Tài liệu Báo cáo thực tập nhận thức quản trị nhân lực công ty tnhh dịch vụ kỹ thuật dầu khí biển pvd

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI NGANH QUAN TRI NHÂN SƢ BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Biển PVD Tháng 03 năm 2013 KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI NGANH QUAN TRI NHÂN SƢ BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Biển PVD Sinh viên thực tập Đinh Mỹ Linh Lớp NL091 MSSV 093123 Giáo viên hướng dẫn Huỳnh Thiên Quốc Việt Thời gian thực tập 07/01/2013-16/03/2013 Tháng 03 năm 2013 TRÍCH YẾU Thực tập nhận thức i trường ột ước ti n quan trọng trong việc hỗ tr sinh viên hội nhập việc phong cách việc v nh ng i n thức thực t hi va ch trực nh ng ỹ n ng ư c trao dồi trong quá tr nh thực tập nhận thức h nh ti p với c ng việc thực ti n th sinh viên ên c nh trang qu áu cho sinh viên sau n tranh gi a các sinh viên ới học tập ư c hi ra trường i ới ra trường với nhau trong Qua ề án thực tập nhận thức n ch ã giúp t i t v n c ng i th trong việc c nh ắt nh tu n d ng hi u về phương thức ho t ộng của c ng tác tổ chứa nhân sự t i Công ty Quan trọng hơn, tôi ti p thu thê t và c iều iện cọ xát thực ti n tốt hơn về Hệ thống quản hoảng thời gian việc trực ti p việc t i C ng t nhiều i n thức thực nhân sự t i C ng t tha hảo thê Sau ột trên sách áo Internet v nhờ sự ch dẫn của các anh chị t i C ng t t i ã học tập ư c nhiều inh nghiệ tích sau này. cho nh thê nhiều i n thức ới hỗ tr tốt cho việc học tập v c ng việc của t i I CẢM ƠN Đầu tiên t i xin gửi ời cả ơn n trường Đ i học Hoa Sen ã giúp t i trong việc ho n tất hồ sơ giới thiệu thực tập nhận thức T i xin chân th nh gửi ời cả dẫn – ã giúp dung của t i trong quá tr nh t n thầ Huỳnh Thiên Quốc Việt – giáo viên hướng hi u về ề t i thực tập nhận thức c ng như cố vấn nội i áo cáo n ên c nh sự của ơn t i xin chân th nh cả ơn ng Ph V n ách – ph trách Quản ng t – ã hướng dẫn tận t nh t i các c ng việc của trong úc t i thực tập t i ng t T i c ng xin gửi ời cả t o iều iện cho t i ư c thực tập t i quá tr nh thực tập Trân trọng ơn Nhân ột người Nhân sự phải n an Giá ốc ng t v qu anh chị nhân viên ã nâng ng t ã t i trong NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. MỤC ỤC TRÍ H YẾU ..................................................................................................................................i LỜI M N................................................................................................................................ii NHẬN XÉT ỦA GI NG VIÊN HƯỚNG DẪN ........................................................................iii NHẬN XÉT ỦA ÔNG TY THỰ TẬP ..................................................................................iv MỤ LỤ .....................................................................................................................................v NHẬP Đ ......................................................................................................................................8 DANH MỤ H NH NH NG I U ..................................................................................... 