Tài liệu Báo cáo thực tập-quy trình vận hành các thiết bị công nghệ giàn ép vỉa

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 Duyeät : Chaùnh kyõ sö XNKT …………………………/ Сультанбаев Р.М./ «........»......................2002 г. Thoaû thuaän: Xöôûng tröôûng Xöôûng EÙp væa …………………………/ Ñoå Maïnh Huøng / «........»......................2002 г. Bieân soaïn : Giaøn tröôûng giaøn EÙp væa :_______________Huyønh Vaên Hoaøng Q.Giaøn phoù cô khí :_____________________Chaâu Ngoïc Hoå Kyõ sö tröôûng ÑL&TÑH :________________Leâ Ñöùc Bình - 2002 Trang - 1 Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 Trang - 2 Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 Muïc luïc : Trang 4 I. Giôùi thieäu toång quan veà Module vaø Giaøn II. Caùc cuïm thieát bò phuï trôï quan troïng cuûa giaøn eùp væa……………………… 20 II.1 Heä thoáng khí nuoâi treân giaøn eùp væa………………………………………………………. 20 II.1.1. Ñaët tính kyõ thuaät cuûa caùc cuïm maùy neùn khí…………………. 20 21 II.1.2. Vaän haønh maùy neùn khí module-1 vaø module3……………. 22 II.1.3. Vaän haønh maùy neùn khí GA-75-10 ôû module-2 ……………… II.2. Heä thoáng xöõ lyù gas (fuel gas conditioning)……………… ……………….……. 27 II.3. Vaän haønh cuïm bôm chuyeån hoaù phaåm ……………………………………………. 30 33 III. Vaän haønh caùc module coâng ngheä eùp væa……………………………………………….. III.1. Ñaëc tính kyõ thuaät cuûa caùc thieát bò ………………………………………………………. III.2. Vaän haønh bôm chìm …………………………………………………………………………………. III.3. Vaän haønh phin loïc thoâ………………………………………………………………………………. III.4. Maùy ñieän phaân Electrochlorinator………………………………………………………… III.5. Vaân haønh phin loïc tinh……………………………………………………………………………… III.6. Vaän haønh thaùp loaïi khí……………………………………………………………………………… III.7. Vaän haønh bôm chaân khoâng…………………………………………………………………… III.8. Vaän haønh bôm taêng aùp…………………………………………………………………………… III.9. Vaân haønh bôm eùp chính…………………………………………………………………………… III.10. Vaän haønh bôm ñònh löôïng hoaù phaåm……………………………………………… IV. Qui trình khôûi ñoäng module cuûa giaøn eùp væa……………………………………... V. Caùc baùo ñoäng khi vaän haønh VI. Ñieåm ñaët thoâng soá vaän haønh VII. Qui trình laép ñaët vaø vaän haønh bôm chìm eùp væa Trang - 3 35 37 40 42 46 54 57 59 61 65 68 72 90 94 Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 УЭЦПК………………. I.GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN VEÀ MODULE VAØ GIAØN : I.1.Giôùi thieäu Giaøn EÙùp nöôùc cho moû daàu Baïch Hoå naèm trong vuøng moû Baïch Hoå, ngoaøi khôi bôø bieån Vieät Nam, beân caïnh Giaøn coâng ngheä trung taâm 2 (CPP-2) vaø Giaøn Neùn gas trung taâm (CCP), chaân ñeá trung chuyeån ( RB) . Caùc caàu noái giöõa caùc