Tài liệu Báo cáo thực tập ngành ngân hàng

  • Số trang: 102 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh Môc lôc Lêi nãi ®Çu .................................................................................................................. 3 Ch¬ng 1: Tæng quan chung vÒ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña NHTM ........................................................................................................................... 5 1.1 NHTM - Tæng quan.................................................................................5 1.1.1 C¸c quan niÖm vÒ NHTM........................................................................5 1.1.2 C¸c chøc n¨ng cña NHTM......................................................................6 1.2 Dù ¸n ®Çu t.............................................................................................10 1.2.1 §Þnh nghÜa .......................................................................................... 10 1.2.2 Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t............................................................................. 10 1.2.3 Chu tr×nh dù ¸n ®Çu t............................................................................ 14 1.2.4 Vai trß cña dù ¸n ®Çu t...........................................................................15 1.3 ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t .........................................................................16 1.3.1 §Þnh nghÜa ......................................................................................... 16 1.3.2 Môc tiªu thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t............................................................. 16 1.3.3 Quan ®iÓm thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ..........................................................17 1.3.4 Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ............................................................17 1.4 ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t ...........................................................20 1.4.1 Sù cÇn thiÕt ph¶i thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t ................................... 20 1.4.2 Néi dung thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t .............................................. 21 1.5 ChÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña NHTM.........................40 1.5.1 Kh¸i niÖm chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t ............................ 40 1.5.2 C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t. ......... 40 Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi ................................................................................ 47 2.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ Chi nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi ............................ 47 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi ........47 2.1.2 HÖ thèng bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý cña Chi nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi ....48 2.1.3 T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh trong 2 n¨m 2002 vµ 2004.....48 2.2 Thùc tr¹ng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi ................................................................................................................ 60 2.2.1 Quy tr×nh thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi nh¸nh ........................ 60 2.2.2 T×nh h×nh thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi nh¸nh NHNo Nam HN ..61 2.2.3 §¸nh gi¸ c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña Chi nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi ....................................................................................................... 93 Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi .................... 99 1 NguyÔn ChÝ Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E TiÕn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh 3.1 Ph¬ng híng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi nh¸nh n¨m 2005 ............................................................................................................ 99 3.1.1 Ph¬ng híng nhiÖm vô ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2005 ......................... 99 3.1.2 §Þnh híng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi ...................................................................................................... 101 3.2 C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i Chi nh¸h NHNo Nam Hµ Néi .......................................................................................... 