Tài liệu Báo cáo thực tập nhận thức tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – huyện tân phước

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39869 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC  Tên cơ quan thực tập: Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn – huyện Tân Phƣớc  Thời gian thực tập: 07/01/2013–17/03/2013  Ngƣời hƣớng dẫn: Anh Phan Thanh Bảo  Giảng viên hƣớng dẫn: Cô Phạm Nhật Bảo Quyên  Sinh viên thực tập: Nguyễn Thảo Trân  MSSV: 104524  Lớp: KN101 Tháng 03 năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC  Tên cơ quan thực tập: Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn – Chi nhánh huyện Tân Phƣớc  Thời gian thực tập: 07/01/2013–17/03/2013  Ngƣời hƣớng dẫn: Anh Phan Thanh Bảo  Giảng viên hƣớng dẫn: Cô Phạm Nhật Bảo Quyên  Sinh viên thực tập: Nguyễn Thảo Trân  MSSV: 104524  Lớp: KN101 Tháng 03 năm 2013 Trƣờng Đại Học Hoa Sen 2013 TRÍCH YẾU Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hội nhập vào môi trƣờng thực tế tại doanh nghiệp, vận dụng những kiến thức đƣợc trang bị tại trƣờng vào công việc thực tiễn và rèn luyện những kỹ năng mềm, cách ứng xử trong các mối quan hệ tại môi trƣờng làm việc, kỳ thực tập nhận thức tại Đại học Hoa Sen đã bƣớc đầu tạo một kinh nghiệm làm việc để sinh viên không phải bỡ ngỡ, lạ lẵm và có thể hòa nhập vào môi trƣờng doanh nghiệp một cách nhanh chóng với kỳ thực tập tốt nghiệp hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, nó còn là một nền tảng vững chắc giúp chúng ta tự tin bƣớc vào công việc thực tế khi ra trƣờng. Đặc biệt, trong thời gian thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Tân Phƣớc, tuy chỉ là một thời gian ngắn, nhƣng tôi cũng đã có cơ hội cọ xát với công việc thực tế mà trƣớc giờ tôi chỉ biết qua sách vở. Qua kỳ thực tập này, tôi mong muốn áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn và tìm ra những thiếu sót của mình trong vốn kiến thức sẵn có nhằm tạo một kinh nghiệm thực tế quý báu làm hành trang để bƣớc vào công việc thực sự sau này. Báo cáo thực tập nhận thức Trang i Trƣờng Đại Học Hoa Sen 2013 LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến quý thầy cô trƣờng Đại học Hoa Sen, đặc biệt những thầy cô đã tận tình dạy bảo và truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt chặng đƣờng vừa qua. Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc nhất đến cô Phạm Nhật Bảo Quyên, ngƣời đã hƣớng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, cùng các anh chị ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Phƣớc đã giúp đỡ, hƣớng dẫn tận tình và tạo điều kiện cho tôi tiếp xúc công việc thực tế trong suốt thời gian thực tập vừa qua. Đặc biệt là các anh chị phòng Kế hoạch - Kinh doanh đã tận tình hƣớng dẫn, giải đáp những thắc mắc, truyền đạt những kiến thức bổ ích để tôi hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập của mình. Đặc biệt, tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Phan Thanh Bảo, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn tôi từng bƣớc trong công việc, từ những công việc nhỏ nhất cho đến công việc lớn nhất mà tôi đã thực hiện. Trong thời gian thực tập vừa qua, vì chƣa có kinh nghiệm thực tiễn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các anh chị tại Ngân hàng thông cảm. Xin chân thành cảm ơn! Báo cáo thực tập nhận thức Trang ii Trƣờng Đại Học Hoa Sen 2013 MỤC LỤC TRÍCH YẾU .......................