giaøn ñöa ñeán caùc söï cung caáp vaø phuïc vuï khaùc nhau: PHAÂN BOÁ TÖØ ÑEÁN Söï caáp gas Giaøn -2 Giaøn eùp væa Giaøn neùn gas Giaøn eùp væa Söï xaû gas Giaøn eùp væa Giaøn -2 Nöôùc cöùu hoaû Giaøn -2 Giaøn eùp væa Giaøn eùp væa Giaøn -2 Nhôùt thaûi Giaøn eùp væa Giaøn -2 Xaû condencate Giaøn eùp væa Giaøn -2 Ñöôøng eùp væa ñi giaøn 1 Giaøn eùp væa Chaân ñeá trung chuyeån Ñöôøng eùp væa ñi BK6 Giaøn eùp væa Chaân ñeá trung chuyeån Ñöôøng eùp væa ñi BK2 Giaøn eùp væa Giaøn -2 Corrossion inhibitor Giaøn eùp væa Giaøn -2 Oxygen scavenger Giaøn eùp væa Giaøn -2 Biocide Giaøn eùp væa Giaøn -2 Daàu nhieân lieäu diezen Giaøn -2 Giaøn eùp væa Caáp ñieän 6,3 KV Giaøn eùp væa Giaøn -2 Giaøn goàm coù 04 module eùp nöôùc ñöôïc thieát keá cung caáp 10.000 m3/ngaøy moãi module nöôùc ñaõ xöû lyù ñeå eùp vaøo væa, vôùi aùp suaát baèng 250 bar- aùp suaát baûo beä væa, vaø toái öu vieäc khai thaùc daàu. Ngoaøi ra coù moät module naêng löôïng vôùi 3 maùy phaùt ñieän vôùi coâng suaát 3,7 MegaWatt/maùy. Giaøn ñöôïc thaønh laäp baét ñaàu töø naêm 1996, Vieäc laép ñaët chia laøm 3 giai ñoaïn. Giai ñoaïn 1 : Phaàn chaân ñeá, taàng saùt bieån, taàng gaàm, module -1. Giai ñoaïn 2 : Module 2, Module -3, Module-5 naêng löôïng. Giai ñoaïn 3 : Module -4. Trang - 4 Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 I.2. Phaân boá cuûa giaøn vaø saøn caùc module Giaøn eùp væa bao goàm taàng saùt bieån (Sea deck), taàng gaàm ( Cellar deck), vaø taàng saøn module. Caùc module 1,2,3,4,5 ñöôïc ñaët treân taàng saøn module. Taàng saùt bieån cung caáp ñöôøng thoâng ñeán caàu taøu vaø laø ñöôøng thoaùt hieåm xuoáng bieån trong tröôøng hôïp baát khaû khaùng. Taàng gaàm bao goàm khu vöïc baûo quaûn hoaù phaåm, bôm chuyeån hoaù phaåm, bôm chuyeån daàu diezen leân caùc thuøng chöùa söû duïng, bôm daàu thaûi, bôm nöôùc röûa hoaù phaåm, bôm nöôùc ngoït cho giaøn … Cuïm xöõ lyù gas cuõng ñöôïc ñaët ôû taàng gaàm naøy. Cuïm bôm chìm vaø caùc bôm UESPK eùp væa cuõng ñöôïc laép ñaët treân taàng gaàm. Taàng saøn module goàm caùc module eùp nöôùc 1,2,3,4 vaø module naêng löôïng 5 chöùa caùc maùy phaùt vaø caùc thieát bò ñieän. Caùc thieát bò coâng ngheä cuûa module eùp nöôùc hoaëc caùc thieát bò ñieän naêng löôïng ñöôïc phaân boá giöõa 3 taàng cuûa module : taàng treät (lower deck), taàng giöõa(mezzanine deck) vaø taàng noùc (roof deck). *Taàng gaàm Cellar deck ñöôïc phaân boå nhö sau : 1. Caùc bôm chìm huùt nöôùc bieån 2. Vuøng baûo quaûn hoaù phaåm 3. Caùc bôm chuyeån hoaù phaåm (Chemical transfer pumps) 4. Bôm chuyeån daàu diezel (Diezel transfer pumps) 5. Bình chöùa vaø caùc bôm nöôùc ngoït 