102 3.2.1 Bè trÝ c¸n bé lµm c«ng t¸c thÈm ®Þnh cã tr×nh ®é nghiÖp vô ®¸p øng yªu cÇu cña nhiÖm vô ..................................................................................................... 102 3.2.2 Tæ chøc vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c thÈm ®Þnh ph¶i hîp lý vµ khoa häc, tiÕt kiÖm thêi gian, chi phÝ nhng vÉn ®¹t hiÖu qu¶ ®Ò ra. ...................................................... 103 3.2.3 N©ng cao chÊt lîng th«ng tin thu thËp phôc vô cho qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, ®¶m b¶o th«ng tin chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi........................................................... 103 3.2.4 T¨ng cêng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh b»ng c¸c m¸y tÝnh hiÖn ®aÞ vµ c¸c phµn mÒn chuyªn dông.................................... 104 3.2.5 Tæ chøc phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng nghiÖp vô. .......................... 105 3.2.6 Häc hái kinh nghiÖm thÈm ®Þnh cña c¸c NHTM kh¸c. ........................ 105 3.3 Mét sè ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ .................................................................... 105 3.3.1 ChÝnh phñ, c¸c Bé, Ngµnh vµ c¸c c¬ quan liªn quan............................. 105 3.3.2 Ng©n hµng Nhµ níc ........................................................................ 106 3.3.3 NHNo&PTNT ViÖt Nam .................................................................. 107 KÕt luËn......................................................................................................109 Tµi liÖu tham kh¶o........................................................................................111 Lêi nãi ®Çu Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ hÖ thÇn kinh, tr¸i tim cña nÒn kinh tÕ, lµ dÊu hiÖu b¸o hiÖu tr¹ng th¸i søc khoÎ cña nÒn kinh tÕ. C¸c ng©n hµng m¹nh, nÒn kinh tÕ m¹nh. Ngîc l¹i, c¸c ng©n hµng yÕu, nÒn kinh tÕ sÏ yÕu kÐm. ThËm chÝ nÕu ng©n hµng ®æ vì nÒn kinh tÕ sÏ l©m vµo khñng ho¶ng vµ sôp ®æ. Víi t c¸ch lµ tæ chøc trung gian tµi chÝnh nhËn tiÒn göi vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cho vay vµ ®Çu t. NHTM ®· th©m nhËp vµo mäi lÜnh vùc kinh tÕ - x· héi nh lµ ngêi më ®êng, ngêi tham gia, ngêi quyÕt ®Þnh ®èi víi mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. NHTM ngµy cµng ®ãng vai trß lµ trung t©m tiÒn tÖ, tÝn dông vµ thanh to¸n cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, lµ ®Þnh chÕ tµi chÝnh quan träng nhÊt cña nÒn kinh tÕ. 2 NguyÔn ChÝ Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E TiÕn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh NHTM lµ mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ. Trong sè c¸c nghiÖp vô kinh doanh cña m×nh th× tÝn dông lµ nghiÖp vô kinh doanh chñ yÕu vµ còng lµ néi dung chñ yÕu cña b¶n th©n c¸c nh©n viªn cña toµn hÖ thèng. §©y lµ nghiÖp vô t¹o ra lîi nhuËn cao nhÊt, nã chiÕm kho¶ng 2/3 lîi tøc nghiÖp vô ng©n hµng cã tõ tiÒn l·i cho vay. Nhng ®©y còng lµ nghiÖp vô chøa ®ùng nhiÒu rñi ro nhÊt. Cã v« sè c¸c rñi ro kh¸c nhau khi cho vay, xuÊt ph¸t tõ nhiÒu yÕu tè vµ cã thÓ dÉn ®Õn viÖc kh«ng chi tr¶ ®îc nî khi ®Õn h¹n lµm cho ng©n hµng bÞ ph¸ s¶n g©y ¶nh hëng nghiªm träng cho toµn bé nÒn kinh tÕ. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ViÖt Nam theo híng CNH - H§H theo chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Õn n¨m 2020 cña §¶ng, Nhµ níc ®ßi hái viÖc triÓn khai ngµy cµng nhiÒu c¸c dù ¸n ®Çu t, víi nguån vèn trong vµ ngoµi níc, thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Trong ®ã, nguån vèn cho vay theo dù ¸n ®Çu t cña NHTM ngµy cµng phæ biÕn, c¬ b¶n vµ quan träng ®èi víi mçi c¸ nh©n, doanh nghiÖp vµ ChÝnh phñ. §ã còng ®Æt ra mét th¸ch thøc kh«ng nhá ®èi víi c¸c NHTM vÒ sù an toµn vµ hiÖu qu¶ cña nguån vèn cho vay theo dù ¸n. Bëi v×, c¸c dù ¸n ®Çu t thêng ®ßi hái sè vèn lín, thêi gian kÐo dµi vµ rñi ro rÊt cao. §Ó ®i ®Õn chÊp nhËn cho vay, th× thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t vÒ mÆt tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t lµ kh©u quan träng, quyÕt ®Þnh chÊt lîng cho vay theo dù ¸n cña ng©n hµng. ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t ngµy cµng cã ý nghÜa v« cïng to lín, ®¶m b¶o lîi nhuËn, sù an toµn cho ng©n hµng. Nh÷ng n¨m võa qua, mÆc dï c¸c NHTM ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c thÈm ®Þnh nhng nh×n chung kÕt qu¶ ®¹t ®îc cha cao, cha ®em l¹i cho nÒn kinh tÕ mét sù ph¸t triÓn xøng ®¸ng. ChÝnh v× vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNN Nam Hµ Néi, em ®· chän ®Ò tµi: " Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t tµi Chi nh¸nh NHNo & PTNN Nam Hµ Néi". Víi nh÷ng kiÕn thøc tÝch luü ®îc trong thêi gian thùc tËp thùc tÕ t¹i Chi nh¸nh vµ trong thêi gian häc tËp t¹i trêng, em mong muèn sÏ ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc ®Ó hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh dù ¸n nãi chung vµ chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n nãi chung t¹i Chi nh¸nh. Chuyªn ®Ò thùc tËp bao gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: Tæng quan chung vÒ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng th¬ng m¹i. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi. 3 NguyÔn ChÝ TiÕn Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi. Do giíi h¹n vÒ tr×nh ®é, kinh nghiÖm vµ thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ, v× vËy bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp gióp ®ì, ®ãng gãp ý kiÕn vµ chØ b¶o tËm t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c«, chó c¸n bé t¹i Chi nh¸nh ®Ó bµi viÕt thªm hoµn thiÖn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ch¬ng 1: Tæng quan chung vÒ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña NHTM 1.1. NHTM - Tæng quan 1.1.1 C¸c quan niÖm vÒ Ng©n hµng th¬ng m¹i. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸: C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i xuÊt hiÖn trong nÒn kinh tÕ víi t c¸ch lµ c¸c nhµ tæ chøc trung gian, nhËn tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ cã d thõa vµ trªn c¬ së ®ã cÊp tÝn dông cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cã nhu cÇu tøc lµ lu©n chuyÓn vèn mét c¸ch gi¸n tiÕp. HÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i cã ph¹m vi ho¹t ®éng réng r·i v× nã cung cÊp c¸c dÞch vô tµi chÝnh cho tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ vµ c¸c tÇng líp d©n c. Tuú theo c¸ch tiÕp cËn mµ cã c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ NHTM, ®iÒu ®ã cßn phô thuéc vµo tÝnh chÊt vµ môc tiªu cña nã trªn thÞ trêng tµi chÝnh cña tõng níc.  Theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh tÕ häc hiÖn ®¹i. Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp: Mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt – ho¹t ®éng vµ kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ vµ tÝn dông.  Theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh tÕ Hoa Kú. Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét c«ng ty kinh doanh chuyªn cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng trong ngµnh c«ng nghiÖp dÞch vô tµi chÝnh.  Theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh tÕ Ph¸p. 4 NguyÔn ChÝ Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E TiÕn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ nh÷ng xÝ nghiÖp hay c¬ së nµo hµnh nghÒ thêng xuyªn nhËn ®îc cña c«ng chóng díi h×nh thøc ký th¸c hay h×nh thøc kh¸c c¸c sè tiÒn mµ hä dïng cho chÝnh hä vµo nghiÖp vô chiÕt khÊu, tÝn dông hay dÞch vô tµi chÝnh.  Theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh tÕ ViÖt Nam. Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét tæ chøc mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi, trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶, tiÕn hµnh cho vay, chiÕt khÊu vµ lµm c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n. MÆc dï cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ NHTM, nhng tùu chung l¹i cã thÓ hiÓu tæng qu¸t: Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét tæ chøc kinh tÕ cã t c¸ch ph¸p nh©n ho¹t ®éng kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ víi ho¹t ®éng chÝnh lµ huy ®éng tiÒn göi díi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau cña kh¸ch hµng, trªn c¬ së nguån vèn huy ®éng nµy vµ vèn chñ së h÷u cña ng©n hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô cho vay, ®Çu t, chiÕt khÊu ®ång thêi thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n, m«i giíi, t vÊn vµ mét sè dÞch vô kh¸c cho c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ. 1.1.2 C¸c chøc n¨ng cña Ng©n hµng th¬ng m¹i.  T¹o tiÒn: Chøc n¨ng nµy ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng tÝn dông vµ ®Çu t cña Ng©n hµng th¬ng m¹i. Søc m¹nh cña hÖ thèng NHTM nh»m t¹o tiÒn mang ý nghÜa kinh tÕ to lín. HÖ thèng tÝn dông n¨ng ®éng lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ theo mét hÖ sè t¨ng trëng v÷ng ch¾c. NÕu tÝn dông ng©n hµng kh«ng t¹o ®îc tiÒn ®Ó më ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ nh÷ng ho¹t ®éng cña nã th× trong nhiÒu trêng hîp, s¶n xuÊt kh«ng thùc hiÖn ®îc vµ nguån tÝch luü tõ lîi nhuËn vµ c¸c nguån kh¸c sÏ bÞ h¹n chÕ. H¬n thÕ n÷a, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã thÓ ph¶i g¸nh chÞu t×nh tr¹ng ø ®éng vèn lu©n chuyÓn kh«ng ®îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Mét thùc tÕ nh thÕ cã thÓ kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶, trong khi xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng vèn kh«ng ®îc sö dông vµo nh÷ng giai ®o¹n cô thÓ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nhng trong c¸c thêi kú cao ®iÓm mang tÝnh thêi vô cña c¸c ho¹t ®éng doanh nghiÖp l¹i kh«ng ®ñ vèn ®Ó thóc ®Èy nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. NÒn kinh tÕ cÇn mét sè cung tiÒn tÖ võa ®ñ vµ kh«ng ®îc phÐp vît. NÕu tiÒn cung øng t¨ng qu¸ nhanh, tÊt yÕu l¹m ph¸t sÏ xuÊt hiÖn vµ nh÷ng hËu qu¶ xÊu mµ qu¸ tr×nh kinh tÕ sÏ ph¶i chÞu ®ùng.  