Tài liệu Báo cáo thực tập nhận thức tại ngân hàng thương mại cổ phần hà nội phòng giao dịch gò vấp

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39841 tài liệu

Mô tả:

KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Họ tên sinh viên: Lớp: TC1011 Cơ quan thực tập: NGÂN HÀNG TMCP P P i n viên h ớn n Tháng 3/2013 AO DỊ KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Họ tên sinh viên: Lớp: TC1011 Cơ quan thực tập: P P P i n viên h ớn n Tháng 3/2013 AO DỊ rườ ại ọc oa e NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. N Báo cáo t ực tập ậ t ức ời nhận xét 1 rườ ại ọc oa e NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. iáo viên h ớn Báo cáo t ực tập ậ t ức n 2 rườ ại ọc oa e TRÍCH YẾU Báo cáo ày là kết q ả t ực tập tro 6 t ầ của t i tại â à ươ ại ổ P ầ ài ò – à ội, p ò iao d c ò ấp. ro k oả t ời ày, t i đã may mắ được tiếp xúc rất iề iệp vụ tí dụ t ực tế. ó là sự bổ s t yệt vời c o ữ kiế t ức mà t i đã được ọc tro trườ . ây cũ là cơ ội để t i áp dụ ữ ì ọc được tro trườ vào các iệp vụ t ực tế. ữ k ó k ă từ việc iê cứ các iệp vụ tro t ực tế c í là bài ọc ki iệm ết sức q ý iá để t i có t êm kiế t ức cầ t iết c o kỳ t ực tập tốt iệp sắp tới, cũ ư iai đoạ xi việc sa ày. Báo cáo t ực tập ậ t ức 3 rườ ại ọc oa e LỜI CẢM ƠN ài đây, P ó q a dụ i xi c â t à cảm ơ â à â à ò – à ội đã tạo điề kiệ c o t i ọc ỏi rất iề t i xi dà ữ lời cảm ơ c â t à ất đế c iám đốc p ò iao d c ò ấp, a yễ a ệ k ác à cá â và c ầ à _ c đã c o t i ữ lời c ỉ dạy rất t ực tế. ươ ại ổ P ầ ki iệm. â Bùi a X â _ à _ c yê viê yê viê ỗ trợ tí c biệt, t i xi dà ữ lời cảm ơ c â tì ất đế a yễ a à _ ười ướ dẫ trực tiếp c o t i. ờ có sự ướ dẫ tậ tâm của a mà t i đã tíc lũy c o mì rất iề kiế t ức mà t i k bao iờ có được k i ồi ở ế à trườ . ồ t ời, t i cũ ửi lời cảm ơ , lời c úc sức k ỏe đế c _ iáo viê ướ dẫ c o t i, cù toà t ể các t ầy c k oa Ki tế ươ mại, ữ ười đã iê cứ và đưa bộ m t ực tập ậ t ức vào c ươ trì ọc. ờ đó mà t i đã tự tra b c o mì ữ kiế t ức ất đ để làm à tra sa ày. Xi c â t à Báo cáo t ực tập cảm ơ ! ậ t ức 4 rườ ại ọc oa e MỤC LỤC Ậ XÉ ỦA Ơ QUA Ậ XÉ ỦA Í L ÁO Ự Ê Ớ ẬP ............................................................ 1 DẪ Ự ẬP ................................... 2 YẾU ........................................................................................................ 3 Ả Ơ ...................................................................................................... 4 Ụ LỤ ........................................................................................................... 5 DA Ụ Á BẢ B ỂU ........................................................................... 7 DA Ụ Á DẪ ẬP ......................................................................................................... 9 Ừ Ế Ắ ......................................................................... 