9 DANH MỤ TỪ VIẾT TẮT ...................................................................................................... 10 PHẦN I: GIỚI THIỆU QUAN THỰ TẬP ......................................................................... 11 A. TỔNG QUAN V ÔNG TY ............................................................................................. 11 I. LỊ H SỬ H NH THÀNH VÀ PHÁT TRI N: .................................................................... 11 II. HỦ TỊ H ÔNG TY - AN GIÁM ĐỐ : ....................................................................... 12 III. ẤU TỔ HỨ ỦA ÔNG TY: .............................................................................. 12 IV. LĨNH VỰ KINH DOANH HÍNH: ................................................................................. 14 T NH H NH NHÂN SỰ ...................................................................................................... 16 VĂN HÓA ÔNG TY – HÍNH SÁ H NHÂN SỰ: ........................................................... 17 I. HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯ NG HIỆU: ..................................................................... 17 II. SỨ MỆNH VÀ TẨM NH N: ............................................................................................... 18 III. THÔNG ĐIỆP NĂM 2012: .................................................................................................. 18 IV. Á GI I THƯỞNG DANH HIỆU KHEN THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢ : ............................. 18 V. QUAN HỆ ỘNG ĐỒNG: .................................................................................................. 19 VI. QUAN ĐI M HÍNH SÁ H NHÂN SỰ: .......................................................................... 19 NỘI QUY ÔNG TY ............................................................................................................. 21 PHẦN II: ÔNG VIỆ TRONG QUÁ TR NH THỰ TẬP.......................................................15 A NGHIÊN ỨU Á ÔNG VIỆ HUYÊN MÔN .............................................................15 I. THIẾT LẬP NG MÔ T ÔNG VIỆ : ........................................................................22 II. TUY N DỤNG: ...................................................................................................................26 III. QU N LÝ LAO ĐỘNG: .....................................................................................................28 B. C C C NG VI C HỖ TR ......................................................................................... 31 PHẦN III: QUY TR NH ĐÁNH GIÁ KẾT QU THỰ HIỆN ÔNG VIỆ ỦA NHÂN SỰ TẠI ÔNG TY PVD OFFSHORE: ...................................................................................... 