Tài liệu Bao cao thuc tap - nguyen danh huy

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13543 tài liệu

Mô tả:

Mục lục. DANH MỤC BẢNG BIỂU.....................................................................................2 LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................................7 PHẦN 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ TRUNG 8 1. Khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng Hà Trung .............................8 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng Hà Trung ........8 1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng Hà Trung...........9 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH xây dựng Hà Trung........10 1.4 Chức năng nhiệm vụ của công ty. ................................................................................................................................ 14 1.4.1 Chức năng của công ty...................................................................................14 1.4.2 Nhiệm vụ của công ty....................................................................................15 1.4.3 Đặc điểm sản phẩm........................................................................................15 1.4.4 Quy trình công nghệ.......................................................................................16 1.4.5 Những thuận lợi và khó khăn mà Công ty trải qua trong quá trình hoạt động . ................................................................................................................................ 19 1.4.6 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty những năm qua..........................20 Phần II: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ................................................................................................21 2. Phân tích các hoạt động Marketing.................................................................21 2.1 Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính. ........................................................................................................................... 21 2.2 Vị thế và khả năng cạnh tranh của công ty. ........................................................................................................................... 22 2.3 Thực trạng Marketing trong Công ty xây dựng Hà Trung. ................................................................................................................................ 24 2.4 Xây dựng chiến lược Marketing cho Công ty xây dựng Hà Trung. 1 ................................................................................................................................ 24 2.4.1. Chiến lược an toàn trong kinh doanh. ................................................................................................................................ 25 2.4.2. Chiến lược cạnh tranh ................................................................................................................................ 25 2.4.3. Chiến lược và chính sách sản phẩm ................................................................................................................................ 26 2.4.4. Chiến lược và chính sách phân phối sản phẩm ................................................................................................................................ 27 2.4.5. Chiến lược và chính sách xúc tiến ................................................................................................................................ 27 2.4.6. Cụ thể hóa chiến lược Marketing và chi phí Marketing ................................................................................................................................ 27 3. Phân tích tình hình lao động, tiền lương.........................................................28 3.1.Đặc điểm lao động của công ty xây dựng Hà Trung ................................................................................................................................ 28 3.2 Phân tích tình hình lao động, tiền lương. ................................................................................................................................ 