8 Ớ ỆU Ơ QUA 1. IỚI THIỆU CHUN ........................................................................... 10 2. Ự ẬP ................................................................. 10 CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒN Ô Ệ Ự IAO DỊCH SHB Ò VẤP .....................11 ẬP .................................................................................. 12 1. MỤC TIÊU THỰC TẬP ........................................................................ 12 2. CÁC CÔN VIỆC ................................................................................ 12 2.1. Côn việc văn phòn .................................................................. 12 2.2. Côn việc chuyên môn ............................................................... 12 2.2.1. Đọc quy trình cho vay chi tiết để nắm bắt côn việc ............ 12 2.2.2. Đi thực tế tiếp xúc khách hàn vay vốn................................. 13 2.2.2.1. Tham gia đi thực tế tiếp xúc khách hàng tại Quận 2 ............ 14 2.2.2.2. Tham gia đi thực tế thẩm định khách hàng ở Quận 9 .......... 16 2.2.3. Thực tế quan sát quá trình lập một hợp đồn b o lãnh nộp thuế nhập khẩu bằn việc cầm cố sổ tiết kiệm. .................... 20 2.2.4. Thực tế n hiên cứu một bộ hồ sơ cho vay mua ô tô............ 23 3. BÀI HỌC KINH N HIỆM ..................................................................... 27 3.1. Về kỹ năn mềm .......................................................................... 27 3.2. Về kiến thức chuyên môn ........................................................... 27 3.2.1. Nhữn l u ý khi cho vay mua xe ô tô .................................... 27 3.2.2. Nhữn l u ý khi cho vay s n xuất kinh oanh ..................... 29 3.2.3. Nhữn l u ý khi cho vay mua nhà đất ................................... 31 3.2.4. Nhữn l u ý khi cho vay xây ựn , sửa chữa nhà đất ........ 32 Báo cáo t ực tập ậ t ức 5 rườ Ổ ại ọc oa e KẾ ....................................................................................................... 35 L ỆU A K ẢO ..................................................................................... 36 Báo cáo t ực tập ậ t ức 6 rườ ại ọc oa e DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU B n 1. ơ cấ tổ c ức p ò B n 2. í dụ mi B n 3. B n 4. B n 5. B n 6. rì ọa các t iết kế q y trì tự bảo lã Q y trì ộp t ếb c o vay m a xe ẫ da ò ấp. c o vay của ẫ da doa c o vay m a vay m a t đối với iệp. à doa vay m a t mới iệp. ữ lư ý k i c o vay m a xe B n 100. ữ lư ý k i c o vay sả x ất ki B n 11. ữ lư ý k i c o vay m a B n 12. ữ lư ý k i c o vay xây dự ậ t ức t đối với iệp. B n 9. Báo cáo t ực tập . t . mục ồ sơ đảm bảo tiề vay ợp đồ 100% đối với k ác à việc cầm cố sổ tiết kiệm. mục ồ sơ k oả vay ợp đồ à ẫ da doa B. k â tiếp xúc k ác mục ồ sơ p áp lý ợp đồ à k ác B n 8. B Lư ý về một số iấy tờ liê q a tro k ác B n 7. iao d c t . doa . à đất. , sửa c ữa à đất. 7 rườ ại ọc oa e DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT B â D à ươ ại ổ P ầ ài ò à ội â viê tí dụ B Bất độ B sả á bộ t ẩm đ D Báo cáo t ực tập â viê ỗ trợ tí dụ ậ t ức 8 rườ ại ọc oa e DẪN NHẬP ới c yê à ài c í â à mà t i đa t eo ọc cù với sự đam mê của mì , t i l y vọ mì sẽ tìm được một v trí t ực tập tại p ò tí dụ của â à . ược sự đồ ý của c Bùi a X â _ P ó iám đốc p ò iao d c ò ấp, t i đã được p â t ực tập ở p ò í dụ và c sự q ả lý của a yễ a à _ c yê viê q a ệ k ác à cá â . K i bắt đầ kỳ t ực tập ậ t ức t i đã tự đ t ra c o mì bố mục tiê sa :  ìm iể  â oạt độ t ực tế, tiếp cậ q y trì cao tác p o ứ  P ải ắm bắt sơ bộ ít  P ải tíc lũy t êm ki a k i kỳ t ực tập xử tro m i trườ ất 1 q y trì iệm tro làm việc của một â à . tí dụ . à c o vay t ực tế của từ â â iai đoạ của q y trì à ậ t ức kết t úc, bả t â t i t ật sự ài lò . với ữ ì mà t i t được. ữ mục tiê mà t i tự đề ra đề được oà t à . Bê cạ đó, ữ k ó k ă và ữ tì ố t ực tế mà t i p p ải sẽ là bài ọc ki iệm q ý iá với t i sa ày. Báo cáo t ực tập ậ t ức 9 rườ ại ọc oa e GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP 1. IỚI THIỆU CHUN â à ươ ại ổ P ầ ài ò – à ội, tê viết tắt B, được t à lập t eo các Q yết đ số 214/QÐ- 5 ày 13/11/1993; Q yết đ số 93/QÐày 20/1/2006 và số 1764/QÐày 11/9/2006. iấy p ép đă ký ki doa số 0103026080. a 19 ăm xây dự , p át triể và trưở t à , Bl ừ để c cấp các d c vụ â à với c ất lượ tốt các p ục vụ c yê iệp. ố điề lệ iệ ổ ay của B là trê 9000 tỷ đồ ười đại diệ t eo p áp l ật của iám đốc. Lĩ  Ki  Ki  Ki  a vực ki doa iệ tại của doa tiề tệ doa oại tệ, oại ối doa và toá q ốc tế ạ lưới oạt độ iao d c trê các tỉ t à và Lào. ổ tài sả B iệ ỗ lực k ất và p o . ay là yễ B ồm có: iệ tại của B ồm có 240 c i á tro ước và 2 c i á Q ốc tế tại iệ tại của ă Lê – B là k oả trê 120,000 tỷ và p ò amp c ia . (Theo www.shb.com.vn ) Báo cáo t ực tập ậ t ức 10 rườ ại ọc oa e 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒN B n STT 1. Cơ cấu tổ chức phòn HỌ VÀ TÊN 1. Bùi 2. rầ 3. P ạm 4. ào 5. yễ P ươ 6. yễ 7. IAO DỊCH SHB a ủy a iao d c Kiểm soát viê P ò iao d c iao d c viê P ò iao d c iao d c viê P ò iao d c P ò iao d c ọc oà ầ BỘ PHẬN P ò y a ủ q ỹ yê viê q a ệ k ác à cá â à yê viê à ò Vấp P ó iám đốc p ò iao d c , kiểm soát viê ào i iao ịch SHB CHỨC VỤ X â a Ò VẤP ỗ trợ tí dụ P ò tí dụ P ò tí dụ (Nguồn: Tham khảo tại Phòng giao dịch Gò Vấp) ác c ức ă  P ò  cơ bả của: iao d c y độ vố  Q ả lý tài k oả k ác  D c vụ t  P ò   à ộ tiề điệ tí dụ ác iệp vụ c o vay, bảo lã , ỗ trợ q á trì P ối ợp với p ò q ả lý tí dụ của k oả vay và rủi ro tí dụ có t ể xảy ra. Báo cáo t ực tập ậ t ức i xử lý ợ. á để iám sát các 11 rườ ại ọc oa e CÔNG VIỆC THỰC TẬP 1. MỤC TIÊU THỰC TẬP  ìm iể à .  