C¬ chÕ thanh to¸n: 5 NguyÔn ChÝ Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E TiÕn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh ViÖc ®a ra mét c¬ chÕ thanh to¸n, hay nãi mét c¸ch kh¸c, sù vËn ®éng cña vèn lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan träng do c¸c NHTM thùc hiÖn vµ nã cµng trë nªn quan träng khi ®îc sù tÝn nhiÖm trong viÖc sñ dông sÐc vµ thÎ tÝn dông. C¸c Ng©n hµng ®· vµ ®ang trang bÞ m¸y tÝnh vµ c¸c ph¬ng tiÖn kü thuËt nh»m lµm cho qu¸ tr×nh thanh to¸n bï trõ ®îc thùc hiÖn nhanh chãng, gi¶m bít chi phÝ vµ ®¹t tr×nh ®é chÝnh x¸c cao. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã nh÷ng ®æi míi quan träng vµ ®îc ®a vµo sö dông nh nghiÖp vô ng©n hµng kh«ng sÐc hoÆc x· héi kh«ng sÐc, nghÜa lµ sö dông mét vµi h×nh thøc chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn tö vµ chÝnh ®iÒu nµy, cã thÓ dÉn ®Õn viÖc huû bá sÐc ng©n hµng ®· tõng sö dông l©u nay vµ phÇn lín c«ng viÖc cã liªn quan. §iÒu nµy cã thÓ m¹ng ho¸ c¸c m¸y tÝnh trong c¸c Ng©n hµng ®Æt kh¾p n¬i trong níc vµ nh vËy, nã thùc hiÖn viÖc chuyÓn vèn cña ngêi mua sang tµi kho¶n cña ngêi b¸n. NÐt thuËn lîi c¬ b¶n cña hÖ thèng nµy lµ hiÖn ®· l¾p ®Æt vµ sö dông hÖ thèng m¸y tù ®éng trong nhiÒu ng©n hµng vµ do ®ã, thÎ tÝn dông ng©n hµng cã thÓ ®îc sö dông ®Ó rót tiÒn tõ tµi kho¶n cô thÓ, thùc hiÖn göi tiÒn vµ thanh to¸n nî vµ chuyÓn vèn gi÷a tiÒn göi tiÕt kiÖm vµ tµi kho¶n sÐc cña cïng mét th©n chñ.  Huy ®éng tiÕt kiÖm. C¸c NHTM thùc hiÖn mét dÞch vô rÊt quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c khu vùc cña nÒn kinh tÕ b»ng c¸ch cung øng nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc göi tiÒn tiÕt kiÖm cña d©n chóng vµ b»ng c¸ch ®a nh÷ng ph¬ng thøc dÔ dµng ®Ó thùc hiÖn c¸c môc ®Ých cã tÝnh x· héi. Ngêi göi tiÒn tiÕt kiÖm ®îc nhËn mét kho¶n tiÒn thëng díi danh nghÜa l·i suÊt trªn tæng sè tiÒn göi tiÕt kiÖm ë c¸c ng©n hµng, víi møc ®é an toµn vµ h×nh thøc thanh kho¶n cao. Sè tiÒn huy ®éng ®îc th«ng qua h×nh thøc tiÕt kiÖm lu«n s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu vay vèn cña c¸c doanh nghÖp vµ c¸c c¸ nh©n nh»m më réng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ c¸c môc ®Ých sinh ho¹t c¸ nh©n nh mua s¾m c¸c mÆt hµng tiªu dïng vµ c¶ nhµ cöa. PhÇn lín tiÒn göi tiÕt kiÖm ®îc thùc hiÖn th«ng qua hÖ thèng NHTM.  Më réng tÝn dông. Ngay tõ khi míi b¾t ®Çu, nh÷ng ngêi tæ chøc c¸c NHTM ®· lu«n t×m kiÕm c¸c c¬ héi ®Ó thùc hiÖn viÖc cho vay, coi ®ã nh lµ chøc n¨ng quan träng nhÊt cña m×nh, vµ trong mét sè trêng hîp viÖc cho vay ®ã ®îc chÝnh phñ b¶o l·nh ®èi víi mét sè nhu cÇu tÝn dông, trong c¸c céng ®ång d©n c ®Æc biÖt. Trong viÖc t¹o ra kh¶ n¨ng tÝn dông, c¸c NHTM ®· vµ ®ang thùc hiÖn chøc n¨ng x· héi cña m×nh, lµm cho s¶n phÈm x· héi t¨ng lªn, vèn ®Çu t ®îc më réng vµ tõ ®ã, ®êi sèng d©n chóng ®îc c¶i thiÖn. TÝn dông cña NHTM cã ý nghÜa quan träng ®èi víi 6 NguyÔn ChÝ TiÕn Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh toµn bé nÒn kinh tÕ, nã t¹o ra kh¶ n¨ng tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng c«ng nghiÖp, th¬ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp cña ®Êt níc. Nh÷ng kh¶ n¨ng ®ã ®îc c¸c nhµ kinh tÕ gäi lµ “s¶n phÈm ®êng vßng” hoÆc s¶n phÈm gi¸n tiÕp, khi so s¸nh víi nh÷ng s¶n phÈm trùc tiÕp mµ ë ®ã, s¶n phÈm ®em tiªu dïng ®îc t¹o ra b»ng viÖc sö dông trùc tiÕp lao ®éng vµ ®Êt ®ai hoÆc nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn. Trong khi ®ã, viÖc cung øng vèn cña ng©n hµng còng t¹o ra kh¶ n¨ng s¶n phÈm cã thÓ tÝnh to¸n ®îc. TÝn dông ng©n hµng ®· t¹o ra kh¶ n¨ng thùc hiÖn toµn bé qu¸ tr×nh kinh tÕ cho ®Õn khi s¶n phÈm ®Õn tay ngêi tiªu dïng. Nh÷ng ngêi n«ng d©n, nhê cã ®iÒu kiÖn vay vèn, cã kh¶ n¨ng mua h¹t gièng, thøc ¨n, ph©n bãn vµ nhiÒu nhu cÇu cÇn thiÕt kh¸c cho viÖc trång trät vµ thu ho¹ch trªn ®ång ruéng cña hä. TÝn dông ng©n hµng t¹o kh¶ n¨ng ®Ó mua s¾m vËt t thiÕt bÞ, m¸y mãc vµ thuª mín nh©n c«ng. C¸c cöa hµng b¸n bu«n vµ b¸n lÎ cã kh¶ n¨ng dù tr÷ nh÷ng hµng ho¸ cña hä vµ vËn chuyÓn nh÷ng hµng ho¸ ®ã ®Õn tay ngêi tiªu dïng, nhê vèn cã ®îc b»ng h×nh thøc vay nî ë c¸c NHTM.  