31 3.2.1 Cơ cấu lao động của doanh nghiệp. ................................................................................................................................ 32 3.2.2 Tình hình sử dụng lao động và năng suất lao động. ................................................................................................................................ 33 2 3.2.2.1 Phân tích lao động.......................................................................................33 3.2.3 Các hình thức trả lương của doanh nghiệp. ................................................................................................................................ 37 4. Tình hình chi phí và giá thành.........................................................................42 4.1 Phân loại chi phí của công ty. ................................................................................................................................ 42 4.2 Phân loại theo yếu tố chi phí ................................................................................................................................ 43 4.3. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm ................................................................................................................................ 43 4.4. Phân loại theo cách thức kết chuyển chi phí ................................................................................................................................ 43 4.5. Phân loại theo quan hệ của chi phí và khối lượng công việc sản phẩm hoàn thành. ................................................................................................................................ 44 4.6 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất ................................................................................................................................ 45 4.7 Phương pháp tính giá thành sản phẩm ................................................................................................................................ 45 4.8 Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành toàn bộ ................................................................................................................................ 46 4.8.1 Chi phí NVL trực tiếp.......................................................................................46 4.8.2 Chi phí NC 3 trực tiếp ................................................................................................................................ 47 4.8.3 Chi phí sản xuất chung ................................................................................................................................ 50 4.8.4 Tập hợp chi phí sản xuất ................................................................................................................................ 51 4.9 Tính giá thành sản phẩm ................................................................................................................................ 51 4.9.1 Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang ................................................................................................................................ 51 4.9.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty ................................................................................................................................ 53 4.9.3 Phân tích tình hình thực hiện giá thành ................................................................................................................................ 54 5. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp ................................................................................................................................ 55 5.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ................................................................................................................................ 56 5.2 Bảng cân đối kế toán ................................................................................................................................ 60 5.3 Phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp năm 2011 ................................................................................................................................ 