé, bè trÝ nh©n sù, ®Ò b¹t c¸c chøc danh l·nh ®¹o vµ qu¶n lý. + Qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l-¬ng, ®Þnh møc lao ®éng, ®¬n gi¸ s¶n phÈm. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ng-êi lao ®éng. + Qu¶n lý c«ng v¨n, giÊy tê sæ s¸ch hµnh chÝnh, con dÊu. Thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th-, l-u tr÷, b¶o mËt, sao chÐp tµi liÖu theo quy ®Þnh. §¶m b¶o an ninh, an toµn vÒ ng-êi, tµi s¶n, an ninh quèc phßng, phßng chèng ch¸y næ…. + Theo dâi kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn néi quy, quy chÕ cña c«ng ty. + Qu¶n lý nhµ x-ëng, vËt t-, m¸y v¨n phßng, xe «t« ®iÖn n-íc vµ thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n trÞ trong C«ng ty. - Phßng kinh doanh th-¬ng m¹i: + Khai th¸c thÞ tr-êng, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p vÒ kinh doanh, tiªu thô vµ gi¸ b¸n s¶n phÈm. + Xóc tiÕn c«ng t¸c th-¬ng m¹i, khai th¸c t×m kiÕm ®¬n hµng s¶n xuÊt kinh doanh. + Tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång, ®¬n hµng kinh doanh th-¬ng m¹i vµ tiªu thô s¶n phÈm. §«n ®èc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh. + X©y dùng vµ qu¶n lý c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh. LËp c¸c chøng tõ, thñ tôc giao nhËn vµ thanh to¸n hµng ho¸. + Tham m-u, gióp ban l·nh ®¹o c«ng ty chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®inh cña Nhµ n-íc vÒ qu¶n lý hµng ho¸. + §éi vËn chuyÓn: cã nhiÖm vô lu«n s½n sµng ®-a hµng ®Õn n¬i kh¸ch hµng yªu cÇu, giao hµng vµ nhËn c¸c ho¸ ®¬n cã liªn quan, trong lóc giao hµng cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n hµng ho¸. - Kho hµng: cã nhiÖm vô nhËn hµng, xuÊt hµng vµ b¶o qu¶n hµng ho¸. 7 2. M« h×nh qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cña phßng kÕ to¸n. * Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n: Lµ phßng nghiÖp vô võa cã chøc n¨ng qu¶n lý, võa cã chøc n¨ng ®¶m b¶o cho nªn môc ®Ých ho¹t ®éng cña nã lµ thóc ®Èy mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Do quy m« cña c«ng ty lµ t-¬ng ®èi lín nªn c«ng ty chän h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n. * NhiÖm vô cô thÓ cña phßng lµ: - Tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c ®¶m b¶o vµ quan lý tµi chÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng ty. - Thùc hiÖn tèt chÕ ®é tiÒn l-¬ng, th-ëng, c¸c chØ tiªu vÒ phóc lîi còng nhc¸c chi phÝ kh¸c cho c¸c thµnh viªn trong c«ng ty. - Më ®Çy ®ñ c¸c sæ s¸ch vµ hÖ thèng kÕ to¸n, ghi chÐp h¹ch to¸n ®óng, ®ñ theo chÕ ®é hiÖn hµnh. - Qu¶n lý chÆt chÏ tiÒn mÆt tån quü, còng nh- sè tiÒn cßn l¹i cña c«ng ty trªn tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, ®«n ®èc viÖc thanh to¸n. - Gióp gi¸m ®èc kiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ ®é tµi chÝnh víi c¸c ®¬n vÞ c¬ së trong c«ng ty. - Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh hµng th¸ng, quý, n¨m vµ tæng quyÕt to¸n víi ®¬n vÞ cÊp trªn vµ c¬ quan nhµ n-íc theo chÕ ®é hiÖn hµnh. - KÕ to¸n tr-ëng: lµ ng-êi tæ chøc ®iÒu hµnh c«ng