33 I. M c ích:..............................................................................................................................33 II. Ph vi áp d ng: ..................................................................................................................33 III. Qu tr nh ánh giá hiệu quả c ng việc của nhân viên: ........................................................33 PHẦN IV: ÀI HỌ Á NHÂN ............................................................................................... 38 TÀI LIỆU THAM KH O ........................................................................................................... 40 PHỤ LỤ .................................................................................................................................... 41 V. NHẬP Ề Sau 2 tháng ư c học tập v việc t i ng t TNHH Dịch V Kỹ Thuật Dầu Khí i n PVD (PVD Offshore) t i ã ư c ng Ph việc vấn ề t i người V n ách hướng dẫn v ch d Nhân sự s phải hi i sau n các c ng Trong suốt quá tr nh c iệt hứng thú với qu tr nh ánh giá hiệu quả c ng việc của nhân sự của qu c ng t nên ãchọn n ề t i áo cáo cho T i ã ịnh hướng các thực tập nhận thức n c tiêu thực tập của Mục ti u 1: Ho nhập v o i trường của nh nh như sau: việc v v n hoá doanh nghiệp của Mục ti u 2 T hi u nh ng c ng việc Mục ti u 3 T hi u về qu tr nh ánh giá hiệu quả c ng việc của nhân sự Mục ti u 3 Rút ra Ngo i phần người Nhân sự phải i học inh nghiệ ở ầu các danh c ảng i u v t uận i áo cáo gồ sau â : Phần I Giới thiệu về cơ quan thực tập Phần II ng việc thực hiện trong quá tr nh thực tập Phần III Quy tr nh ánh giá hiệu quả c ng việc của nhân sự của PVD Phần IV ng t i học inh nghiệ nh ng phần NH MỤC H NH ẢNH, ẢNG IỂU  Hình 1 : Bên ngoài công ty PVD Offshore – Nguồn PVD  Hình 2 : Logo công ty - Nguồn PVD  Hình 3 : PVD Offshore c ng tác từ thiện – Nguồn PVD  Sơ ồ 1: Sơ ồ tổ chức PVD Offshore – Nguồn PVD NH MỤC TỪ VIẾT TẮT  TNHH MTV: Trách nhiệ h uh n ột th nh viên  PVD: Petro Vietnam Drilling  NV: án ộ nhân viên  TNHH MTV : Trách nhiệ h uh n ột th nh viên  PVD : Petro Vietnam Drilling  CBNV : án ộ nhân viên  BHXK : ảo hi  BHYT : ảo hi  BHTN : ảo hi  TP : Trưởng phòng  HCNS : H nh chính Nhân sự  TGĐ : Tổng Giá  GĐ : Giá  TƯLĐTT : Thỏa ước ao ộng tập th  HĐLĐ : H p ồng ao ộng  NLĐ : Người ao ộng  VHDN : V n h a doanh nghiệp xã hội t thất nghiệp ốc ốc PHẦN I: GIỚI THI U CƠ QUAN THỰC TẬP A. TỔNG QUAN V ÔNG TY Tên cơ quan: CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ BIỂN PVD (PVD Offshore) Qu t ịnh th nh âp số: 1686/QĐ-PVD. Vốn iều ệ: 80 (triệu ồng) Ng nh nghề ho t ộng: Khai thác th dò v dịch v dầu hí Tr sở: Số 43A ường 30/4-Phường 9-Th nh phố V ng T u Điện tho i: +84 64 3 590 124/5/7 Fax: +84 64 3 590 128. Webside : www.pvdrilling.com.vn Hình 1: Bên ngoài công ty PVD Offshore - Nguồn: PVD I. ỊCH SỬ H NH THÀNH VÀ PH T TRIỂN ng t TNHH Dịch V Kỹ Thuật Dầu Khí i n PDV (PVD Offshore) ư c th nh ập v o ng 23 tháng 07 n 2007 trên cơ sở sáp nhập hai xí nghiệp con: Xí nghiệp hoan dầu hí v Xí nghiệp dịch v ứng cứu sự cố tr n dầu hiện ơn vị 100% vốn sở h u của PVD ng t ã v ang cung cấp rộng rãi các dịch v th nh chi ĩnh phần ớn thị trường dịch v dầu hí trong ho t