63 5.4 Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn 4 ................................................................................................................................ 64 5.5 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản ................................................................................................................................ 66 5.6 Đánh giá và nhận xét tình hình tài chính của doanh nghiệp ................................................................................................................................ 69 5.6.1 Những ưu điểm ................................................................................................................................ 69 5.6.2 Những tồn tại ................................................................................................................................ 71 PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ TRUNG.................................................................................................................. 71 3.1. Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của công ty ................................................................................................................................ 71 3.1.1 Đánh giá và nhận xét các lĩnh vực trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ................................................................................................................................ 71 3.1.2 Những nguyên nhân làm nên thành công và những nguyên nhân tạo ra những hạn chế cho công ty ................................................................................................................................ 74 3.1.2.1. Nguyên nhân làm nên thành công của công ty ................................................................................................................................ 74 3.1.2.2. Nguyên nhân tạo ra những 5 hạn chế của công ty ................................................................................................................................ 75 3.2 Đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty ................................................................................................................................ 75 KẾT LUẬN............................................................................................................78 DANH MỤC BẢNG BIỂU. STT Bảng 01 Bảng 02 Bảng 03 Bảng 04 Bảng 05 Nội dung DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY CÁC THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHI PHÍ ĐÀO TẠO CB - CNV DANH SÁCH BỐ TRÍ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY Trang 11 15 21 27 28 Bảng 06 Bảng 07 TNHH XD HÀ TRUNG TÌNH HÌNH CÁN BỘ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN KỸ THUẬT CỦA CÔNG 29 30 Bảng 08 Bảng 09 TY CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG BĂNG MỨC 31 33 6 Bảng 10 BIẾN ĐỘNG TUYỆT ĐỐI GIỮA NĂM 2010 VỚI 2011 SO SÁNH NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 2 NĂM 2009- 34 Bảng 11 2010 SO SÁNH NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 2 NĂM 2010- 35 Bảng 12 Bảng 13 Bảng 14 2011 TỔNG QUỸ TIỀN LƯƠNG TỔNG GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH TẬP HỢP CHI PHÍ, GIÁ THÀNH TOÀN BỘ CỦA 38 52 53 Bảng 15 CÔNG TY BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 56 Bảng 16 CỦA DOANH NGHIỆP năm 2009 và 2010 BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 57 Bảng 17 CỦA DOANH NGHIỆP năm 2010 và 2011. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY từ năm 59 Bảng 18 2009 đến 2011 BẢNG PHÂN TÍCH CƠ CẤU TÀI SẢN CÔNG TY 63 Bảng 20 năm 2010 và 2011. BẢNG PHÂN TÍCH CƠ CẤU NGUỒN VỐN CÔNG TY năm 2010 và 2011. BẢNG HỆ SỐ THANH TOÁN qua 3 năm 2009, 2010, Bảng 21 2011 MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN Bảng 19 7 65 66 67 Lời Mở Đầu Sự nghiệp giáo dục của nước ta đang trong quá trình xây dựng và phát triển nhằm bắt kịp xu thế giáo dục của các nước trong khu vực và trên thế giới, vì vậy việc học tập đi đôi với thực hành là một biện pháp hiệu quả đúng đắn đã và đang được áp dụng tại các trường đại học tại Việt Nam, không những chỉ trong các ngành kỹ thuật mà cả trong các ngành kinh tế xã hội khác. Đối với sinh viên các nghành kinh tế thì việc tổ chức các đợt thực tập tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp... là một việc rất cần thiết giúp sinh viên tiếp cận, tìm hiểu và làm quen với môi trường làm việc thực tế từ đó vận dụng các kiến thức đã học tập được ở nhà trường vào điều kiện làm việc thực tế một cách linh hoạt sáng tạo. Đồng thời đây cũng là cơ hội giúp nhà trường nhìn nhận đánh giá được đúng, khách quan hiệu quả đào tạo của mình cũng như đánh giá được trình độ, khả năng tiếp thu, học lực của mỗi sinh viên. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Trần Xuân Kiên cùng sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên Công ty TNHH xây dựng Hà Trung. Em đã có 6 tuần thực tập tại công ty, trong 6 tuần thực tập tại đây đã giúp em có một cái nhìn đầy đủ và 8 toàn diện hơn về vai trò và tầm quan trọng của quản trị trong doanh nghiệp đồng thời vận dụng một cách cụ thể hơn những kiến thức đã học vào trong điều kiện thực tế. Quá trình thực tập cũng giúp em hiểu được quá trình sản xuất thực tế và các lĩnh vực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản trong công ty. Em đã nắm được những nội dung về:  Hệ thống kế hoạch của công ty  Cơ cấu tổ chức của công ty  Quá trình quản lý dự án đầu tư  Hoạt động marketing của công ty  Hoạt động sản xuất và điều độ sản xuất trong công ty. Vì nội dung nghiên cứu và tìm hiểu của bản đề cương thực tập là tương đối rộng nên trong một khoảng thời gian ngắn (6 tuần) bản báo cáo thực tập không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự chỉ bảo đóng góp của các thầy cô, cùng các cô chú, anh chị trong Công ty TNHH xây dựng Hà Trung. Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2012 Nguyễn Danh Huy. Phần I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY. 1. Khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng Hà Trung 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng Hà Trung + Tên Công ty: Công ty TNHH xây dựng Hà Trung + Giám đốc công ty (Ông): Nguyễn Trường Nhân + Địa chỉ: Số nhà 59A - tổ 16- phường Đồng Quang – Thành Phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên 9 + Số điện thoại: 02803 854 440 + Mã số thuế: 4600283639 Công ty TNHH xây dựng Hà Trung tiền thân là đội xây dựng tư nhân chuyên đi xây dựng các công trình trong ngành quân đội. Từ năm 1989 – 1991 tham gia vào đội xây dựng của Công ty xây dựng nhà ở Bắc Thái cũ nay là Công ty Cổ phần đô thị Thái Nguyên. Do yêu cầu quản lý và phát triển đến năm 1995 thành lập Xí nghiệp xây dựng Hà Trung theo quyết định số 204/QĐ-UB ngày 08/4/1995 của UBND tỉnh Bắc Thái cấp. Chứng chỉ hành nghề xây dựng số 84/QLXD do Sở xây dựng cấp. Tuy ra đời và hoạt động chưa lâu nhưng Công ty TNHH xây dựng Hà Trung đã có nhiều cố gắng trong tìm kiếm thị trường hoạt động, có nhiều hình thức huy động vốn sản xuất, không ngừng đầu tư, đổi mới trang thiết bị, nâng cao trình độ quản lý của cán bộ, tay nghề của kỹ sư và công nhân…chính nhờ có đường lối đúng đắn đi đôi với các biện pháp thích hợp nên doanh thu, lợi nhuận đóng góp cho NSNN không ngừng được nâng cao. Đến nay, Công ty đã thực sự đứng vững trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường đang phát triển mạnh. Tháng 12-2001 Xí nghiệp xây dựng Hà Trung chuyển thành Công ty TNHH xây dựng Hà Trung bốn thành viên theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1702000046 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp lần thứ 5 ngày 24 tháng 3 năm 2011. Hội đồng quản trị gồm 4 thành viên: 1- Ông: Nguyễn Trường Nhân Có số vốn góp 65,94% 2- Bà: Bàng Thị Thành Có số vốn góp 1,14% 3- Bà: Bàng Thị Thủy Có số vốn góp 32,46% 4- Ông: Nguyễn Đình Thanh Có số vốn góp 0,46% Ông Nguyễn Trường Nhân có số vốn góp cao nhất làm Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc công ty. 10 1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng Hà Trung Công ty TNHH xây dựng Hà Trung là doanh nghiệp có quy mô sản xuất thuộc loại vừa. Hệ thống sản xuất kinh doanh của Công ty gồm hai mặt: Công nghệ sản xuất và tổ chức sản xuất. Công nghệ sản xuất: Công ty là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu về thiết kế, xây dựng công trình giao thông thuỷ lợi. Công nghệ thi công xây dựng chủ yếu của Công ty là thủ công kết hợp với cơ giới, là loại hình sản xuất giản đơn. Công nghệ xản xuất trong thi công xây dựng của Công ty gồm 04 giai đoạn được khái quát như sau: - Giai đoạn 