t¸c kiÓm to¸n vµ tµi chÝnh, tham m-u tµi chÝnh cho gi¸m ®èc, ®«n ®èc gi¸m s¸t kiÓm tra vµ xö lý mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n tæng hîp vµ c¸c th«ng tin tµi chÝnh cña c«ng ty thµnh b¸o c¸o cã ý nghÜa gióp cho viÖc xö lý vµ ra quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc ®-îc chÝnh x¸c. - KÕ to¸n tæng hîp: cã nhiÖm vô tËp trung toµn bé b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ nhá h¬n, lËp thµnh mét b¸o c¸o tæng hîp ®Ó tr×nh lªn kÕ to¸n tr-ëng. Tõ ®©y, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n chia ra thµnh hai bé phËn cô thÓ. §ã lµ bé phËn kÕ to¸n chi tiÕt vµ bé phËn kÕ to¸n tæng hîp + Bé phËn kÕ to¸n chi tiÕt bao gåm c¸c bé phËn nhá nh- sau: 8 - KÕ to¸n theo dâi vËt t-, tµi s¶n cè ®Þnh, thµnh phÈm: ph¶i më theo dâi chi tiÕt trong lo¹i vËt t- vËt liÖu, sau ®ã ph©n lo¹i tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn nguyªn vËt liÖu, tµi s¶n cè ®Þnh, ®Ó tõ ®ã ®èi chiÕu víi c¸c b¶ng kª ®· lËp víi kÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, c«ng nî vµ kÕ to¸n tæng hîp (221,213,155,152) - KÕ to¸n theo dâi chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm: chi tiÕt tµi kho¶n 133, 136, 3387,154,621,627. - Kª to¸n tiÒn mÆt, tiÒn l-¬ng, tiÒn göi ng©n hµng, c«ng nî c¸c kho¶n ph¶i thu: cã nhiÖm vô ph©n lo¹i c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶. LËp b¶ng kÓ tæng hîp sau ®ã th«ng qua bé kÕ to¸n chi tiÕt ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp. KÕ to¸n më chi tiÕt c¸c tµi kho¶n: 111,112,131,331. + Bé phËn kÕ to¸n tæng hîp bao gåm: - Tæng hîp kiÓm tra: ®©y lµ bé phËn cã nhiÖm vô tæng hîp ®èi chiÕu, kiÓm tra toµn bé c¸c b¸o c¸o cña c¸c bé phËn chi tiÕt, tõ ®ã b¸o c¸o lªn kÕ to¸n tæng hîp ®Ó tr×nh lªn kÕ to¸n tr-ëng. - KÕ to¸n tµi chÝnh: bé phËn nµy cã nhiÖm vô lªn kÕ ho¹ch tµi chÝnh, ®Ó tõ ®ã tham m-u tµi chÝnh cho gi¸m ®èc. H×nh thøc kÕ to¸n cña c«ng ty: - Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung, n»m d-íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña ban l·nh ®¹o c«ng ty ®iÒu hµnh trùc tiÕp theo h×nh thøc trùc tuyÕn nh»m ®¶m b¶o th«ng tin ®-îc cung cÊp kÞp thêi vµ th«ng suèt, lµ c«ng cô qu¶n lý cña gi¸m ®èc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Phßng kÕ to¸n gåm 6 ng-êi: + 01 Tr-êng phßng kÕ to¸n : phô tr¸ch chung. + 01 KÕ to¸n tæng hîp. + 01 KÕ to¸n thanh to¸n, tµi s¶n cè ®Þnh, tiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi. + 01 KÕ to¸n c«ng nî ph¶i tr¶, nguyªn vËt liÖu, ng©n hµng. + 01 KÕ to¸n TP, doanh thu, ph¶i thu, thuÕ vµ kiªm thñ quü. 9 - MÆc dï c«ng viÖc ®· ®-îc ph©n c«ng theo chøc n¨ng nhiÖm vô riªng cña tõng phÇn tiÕn hµnh c«ng viÖc kÕ to¸n, nh-ng gi÷a c¸c thµnh viªn l¹i cã quan hÖ mËt thiÕt chÆt chÏ, thèng nhÊt vµ cïng hç trî hoµn thµnh tèt nhiÖm vô kÕ to¸n cña c«ng ty. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty: Tr-ëng phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n thanh to¸n, TSC§, tiÒn l-¬ng BHXH KÕ to¸n nî ph¶i tr¶, NVL, ng©n hµng KÕ to¸n TP, doanh thu, nî ph¶i thu, thuÕ Thñ quü S¬ ®å 2: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty H×nh thøc kÕ to¸n: H×nh thøc sæ kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông lµ nhËt ký sæ c¸i . Tuy niªn do ¸p dông m¸y vi tÝnh nªn hÖ thèng b¸o c¸o cña doanh nghiÖp rÊt nhiÒu võa phôc vô sù qu¶n lý cña nhµ n-íc vµ yªu cÇu riªng cña c«ng ty. 10 Chøng tõ gèc Chøng tõ tæng hîp NhËt ký sæ c¸i Sæ quü Sæ chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh C¸c b¸o biÓu kÕ to¸n Ghi chó : : Ghi h#ng ng#y : Ghi cui th#ng hoØc ##nh k : Quan h¦ #i chiu S¬ ®å 3: H×nh thøc chøng tõ ghi sæ - ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty theo quyÕt ®Þnh sè 147TCTK/Q§. Kú kÕ to¸n ¸p dông trong c«ng ty: b¾t ®Çu vµo ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 cña n¨m b¸o c¸o. MÆc dï cã nhiÒu chñng lo¹i vËt t- hµng ho¸ nh-ng c«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn, ®¸nh gi¸ vËt t- hµng ho¸ theo nguyªn t¾c gi¸ gèc. Ph-¬ng ph¸p nhËp xuÊt kho theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo ph-¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh cè ®Þnh. 11 PHÇN II C¤NG T¸C PH¢N TÝCH KINH TÕ DOANH NGHIÖP 1. T×NH H×NH Tæ CHøC C¤NG T¸C PH¢N TÝCH KINH TÕ DOANH NGHIÖP Bé phËn thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch kinh tÕ doanh nghiÖp. C«ng t¸c tæ chøc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung t¹i c«ng ty ®-îc thùc hiÖn d-íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc c«ng ty. KÕ to¸n tr-ëng lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm chñ yÕu. ViÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ ë doanh nghiÖp mang tÝnh chÊt tõng phÇn, ch-a mang tÝnh chÊt tæng thÓ. Hµng quý, hµng n¨m c«ng ty cã tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, tõ ®ã rót ra nguyªn nh©n, nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc. Riªng ®èi víi ph©n tÝch chi phÝ kinh doanh th× cø ®Þnh hµng quý vµ cuèi n¨m c«ng ty tiÕn hµnh ph©n tÝch chung chi phÝ kinh doanh trong mèi liªn hÖ víi doanh thu. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc ph©n tÝch kÕ to¸n tr-ëng ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm vµ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm tiÕn hµnh, kÕt thóc. C¸c sè liÖu cÇn thiÕt cho viÖc ph©n tÝch chi phÝ kinh doanh nh-: doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô, chi phÝ kinh doanh ®-îc thu thËp vµ kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c. Cuèi kú kÕ to¸n dùa trªn sè liÖu thu thËp ®-îc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu ph©n tÝch vµ c¸c biÓu mÉu tõ ®ã rót ra ®¸nh gi¸ nhËn xÐt vµ ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc hoÆc ph-¬ng h-íng kinh doanh cho kú tiÕp theo. Môc tiªu cña c«ng ty ®Ò ra lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, tèi thiÓu ho¸ chi phÝ. Muèn t¨ng lîi nhuËn th× ph¶i qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ kinh doanh hîp lý, ®¶m b¶o tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh. C¸c néi dung