Tài liệu Báo cáo thực tập-quá trình fenton

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Quá trình Fenton Mục lục GIỚI THIỆU VỀ PHƢƠNG PHÁP FENTON …………… …………… …2 Phần I: Cơ sở lý thuyết …………… …………… …………… ………….. 4I. Quá trình Fenton …………… …………… …………… ……………. . 41. Quá trình Fenton đồng thể …………… …………… ……………. 42. Quá trình Fenton dị thể …………… …………… …………… ….. 7II. Các quá trình Fenton cải tiến …………… …………… ……………. . 91. Fenton điện hoá …………… …………… …………… ………….. 92. Quang Fenton …………… …………… …………… …………… 123. FentonHA …………… …………… …………… …………… … 13III. Những nhân tố ảnh hƣởng đến quá trình Fenton …………… …….. 171. Ảnh hƣởng của độ pH …………… …………… …………… …... 172. Ảnh hƣởng của tỉ lệ Fe 2+ /H 2 O 2 và loại ion Fe (Fe 2+ hay Fe 3+ ) ….. 183. Ảnh hƣởng của các anion vô cơ …………… …………… …….... 19 Phần II: Ứng dụng của phƣơng pháp Fenton …………… …………..... 211. Ứng dụng của Fenton trong xử lý nƣớc thải dệt nhuộm …………..... 212. Ứng dụng của Fenton trong xử ký nƣớc bề mặt nhiễm thuốc trừ sâu.. 273. Ứng dụng của Fenton trong xử lý nƣớc ric bãi rác …………… ……..304. Ứng dụng
- Xem thêm -