Tài liệu Báo cáo thực tập nhận thức tại công ty dịch vụ lữ hành saigontourist

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39801 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập nhận thức BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GVHD: Hồ Sỹ Tuy Đức TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN A KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập :Công Ty Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist Thời gian thực tập :07/01/2013 – 16/03/2013 Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Minh Hoàng Anh Sinh viên thực hiện :Nguyễn Thị Phƣơng Dung Lớp :KT101 Tháng 2/Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập :Công Ty Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist Thời gian thực tập :07/01/2013 – 16/03/2013 Ngƣời hƣớng dẫn : Lê Minh Hoàng Anh Sinh viên thực hiện :Nguyễn Thị Phƣơng Dung Lớp :KT101 Tháng 2/Năm 2013 GVHD: Hồ Sỹ Tuy Đức Báo cáo thực tập nhận thức TRÍCH YẾU Thực tập nhận thức l một m n h c c a trƣờng Đ i h c Hoa Sen gi p cho sinh viên c i u kiện ti p x c với môi trƣờng doanh nghiệp v o những c ng việc thực tiễn Nhờ v o thi t p d ng những ki n thức , sinh s c ƣ c những k năng cơ h c nc n ƣớc v o m i trƣờng doanh nghiệp l m việc dễ d ng hơn Th ng qua g n 8 tu n thực tập t i C ng ty TNHH Một Thành Viên Dịch V Lữ H nh Saigontourist c ng những c ng việc ƣ c giao những t i liệu ƣ c c ng ty cung c p v những thông tin trên website, t i ki n thức chuyên m n r t ra ƣ c nhi u kinh nghiệm cho n th n t những n những k năng l m việc trong m i trƣờng doanh nghiệp Sau kì thực tập này, tôi hy v ng s t o ƣ c mối quan hệ tốt ẹp giữa trƣờng Đ i h c Hoa Sen và Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch V Lữ H nh Saigontourist cơ hội cho c c sinh viên kh a sau c th Khi thực tập t i công ty, tôi t o n thực tập t i c ng ty tự ặt ra cho mình những m c tiêu sau:  M c tiêu 1: Hoàn thành tốt kì thực tập nhận thức v vi t o c o theo ng chuẩn ISO 5966.  M c tiêu 2: Hoàn thành tốt những c ng việc ƣ c giao.  M c tiêu 3: C i thiện k năng sử d ng Microsoft Word và Microsoft Excel.  M c tiêu 4: Áp d ng những i hoc trong trƣờng, lớp và r t ra ƣ c nhi u kinh nghiệm trong qu tr nh thực tập t i c ng ty  M c tiêu 5: T o mối quan hệ tốt với các anh chị, cô chú công nhân viên trong công ty. Tuy nhiên, do thời gian thực tập không nhi u và t m hi u bi t có giới h n nên không th tránh khỏi nhi u thi u sót trong quá trình làm báo cáo này. R t mong s nhận ƣ c những ý ki n ng g p ch n th nh t trƣờng Đ i h c Hoa Sen và Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch V Lữ Hành Saigontourist tôi có th rút ra kinh nghiệm làm việc cũng nhƣ bổ sung thêm những ki n thức chuyên ngành. SVTH: Nguyễn Thị Phƣơng Dung – MSSV 100019 i GVHD: Hồ Sỹ Tuy Đức Báo cáo thực tập nhận thức LỜI CÁM ƠN Tôi xin gửi lời c m ơn ch n th nh n Ban Gi m ốc công ty TNHH Một Thành Viên Dịch V Lữ Hành Saigontourist, k to n trƣởng – chú Lê Anh Thắng cho tôi thực tập trong công ty thực t v ch p nhận cho t i có cơ hội ti p xúc với m i trƣờng làm việc p d ng ƣ c những ki n thức Ngoài ra, tôi xin chân thành c m ơn h c t i trƣờng. n chị hƣớng dẫn Lê Minh Hoàng Anh cùng các anh chị, cô chú làm việc t i bộ phận k to n giao c ng việc, giành thời gian hƣớng dẫn