ộng cung ứng nguồn nhân ực hoan ch t o sửa ch a - i ịnh v ảo dư ng các thi t ị hoan v Ứng cứu sự cố tr n dầu th n i từ hi th nh ập ã h ng ngừng phát tri n: - n na ho t ộng sản xuất inh doanh của PVD Offshore Đội ng nhân c ng hoan ã t hơn 750 người ả ảo cung ứng nhiều chức danh hác nhau iên t c cho 12 - 13 gi n hoan ho t ộng t i Việt na trong c 4 gi n của tổng c ng t PV Dri ing v ột số gi n ho t ộng trong hu vực Dịch v ch t o sửa ch a i - ịnh v ảo dư ng các thi t ị hoan ã phát tri n nh v gi nh ư c sự tin tưởng cao của hách h ng ng t c ng ã ti p t c nghiên cứu ở rộng cung cấp thê nhiều o i h nh dịch v ới như: tiện cắt ren theo ản qu ền của VAM TENARIS dịch v Rope Access… nhằ áp ứng hơn n a nhu cầu của thị trường Dịch v ứng cứu sự cố tr n dầu của PVD Offshore trải qua 18 n cung cấp dịch v ã chi ĩnh hơn 90% thị phần t i Việt na Với việc ư c tập o n Dầu hí Việt na v tổng c ng t tín nhiệ giao cho cùng phối h p với trung tâ NASOS ti n h nh c ng tác iều h nh ho t ộng ứng ph sự cố tr n dầu hu vực Miền na PVD Offshore ã ng - c ng chứng inh n ng ực v sự trưởng th nh của nh K t quả sản xuất inh doanh trong suốt 5 n qua ã ghi nhận sự phát tri n th nh c ng của PVD Offshore với t quả n ầu th nh ập (2007) ới ch t 204 tỷ ồng doanh thu v 65 tỷ ồng i nhuận trước thu nhưng sau 4 n ho t ộng doanh thu v i nhuận trước thu t ư c 659 tỷ ồng v 232 tỷ ồng tương ứng tốc ộ t ng trưởng nh quân h ng n 30 - 50%. Hiện c ng t doanh nghiệp ứng thứ 331 trong top 1000 doanh nghiệp nộp thu thu nhập doanh nghiệp ớn nhất Việt Na Với chi n ư c inh doanh h p cùng thức trách nhiệ của ột nh cung cấp dịch v áng tin cậ PVD Offshore ca t s h ng ngừng nỗ ực ti p t c g t hái ư c nhiều th nh c ng hơn n a trong nh ng n ti p theo c ng như hẳng ịnh vị th của nh trong ĩnh vực dầu hí II. - III. CHỦ TỊCH C NG TY - N GI M ỐC Ti n sĩ VĂN ĐỨ TỜNG Chủ tịch Công ty PV Pffshore. Ông TRẦN THANH TÂN Giám đốc Công ty PV Offshore. Ông ĐOÀN VĂN H I Phó Giám đốc Công ty PV Offshore. Ông TRẦN THANH NH Phó Giám đốc Công ty PV Offshore. Ông LÃ TIẾN DŨNG Phó Giám đốc Công ty PV Offshore. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦ C NG TY Cơ cấu tổ chức: ng t thực hiện ch ộ á quản ộ phân c ng nhiệ v rõ r ng do thấ rõ hiệu quả ho t ộng của HỦ TỊ H CÔNG TY GIÁM ĐỐ CÔNG TY PHÓ GIÁM ĐỐ ÔNG TY PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG HÀNH TỔ TÀI HỖ KỸ KẾ ĐI U THƯ N CHÍNH HỨ CHÍNH, TRỢ THUẬT HOẠ H HÀNH G MẠI QU N NHÂN KẾ S N AN S N NHÂN ĐẦU TRỊ SỰ & TOÁN XUẤT TOÀN XUẤT ĐÀO HẤT TẠO LỤ KHOAN LƯỢNG XƯỞNG KHÍ ĂN Ứ ỨNG ỨU TRÀN DẦU Sơ đồ 1 Sơ đồ tổ chức PVD Offshore – Nguồn PVD. Từ sơ ồ n ta thấ c ng t quản theo h nh trực tu n v quan hệ chức n ng Với h nh thức quản n an Gía Đốc s ư c hỗ tr tha ưu của các phòng an chức n ng ồng thời giúp giải qu t c ng việc ột cách hệ thống v nhất quán Chức năng các phòng ban:  Phòng hành chính quản trị: - Tha ưu giúp việc cho Giá ốc c ng t trong việc quản iều h nh c ng tác hành chính – v n thư ưu tr quản trị v n phòng an ninh ảo vệ ứng d ng c ng nghệ th ng tin vả tin học trong c ng việc  Phòng tổ chức nhân sự & đào tạo - Tha ưu v giúp việc cho an ãnh o ng t trong việc quản v iều h nh các c ng tác: Tổ chức nhân sự Tu n d ng Đ o t o Lao ộng tiề ương v ch ộ chính sách.  