Tài liệu Báo cáo thực tập sư phạm phương pháp dạy môn giải phẫu sinh lý vật nuôi và kỹ thuật truyền giống

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

c ực T N T T LỜI NÓI ĐẦU  Trong thời gian thực tập sự phạm ở Trƣờng Trung cấp nghề thuật s inh t – t nh Đ ng N i nhờ có sự quan tâm ân cần giúp đỡ nhiệt tình của Ban Giám hiệu Nhà trƣờng, cùng với giáo viên bộ môn và đặc biệt là sự hƣớng dẫn tận tình của các Thầy Cô tại trƣờng, đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ thực tập của mình. Bƣớc vào đợt thực tập này, bắt đầu từ ngày 27/02/2012 đến ngày 16/03/2012, bản thân tôi đã xác định rõ mục đích của đợt thực tập này là: nắm đƣợc phƣơng pháp dạy môn Giải phẫu Sinh lý vật nuôi và thuật truyền gi ng nhằm củng cố nâng, cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, học hỏi thêm những kinh nghiệm quý báu ở Thầy, Cô và bạn bè ở trƣờng, qua những tiết dự giờ, tiết sinh hoạt, những đợt rút kinh nghiệm tiết dạy. Bên cạnh đó, tôi cũng xác định rõ mục đích thực tập là nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và công tác chủ nhiệm của bản thân sau này. Trƣờng Trung cấp nghề inh t – thuật s là một trong những trƣờng đào tạo có uy tín ở khu vực phía nam. Trong những năm gần đây, trƣờng đã không ngừng đổi mới phƣơng pháp giảng dạy, chú trọng phát triển theo hƣớng công nghệ. Tất cả các học viên trƣớc khi ra trƣờng đều đƣợc thực tập sƣ phạm ở các trƣờng Trung học chuyên nghiệp, các trung tâm dạy nghề. Với mục tiêu giúp học viên làm quen với môi trƣờng sƣ phạm, áp dụng những kiến thức đã học để giảng dạy thực tế. Thời gian thực tập tuy ngắn, chỉ trong ba tuần nhƣng những kinh nghiệm mà tôi đã thu đƣợc là rất lớn. Trong quá trình thực tập sƣ phạm, lần đầu tiên đứng trên bục giảng với cƣơng vị là một thầy giáo chắc chắn có nhiều khó khăn, sai sót, nhƣng đây là bƣớc khởi đầu đầy kỷ niệm cho những giáo viên tƣơng lai. Ba tuần thực tập, tuy không phải là một thời gian dài, nhƣng cũng giúp cho tôi một phần nào biết đƣợc các phƣơng pháp giảng dạy ở trƣờng, tôi đã đƣợc vào dự giờ nhiều tiết dạy của giáo viên trong trƣờng, đƣợc dự các cuộc họp rút kinh nghiệm. Qua đó, tôi cũng học hỏi đƣợc rất nhiều điều và đó là hành trang để tôi bƣớc đi trên con đƣờng tƣơng lai. GSTT: N c Trang 1 c ực T N T T LỜI CẢM ƠN  Cùng với những kiến thức đã đƣợc các Thầy Cô Trƣờng C o đẳng nghề S 8 truyền đạt, khoảng thời gian thực tập sƣ phạm và làm việc tại Trƣờng Trung cấp nghề inh t – thuật s t nh Đ ng N i dƣới sự chỉ dẫn, giúp đỡ của các Thầy Cô thông qua những tiết dự giờ, sinh hoạt lớp, những buổi họp rút kinh nghiệm đã giúp tôi làm quen với cách giảng dạy trên lớp và cách xử lý các tình huống xảy ra trên lớp, cũng nhƣ là biết cách gần gũi với các em học sinh để nắm bắt tâm tƣ, tình cảm của các em. Đây là khoảng thời gian quý báu giúp tôi trau dồi thêm những kinh nghiệm thực tế, cũng nhƣ tích lũy đƣợc những bài học cho bản thân, tạo tiền đề để tôi có thể hoàn thành tốt hơn cho công việc giảng dạy và công tác chủ nhiệm của tôi sau này. Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trƣờng Trung cấp nghề inh t – thuật s t nh Đ ng N i đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thực tập sự phạm. Đồng thời, xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Trƣờng Thành đã tạo điều kiện để tôi có cơ hội đi thực tập trong giai đoạn cuối khóa này, cũng nhƣ hƣớng dẫn tôi cách thức trình bày và tiến hành công tác thực tập. Xin chân thành cảm ơn ! , ngày 05 tháng 7 ăm 2013 Giáo sinh thực tập Nguyễn Vi t Ph c GSTT: N c Trang 2 c ực T N T T NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… , GSTT: N c ày tháng ăm Trang 3 c ực T N T T NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN SƢ PHẠM …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… GVHD SƢ PHẠM Ths Nguyễn Trƣờng Thành GSTT: N c Trang 4 c ực T N T T MỤC LỤC Trang PHẦN A: GIỚI THIỆU I. Mục tiêu củ đợt thực tập sƣ phạm……………………………………........8 II. Nội quy thực tập sƣ phạm…………………………………………................8 III. Giới thiệu về Trƣờng th m gi thực tập sƣ phạm………………………….8 1. Tổng quát về Trƣờng Trung cấp nghề KT-KT số 2 .………………………….8 1.1. Bối cảnh ra đời và tên gọi qua các thời kỳ……………………………….........8 1.2. Cơ sở vật chất, hạ tầng, phƣơng tiện kỹ thuật………………………………....9 1.3. Mối quan hệ giữa trƣờng với các doanh nghiệp………………………………9 2. Cơ cấu tổ chức Nhà trƣờng…………………………………………………..10 2.1. Sơ đồ tổ chức Nhà trƣờng…………………………………………………....10 2.2. Đội ngũ cán bộ, viên chức…………………………………………………...10 2.3. Các thành tích đạt đƣợc tính đến năm 2006………………………………....10 3. Quy mô đào tạo,chƣơng trình đào tạo,đối tƣợng tuyển sinh,mục tiêu đào tạo.11 3.1. Quy mô đào tạo………………………………………………………………11 3.2. Chƣơng trình đào tạo…………………………………………………………11 3.3. Đối tƣợng tuyển sinh…………………………………………………………13 3.4. Quyền lợi của ngƣời học……………………………………………………..13 3.5. Mục tiêu đào tạo……………………………………………………………..13 4. Chức năng và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm…………………………….14 4.1. Chức năng của giáo viên chủ nhiệm………………………………………….14 4.2. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm…………………………………………..14 PHẦN B: NỘI DUNG 1. Kế hoạch thực tập sƣ phạm……………………………………………………17 2. Thời khóa biểu giảng dạy………………………………………………………17 2. Tài liệu giảng dạy……………………………………………………………..18 GSTT: N c Trang 5 c ực T N T T - Giáo án lý thuyết……………………………………………………………18 - Đề cƣơng bài giảng lý thuyết…….…………………………………………21 - Giáo án thực hành…………………………………………………………..24 - Giáo án tích hợp…………………………………………………………….27 - Bảng tƣơng quan giữa độ Bômê và tỷ trọng………………………………..32 - Phiếu hƣớng dẫn thực hiện…………………………………………………33 - Phiếu dự giờ………………………………………………………………...34 PHẦN C: ẾT LUẬN 1. Tự nhận xét của giáo sinh……………………………………………………..36 2. Kiến nghị của giáo sinh……………………………………………………….36 GSTT: N c Trang 6 c ực T N T T PHẦN A GIỚI THIỆU GSTT: N c Trang 7 c ực T N T T I. MỤC TIÊU CỦA ĐỢT THỰC TẬP SƢ PHẠM. . Mục tiêu chung : S u đợt thực tập sƣ phạm này, tôi đã đ c k t đƣợc một s vấn đề sau: + Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các tình huống sƣ phạm cụ thể; + Kỹ năng soạn giáo án, đề cƣơng bài giảng và các phiếu học tập một cách đúng chuẩn; + Phát hiện các tình huống sƣ phạm hay xảy ra để rút kinh nghiệm; + Rèn luyện một số kỹ năng dạy học và tác phong sƣ phạm cơ bản; + Thêm trân trọng và yêu thích công việc của ngƣời giáo viên. . Mục tiêu cụ thể - Phân tích đƣợc các hoạt động dạy học, giáo dục của cơ sở dạy nghề. - Phân tích đƣợc chƣơng trình môn học sẽ thực hành giảng dạy. - Chuẩn bị và thực hiện đƣợc các bài dạy lý thuyết, thực hành, tích hợp đƣợc phân công. - Biết nhận xét, đánh giá bài giảng. - Thực hiện đƣợc các nhiệm vụ của một giáo viên chủ nhiệm. - Tham gia và biết tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện của cơ sở dạy nghề II. NỘI QUY THỰC TẬP SƢ PHẠM. - Thực hiện quá trình thực tập đúng giờ; Trang phục gọn gàng phù hợp với nhà giáo; Cƣ xử, nói năng đúng chừng mực. - Đầu giờ phải đến Phòng Đào tạo lấy sổ đầu bài ghi điểm danh, ghi tên học sinh vắng mặt (nếu có) và ghi tựa bài giảng. - Chuẩn bị tốt nội dung giảng dạy. - Đồ dùng dạy học sau khi dùng xong phải đƣa cho giáo viên hƣớng dẫn chuyên môn duyệt. - Tham gia dự giờ các nhóm thực tập khác. - Mỗi giáo sinh phải soạn hai giáo án: Giáo án lý thuyết và giáo án tích hợp. - Họp với giáo viên hƣớng dẫn chuyên môn sau mỗi lần lên lớp để rút kinh nghiệm cho lần sau. GSTT: N c Trang 8 c ực T N T T III. GIỚI THIỆU VỀ TRƢỜNG THAM GIA THỰC TẬP SƢ PHẠM. 1. Tổng qu n về Trƣờng Trung cấp nghề inh t – Tên trƣờng : TRƢỜNG TRUNG CẤP NGHỀ m ă 11 ố cả ađ v ê , ọ q ac c m thuật s 2. INH TẾ – , THUẬT S , kỳ Trƣờng Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật số 2 trực thuộc Tổng iên đoàn ao động Việt Nam tiền thân là : “Trung tâm Dạy nghề và D ch vụ Việc làm” thuộc iên đoàn ao động tỉnh Đồng Nai, đƣợc thành lập ngày 16/11/1993 theo quyết định số 3461/QĐ.UBT của UBND tỉnh Đồng Nai. Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ Việc làm – Đ Đ tỉnh Đồng Nai ra đời với 2 chức năng chính, một là: “ ào t o ”, hai là: “ t àm o o ”. Đồng chí o Thị an Trƣởng Khoa Điện của Trƣờng Công nhân Kỹ thuật Đồng Nai (nay là Trƣờng Cao Đ ng nghề Đồng Nai) đƣợc điều về làm Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ Việc làm từ tháng 08/2001 đến nay. Ngày 09/12/2002, Tổng iên đoàn ao động Việt Nam ra quyết định số 2005/2002/QĐ-T Đ ngày 09/12/2002 về việc thành lập Trƣờng Dạy nghề số 2 trực thuộc Tổng iên đoàn ao động Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Đào tạo nghề và Dịch vụ Việc làm - Liên Đòan ao Động Tỉnh Đồng Nai. Ngày 06/03/2003, Tổng iên đoàn ao động Việt Nam có công văn số: 271/CV – T Đ ủy nhiệm cho Ban thƣờng vụ iên đoàn ao động tỉnh Đồng Nai bổ nhiệm Hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng Trƣờng Dạy nghề số 2 – Tổng iên đoàn ao động Việt Nam. Do