v gi p ỡ tôi trong công việc cũng nhƣ cung c p những thông tin, tài liệu tôi hoàn thành bài báo cáo này. V phía nh trƣờng, tôi xin chân thành c m ơn Ban giám hiệu, Khoa Kinh t Thƣơng m i trƣờng Đ i h c Hoa Sen V t i cũng gửi lời c m ơn dẫn nhiệt tình, gi i t o i u kiện cho tôi hoàn thành tốt t thực tập này n gi ng viên hƣớng dẫn – th y Hồ Sỹ Tuy Đức hƣớng p c c thắc mắc c a tôi trong 8 tu n thực tập v a qua. SVTH: Nguyễn Thị Phƣơng Dung – MSSV 100019 ii GVHD: Hồ Sỹ Tuy Đức Báo cáo thực tập nhận thức MỤC LỤC TRÍCH YẾU ........................................................................................................................ i LỜI CÁM ƠN .................................................................................................................... ii MỤC LỤC ......................................................................................................................... iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH ......................................................................... v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................................... vi NHẬP ĐỀ ........................................................................................................................... 1 1. Giới thiệu chung v công ty ...................................................................................... 1 1.1. Tổng quan v công ty ...........................................................................................................1 1.2. Lịch sử hình thành và phát tri n c a công ty........................................................................2 1.3. L nh vực ho t ộng kinh doanh c a công ty ..................................................................... 12 1.4. Danh hiệu và gi i thƣởng c a Lữ hành Saigontourist ....................................................... 13 2. Thực tr ng ho t ộng c a công ty ........................................................................... 15 2.1. Các dòng s n phẩm du lịch c a Lữ hành Saigontourist .................................................... 15 2.2. Đối th c nh tranh ............................................................................................................. 18 2.3. T m nhìn, sứ mệnh, tri t lý kinh doanh v ịnh hƣớng phát tri n c a Lữ hành Saigontourist ................................................................................................................................. 19 3. Mô t phòng, ban, bộ phận nơi thực tập .................................................................. 20 3.1. Sơ ồ bộ phận, phòng ban trong công ty ........................................................................... 20 3.2. Nhiệm v c a các chức v trong công ty .......................................................................... 21 4. Mô t công việc c a các chức danh trong phòng, ban, bộ phận nơi thực tập. ........ 22 4.1. Sơ ồ bộ phận phòng k toán trong công ty ...................................................................... 22 4.2. Nhiệm v c a các chức v trong phòng k toán ............................................................... 23 5. Nội dung chi ti t c a các công việc ƣ c phân công. ............................................. 