1: Chuẩn bị mặt bằng xây dựng bằng máy san, ủi và thi công. - Giai đoạn 2: Tập kết nguyên vật liệu, công nhân xây dựng đến hiện trường xây dựng. Nguyên vật liệu xây được vận chuyển, bốc dỡ bằng máy cẩu, máy vận thăng hoặc bằng thủ công đối với vị trí máy móc không vào được. - Giai đoạn 3: Thực hiện gia công xây lắp tại công trường xây dựng. Máy trộn bê tông: Gia công hỗn hợp đá - cát vàng - xi măng theo cấp phối thiết kế để tạo thành vữa bê tông. Máy hàn, máy cắt, máy cưa: Chuyển gạch, vữa xây, vữa bê tông đến nơi chế tạo cấu kiện xây dựng. Máy đầm: Đầm hỗn hợp bê tông. - Giai đoạn 4: Hoàn thiện, tiến hành nghiệm thu, kiểm tra bằng các thiết bị đo lường: Máy trắc địa, thước kép… Công tác tổ chức sản xuất của công ty được thực hiện trên cơ sở công nghệ thi công xây dựng. Các công việc được tiến hành ở đội thi công cùng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ đội chuyên môn khác trong công ty. Theo công nghệ thi công xây dựng việc sản xuất được tổ chức thực hiện theo các bước như sau: 1. Ban Giám đốc công ty ký kết hợp đồng xây dựng sau đó giao nhiệm vụ sản xuất cho đội xây dựng. 2. Công nhân của đội xây dựng phối hợp với đội thi công cơ giới thực hiện công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng. Công tác chuẩn bị gồm những việc sau: 11 + Tổ mộc: Gia công lắp dựng, tháo dỡ, luân chuyển cốt pha, giàn giáo. + Tổ sắt: Gia công, lắp dựng cốt thép, bê tông. + Tổ cơ giới: Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy thi công. 3. Phòng kỹ thuật cùng cán bộ giám sát của đội tổ chức nghiệm thu, thực hiện bảo hành công trình. 4. Phòng kế hoạch kết hợp với phòng kế toán tài chính thực hiện thanh quyết toán với bên A. 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH xây dựng Hà Trung A. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Hội đồng thành viên Giám đốc công ty Phó giám đốc Phòng vật tư Đội xây dựng số 1 Đội xây dựng số 2 Phòng kế toán Đội xây dựng số 3 Đội xây dựng số 4 Phòng kỹ thuật Đội sản xuất mộc 12 Các tổ sản xuất nhỏ Đội cơ khí số 6 Đội điện nước số 7 (Nguồn: Phòng tài chính kế toán) Bảng 01: DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY STT Họ và tên Chức vụ Nghề Số nghiệp đào năm 1 Nguyễn Trường Nhân Giám đốc tạo Kỹ sư XD 2 Nguyễn Đình Thanh P.GĐ Kỹ sư XD 16 3 Bàng Thị Thủy Ủy viên HĐQT CĐ kinh tế 15 4 Bàng Thị Thành Ủy viên HĐQT ĐH kinh tế 14 5 Nông Thị Bảy Kế toán trưởng Cử nhân KT 12 6 Nguyễn Hữu Thức Trường phòng kỹ thuật Đại học 16 Trưởng phòng thiết kế ngoại ngữ CĐ xây 12 Phòng Vật tư dựng CĐ kế toán 4 7 8 Đặng Văn Lợi Trần Thị Hiên 13 KNCT 18 (Nguồn : Phòng tài chính kế toán) B. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý: - Ban quản trị: + Chức năng: Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của công ty. + Nhiệm vụ: Quyết định chiến lược phát triển, giải pháp thị trường, công nghệ sản xuất của công ty. Ban quản trị phê chuẩn các hợp đồng, vay cho vay và các hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng vốn điều lệ của công ty. Ban quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và quyết định mức lương của giám đốc, kế toán trưởng. Ban quản trị có quyền mua lại không quá 10% số cổ phần đã bán. Phê duyệt các nội quy, quy chế và những vấn đề khác theo đề nghị của Giám đốc công ty. - Giám đốc: + Chức năng: Điều hành hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm trước ban quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. + Nhiệm vụ: Quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng nghị quyết và quyết định của ban quản trị. Giám đốc quản lý và khai thác mọi nguồn lực của công ty như thị trường, lao động, vốn, tài sản, đất đai theo phương án đã được phê duyệt để đạt được hiệu quả cao. Xây dựng và trình ban quản trị phê duyệt chiến lược phát triển trung và dài hạn của công ty. 14 Hàng quý, năm hoặc bất thường phải báo cáo ban quản trị về kết quả thực hiện, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trình ban quản trị phê duyệt nội quy lao động, quy chế phân phối thu nhập, quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động. - Phòng kế hoạch kinh doanh: Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất của công ty, theo dõi đôn đốc tổng hợp kế hoạch sản xuất. - Phòng vật tư, xe, máy chịu trách nhiệm phân công xe, máy cho các công trình cho hợp lý, chịu trách