Tài liệu Báo cáo thực tập-nghiên cứu công nghệ javafx trong java

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 144 |
  • Lượt tải: 2
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

TR NG I H C À N NG I H C BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN -- -- TH C T P NH N TH C JAVA NGHIÊN C U CÔNG NGH JAVAFX TRONG JAVA Giáo viên h ng d n Sinh viên th c hi n L p Nhóm th c hành : Th.S TR NH CÔNG DUY : Nguy n Thanh Xuân : 06T1 : 11A à N ng, 10/2009 Nghiên c u công ngh JavaFX trong Java M CL C M C L C .................................................................................................................. 1 M U .................................................................................................................... 2 Tìm hi u JavaFX và vi t ng d ng DEMO ................................................................. 3 I. GI I THI U CÔNG NGH JAVAFX............................................................. 3 1. T ng quan ...................................................................................................... 3 2. Lý do ch n JavaFX........................................................................................ 3 3. Nh ng c i m n i b t c a JavaFX............................................................ 3 4. N n t ng c a JavaFX .................................................................................... 5 5. Công c phát tri n ......................................................................................... 6 II. U VÀ NH C I M C!A JavaFX SO V I CÁC CÔNG NGH KHÁC ................................................................................................................................ 7 1. Flex và AIR c a Adobe.................................................................................. 7 2. Silverlight c a Microsoft ............................................................................... 7 3. u và nh "c i m c a JavaFX so v i các công ngh trên .......................... 8 4. B ng so sánh các công ngh m i ................................................................... 9 III. CÀI #T TRÌNH BIÊN D CH ...................................................................... 9 1. B c 1: T i v và cài t JDK ...................................................................... 9 2. B c 2: L a ch n môi tr $ng phát tri n ng d ng .................................... 9 3. B c 3: T i v và cài t trình biên d%ch, môi tr $ng th c thi ................... 9 IV. &NG D NG MINH H A VÀ DEMO CH 'NG TRÌNH......................... 10 1. L p Key "c th(a k) t( l p CustomNode là l p có s*n c a JavaFX ..... 10 2. L p FXCalculator c+ng "c th(a k) t( l p CustomNode ...................... 10 3. Hàm Main .................................................................................................... 10 4. Demo ch ,ng trình...................................................................................... 11 K T LU N .............................................................................................................. 