23 5.1. Nhập, chỉnh sửa văn 5.2. In n tài liệu ....................................................................................................................... 24 5.3. Photo t i liệu...................................................................................................................... 26 5.4. Fax t i liệu: ........................................................................................................................ 27 n và dữ liệu .................................................................................. 24 SVTH: Nguyễn Thị Phƣơng Dung – MSSV 100019 iii Báo cáo thực tập nhận thức GVHD: Hồ Sỹ Tuy Đức 5.5. Sắp x p chứng t h a ơn GTGT .................................................................................... 28 5.6. Cách vi t phi u thu, phi u chi ........................................................................................... 30 5.7. Cách ki m và sắp x p ti n ................................................................................................. 31 6. Công việc tự nghiên cứu.......................................................................................... 32 6.1. Quy trình làm việc t i công ty ........................................................................................... 32 6.2. Quy trình làm việc t i phòng k toán ................................................................................ 32 7. Công việc quan s t m i trƣờng làm việc trong công ty .......................................... 33 7.1. Tác phong làm việc ........................................................................................................... 33 7.2. M i trƣờng làm việc .......................................................................................................... 34 8. Ki n nghị thực tập ................................................................................................... 34 KẾT LUẬN ...................................................................................................................... 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................. v PHỤ LỤC .......................................................................................................................... vi NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP .................................................................... ix NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ........................................................... x THÔNG TIN LIÊN HỆ SINH VIÊN .............................................................................. xi SVTH: Nguyễn Thị Phƣơng Dung – MSSV 100019 iv Báo cáo thực tập nhận thức GVHD: Hồ Sỹ Tuy Đức DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH Hình 1: Logo c a thƣơng hiệu bằng ti ng việt ................................................................1 Hình 2: Logo c a thƣơng hiệu bằng ti ng anh ................................................................1 Hình 3: Tập th cán bộ l nh o và nhân viên c a Lữ hành Saigontourist .....................2 Hình 4: M ng lƣới h p tác quốc t c a Lữ h nh Saigontourist năm 2011 ...................11 Hình 5: Một số gi i thƣởng và danh hiệu tiêu bi u c a Saigontourist .........................13 