yêu cầu phát triển nhiệm vụ, ngày 15/11/2006 “Trƣờng Dạy nghề số 2”, đƣợc Tổng iên đoàn ao động Việt Nam đổi tên thành: “ T ng T c – ố ” theo quyết định số 1717/QĐ – T Đ của Tổng iên đoàn ao GSTT: N c Trang 9 c ực T N T T động Việt Nam do Chủ tịch Cù Thị Hậu ký. Ngoài nhiệm vụ “ ào t o t t m t ăm, ào t o ,m à t y t y ” ; Trƣờng Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật số 2 còn có thêm chức năng mới là: “ y à t t y y 2 1 o o ” 1.2. Cơ ở v c , ầ , ơ ệ k - Máy móc, trang thiết bị dạy học công nghệ cao. - Nhà trƣờng đã tích cực chủ động lập các dự án tiếp nhận các phƣơng tiện, vật tƣ, ngân sách từ cấp trên cấp, sử dụng các nguồn thu từ đào tạo giáo dục, để mua sắm trang thiết bị hiện đại, trang bị phòng học chuyên dùng nhƣ: Phòng vi tính, xƣởng thực hành. - Hệ thống điện thoại, điện lƣới dân dụng hoàn chỉnh, hệ thống giảng đƣờng chuyên dùng có đầy đủ các phƣơng tiện, vật tƣ và từng bƣớc đƣợc cải thiện. - Ký túc xá dành cho học sinh nội trú thoáng mát, tiện nghi. 1.3. Mố q a ệ ữa vớ c c d a ệ - Đa số sinh viên ra trƣờng đƣợc giới thiệu việc làm ở các khu công nghiệp, đƣợc các cơ sở sản xuất đánh giá cao về chất lƣợng và trình độ chuyên môn, tạo đƣợc uy tín trên địa bàn. 2. Cơ cấu tổ chức Nhà trƣờng. 1 Sơ đồ ổ c ức N HỘI ĐỒNG TRƢỜNG BAN GIÁM HIỆU Phòng tài vụ Phòng đào tạo Khoa Điện Khoa cơ điện tử Độ ũc Khoa công nghệ thông tin Phòng TC – HC Khoa Nghiệ p vụ nhà hàng Khoa Kinh tế Khoa Dịch vụ (đào tạo lái xe) Trung tâm Dịch vụ việc làm BM cơ khí Khoa Văn hóa bộ, v ê c ức. Chi bộ Nhà trƣờng gồm 22 đồng chí (Đ/c Nguyễn Thanh Nhàn làm Bí thƣ Chi ủy) GSTT: N c Trang 10 c ực T N T T + Ban Giám hiệu gồm 2 đồng chí: - Hiệu trƣởng Nhà trƣờng: Ths. o Thị an - Phó hiệu trƣởng : Ths. Nguyễn Thanh Nhàn Hơn 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc các phòng, khoa. 3C c íc đ đ ợc í đ 12. - B ng khen của UBND tỉnh Đồng Nai về thành tích đạt giải cao trong Hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh Đồng Nai lần thứ IV năm 2007. - B ng khen của UBND tỉnh Đồng Nai về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nƣớc năm 2009; năm 2010; năm 2011. - Giấy khen của Sở ĐTB XH Đồng Nai tặng vì đã có những đóng góp to lớn cho hoạt động dạy nghề trong tỉnh năm 2008. - Giấy khen của Sở ĐTB XH Đồng Nai tặng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đào tạo nghề năm học 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012. - Giấy khen của Sở ĐTB XH Đồng Nai tặng vì đạt giải phong trào tại Hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh Đồng Nai năm 2009; - Giấy khen của Sở ĐTB XH Đồng Nai tặng vì đạt giải ba đồng đội tại Hội thao Giáo dục Quốc phòng- n ninh học sinh, sinh viên các trƣờng cao đ ng, trung cấp, trung tâm dạy nghề tỉnh Đồng Nai lần thứ II năm 2012; - Giấy khen của Sở GTVT tỉnh Đồng Nai thƣởng đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe các năm 2010, 2011, 2012. - B ng công nhận đơn vị có đời sống văn hóa năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. - Và nhiều phần thƣởng cao quý khác. 3. Quy mô đào tạo, chƣơng trình đào tạo, đ i tƣợng tuyển sinh, mục tiêu đào tạo. 3.1. Quy mô đào tạo. TRUNG CẤP NGHỀ 3 năm TRUNG HỌC CƠ SỞ 3.2. 