â oạt độ cao tác p o t ực tế, tiếp cậ q y trì ứ  P ải ắm bắt sơ bộ ít  P ải tíc dụ . xử tro ất 1 q y trì lũy t êm ki 2. CÁC CÔN m i trườ iệm tro làm việc của một â à c o vay t ực tế của từ â iai đoạ â à của q y trì . tí VIỆC 2.1.Côn việc văn phòn ro p ò t ời ia t i t ực tập, t i đã được t ực ư p otocopy, sử dụ máy i , máy Fax. ì trước đó t i đã tìm iể các sử dụ đơ iả ê t i dễ dà oà t à tốt c iệ ữ c , ơ ữa, đây là việc được iao. ữ việc vă c việc 2.2. Côn việc chuyên môn 2.2.1. Đọc quy trình cho vay chi tiết để nắm bắt côn việc ười ướ dẫ đã đưa c o t i bộ ồ sơ q y trì c o vay để t i đọc và ắm bắt sơ bộ c việc cũ ư các k â mà D p ải t ực iệ .  ậ xét ây t ật sự là bộ q y trì tí dụ đầy đủ, c i tiết, và t ực tế từ được đọc. ó t ể iệ rất rõ các bước t ực iệ tro q y trì t ộc k â ào, ai làm, t ời ia t ực iệ là bao lâ cũ ư ữ đầ vào, đầ ra p ải t t ập được. ất mà t i c o vay, c ứ từ ược sự c o p ép của ười ướ dẫ , t i xi được tríc một bước ỏ tro k â “ rì d yệt c o vay” để làm ví dụ điể ì c o ữ ì mà t i đã đọc được. Báo cáo t ực tập ậ t ức 12 rườ ại ọc oa e B n 2. Ví ụ minh họa cách thiết kế quy trình cho vay của SHB IV. TRÌNH DUYỆT CHO VAY ác bước t ực iệ A. rườ ười t ực iệ ợp k oả vay t ộc t ẩm q yề của Xem xét đá iá iám toà bộ ồ sơ đốc/ Ba cù tờ trì đề tí dụ . x ất/ tờ trì tái t ẩm đ , ra q yết đ c o vay o c k c o vay, các yê cầ cầ bổ s 1. trước â . k i ứ ời ia t ực iệ từ ầ vào iám đốc/Ba tí dụ ầ ra . ối đa 2  ồ ửi q yết sơ ày. c o vay vố . đ vay o c  ờ trì k c o t ẩm D. đ và đề x ất c o vay.  ờ tái đ iải trì t ẩm (Nguồn: Trích “Quy trình cho vay của SHB”)  Ki iệm ắm sơ được các c đoạ tro iấy tờ cầ p ải t t ập liê q a . q y trì c o vay t ực tế của B và các 2.2.2. Đi thực tế tiếp xúc khách hàn vay vốn ro q á trì t ực tập, t i đã may mắ được ười ướ dẫ của mì c o đi t ực tế tiếp xúc k ác à iề lầ . ro đó là rất iề ữ kiế t ức và trải iệm t ực tế mà t i k t ể ào có được k i ồi ở ế à trườ . Báo cáo t ực tập ậ t ức 13 rườ ại ọc oa e 2.2.2.1.  Tham gia đi thực tế tiếp xúc khách hàng tại Quận 2 việc được iao ây là trườ dự à à . ợp k ác à có cầ xi t ế c ấp một mả đất để xây ười ướ dẫ đã yê cầ t i q a sát c đoạ đầ tiê tro q y trì c o vay, c í là c đoạ tiếp xúc và tìm iể cầ vay vố của k ác à và p ải lập ra c i tiết ữ việc cầ làm tro k â ày cũ ư các t ức triể k ai.  ác t ực iệ Q a việc q a sát ười ướ dẫ t ực iệ c đoạ p ỏ k ác à , t i đã ói ọ ữ việc cầ làm của một D ồm sa đây: vấ sơ bộ ữ bước  P ỏ vấ sơ bộ k ác à t ổi; tì trạ â .  ỏi tài sả t ế c ấp là ì  đá iá sơ bộ q a việc xem xét iấy c ứ ậ q yề sử dụ đất, tờ k ai lệ p í trước bạ.  ỏi mục đíc vay là ì  đá về: ười vay là ai; ă iá có triể vọ k ?  ỏi t ăm tì ì tài c í , c việc, ữ ồ t của ia đì , trước iờ có từ đi vay ở đâ c ưa ?  Yê cầ k ác à dẫ đi xem iệ trạ miế đá iá sơ bộ về v trí, đ c điểm và ữ c mả đất.     ụp ì iệ trạ mả à ậ t ức à m có ữ liê q a đế t q a: số tiề t ập iệ tại của ia đì , cầ vay, t ời ạ vay là bao Yê cầ k ác à c cấp bả p oto  iấy c ứ ậ q yề sử dụ đất.  ờ k ai lệ p í trước bạ.  iấy đă ký kết .  ổ ộ k ẩ .  ứ mi â dâ .  