Phòng tài chính kế toán - Thực hiện chức n ng t i chính c ng t v ng t tha ưu quản inh t toán theo qui ịnh hiện h nh của Nh nước tổng ề xuất ho Giá ốc về c ng tác t i chính toán TƯ - Thực hiện chức n ng t i chính c ng t v ng t tha quản inh t  Phòng hỗ trợ sản xuất : ưu toán theo qui ịnh hiện h nh của Nh nước tổng ề xuất cho Giá ốc về c ng tác t i chính toán - Tha ưu cho Giá ốc ng t trong c ng tác xuất nhập hẩu vật tư h ng h a Hỗ tr c ng tác hậu cần ua sắ h ng h a v t tư ph c v cho ho t ộng của các phòng an ộ phận sản xuất - Lập ho ch tri n hai thực hiện c ng tác xâ dựng cơ ản  Phòng kỹ thuật an toàn chất lƣợng - Tha ưu cho Giá ốc c ng tác quản Kỹ thuật An to n trường ối với to n ộ ho t ộng sản xuất inh doanh của ng t - Phối h p các phòng an trong c ng tác thưởng ỹ uật của ng t hất ư ng và Môi o t o ịnh hướng về an to n c ng tác hen  Phòng kế hoạch sản xuất - Tha ưu v giúp việc cho an Giá ốc trong việc quản v tác inh doanh va dịch v ho ch sản xuất cho Xưởng cơ hí v cho Xưởng ơ hí iều h nh các c ng ua án vật tư ph c  Phòng điều hành nhân lực khoan - Tha ưu v giúp việc cho an Giá ốc trong việc quản v iều h nh ho t ộng cung ứng nhân c hoan cho các nh thầu hoan dầu hí v các nh thầu hác  Phòng Thƣơng Mại ầu Tƣ - Tha ưu cho Giá ốc trong nghiên cưu phát tri n dịch v của ng t - Tổ chức thực hiện v quản các ho t ộng h p ồng v thương i - Tổ chức thực hiện c ng tác au sắ vat65 tư ầu tư v c ng tác ập áo cáo ho ch của ng t  Xƣởng Cơ khí - Xưởng ơ hí ch a i ịnh nghiệp ộ phận sản xuất trực ti p của ng t c chức n ng ch t o sửa ảo dư ng vật tư thi t ị v phương tiện ng nh Dầu hí v c ng  Căn cứ ứng cứu tràn dầu n cứ ứng cứu dầu tr n ột ộ phận thực hiện v du tr ng dịch v v ứng cứu sự cố tr n dầu tr c thuộc c ng t PVD Offshore chịu trách nhiệ quản iều h nh các ho t ộng ien quan n ph vi c ng tác Ứng cứu sự cố tr n dầu IV. ĨNH VỰC KINH O NH CHÍNH ịch vụ cung ứng nguồn nhân lực khoan PVD Offshore hiện ang cung cấp ội ng nhân ực hoan ỹ thuật cao c n hơn 800 người inh nghiệ ên việc trên các gi n hoan trong v ngo i nước Đi cùng với sự t ng trưởng của dịch v hoan c ng như việc t ng số ư ng gi n hoan ho t ộng các chi n dịch hoan xu ên suốt của các nh thầu dầu hí ã t o t ng trưởng nh cho dịch v cung ứng nhân ực trong n 2011 Kinh nghiệ v chu ên n của ội ng chu ên gia ỹ thuật hoan của PV Dri ing ã ư c hẳng ịnh với các nh thầu hoan nước ngo i th ng qua việc ca t cung cấp nhân ực chất ư ng tốt v chu ên nghiệp nhất Rất nhiều h p ồng cung cấp chu ên gia ậc cao ư c ca t trong n 2011 với các hách h ng như ửu Long JO Vietsovpetro Ho ng Long Ho n V JO Pre ier Oi HP i iton PVEP PO … ngu ên nhân chính ẩ nh tốc ộ t ng trưởng doanh thu của dịch v cung ứng nhân ực so với n 2010 Tu nhiên thị trường cung ứng nhân ực ang ối t với sự c nh tranh ga gắt về ơn giá cung cấp dịch v c ng như áp ực về việc gi nhân t i