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................... ii MỤC LỤC ........................................................................................................... iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH .............................................................. v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................... vi NHẬP ĐỀ ............................................................................................................. 1 NỘI DUNG ........................................................................................................... 2 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TÂN PHƢỚC ............................... 2 1.1 Khái quát về NHNo & PTNT Việt Nam................................................ 2 1.2 Sơ lƣợc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Phƣớc ........................................................................................... 3 1.3 Cơ cấu tổ chức ...................................................................................... 4 1.4 Các hoạt động cơ bản ............................................................................ 6 1.5 Thuận lợi và khó khăn .......................................................................... 7 2. GIỚI THIỆU BỘ PHẬN THỰC TẬP ......................................................... 9 3. CÔNG VIỆC THỰC TẬP ......................................................................... 10 3.1 Hỗ trợ khách hàng............................................................................... 11 3.2 Kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốn ................................................... 12 Báo cáo thực tập nhận thức Trang iii Trƣờng Đại Học Hoa Sen 2013 3.3 Viết hồ sơ vay vốn .............................................................................. 13 3.4 Thẩm định và lập báo cáo thẩm định ................................................... 15 3.5 Chuyển hồ sơ ...................................................................................... 17 3.6 Trực điện thoại.................................................................................... 17 3.7 Đóng dấu hồ sơ ................................................................................... 18 3.8 Tìm hồ sơ............................................................................................ 18 4. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP .......... 19 4.1 Thuận lợi ............................................................................................ 19 4.2 Khó khăn ............................................................................................ 20 KẾT LUẬN......................................................................................................... 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... vii PHỤ LỤC .......................................................................................................... viii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ......................................................... xi NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ............................................... xii THÔNG TIN LIÊN HỆ SINH VIÊN .................................................................. xiii Báo cáo thực tập nhận thức Trang iv Trƣờng Đại Học Hoa Sen 2013 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH Hình 1 - Logo NHNo & PTNT Việt Nam ............................................................. 3 Hình 2 - Sơ đồ tổ chức .......................................................................................... 