1- năm TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chƣơng trình đào tạo. Nghề đào tạo STT A Hệ trung cấp nghề 1 Điện công nghiệp GSTT: N c Thời gi n khó học 24 – 36 tháng Cấp văn b ng B ng Trung cấp nghề Trang 11 c ực T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C Cơ điện tử Điện tử dân dụng Hàn Công nghệ thông tin Kỹ thuật chế biến món ăn Nghiệp vụ lƣu trú Dịch vụ nhà hàng Điều hành Tour du lịch May và thiết kế thời trang Cắt gọt kim loại Nguội sửa chữa máy công cụ Chăn nuối gia súc, gia cầm Kế toán doanh nghiệp Hƣớng dẫn du lịch Nghiệp vụ lễ tân Xây dựng Hệ sơ cấp nghề 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E 1 G Bảo trì máy may công nghiệp Thẩm mỹ Nghệ thuật giao tiếp Dẫn chƣơng trình MC Khiêu vũ nghệ thuật Đào tạo ngƣời mẫu Sinh vật cảnh Sinh vật cảnh nâng cao Đan lát Cắm và kết hoa Tỉa và điêu khắc rau củ quả Bổ t c văn hó Bổ túc văn hóa THPT Đào tạo ti ng Anh gi o ti p 1 – 12 tháng N T T Chứng ch sơ cấp nghề 3 tháng 3 tháng 3 tháng 3 tháng 3 tháng 3 tháng 3 tháng 3 tháng 1 – 3 tháng 1 – 3 tháng 1 – 3 tháng 24 tháng BTTHPT 3.3. Đ i tƣợng tuyển sinh. Phạm vi toàn quốc Đối với hệ trung cấp nghề: Đối tƣợng tuyển sinh là những ngƣời đã tốt nghiệp cấp II hoặc cấp III. 3.4. Quyền lợi củ ngƣời học - Học sinh học Trung cấp nghề hệ chính quy đƣợc xét tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, vay vốn tín dụng, miễn giảm học phí, cấp học bổng theo qui định của Nhà nƣớc. - Học sinh tốt nghiệp Trung cấp nghề đƣợc cấp bằng Trung cấp nghề có giá trị Quốc gia, khi đi làm đƣợc hƣởng mức lƣơng Trung cấp, đƣợc liên thông lên Cao đ ng, Đại học cùng chuyên ngành. - Học sinh tốt nghiệp đƣợc giới thiệu làm việc trong và ngoài nƣớc. GSTT: N c Trang 12 c ực T N T T 3.5. Mục tiêu đào tạo. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm là nhiệm vụ chính sách xã hội hết sức quan trọng và nặng nề của toàn xã hội nói chung và của nhà trƣờng nói riêng. Thực hiện thắng lợi sẽ góp phần giải quyết nguồn nhân lực cho xã hội, góp phần ổn định Kinh tế – Xã hội của địa phƣơng. - Đào tạo nhân lực 2 cấp trình độ: Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề. - Kết hợp dạy nghề với hoàn thiện bổ túc trung học phổ thông, trang bị kiến thức chính trị, xã hội, pháp luật Nhà nƣớc, với mục tiêu sau khi ra trƣờng trở về địa phƣơng có khả năng tạo lập cuộc sống theo nghề đã học và có khả năng phát triển làm cán bộ địa phƣơng. - Quá trình đào tạo luôn chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp với rèn luyện kỹ năng thực hành, rèn luyện tác phong công nghiệp - Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật, chuyển giao công nghệ. - Hợp tác và liên kết, liên thông với các tổ chức, cá nhân về đào