T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tµi trî ngo¹i th¬ng. NHTM cung øng c¸c dÞch vô ng©n hµng quèc tÕ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng. Së dÜ nh vËy lµ do tån t¹i ë mçi níc mét hÖ thèng tiÒn tÖ riªng, kh«ng ®ång nhÊt, vµ víi n¨ng lùc tµi chÝnh cña ngêi mua vµ ngêi b¸n ë c¸c níc kh¸c nhau còng kh«ng gièng nhau. Vµ trong mét sè trêng hîp, cßn cã nh÷ng h¹n chÕ vÒ ng«n ng÷. Cã thÓ xuÊt hiÖn mét ngêi nµo ®ã ®Æt mua rîu vang ë Ph¸p, mét chiÕc xe du lÞch ë §øc, nh÷ng ®«i giµy ë ý hoÆc ®¨ng ký nh÷ng t¹p chÝ kinh tÕ ë Anh, cã thÓ nhËn ra r»ng nh÷ng ngêi b¸n ë c¸c níc nãi trªn kh«ng thÝch thanh to¸n b»ng ®« la. Trong trêng hîp nh vËy, ngêi mua buéc ph¶i t×m c¸ch thanh to¸n cho ngêi b¸n b»ng ®ång ngo¹i tÖ kh¸c nh Francs Ph¸p, Marks §øc, Lira ý hoÆc ®ång b¶ng Anh. §Ó lµm ®iÒu ®ã, ngêi mua hµng cã thÓ ®Õn c¸c NHTM ®Ó ®æi lÊy nh÷ng ®ång tiÒn thÝch hîp mét c¸ch nhanh chãng vµ cã lîi nhÊt theo nhu cÇu cña m×nh. Trong trao ®æi ngo¹i th¬ng, cã thÓ tiÕn hµnh thuËn lîi h¬n th«ng qua viÖc ph¸t hµnh th tÝn dông, cã sù thõa nhËn ®îc viÕt tõ phÝa ng©n hµng cho mét c¸ nh©n hoÆc mét c«ng ty, trong ®ã b¶o ®¶m r»ng, ng©n hµng sÏ chÊp nhËn vµ thanh to¸n hèi phiÕu ®ã, víi sè lîng x¸c ®Þnh, nÕu ®îc göi ®Õn ng©n hµng ®óng thêi h¹n theo th tÝn dông. Khi mét th tÝn dông cña NHTM ®îc ph¸t hµnh, c¶ ngêi mua vµ ngêi b¸n ®îc b¶o vÖ, lo¹i vµ ®iÒu kiÖn cña hµng ho¸ ®îc x¸c ®Þnh vµ tÝn dông ng©n hµng ®îc chuyÓn cho ngêi mua theo sè lîng hµng ho¸ ®ã.  DÞch vô uû th¸c vµ t vÊn. 7 NguyÔn ChÝ Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E TiÕn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh Do ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tµi chÝnh c¸c ng©n hµng cã rÊt nhiÒu chuyªn gia vÒ qu¶n lý tµi chÝnh. V× vËy, nhiÒu c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp ®· nhê ng©n hµng qu¶n lý tµi s¶n vµ qu¶n lý ho¹t ®éng tµi chÝnh hé. DÞch vô uû th¸c ph¸t triÓn sang c¶ uû th¸c vay hé, uû th¸c cho vay hé, uû th¸c ph¸t hµnh, uû th¸c ®Çu t... ThËm chÝ, c¸c ng©n hµng ®ãng vai trß lµ ngêi ®îc uû th¸c trong di chóc, qu¶n lý tµi s¶n cho kh¸ch hµng ®· qua ®êi b»ng c¸ch c«ng bè tµi s¶n, b¶o qu¶n c¸c tµi s¶n cã gi¸. NhiÒu kh¸ch hµng cßn coi ng©n hµng nh mét chuyªn gia t vÊn tµi chÝnh. Ng©n hµng s½n sµng t vÊn vÒ ®Çu t, vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, vÒ thµnh lËp, mua b¸n, s¸t nhËp doanh nghiÖp.  B¶o qu¶n an toµn vËt cã gi¸. §©y lµ mét trong nh÷ng dÞch vô l©u ®êi nhÊt ®îc c¸c NHTM thùc hiÖn. §ã lµ viÖc ng©n hµng lu gi÷ vµng vµ c¸c vËt cã gi¸ kh¸c cho kh¸ch hµng trong kho bao qu¶n vµ kh¸ch hµng ph¶i tr¶ phÝ b¶o qu¶n.  DÞch vô m«i giíi ®Çu t chøng kho¸n. RÊt nhiÒu NHTM cung cÊp dÞch vô nµy, ®ã lµ viÖc mua b¸n c¸c chøng kho¸n cho kh¸ch hµng. Do nhu cÇu vÒ sù thµnh th¹o vµ kinh nghiÖm trong lÜnh vùc nµy ®· thóc giôc mét sè ng©n hµng vµ c¸c c«ng ty do ng©n hµng n¾m gi÷ mua nh÷ng c«ng ty m«i giíi ®· ®îc thµnh lËp. 8 NguyÔn ChÝ Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E TiÕn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.2 Dù ¸n ®Çu t 1.2.1 §Þnh nghÜa 1.2.1.1 khoa ng©n hµng - tµi chÝnh §Çu t  Theo quan ®iÓm cña chñ ®Çu t (Doanh nghiÖp) §Çu t lµ ho¹t ®éng bá vèn kinh doanh, ®Ó tõ ®ã thu ®îc sè vèn lín h¬n sè ®· bá ra, th«ng qua lîi nhuËn.  Theo quan ®iÓm cña x· héi (Quèc gia) §Çu t lµ ho¹t ®éng bá vèn ph¸t triÓn, ®Ó tõ ®ã thu ®îc c¸c hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi, v× môc tiªu ph¸t triÓn quèc gia. 1.2.1.2 Dù ¸n ®Çu t “Dù ¸n ®Çu t” lµ mét tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt cã liªn quan ®Õn viÖc bá vèn ®Ó t¹o míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ng c¬ së vËt chÊt nhÊt ®Þnh, nh»m ®¹t ®îc sù t¨ng trëng vÒ sè lîng hoÆc duy tr×, c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt lîng cña s¶n phÈm hoÆc dÞch vô trong kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh( ChØ bao gåm ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp). 1.2.2 Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t Trªn thùc tÕ, c¸c dù ¸n ®Çu t rÊt ®a d¹ng vÒ cÊp ®é, lo¹i h×nh, quy m« vµ thêi h¹n vµ ®îc ph©n lo¹i theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau. Sau ®©y lµ mét sè c¸ch ph©n lo¹i dù ¸n nh»m t¹o thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý, theo dâi vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c häat ®éng ®Çu t theo dù ¸n.  Theo tÝnh chÊt dù ¸n ®Çu t Dù ¸n ®Çu t míi: Lµ häat ®éng ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, nh»m h×nh thµnh c¸c c«ng tr×nh míi. Thùc chÊt trong ®Çu t míi, cïng víi viÖc h×nh thµnh c¸c c«ng tr×nh míi, ®ßi hái cã bé m¸y qu¶n lý míi. Dù ¸n ®Çu t chiÒu s©u: Lµ häat ®éng ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, nh»m c¶i t¹o, më réng, n©ng cÊp, hiÖn ®¹i ho¸, ®ång bé ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt, dÞch vô; trªn c¬ së c¸c c«ng tr×nh ®· cã s½n. Thùc chÊt trong ®Çu t chiÒu s©u, tiÕn hµnh viÖc c¶i t¹o më 9 NguyÔn ChÝ Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E TiÕn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh réng vµ n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh ®· cã s½n, víi bé m¸y qu¶n lý ®· h×nh thµnh tõ tríc khi ®Çu t. Dù ¸n ®Çu t më réng: Lµ dù ¸n nh»m t¨ng cêng n©ng lùc s¶n xuÊt – dÞch vô hiÖn cã nh»m tiÕt kiÖm vµ tËn dông cã hiÖu qu¶ c«ng suÊt thiÕt kÕ cña n¨ng lùc s¶n xuÊt ®· cã.  