nhiệm gọi thợ sửa chữa khi máy hỏng, cung ứng vật tư thiết bị, cùng với các phòng ban liên quan kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá nhập kho thanh quyết toán vật tư. - Phòng dự án kỹ thuật xây dựng chịu trách nhiệm nghiên cứu, thẩm định dự án, lập hồ sơ tham gia đấu thầu xây dựng. - Phòng tài chính kế toán chịu trách nhiệm quản lý cấp tiền vốn cho các xí nghiệp, tổ đội, hạch toán chi tiết, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phân tích tình hình tài chính của công ty, cung cấp những thông tin tài chính cho giám đốc công ty có quyết định sản xuất kinh doanh thích hợp lập kế hoạch quỹ tiền lương, BHXH… - Ban điều hành thi công chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức và tiến độ thi công các công trình. Tuy là doanh nghiệp quy mô vừa nhưng công ty đã chú trọng đến sự phát triển lâu dài. Cơ cấu quản lý của công ty được tổ chức trên cơ sở các nguyên tắc: + Phù hợp với cơ chế quản trị doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. + Có mục tiêu chiến lược thống nhất. + Có chế độ trách nhiệm rõ ràng, quyền hạn và trách nhiệm cân xứng với nhau. + Có sự chỉ huy thống nhất vào một đầu mối, đồng thời có sự mềm dẻo về tổ chức. + Bảo đảm tăng hiệu quả trong kinh doanh của công ty. 15 1.4 Chức năng nhiệm vụ của công ty. 1.4.1 Chức năng của công ty. - Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, hạ tầng đô thị, cấp thoát nước và thiết kế, thi công trang trí nội, ngoại thất. - Xây dựng quản lý bất động sản (Chỉ được phép hoạt động trong khuôn khổ của Pháp luật) - Kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng - Lắp đặt đường dây điện và trạm điện. - San ủi đào đắp đất công trình. - Gia công và lắp đặt kết cấu kim loại đân dụng. - Xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí và du lịch. - Kinh doanh khách sạn nhà hàng. - Tư vấn và đầu tư đấu thầu. 1.4.2 Nhiệm vụ của công ty. - Sử dụng và quản lý tốt, đúng mục đích nguồn vốn tự có. Bên cạnh đó sử dụng theo đúng chế độ hiện hành, đảm bảo giữ vững hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển. - Không ngừng cải tiến các trang thiết bị, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cho các công trình xây dựng. - Sản xuất, thi công công trình xây dựng theo đúng thiết kế, quy trình tiêu chuẩn cả về kỹ, mỹ thuật đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tạo nền tảng vững chắc cho công ty trong công cuộc xây dựng Công ty. 1.4.3 Đặc điểm sản phẩm. - Công ty TNHH xây dựng Hà Trung có sản phẩm chính là các công trình xây dựng dân dụng, có qui mô lớn, thời gian thi công lâu dài, bền đẹp có chất lượng và đảm bảo cả về mặt kỹ, mỹ thuật. Do vậy ban lãnh đạo Công ty phải lập dự toán, thiết kế, thẩm tra Công trình... Quá trình thi công xây dựng phải đúng bài bản, theo đúng thiết kế của bản vẽ, đúng pháp luật. 16 - Các công trình thi công được áp dụng tính theo đơn giá thông báo của Liên Sở Xây dựng tại Tỉnh, đồng thời theo thỏa thuận với Chủ đầu tư để thực hiện,. Chính vì vậy Giá vật tư hàng hóa của từng mặt hàng là không ổn định luôn luôn thay đổi theo Tháng, theo Quí. - Công trình xây dựng là điểm cố định để làm việc còn các loại máy móc, thiết bị thi công phải di chuyển theo từng địa điểm. - Sản phẩm của Công ty từ thời gian khởi công đến khi kết thức công trình, bàn giao và đưa vào sử dụng là một thời gian dài. Nó phục thuộc và quy mô, tính phức tạp về kỹ thuật của từng công trình. Trong qúa trình thi công công trình thì được chia thành nhiều giai đoàn, công việc khác nhau : Thường một công trình thì được chia như sau : + Phần móng + Phần thân + Phần hoàn thiện + Phần cấp thoát nước + Phần cấp điện và thu lôi chống sét + Phần chống mối công trình Khi thi công các phần của Công trình thì bao gồm các công việc lớn nhỏ, các công việc được diễn ra cả ngoài trời và chịu ảnh hưởng của thời tiết như mua, bão, lũ ... Vì vậy dễ gâp ảnh hưởng có hại đến tiến độ thi công cũng như chất lượng Công trình. 