Hình 6: Sơ ồ tồ chức công ty .......................................................................................20 H nh 7: Sơ ồ tổ chức Phòng K Toán ..........................................................................22 Hình 8: Hƣớng dẫn in tài liệu ........................................................................................25 Hình 9: Hƣớng dẫn in tài liệu ........................................................................................25 Hình 10: Hƣớng dẫn photo tài liệu ................................................................................26 Hình 11: Hƣớng dẫn fax tài liệu ....................................................................................28 H nh 12: Văn phòng l m việc c a các nhân viên k toán .............................................34 Hình 13: B ng kê thu mua hàng hóa, dịch v mua v o kh ng c h a ơn .................... vi Hình 14: Gi y nghị thanh toán.................................................................................. vii Hình 15: Gi y xin t m ứng ti n mặt .............................................................................. vii Hình 16: Gi y nghị thanh toán t m ứng .................................................................. viii B ng 1: Danh sách ngành ngh kinh doanh Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch V Lữ Hành Saigontourist...................................................................................................12 SVTH: Nguyễn Thị Phƣơng Dung – MSSV 100019 v Báo cáo thực tập nhận thức GVHD: Hồ Sỹ Tuy Đức DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH – Trách nhiệm hữu h n CHXHCN – Cộng Hòa Xã Hội Ch Ngh a TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh UBND - Ủy Ban Nhân Dân VN – Việt Nam CN – Chi nhánh HDV – Hƣớng dẫn viên CLB – Câu l c bộ ĐB – Đồng Bằng QN, HP – Qu ng Ninh, H i Phòng XKLĐ – Xu t khẩu lao ộng PTKD – Phát tri n kinh doanh CNTT – Công nghệ thông tin CUDV & QLCL – Cung ứng dịch v và qu n lý ch t lƣ ng DL – Du lịch GTGT – Giá trị gia tăng SXKD – S n xu t kinh doanh CNV – Công nhân viên CMND – Chứng minh nhân dân SVTH: Nguyễn Thị Phƣơng Dung – MSSV 100019 vi GVHD: Hồ Sỹ Tuy Đức Báo cáo thực tập nhận thức NHẬP ĐỀ 1. Giới thiệu chung về công ty 1.1. Tổng quan về công ty Tên công ty (tiếng việt): Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch V Lữ Hành Saigontourist Tên công ty (tiếng anh): Saigon Tourist Travel Service Company Limited Tên giao dịch và viết tắt (tiếng Việt):Lữ Hành Saigontourist Tên giao dịch và viết tắt (tiếng Anh): Saigontourist Travel Service Co., Ltd Logo thương hiệu: Hình 1: Logo c a thƣơng hiệu bằng ti ng việt Hình 2: Logo c a thƣơng hiệu bằng ti ng anh Loại hình công ty:Công ty TNHH Một Thành Viên Địa chỉ:Tr sở chính 45 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (08) 38279279 Số Fax: (08) 38246213 Email:info@saigontourist.net Website:www.saigontourist.net Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số: 0310891532, ngày c p: 01/6/2011 ( ăng ký thay ổi lo i hình doanh nghiệp) ƣ c c p bởi Sở K ho ch v Đ u tƣ TP.HCM Người đại diện theo pháp luật: Ông Võ Anh Tài, chức v : Phó Ch tịch Hội ồng th nh viên c ng ty kiêm Gi m ốc công ty. SVTH: Nguyễn Thị Phƣơng Dung – MSSV 100019 1 GVHD: Hồ Sỹ Tuy Đức Báo cáo thực tập nhận thức Cơ cấu nhân sự: Tổng số lao ộng tính n h t tháng 6/2012: 654; Tr nh ộ công nhân viên to n C ng ty tính n h t tháng 6/2012: Sau Đ i h c: 2 43%; Đ i h c – Cao ẳng: 60,52%; Trung c p: 14 60%; Sơ c p: 22,35%. Hình 3:Tập th cán bộ l nh o và nhân viên c a Lữ hành Saigontourist 1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 1.2.1. Lịch sử hình thành công ty Công ty Dịch v Lữ hành Saigontourist (thành viên trực thuộc Tổng Công ty Du lịch S i Gòn) ƣ c thành lập năm 1975 Với hơn 400 nh n viên chính thức ƣ c o t o chuyên ngành và nhi u kinh nghiệm, Công ty Dịch v Lữ hành Saigontourist là một trong những công ty lữ h nh h ng u và duy nh t t i Việt Nam kinh doanh hiệu qu h u h t các dịch v trong c c l nh vực du lịch quốc t , du lịch nƣớc ngoài và du lịch trong nƣớc. 1.2.2. Quá trình phát triển của công ty Năm 1975:  Th nh lập Phòng Hƣớng dẫn Du lịch trực thuộc C ng ty Du lịch TP.HCM v l ti n th n c a C ng ty Dịch v Lữ hành Saigontourist ngày nay. SVTH: Nguyễn Thị Phƣơng Dung – MSSV 100019 2 GVHD: Hồ Sỹ Tuy Đức Báo cáo thực tập nhận thức Năm 1988:  Phòng Hƣớng dẫn Du lịch tổ chức th nh c ng chƣơng tr nh du lịch nƣớc ngo i u tiên t i Campuchia Đức v Pháp. Năm 1990:  Phòng Hƣớng dẫn Du lịch ƣ c ổi tên th nh Trung t m Đi u h nh Du lịch trực thuộc C ng ty Du lịch TP.HCM M ng kinh doanh ch y u thời kỳ n y l du lịch quốc t Năm 1991:  Trung t m Đi u h nh Du lịchtri n khai chƣơng tr nh du lịch u tiên cho du kh ch t u i n quốc t Năm 1992:  Chính thức th nh lập Phòng Du lịch nƣớc ngo i Năm 1993:  Thƣơng hiệu Saigontourist mở rộng m ng lƣới kinh doanh với việc th nh lập Văn phòng chi nh nh Saigontourist t i Đ Nẵng  Đƣ c Tổng c c Du lịch nh ch n Đơn vị ứng u Lữ nh ch n Đơn vị ứng u tổ h nh quốc t Năm 1994:  Đƣ c Tổng c c Du lịch chức tour du lịch nƣớc ngo i cho ngƣời Việt Nam v là một trong những ơn vị m nh nh t tổ chức tour du lịch trong nƣớc cho kh ch nội ịa Năm 1996:  Đẩy m nh tri n khai chƣơng tr nh du lịch Ph Quốc cho du kh ch t u i n theo h nh thức ịnh tuy n SVTH: Nguyễn Thị Phƣơng Dung – MSSV 100019 3 GVHD: Hồ Sỹ Tuy Đức Báo cáo thực tập nhận thức Năm 1999:  Trung t m Đi u h nh Du lịch chính thức ổi tên th nh C ng ty Dịch v Lữ h nh Saigontourist trực thuộc Tổng c ng ty Du lịch S i Gòn  Tổ chức tour du lịch Việt Nam (TP HCM H Long C n Đ o Ph Quốc) cho du kh ch t u i n theo h nh thức ịnh tuy n n t u i n 5 sao với số lƣ ng du kh ch ng nh t (2 605 kh ch)  C ng ty lữ h nh ứng u tiên ƣ c Tổng c c Du lịch x p h ng u TopTen Lữ h nh quốc t t i Việt Nam Năm 2000:  Ch o t i VN n th kỷ 21 ằng d u n: C ng ty lữ h nh u tiên n hơn 100 000 du kh ch t u i n quốc t Năm 2001:  Đƣ c UBND TP.HCM x p h ng Doanh nghiệp Nh nƣớc H ng 1 Năm 2002:  Saigontourist l C ng ty lữ h nh u tiên t i Việt Nam t chứng chỉ ISO 9001-2000 v Qu n lý ch t lƣ ng Năm 2003:  Th nh viên Ti u an Hậu c n & Dịch v C ng cộng m tr ch ph c v c c tour du lịch cho cổ ộng viên kh ch du lịch c c th nh viên SEA Games t i TP HCM trƣớc trong và sau SEA Games 22.  