Tài liệu Báo cáo thực tập nhận thức tại công ty tnhh sản xuất thương mại lam ngọc

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39869 tài liệu

Mô tả:

RƯỜ ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ ƯƠ ẠI BÁO CÁO : : : Thoa : : 093375 Tp. Hồ Chí Minh Tháng 03/2013 1 RƯỜ ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ ƯƠ ẠI BÁO CÁO : : : : : 093375 Tp. Hồ Chí Minh Tháng 03/2013 2 .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 3 Đối vớ s v i h c hiện nay, th c t p là m t tr i nghiệm vô cùng bổ ích và th c tế. B i thông qua quá trình th c t p, sinh viên có thể í c kinh nghiệ c làm việc và h c t ng doanh nghiệp. ểv ế v ế v ể í v vệ v số v tn s i ................................................................................................................................................ i ................................................................................................................................................. ii .......................................................................................................................................... iii DẪ .............................................................................................................................................. 1 Ô ............................................................................................... 2 .................................................................................................... 2 : .............................................................................................................. 2 1. ................................................................................................... 2 ................................................................................................... 3 ........................................................................................................... 4 ................................................................................................. 4 ................................................................................... 4 ..................................................................................................................... 6 Ô .............................................................................................................. 7 ............................................................................................................ 14 ....................................................................... 14 ............................................................................... 14 ................................................................................................................ 14 ................................................................................................... 14 ..................................................................................................... 15 2 .................................................................................................................. 15 ................................................................................................................................ 15 ................................................................................................................................ 15 .............................................................................................................................................. 16 Ô ................................................................... 