vµ chØ tiªu ph©n tÝch kinh tÕ doanh nghiÖp - Ph©n tÝch ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty - Ph©n tÝch t×ng h×nh tiÒn l-¬ng - Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông Tµi s¶n cè ®Þnh 12 - Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm - Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty Tæ chøc th«ng tin phôc vô cho ph©n tÝch kinh tÕ doanh nghiÖp LÊy th«ng tin tõ c¸c nhµ ®Çu t- , Gi¸m ®èc c¸c c«ng ty , th«ng tin tõ doanh nghiÖp vµ cña c¸c phßng ban trong c«ng ty cung cÊp . 2. PH¢N TÝCH MéT Sè CHØ TI£U CHñ YÕU 13 2.1. Ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh §VT : VN ®ång CHØ TI£U MS Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp 01 dÞch vô C¸c kho¶n gi¶m trõ 03 (03=05+06+07) + ChiÕt khÊu th-¬ng m¹i 04 + Gi¶m gi¸ hµng b¸n 05 + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 + ThuÕ tiªu thô dÆc biÖt , thuÕ 07 xuÊt khÈu ph¶i nép 1 . Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng 10 vµ cung cÊp dÞch vô (10=01-03) 2 . Gi¸ vèn hµng b¸n 11 N¨m2005 38.656.915.008 10.557.632 N¨m2006 So s¸nh Tû lÖ % Sè tiÒn 39.996.880.733 1.339.965.725 3,47 91.602.625 767,6 81.044.993 10.557632 91.602.625 38.646.357.376 39.905.278.108 1.258.920.732 3,26 24.876540.301 25.928.389.737 1.051.849.436 4,23 3 .Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng 20 vµ cung cÊp dÞch vô (20=10-11) 4 . Doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi 21 chÝnh 5 . Chi phÝ tµi chÝnh 22 13.769.817.075 13.976.888.371 207.071.296 1,50 270.531.800 253.211.433 -17.320.367 -6,40 352.401.753 567.700.849 215.299.096 61,10 Trong ®ã : L·i vay ph¶i tr¶ 345.379.501 560.971.587 215.592.086 62,42 23 -81.869.953 -314.489.416 -232.619.463 -284,13 24 4.693.516.568 4.877.165.148 183.958.837 3,91 8 . Chi phÝ qu¶n lý doanh 25 nghiÖp 9 .Lîi nhuËn thuÇn tõ tõ ho¹t 30 ®éng kinh doanh =20+21-22-2425 10 . Thu nhËp kh¸c 31 2.719.665.703 2.151.406.866 -568.258.837 -20,89 6.274.764.986 6.633.821.941 359.056.955 5,72 189.207.756 230.800.955 41.593.359 21,98 11 . Chi phÝ kh¸c 32 286.706.596 197.490.500 -89.216.096 -31,12 12 . Lîi nhuËn kh¸c (40= 31-32 40 ) 13.Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ 50 (50=30+40) 14. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 51 -97.498.840 221.291.455 318.790.295 326,97 6 . Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh (23=21-22) 7 . Chi phÝ b¸n hµng 15. Lîi nhuËn sau thuÕ (60=50- 60 51) 6.177.266.146 6.855.113.396 677.847.250 10,97 0 0 0 0 6.177.266.146 6.855.113.396 677.847.250 10,97 Tõ b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong hai n¨m trªn ta thÊy : 14 - Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña n¨m 2006 cao h¬n n¨m 2005 víi sè tiÒn lµ : 1.258.920.732 ®ång , t-¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 3,26% . Tõ con sè trªn ta thÊy b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô n¨m 2006 cã t¨ng tr-ëng nh-ng sù t¨ng tr-ëng kh«ng nhiÒu chØ chiÕm 3,26% so víi n¨m 2005. - TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2006 