Tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần men thăng long – viglacera

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh Lêi nãi ®Çu Víi nh÷ng kiÕn thøc ®-îc häc t¹i tr-êng, sinh viªn ®· ®-îc tiÕp cËn nh÷ng vÊn ®Ò kh¸ c¬ b¶n vÒ nghÒ nghiÖp trong t-¬ng lai cña m×nh. Tuy nhiªn nh÷ng vÊn ®Ò ®ã míi chØ mang tÝnh lý thuyÕt, cÇn ph¶i cã thêi gian t×m hiÓu, tiÕp cËn víi thùc tÕ ®Ó vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc. Víi môc ®Ých ®ã nhµ tr-¬ng ®· tæ chøc ®ît thùc tËp tèt nghiÖp cho tÊt c¶ c¸c sinh viªn cuèi kho¸. §èi víi sinh viªn khoa Qu¶n trÞ kinh doanh, môc ®Ých cña ®ît thùc tËp tèt nghiÖp lµ t×m hiÓu, lµm quen víi c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ cña doanh nghiÖp, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¬ b¶n cña doanh nghiÖp, tõ ®ã ®-a ra nh÷ng nhËn xÐt chung vÒ doanh nghiÖp vµ ®Ò xuÊt h-íng ®Ò tµi tèt nghiÖp. ViÖc t×m hiÓu mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c«ng ty trong m«i tr-êng kinh doanh thùc tÕ lµ vÊn ®Ò quan träng víi bÊt cø nhµ kinh doanh nµo trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay. §èi víi nh÷ng sinh viªn míi ra tr-êng ®ang cÇn trang bÞ cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc thùc tiÔn th× ®iÒu nµy cµng ®Æc biÖt quan träng. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña ®ît thùc tËp vµ ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh thùc tËp ®-îc tiÕn hµnh thuËn lîi nhÊt em ®· chän C«ng ty Cæ phÇn men Th¨ng Long – Viglacera ®Ó thùc tËp. §©y lµ mét doanh nghiÖp cã t-¬ng ®èi ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. Víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n, qua qu¸ tr×nh lµm viÖc nghiªm tóc, ch¨m chØ, cïng víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« gi¸o NguyÔn Ngäc §iÖp vµ c¸c CBCNV C«ng ty Cæ phÇn men Th¨ng Long – Viglacera ®Æc biÖt lµ phßng KÕ ho¹ch, phßng Kinh doanh, em ®· hoµn thµnh ‚B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp‛nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« gi¸o NguyÔn Ngäc §iÖp – khoa Qu¶n trÞ kinh doanh cïng c¸c c« chó, anh chÞ C«ng ty Cæ phÇn men Th¨ng Long – Viglacera ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy.Do thêi gian cã h¹n cïng víi kiÕn thøc ch-a ®-îc hoµn thiÖn nªn b¶n b¸o c¸o cña em kh«ng tr¸ch khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc nh÷ng ý kiÕn cña c¸c thÇy c«, b¹n bÌ... ®Ó B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n. 1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh 1) Th«ng tin chung vÒ Doanh NghiÖp Tªn Doanh NghiÖp : C«ng ty cæ phÇn g¹ch men Th¨ng Long Tªn giao dÞch : Th¨ng Long ceramic tile joint stock company H×nh thøc ph¸p lý : C«ng Ty cæ phÇn Nghµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: S¶n xuÊt s¶n phÈm g¹ch ceramic §Þa chØ : Phóc Th¾ng – Mª Linh – VÜnh phóc Tµi kho¶n ng©n hµng: E – mail : §iÖn Tho¹i C«ng Ty cæ phÇn men Th¨ng Long - Viglacera lµ DN s¶n xuÊt kinh doanh víi cæ ®«ng s¸ng lËp lµ Tæng C«ng Ty Thuû Tinh vµ Gèm X©y Dùng. C«ng Ty ho¹t ®éng theo luËt Doanh NghiÖp, c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng Ty cæ phÇn men th¨ng long Viglacera ®-îc ®¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua ngµy 01-02-2004 C«ng Ty cæ phÇn men Th¨ng Long – Viglacera lµ mét trong nh÷ng C«ng Ty cã gi¸ trÞ tµi s¶n lín trong Tæng C«ng Ty Thuû Tinh vµ Gèm X©y Dùng – N¨m 2001 tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña C«ng Ty lµ 180 Tû ®ång ®Õn N¨m 2005 tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña C«ng Ty kho¶ng 275 Tû ®ång víi c¸c c«ng tr×nh X©y Dùng c¬ së h¹ tÇng vµ hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ chiÕm kho¶ng 65% trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña C«ng Ty. 2) Qu¸ Tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn Doanh NghiÖp C«ng Ty ®-îc khëi c«ng x©y dùng th¸ng 04/2000 vµ hoµn thµnh chÝnh thøc ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh ngµy 15/12/2000 víi tªn gäi Nhµ M¸y g¹ch men Th¨ng Long , theo quyÕt ®Þnh sè 1379/Q§ - BXD ngµy 22/09/2000 cña Bé tr-ëng Bé XD Ngµy 14/01/2002 Nhµ m¸y ®· ®-îc Bé XD quyÕt ®Þnh ®æi tªn thµnh C«ng Ty g¹ch men Th¨ng Long ®Ó phï hîp víi quy m« vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng Ty. 