12 1. u i m........................................................................................................ 12 2. Nh "c i m.................................................................................................. 12 SVTT: Nguy n Thanh Xuân L p 06T1- m 11A Trang Nghiên c u công ngh JavaFX trong Java M- .U Cùng v i Flash/Flex c a Adobe System, Silverlight c a Microsoft thì JavaFX c a Sun t o m t n n t ng các nhà phát tri n t o ra các ng d ng tích h p c hình nh, âm thanh, video, d ch v Web,… và phân ph i chúng thông qua môi tr ng Internet. Các ng d ng Web m nh m c v tính n ng và giao di n ng i dùng này c g i cung v i thu t ng! RIA (Rich Internet Application, hay Rich Interactive Application v i Microsoft). Các ng d ng này có th ch y nh m t ng d ng c l p ho"c ch y bên trong trình duy t web, th m chí c trên các thi t b di ng hay TV. Chính vì lý do ó nên em ch n tài nghiên c u v công ngh JavaFX này. Do th i gian và trình có h n nên không th không tránh kh#i sai sót. Mong th$y cô và các b n góp ý. Em xin chân thành c m %n. SVTT: Nguy n Thanh Xuân L p 06T1- m 11A Trang Nghiên c u công ngh JavaFX trong Java Tìm hi u JavaFX và vi)t ng d ng DEMO I. GI I THI U CÔNG NGH JAVAFX 1. T ng quan JavaFX là m t n n t ng c phát tri n cho vi c xây d&ng các ng d ng và cung c'p n i dung cho ng i dùng $u cu i. V i thi t k cho phép d dàng xây d&ng và tri n khai các rich internet applications (RIAs) cùng v i thành ph$n media khác, n n t ng JavaFX m b o r(ng giao di n và ch c n ng c a các RIAs s) phù h p trên các môi tr ng luôn thay *i. JavaFX 1.0 c gi i thi u ngày 4/12/2008. Và n 1/1/2009 ã có h%n 100,000 l t download các công c và SDK. Hi n nay JavaFX ã có trên h%n 50 tri u máy tính. Phiên b n 1.0 c a JavaFX bao g+m: JavaFX Development Environment (ch a các công c biên d ch, th&c thi, th vi n + ho , media và c công c gi l p các thi t b di ng), JavaFX Production Suite (th vi n công c và plug-ins cho phép chuy n *i các tài li u t, các ph$n m m + ho chuyên nghi p nh Photoshop, Illustrator, sang JavaFX) và JavaFX Desktop cho phép ng i dùng kéo th ch y tr&c ti p các applet ngay bên trong trình duy t. JavaFX t %ng thích hoàn toàn v i Java Runtime và có c u th v kh th&c thi và tính ph* bi n c a Sun's Java Runtime Environment(hi n ã c cài "t trên hành t- thi t b trên toàn th gi i). Thêm vào ó JavaFX s) thúc .y n ng su't làm vi c và s& c ng gi!a các nhà phát tri n ng d ng và i ng/ thi t k + h a. Và t i th i i m hi n t i phiên b n 1.2.1 c a JavaFX ch a nhi u tính n ng m i và c i ti n v ch't l ng nh giao di n i u khi n và bi u +, l u tr0 liên t c, th i gian kh1i ng nhanh h%n và các c i ti n v hi u su't khác. 2. Lý do ch n JavaFX Các nhà phát tri n ang tìm ki m m t n n t ng hi u qu t o ra ng d ng có th ch y trên máy PC, internet và thi t b di ng. C$n ph i xây d&ng m t giao di n n có th ho t ng c trên nhi u trình duy t web, h i u hành, và các thi t b mà không ph i m't công vi t l i t,ng ng d ng cho m2i thi t b . N n t ng JavaFX ch a công c và công ngh c$n thi t cho phép các nhà phát tri n và thi t k h p tác, t o và tri n khai các ng d ng v i cùng m t n i dung có th tri n khai c trên PC và trình duy t Web. 3. Nh ng c i m n i b t c a JavaFX Expressive RIA platform for all screens JavaFX cung c'p m t mô hình phát tri n và tri n khai th ng nh't cho