Tài liệu Báo cáo thực tập số 3

 • Số trang: 111 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 51 |
 • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

NGUYỄN ANH QUỐC LỚP 03TH1  BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP SỐ 3 Họ Tên Lớp MSSV TP Hồ Chí Minh , : NGUYỄN ANH QUỐC : 03TH1 : 0900010020 tháng …06... năm ...2011.... -1- NGUYỄN ANH QUỐC LỚP 03TH1 BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP SỐ 3 INTERNET 192.168.1.221 192.168.1.218 192.168.118.1 192.168.120.2 Máy ISA 192.168.120.3 WIN XP PC Server 18 192.168.120.1 ServerDC(anhquoc.com) 192.168.118.2 192.168.118.3 Server 18 (hao.com) Client Bài báo cáo gồm 7 bước: Bước 1: Đặt IP và đổi tên máy.................................................................................... 3 Bước 2: Cài DNS và IIS Máy Server DC ............................................................... 5 Bước 3 : Nâng cấp domain và Tạo OU,GROUP ,USER ........................................... 6 Bước 4 : Cấu hình DNS phân giải DNS ................................................................... 14 Bước 5 : Máy ISA join Domain cài đặt ISA............................................................. 17 Bước 6 : Tạo Rule DNS Query và Rule PING......................................................... 29 Rule : ping ..............................................................................................................34 Bước 7 : Rule Truy cập intrenet............................................................................... 40 Rule : Truy cập net hạng chế ................................................................................ 40 Rule : Truy cập net không hạng chế .................................................................... 46 Bước 8 : Rule pulish web ........................................................................................... 50 Rule 8.1 : Publish DNS External ............................................................................ 59 Rule 8.2 : Publish Web ra ngoài............................................................................. 61 Bước 9 :Rule pulish mail............................................................................................ 69 Tạo Rule publish mail ra ngoài ............................................................................. 82 Bước 10 : Cài và cấu hình FTP ................................................................................. 84 Bước 11 : cấu hình VPN Client to Gateway trên máy ISA ...................................... 90 Bước 12: VPN site to site ........................................................................................... 100 Cấu hình TCP/IP cho 2 máy sever như trong bảng sau: Máy Server DC Vmnet 2 Bridged IP Address: Subnet Mask: Gateway: Preferred DNS: 192.168.120.1 255.255.255.0 192.168.120.2 192.168.120.1 Máy ISA IP Address: Subnet Mask: Gateway: Preferred DNS: IP Address: Subnet Mask: Gateway: Preferred DNS: -2- 192.168.120.2 255.255.255.0 Trống 192.168.120.1 192.168. 1.221 255.255.255.0 192.168. 1 . 1 192.168. 1 . 1 Máy XP IP Address: 192.168.120.3 SubnetMask: 255.255.255.0 Gateway: Trống Preferred DNS:192.168.120.1 NGUYỄN ANH QUỐC LỚP 03TH1 Các bước thực hiện Bước 1: đặt IP và đổi tên máy Trên máy ServerDC *Đặt IP : lick phải chuột vào My Network Places chọn properties→lick phải vào card mạng chọn properties→chọn internet protocol (TCP/IP) và chọn properties → đặt IP như hình → ok→ok * Đổi tên máy: lick phải chuột vào My computer chọn properties→ chọn thẻ computer name →chọn nút change→đặt tên máy như hình →Bấm nút More… gõ vào “anhquoc.com” đây là tên domain .làm như hình Chọn Ok Apply Ok chọn yes để restart lại máy. Tương tự Máy ISA Đặt IP : -3- NGUYỄN ANH QUỐC LỚP 03TH1 Tương tự Máy XP ( chỉ cần đặt Ip như sơ đồ) Bước 2: Cài DNS và IIS Máy Server DC Lick chuột trái vào Start chọn settings chọn control paneldouble lick vào add remove programschọn add/Remove Windows componentschọn Application Servernhấn nút detail check vào 3 ô như hình chọn ok -4- NGUYỄN ANH QUỐC LỚP 03TH1 chọn Tiếp networking sevicesnhấn nút detail check Domain name system(DNS) chọn okchọn next đợi khoảng 30 giây Cuối Cùng Chọn Finish Bước 3 : Nâng cấp Domain và Tạo OU,GROUP ,USER A Nâng Cấp Domain Vào vào start →run đánh “dcpromo” chọn ok -5- NGUYỄN