Thêm nhi u lo i h nh du lịch ƣ c C ng ty tri n khai a d ng ặc iệt l du lịch MICE (du lịch k t h p hội nghị hội th o…)  Chính thức l th nh viên c a CLB Du lịch MICE VN SVTH: Nguyễn Thị Phƣơng Dung – MSSV 100019 4 GVHD: Hồ Sỹ Tuy Đức Báo cáo thực tập nhận thức  Tổ chức tour du lịch ƣờng s ng Mekong giữa TP HCM và TP Phnom Penh ằng du thuy n Năm 2004:  C ng ty lữ h nh u tiên t i Việt Nam t i tr v tổ chức chƣơng tr nh “Thắp s ng ni m tin” với c c tour du lịch i n d nh cho h c sinh khi m thị t i TP HCM.  C ng ty lữ h nh u tiên t i Việt Nam tham gia tổ chức cuộc Đua thuy n uồm quốc t Hong Kong – Nha Trang. Năm 2005:  Tổ chức th nh c ng tour du lịch nội ịa (tour Phan Thi t) với số kh ch ng nh t (6 000 kh ch)  C ng ty lữ h nh u tiên t i Việt Nam ph t tri n thƣơng hiệu Premium Travel d nh cho c c s n phẩm dịch v du lịch cao c p trong v ngo i nƣớc  C ng ty lữ h nh u tiên t i VN tặng to n ộ phí o hi m du lịch to n c u cho du kh ch i du lịch nƣớc ngo i Năm 2006:  Tri n khai chƣơng tr nh MICE ặc iệt t i Nha Trang cho o n 180 kh ch Nga n Việt Nam ằng chuyên cơ riêng.  Cung c p dịch v lữ h nh v t u h ng i lý h ng h i cho c c h ng u th giới.  L nh cung c p dịch v lữ h nh chính thức tổ chức th nh c ng cho ph i o n gồm hơn 80 doanh nghiệp ng nh tham gia chƣơng tr nh x c ti n thƣơng m i u u tƣ và du lịch c a UBND TP HCM t i thị trƣờng Bắc Mỹ  Tổ chức chƣơng tr nh tham quan cho o n phu nh n phu qu n Bộ trƣởng v o n i i u tham dự Hội nghị APEC t i TP HCM. SVTH: Nguyễn Thị Phƣơng Dung – MSSV 100019 5 GVHD: Hồ Sỹ Tuy Đức Báo cáo thực tập nhận thức  Tiên phong x y dựng qu n lý c c trang we chuyên du lịch theo m a v ph t tri n th nh c c thƣơng hiệu iện tử www.dulichhe.com,www.dulichthu-dong.com, www.dulichtet.com và www.dulichkhuyenmai.com  Tham gia tổ chức th nh c ng cuộc Đua thuy n uồm quốc t Hong Kong – Nha Trang l n thứ 2 Năm 2007:  C c we site du lịch chuyên du lịch theo t ng m a trong năm d n trở th nh những ịa chỉ truy cập quen thuộc với kh ch h ng trong & ngo i nƣớc.  C ng ty duy nh t t i Việt Nam tặng to n ộ phí o hi m du lịch to n c u AIG với hệ thống tr c p to n c u ISOS  C ng ty duy nh t t i VN tri n khai chƣơng tr nh MICE ặc iệt n Malaysia – Singapore ằng du thuy n 5 sao Super Star Gemini theo phƣơng thức k t h p cruise–fly.  C ng ty duy nh t tri n khai chƣơng tr nh “Một h i tr nh 5 i m n Hồng K ng – Philippines – Malaysia – Brunei – Singapore” ằng du thuy n 5 sao Costa Allegra  C ng ty u tiên x y dựng log du lịch miễn phí cho ngƣời Việt Nam trong v ngo i nƣớcwww.blogdulich.com  Đ n t u i n SuperStar Li ra l n u tiên n Việt Nam  Tổ chức th nh c ng Hội nghị t u i n quốc t l n thứ nh t t i H Long Việt Nam  Tổ chức chƣơng tr nh „Đ n m ng năm mới‟ l n u tiên trên t u i n FTV v o ng y 31/12/2007 SVTH: Nguyễn Thị Phƣơng Dung – MSSV 100019 6 GVHD: Hồ Sỹ Tuy Đức Báo cáo thực tập nhận thức Năm 2008:  Mở rộng c c dòng thƣơng hiệu s n phẩm mới nhƣ du lịch ti t kiệm IKO Travel ên c nh s n phẩm du lịch truy n thống du lịch cao c p Premium Travel  Tổ chức th nh c ng tour xuyên Việt ằng xe pv k t h p l m t thiện cho o n kh ch Canada  Tham gia ph c v chuy n c ng t c t i TP.HCM c a Ngo i trƣởng Đức  Tổ chức th nh c ng o n MICE kh ch Ph p t i Hội An  Tổ chức tour xuyên Việt cho o n chính kh ch Áo  Tổ chức tour MICE cho o n chính kh ch Nga Nam t m hi u cơ hội n Việt u tƣ t i Việt Nam k t h p tham quan TP.HCM và Phan Thi t  Ti p nhận, qu n lý C ng ty Lữ h nh Saigontourist H Nội  Khai trƣơng Văn phòng Saigontourist-Ch Lớn Saigontourist-T n B nh t i TP.HCM và Saigontourist-C n Thơ  Tri n khai dòng thƣơng hiệu nh nh du lịch ti t kiệm IKO Travel dành cho du kh ch trong v ngo i nƣớc.  