6. Bình chöùa vaø caùc bôm daàu thaûi 7. Bình chöùa vaø bôm nöôùc xaû röûa hoaù phaåm 8. Cuïm xöõ lyù gas vaø tuû ñieàu khieån cuûa noù, heä thoáng phun töôùi nöôùc töï ñoäng cho cuïm xöõ lyù gas (Deluge) 9. Bôm thu gom nöôùc hoaù phaåm ñoå treân maët saøn 10. Xuoàng cöùu sinh 11. Beø cöùu sinh 12. Boàn röûa maét, voøi taém an toaøn 13. Kho sôn 14. Kho cô khí. 15. Caùc gieáng 24” ñöôøng kính cho bôm chìm 16. Gieáng 36” ñöôøng kính gom nöôùc xaû xuoáng bieån (Disposal caisson) *Treân taàng saøn module ñöôïc ñaët : 1. Bình taùch daàu nhieân lieäu diezen 2. Beå chöùa daàu diezel beân trong chaân caùc caåu *Module 1 ñöôïc phaân boá nhö sau : Taàng treät (lower deck) bao goàm : Trang - 5 Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 1. Cuïm phin thoâ 2. Cuïm phin loïc tinh 3. Thaùp chaân khoâng (coù chieàu cao xuyeân caø 3 taàng) 4. Cuïm bôm taêng aùp 5. Cuïm bôm ñònh löôïng hoaù phaåm 6. Phoøng ñieàu khieån module 7. Phoøng thí ngieäm kieåm tra chaát löôïng nöôùc eùp væa 8. Phoøng taém khaån caáp Taàng giöõa(mezzanine deck) bao goàm: 1. Cuïm bôm chaân khoâng 2. Cuïm maùy ñieän phaân Electrochlorinator 3. Cuïm maùy neùn khí vaø bình chöùa khí coâng cuï 4. Caùc beå chöùa hoaù phaåm 5. Phoøng aéc quy 6. Phoøng taém khaån caáp Taàng noùc (roof deck) bao goàm : 1. Tuoác bin löïc vaø bôm eùp chính 2. Tuoác bin maùy phaùt ñieän döï phoøng 3. Thuøng daàu diezen cho maùy phaùt 4. Tuû CO2 cho bôm eùp chính 5. Tuû CO2 maùy phaùt ñieän döï phoøng 6. Bình chöùa khí ñeå khôûi ñoäng maùy phaùt ñieän döï phoøng 7. Caåu Titan 5400 HC No 157 *Module 2 ñöôïc phaân boá nhö sau : Taàng treät (lower deck) bao goàm : 1. Cuïm phin thoâ 2. Cuïm phin loïc tinh 3. Thaùp chaân khoâng (coù chieàu cao xuyeân caø 3 taàng) 4. Cuïm bôm taêng aùp 5. Cuïm bôm ñònh löôïng hoaù phaåm 6. Phoøng ñieàu khieån module 7. Phoøng tieän 8. Phoøng taém khaån caáp Taàng giöõa(mezzanine deck) bao goàm: 1. Cuïm bôm chaân khoâng 2. Cuïm maùy ñieän phaân Electrochlorinator 3. Caùc beå chöùa hoaù phaåm 4. Phoøng aéc quy Trang - 6 Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 5. Phoøng taém khaån caáp Taàng noùc (roof deck) bao goàm : 1. Tuoác bin löïc vaø bôm eùp chính 2. Tuû CO2 cho bôm eùp chính 3. Cuïm maùy neùn khí GA-75-10 4. Caåu Titan 5400 HC No 160 *Module 3 ñöôïc phaân boá nhö sau : Taàng treät (lower deck) bao goàm : 1. Cuïm phin thoâ 2. Cuïm phin loïc tinh 3. Thaùp chaân khoâng (coù chieàu cao xuyeân caø 3 taàng) 4. Cuïm bôm taêng aùp 5. Cuïm bôm ñònh löôïng hoaù phaåm 6. Phoøng ñieàu khieån module 7. Phoøng löu tröû 8. Phoøng taém khaån caáp Taàng giöõa(mezzanine deck) bao