t¨ng 1.051.849.463 ®ång t-¬ng øng víi tû lÖ lµ 4,23% . §iÒu nµy cho thÊy tû lÖ t¨ng gi¸ vèn hµng b¸n nhanh h¬n tû lÖ t¨ng doanh thu , cã nghÜa lµ c«ng ty ch-a qu¶n lý tèt kh©u s¶n xuÊt vµ kinh doanh . - Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô n¨m 2006 t¨ng so víi n¨m 2005 lµ 1,50% t-¬ng øng víi sè tiÒn lµ : 207.071.296 . - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2006 gi¶m 20,89% so víi n¨m 2005 t-¬ng øng víi sè tiÒn 568.258.837 ®ång, ®iÒu nµy cho thÊy c«ng ty qu¶n lý tèt ë kh©u nµy . - Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2006 gi¶m so víi n¨m 2005 lµ do chi phÝ tµi chÝnh cña n¨m 2006 t¨ng 61,10% , trong ®ã l·i vay ph¶i tr¶ lµ 62,42% t-¬ng øng víi sè tiÒn lµ : 215.592.086 ®ång . - Tæng lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2006 t¨ng 359.056.955 ®ång so víi n¨m 2005 t-¬ng øng víi tû lÖ lµ 5,72%. Do lîi nhuËn kh¸c cña n¨m 2006 t¨ng so víi n¨m 2005, nªn dÉn tíi lîi nhËn sau thuÕ cña n¨m 2006 t¨ng 10,97% so víi n¨m 2005 t-¬ng øng víi sè tiÒn lµ : 677.847.250 ®ång . * Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n , nguån vèn cña c«ng ty . Ph©n tÝch tµi s¶n cña c«ng ty N¨m 2005 tæng tµi s¶n cña c«ng ty lµ : 20.797.215.472 ®ång N¨m 2006 tæng tµi s¶n cña c«ng ty lµ : 32.435.309.914 ®ång PH¢N TÝCH C¥ CÊU TµI S¶N CñA C¤NG TY §VT :1.000.000 ®ång CHØ TI£U N¡M 2005 N¡M 2006 15 SO S¸NH Sè tiÒn TT % Sè tiÒn I. TSL§ vµ §TNH 16.642 80,02 27.756 85,57 11.114 66,78 1. Vèn b»ng tiÒn 5.638 27,11 9.033 27,85 3.395 60,22 0 0 0 0 0 0 3. Ph¶i thu 7.182 34,53 10.245 31,59 3.063 42,65 4. Tån kho 3.260 15,68 3.605 11,11 345 10,58 560 2,70 4.872 15,02 4.312 770 II. TSC§ vµ §TDH 4.155 19,98 4.678 14,43 523 12,59 1. TSC§ h÷u h×nh 4.135 19,88 4.658 14,37 523 12,65 2. TSC§ v« h×nh 0 0 0 0 0 0 3. §TDH kh¸c 20 0,1 20 0,06 0 0 TæNG TµI S¶N 20.797 100 32.435 100 11.638 55,96 2. ®Çu t- ng¨n h¹n 5. TSL§ kh¸c TT % Sè tiÒn Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy tæng sè tµi s¶n cña c«ng ty n¨m 2006 t¨ng so víi n¨m 2005 lµ 11.638.094.442 ®ång t-¬ng øng víi tû lÖ 55,96% . Ph¶n ¸nh quy m« tµi s¶n cña c«ng ty t¨ng lªn . Nh- vËy c«ng ty ®ang ngµy cµng ®Çu t- trang thiÕt bÞ , c«ng cô dông cô vµo s¶n xuÊt kinh doanh nh»m t¨ng doanh thu , t¨ng s¶n l-îng vµ lîi nhuËn . - TSL§ vµ §TNH n¨m 2005 chiÕm mét tû träng lín trong tæng tµi s¶n cña c«ng ty lµ 80,02%. Trong ®ã : + Vèn b»ng tiÒn chiÕm tû träng : 27,11% + C¸c kho¶n ph¶i thu + Hµng tån kho + TSL§ kh¸c : 34,53% : 15,68% : 2,70% TSC§ vµ §TDH n¨m 2005 chiÕm mét tû träng nhá t-¬ng øng víi 19,98% . Trong ®ã + Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh chiÕm tû träng : 19,88% + §TDH kh¸c : 0,1% - TSL§ Vµ §TNH n¨m 2006 chiÕm mét tû träng lín trong tæng tµi s¶n cña c«ng ty lµ 85,57%. Trong ®ã : + C¸c kho¶n ph¶i thu chiÕm tû träng : 31,59% 16 Tû lÖ % + Vèn b»ng tiÒn : 27,85% + TSL§ kh¸c : 15,02% % + Hµng tån kho : 11,11% TSL§ vµ TDDH n¨m 2006 chiÕm tû träng t-¬ng øng víi 14,43% . Trong ®ã : + Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh : 14,37% + §TDH kh¸c : 0,06% Tæng tµi s¶n cña c«ng ty n¨m 2006 t¨ng 55,96% so víi n¨m 2005 chñ yÕu lµ do : TSL§ vµ §TNH n¨m 2006 t¨ng 11.114 triÖu ®ång t-¬ng øng víi tû lÖ lµ 66,78% . Trong ®ã : vèn b»ng tiÒn t¨ng 60,22% t-¬ng øng víi sè tiÒn 3.395 triÖu , c¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng 42,65% t-¬ng øng víi sè tiÒn 3.063 triÖu . Nh- ta thÊy nî ph¶i thu cña c«ng ty n¨m 2006 t¨ng 42,65% so víi 2005 , ®©y còng lµ ®Æc thï chung cña cña nghµnh b¸n hµng tiªu dïng . V× vËy c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®ßi nî thÝch hîp , tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vµ chiÕm dông vèn trong kinh doanh. TSL§ kh¸c cña c«ng ty n¨m 2006 t¨ng so víi n¨m 2005 lµ 770% t-¬ng øng víi sè tiÒn lµ 4.312 triÖu , t¨ng lµ do t¹m øng cho nh©n viªn ®i mua hµng . Ph©n tÝch nguån vèn cña c«ng ty N¨m 2005 tæng nguån vèn cña c«ng ty lµ : 20.797.215.472 ®ång N¨m 2006 tæng nguån vèn cña c«ng ty lµ : 32.435.309.914 ®ång Qua sè liÖu trªn ta thÊy tæng sè tµi s¶n n¨m 2006 t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 11.638.094.442 ®ång . §iÒu nµy ph¶n ¸nh c«ng ty ®· cè g¾ng huy ®éng nguån vèn ®Ó ®¶m b¶o quy m« tµi s¶n . PH¢N TÝCH C¥ CÊU NGUåN VèN CñA C¤NG TY §VT : 1.000.000 ®ång CHØ TI£U I. Nî ph¶i tr¶ N¡M 2005 N¡M 2006 SO S¸NH Sè tiÒn TT % Sè tiÒn TT % Sè tiÒn Tû lÖ % 10.067 48,41 10.336 17 20.403 62,90 102,68 8.979 43,17 20.141 62,10 11.162 124,31 2. Nî dµi h¹n 147 0,72 147 0,45 0 0 3. Nî kh¸c 941 4,52 115 0,35 -826 -87,78 II. NV chñ së h÷u 10.730 51,59 12.032 37,10 1.302 12,13 1. NV kinh doanh 10.172 48,91 11.740 36,20 1.568 15,42 558 2,68 292 0,90 -266 -47,67 20.797 100 32.435 100 11.638 55.96 1. Nî ng¾n h¹n 2. C¸c quü DN TæNG N V Qua b¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh nguån vèn cña c«ng ty ta thÊy n¨m 2006 tæng nguån vèn cña c«ng ty t¨ng 55,96% t-¬ng øng víi sè tiÒn lµ: 11.638 triÖu so víi n¨m 2005. T¨ng vèn lµ do quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng lín nªn c«ng ty ph¶i vay thªm vèn ng©n hµng . H¬n n÷a qua b¶ng trªn ta còng thÊy vèn chñ së h÷u cña c«ng ty t¨ng lªn 1.302 triÖu t-¬ng øng víi tû lÖ 12,13% . Nh- vËy c«ng ty ®ang ngµy cµng cè g¾ng chñ ®éng vÒ nguån vèn . 2.2. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty §VT: 1.000.000 ®ång N¨m Tµi S¶n Tæng tiÒn Nguån Vèn 2005 2006 2005 2006 20.797 32.435 20.797 32.435 Tæng tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty n¨m 2005 so víi n¨m 2006 cã sù gia t¨ng ®¸ng kÓ . - HÖ sè tù chñ tµi chÝnh : Lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh møc ®é ®éc lËp vÒ mÆt tµi chÝnh cña c«ng ty , cho biÕt vèn chñ së h÷u chiÕm tû träng bao nhiªu trong tæng nguån vèn . HÖ sè tù chñ tµi chÝnh = Nguån vèn chñ së h÷u Tæng nguån vèn cña doanh §VT : 1.000.000 ®ång CHØ TI£U N¡M 2005 18 N¡M 2006 1. Nguån vèn chñ së h÷u 10.730 12.032 2. Tæng nguån vèn 20.797 32.435 3. HÖ sè tù chñ tµi chÝnh 0,516 0,371 Tõ b¶ng trªn ta thÊy hÖ sè tù chñ tµi chÝnh gi¶m , cã nghÜa lµ tû träng nguån vèn chñ së h÷u