17 ............................................................................... 19 ........................................................................................................................... 21 PH L C................................................................................................................................................. iv ................................................................................................................... v ii ế v ớ ố Đ ệ ế ệ v ớ. vệ ế ế ế ể Đố v Đồ ớ ể ố í v s ố ồ ế ế ể ế v v v ố ể ế v iii DẪ s v ớ v ế v ớ v ớ v v vệ í Đ ố ớ ệ ệ ế vớ ớ v s ớ v s ớ v s :  : ệ vớ ố vớ v v   ố ế : : ệ ố ế v ố v ế ệ ế s s v s s ố ể ệ v vệ s v vệ v ế m t s ố ể v ố v v 1 1. 1.1 công ty: Hình 1: Logo công ty TNHH SX TM Lam Ngọc - : Đồ ệ : ng số 4 ng T ng Th , Qu n Th Đ c, ố ồ í : 5 /A 21–Long Khánh 2– P ớc–Biên Hòa Đồng Nai. Email: lamngoc.vn2012@yahoo.com.vn Tel: (+84.)37311057 : v 1.2 ớ ệ v ệ vệ v v ệ ể s ổ ệ s ế ể v / í vệ ớ s ệ v s hàng sang v v ố v P Đế v P Đố v ớ ớ ệ vệ s vớ vệ ồ v ế v 2 2. ty:  ổ ế …  Đố : s ố v s ế v Đ s ểs s v s ể ể : s  ố  v ớ ệ  v ệ ể v ớ v  ế vớ vớ ệ ố ớ vớ ể v v ố v s ệ ế ệ 3 3. 3.1 ĐỐ Ó PHÒNG KINH DOANH ĐỐ PHÒNG MARKETING Ò Ở Ở Ổ Ợ Hình 2: 3.2 ồ  - : Đố :   C v  Đồ công ty.  P Đố :   ổ  Đ :  ệ v  ổ trong công ty. s ệ ế s v ớ Đố ế số v v vệ ớ v v 4  s  P ố  Đ ệ vớ ế v ể ể ế vệ –  C ệ : v v  v vệ ố v ệ - ế ế v ế v s ể ớ v ể ế vớ ố :  ế :   ố v í v í ế ế v ế  Đ   ế  v ệ vớ ổ     nhân viên. Đố : ệ sổ s ể ế ế v ế v v s ế :     ổ ể số ệ ể v s v ệv ố vớ v v ố ệ v vớ ế   v v v ế :  P v nhân viên công ty. v vớ ổ v ố ế ể 5  ệ ế ồ í vệ :   v ố : Đ s ệ : Đ s v  s v ổ :  v ể ớ v v ớ  v v s ớ s : s s v ệ s  :v - ể s ố ệ :   ế – ồ v  ể v – – ồ ệ í í số ệ ể ớ ế  ồ 4. s - ế í vệ ể ệ - ổ ố ế v – s v ể ồ ể vệ ớ ồ í P s - số ệ v í s - s công ty ồ s ớ í ế 6 s ố ế ớ s ớ vớ vớ s v v ổ ớ số vệ ệ s 1. v ế T s vệ ớ v ế v v ố ế v ệ ệ s ệ v ế ệ v  ế A : - v ế ể ế  ế v : - vệ Đ ế vệ : ớ  - ế ệ v ế v ệ - ể s ốs s 2. Đ vệ v ể ệ vệ ớ ế ố ế v 7  : - P P s ể s ớ P ế ế số ố A ệ  : vệ s ể ế s : số s v ồ v ể ố A : í v ế vệ vệ ổ ớ P v v ể : vệ ể - ệ ớ í vớ s v  ệ : ớ số ể í ể v v ổ v - : ể ố - P ế ố ế í 3. Đ vệ s v ể ệ vệ 8 s  ồ ế v v : s - v v s  ể í ế v s : ế Nh v ro v vệ  : vệ ế v - v v ố ố í v vệ s - vệ ể ệ ệ ế ệ ổ ế í v ệ ể s v vớ ố v v 4. í : ế s vệ  ế ế … v v í ể ệ s :  vệ – ế v P ế số : v  í : v ế s vệ ểs ế s ế s vệ v í s 9 5. ớ số v ố vệ s vớ v     vệ ệ số ể : v ệ sổ  : ệ - v v vế ệ ế ế ế - ế ể v ố s s ế số v  v ế ớ : vế - v s v í v ệ số í v ố ế :P - vế s s v vế ố s Gh s ể ố v ệ ớ v ổs ố s : : Đồ Đồ ế s ổs s - số ệ ệ s ớ số ố s v  ế ệ ổ ệ v ể ể v ệ s ổ : 10 Đố vớ ế ệ vế - vệ ớ v ệ ố ớ ể ố v ế ớ s s ổ s ể s vệ ệ v - s – ồ Đ vệ v ế v ệ v – 6. v ớ vệ vệ ế v ế ể ể ể ố v ế vệ v ớ vệ ế v vệ  ế ể ố vệ – : v s ế ế v ế ể - ệ ố s ổ – ệ v  ố : vệ í s ố í ế P ể  v s v s s vệ : - ệ v ể vệ vệ – ố ế 11 ế vệ v ế vệ ớ s v vệ ế ế ế ể s s 7. Đ v ệ ệ ệ ố v s ố s ố s ố vệ v ố  ế : s – ồ -  s s ế s v số ệ không. ế v : ệ v s ố ế v ố ế - số ệ ớ vớ s v ố ệ ệ ố v số ệ ệ ố s ể ể : Tr ớ ể s ố  – í ố - - vệ ể ố ế ố ế ế - ể số ệ ế ớ ế ệ s ố vớ v s ớ ế ố í ế v ể v í ệ vệ ệ v ệ ố ế ế : ệ v s ố v 12 ệ - s v Sau í ế – s s ểvệ vệ ố ế s ệ v s v vệ 13 vớ ệ s ớ v v ế ế vệ ếv ế ế ế v v v s v vệ 1. 1.1 ệ v ể vệ ệ : s : - ớ ế ố v ệ vệ ế ố - ố s Đ s í vệ ể vệ ế: í ế vệ v ệ s v s s ế ố . ớ ệ ố ổ ế vớ vớ v 1.2 - P : ế - vệ vệ v P vớ – : : s vệ – sandal. sớ ệ 1.3 - vệ ệ s 14
- Xem thêm -