goàm: 1. Cuïm bôm chaân khoâng 2. Cuïm maùy neùn khí , bình chöùa khí, bình saáy khí vaø tuû ñieàu khieån 3. Caùc beå chöùa hoaù phaåm 4. Phoøng aéc quy 5. Phoøng taém khaån caáp Taàng noùc (roof deck) bao goàm : 1. Tuoác bin löïc vaø bôm eùp chính 2. Tuû CO2 cho bôm eùp chính 3. Kho vaät tö tuoác bin *Module 4 ñöôïc phaân boá nhö sau : Taàng treät (lower deck) bao goàm : 1. Cuïm phin thoâ 2. Cuïm phin loïc tinh 3. Thaùp chaân khoâng (coù chieàu cao xuyeân caø 3 taàng) 4. Cuïm bôm taêng aùp 5. Cuïm bôm ñònh löôïng hoaù phaåm 6. Phoøng ñieàu khieån module 7. Phoøng thí nghieäm ño löôøng vaø töï ñoäng hoaù 8. Phoøng taém khaån caáp Taàng giöõa(mezzanine deck) bao goàm: Trang - 7 Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 1. Cuïm bôm chaân khoâng 2. Cuïm maùy neùn khí , bình chöùa khí, bình saáy khí vaø tuû ñieàu khieån 3. Caùc beå chöùa hoaù phaåm 4. Phoøng aéc quy 5. Phoøng laøm vieäc, hoïp 6. Phoøng taém khaån caáp Taàng noùc (roof deck) bao goàm : 1. Tuoác bin löïc vaø bôm eùp chính 2. Tuû CO2 cho bôm eùp chính *Module 5 naêng löôïng ñöôïc phaân boá nhö sau : Taàng treät (lower deck) bao goàm : 1. Phoøng ñieàu khieån coâng ngheä (Process control room) 2. Phoøng ñieàu khieån naêng löôïng (Power control room) 3. Phoøng phaân boá löôùi ñieän aùp thaáp 4. Phoøng aéc quy Taàng giöõa(mezzanine deck) bao goàm: 1. Phoøng phaân boá löôùi ñieän trung , cao theá 6,3KV 2. Phoøng maùy bieán theá Taàng noùc (roof deck) bao goàm : 1. Ba tuoác bin löïc maùy phaùt ñieän 2. Caùc tuû CO2 cho caùc tuoác bin maùy phaùt 3. Phoøng ñieàu khieån tuoác bin maùy phaùt 4. Thuøng chöùa daàu diezel cho tuoác bin maùy phaùt Trang - 8 Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 Trang - 9 Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 Hình 1: Giaøn EÙp væa Trang - 10 Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 Hình 2 : Sô ñoà phaân boá taàng saùt bieån (Sea deck) Trang - 11 Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 Hình 3 : Sô ñoà phaân boá taàng gaàm (Cellar deck) Trang - 12 Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 Hình 4 : Sô ñoà phaân boá taàng saøn module (Module deck) Trang - 13 Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 Hình 5 : Sô ñoà phaân boá caùc saøn trong module Trang - 14 Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 Hình 6 : Sô ñoà phaân boá taàng treät (lower deck) trong module Trang - 15 Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 Hình 7 : Sô ñoà phaân boá taàng giöõa (mezzanine deck) trong module 1 Trang - 16 Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 Hình 8 : Sô