vi c xây d&ng ng d ng nhúng các thành ph$n nh âm thanh, video, + h a, v n b n và các d ch v web. JavaFX cho ng i phát tri n sáng t o ch %ng trình trong m t t$m nhìn SVTT: Nguy n Thanh Xuân L p 06T1- m 11A Trang Nghiên c u công ngh JavaFX trong Java ng! c nh, nh v y giúp h mang nh!ng ý t 1ng c a h vào i s ng nhanh h%n và t t h%n. Broadest market reach and deepest system features Tri n khai trên hàng t- thi t b , ng i phát tri n có th nâng cao s c m nh, tính thành th c, thi hành và có m"t 1 b't c n%i nào có Java Virtual Machine. Các ng d ng JavaFX có thu n l i là nâng cao kh n ng thi hành nh!ng "c tr ng c a JAVA nh HotSpot Virtual Machine, trình d n rác, và các th vi n l p trình chuyên nghi p. JavaFX còn cung c'p môi tr ng + h a, âm thanh và x0 lý video chuyên nghi p, v i s& h2 tr t ng t c ph$n c ng. Creativity without boundaries JavaFX làm cho vi c k t h p các video, âm thanh, + h a, ho t h a và v n b n tr1 nên d dàng. 3ng d ng có th bao g+m âm thanh/video và + h a 2 chi u v i ph i c nh 3 chi u ( + h a 3 chi u th t s4p có) và v n b n, v i nhi u hi u ng và s& bi n *i. Ho t h a chuyên nghi p v i các "c tr ng nh các ng th i gian, các khóa khung (keyframe), và ng i giúp các i t ng ho t h a i theo b't c thi t k chuy n ng nào. Synergy between developers and designers JavaFX giúp ng i thi t k + h a và ng i phát tri n nhanh chóng, d dàng, không gi i h n k t h p các tài nguyên + h a và media trong quá trình sáng t o +ng th i gi m công s c b# ra. JavaFX làm gi m th i gian s n xu't b(ng cách cho phép ng i thi t k + h a t o ra hi u ng và n i dung trên nh!ng công c nh Adobe Photoshop và Adobe Illustrator, và mã hóa và a ra nh!ng hi u ng và n i dung cho a màn hình v i s& thông minh, t* ch c và ng x0 %n gi n. Preserve investment in Java Ng i phát tri n Java có th gi! l i nh!ng $u t hi n t i b(ng cách dùng l i th vi n Java trong các ng d ng JavaFX. C ng thêm, JavaFX còn có kh n ng ch y trên các thi t b di ng. T, m t ch2 ng phát tri n, ng i phát tri n Java có th ti p t c nh h 1ng n Java toàn c$u v i n n t ng hi u bi t và th tr ng r ng l n. JavaFX s) là s c m nh (ng sau “th %ng hi u” và kinh nghi m giàu có khi nó nh h 1ng n vi c $u t công ngh hi n t i c a các doanh nghi p. Simple, declarative language for creative minds 3ng d ng JavaFX c vi t trên JavaFX Script, m t ngôn ng! c thi t k cho ng i phát tri n Web và ng i thi t k công ngh . Nó th t %n gi n, d h c, ng i phát tri n có th vi t code, mà nó c b trí r't g$n v i giao di n ng i dùng. JavaFX Script có m t s& ràng bu c d! li u m nh m), là m t cú pháp %n gi n cho vi c +ng b tr ng thái c a nhi u i t ng, vì v y cho phép các thành ph$n giao di n ng i dùng t& ng thay *i tr ng thái v i nh!ng thay *i c a d! li u c% b n. One-click conversion SVTT: Nguy n Thanh Xuân L p 06T1- m 11A Trang Nghiên c u công ngh JavaFX trong Java The JavaFX Production Suite ch a d&ng các tools và các plugin cho Adobe Photoshop và Adobe Illustrator, h2 tr ng i thi t k sáng t o không biên gi i và xu't ra các i t ng + h a t, công c hi n t i thành nh d ng c a JavaFX. Các Plugin cung c'p m t preview c a các n i dung c chuy n *i, giúp ng i thi t k ch-nh s0a b't c nh!ng gì c$n thi t tr c khi chuy n *i. Còn bao g+m c JavaFX Media Factory, h2 tr ng i thi t k làm vi c v i Scalable Vector Graphics (SVG) nh là Inkscape chuy n *i các i t ng + h a c a h thành nh d ng c a JavaFX r't t t. Mobile Emulator Provides Most Expressive Content Testing JavaFX 1.2.1 SDK c a ra hi n nay bao g+m JavaFX Mobile Emulator h2 tr ng i l p trình b4t $u sáng t o m t cách chuyên nghi p và ki m th0 trên di d ng. The Desktop Runtime c/ng c update t ng t c x0 lý và s& *n nh nh(m mang l i s& h2 tr t t nh't trong vi c phát tri n ng d ng mobile và desktop t, m t n n t ng mã ngu+n duy nh't. 4. N n t ng c a JavaFX Ki n trúc n n t ng JavaFX c th hi n trên hình d i ây. N n t ng JavaFX bao g+m m t ngôn ng! khai báo %n gi n có tên là JavaFX Script, t p h p các công c phát tri n, + h a, media và các th vi n h2 tr âm thanh, và môi tr ng th&c thi. i u này m b o r(ng ng d ng có th cung c'p m t giao di n phù h p và t o ra c m giác không gi i h n vào thi t b $u cu i. SVTT: Nguy n Thanh Xuân L p 06T1- m 11A Trang Nghiên c u công ngh JavaFX trong Java 5. Công c phát tri n D i ây là các gói công c mà chúng ta có th s0 d ng phát tri n ng d ng JavaFX.Hình d i minh h a cho các gói download, và ti p theo sau là n i dung chi ti t mô t thành ph$n c a các gói. Gói công c phát tri n bao g+m: NetBeans IDE 6.7.1 for JavaFX 1.2 Công ngh JavaFX k t h p v i NetBeans IDE,m t môi tr ng phát tri n ng d ng hoàn thi n và m nh m) cho phép d dàng xây d&ng,xem tr c,ki m l2i các ng d ng JavaFX. NetBeans IDE for JavaFX r't d dàng s0 d ng nó bao g+m c JavaFX SDK và r't nhi u các ví d c% b n.Ngoài ra NetBeans editor h2 tr kéo th các thành ph$n giúp chúng ta d dàng thêm các bi u th c JavaFX bao g+m c các hi u ng,animation và transformations. JavaFX 1.2 Production Suite G+m các công c thi t k , h* tr 4c l&c cho nhà phát tri n xây d&ng các ng d ng JavaFX m t cách tr&c quan. Bao g+m: o JavaFX Plugin for Adobe Photoshop and JavaFX Plugin for Adobe Illustrator H2 tr chuy n *i các tài nguyên + h a t, công c thi t k sang nh d ng c a JavaFX. Nhà phát tri n có th b4t $u xây d&ng ng d ng c a h d&a trên các tài nguyên mà i ng/ thi t k t o ra.Khi vi c thi t k + h a c tách r i,nó s) d dàng cho i ng/ phát tri n c p nh t các thay *i v + h a cho các phiên b n c a ng d ng. Khi ng i thi t k l u l i các thi t k 1 nh d ng JavaFX h có th xem xét và ánh giá m c phù h p c a thi t k v i t,ng thi t b (Desktop ho"c Mobile).Ngoài ra các công c còn h2 tr t i u kích th c c a các i t ng + h a nh(m mang l i tính t %ng thích t t nh't cho t,ng môi tr ng mà ng d ng s) th&c thi. SVTT: Nguy n Thanh Xuân L p 06T1- m 11A Trang Nghiên c u công ngh JavaFX trong Java o JavaFX Media Factory JavaFX Media Factory bao g+m 2 công c sau: - SVG Converter: Chuy n nh d ng + h a SVG sang nh d ng c a JavaFX - JavaFX Graphics Viewer: Công c cho phép xem tr c các thi t k + h a sau khi c chuy n sang nh d ng c a JavaFX. JavaFX Graphics Viewer còn cho phép ta xem tr c các thi t k + h a trên c 2 môi tr ng Desktop và Mobile. JavaFX 1.2.1 SDK N u b n mu n s0 d ng m t công c khác,ho"c phát tri n tr&c ti p t, môi tr ng command line, b n có th download gói stand-alone SDK JavaFX 1.2 Plugin for Eclipse T o ng d ng JavaFX v i eclipse. II. U VÀ NH C I M C!A JavaFX SO V I CÁC CÔNG NGH KHÁC 1. Flex và AIR c a Adobe Flash là công ngh th hi n n*i ti ng v kh n ng x0 lý + h a vector và nh ng, cho phép t o n i dung a ph %ng ti n t %ng tác v i ng i dùng thông qua ActionScript. Flex d&a trên Flash, dùng ngôn ng! khai báo d&a trên xml (MXML) k t h p v i ActionScript, cung c'p s& tách bi t gi!a ph$n giao di n ng i dùng và ph$n lu n lý ng d ng rõ ràng h%n so Flash. 