Theo nguån vèn  Dù ¸n ®Çu t cã vèn huy ®éng trong níc: Vèn trong níc lµ vèn h×nh thµnh tõ nguån tÝch luü néi bé cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, bao gåm: Vèn ng©n s¸ch nhµ níc, vèn tÝn dông do nhµ níc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña nhµ níc, vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhµ níc, c¸c nguån vèn kh¸c.  Dù ¸n ®Çu t cã vèn huy ®éng tõ níc ngoµi: Vèn ngoµi níc lµ vèn h×nh thµnh kh«ng b»ng nguån tÝch luü néi bé cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, bao gåm: Vèn thuéc c¸c kho¶n vay níc ngoµi cña ChÝnh phñ vµ c¸c nguån viÖn trî quèc tÕ dµnh cho ®Çu t ph¸t triÓn( kÓ c¶ vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc ODA), vèn ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi (FDI), vèn ®Çu t cña c¬ quan ngo¹i giao, tæ chøc quèc tÕ vµ c¬ quan níc ngoµi kh¸c ®Çu t x©y dùng trªn ®Êt ViÖt Nam, vèn vay níc ngoµi do Nhµ níc b¶o l·nh ®èi víi doang nghiÖp.  Theo ngµnh ®Çu t  Dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng: Lµ häat ®éng ®Çu t ph¸t triÓn nh»m x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt vµ x· héi.  Dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghiÖp: Lµ häat ®éng ®Çu t ph¸t triÓn nh»m x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp.  Dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn n«ng nghiÖp: Lµ häat ®éng ®Çu t ph¸t triÓn nh»m x©y dùng c¸c c«ng tr×nh n«ng nghiÖp.  Dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn dÞch vô: Lµ häat ®éng ®Çu t ph¸t triÓn nh»m x©y dùng c¸c c«ng tr×nh dÞch vô( th¬ng m¹i, kh¸ch s¹n – du lÞch, dÞch vô kh¸c....). ë ViÖt Nam, theo “Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng” ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP, ngµy 05/5/2000 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999, dù ¸n ®Çu t ®îc ph©n lo¹i nh sau: 10 NguyÔn ChÝ TiÕn Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh ST Lo¹i dù ¸n ®Çu t 1 2 I. Nhãm A C¸c dù ¸n thuéc ph¹m vi b¶o vÖ an ninh, quèc phßng cã tÝnh chÊt mÊt quèc gia, cã ý nghÜa chÝnh trÞ – x· héi quan träng, thµnh lËp vµ x©y dùng h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp míi. C¸c dù ¸n: s¶n xuÊt chÊt ®éc h¹i, chÊt næ kh«ng phô thuéc vµo quy m« ®Çu t. C¸c dù ¸n: c«ng nghiÖp ®iÖn, khai th¸c dÇu khÝ, chÕ biÕn dÇu khÝ, ho¸ chÊt, ph©n bãn, chÕ t¹o m¸y( bao gåm c¶ mua vµ ®ãng tµu, l¾p r¸p «t«), xi m¨ng, luyÖn kim, khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n; c¸c dù ¸n giao th«ng: cÇu, c¶ng biÓn, c¶ng s«ng, s©n bay, ®êng s¾t, ®êng quèc lé. C¸c dù ¸n: thuû lîi, giao th«ng( kh¸c ë ®iÓm I – 3), cÊp tho¸t níc vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, kü thuËt ®iÖn, s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng tin, ®iÖn tö, tin häc, ho¸ dîc, thiÕt bÞ y tÕ, c«ng tr×nh c¬ khÝ kh¸c, s¶n xuÊt vËt liÖu, bu chÝnh viÔn th«ng, BOT trong níc, x©y dùng khu nhµ ë, ®êng giao th«ng néi thÞ thuéc c¸c khu ®« thÞ ®· cã quy häach chi tiÕt ®îc duyÖt. C¸c dù ¸n: h¹ tÇng kü thuËt cña khu ®« thÞ míi; c¸c dù ¸n: c«ng nghiÖp nhÑ, sµnh, sø, thuû tin, in; vên quèc gia, khu b¶o tån thiªn nhiªn, mua s¾m thiÕt bÞ x©y dùng, s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, chÕ biÕn n«ng, l©m s¶n. C¸c dù ¸n: y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông, kho tµng, du lÞch, thÓ dôc thÓ thao, nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c dù ¸n kh¸c. II. Nhãm B C¸c dù ¸n: c«ng nghiÖp ®iÖn, dÇu khÝ; ho¸ chÊt, phÇn bãn, chÕ t¹o m¸y( bao gåm c¶ mau vµ ®ãng tµu, l¾p r¸p «t«), xi m¨ng, luyÖn kim, khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n; c¸c dù ¸n giao th«ng: cÇu, c¶ng biÓn, c¶ng s«ng, s©n bay, ®êng s¾t, ®êng quèc lé. C¸c dù ¸n: thuû lîi, giao th«ng( kh¸c ë ®iÓm II – 1), cÊp tho¸t níc vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, kü thuËt ®iÖn, s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng tin, ho¸ dîc, thiÕt bÞ y tÕ, c«ng tr×nh c¬ khÝ kh¸c, s¶n xuÊt vËt liÖu, bu chÝnh viÔn th«ng, BOT trong níc, x©y dùng khu nhµ ë, trêng phæ th«ng, ®êng giao th«ng néi thÞ thuéc c¸c khu ®« thÞ ®É cã quy häach chi tiÕt ®îc duyÖt. C¸c dù ¸n: h¹ tÇng kü thuËt cña khu ®« thÞ míi; c¸c dù ¸n: c«ng nghiÖp nhÑ, sµnh, sø, thuû tinh, in; vên quèc gia, khu b¶o tån thiªn nhiªn, thiÕt bÞ x©y dùng, s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, chÕ biÕn n«ng, l©m s¶n. C¸c dù ¸n: y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông, kho tµng, du lÞch, thÓ dôc thÓ thao, nghiªn cøu 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 