ñoà phaân boá taàng noùc (roof deck) cuûa module 1 Trang - 17 Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 Chuù yù : Caùc sô ñoà phaân boá vò trí laép ñaët, ñöôøng chaïy an toaøn… ñöôïc chæ roõ raøng trong caùc baûn veõ naèm ôû phaàn sau cuøng cuûa saùch naøy I.3. Mieâu taû coâng ngheä eùp nöôùc Caùc thieát bò coâng ngheä eùp nöôùc ñöôïc mieâu taû trong qui trình coâng ngheä vaø ñöôïc chæ ra roû vò trí laép ñaët treân giaøn vaø module ôû phaàn tröôùc. Sô ñoà coâng ngheä coù theå xem phaàn sau. a. Caùc bôm chìm Nöôùc bieån ñöôïc huùt töø bieån nhôø vaøo caùc bôm chìm ñöôïc ñaët ôû taàng gaàm. Module 1 söû duïng 3 bôm, trong ñoù 2 bôm laøm vieäc vaø moät bôm döï phoøng. Caùc Module 2,3,4 söû duïng hai bôm coù coâng suaát lôùn hôn bôm ôû module 1. Caùc bôm chìm cung caáp moät löu löôïng bình thöôøng khi laøm vieäc 640-:-662 m3/hr ôû aùp suaát ñieàu khieån 5,25 bar. Moät löôïng nhoû löu löôïng bôm chìm ñöôïc söû duïng ñeå röûa gieáng. Moät löôïng thöøa löu löôïng ñöôïc xaû ngöôïc qua van ñieàu khieån aùp suaát ñeán gieáng gom nöôùc xaû xuoáng bieån (Disposal caisson). b. Söï taïo Hypochlorite Nöôùc bieån trong gieáng bôm chìm ñöôïc ñònh löôïng Clorin ôû daïng hypochlorite nhaèm ngaên ngöøa vi khuaån taïo vaûy. Hypochlorite ñöôïc cung caáp bôûi maùy ñieän phaân electrochlorinator. Coù 2 cuïm maùy ñieän phaân ñöôïc ñaët ôû taàng giöõa module 1 vaø module 2, chuùng nhaän nöôùc töø ñaàu ra phin loïc thoâ vaø cho coâng suaát nhö sau : 3,2 kg/ h ôû module 1, 9,6 kg /h ôû module 2. c. Cuïm phin loïc thoâ Nöôùc bieån ñöôïc naâng leân töø bôm chìm ñöa vaøo phin loïc thoâ ñöôïc ñaët ôû taàng treät module. Cuïm phin loïc thoâ bao goàm 2 phin loïc thieát keá coâng suaát 2x100%. Chuùng ñöôïc thieát keá ñeå loaïi khoâng döôùi 98% soá haït raén coù kích thöôùc lôùn hôn 80 micron . Caùc phaàn töû loïc laø caùc oáng daây neâm, vaø ñöôïc röûa ngöôïc baèng nöôùc bieån theo chu kyø. Caùc haït ñöôïc loaïi ra töø söï röûa ngöôïc ñöôïc ñaåy ñeán gieáng gom xaû. Nöôùc bieån ra khoûi phin loïc thoâ ñöôïc phaân boá vaøo caùc cuïm sau: - Phaàn lôùn löu löôïng ñi thaúng qua phin loïc tinh ( 418 m3/hr toái ña) - Moät phaàn löu löôïng töông ñoái duøng ñeå röûa ngöôïc phin loïc tinh.( 175 m3/hr toái ña) - Moät tyû leä nhoû cung caáp cho maùy ñieän phaân (6,5 m3/hr cho module-1; 12 m3/hr cho module-2) - Löu löôïng cung caáp cho bình chöùa nöôùc laøm kín bôm chaân khoâng (12 m3/hr) d. Cuïm phin loïc tinh Cuïm phin loïc tinh bao goàm 3 phin loïc :- hai phin laøm vieäc vaø moät phin röûa ngöôïc. Noù ñöôïc thieát keá ñeå loaïi khoâng döôùi 98% haït raén lôùn hôn hay baèng 2 