tạo, sản xuất kinh doanh trong và ngoài nƣớc. 4. C ức v ệ vụ của vê c ủ ệ 4.1 C ă ủ o ủ m (1) ả y: Giáo viên chủ nhiệm là Thầy (Cô) giảng dạy trong lớp. (2) o ụ Cùng với các giáo viên bộ môn và các cơ quan chức năng trong trƣờng, giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm trong việc hình thành nhân cách, tác phong cho sinh viên trong lớp. Trong chức năng quản lý giáo dục, giáo viên chủ nhiệm đồng thời quản lý việc học tập và quản lý sự hình thành, phát triển nhân cách, giáo viên chủ nhiệm là ngƣời định hƣớng sự phát triển nhân cách, dự báo xu hƣớng phát triển nhân cách của học sinh. Hai mặt trên có quan hệ hỗ trợ, tác động lẫn nhau, đôi khi việc giáo dục đạo đức có tác động mạnh mẽ đến chất lƣợng học tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. (3) , q ả ý, ố o t to Xây dựng nề nếp, kỷ luật tập thể ngay từ đầu năm học; xây dựng dƣ luận lành mạnh trong tập thể nhằm biến tập thể thành môi trƣờng và phƣơng tiện giáo dục. Tổ chức các hoạt động tập thể với nhiều loại hình phong phú, nhất là các hoạt động liên quan đến học tập và tu dƣỡng đạo đức học sinh. 4.2 m ụ ủ o ủ m (1) Giảng dạy theo kế hoạch và chƣơng trình của Nhà trƣờng. (2) Trực tiếp phổ biến, quán triệt các quy chế, chế độ, quy định, kế hoạch của Khoa và Nhà trƣờng tới lớp học, tiếp thu, giải đáp các ý kiến thắc mắc của sinh viên và đề xuất giải pháp, biện pháp để việc học tập của sinh viên đƣợc tốt hơn. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên. Giáo viên chủ nhiệm là ngƣời đại diện cho Ban giám hiệu truyền đạt đầy đủ nghị quyết, tƣ tƣởng chỉ đạo của Ban giám hiệu tới học sinh. Giáo viên chủ nhiệm gợi ý với học sinh về phƣơng hƣớng và giải pháp để thực hiện những yêu cầu của Ban giám hiệu. GSTT: N c Trang 13 c ực T N T T Giáo viên chủ nhiệm là ngƣời đại diện cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của học sinh trong lớp, phản ánh với Ban giám hiệu, giáo viên bộ môn, gia đình cũng nhƣ các tổ chức đoàn thể về nguyện vọng chính đáng của học sinh để có giải pháp giải quyết phù hợp, kịp thời có tác dụng giáo dục. (3) Tổ chức cho sinh viên xây dựng lớp thành đơn vị tập thể mang tính giáo dục toàn diện, phát huy khả năng tự giác, tự quản của sinh viên. àm trung tâm và hạt nhân đoàn kết trong lớp học, là cầu nối giữa lớp học với các cơ quan quản lý của Khoa và Nhà trƣờng. Học sinh học nghề rất tích cực trong việc học tập kiến thức cũng nhƣ rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, vì vậy giáo viên chủ nhiệm cần xây dựng đội ngũ tự quản của lớp, cố vấn cho đội ngũ tự quản tổ chức các hoạt động tập thể. Sự làm thay cho đội ngũ tự quản của một số giáo vên chủ nhiệm làm hạn chế sự độc lập, sáng tạo tích cực của học sinh. Giáo viên chủ nhiệm cần xây dựng đội ngũ tự quản xuất phát từ đặc điểm tình hình học sinh cũng nhƣ tính chất phát triển của tập thể học sinh. Giáo viên chủ nhiệm là cầu nối giữa tập thể học sinh với các tổ chức xã hội trong và ngoài trƣờng, với giáo viên bộ môn, là ngƣời tổ chức phối hợp với các lực lƣợng giáo dục. Giáo viên chủ nhiệm là ngƣời chủ động phối hợp với chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của lớp, của Nhà trƣờng để tiến hành các nghi thức sinh hoạt tập thể và hoạt động của tập thể. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh có kết quả học tập chƣa cao để tìm ra biện pháp giúp đỡ động viên các em phấn đấu tốt hơn. Phối hợp với phụ huynh học sinh động viên tinh thần cho những em có nhà ở xa, tạo điều kiện tốt hơn trong học tập cũng nhƣ trong việc tham gia phong trào ở trƣờng lớp. Đề cử, động viên những em học khá, giỏi giúp đỡ những bạn học trung bình tiến bộ hơn trong học tập. Trao đổi với giáo viên bộ môn giúp các em còn yếu bộ môn đó cố gắng học tập để tiến bộ hơn. (4) Tìm hiểu hoàn cảnh từng sinh viên trong lớp và có phƣơng pháp giáo dục thích hợp, nhất là với các sinh viên cá biệt. Việc Tìm hiểu hoàn cảnh và đặc điểm nhân cách từng sinh viên là công việc quan trọng của ngƣời giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu đầy đủ về các mặt của từng học sinh trong lớp để từ đó mà phân loại học sinh theo các chỉ tiêu khác nhau : Đạo đức, học lực, sức khỏe, hứng thú, sở trƣờng, năng khiếu. Từ sự phân loại đó mà có tác động giáo dục thích hợp cũng nhƣ có kế hoạch bồi dƣỡng học sinh giỏi, giáo dục học sinh yếu kém. Những nghiên cứu về tâm lý học, giáo dục học đã kh ng định: Muốn giáo dục con ngƣời một cách toàn diện cần hiểu biết về con ngƣời một cách toàn diện. (5) Nhận định, đánh giá chính xác kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Hàng tuần, vào tiết cuối ngày học cuối tuần tổ chức sinh hoạt lớp. Cuối tháng tổ chức bình xét hạnh kiểm sinh viên. Việc đánh giá khách quan quá trình học tập, rèn luyện của mỗi học sinh cũng nhƣ phong trào chung của lớp là điều kiện để hoàn chỉnh quá trình giáo dục, điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp tác động kịp thời tới từng thành viên cũng nhƣ cả tập thể. GSTT: N c Trang 14 c ực T N T T PHẦN B NỘI DUNG GSTT: N c Trang 15 c ực T Phần I: N T T Ế HOẠCH THỰC TẬP SƢ PHẠM NỘI DUNG THỰC HIỆN TUẦN 1 10/12/2012 – 15/12/2012 BUỔI SÁNG THỨ Gặp GVHD chuyên môn 2 3 4 5 6 2 2 17/12/2012 – 21/12/2012 3 24/12/2012 28/12/2012 GSTT: N 3 4 5 6 2 3 4 5 6 BUỔI CHIỀU - ập kế hoạch thực tập, Soạn đề cƣơng bài giảng lý thuyết Soạn đề cƣơng lý thuyết Nghỉ Soạn giáo án lý thuyết Duyệt đề cƣơng, giáo án bài giảng lý thuyết Dự giờ Chỉnh sửa đề cƣơng bài giảng Tập giảng Dự giờ Soạn giáo án thực hành Duyệt giáo án bài giảng thực hành Dự giờ Chỉnh sửa giáo án thực hành Duyệt giáo án Dự giờ Tập giảng Dự giờ Dự giờ Dự giờ Soạn giáo án tích hợp Duyệt giáo án bài giảng tích hợp Dự giờ Chỉnh sửa giáo án tích hợp Duyệt giáo án Tập giảng Tập giảng Dự giờ Hoàn thiện báo cáo thực tập Hoàn thiện báo cáo thực tập c Trang 16 c ực T THỜI T T HÓA BIỂU GIẢNG DẠY: Dạy lý thuy t Ngày N 15/12/2012 Tác dụng của thuốc 20/12/2012 Kỹ thuật điều chế siro Benzo 27/12/2012 Kỹ thuật điều chế siro đơn Khóa Phần II: TÀI LIỆU GIẢNG DẠY . Giáo án bài giảng lý thuy t: Giáo án số: 6 Thời gian thực hiện: 45 phút Tên chƣơng: CHƢƠNG II: DƢỢC Ý HỌC Thực hiện ngày 15 tháng 11 năm 2012 Tên bài: Bài 3: TÁC DỤNG CỦ THUỐC * Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này ngƣời học có khả năng: - Trình bày đƣợc các cách tác dụng của thuốc, tai biến do thuốc và tƣơng tác thuốc. - Vận dụng đƣợc những kiến thức đã học vào trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp. - Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý cho ngƣời bệnh. * Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: - Máy vi tính, máy chiếu, màn chiếu, micro, loa - Giáo án, phấn, bảng, tài liệu môn học. - Đề cƣơng bài giảng. I. Ổn định lớp: Thời gian: 04 phút 1. Sĩ số lớp 2. Họ và tên học sinh vắng 3. Kiểm tra bài cũ: Dƣợc động học của thuốc. a. Kể t t ả t t ố ỏ t ể b. ý ĩ to ử ụ t ố GSTT: N c Trang 17 c ực T II. Thực hiện bài học: TT Nội dung 1 T Hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Dẫn nhập - Nhắc lại bài cũ: - Đặt câu hỏi Dƣợc động học là - Nhận xét, đánh giá gì? Sự hấp thu, phân bố, chuyển hóa của thuốc trong cơ thể? - Chuyển tiếp để vào tìm hiểu bài - Thuyết trình “Tác dụng của thuốc”. GSTT: N N c T Thời gian 5 phút - Suy nghĩ, trả lời - ắng nghe Trang 18 c 2 ực T Giảng bài mới I. Định nghĩa. T - Thuyết trình - ắng nghe và ghi chép - Thuyết trình - Tổ chức thảo luận - - ắng nghe và ghi chép - Thảo luận và trả lời 2. Tác dụng tại chỗ và tác dụng toàn thân. - Thuyết trình - Tổ chức thảo luận - - ắng nghe và ghi chép - Thảo luận và trả lời 3. Tác dụng hồi phục và tác dụng không hồi phục. - Thuyết trình - Tổ chức thảo luận - ắng nghe và ghi chép - Thảo luận và trả lời. 4. Tác dụng chọn lọc và tác dụng đặc hiệu. 5. Tác dụng đảo ngƣợc. 6. Tác dụng hiệp đồng, tác dụng đối lập và tác dụng tƣơng hỗ. III. Tai biến do thuốc (tác dụng không mong muốn - - Thuyết trình - Tổ chức thảo luận - ắng nghe và ghi chép - Thảo luận và trả lời. - Thuyết trình - Tổ chức thảo luận - ắng nghe và ghi chép - Thảo luận và trả lời. - Thuyết trình - Tổ chức thảo luận - ắng nghe và ghi chép - Thảo luận và trả lời. - Thuyết trình - Tổ chức thảo luận - ắng nghe và ghi chép. - Thực hiện thảo luận và đại diện các nhóm sẽ lên ghi II. Các cách tác dụng của thuốc 1. Tác dụng chínhvà tác dụng khôngmong muốn. 3 N Củng c ki n thức và k t th c bài - Hệ thống lại bài học T 30 phút 5 phút - Đặt câu hỏi: Bài học của chúng ta hôm nay gồm mấy phần? - Nhận xét. - Hệ thống lại những phần đã học của bài. - Trả lời - ắng nghe - Nghe, ghi chép - Kết thúc 4 Hƣớng dẫn tự học GSTT: N c - Đọc và học kỹ các phần mới học. - Đọc và chuẩn bị bài mới. 1 phút Trang 19 c ực T Ngu n tài liệu th m khảo Trƣởng kho / Trƣởng tổ môn GSTT: N c N T T - Sách đào tạo DSTH( Hóa dƣợc-Dƣợc ý), nhà xuất bản y học, năm 2006 Ngày 15 tháng 11 năm 2012 Giáo viên Trang 20
- Xem thêm -