Tổ chức v kỷ niệm 5 năm thực hiện chƣơng tr nh “Thắp s ng ni m tin” t i khu du lịch th c Giang Đi n cho hơn 400 h c sinh khi m thị t i TP.HCM.  Đ n t u i n Fuji Maru với g n 500 sinh viên theo chƣơng tr nh “Đ i h c nổi” c a Nhật B n n VN  Tham gia tổ chức cuộc ua thuy n uồm quốc t Hồng Kông – Việt Nam 2008 l n thứ 3 SVTH: Nguyễn Thị Phƣơng Dung – MSSV 100019 7 GVHD: Hồ Sỹ Tuy Đức Báo cáo thực tập nhận thức Năm 2009:  Chính thức ho t ộng Văn phòng Saigontourist - T n Sơn Nh t t i 75 Phổ Quang Phƣờng 2 quận T n B nh  Khai trƣơng Trung t m Lữ h nh Saigontourist Đồng ằng s ng Cửu Long (Saigontourist – C n Thơ)  Khai trƣơng văn phòng mới c a CN Saigontourist - Đ Nẵng  Tổ chức v t i tr l n thứ 6 chƣơng tr nh Thắp s ng ni m tin t i Vũng T u  Kh ch h ng du lịch nƣớc ngo i c a Saigontourist ti p t c ƣ c m o y o hi m ối với c m A/H1N1  Saigontourist ti p t c m o p d ng thanh to n tour du lịch nƣớc ngo i theo tỷ gi n VND/USD niêm y t c a ngân hàng Vietcombank.  Saigontourist tri n khai chƣơng tr nh khuy n m i “Đ tr ng B n ph i tr ng To - Du lịch c ng Saigontourist trúng tour 5 Châu – Á Âu Phi Mỹ Úc!“ – Tổng trị gi gi i thƣởng 250 triệu t ng y 2/11/2009  Đ n 800 kh ch quốc t sao Costa Allegra cập n 30/1/2010 u tiên trên h i tr nh c a t u 5 n t i c ng Tiên Sa Đ Nẵng  Đ n t u i n 5 sao Costa Classica l n u tới Việt Nam  Đ n t u i n Delphin Voyager c ng 500 kh ch Đức tới Việt Nam  Saigontourist tổ chức chƣơng tr nh ặc iệt kh m ph TP.HCM ằng xe Vespa cho kh ch quốc t  Tri n khai dự n tuy n lao ộng u tiên c a Saigontourist làm việc trên du thuy n 5 sao Âu- Mỹ SVTH: Nguyễn Thị Phƣơng Dung – MSSV 100019 8 GVHD: Hồ Sỹ Tuy Đức Báo cáo thực tập nhận thức Tri n khai o n Air-Cruise gồm 51 kh ch thuộc H ng Hapaq Lloyd (Đức) tới tham quan TP HCM  Tri n khai o n 33 kh ch VIP c a H ng A&K (Hoa Kỳ) tham quan VN n kh ch ngay t i ch n c u thang m y ay riêng c a H ng A&K khi chuy n chuyên cơ n y ƣa o n tới s n ay Nội B i (H Nội) Năm 2010:  Chính thức chuy n Tr sở văn phòng Lữ h nh Saigontourist t 49 Lê Th nh T n Q1 sang 45 Lê Thánh Tôn, Q1.  T 1 4 2010 Saigontourist tăng mức o hi m  Tổ chức v t i tr l n thứ 7 chƣơng tr nh Thắp s ng ni m tin t i Khu du lịch Đ i Nam B nh Dƣơng  Saigontourist ti p t c p d ng thanh to n tour du lịch nƣớc ngo i theo tỷ gi n VND/USD niêm y t c a ng n hàng Vietcombank.  Saigontourist tổ chức 2 t khuy n m i “Đ tr ng B n ph i tr ng to - Du lịch Hè c ng Saigontourist tr ng tour 5 Châu – Á Âu Phi Mỹ Úc!“ v chƣơng tr nh “Đ tr ng B n ph i tr ng to - Du lịch T t c ng Saigontourist tr ng tour 5 Châu – Á Âu Phi Mỹ Úc với du thuy n 5 sao!“  Đ n hơn 50 000 kh ch t u i n quốc t n Việt Nam theo h nh tr nh xuyên Việt  Tri n khai c c tour lễ hội nhƣ Đ i lễ 1000 năm Thăng Long- H Nội Festival Hu 2010 Lễ hội ph o hoa quốc t Đ Nẵng 2010 Lễ hội Carnaval H Long 2010…  Tri n khai nhi u tour mới h p dẫn n Thổ Nh Kỳ Myanmar, Hawaii, liên tuy n Brunei- New Zealand… SVTH: Nguyễn Thị Phƣơng Dung – MSSV 100019 9 GVHD: Hồ Sỹ Tuy Đức Báo cáo thực tập nhận thức  Tiên phong tăng mức o hi m nƣớc ngo i lên 30 000 USD/kh ch/v  Th ng 8/2010 t i Hội thi HDV du lịch to n quốc 2010 do Tổng