ởi chính sách thu hút nhân t i của các ng t dầu hí hác Đứng trước h h n từ gi a n 2011 PV Dri ing phải iều ch nh ch ộ ương thưởng nhằ ổn ịnh tinh thần cho ội ng nhân ực hoan trước sự c nh tranh của thị trường ao ộng Điều n dẫn n t ng trưởng i nhuận ch ở ức thấp hơn so với t ng trưởng doanh thu do chi phí nhân sự t ng nhưng ơn giá cung cấp cho các nh thầu h ng th t ng tương ứng ịch vụ Kiểm định, Sửa chữa, ảo dƣỡng và Chế tạo các thiết bị dầu khí. ắt ầu i v o ho t ộng từ n 1997 với hơn 20 000 2 diện tích ho ãi nh xưởng Xưởng ơ hí của PVD Offshore ã v ang ư c trang ị các á c thi t ị tiêu chuẩn hiện i như Má h n ắp h p i cứng Má tiện N Má i tra hu t tật cần hoan ằng từ tính Má p v nong cần ống Má h n tự ộng Hệ thống á rửa áp suất cao ả ảo áp ứng hách h ng các dịch v trọn g i ối với nhu cầu i ịnh sửa ch a ảo dư ng v ch t o các thi t ị dầu hí ịch vụ Ứng cứu sự cố Tràn dầu và Tràn hóa chất. Với hơn 15 n inh nghiệ PVD Offshore ã tha gia ứng cứu nhiều sự cố tr n dầu trên s ng i n cửa s ng trong ãnh thổ Việt Na Đư c trang ị ầ ủ các thi t ị chu ên d ng nhân ực ư c o t o i ản nhiều inh nghiệ ứng cứu thực t ứng trực iên t c 24/7 PVD Offshore ả ảo ứng cứu ịp thời các sự cố xả ra Tận d ng ưu th sẵn c về inh nghiệ trong ĩnh vực ứng cứu dầu tr n dịch v tru ền thống này của PV Dri ing u n ả ảo chất ư ng dịch v chu ên nghiệp v chi hơn 90% thị phần cung cấp cho các nh thầu dầu hí ho t ộng t i Việt Na Tu nhiên trong n 2011 dịch v n ối t với sự c nh tranh nh hơn từ thị trường do ột số c ng t hác từ cung cấp dịch v nội ộ trước â ắt ầu ở rộng cung cấp dịch v ra ên ngo i Hơn n a sức ép giả giá từ ột số hách h ng c ng tác ộng áng n sự t ng trưởng của dịch v n Với nh ng h h n của n 2011 dịch v ứng cứu tr n dầu giả 6% doanh thu và 23% i nhuận trước thu V. T NH H NH NHÂN SỰ - Nhân sự hiện c của 28/02/2013) Trong ng t : Dao ộng hoảng 900 người (tính : Thống ê nhân sự theo giới tính: - - Nam: 851 (94 %) - - N : 54 (6 %) Thống ê nhân sự theo ộ tuổi: Độ tuồi Số người Dưới 30 tuổi 339 30 tuổi – 39 tuổi 322 40 tuổi – 49 tuổi 155 50 tuổi – 55 tuổi 66 Trên 55 tuổi 23 Thống ê nhân sự theo tr nh ộ: Tr nh ộ Số người Th c sĩ 8 Đ i học 286 ao ẳng 67 Trung cấp 117 Sơ cấp 8 ng nhân ĩ thuật Lao ộng phổ th ng - 413 6 n B. VĂN HÓA CÔNG TY – CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ: ng t TNHH Dịch v Kĩ thuật Dầu hí i n PDV (PVD Offshore) trực thuộc tổng c ng t cổ phần hoan v dịch v nhân sự của c ng t I. hoan dầu V vậ ơn vị c ng t con v n h a v chính sách u n ư c thong suốt với nhau H THỐNG NHẬN I N THƢƠNG HI U Logo: Với hai màu chính là màu xanh da trời của nền v u ỏ của ngọn lửa hai nhánh th hiện thành quả ho t ộng tìm ki th dò - hai thác v các ĩnh vực ho t ộng hác ưa tài nguyên dầu khí từ òng ất, lòng thềm l c ịa Việt Nam lên ph c v ất nước. Ngọn lửa ỏ hai nhánh cháy lên từ trong lòng ch V của hàng ch màu trắng Petrovietnam N ng ư ng cho phát tri n ất nước v ư c cách iệu t o cho khoảng trống ở gi a hai ngọn lửa giống h nh ất nước. Ch V c ng ch ầu của từ Việt Nam. Hình 2: Logo Công ty – Nguồn PVD Slogan: PV Drilling – Pioneer of Vietnam Drillers – Người tiên phong của ng nh Khoan Dầu hí Việt Nam. Giá trị cốt lõi Tinh thần ồng ội - Chúng ta t PV Dri ing hách h ng của chúng ta v ta cao hơn ản thân chúng ta húng ta t n vinh th nh c ng của ồng nghiệp như chính của chúng ta ội ng của chúng húng ta h ng ngừng chia sẻ ằng tinh thần ồng ội v sự h p tác T n trọng ỗi cá nhân trong tập th - húng ta xe Dri ing v u n th hiện sự t n trọng ẫn nhau ảo sự chia sẻ với con người an ãnh t i sản qu giá nhất của PV o PV Dri ing u n ca ỗi cá nhân trong PV Dri ing ốn iều quan trọng: t ả M c ích: giúp ọi cán ộ c ng nhân viên u n hi u rõ ph vi v nội dung c ng việc họ ả nhận Vai trò: giúp ọi cán ộ c ng nhân viên u n hi u rõ vai trò của họ trong sự th nh c ng của tập th ơ hội phát tri n: u n ch ra nh ng cơ hội nhân viên trưởng th nh phát tri n v ả ương thê các trách nhiệ Đãi ngộ: ang i nh ng ãi ngộ tương xứng v c nh tranh cho nh ng ng g p của cán ộ c ng nhân viên - Sự ổi ới - Lu n sáng t o trong nh ng giải pháp chúng ta phát tri n v cung cấp cho hách hàng. ân ằng – Chúng ta tin rằng PV Dri ing v cầu của hách h ng II. ỗi th nh viên u n i t cân ằng ỗi nhân viên v các cổ i ích v nhu ng SỨ M NH VÀ TẨM NH N Tầm nhìn Trở th nh nh thầu hoan cung cấp dịch v ỹ thuật hoan dầu hí tin cậ và có uy tín trên th giới Sứ mệnh ung cấp dịch v hoan v ỹ thuật hoan dầu hí h ng ầu trong hu vực t o ra nh ng giá trị gia t ng cho hách h ng ằng nh ng dịch v chất ư ng cao v giá cả c nh tranh III. TH NG I P NĂM 2012 Th ng iệp “Giá trị của sự ền v ng” c tri n vừa th hiện chi n ư c 10 n N 2011 nghĩa vừa ang dấu ốc ịch sử 10 n phát phát tri n trong tương ai của PVD ánh dấu ch ng ường 10 n phát tri n vư t ậc của PVD từ ột ơn vị cung cấp dịch v dầu hí nhỏ ẻ trở th nh nh thầu hoan c thương hiệu u tín t i Việt Na hu vực Tổng t i sản của PVD ã h ng ngừng ớn v nh do tập trung ầu tư các gi n hoan c ng nghệ cao v nhiều thi t ị ỹ thuật tiên ti n hính v th nhằ c dích gi g n th nh quả trong 10 n trị trong tương ai chi n ư c n ngo i nhằ phát hu sức quản trị rủi ro nh nội ực h p tác iên t ở rộng thị phần nước t h p tận d ng nguồn ực ên ngo i t ng cường nâng cao giá trị ền v ng IV. CÁC GIẢI THƢỞNG, N N N N N 2012 của PVD phát tri n c ng như nâng cao giá NH HI U KHEN THƢỞNG ẠT Ƣ C 2010: Tổng ng t PVD t ng danh hiệu Tập th LĐXS 2010: ộ ng thương t ng ằng hen. 2011: Tổng ng t PVD t ng danh hiệu Tập th LĐXS 2011: ằng hen Tập o n Dầu hí Quốc gia Việt na 2012: Tập th Lao ộng xuất sắc v Dề nghị t ng cờ thi ua của hính phủ V. QU N H CỘNG ỒNG ng t ã tích cực tha gia các phong tr o từ thiện an sinh xã hội n 2010 c ng t ã ng g p trên 791 triệu tiền t v 550 ộ quần áo v o việc từ thiện tha gia nh chính sách ịa phương th trung tâ ảo tr trẻ e v ủng hộ ão t Miền Trung ủng hộ theo tinh thần êu gọi của Tập o n Dầu hí Việt na như quỹ tương tr dầu hí hỗ tr NV Dầu hí c h h n ủng hộ v th hệ trẻ…trong Đo n thanh niên hu ộng qu ên g p ủng hộ trên 27 triệu tiền t N 2011 NV ng t ã thực hiện ủng hộ nhân dân Nhật ản trong v ộng ất 81 