3ng d ng Flex c biên d ch thành file .SWF và ch y v i Flash player – ch y trên b't k5 h th ng nào h2 tr Flash, có kh n ng ch y trên c thi t b di ng (v i Flash Lite). 3ng d ng Flash/Flex c/ng có th ch y trên desktop v i th vi n th&c thi AIR. AIR (Adobe Integrated Runtime) là công ngh tri n khai ch y các ng d ng Flash/Flex và c Ajax mà không c$n trình duy t, t %ng t& ClickOnce c a Microsoft – công ngh tri n khai ng d ng d&a trên Windows, nh ng AIR ch y trên c Windows và Mac. Adobe cung c'p 3 con ng khác nhau t o ng d ng RIA. Ti n nh't, v i HTML và JavaScript có th phát tri n ng d ng RIA tr&c ti p trong môi tr ng phát tri n Dreamweaver CS3 s0 d ng AIR SDK. 3ng d ng RIA có th t o trong Flash sau khi t i v m t b n c p nh t cho Flash CS3. Flash r't thích h p cho vi c xây d&ng n i dung a ph %ng ti n h'p d6n mà không nh't thi t làm phình to ng d ng, ây là n%i Flex th hi n vai trò c a mình. Flex cung c'p h2 tr vi c phát tri n ng d ng t t h%n Flash, m"c dù v6n d&a trên ActionScript cho ph$n lu n lý ng d ng. ActionScript là ngôn ng! tuân theo "c t ECMAScript t %ng t& nh JavaScript, h2 tr l p trình h ng i t ng c% b n. Flex Builder 3 cung c'p môi tr ng phát tri n d&a trên Eclipse xây d&ng ng d ng RIA dùng Flex 3 SDK (th vi n ngu+n m1) và giao di n kéo-th t o giao di n ng i dùng d&a trên MXML. 2. Silverlight c a Microsoft Silverlight (2.0) có th xem là t p con c a Windows Presentation Foundation (WPF), c/ng s0 d ng XAML (eXxtensible Application Markup Language) – ngôn ng! khai báo d&a trên xml nh ngh7a giao di n ng i dùng (bao g+m + ho vector, hi u ng ng và t %ng tác d! li u trong giao di n). Các tác v x0 lý ph c t p c tách kh#i nh ngh7a giao di n ng i dùng và có th vi t v i mã l nh “ c qu n lý” (managed code) dùng các ngôn ng! .NET hay JavaScript và Python/Ruby. Silverlight yêu c$u cài "t th vi n b* sung trình duy t th&c thi phía client. Hi n t i ng d ng Silverlight có th ch y v i trình duy t Internet Explorer và Firefox trên SVTT: Nguy n Thanh Xuân L p 06T1- m 11A Trang Nghiên c u công ngh JavaFX trong Java Windows, Safari và Firefox trên Mac OS X. H2 tr cho thi t b di ng, Microsoft có Silverlight for Mobile ch y trên h i u hành Nokia S60 và Windows Mobile 6. Microsoft ã t, lâu n*i ti ng trong vi c xây d&ng các công c phát tri n ngo i h ng cho các công ngh c a mình, và xu h ng này c ti p t c v i Silverlight. B n có xây d&ng ng d ng Silverlight trong Visual Studio (h ng n nhà phát tri n) hay Expression Studio (h ng n nhà thi t k )? Công c nào c/ng có trình so n th o XAML cho phép xây d&ng giao di n ng i dùng ph c t p, nh ng Expression Studio cung c'p các tính n ng hoàn ch-nh h%n t o hình nh ng và hi u ng + h a. Ng c l i, Visual Studio cung c'p các tính n ng phát tri n và b6y l2i tiên ti n mà m i nhà phát tri n u mong mu n. M