c c Du lịch Việt Nam tổ chức 3 HDV c a C ng ty Dịch v Lữ h nh Saigontourist tham gia v u gi nh ƣ c những gi i thƣởng xu t sắc  Tri n khai chƣơng tr nh ph t h nh thẻ Saigontourist Premium Travel v thẻ Saigontourist Travel với nhi u ƣu i ặc iệt d nh cho ch thẻ  Saigontourist là ơn vị lữ h nh duy nh t trong 43 doanh nghiệp tiêu i u h ng u Việt Nam ti p t c ƣ c lựa ch n tham gia Chƣơng tr nh Thƣơng hiệu Quốc gia Giai o n 2 c a Chính ph Việt Nam  Tham gia Tour du lịch quốc t leo n i cắm cờ “Thăng Long - H Nội 1000 năm tuổi” trên ỉnh Fansipan do Tổng c c Du lịch Việt Nam tổ chức Năm 2011:  C ng ty ti p t c u tƣ ph t tri n v mở rộng m ng lƣới kinh doanh khắp to n quốc: Kh nh th nh văn phòng giao dịch mới c a CN Saigontourist – Qu ng Ninh  Đ u tƣ ph t tri n a d ng h a c c tour du lịch ƣờng s ng ( ằng t u ca n k t h p i ƣờng ộ) d nh cho du kh ch quốc t v trong nƣớc c cơ hội kh m ph TP.HCM, khu vực ĐB S ng Cửu Long liên tuy n Cam odia v v  Tổ chức ph c v o n kh ch MICE quốc t c a Hội Liên hiệp Ph nữ Ukraina v Hội Hữu nghị Ukraina – Việt Nam gồm hơn 50 kh ch sang l m việc với Hội Liên hiệp Ph nữ Việt Nam t i th nh phố Hu v Nội H Long Hu SVTH: Nguyễn Thị Phƣơng Dung – MSSV 100019 Đ i tham quan H Nẵng Hội An Nha Trang 10 GVHD: Hồ Sỹ Tuy Đức Báo cáo thực tập nhận thức TP.HCM (VN) v Siêm Riệp (Cam odia); Đ n t u i n 5 sao Superstar Aquarius thuộc h ng t u i n cao c p Star Cruise với 2 200 du kh ch v thuy n viên quay trở l i H Long l n u tiên k t năm 2007; V tổ chức h nh tr nh xuyên Việt ằng Tour motor “Tr i nghiệm Ch u Á” cho o n kh ch Úc Sáu tháng đầu năm 2012:  C ng ty ti p t c ƣa v o ho t ộng năm văn phòng chi nh nh mới nhƣ Văn phòng giao dịch Saigontourist – Quận 11 t i TP HCM th ng 4/2012 CN Saigontourist – An Giang t i Long Xuyên Văn phòng giao dịch quận Đống Đa H nội th ng 5/2012 CN Saigontourist – Long An tháng 7/2012, Saigontourist Travel Center t i TP HCM và CN Saigontourist - Đồng Nai t i TP Biên Hòa.  Saigontourist x y dựng ƣ c những mối quan hệ h p t c kinh doanh với hơn 300 c ng ty i lý du lịch lữ h nh c a hơn 36 quốc gia v l nh thổ khắp to n c u nhƣ Ph p Nhật Đức Hoa Kỳ Bắc Âu T y Ban Nha Trung Quốc Vƣơng Quốc Anh Nam Tri u Tiên c c quốc gia trong khối ASEAN v.v.. Hình 4:M ng lƣới h p tác quốc t c a Lữ h nh Saigontourist năm 2011 SVTH: Nguyễn Thị Phƣơng Dung – MSSV 100019 11 GVHD: Hồ Sỹ Tuy Đức Báo cáo thực tập nhận thức 1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty B ng 1: Danh sách ngành ngh kinh doanh Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch V Lữ Hành Saigontourist STT Tên Ngành Ngành Chính 1 Đi u hành tua du lịch Y 2 Ho t ộng sáng tác, nghệ thuật và gi i trí N 3 Vận t i h nh kh ch ƣờng bộ khác N 4 Vận t i hành khách ven bi n và viễn dƣơng N 5 Vận t i hàng hóa ven bi n và viễn dƣơng N 6 Ho t ộng dịch v hỗ tr kh c liên quan 7 Dịch v ph c v n vận t i N ồ uống N 8 Kinh doanh b t ộng s n, quy n sử d ng t thuộc ch sở hữu, ch sử d ng hoặc i thuê 9 Cung ứng và qu n lý nguồn lao ộng 10 Ho t ộng hỗ tr dịch v t i chính chƣa ƣ c ph n v o 11 Dịch v hỗ tr liên quan N N u n qu ng bá và tổ chức tua du lịch N N 12 Tổ chức giới thiệu và xúc ti n thƣơng m i N 13 Giáo d c ngh nghiệp N 14 Đ i lý, môi giới N u giá SVTH: Nguyễn Thị Phƣơng Dung – MSSV 100019 12
- Xem thêm -