11 NguyÔn ChÝ Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E Tæng møc vèn ®Çu t 3 Kh«ng kÓ møc vèn Kh«ng kÓ møc vèn Trªn 600 tû ®ång Trªn 400 tû ®ång Trªn 300 tû ®ång Trªn 200 tû ®ång Tõ 30 ®Õn 600 tû ®ång Tõ 20 ®Õn 400 û ®ång Tõ 15 ®Õn 300 tû ®ång Tõ 7 ®Õn 200 tû ®ång TiÕn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh khoa häc vµ c¸c dù ¸n kh¸c. III. Nhãm C C¸c dù ¸n: c«ng nghiÖp ®iÖn, dÇu khÝ; ho¸ chÊt, phÇn bãn, chÕ t¹o m¸y( bao gåm c¶ mua vµ ®ãng tµu, l¾p r¸p «t«), xi m¨ng, luyÖn Díi 30 kim, khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n; c¸c dù ¸n giao th«ng: cÇu, tû ®ång 1 c¶ng biÓn, c¶ng s«ng, s©n bay, ®êng s¾t, ®êng quèc lé. C¸c trêng phæ th«ng n»m trong quy häach( kh«ng kÓ møc vèn). C¸c dù ¸n: thuû lîi, giao th«ng( kh¸c ë ®iÓm III – 1), cÊp tho¸t níc vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, kü thuËt ®iÖn, s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng tin, ho¸ dîc, thiÕt bÞ y tÕ, c«ng tr×nh c¬ khÝ kh¸c, s¶n xuÊt vËt Díi 20 2 liÖu, bu chÝnh viÔn th«ng, BOT trong níc, x©y dùng khu nhµ ë, trtû ®ång êng phæ th«ng, ®êng giao th«ng néi thÞ thuéc c¸c khu ®« thÞ ®É cã quy häach chi tiÕt ®îc duyÖt. C¸c dù ¸n: h¹ tÇng kü thuËt cña khu ®« thÞ míi; c¸c dù ¸n: c«ng Díi 15 nghiÖp nhÑ, sµnh, sø, thuû tinh, in; vên quèc gia, khu b¶o tån thiªn tû ®ång 3 nhiªn, thiÕt bÞ x©y dùng, s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, chÕ biÕn n«ng, l©m s¶n. C¸c dù ¸n: y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, x©y Díi 7 4 dùng d©n dông, kho tµng, du lÞch, thÓ dôc thÓ thao, nghiªn cøu tû ®ång khoa häc vµ c¸c dù ¸n kh¸c. Ghi chó: 1. C¸c dù ¸n nhãm A vÒ ®êng s¾t, ®êng bé ph¶i ®îc ph©n ®o¹n theo chiÒu dµi ®êng, cÊp ®êng, cÇu, theo híng dÉn cña Bé giao th«ng vËn t¶i sau khi thèng nhÊt víi Bé kÕ häach vµ ®Çu t. 2. C¸c dù ¸n x©y dùng trô së, nhµ lµm viÖc cña c¬ quan Nhµ níc ph¶i thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 1.2.3 Chu tr×nh cña dù ¸n ®Çu t 1.2.3.1 §Þnh nghÜa Chu tr×nh dù ¸n lµ c¸c thêi kú vµ c¸c giai ®o¹n mµ mét dù ¸n cÇn ph¶i tr¶i qua, b¾t ®Çu tõ thêi ®iÓm cã ý ®Þnh ®Çu t, cho ®Õn thêi ®iÓm kÕt thóc dù ¸n. 1.2.3.2 C¸c thêi kú vµ c¸c giai ®o¹n trong chu tr×nh dù ¸n ®Çu t Chu tr×nh dù ¸n ®Çu t gåm 3 thêi kú:  Thêi kú 1: ChuÈn bÞ dù ¸n Trong thêi kú nµy cña dù ¸n bao gåm c¸c giai ®o¹n sau: Giai ®o¹n 1 Nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t( h×nh thµnh ý tëng ®Çu t, b¶n giíi thiÖu c¬ héi ®Çu t, t×m ®èi t¸c ®Çu t) Giai ®o¹n 2 Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi( dù kiÕn quy m« vèn, thÞ trêng, kü thuËt, c«ng nghÖ, m«i tr êng, tµi chÝnh, qu¶n lý, nh©n lùc...) 12 NguyÔn ChÝ Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E Giai ®o¹n 3 Nghiªn cøu kh¶ thi ( hå s¬ thÈm ®Þnh, hå s¬ phª duyÖt) TiÕn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh  Thêi kú 2: Thùc hiÖn dù ¸n Trong thêi kú nµy cña dù ¸n bao gåm c¸c giai ®o¹n: Giai ®o¹n 1 X©y dùng c«ng tr×nh dù ¸n( chuÈn bÞ x©y dùng, thiÕt kÕ chi tiÕt, x©y l¾p, nghiÖm thu ®a vµo häat ®éng) 13 NguyÔn ChÝ Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E Giai ®o¹n 2 Dù ¸n häat ®éng( ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt, c«ng suÊt sö dông, gi¸ tri cßn l¹i vµo n¨m cuèi cña dù ¸n) TiÕn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh  Thêi kú 3: KÕt thóc dù ¸n Trong thêi kú nµy cña dù ¸n bao gåm c¸c giai ®o¹n: Giai ®o¹n 1 §¸nh gi¸ dù ¸n sau khi thùc hiÖn (thµnh c«ng, thÊt b¹i, nguyªn nh©n) 1.2.4 Giai ®o¹n 2 Thanh lý, ph¸t triÓn dù ¸n míi Vai trß cña dù ¸n ®Çu t Lý thuyÕt ph¸t triÓn cho r»ng, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña mét quèc gia ®îc h×nh thµnh bëi c¸c nguån lùc vÒ: vèn, c«ng nghÖ, lao ®éng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn. §ã lµ hÖ thèng c¸c mèi liªn hÖ phô thuéc lÉn nhau r¸t chÆt chÏ, ®îc biÓu diÔn bëi ph¬ng tr×nh sau: D = f ( C,T,L,R) Trong ®ã: D – Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña mét quèc gia C – Kh¶ n¨ng vÒ vèn T – Kh¶ n¨ng vÒ c«ng nghÖ L – Kh¶ n¨ng vÒ lao ®éng R – Kh¶ n¨ng vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn TÊt c¶ c¸c yÕu tè ph¸t triÓn trªn còng chÝnh lµ c¸c nh©n tè ®îc huy ®éng ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t. Do ®ã, dù ¸n cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi c¸c chñ ®Çu t, c¸c nhµ qu¶n lý vµ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi ®îc thÓ hiÖn nh sau:  Dù ¸n ®Çu t lµ ph¬ng tiÖn ®Ó chuyÓn dÞch vµ ph¸t triÓn c¬ cÊu kinh tÕ.  Dù ¸n ®Çu t gi¶i quyÕt quan hÖ cung – cÇu vÒ vèn trong ph¸t triÓn  Dù ¸n ®Çu t gãp phÇn x©y dùng c¬ së vËt chÊt – kü thuËt, nguån lùc míi cho ph¸t triÓn.  