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh Ngµy 01/08/2003 d-íi sù chØ ®¹o cña Tæng C«ng Ty Thuû Tinh vµ Gèm XD. C«ng Ty g¹ch men Th¨ng Long s¸t nhËp víi C«ng Ty Granite Tiªn S¬n vµ ®æi tªn thµnh C«ng Ty g¹ch èp l¸t Th¨ng Long – Viglacera. Theo tiÕn tr×nh ®æi míi DN nhµ n-íc tõ ngµy 01/02/2004 C«ng Ty g¹ch èp l¸t Th¨ng Long ®· tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ DN vµ ®æi tªn thµnh C«ng Ty cæ phÇn g¹ch men Th¨ng Long – Viglacera. 3) chøc n¨ng ,nhiÖm vô cña doanh nghiÖp + S¶n xuÊt, mua b¸n s¶n phÈm g¹ch ceramic vµ c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng kh¸c + §Çu t- h¹ tÇng,tr¨ng trÝ néi thÊt c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp d©n dông + Kinh doanh xuÊt nhËp khÈuvµ dÞch vô vËn chuyÓn hµng ho¸ c¸c lo¹i vµ mét sè lÜnh vùc kh¸c. 4) §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu cña DN 4.1.§Æc ®iÓm s¶n phÈm cña C«ng Ty Lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm g¹ch men èp t-êng, g¹ch men l¸t nÒn, cã kÝch th-íc, hoa v¨n ®a d¹ng theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thiÕt bÞ cña C«ng Ty 4.2.§Æc ®iÓm thÞ tr-êng Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ, thÞ tr-êng ®-îc nh×n d-íi nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau, nhiÒu quan ®IÓm kh¸c nhau, nhiÒu tr-êng ph¸i kh¸c nhau. ThÞ tr-êng cña C«ng Ty chñ yÕu khu vùc MiÒn B¾c ®Õn th¸ng 07/2004 C«ng Ty ®· më thªm Chi nh¸nh MiÒn Trung cña C«ng Ty t¹i §µ N½ng ®Ðn th¸ng 05/2005 më thªm Chi nh¸nh MiÒn Nam tai thµnh phè HCM hiÖn nay th-¬ng hiÖu g¹ch men Viglacera cña C«ng Ty ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ thÕ cña m×nh trren thÞ tr-îng trong n-íc vµ ®· g©y ®-îc sù chó ý cña mét sè thÞ tr-êng n-íc ngoµi nh-: §µI Loan, Hµn Quèc, Singapor, Myanmar…. 4.3. C«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm g¹ch Ceramic 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh - §Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm g¹ch Ceramic, nguyªn liÖu gåm hai lo¹i nguyªn liÖu dÎo vµ nguyªn liÖu gÇy, bao gåm: ®¸t sÐt, fens p¸t, ®¸ v«i, cao lanh, men mµu, c¸c chÊt phô gia…c¸c nguyªn liÖu ®-îc pha trén theo tû lÖ quy ®Þnh cña phßng kü thuËt vµ ®-îc ¸p dông theo quy tr×nh s¶n xuÊt cô thÓ cña C«ng Ty. 1. Gia c«ng nguyªn liÖu x-¬ng: ®Êt vµ c¸c chÊt phô gia ®-îc pha trén theo tû lÖ hîp lý sau ®ã ®-îc n¹p vµo hÖ thèng m¸y nghiÒn x-¬ng 2. 2. Sau khi nghiÒn xong t¹o ra d¹ng hå -ít ®-îc ®-a xuèng bÓ khuÊy hå trung gian cung cÊp chop giai ®o¹n 3. 3. Bét hå ®-îc ®-a qua hÖ thèng m¸y sÊy phun t¹o bét kh« víi d¹ng h¹t cã ®é Èm phï hîp cung cÊp cho c«ng ®o¹n 4. 4. Ðp t¹o h×nh s¶n phÈm b¸n thµnh phÈm: Bét ®-îc ®-a vµo hÖ thèng m¸y Ðp thuû lùc ®-îc Ðp t¹o h×nh s¶n phÈm b¸n thµnh phÈm vµ cung cÊp cho c«ng ®o¹n 5. 5. Nung x-¬ng( Nung Bisquist) s¶n phÈm b¸n thµnh phÈm ®-îc ®-a vµo ®-îc ®-a vµo lß nung thanh l¨n ®èt b»ng khÝ than theo ®-êng cong nung t¹o Êng phÈm bisquist cung cÊp cho c«ng ®o¹n 6. 6. Tr¸ng men vµ in hoa v¨n lªn bÒ mÆt s¶n phÈm t¹o ra, t¹o ra s¶n phÈm cã nhiÒu mµu s¾c, hoa v¨n theo mong muèn, ®-îc cung cÊp cho c«ng ®o¹n 7. 7. Nung men t¹o thµnh phÈm: Qua hÖ thèng lß nung thanh l¨n lÇn 2 s¶n phÈm sau khi ®-îc tr¸ng men ®-îc nung theo ®-êng cong nhiÖt phï hîp t¹o ra thµnh phÈm ®-a ®Ðn c«ng do¹n 8. 8. Ph©n lo¹i ®ãng gãi thµnh phÈm, c¸c s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu sÏ bÞ lo¹i bá ra ngoµI, s¶n phÈm ®¹t yªu cÇu ®-îc ®-a vµo m¸y ®ãng gãi thµnh phÈm ®-a ®Õn c«ng ®o¹n 9. 9. NhËp kho thµnh phÈm: S¶n phÈm sau ®ãng gãi ®-îc xÕp vµo kÖ hµng vµ ®-îc nhËp kho 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 1 2 3 4 Gia c«ng nguyªn liÖu x-¬ng HÖ thèng m¸y nghiÒn HÖ thèng m¸y sÊy phun Ep t¹o hÝnh sp b¸n thµnh phÈm 5 Nung Bisquist 6 Tr¸ng men vµ in hoa v¨n lªn bÒ mÆt sp 7 Nung men t¹o thµnh phÈm 8 Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh Ph©n lo¹i vµ ®ãng gãi s¶n phÈm 9 NhËp kho thµnh phÈm S¬ ®å 1:Quy tr×nh s¶n xuÊt g¹ch ceramic 4.4. §Æc ®iÓm lao ®éng Lao ®éng lµ yÕu tè quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. NhËn thøc ®-îc vÊn ®Ò quan träng nµy nh÷ng n¨m qua C«ng Ty kh«ng ngõng ®µo t¹o vµ n©ng cÊp c¶ vÒ sè l-îng lÉn chÊt l-îng Lao ®éng nh»m ®¸p øng kÞp thêi cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng Ty. 