gi¶m, møc ®é ®éc lËp vÒ tµi chÝnh gi¶m . Nh- vËy c«ng ty cÇn cè g¾ng ®Ó tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh . - HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi : Lµ chØ tiªu dïng ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t cña c«ng ty trong kú B¸o c¸o . HÖ sè tù chñ kh¶ n¨ng = thanh to¸n hiÖn thêi Tæng gi¸ tri tµi s¶n ng¾n h¹n Nî ng¾n h¹n ph¶i tr¶ §VT: 1.000.000 ®ång CHØ TI£U N¡M 2005 N¡M 2006 1. Tæng tµi s¶n ng¾n h¹n 16.642 27.756 2. Nî ng¾n h¹n ph¶i tr¶ 8.797 20.141 3. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi 1,85 1,38 Nh- vËy kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi cña c«ng ty n¨m 2006 kÐm h¬n so víi n¨m 2005. Nh-ng quan träng lµ hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi cña c¶ hai n¨m 2005 vµ 2006 lu«n lín h¬n 1 , cã nghÜa lµ c«ng ty lu«n lu«n ®¶m b¶o ®-îc kh¶ n¨ng thanh to¸n kho¶n nî cña m×nh . - HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh : Lµ chØ tiªu cho thÊy kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n . HÖ sè kh¶ n¨ng = Gi¸ trÞ TS ng¾n h¹n - Gi¸ trÞ hµng ho¸ tån kho thanh to¸n nhanh Nî ng¾n h¹n ph¶i tr¶ §VT: 1.000.000 ®ång ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 1. Tæng TSNH - H.H tån kho 13.382 24.151 2. Nî ng¾n h¹n 8.979 20.141 19 3. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh 1,49 1,2 C«ng ty cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n . Tuy nhiªn kh¶ n¨ng ®¸p øng ngµy cµng gi¶m . T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty b×nh th-êng , hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh ch-a cao , cÇn t×m c¸ch n©ng lªn . - HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi : Lµ chØ tiªu ®-îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña c«ng ty . HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n = tøc thêi TiÒn vµ t-¬ng ®-¬ng tiÒn Nî ng¾n h¹n ph¶i tr¶ §VT: 1.000.000 ®ång ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 1. TiÒn vµ c¸c kho¶n ph¶i thu 12.820 19.278 2. Tæng nî ng¾n h¹n 8.979 20.141 3. HÖ sè Kh¶ n¨ng T.T tøc thêi 1,43 0,96 Qua b¶ng trªn ta thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n cña c«ng ty lµ tèt. MÆc dï kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi n¨m 2006 cã gi¶m , nh-ng còng ®¶m b¶o thanh to¸n nî ng¾n h¹n mµ c«ng ty ®ang vay . Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh - Tû lÖ l·i gép lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng cña gi¸ b¸n víi chi phÝ, lµ khÝa c¹nh quan träng gióp doanh nghiÖp nghiªn cøu qu¸ tr×nh ho¹t ®éng víi chiÕn l-îc kinh doanh . Tû lÖ l·i gép = L·i gép Doanh thu thuÇn §VT: 1.000.000 ®ång ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 1. L·i gép 13.769 13.976 2. Doanh thu thuÇn 38.646 39.905 0,36 0,35 3. Tû lÖ l·i gép Tû lÖ l·i gép n¨m 2005 tèt h¬n n¨m 2006, nh- vËy n¨m 2006 lµm ¨n kh«ng hiÖu qu¶ b»ng n¨m 2005. - Tû lÖ l·i thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh tr-íc thuÕ cµng lín th× doanh nghiÖp cµng lµm ¨n cã hiÖu qu¶ . 20
- Xem thêm -