micron. Cuïm phin loïc tinh ñöôïc ñaët ôû taàng treät cuûa module. Hoaù phaåm ñöôïc ñònh löôïng ôû ñaàu vaøo caùc phin loïc tinh ñeå naâng cao hieäu quaû loïc (Feric sulphate, Polyelectrolyte) Trang - 18 Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 Löu löôïng qua phin loïc tinh ñöôïc ñieàu khieån vaø ñöa ñeán thaùp chaân khoâng . Nöôùc bieån ñöôïc phaân boá ñeàu treân beà maët haït loïc. Caùc van ñieàu khieån löu löôïng ñaàu vaøo ñaûm baûo raèng toång löu löôïng ñöôïc chia ñeàu qua caùc phin loïc ñang laøm vieäc. Moãi phin loïc ñöôïc röûa ngöôïc luaân phieân baèng nöôùc bieån töø ñaàu ra cuûa cuïm phin loïc thoâ ñeå röûa caùc haït raén ñöôïc giöõ laïi trong caùc lôùp loïc. e. Thaùp chaân khoâng Nöôùc bieån rôøi khoûi cuïm phin loïc tinh vaø vaøo thaùp chaân khoâng. Chaân thaùp naèm ôû taàng treä cuûa module. Thaùp chaân khoâng vaän haønh döôùi aùp suaát chaân khoâng ñeå loaïi oxy töø nöôùc bieån ñaõ ñöôïc loïc. Tröôùc khi nöôùc bieån vaøo thaùp hoaù phaåm Antifoam ñöôïc ñònh löôïng ñeå laøm maát oån ñònh boït khí voán coù trong coät nöôùc- chaân khoâng, laøm caùc boït khí vôõ ra. Cuïm bôm chaân khoâng ñöôïc ñaët ôû taàng giöõa cuûa module. Nöôùc bieån vaøo thaùp töø treân ñænh, sau ñoù ñi qua taàng laøm kín caáp 1. Nöôùc sau ñoù ñoå xuoáng taàng laøm kín caáp 2 nôi maø möùc oxy trong nöôùc ñöôïc giaûm ñaùng keå. Nöôùc bieån sau ñoù tieáp tuïc rôi xuoáng phaàn ñaùy chöùa nöôùc cuûa thaùp, taïi ñaây löôïng hoaù phaåm loaïi oxy trong doøng nöôùc mang ñöôïc söû duïng ñeå giaûm ñeán möùc coù theå oâng ñoä oxy töï do trong nöôùc. f. Cuïm bôm taêng aùp Nöôùc bieån töø ñaùy cuûa thaùp chaân khoâng ñeán bôm taêng aùp ñeå taêng aùp suaát nöôùc ñaõ loïc vaø taùch oxy ñeán 7,8 bar. Caùc bôm taêng aùp ñöôïc laép ñaët ôû taàng treät module. Ba loaïi hoaù phaåm ñöôïc söû duïng eùp vaøo doøng löu löôïng ra khoûi bôm taêng aùp ( Corrossion inhibitor, Scale inhibitor, Biocide). g. Bôm eùp chính Cuoái cuøng nöôùc bieån ñöôïc ñöa vaøo bôm eùp chính vaø ñöôïc ñaåy ñi ôû aùp suaát cao 250 bar vaøo heä thoáng eùp væa. Bôm eùp chính ñöôïc ñaët treân taàng noùc cuûa module. I.4. Heä thoáng döøng khaån caáp (EMMERGENCY SHUTDOWN) Heä thoáng döøng khaån caáp ñöôïc thieát keá ñeå döøng thieát bò cuõng nhö döøng giaøn trong söï ñieàu khieån an toaøn vaø hieäu quaû, ñoàng thôøi cung caáp caùc caáp ñoä kieåm tra vaø taùc ñoäng töôùng öùng yeâu caàu baûo veä. - Con ngöôøi. - Moâi tröôøng. - Thieát bò. Caùc Caáp ñoä döøng khaån caáp : ESD Caáp-0 (Level-0) : Rôøi giaøn (Abandon platform) Caáp döøng naøy ñöôïc khaúng ñònh bôûi ngöôøi cuoái cuøng rôøi khoûi giaøn taïi vò trí