4 Hình 3 – Sơ đồ tổ chức bộ phận tín dụng .............................................................. 9 Hình 4 – Các nội dung cần thẩm định trong Giấy đề nghị kiêm phƣơng án vay vốn ..................................................................................... 16 Báo cáo thực tập nhận thức Trang v Trƣờng Đại Học Hoa Sen 2013 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHNo & PTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. CBTD: Cán bộ tín dụng. CMND: Chứng minh nhân dân. NHTM: Ngân hàng thƣơng mại. QSD: Quyền sử dụng Báo cáo thực tập nhận thức Trang vi Trƣờng Đại Học Hoa Sen 2013 NHẬP ĐỀ Bài báo cáo này là sự tƣờng thuật lại quá trình thực tập nhận thức của tôi tại NHNo & PTNT Việt Nam – chinh nhánh huyện Tân Phƣớc trong thời gian từ 07/01/2013 đến 17/03/2013, bằng cách trình bày về những công việc mà tôi đƣợc tham gia trong quy trình cho vay tại đây, những nhận thức và kinh nghiệm mà tôi có đƣợc sau khi thực hiện công việc. Với kỳ thực tập này, bản thân tôi đã đề ra một số mục tiêu cơ bản sau:  Làm quen với môi trƣờng làm việc, tìm hiểu các công việc, quy trình làm việc thực tế tại đơn vị thực tập.  Vận dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tế.  Hoàn thành tốt các công việc đƣợc phân công.  Học hỏi, trau dồi những kiến thức còn thiếu cho bản thân.  Biết cách giao tiếp, tạo mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp.  Hoàn thành bài báo cáo theo chuẩn ISO 5966. Báo cáo thực tập nhận thức Trang 1 Trƣờng Đại Học Hoa Sen 2013 NỘI DUNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TÂN PHƢỚC 1.1 Khái quát về NHNo & PTNT Việt Nam - NHNo & PTNT Việt Nam trụ sở chính tại: 36 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, đƣợc thành lập và đổi nhiều tên gọi khác nhau, hiện nay tên gọi chính thức là NHNo & PTNT Việt Nam. - Ngày 26/03/1988 Hội đồng Bộ trƣởng (nay là Chính phủ) ban hành nghị định số: 53/HĐBT thành lập Ngân hàng Phát triển Nông thôn Việt Nam. - Ngày 14/11/1990 Chủ tịch Hội đồng Bộ trƣởng ký Quyết định số: 400/HĐB thành lập Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. - Ngày 15/11/1996, thừa uỷ quyền của Thủ tƣớng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng nhà nƣớc ban hành Quyết định số: 280/QĐ-NH5 thành lập lại và đổi tên là NHNo & PTNT Việt Nam. Trong hai mƣơi năm qua, từ một Ngân hàng nhỏ bé, hoạt động tín dụng thuần tuý, cơ sở vật chất kỹ thuật, công cụ làm việc nghèo nàn, lạc hậu. NHNo & PTNT Việt Nam đã phát triển và trở thành một NHTM kinh doanh đa năng hàng đầu Việt Nam, có vị thế trong khu vực và uy tín trên thế giới, cơ sở vật chất, công nghệ khá hoàn chỉnh, đóng góp to lớn vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nƣớc, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Báo cáo thực tập nhận thức Trang 2 Trƣờng Đại Học Hoa Sen 2013 1.2 Sơ lƣợc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Phƣớc Đƣợc sát nhập từ các xã của huyện Châu Thành và Cai Lậy, huyện Tân Phƣớc ra đời trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Là một huyện mới tỉnh Tiền Giang và nằm trên phần trũng của vùng Đồng Tháp Mƣời nên đất đai bị nhiễm phèn rất nặng. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (tên viết tắt: Agribank) huyện Tân Phƣớc đƣợc thành lập vào ngày 01/06/1997 theo Quyết định số Hình 1 - Logo 56/QĐ-NHNo-02 ngày 03/02/1997 của Tổng Giám NHNo & PTNT Việt Nam đốc NHNo & PTNT Việt Nam, trực thuộc sự quản lý điều hành trực tiếp của NHNo & PTNT tỉnh Tiền Giang. Tiền thân là NHNo & PTNT khu vực Tân Phƣớc trực thuộc NHNo & PTNT huyện Châu Thành. - Trụ sở giao dịch: Khu 4, thị trấn Mỹ Phƣớc, huyện Tân Phƣớc, tỉnh Tiền Giang. - Điện thoại: 073. 