t l i ích quan tr ng khác là Silverlight (2.0) h2 tr mã l nh c qu n lý c a .NET vi t ng d ng, cho phép s0 d ng n n t ng phát tri n m nh h2 tr các khái ni m l p trình h ng i t ng nh k th,a và a hình, và các tính n ng ngôn ng! tiên ti n nh l p chung và l p riêng. V i .NET CLR (Common Language Runtime) trong trình duy t, mã l nh c qu n lý s) c biên d ch thành nh phân trên client và ch y c&c nhanh. Mã l nh c qu n lý có trong nhi u ngôn ng!, ng d ng Silverlight có th vi t b(ng C#, VB, IronPython và IronRuby. V i kh n ng h2 tr thêm nhi u ngôn ng! n!a, Silverlight s) h'p d6n nhi u nhà phát tri n v i n n t ng khác nhau 3. u và nh "c i m c a JavaFX so v i các công ngh trên • u i m: JavaFX Script là ngôn ng! khai báo không d&a trên xml giúp c't i gánh n"ng xây d&ng giao di n ng i dùng v n tr c ây yêu c$u khá nhi u mã l nh Swing. JavaFX Script biên d ch thàng Java byte code nên có th ch y b't c 1 âu có cài "t máy o Java (JVM). Và có thêm JavaFX Mobile c thi t k tri n khai ng d ng JavaFX trên các thi t b di ng. Mã l nh JavaFX nh't thi t ph i biên d ch thành Java byte code và ch y trên máy o Java (JVM) nh các Java applet thông th ng, không yêu c$u th vi n b* sung trình duy t nào khác. Mi n là h th ng có JVM là có th ch y JavaFX. Mac OS có tích h p s8n JVM, vì v y không c$n t i v thêm b't k5 th gì ch y JavaFX trên Mac. Trên các h th ng Windows, c Firefox và IE u hi n th thông báo n u ch a cài JVM. Firefox sau ó a ra m t th vi n giúp cài "t JVM, còn IE chuy n h ng n 1 trang web có các h ng d6n ng i dùng t i v và cài "t JVM th công. • Nh "c i m: JavaFX h2 tr v m"t phát tri n c a JavaFX r't ít, ch y u g+m th vi n OpenJFX cho NetBeans, cung c'p h2 tr c% b n cho vi c t o và biên d ch mã l nh (script) JavaFX. NetBeans hi n là môi tr ng phát tri n tích h p (IDE) duy nh't h2 tr JavaFX. Có hai công c c a hãng th ba h2 tr ph$n hi n th trong JavaFX ó là công c so n th o JavaFXPad cho phép vi t mã l nh JavaFX và nhìn th'y k t qu hi n th trong m t c0a s* xem tr c, nh ng không cung c'p b't k5 h2 tr kéo-th nào cho các ph$n t0 trên màn hình; và công c + ho JFXBuilder c a ReportMill cung c'p giao di n kéo-th cho vi c xây d&ng giao di n ng i dùng. Là ngôn ng! khai báo không d&a trên xml, mã l nh JavaFX gi ng nh s& tr n l6n gi!a Java và CSS SVTT: Nguy n Thanh Xuân L p 06T1- m 11A Trang Nghiên c u công ngh JavaFX trong Java 4. B ng so sánh các công ngh m i Phiên b n m i nh't Flex Silverlight JavaFX 3.0 3.0 1.2.1 Visual Studio 2008 Công c phát tri n Flex Builder 3.0 .NET Platform 3.5 (IDE) (Eclipse platform) Silverlight Visual Studio 2008 Template Eclipse hay NetBean 6.01 JavaFX plugin 249-699 USD (Gi i pháp ngu+n m1 thay th : FlashDevelop, www.osflash.org) 289-799 USD Mi n phí (ngu+n m1) Ngôn ng! MXML ActionScript XAML JavaScript (C#, VB.Net, ASP.Net) JavaFX Script Java Th vi n b* sung trình duy t (plugin) Adobe Flash Player 10 Silverlight 3.0 Java Plugin with JavaFX extension Dung l ng t i v client (Windows) 1.1 MB (AIR Runtime: 11MB) 4-6 MB 15MB Chi phí cho công c phát tri n III. CÀI #T TRÌNH BIÊN D CH t o ng d ng JavaFX ta c$n làm nh!ng b c sau: 1. B c 1: T i v và cài t JDK Ngôn ng! l p trình JavaFX phát tri n d&a trên n n t ng Java vì v y tr c b n ph i cài "t JDK 5 ho"c JDK 6 (6 thì nhanh h%n) trên h th ng c a mình. N u máy tính c a b n ch a có JDK hãy t i v và cài "t tr c khi b4t $u làm vi c v i JavaFX. 