ẹ k ác à ày trả lời. Báo cáo t ực tập đất trì ập iệ tại đất. í toá sơ bộ ồ trả ợ của k ác được từ việc c o t ê mả đất, tổ t ữ t ập k ác ( ế có). ỏi số tiề k ác lực p áp lý; ữ iê ? iấy tờ sa : 14 rườ ại ọc oa e  a đó, D lập bộ “ ồ sơ đề t ẩm đ B ” ồm “P iế đề t ẩm đ B ” và đí kèm bả p oto các iấy tờ trê rồi ửi c o p ò t ẩm đ để c ờ kết q ả t ẩm đ . ó là tất cả ữ ì mà một D p ải làm tro iể cầ vay vố của k ác à . bước đầ tiê tiếp xúc tìm  K ó k ă c dù đã ắm c ắc ữ iấy tờ cầ t t ập tro k â tiếp xúc t ực tế k ác à , ư việc đá iá sơ bộ t ì t ật k dễ dà . ờ sự c ỉ bảo tậ tì của ười ướ dẫ mà t i đã có t ể tự tra b c o mì ữ kiế t ức sa đây để bước đầ làm q e với c việc t ực tế. B n 3. L u ý về một số iấy tờ liên quan tron khâu tiếp xúc khách hàn Vấn đề iấy c ứ â dâ . Kiến thức cần biết mi Q á 15 ăm sẽ k đi c c ứ được.  P ải xác đ rõ là đất iệp, đất trồ cây lâ ăm ay đất t ổ cư. ế là đất iệp, đất trồ cây lâ ăm t ì k c ấp ậ c o vay vì c ú k được đ iá t eo t trườ ( à ước có mức iá riê ).  ắm t ật c ắc các đọc bả vẽ miế đất để biết diệ tíc sử dụ , diệ tíc xây dự cũ ư ữ điểm đ c t ù của mả đất có t ể ây bất lợi c o â à ế ư p ải xử lí tài sả đảm bảo. iấy c ứ ậ q yề sử dụ đất và tờ k ai lệ p í trước bạ.  Xem kỹ p ầ “ ữ t ay đổi về à ở, đất ở o c t ế c ấp” và “ ra bổ s iấy c ứ ậ ” m biết được ữ t ay đổi về m t sở ữ của mả đất.  Báo cáo t ực tập ờ k ai lệ p í trước bạ là iấy tờ ết sức q a trọ c ứ mi mả đất iệ tại t ộc q yề sở ữ của ai  cầ xem rõ t ti tro đó có k ớp với t ti tro iấy c ứ ậ q yề sử dụ đất k ? ậ t ức 15 rườ ại ọc oa e ùy t eo tì trạ â cầ các loại iấy tờ sa đây: iấy đă . ký kết     Bài ọc ki ế đã kết iệ tại mà t ì ộp iấy đă D yê ký kết . ế đã ly t ì p ải ộp iấy xác ậ ly , iấy xác ậ tài sả t ế c ấp là tài sả riê , bả c ia tài sả của tòa á . ế độc t â t ì ộp iấy xác ậ độc t â . iệm Q a b ổi đi t ực tế ày, một lầ ữa t i xi ửi lời cảm ơ c â t à đế ười ướ dẫ của t i – a yễ a à – đã tạo điề kiệ c o t i tiếp xúc với c việc t ực tế. ữ ki iệm đi t ẩm đ k ác à mà a tr yề dạy c o t i là v cù ữ íc . ờ ó mà t i đã biết iề ơ về ữ kĩ t ật tiếp xúc k ác à để làm ể tả c o ữ c việc k ác. iếp t eo, t i sẽ ói đế ữ ki iệm mà t i t ái được tro b ổi đi t ực tế t ẩm đ k ác à tại Q ậ 9 với đề xi t ế c ấp ai că à để vay vố m a đất. Tham gia đi thực tế thẩm định khách hàng ở Quận 9 2.2.2.2. Công việc 1 2.2.2.2.1. ây là trườ đất. K i đế că ợp k ác à k ác à à dẫ đã yê cầ t i đi xác mi ì k , că à k ác à ào k . có cầ xi t ế c ấp à để vay tiề m a xi được t ế c ấp để vay vố , ười ướ iá tr t trườ ở có bao iờ của mả đất, ầ đó có dự á p ữ tì ố tra c ấp  K ó k ă ì t i đã tự tra b c o mì ữ kiê t ức cơ bả cầ t iết ê các t ức dò ỏi iá cả 1 mả đất là k q á k ó k ă với t i. y iê , đây là lầ đầ tiê t i đế Q ậ 9 ê việc k t t ạo đ a ì ơi đây đã ây c o t i một số vấ đề ất đ ư:  Ở ầ că  K à k ác à dâ cư cò c ưa đ Báo cáo t ực tập ậ t ức rất ít vă p ò m i iới B đúc, k ó ỏi t ăm . ười dâ . 