3848152 – 3848153 – 3848082. - Fax: 073. 3848151 Từ khi thành lập đến nay, hoạt động của Ngân hàng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự cố gắng của Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ nhân viên mà Ngân hàng Tân Phƣớc ngày càng khẳng định đƣợc vị trí của mình trong quá trình đƣa nền kinh tế huyện ngày một phát triển đi lên. Ngày nay, Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Tân Phƣớc đã thực sự trở thành ngƣời bạn đáng tin cậy của các doanh nghiệp, cá thể sản xuất kinh doanh và nông dân trên địa bàn huyện. Báo cáo thực tập nhận thức Trang 3 Trƣờng Đại Học Hoa Sen 2013 NHNo & PTNT huyện Tân Phƣớc là doanh nghiệp nhà nƣớc xếp hạng đặc biệt đang hoạt động tín dụng với các loại hình kinh doanh chủ yếu sau: - Huy động vốn của mọi tổ chức, cá nhân với nhiều hình thức khác nhau. - Đầu tƣ tín dụng ngắn, trung và dài hạn cho các hộ sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế ở địa phƣơng. - Thu mua ngoại tệ, dịch vụ chuyển tiền Western Union, chi trả kiều hối… - Cho vay tiêu dùng: mua nhà ở, đất ở, phƣơng tiện đi lại … 1.3 Cơ cấu tổ chức - Tổ chức bộ máy: Hoạt động của Ngân hàng có hiệu quả hay không, không chỉ phụ thuộc vào phƣơng thức kinh doanh mà còn phải phụ thuộc vào sự điều hành của Ban lãnh đạo đơn vị. Ban Giám đốc NHNo & PTNT huyện Tân Phƣớc gồm 03 thành viên: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Giám đốc điều hành chung mọi hoạt động của đơn vị và phụ trách trực tiếp Phòng Hành chính – Nhân sự, 02 phòng nghiệp vụ ( Phòng Kế hoạch – Kinh doanh và Phòng Kế toán – Ngân quỹ) do 02 Phó Giám đốc phụ trách. Hình 2 - Sơ đồ tổ chức (Nguồn: Tƣ liệu Ngân hàng ) Báo cáo thực tập nhận thức Trang 4 Trƣờng Đại Học Hoa Sen 2013  Chức năng của các phòng ban:  Giám đốc: Phụ trách công việc kinh doanh, chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của NHNo & PTNT huyện Tân Phƣớc theo phân cấp ủy quyền của NHNo & PTNT Việt Nam.  Phó Giám đốc: Có trách nhiệm hỗ trợ và giúp cho Giám đốc trong việc điều hành, tổ chức các hoạt động, giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Cụ thể, một phó Giám đốc sẽ điều hành công việc của phòng Kế hoạch - Kinh doanh và một phó Giám đốc sẽ điều hành công việc của phòng Kế toán - Ngân quỹ.  Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: Đây là phòng có vai trò quan trọng trong hoạt động Ngân hàng. Nhiệm vụ của phòng là tham mƣu cho Giám đốc xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch kinh doanh. Là nơi nhận, thẩm định hồ sơ vay và tham mƣu cho Giám đốc trong việc cấp tín dụng cho khách hàng, quản lý dƣ nợ, chất lƣợng nợ tại Ngân hàng.  Phòng Kế toán – Ngân quỹ: Là nơi nhận tiền gửi, quản lý hồ sơ cho vay, thực hiện việc thu nợ và hạch toán các nghiệp vụ có liên quan đến món vay nhƣ giải ngân, thu nợ, thực hiện các dịch vụ cho khách hàng nhƣ dịch vụ chuyển tiền, chi trả kiều hối, thẻ…, thu mua ngoại tệ, quản lý tiền mặt và các loại giấy tờ có giá…  Phòng Hành chính - Nhân sự: Quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, công nhân viên tại đơn vị, thực hiện việc chi trả lƣơng theo qui định, quản lý văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, tài sản của đơn vị… Ngoài ra phòng Hành chính Nhân sự còn có bộ phận điện toán có trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin tại đơn vị. Báo cáo thực tập nhận thức Trang 