1.4.4 Quy trình công nghệ Công ty TNHH Xây dựng Hà Trung luôn luôn cải tiến kỹ thuật và áp dụng những công nghệ hiện đại nhất để phục vụ thi công công trình. Bảng 02 : CÁC THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH TT Tên thiết bị Số Thông số Nước sản Thuộc sở lượng kỹ thuật xuất hữu 17 A I 1 2 B THIẾT BỊ ĐÓNG, ÉP CỌC Búa diezel D50 Búa diezel D65 3 4 II 1 2 3 Búa thủy lựuc KOBELKO KH65 Máy ép cọc thủy lực(140tấn) THIẾT BỊ CỌC KHOAN NHỒI Máy khoan cọc nhồi Máy khoan đất Hictachi KH 130/4 Thiết bị cơ điện điều chế và thu hồi 4 5 6 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 IV 1 2 3 4 5 6 7 dung dịch Betonite Cẩu phục vụ Hitachi KH 130 01 P=18 tấn Máy lọc cát Soilmec 02 Tôn + tấm lợp 15 THIẾT BỊ THI CÔNG SỬ LÝ NỀN, ĐƯỜNG Máy xác lật kimco 05 Công ty Máy lu bánh thép 03 Công ty Máy đào komatsu pc200 04 Công ty Máy lu rung 05 Công ty Máy san tự hành 03 Công ty Máy rải 02 >8.5tấn Máy đầm cóc 12 1.8w Máy đầm bàn 10 Máy cắt bê tông nhựa HONDA 02 2,5kw Xe vận tải tư đổ huyndai 16 15 tấn Xe tự đổ Kamaz 12 13 tấn THIẾT BỊ BÊ TÔNG Máy vận thăng 12 4.5kw Máy vận thăng trở nguời 10 150kg Cẩu bành lốp 05 P=16tấn Cẩu bánh xích 01 P=38tấn Cẩu tháp 01 H=65m Trạm trộn di động 03 Xe vận chuyển bê tông 04 7m3 8 9 10 V Xe bơm bê tông Máy trộn bê tông Máy trộn vữa THIẾT BỊ KHÁC C chính D 03 03 5 tấn 3.5 tấn 02 02 TQ 6 tấn 80-140tấn 3 02 03 01 05 12 18 150-250 lít 100-150 lít E TQ Công ty F Công ty Nhật Công ty Công ty Italia Nhật Nhật + VN Công ty Công ty Công ty Nhật Nhật Việt nam Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Nhật Nhật Nhật Đức Nhật Đức Nhật TQ Nhật TQ Nga Nga, TQ TQ Nhật Đức TQ Hàn quốc Hàn quốc Công ty Nhật Liên Xô Việt nam Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty 1 2 3 Máy phát điện HONDA Máy cắt thép Máy uốn thép 4 5 6 7 8 9 10 04 05 06 Máy hàn, căt hơi Máy nén khí Máy đầm bàn Máy đầm rùi Máy bơm nước (xăng) Máy bơm nước(điện) 30 10 03 06 05 10 12 Máy khoan bê tông Giàn giáo thép các loại 15 2500 Cốp pha thép bộ 8000 75w 1kw 1.5kw 4cv 1-2.8kw TQ TQ Nhật TQ Công ty Công ty Công ty Việt nam Nhật Nhật Nhật Nhật Nhật Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Việt nam Việt Nam Công ty Công ty Máy mài, căt 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Máy đầm chạy Máy kinh vĩ Máy thủy bình Máy kiểm tra cường độ thepd Máy kiểm tra mẫu thử nghiệm BT Đồng hồ Đèn pha 500w Đèn hiệu 50w Thùng tưới nhựa Nồi nấu nhựa m2 05 01 02 01 01 01 15 20 10 10 1-2.5kw Việt Nam 1.5kw Nhật Nhật Nhật Nhật Nga Nga Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam (Nguồn : Phòng tài chính kế toán) 1.4.5 Những thuận lợi và khó khăn mà Công ty trải qua trong quá trình hoạt động . * Thuận lợi : Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì Công ty có những thuận lợi như sau : 19 Về địa bàn hoạt động : Không những xây dựng ở tại thành phố, trong tỉnh mà còn ở các tỉnh lân cận nên có khả năng được hưởng những tiện ích về cơ sở hạ tầng, những chính sách ưu đãi của Nhà nước áp dụng theo từng khu vực từng Tỉnh khác nhau Trụ sở làm việc của Công ty nằm ở vị trí rất thuận lợi cho việc giao thông đi lại. Nằm trên trục đường của Phường Đồng Quang là tuyến đường chung của cả Thành phố Thái Nguyên, điều kiện này thuận lợi cho việc giao dịch kinh doanh, trao đổi về thông tin kinh tế thị trường, Công ty tự chủ động trong việc tự lựa chọn các hình thức kinh doanh của Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Giám đốc Công ty là người lãnh đạo có năng lực vầ dày dặn kinh nghiệm có nhiều năm công tác trong lĩnh vực Xây dựng. Đây cũng là điều kiện nền tảng để vận hành và phát triển Công ty trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc dân. Ngoài ra còn đội ngũ cán bộ công nhân viên tham mưu, giúp việc cho Giám đốc, có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có tay nghề không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ. Thị trường lao động tại Tỉnh nhà rất dồi dào và ngày càng nhiều lao động đã qua đào tạo nên việc tìm nguồn nhân lực cho Công ty rất thuận lợi. Việt Nam là nước đang phát triển nên việc xâm nhập kinh tế thị trường trên thế giưói đang đuợc quan tâm chính vì vậy tạo điều kiện thuận lợi cho các Công ty trong nước sản xuất kinh doanh tham gia vào các hoạt động kinh tế của Tỉnh cũng như của đất nước. Ngoài các yếu tố trên thì chính Công ty TNHH Xây dựng Hà Trung cũng tự tạo ra lợi thế cho mình bằng cách xây dựng được chỗ đứng cả về uy tín cũng như các hoạt động đối nội đối ngoại trong Công ty. Công ty đảm bảo xây dựng các Công trình đã và đang thi công phải đúng chất lượng tạo được uy tín để kinh doanh lâu dài. * Khó khăn : Bên cạnh những thuận lợi ở trên thì Công ty gặp không ít những khó khăn. 20
- Xem thêm -