Tài liệu Báo cáo thực tập-nghiên cứu phát triển phần mềm quản lý cuôc gọi trên nền android

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Trƣờng Đại Học Giao Thông Vận Tải Hà Nội Khoa: Điện – Điện Tử Bộ môn: Điều Khiển học (Giáo viên hƣớng dẫn: TS. Lại Mạnh Dũng) NHÓM THỰC HIỆN: - KIỀU HỒNG THANH - NGUYỄN TRƢỜNG ĐỊNH - TRẦN MINH VƢƠNG Nội dung thuyết trình  TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU PHƢƠNG PHÁP KẾT QUẢ Nội dung thuyết trình  TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU PHƢƠNG PHÁP KẾT QUẢ Đặt vấn đề  Với những tiện ích vƣợt trội, điện thoại thông minh ngày càng trở nên phổ biến, mang trong nó những tiềm năng ứng dụng to lớn. Việc nghiên cứu sử dụng điện thoại thông minh trong các lĩnh vực đời sống, đặc biệt là lĩnh vực điều khiển, tự động hóa là một xu hƣớng công nghệ quan trọng. Ứng dụng điện thoại thông minh trong tự động hóa  VẬN HÀNH CÁC HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA TỪ XA Thu nhận hình ảnh, video thời gian thực từ camera ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH Mã hóa câu lệnh đầu vào ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG CHỨC NĂNG BLUETOOTH Nội dung thuyết trình  TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU PHƢƠNG PHÁP KẾT QUẢ Mục tiêu mong muốn   Thiết kế ra ứng dụng chạy nền android:  Ngôn ngữ Tiếng Việt  Thực hiện các chức năng liên quan cuộc gọi: chặn cuộc gọi, gọi đi, kiểm tra nhật ký cuộc gọi,…  Thực hiện các chức năng liên quan tin nhắn: nhắn tin, kiểm tra nhật ký tin nhắn,…  Dễ sử dụng, hoạt động đƣợc trên thực tiễn Đối tƣợng nghiên cứu  Ngôn ngữ lập trình android hƣớng đối tƣợng (dựa trên nền ngôn ngữ lập trình java) Phần mềm Eclipse Tài liệu liên quan về lập trình, công cụ lập trình,… Nội dung thuyết trình  TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU PHƢƠNG PHÁP KẾT QUẢ Phƣơng pháp nghiên cứu  Giải pháp sử dụng:  Ứng dụng quản lý cuộc gọi Gọi Hàm API về cuộc gọi API nhật ký cuộc gọi API gọi Nhắn tin Lập trình giao diện view Hàm API về tin nhắn API nhật ký tin nhắn Lập trình giao diện view API gửi tin nhắn Nội dung thuyết trình  TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ Sơ đồ chức năng  Ứng dụng Android Tin nhắn Cuộc gọi Tiện ích Nhắn tin Gọi Kiểm tra thông tin SIM Quản lý dữ liệu Chặn cuộc gọi Trò chơi Nhắn bằng bluetooth Quản lý dữ liệu Tính tiền cƣớc Giả cuộc gọi đến Tài liệu tham khảo:  Bản báo cáo có tham khảo tài liệu từ các nguồn: 1. https://www.youtube.com/ 2. https://www.wikipedia.org/ 3. http://developer.android.com/ 4. http://stackoverflow.com/ 5. https://developers.google.com Và một số tài liệu về android, java khác  Cám ơn sự quan tâm theo dõi của thầy cô và các bạn !
- Xem thêm -