5 Trƣờng Đại Học Hoa Sen 2013 1.4 Các hoạt động cơ bản  Nghiệp vụ huy động nguồn vốn: là hoạt động tiền đề có ý nghĩa đối với bản thân Ngân hàng cũng nhƣ đối với xã hội. Trong nghiệp vụ này, NHTM đƣợc sử dụng những biện pháp và công cụ cần thiết mà luật pháp cho phép để huy động các nguồn tiền nhàn rỗi trong xã hội, làm nguồn vốn tín dụng để cho vay đối với nền kinh tế. Nghiệp vụ huy động tạo nên nguồn vốn chủ yếu sử dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, nó chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng nguồn vốn kinh doanh của NHTM. Kết quả của nghiệp vụ huy động là tạo ra nguồn vốn để đáp ứng các nhu cầu của nền kinh tế. Thành phần nguồn vốn của NHTM gồm: vốn điều lệ, các quỹ dự trữ, vốn huy động, vốn đi vay, vốn tiếp nhận, vốn khác.  Nghiệp vụ tín dụng: là nghiệp vụ sử dụng vốn quan trọng nhất, quyết định đến khả năng tồn tại và hoạt động của NHTM. Vì nếu hoạt động tín dụng hiệu quả thì có thể mang lại lợi nhuận cao cho Ngân hàng cũng nhƣ có thể mở rộng hoạt động và cung cấp vốn cho hoạt động kinh tế. Giúp giải quyết các nhu cầu thiếu hụt về tài chính của các cá nhân, tổ chức kinh tế trong xã hội. Thúc đẩy quá trình lƣu thông tiền tệ, giúp cho nền kinh tế phát triển, mở rộng ngành nghề sản xuất, kinh doanh thêm phong phú, đa dạng. Tín dụng hiệu quả mang lại lợi ích kinh tế chủ yếu cho Ngân hàng hiện nay, nhất là ở các quốc gia chƣa phát triển mạnh về xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế. Đây là các nghiệp vụ cấu thành bộ phận chủ yếu và quan trọng của tài sản có của Ngân hàng. Thành phần tài sản có của Ngân hàng gồm: dự trữ, cho vay, đầu tƣ, tài sản có khác.  Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: đảm bảo dịch vụ chuyển tiền, chi trả tiền nhanh chóng, an toàn và bảo mật, tiện lợi cho việc thanh toán các món tiền lớn mà không cần đến tiền mặt. Các dịch vụ thanh toán, thu chi hộ cho khách hàng nhƣ: chuyển tiền, thu hộ séc, dịch vụ cung cấp thẻ tín dụng, thẻ thanh toán… Nhận bảo quản các tài sản quý giá, các giấy tờ, chứng thƣ quan trọng của dân chúng. Báo cáo thực tập nhận thức Trang 6 Trƣờng Đại Học Hoa Sen 2013  Hoạt động khác: những dịch vụ Ngân hàng ngày càng phát triển vừa cho phép hỗ trợ đáng kể cho nghiệp vụ khai thác nguồn vốn, mở rộng các nghiệp vụ đầu tƣ, vừa tạo ra thu nhập cho Ngân hàng bằng các khoản tiền hoa hồng, lệ phí… có vị trí xứng đáng trong giai đoạn phát triển hiện nay của NHTM. Các hoạt động này gồm: bảo quản, mua bán hộ chứng khoán theo ủy nhiệm của khách hàng, kinh doanh mua bán ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, tƣ vấn tài chính, giúp đỡ các công ty, xí nghiệp, phát hành cổ phiếu, trái phiếu và nhiều dịch vụ linh hoạt khác tùy theo nhu cầu của khách hàng. 1.5 Thuận lợi và khó khăn  Thuận lợi:  Vị trí mặt tiền thuận tiện cho việc giao dịch với khách hàng.  Đƣợc sự quan tâm của lãnh đạo và sự chỉ đạo thƣờng xuyên của Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện và sự hỗ trợ phối hợp của các xã, ngành chức năng. Đặc biệt là sự hỗ trợ điều tiết nguồn vốn của NHNo & PTNT tỉnh Tiền Giang.  Các ngành sản xuất kinh doanh, thƣơng mại - dịch vụ có những bƣớc phát triển theo chiều hƣớng ổn định. Trong đó các phƣơng tiện giao thông vận tải thuỷ bộ nhƣ ghe, sà lan, xe tải…vẫn giữ vị trí vai trò là thế mạnh của huyện cả về qui mô và hiệu quả.  