ANH QUỐC LỚP 03TH1 Trong hộp thọai Welcome… Next Trong hộp thọai Operator system compatibility chọn next Trong hộp thọai Domain Controller Type chọn Domain controller for a new domain chọn next Trong hộp thọai Create New Domainchọn Domain in a new forest chọn Next -6- NGUYỄN ANH QUỐC LỚP 03TH1 Trong hộp thọai New Name Controller đặt tên full DNS name for new domain “anhquoc.com” chọn next Trong hộp thọai NetBIOS Domain Name Chọn next Trong hộp thọai Database and Lof Folders chọn Next Trong hộp thọai Shared System Volunme chọn Next Trong hộp thọai DNS Registration Diagnostics chọn install and configure……chọn Next -7- NGUYỄN ANH QUỐC LỚP 03TH1 Trong hộp Permissions chọn permissions compatible only with …..(như hình)chọn Next Trong hộp thọai Directory Services Restore Mode Administrator Password chọn next Trong hộp thọai Summary chọn Next Quá trình nâng cấp doamin khoảng vài phút… Hiện hộp thoại Completing the ……. chọn Finish -8- NGUYỄN ANH QUỐC LỚP 03TH1 Restart lại máy Đăng nhập với quyền administrator ,password Trống (như hình ) Nâng cấp doamin hoàn tất B Tạo OU , GROUP , USER - Tạo OU Lick chuột trái vào start C programschọn Administrative toolschọn Active directory users and computers.Lick phải chuột vào anhquoc.comchọn new chọn Ourganiz… -9- NGUYỄN ANH QUỐC Nhập Cmet 1 chọn ok LỚP 03TH1 - Tạo GROUP Lick phải vào vào Cmet 1 chọn newchọn Group Nhập vào kinhdoanh chọn như hình chọn ok Tương tự tạo nhóm ketoan (có kết quả) - Tạo USER - 10 - NGUYỄN ANH QUỐC Lick phải vào vào Cmet 1 chọn newchọn User Nhập vào giamdoc như hình chọn next Nhập password (123) chọn như hình chọn finish - 11 - LỚP 03TH1 NGUYỄN ANH QUỐC Tương tự thêm user kt1, kt2 ,kd1,kd2 (có kế quả ) LỚP 03TH1 C Add User vào Group và cho User có quyền log on Lick phải chuột vào kinhdoanh chọn propertise chọn thẻ Members và add user kd1,kd2 vào Tương tự làm cho ketoan - 12 - NGUYỄN ANH QUỐC LỚP 03TH1 Lick chuột trái vào Start chọn progams chọn Administrative Tools chọn Domain controller Security Polycy Lick vào User Rights Assignment lick phải vào Alloww log on locally chọn properties hiện ra hộp thoại Add các user vừa tạo ở trên vào chọn ok Kế tiếp vào Start chọn Run nhập lệnh như hình chờ vài giây .vậy là user có quyền logon - 13 - NGUYỄN ANH QUỐC LỚP 03TH1 Bước 4 : Cấu hình DNS phân giải DNS Lick chuột trái vào Start chọn progams chọn Administrative Tools chọn DNS và trong DNS đã có sẳn một Zone tên anhquoc.com Lick phải chuột vào anhquoc.com chọn New Alias (CNAME)… Hộp thoại new resource Record nhập www chọn Host (A) có địa chỉ 192.168.120.1 Tương tư tạo“mail”,“WPAD”nhưngWPAD chỉ tới Host(A)địa chỉ là 192.168.120.2 có kết quả Cấu Hình Zone Ngược - 14 - NGUYỄN ANH QUỐC Lick phải chuột vào Reverse Lookup Zones chọn new Zone… LỚP 03TH1 Chọn 2 lần next Trong Hộp thoại Reverse Lookup Zone Name nhập network IP (như hình )chọn next Trong Hộp Thoại Dunamic Update làm như hình chọn next chọn Finish Lick phải vào 192.168.120.x.subnet mới vừa tạo chọn new pointer ( PTR) chỉ tới địa chỉ 192.168.120.1chọn ok - 15 - NGUYỄN ANH QUỐC LỚP 03TH1 Phân Giải DNS vào Start chọn Run đánh lệnh “CMD” Xuất hiện hộp thoại đánh lệnh “nslookup”tiếp lệnh “www” “mail” “192.168.120.1” Có kết quả - 16 - NGUYỄN ANH QUỐC LỚP 03TH1 Bước 5 : Máy ISA join Domain cài đặt ISA Join domain Lick phải chuột lên My ComputerProperties…Chọn thẻ Computer Namechọn nút Change Như hình chọn ok và Retart lai máy tính Đăng nhập với quyền Administrator , các thông số chọn như hộp thọai bên dưới chọn ok Tương tự Win XP cũng Join Domain Cài ISA Standard 2006 Chạy file setup để cài ISA Server Trong màn hình Microsoft Windows Server System Chọn Install ISA Server 2006. - 17 - NGUYỄN ANH QUỐC LỚP 03TH1 Trong màn hình Welcome to the Installation Wizard for Microsoft ISA Server 2006 next Trong màn hình License Agreement Chọn I accept the terms in the license agreement Next - 18 - NGUYỄN ANH QUỐC LỚP 03TH1 Trong màn hình Customer Information giữ nguyên mặc định next Trong màn hình Setup Type chọn Typical Next Trong màn hình Internal Network Add - 19 - NGUYỄN ANH QUỐC Trong hộp thọai Addresses Add Adapter… LỚP 03TH1 Trong hộp thọai Select Network Adapter Chọn card LAN Trong hộp thọai Addresses Chọn dãy IP Edit.. Trong hộp thọai IP Address Range Properties đặt IP giống bên dưới chọn Ok - 20 -
- Xem thêm -