6 triệu ồng ủng hộ học sinh nghèo vùng sâu vùng xa 82 1 triệu ồng ủng hộ Trường Sa 85 6 triệu ồng ủng hộ ng “T nh ngu ện v th hệ trẻ” 238 8 triệu ồng ủng hộ Quỹ nghĩa t nh ồng ội 264 3 triệu v ng g p v o Quỹ tương tr dầu hí 511 5 triệu ồng ngo i ra Đo n thanh niên cộng sản Hồ hí Minh c ng t ã tổ chức th hỏi v t ng qu Trung tâ nu i dư ng trẻ ồ c i Đồng Nai 20 triệu ồng N 2012 NV ng t ã ủng hộ gia nh chi n sỹ hải Quân g p h h n 34 350 000 ồng ủng hộ Quỹ tương tr dầu hí 286 000 000 ồng ủng hộ v th hệ trẻ 142 793 872 ồng ủng hộ v người nghèo 87 400 00 ồng ủng hộ Quỹ nghĩa t nh ồng ội 134 622 902 ồng Ủng hộ thiên tai ão t 137 699 353 ồng Đo n thanh niên cộng sản Hồ hí Minh ng t ã tổ chức th hỏi v t ng qu các trường học tổng số 200 c p sách 200 qu n vở trị giá ên n 44 000 000 ồng Hình 3 PV Offshore làm công tác từ thiện - Nguồn: PVD VI. QU N IỂM CHÍNH S CH NHÂN SỰ Quan điểm tuyển dụng - Ưu tiên phát tri n nhân sự nội bộ v ội ng thừa ồng thời tuy n d ng bổ sung nhân sự phù h p từ bên ngoài (làm việc toàn thời gian và cả tư vấn bán thời gian, chu ên gia trong v ngo i nước), - Mong uốn tu n d ng nh ng con người xuất sắc v phù h p ti p t c t o nên tương ai tươi sáng của Người tiên phong của ng nh Khoan Dầu hí Việt Na - Tự tin về ki n thức, kinh nghiệm chuyên môn của ngành nghề ứng tuy n - Có khả n ng xâ dựng mối quan hệ h p tác, tin cậ - Có sự cam k t về m c tiêu và chứng - Có sự nh y bén, sáng t o trong việc phát hiện và giải quy t vấn ề - Mong uốn gắn v phát tri n sự nghiệp với PV Dri ing - c ng t h ng ch ề nghị ột c ng việc còn sự nghiệp của ứng viên gắn iền với sứ ệnh của PV Dri ing v ng nh Dầu Khí Việt Na ối với ồng nghiệp, khách hàng inh ư c khả n ng ang n k t quả ong i; Quan điểm đào tạo - ung cấp cơ hội học tập iên t c v a d ng nhắ n việc phát tri n nhân viên ên nh ng tầ cao nghề nghiệp tương xứng với tiề n ng của ỗi người - Xâ dựng tiêu chuẩn v ộ tr nh phát tri n n ng ực cho các cấp ậc cơ sở thi t ập chương tr nh o t o h ng n o t o d i h n o t o trong v ngo i nước ác hoá o t o ỹ n ng c ng tác i n thức chu ên n o t o chu ên gia o t o quản … ư c tổ chức iên t c với chương tr nh thi t phù h p với êu cầu thực t của PV Dri ing v hả n ng của nh ng người tha dự Giảng viên huấn u ện: ưu tiên ực ư ng giảng viên nội ộ cung cấp nh ng i n thức kinh nghiệ thực ti n ang tính c thù của PV Dri ing Lực ư ng giảng viên cộng - - tác ư c PV Dri ing chọn ọc cẩn thận ởi inh nghiệ giảng d nhằ ả ảo ội ng nhân viên PV Dri ing c th ti p thu nh ng i n thức ỹ n ng hiện i hiệu quả nhất - Quan điểm đãi ngộ và phúc lợi hính sách ãi ngộ c nh tranh dựa trên giá trị ội ng PV Dri ing t o ra trên cơ sở h i ho với i ích của nh ầu tư v qu ịnh của nh nước Việt Na Lương thu nhập của nhân viên chính thức của c ng t ao gồ ương cơ ản và các o i ph cấp ương thưởng tương xứng với c ng việc trách nhiệ v hiệu quả ao ộng v nhiều phúc i hác hỗ tr cho -CNV. Quan điểm đánh giá nhân sự - Tổ chức ánh giá: t quả ho n th nh nhiệ ực thực hiện c ng việc trong tháng của v NV c tiêu c ng việc v n ng
- Xem thêm -