Ngân hàng chủ yếu là cho vay đối với hộ sản xuất khóm do cây khóm vẫn đƣợc xác định là cây chủ lực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo những vùng quy hoạch của huyện, có năng suất cao và giá cả ổn định, đã góp phần quan trọng giúp cho đời sống ngƣời dân ngày càng nâng cao. Báo cáo thực tập nhận thức Trang 7 Trƣờng Đại Học Hoa Sen 2013  Khó khăn:  Cùng với những khó khăn của nền kinh tế, hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT huyện Tân Phƣớc cũng gặp nhiều bất lợi do mức độ cạnh tranh giữa các Ngân hàng ngày càng gay gắt. Tuy huyện Tân Phƣớc chƣa có chi nhánh và phòng giao dịch nào của các Ngân hàng đối thủ cạnh tranh nhƣng các tổ kinh doanh lƣu động của họ đã đi tiếp cận nguồn vốn cũng nhƣ nhu cầu vay trên địa bàn huyện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hƣởng phần nào đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.  Tình hình kinh tế - xã hội của huyện Tân Phƣớc nói chung so với các huyện bạn vẫn còn thua kém, đời sống của ngƣời dân còn rất khó khăn. Chính vì vậy mà việc huy động vốn trên địa bàn huyện còn rất hạn chế, môi trƣờng kinh doanh nhìn chung còn nhiều khó khăn.  Giá cả vật tƣ lại thƣờng xuyên biến động theo hƣớng bất lợi cho ngƣời nông dân, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp. Từ đó đã ảnh hƣởng không nhỏ đến khả năng thu hồi nợ đến hạn, quá hạn cũng nhƣ các khoản nợ tồn đọng của Ngân hàng. Báo cáo thực tập nhận thức Trang 8 Trƣờng Đại Học Hoa Sen 2013 2. GIỚI THIỆU BỘ PHẬN THỰC TẬP Bộ phận tôi thực tập là phòng Kế hoạch – kinh doanh Hình 3 – Sơ đồ tổ chức bộ phận tín dụng (Nguồn: Tƣ liệu Ngân hàng )  Giám đốc/Phó giám đốc căn cứ hồ sơ do phòng Kế hoạch - Kinh doanh chuyển đến, xem xét, quyết định phê duyệt món vay. Nếu đồng ý cho vay chuyển hồ sơ lại cho CBTD và CBTD chuyển hồ sơ đến phòng Kế toán - Ngân quỹ. Nếu không đồng ý cho vay: chỉ đạo CBTD lập thông báo bằng văn bản trình Giám đốc/Phó giám đốc ký gửi cho khách hàng biết lý do từ chối cho vay.  Trƣởng/Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh có nhiệm vụ rà soát danh mục hồ sơ vay vốn theo quy định của NHNo & PTNT Việt Nam, nếu hồ sơ chƣa đầy đủ thì hoàn trả lại CBTD để bổ sung. Nếu hồ sơ hoàn chỉnh, Trƣởng/Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh đồng ý cho vay thì ghi ý kiến đề xuất cho vay và chuyển hồ sơ đến Giám đốc/Phó giám đốc phê duyệt. Nếu không đồng ý cho vay thì Trƣởng/Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh ghi rõ lý do, yêu cầu CBTD soạn thông báo trình Giám đốc/Phó giám đốc ký và gửi đến khách hàng. Báo cáo thực tập nhận thức Trang 9 Trƣờng Đại Học Hoa Sen 2013  CBTD kiểm tra hồ sơ vay vốn của khách hàng, thẩm định và lập báo cáo thẩm định cho vay. Sau đó, CBTD chuyển hồ sơ và báo cáo thẩm định đến Trƣởng/Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh.  Phòng Kế toán – Ngân quỹ giải ngân cho khách hàng và lƣu giữ hồ sơ theo quy định. 3. CÔNG VIỆC THỰC TẬP Trong thời gian thực tập tại NHNo & PTNT huyện Tân Phƣớc, công việc chính của tôi là tìm hiểu, nghiên cứu và hỗ trợ CBTD trong quá trình cho vay vốn. Sau quá trình tìm hiểu các tài liệu và học hỏi công việc thực tế của các CBTD tại NHNo & PTNT Tân Phƣớc, tôi đã phần nào hiểu rõ về quy trình cho vay tại đây. Quy trình cho vay bắt đầu từ khi tiếp nhận giấy đề nghị vay vốn của khách hàng đến khi thanh toán hết nợ gốc, lãi, phí và thanh lý hợp đồng tín dụng.  Quy trình cho vay chung đƣợc thực hiện theo trình tự sau: - Thẩm định trƣớc khi cho vay; - Kiểm tra, giám sát trong khi cho vay; - Kiểm tra, giám sát, thu hồi, xử lý nợ sau khi cho vay.  