2. B c 2: L a ch n môi tr $ng phát tri n ng d ng Hi n nay có 2 tr ng phát tri n ng d ng cho b n l&a ch n: Phát tri n ng d ng b(ng m t IDE (môi tr ng phát tri n ng d ng tích h p) ho"c s0 d ng m t trình so n th o v n b n thu$n túy. S& l&a ch n là tùy thu c vào ng i phát tri n. 3. B c 3: T i v và cài t trình biên d%ch, môi tr $ng th c thi JavaFX là m t ngôn ng! biên d ch, i u ó có ngh7a là t't c các mã ngu+n mà b n vi t tr c tiên ph i c d ch sang Java bytecode (ngôn ng! c a máy o Java) r+i SVTT: Nguy n Thanh Xuân L p 06T1- m 11A Trang Nghiên c u công ngh JavaFX trong Java sau ó m i có th th&c thi trên h th ng. i u này không ph thu c vào b't c môi tr ng phát tri n nào. Sau khi cài "t JDK và ch n m t môi tr ng phát tri n c th , ng i phát tri n s) ph i t i v và cài "t trình biên d ch và môi tr ng th&c thi JavaFX. Cách t t nh't có c ph$n m m này là t i v toàn b gói JavaFX SDK, nó bao g+m NetBeans IDE, trình biên d ch, môi tr ng th&c thi và m t s công c khác. M t cách %n gi n khác là t i v latest compiler binary t, website c a d& án openjfx. B n thân trình biên d ch c/ng c vi t b(ng ngôn ng! Java; Vi c cài "t và biên d ch l i các class s) giúp b n có m t cái nhìn $y và chính xác h%n v JavaFX. IV. &NG D NG MINH H A VÀ DEMO CH 'NG TRÌNH 3ng d ng %n gi n dùng minh h a 1 ây là m t Calculator %n gi n. Có s0 d ng + h a, x0 lý s& ki n trên mouse và các phép tính c% b n. c vi t trên môi tr ng Eclipse 3ng d ng Calculator g+m 2 l p: 1. L p Key "c th(a k) t( l p CustomNode là l p có s*n c a JavaFX Ch c n ng c a l p này là v ra các nút có tô màu và hi u ng cho các nút ó: Ví d : public var cellSelFill = LinearGradient { startX: 0.0, startY: 0.0, endX: 0.0, endY: 28.0 proportional: false stops: [ Stop { offset: 0.0 color: Color.ORANGE }, Stop { offset: 0.3 color: Color.GRAY }, Stop { offset: 0.99 color: Color.BLACK } ] } Dùng tô khi có chu t di chuy n lên do: override var onMouseEntered = function(e:MouseEvent) { bgRect.fill = cellSelFill; } 2. L p FXCalculator c+ng "c th(a k) t( l p CustomNode Ch c n ng là nh d ng màn hình c a Calculator, và th&c hi n các phép tính c% b n. 3. Hàm Main T o ra m t Calculator v i các l p ã có 1 trên var calculator = Stage { title: "May tinh voi JavaFX(Calculator)" scene: Scene { content: [fxCalculator ] fill: bgColor width: w height: h } } SVTT: Nguy n Thanh Xuân L p 06T1- m 11A Trang Nghiên c u công ngh JavaFX trong Java 4. Demo ch ,ng trình Ch y trên destop Ch y trên Web: SVTT: Nguy n Thanh Xuân L p 06T1- m 11A Trang Nghiên c u công ngh JavaFX trong Java K/T LU0N 1. u i m M"c dù ra i mu n, nh ng v i l i th v m c ph* bi n c a n n t ng Java, "c bi t là trên các thi t b di ng, JavaFX c ánh giá cao. Ch %ng trình JavaFX d hi u, r't d h c v i nh!ng ng i ã n4m v!ng ngôn ng! JAVA. 2. Nh "c i m Ch y trên n n JDK JavaFX nên không thông d ng l4m. So v i Flash và SilverLight thì JavaFX còn thua xa. Vì Flash ch y trên Flash Player quá thông d ng. H$u nh ai dùng internet c/ng cài d"t. SVTT: Nguy n Thanh Xuân L p 06T1- m 11A Trang
- Xem thêm -