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh VÒ sè l-îng Lao ®éng: Khi míi ®i vµo s¶n xuÊt C«ng Ty chØ cã kho¶ng 300 c«ng nh©n viªn, sau khi më réng thªm s¶n xuÊt ®Õn nay C«ng Ty ®· cã h¬n 700 c«ng nh©n viªn VÒ chÊt l-îng lao ®éng: TÊt c¶ c¸c c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt, ®Òu cã tr×nh ®é trªn §¹i Häc, Cao §¼ng vµ Trung CÊp, hÇu hÕt c«ng nh©n ®Òu cã tr×nh ®é, tay nghÒ t-¬ng ®èi ca B¶ng 1:C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng Ty cæ phÇn G¹ch men Th¨ng Long STT C¸c chØ tiªu N¨m 2004 §VT:Ng-êi N¨m 2005 A Tæng sè CBCNV 590 100 740 100 1 L§ gi¸n tiÕp 130 22.03 145 19.60 2 L§ trùc tiÕp 460 77.97 595 80.4 B Ph©n theo giíi tÝnh 590 100 740 100 1 Nam 380 64.40 490 66.21 2 N÷ 210 35.60 250 33.79 C Ph©n theo tr×nh ®é 590 100 740 100 1 §¹i Häc trë lªn 105 17.79 125 16.89 2 Cao §¼ng, Trung CÊp 100 16.95 110 14.86 3 C«ng nh©n nghÒ 385 65.26 505 68.25 Nguån:phßng nh©n sù Do tÝnh chÊt tÝnh chÊt vÒ ngµnh nghÒ nªn lao ®éng Nam trong C«ng Ty chiÕm Tû träng cao h¬n so víi Lao ®éng N÷, Lao ®éng trùc tiÕp tham ra s¶n xuÊt chiÕm kho¶ng 80% cßn l¹i lµ Lao ®éng gi¸n tiÕp, viÖc qu¶n lý tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ t¹o ®IÒu kiÖn tèt cho viÖc sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm c¸c yÕu tè s¶n xuÊt mµ trong ®ã qu¶n lý vµ sö dông hîp lý søc Lao ®éng lµ mét vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p. C«ng Ty ®ang sö dông c¸ch x¸c ®Þnh møc Lao ®éng trªn c¬ së sè liÖu thèng kª vÒ thêi gian tiªu hao ®Ó hoµn thanh s¶n phÈm còng nh- c¸c c«ng viÖc ®-îc hoµnh thµnh tr-íc ®ã . 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh C¸c sè liÖu nµy ®-îc lÊy tõ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt t×nh h×nh hoµn thµnh møc Lao ®éng. Ngoµi ra cßn tham kh¶o ý kiÕn cña c¸n bé ®Þnh møc cã kinh nghiÖm vµ mét sè c«ng nh©n lµnh nghÒ. §Þnh møc Lao ®éng s¶n xuÊt mét sè c«ng ®o¹n - ChuÈn bÞ nguyªn liÖu 2ng-êi/1 ca/8 giê/1 ngµy - Tr¹m khÝ ho¸ than - Gia c«ng nguyªn liÖu 4 ng-êi/1 ca/8 giê/1 ngµy - Lß nung thanh l¨n - Ph©n lo¹i s¶n phÈm 20 ng-êi/1 ca/8 giê/1 ngµy 12 ng-êi/1 ca/8 giê/1 ngay 15 ng-êi/1 ca/8 giê/1 ngay VÒ thêi gian lµm viÖc lµ kho¶ng thêi gian ®ñ ®Ó ng-êi Lao ®éng hoµnh thµnh c«ng viÖc ®-îc giao trong ca, mçi ca s¶n xuÊt c«ng nh©n Lao ®éng ®Òu ®-îc cÊp ph¸t vµ trang bÞ nh÷ng dông cô cÇn thiÕt phôc vô träng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt. 4.5. §Æc ®iÓm tµi chÝnh B¶ng 2: C¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty §¬n vÞ: % C¬ cÊu 2004 2005 Tµi s¶n cè ®Þnh/ Tæng tµi s¶n 52,95 50,83 Tµi s¶n lu ®éng/ Tæng tµi s¶n 47,04 49,17 Nî ph¶i tr¶/ Tæng nguån vèn 94,64 Nguån vèn chñ së h÷u/ tæng nguån vèn 5,36 93,80 6,10 Nguån : phßng TCKT C¬ cÊu tµi s¶n, nguån vèn, tû träng cña TSC§, TSL§ trong tæng tµi s¶n, tû träng nî, nguån vèn chñ së h÷u trong tæng nguån vèn thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ qua 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh c¸c n¨m. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ xu thÕ biÕn ®æi cña chóng, cÇn ph¶i nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh biÕn ®æi tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty B¶ng 3: T×nh h×nh biÕn ®æi tµi s¶n cña c«ng ty §VT: ®ång Sè cuèi kú ChØ tiªu 2004 2005 So s¸nh 05/04(%) A. Tµi s¶n l-u ®éng, ®Çu tdµi h¹n 131.544.027.602 134.799.611.534 102 1. TiÒn 13.221.015.419 15.421.321.725 117 2. C¸c kho¶n ph¶i thu 62.481.544.868 59.986.023.610 96 3. Hµng tån kho 55.400.851.660 58.901.527.385 106 4. Tµi s¶n l-u ®éng kh¸c 440.615.655 490.738.814 B. Tµi s¶n cè ®Þnh, ®Çu t- dµi h¹n 148.051.094.115 139.323.766.538 111 1. Tµi s¶n cè ®Þnh 2. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang Tæng céng tµi s¶n 131.709.716.109 121.982.129.285 16.341.378.006 94 93 17.341.637.253 106 279.595.121.717 274.123.378.072 98 Nguån P TCKT Tµi s¶n l-u ®éng vµ ®Çu t- ng¾n h¹n cña c«ng ty n¨m 2005 t¨ng so víi 2004 do dù tr÷ tiÒn mÆt t¨ng, tån kho t¨ng do dù tr÷ nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty t¨ng. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t- dµi h¹n gi¶m so víi n¨m tr-íc do c«ng ty trÝch khÊu hao TSC§ hiÖn ®ang dïng, mµ chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang vÉn ch-a hoµn thµnh nªn ch-a ®-a vµo sö dông t¨ng TSC§  §Æc ®iÓm nguån vèn 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh B¶ng 4 T×nh h×nh biÕn ®æi nguång vèn cña c«ng ty §VT: ®ång Sè cuèi kú ChØ tiªu 2004 2005 So s¸nh 05/04(%) A. Nî ph¶i tr¶ 264.607.511.524 257.399.617.658 97 1. Nî ng¾n h¹n 180.545.392.524 184.579.973.348 102 2. Nî dµi h¹n 82.647.810.580 71.647.687.123 87 1.414.308.420 1.171.957.187 83 14.987.610.193 16.723.760.414 112 14.987.610.193 16.723.760.414 112 3. Nî kh¸c B. Nguån vèn chñ së h÷u 1. Nguån vèn, quü 2. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c Tæng céng nguån vèn 279.595.121.717 274.123.378.072 98 Nguån P TCKT Nguån vèn cña c«ng ty 2005 gi¶m so víi 2004 chñ yÕu ë c¸c kho¶n nî dµi h¹n, do kho¶n vay ®Çu t- c«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch tr¶ dÇn qua c¸c n¨m vµ kh«ng cã ph¸t sinh míi. Vay ng¾n h¹n t¨ng do c«ng ty më réng s¶n xuÊt t¨ng s¶n l-îng s¶n phÈm nªn nhu cÇu vèn ng¾n h¹n t¨ng. Nguån vèn chñ së h÷u t¨ng do lîi nhuËn n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004. Tæng tµi s¶n vµ nguån vèn cña C«ng ty Cæ phÇn men Th¨ng Long – Viglacera gi¶m nh-ng lîi nhuËn l¹i t¨ng cho thÊy c«ng ty ®ang cã nh÷ng chÝnh s¸ch tµi chÝnh hîp lý vµ hiÖu qu¶. 4.5.1 Ph©n tÝch mét sè tû sè tµi chÝnh B¶ng ph©n tÝch c¸c chØ sè tµi chÝnh cho thÊy c¸c tû sè tµi chÝnh n¨m 2005 ®Òu t¨ng so víi n¨m 2004. Tû sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh gi¶m do hµng tån kho n¨m 2005 t¨ng, c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m do TSC§ gi¶m, tµi trî dµi h¹n cña c«ng ty gi¶m do c«ng ty ®· tr¶ ®-îc mét phÇn nî dµi h¹n. 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh B¶ng 5 Ph©n tÝch mét sè chØ sè tµi chÝnh n¨m 2004, 2005 §¬n vÞ: lÇn N¨m N¨m Chªnh C¸c tû sè tµi chÝnh C«ng thøc tÝnh 2004 2005 lÖch 1. C¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n 1a. Kh¶ n¨ng thanh to¸n chung (TSL§&§TNH)/Nî NH 1b. Kh¶ n¨ng thanh (TSL§&§TNHHµng to¸n nhanh TKho)/Nî NH 2. C¸c tû sè vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh 2a. C¬ cÊu tµi s¶n l-u ®éng (TSL§&§TNH)/Tæng TS 2b. C¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§&§TDH)/Tæng TS 2c. Tù tµi trî (c¬ cÊu nguån vèn CSH) NV CSH/ Tæng TS 2d. Tµi trî dµi h¹n (NV CSH+ Nî DH)/ Tæng TS 3. C¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng 3a. Vßng quay TSL§ DT thuÇn/(TSL§&§TNH)bq 3b. Vßng quay tæng TS DT thuÇn/ Tæng TS bq 3c. Vßng quay hµng tån kho DT thuÇn/ Hµng tån kho bq 0,73 0,73 0,00 0,42 0,41 (0,01) - 0,47 0,49 0,02 0,53 0,51 (0,02) 0,05 0,06 0,01 0,35 0,32 (0,03) 1,46 0,69 1,77 0,85 0,30 0,16 3,47 4,12 0,64 0,01 0,02 0,01 0,27 0,10 0,02 0,01 4. C¸c tû sè vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi 4a. Doanh lîi tiªu thô LN sau thuÕ/DT thuÇn 4b. Doanh lîi vèn chñ LN sau thuÕ/NV CSH bq 4c. Doanh lîi tæng tµi s¶n LN sau thuÕ/Tæng TS bq 0,17 0,01 Nguån P TCKT 4.5.2 NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty Qua ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®äng s¶n xuÊt kinh doanh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ ®Æc biÖt th«ng qua c¸c tû sè tµi chÝnh n¨m 2005 ta thÊy ®-îc phÇn nµo t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty t¹i thêi ®iÓm ®ã. 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh VÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n, tû sè kh¶ n¨ng thanh to¸n chung cña c«ng ty lµ 0,73 chØ sè nµy nhá h¬n 1 c«ng ty cã thÓ sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n, kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña c«ng ty chØ ®¹t 0.41, viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¨n h¹n cña c«ng ty sÏ khã kh¨n. VÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng, tû sè vßng quay TSL§ cña c«ng ty lµ 1,77; vßng quay hµng tån kho lµ 4,12 chøng tá søc ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ tèt, c«ng ty cã thÓ quay vßng nhanh tµi s¶n l-u ®éng vµ hµng tån kho. Tû sè vßng quay tæng tµi s¶n cña c«ng ty 0.85 tû sè nµy h¬i nhá