xuoàng cöùu sinh hoaëc caàu noái sang OB-2. Nuùt nhaán “Abandon platform shutdown” ñaët taïi xuoàng cöùu sinh vaø ñaàu caàu noái sang OB-2. ESD Caáp-1 (Level-1) : Döøng khaån caáp giaøn (Platform Shutdown) Trang - 19 Qui trình vaän haønh caùc thieát bò - WIP 40000 Döøng toaøn boä caùc heä thoáng treân giaøn ngoaïi tröø caùc heä thoáng phuïc vuï söï soáng coøn, nhö thoâng tin lieân laïc, ñeøn söï coá , ñöôïc cung caáp bôûi nguoàn töø UPS. Caáp ñoä naøy xaûy ra bôûi moät trong caùc nguyeân nhaân sau : - Vaän haønh baèng tay baèng caùch aán nuùt ESD treân tuû Fire and Gas ôû moät trong caùc module. - Heä thoáng baùo chaùy Fire and Gas töï ñoäng phaùt hieän chaùy hoaëc doø gas vaø phaùt leänh. - Do taùc ñoäng ESD trip ôû caùc ñieåm nuùt nhaán rôøi giaøn. ESD Caáp-2 (Level-2) : Döøng module (Module Shutdown) Döøng caùc heä thoáng trong module, bôm eùp chính döøng Fast stop Xaûy ra do söï doø thaáy chaùy , roø gas taïi choå vaø coâng taéc truyeàn tín hieäu söï coá treân tuû ESD ôû vò trí Overide off, neáu coù tín hieäu truyeàn ñi ñeán caùc module khaùc seõ chuyeån thaønh ESD caáp 1. ESD Caáp-3 (Level-3) : Döøng Coâng ngheä (Process Shutdown) Döøng heä thoáng coâng ngheä cuûa module bao goàm caø thieát bò phuï trôï… ESD Caáp-4 (Level-4) : Döøng thieát bò (Unit Shutdown) Döøng thieát bò hoaëc coâng ngheä bôûi chính caùc baûo veä cuûa thieát bò ñoù I.5. Caùc taùc ñoäng xuaát ra khoûi giaøn Giaøn eùp væa coù nhöõng heä thoáng hieäu quaû ñeå xaû nöôùc, chaát loûng.. - Bôm chaát loûng nhö daàu thaûi, laãn nöôùc, condencate sang giaøn 2 nhö moät giaûi phaùp an toaøn vaø tieát kieäm. - Xaû tröïc tieáp nöôùc bieån qua gieáng gom xaû. - Bôm caùc nöôùc röûa laãn hoaù phaåm vaøo phi ñeå vaân chuyeån veà bôø xöõ lyù. a. Daàu thaûi: Nöôùc xaû töø caùc vò trí coù nhôùt seõ xaû tröïc tieáp vaøo beå gom chöùa ôû taàng gaàm cellar deck. Hôn 8 m3 daàu thaûi coù theå xaû vaøo trong beå, vaø theå tích naøy coù theå ñöôïc bôm sang giaøn 2 trong voøng moät giôø ñeå taùch laïi daàu. b. Nöôùc röûa hoaù phaåm: Vieäc röûa caùc vuøng vaän chuyeån hoaù phaåm hoaëc phía döôùi caùc bôm ñònh löôïng hoaù phaåm seõ sinh ra löôïng nöôùc coù laãn hoaù phaåm. Nöôùc röûa hoaù phaåm naøy ñöôïc thu gom vaøo beå chöùa 5 m3 toái ña tröôùc khi bôm vaøo caùc phi roãng ñeå chuyeån baèng taøu veà bôø xöõ lyù. c. Condencate: Condencate xaû ra töø ñaùy bình taùch gas cuûa cuïm xöõ lyù gas seõ ñöôïc ñaåy ngöôïc veà giaøn 2 bôûi ñöôøng oáng xaû tröïc tieáp naèm doïc theo caùc caàu noái sang giaøn 2 d. Gas Caùc van xaû gas khi söï coá seõ xaû gas veà giaøn 2 ñeå ñoát ôû ngoïn ñuoác. Trang - 20
- Xem thêm -