16 rườ  ại ọc oa e ác  iải q yết Q a ữ Đầu tiên, t i ười bá cà p ê é vào ố cà p ê ở q á ười m ố đi m a đất và bắt đầ doa ư t ế ào, doa t tốt k ầ ỏi a . à k ác trì ì trọ điểm sắp xây k Cuối cùng là đ t ữ câ , đó iả làm ười bá cà p ê dạo ày ki Sau đó, đ t ữ câ ỏi m tìm iể tì ì c ữ că à ầ đây là đã ra sổ đỏ ết c ưa, có dự á có c à của k vực ư: ì k , ở ầ đây . ỏi trọ tâm ư: iá đất ở đây tầm cỡ bao 2 iê trê 1 m , co đườ có lộ iới ì k , ở ầ đây có vă p ò iới B ào k (để đỡ mất t ời ia tìm kiếm).  Q a vă p ò ề các t ực iệ cũ i đó iả làm m i m i iới B tươ tự ư trê . ười đi m a đất và ói r m ố m a một i à ở k vực că à của k ác à xi vay vố , và yê cầ ười m i iới iới t iệ . i cố ắ dò ỏi sơ bộ iá cả, tì ì ra sổ đỏ, đ t ữ câ ỏi trọ tâm ư: iá đất ở đây tầm cỡ bao iê trê 1 m2, co đườ có lộ iới ì k ,…  Q a ter et i lê oo le và tìm kiếm với từ k óa là “Bá à đườ …, p ườ …, q ậ …”. a đó, đá iá sơ bộ xem ữ kết q ả tìm kiếm từ các tra mạ có sự k ác biệt iề về iá ay k , iá tr bì là bao iê .  Q a số điệ t oại của ầ đó. ữ biể q ả cáo rao bá đất được dá i tiế à ọi điệ t eo số điệ t oại tro t ữ câ ỏi tươ tự ư các các trê m cố ắ t ti cà tốt. lớ ối cù ay k , t i so sá iá cả mà t i t t ập q a các và báo cáo kết q ả c o ười ướ dẫ .  Bài ọc ki ồ có sự c ê lệc iệm đoạ tìm iể sơ bộ iá đất là cực kỳ q a trọ của q y trì c o vay mà tài sả t ế c ấp là B . Báo cáo t ực tập ti q ả cáo và đ t t được cà iề ậ t ức tro k â đầ tiê 17 rườ ại ọc oa e K mạ k ác ữ iúp à . t ế, k ả ă t D đá iá c í 2.2.2.2.2. t ạo xác p ầ iề k vực k ác ào iá đất tại k a sẽ là điểm vực B của Công việc 2 eo ưt ti k ác à c cấp: ười vợ là c ủ c yê c cấp trứ c o q ậ 9, vừa bá sỉ và bá lẻ, doa là k oả 3000 trứ , ười c ồ làm ề m i iới B . yê cầ t i tí tổ t ập iệ tại của k ác à để đá vựa số ười iá k bá trứ , à t á ướ dẫ ả ă trả ợ.  ác t ực iệ  ề p ía ười vợ Bước 1: Dựa t eo t t từ việc bá trứ k oả 9,600,000 đồ Bước 2: Xác mi ti k ác à c cấp, t i bắt đầ tí toá doa của ười vợ. ột t á , ười vợ có t ể t (t i lấy iá tr bì iệ ay là 3,200/trứ ). độ ti cậy của t ti k ác à c được cấp. i p k ó k ă k i ười ướ dẫ đề được xem óa đơ m a bá trứ t ì k ác à ói là b t ất lạc, k tìm t ấy  t i i ờ về độ tr t ực tro t ti k ác à c cấp vì doa số trứ là k á lớ . Bước 3: ăm ơi trực tiếp k ác ì t eo t ki doa trứ t ì lại b từ c ối t i là t a tra,  sạp ki i ki doa . ti k ác à c cấp t ì ọ có 1 sạp ở c ợ (từ 3 đời ay) để . ư k i ười ướ dẫ đề được đế xem tậ mắt vì k ác à ói lý do ọ sợ k ác à của ọ tưở c ú ây ả ưở đế c việc ki doa của ọ. p k ó k ă lớ k i k doa của ười vợ; k Bước 4: Xác mi k à sạp bá trứ t ể kiểm c ứ được về v trí, đ c điểm biết sạp có t ực sự oạt độ ay k là t ộc q yề sở ữ của ai. ười ướ dẫ của t i cầ xác mi , có iấy ki doa sạp c ợ k . ười vợ có p ải tố tiề t Do ười vợ c ỉ x ất trì được iấy ki doa của à ọ ki doa từ 3 đời ay ư lại k q yề sở ữ sạp c ợ  t i k t ê sạp ay k ? Báo cáo t ực tập ậ t ức t ể xác mi ê sạp sạp c ợ và ói r sạp là có iấy tờ ì c ứ mi được ười vợ có p ải trả tiề 18
- Xem thêm -