thÓ hiÖn kh¶ n¨ng quay vßng tæng tµi s¶n thÊp. VÒ kh¶ n¨ng sinh lêi, c¸c tû sè nµy ®Òu nhá. Tû sè kh¶ n¨ng sinh lêi cña tæng tµi s¶n lµ quan träng víi c«ng ty, cßn tû sè kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn chñ lµ quan träng víi c¸c cæ ®«ng. C«ng ty cÇn ph¶i t×m c¸ch n©ng cao c¸c tû sè cßn thÊp ®Ó t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty ngµy cµng v÷ng ch¾c h¬n. 4.6 §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt: H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt theo quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn vµ tæ chøc s¶n xuÊt theo sù chuyªn m«n ho¸ c«ng nghÖ néi bé tõng ph©n x-ëng. H×nh thøc nµy cã -u ®iÓm lµ ®¹t n¨ng suÊt lao ®éng cao, kh¸ linh ho¹t khi thay ®æi s¶n phÈm. KÕt cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ sù h×nh thµnh c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh, ph©n x-ëng s¶n xuÊt phô trî vµ c¸c bé phËn phôc vô s¶n xuÊt Kho nguyªn vËt liÖu PX c¬ ®iÖn 1,2 C¸c PXSX 1,2,3 Bé phËn vËn chuyÓn Kho thµnh phÈm S¬ ®å 2: kÕt cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty CP men Th¨ng Long Khèi s¶n xuÊt chÝnh Khèi s¶n xuÊt phô trî 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh 4.7 c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp 4.7.1.KiÓu c¬ cÊu vµ sè cÊp qu¶n lý C«ng ty Cæ phÇn men Th¨ng Long – Viglacera thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Víi kiÓu c¬ cÊu nµy mét mÆt ®¶m b¶o chÕ ®é mét thñ tr-ëng, ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt, tÝnh tæ chøc cao, mÆt kh¸c ph¸t huy ®-îc c¸c n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸c phßng chøc n¨ng Gi¸m ®èc PG§ KD CN MT – MN KD PG§ SX TC HC TC KT PX SX 1,2,3 KH SX KT KCS PX C§ 1,2 S¬ ®å 3: Bé m¸y qu¶n lý C«ng ty CP men Th¨ng Long – Viglacera Ghi chó: PG§ SX: Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch SX PG§ KD: Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch Kinh doanh KD: Phßng Kinh doanh TCHC: Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh TCKT: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n PXSX 1, 2, 3:Ph©n x-ëng S¶n xuÊt 1, Ph©n x-ëng S¶n xuÊt 2, Ph©n x-ëng S¶n xuÊt 3 KHSX: Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt KT-KCS: Phßng kü thuËt KCS PXC§ 1, 2: Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn 1, Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn 2 CNMT: Chi nh¸nh MiÒn Trung 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp CNMN: Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh Chi nh¸nh MiÒn Nam Quan hÖ qu¶n lý trùc tiÕp Quan hÖ qu¶n lý gi¸ tiÕp Quan hÖ phèi hîp Bé phËn kh«ng thuéc qu¶n lý chÊt l-îng 4.7.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé ph©n qu¶n lý trong c«ng ty  Ban Gi¸m ®èc Ban Gi¸m ®èc cã chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n sau: - Lµ bé phËn cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty. - §iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Phª duyÖt vµ ký c¸c hîp ®ång. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong b¶n '' Quy ®Þnh nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n trong Ban Gi¸m ®èc''.  Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh cã chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n sau: - Thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc, lao ®éng tiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi, ®µo t¹o vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c liªn quan ®Õn ng-êi lao ®éng. - Thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh trong C«ng ty theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc, theo ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña C«ng ty bao gåm c«ng t¸c ®èi néi, ®èi ngo¹i, an ninh, y tÕ c¬ së... Chi tiÕt thÓ hiÖn trong tµi liÖu '' Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô" cña C«ng ty.  Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc vµ theo ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ h-íng dÉn cña Tæng c«ng ty. - LËp b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tõng th¸ng, quý, n¨m. Cung cÊp chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh cÇn thiÕt cho Gi¸m ®èc, 13 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng c«ng ty ®Ó chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong tµi liÖu '' Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô" cña C«ng ty.  Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt Phßng KÕ ho¹ch S¶n xuÊt cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm theo th¸ng, quý, n¨m. LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c lo¹i vËt t- phôc vô cho s¶n xuÊt cña C«ng ty. - Thùc hiÖn c«ng t¸c ®Çu t-, x©y dùng c¬ b¶n, c«ng t¸c söa ch÷a lín, nhá vÒ thiÕt bÞ, nhµ x-ëng vµ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc kh¸c trong C«ng ty. - Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, tæng kÕt viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t-, lµm b¸o c¸o theo ®Þnh kú b¸o c¸o Gi¸m ®èc, Héi ®ång qu¶n trÞ vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong tµi liÖu '' Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô" cña C«ng ty.  Phßng Kinh doanh Phßng Kinh doanh cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c th-¬ng m¹i ®Ó tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ ®Ò ra chiÕn l-îc kinh doanh cña C«ng ty. - TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c ®Ó sinh lêi vµ c«ng viÖc dÞch vô sau b¸n hµng. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong tµi liÖu '' Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô" cña C«ng ty.  Phßng Kü thuËt - KCS Phßng Kü thuËt - KCS cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - X©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, nghiªn cøu c¶i tiÕn c«ng nghÖ, ¸p dông c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt. - X©y dùng tiªu chuÈn chÊt l-îng cho c¸c vËt t- nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt, cho b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm. 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh - X¸c ®Þnh, kiÓm tra vµ theo dâi c¸c th«ng sè kü thuËt trªn tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong tµi liÖu '' Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô" cña C«ng ty.  Ph©n x-ëng S¶n xuÊt 1 Ph©n x-ëng s¶n xuÊt cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - TriÓn khai tæ chøc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, b¶o ®¶m sö dông cã hiÖu qu¶ m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x-ëng. Qu¶n lý b¸n thµnh phÈm t¹i c«ng ®o¹n phèi liÖu x-¬ng, c«ng ®o¹n s¶n xuÊt khÝ than. Tham gia c«ng t¸c kiÓm tra, nghiÖm thu nguyªn nhiªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong tµi liÖu ‘’ Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô’’ cña C«ng ty.  Ph©n x-ëng S¶n xuÊt 2 Ph©n x-ëng s¶n xuÊt cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - TriÓn khai tæ chøc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, b¶o ®¶m sö dông cã hiÖu qu¶ m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x-ëng. Qu¶n lý thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm ch-a nhËp kho tõ c«ngg ®o¹n Ðp ®Õn ®ãng gãi thµnh phÈm. Tham gia c«ng t¸c kiÓm tra, nghiÖm thu nguyªn nhiªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong tµi liÖu '' Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô" cña C«ng ty.  Ph©n x-ëng S¶n xuÊt 3 Ph©n x-ëng s¶n xuÊt cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - TriÓn khai tæ chøc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, b¶o ®¶m sö dông cã hiÖu qu¶ m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x-ëng. Qu¶n lý thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm ch-a nhËp kho t¹i d©y chuyÒn s¶n - xuÊt g¹ch l¸t. Tham gia c«ng t¸c kiÓm tra, nghiÖm thu nguyªn nhiªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong tµi liÖu '' Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô" cña C«ng ty.  Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn 1 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - Qu¶n lý m¸y mãc, thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch èp. - Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c söa ch÷a, b¶o d-ìng thiÕt bÞ, nghiªn cøu c¶i tiÕn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc cña thiÕt bÞ. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong tµi liÖu ''Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô" cña C«ng ty.  Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn 2 Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - Qu¶n lý m¸y mãc, thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch l¸t. - Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c söa ch÷a, b¶o d-ìng thiÕt bÞ, nghiªn cøu c¶i tiÕn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc cña thiÕt bÞ. Chi tiÕt thÓ hiÖn trong tµi liÖu ''Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô" cña C«ng ty. 5. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña dn qua 2 n¨m gÇn ®©y VÒ s¶n xuÊt trong c¸c n¨m võa qua s¶n l-îng s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng Ty lu«n t¨ng tr-ëng, n¨m sau cao h¬n so víi n¨m vÒ tr-íc: - Víi c«ng xuÊt thiÕt kÕ ban ®Çu 3 triÖu m2 /n¨m ®Õn nay ®· ®Çu t- thªm d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi vµ c¸c dù ¸n ®i vµo s¶n xuÊt s¶n l-îng s¶n xuÊt s¶n phÈm ®· ®¹t tíi 8,5 triÖu m2 /n¨m. - Doanh thu n¨m 2002 ®¹t 120 Tû ®«ng ®Õn n¨m 2005 ®¹t møc 235 Tû ®ång t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m kho¶ng 20%. Lîi nhuËn hµng n¨m ®Òu ®¹t trªn møc kÕ ho¹ch ®Ò ra. Møc thu nhËp b×nh qu©n cña CBCNV lu«n ®¶m b¶o møc cao trong ngµnh. C«ng Ty lu«n hoµn thµnh nép nghÜa vô ng©n s¸ch nhµ n-íc. 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh B¶ng 6: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2004-2005 §VT: ®ång So s¸nh 05/04 (%) Doanh thu thuÇn vÒ Bh vµ CCDV 192.410.301.994 235.183.548.573 122 ChØ tiªu Gi¸ vèn hµng b¸n N¨m 2004 N¨m 2005 153.413.393.931 191.186.394.842 125 Lîi nhuËn gép vÒ BH vµ CCDV 38.996.908.063 43.997.153.731 113 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 2.668.787.873 2.728.911.785 102 Chi phÝ tµi chÝnh 15.925.401.202 17.125.858.790 108 Chi phÝ b¸n hµng 17.381.917.524 18.882.865.482 109 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 6.257.795.567 6.970.276.047 111 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng KD 2.100.581.643 3.747.065.197 178 436.105.050 586.375.320 134 49.076.500 109.680.103 223 387.028.550 476.695.217 123 2.487.610.193 4.223.760.414 170 - - 2.487.610.193 4.223.760.414 Thu nhËp kh¸c Chi phÝ kh¸c Lîi nhuËn kh¸c Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ ThuÕ TNDN ph¶i nép Lîi nhuËn sau thuÕ 170 Nguån Phßng TCKT B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn men Th¨ng Long – Viglacera n¨m 2005 cho thÊy tû träng cña c¸c lo¹i chi phÝ, lîi nhuËn trong doanh thu thuÇn nh- sau: + Chi phÝ tµi chÝnh: 7,28% + Chi phÝ b¸n hµng: 8,03% + Chi phÝ QLDN: 2,96% + Chi phÝ kh¸c; 0.05% + Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng KD: 1,59% + Lîi nhuËn kh¸c: 0.20% 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh + Tæng lîi nhuËn sau thuÕ: 1,79% So víi n¨m 2004, th× n¨m 2005 doanh thu, lîi nhuËn, chi phÝ cña c«ng ty ®Òu t¨ng nhanh. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn, ®Çu t- míi vµ më réng 5.1 T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. C«ng ty Cæ phÇn men Th¨ng Long – Viglacera cã 3 chñng lo¹i s¶n phÈm chÝnh ®ã lµ c¸c s¶n phÈm thuéc lo¹i mÆt hµng g¹ch èp, c¸c s¶n phÈm g¹ch l¸t vµ c¸c s¶n phÈm g¹ch viÒn trang trÝ. Sau ®©y lµ b¶ng ph©n tÝch cô thÓ t×nh h×nh tiªu thô c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm nµy qua 2 n¨m 2004 vµ 2005. B¶ng 7: Ph©n tÝch doanh thu t¹i C«ng ty Cæ phÇn men Th¨ng Long – Viglacera theo c¸c s¶n phÈm chñ yÕu §VT: triÖu ®ång S¶n phÈm N¨m 2004 Tû Doanh träng thu (%) G¹ch èp 85.047 44 110.044 47 24.997 3 29 G¹ch l¸t G¹ch viÒn 95.798 50 112.208 48 16.410 (2) 17 (1) 12 Céng 11.565 192.410 6 2005 Doanh thu 12.931 100 235.183 Tû träng (%) 5 Chªnh lÖch 2004/2005 Tû lÖ Doanh Tû träng t¨ng thu (%) (%) 1.366 100 42.773 22 Nguån PKD Nh×n chung t×nh h×nh tiªu thô c¸c s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng, n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc. Tû träng doanh thu t-¬ng ®èi æn ®Þnh, trong ®ã g¹ch èp vµ g¹ch l¸t lµ 2 lo¹i s¶n phÈm chÝnh cã tû träng cao vµ ®ång ®Òu, g¹ch viÒn trang trÝ cã tû träng thÊp h¬n nh-ng còng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. §Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty mét c¸ch toµn diÖn h¬n theo tõng vïng, tõng khu vùc ®Þa lý, thÊy ®-îc nh÷ng t¸c ®«ng ¶nh h-ëng ®Õn thµnh tÝch 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh kÕt qu¶ chung cña c«ng ty vµ nh÷ng -u nh-îc ®iÓm, nh÷ng mÆt cßn tån t¹i trong viÖc tæ chøc vµ qu¶n lý kinh doanh cña tõng khu vùc thÞ tr-êng, cÇn ph¶i ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty theo khu vùc ®Þa lý B¶ng 8 : Ph©n tÝch doanh thu t¹i C«ng ty Cæ phÇn men Th¨ng Long – Viglacera theo khu vùc ®Þa lý §¬n vÞ: TriÖu ®ång Khu vùc N¨m 2004 Tû Doanh träng thu (%) MiÒn b¾c MiÒn trung MiÒn nam XuÊt khÈu 146.147 Céng 192.410 2005 Doanh thu Tû träng (%) Chªnh lÖch 2004/2005 Tû Doanh Tû lÖ träng thu t¨ng (%) (%) 76 169.693 72 23.546 24.806 13 32.497 14 19.327 10 28.655 2.130 1 4.338 100 235.183 (4) 16 7.691 1 31 12 9.328 2 48 2 2.208 1 104 100 42.773 22 Nguån: Phßng KD T×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty theo khu vùc ®Þa lý qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng tr-ëng tèt. MiÒn b¾c vÉn lµ thÞ tr-êng träng ®iÓm cña c«ng ty, doanh thu hµng n¨m chiÕm trªn 70% tæng doanh thu. ThÞ tr-êng MiÒn trung vµ MiÒn nam mÆc dï chi phÝ b¸n hµng cao do kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn xa nh-ng s¶n l-îng tiªu thô hµng n¨m vÉn t¨ng ®Òu cho thÊy hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh MiÒn trung vµ MiÒn nam. §Æc biÖt trong n¨m 2005 doanh thu xuÊt khÈu cña c«ng ty t¨ng 104% so víi n¨m tr-íc chiÕm 2% tû trängdoanh thu toµn c«ng ty, dï kh«ng lín nh÷ng còng chøng tá c«ng ty ®ang quan t©m ®Õn viÖc më réng thÞ tr-êng c¶ trong vµ ngoµi n-íc. 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh 5.2 S¶n phÈm vµ thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty Lµ doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i g¹ch men phôc vô c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, s¶n phÈm cña c«ng ty gåm 3 chñng lo¹i chÝnh: G¹ch èp, g¹ch l¸t vµ g¹ch viÒn trang trÝ víi c¸c kÝch th-íc, ho¹ tiÕt kh¸c nhau. S¶n l-îng s¶n xuÊt hµng n¨m cña c«ng ty 8,5 triÖu m2 . MÆc dï míi ra nhËp thÞ tr-êng vËt liÖu x©y dùng 5 n¨m nh-ng s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ®-îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao, c«ng ty lu«n chó träng viÖc nghiªn cøu thay ®æi kiÓu d¸ng s¶n phÈm còng nh- bao b×. ThÞ tr-êng tiªu thô cña c«ng ty ®-îc ph¸t triÓn trªn c¶ ba miÒn B¾c, Trung, Nam, tuy nhiªn MiÒn b¾c vµ Hµ néi vÉn lµ thÞ tr-êng môc tiªu vµ chñ yÕu. C¸c s¶n phÈm cao cÊp ®-îc c«ng ty tËp trung tiªu thô chñ yÕu ë thÞ tr-êng Hµ néi n¬i cã ®êi sèng d©n c- cao. §èi víi thÞ tr-êng n«ng th«n c«ng ty tËp trung cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm cã phÈm cÊp A2, c¸c mÉu s¶n phÈm cã khung gi¸ thÊp ®Ó t¨ng c-êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. 5.3. ChÝnh s¸ch gi¸ ChÝnh s¸ch gi¸ ®ãng vai trß quan träng trong chiÕn l-îc c¹nh tranh cña c«ng ty. §Þnh gi¸ thÊp, ngang gi¸ hay cao h¬n gi¸ thÞ tr-êng ph¶i ®¶m b¶o hiÖu qu¶ tèt nhÊt. Møc gi¸ thÊp h¬n gi¸ thÞ tr-êngcho phÐp doanh nghiÖp thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng vµ t¨ng s¶n l-îng tiªu thô, t¨ng c¬ héi x©m nhËp vµ chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. Ng-îc l¹i, chÝnh s¸ch gi¸ cao chØ sö dông trong c¸c doanh nghiÖp cã tÝnh ®éc quyÒn cao, v-¬n tíi lîi nhuËn siªu ng¹ch. V× v©y chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ cã tÇm quan träng ®Æc biÖt víi viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch tiªu thô cña c«ng ty. §Ó chiÕm lÜnh ®-îc thÞ tr-êng c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p thÝch hîp nhÊt nh»m gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó t¹o lîi thÕ vÒ gi¸, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ cña c«ng ty ®-îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng víi c¸c yÕu tè nh- kh¸ch hµng, ®èi thô c¹nh tranh vµ c¸c nhµ cung øng nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt, t×m hiÓu gi¸ c¶ s¶n phÈm cña c¸c ®èi thô c¹nh tranh. §èi víi s¶n phÈm g¹ch men trªn thÞ tr-êng cã qu¸ nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh nªn viÖc ®-a ra møc gi¸ hîp lý ®¶m b¶o 20
- Xem thêm -