Trình tự trên đƣợc thực hiện theo các bƣớc sau: Bƣớc 1: Tiếp nhận, tƣ vấn và hƣớng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn; Bƣớc 2: Thẩm định các điều kiện vay; dự án đầu tƣ, phƣơng án vay vốn; Bƣớc 3: Xét duyệt cho vay; Bƣớc 4: Hoàn thiện hồ sơ và ký kết hợp đồng (tín dụng, bảo đảm tiền vay); Bƣớc 5: Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ và giải ngân; Bƣớc 6: Thu hồi nợ gốc, lãi và xử lý các phát sinh; Bƣớc 7: Thanh lý hợp đồng tín dụng và giải chấp tài sản bảo đảm. Báo cáo thực tập nhận thức Trang 10 Trƣờng Đại Học Hoa Sen 2013 Sau đây là một số công việc tôi đƣợc phân công trong thời gian thực tập tại NHNo & PTNT huyện Tân Phƣớc. 3.1 Hỗ trợ khách hàng - Công việc của tôi là hỗ trợ khách hàng. Khi khách hàng đến vay vốn, tôi chủ động tiếp xúc với những khách hàng đang ngồi chờ, hỏi nhu cầu của khách là gì, cần làm những gì và cần gặp những ai. - Sau đó, tôi hƣớng dẫn khách hàng gặp CBTD phụ trách địa bàn của họ, do mỗi CBTD đƣợc phân công phụ trách một xã. - Ngoài ra, tôi còn nhận hồ sơ của khách hàng thay CBTD.  Nhận xét Công việc này khá đơn giản nhƣng đó là bƣớc đầu để tạo sự thân thiện đối với khách hàng. Thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng nhằm xây dựng một hình ảnh đẹp trong lòng họ. Do đó, không thể xem nhẹ mà ngƣợc lại, nếu là một nhân viên có trách nhiệm thì càng phải thực hiện công việc này thật tốt. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc thực tế với khách hàng, nên không thể tránh khỏi những khó khăn, sai sót. Chẳng hạn, đôi khi tôi không chú ý đến việc phải mời khách ngồi trong lúc chờ đợi, không biết chỉ dẫn khách hàng gặp CBTD nào cho đúng vì tôi không nhớ hết địa bàn làm việc của tất cả các anh chị trong phòng Tín dụng. Qua những lần thiếu sót, tôi cố gắng ghi nhớ những địa bàn làm việc của tất cả CBTD và chủ động quan sát, giúp đỡ khách hàng nhằm hỗ trợ tốt nhất có thể cho họ.  Kinh nghiệm Đây thực sự là một cơ hội tốt để tôi áp dụng những kiến thức đã học trong môn kĩ năng giao tiếp vào thực tiễn. Phải luôn có thái độ lịch sự, vui vẻ và nhiệt tình hƣớng dẫn khách hàng trong mọi tình huống. Báo cáo thực tập nhận thức Trang 11 Trƣờng Đại Học Hoa Sen 2013 Nếu nhận hồ sơ thay CBTD thì cần kiểm tra kĩ hồ sơ để tránh làm mất thời gian của khách hàng và tránh làm ảnh hƣởng đến công việc của CBTD. 3.2 Kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốn Sau khi nhận đƣợc bộ hồ sơ của khách hàng, tôi tiến hành kiểm tra các loại hồ sơ và mục đích vay vốn.  Đầu tiên, tôi kiểm tra hồ sơ vay vốn:  Kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ pháp lý: - Sổ hộ khẩu, CMND - Giấy đăng ký kinh doanh - Giấy phép hành nghề - Các giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật…  Kiểm tra hồ sơ vay vốn và hồ sơ đảm bảo tiền vay: - Kiểm tra tính xác thực và đầy đủ của từng loại hồ sơ: Giấy đề nghị vay vốn; phƣơng án sản xuất kinh doanh; báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh. - Trƣờng hợp cho vay không có tài sản bảo đảm: giấy cam kết của khách hàng về việc thực hiện bảo đảm bằng tài sản khi đƣợc đơn vị cho vay yêu cầu. - Trƣờng hợp cho vay có tài sản bảo đảm: giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản; Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất… - Có bảo lãnh của bên thứ ba: cam kết bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba, Hợp đồng thế chấp QSD đất, chứng nhận QSD đất…  Sau đó, tôi tiến hành kiểm tra mục đích vay vốn: - Kiểm tra mục đích vay vốn của phƣơng án dự kiến đầu tƣ có phù hợp với đăng ký kinh doanh. - Kiểm tra tính hợp pháp của mục đích vay vốn. Báo cáo thực tập nhận thức Trang 12
- Xem thêm -