Dù ¸n ®Çu t gi¶i quyÕt quan hÖ cung – cÇu vÒ s¶n phÈm, dÞch vô trªn thÞ trêng, c©n ®èi quan hÖ s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong x· héi. 14 NguyÔn ChÝ Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E TiÕn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh  Dù ¸n ®Çu t gãp phÇn kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh©n d©n, c¶i tiÕn bé mÆt kinh tÕ – x· héi cña ®Êt níc.  Dù ¸n ®Çu t lµ c¨n cø quan träng ®Ó tæ chøc tµi chÝnh ®a ra quyÕt ®Þnh tµi trî, c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ níc phª duyÖt vµ cÊp giÊy phÐp ®Çu t.  Dù ¸n ®Çu t lµ c«ng cô quan träng trong qu¶n lý vèn, vËt t, lao ®éng, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t. 1.3 ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t 1.3.1 §Þnh nghÜa ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ r¸ so¸t, kiÓm tra l¹i mét c¸ch khoa häc, kh¸ch quan vµ toµn diÖn mäi néi dung cña dù ¸n vµ liªn quan ®Õn dù ¸n nh»m kh¼ng ®Þnh tÝnh hiÖu qu¶ còng nh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n tríc khi quyÕt ®Þnh ®Çu t. §èi víi c¸c nhµ tµi trî, tæ chøc cho vay, Ng©n hµng: ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t lµ mét qu¸ tr×nh ®îc thùc hiÖn b»ng kü thuËt ph©n tÝch dù ¸n ®· ®îc thiÕt lËp trªn c¬ së nh÷ng chuÈn mùc, nh»m rót ra nh÷ng kÕt luËn lµm c¨n cø quyÕt ®Þnh cho kh¸ch hµng vay vèn ®Çu t dù ¸n. 1.3.2 Môc tiªu thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t  Gióp chñ ®Çu t, c¸c cÊp ra quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ cÊp giÊy phÐp ®Çu t lùa chän ph¬ng ¸n ®Çu t tèt nhÊt, quyÕt ®Þnh ®Çu t ®óng híng vµ ®¹t lîi Ých kinh tÕ – x· héi mµ dù ¸n ®Çu t mang l¹i.  Qu¶n lý qu¸ tr×nh ®Çu t dùa vµo chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña Nhµ níc, quy häach ph¸t triÓn ngµnh vµ ®Þa ph¬ng tõng thêi kú.  Thùc thi luËt ph¸p vµ c¸c chÝnh s¸ch hiÖn hµnh.  Lùa chän ph¬ng ¸n khai th¸c, sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc cña ®Êt níc.  Gãp phÇn c¶i thiÖn, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n.  Thùc hiÖn môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. 15 NguyÔn ChÝ Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E TiÕn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh  B¶o ®¶m nhÞp ®é t¨ng trëng kinh tÕ ®Ò ra trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ®Êt níc. 1.3.3 Quan ®iÓm thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t.  Mét dù ¸n, qua thÈm ®Þnh, dîc chÊp nhËn vµ cÊp giÊy phÐp ®Çu t, ph¶i ®îc xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ trªn gãc ®é cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ quèc gia vµ ®¸p øng c¸c lîi Ých kinh tÕ – x· héi cña ®Êt níc.  ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t nh»m thùc hiÖn sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc trong ®Çu t, b¶o ®¶m sù c©n ®èi gi÷a lîi Ých kinh tÕ – x· héi cña quèc gia vµ lîi Ých cña chñ ®Çu t.  ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ®îc thùc hiÖn theo chÕ ®é thÈm ®Þnh cña Nhµ níc ®èi víi c¸c dù ¸n cã hoÆc kh«ng cã vèn ®Çu t cña ®Êt níc; phï hîp víi ph¸p luËt ViÖt Nam vµ th«ng lÖ quèc tÕ. 1.3.4 N«Þ dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. 1.3.4.1 C¬ së ph¸p lý vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t.  Theo “ Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng” ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ sè 52/1999/N§ - CP, ngµy 08/7/1999.  “Quy chÕ cho vay cña tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng” ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 324/1998/Q§- NHNN ngµy 30/9/1998 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc.  Theo NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 12/2000/N§-CP, ngµy 05/5/2000 vÒ “Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 52/1999/N§-CP, ngµy 08/7/1999.  Theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, söa ®æi ngµy 20/5/1998.  Theo NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 51/1999/N§ - CP, ngµy 8/7/1999 vÒ “ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ”( söa ®æi ), sè 03/1998/QH 10.  Theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, ngµy 12/11/1996; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, ngµy9/6/2000 (Söa ®æi tõ: 1987,1990,1992). 16 NguyÔn ChÝ TiÕn Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh  Theo NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 24/2000/N§-CP, ngµy 31/7/2000 vÒ “Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam”.  Theo Th«ng t cña Bé KÕ häach vµ §Çu t sè 12/2000/ TT- BKH, ngµy 15/9/2000 vÒ “Híng dÉn häat ®éng ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam”.  Theo NghÞ ®Þnh sè 59/CP ngµy 3/10/1996 cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc.  Theo NghÞ ®Þnh sè 27/1999/N§-CP ngµy20/4/1999 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 59/CP ngµy 3/10/1996 cña ChÝnh phñ.  QuyÕt ®Þnh sè 166/1999/Q§-BTC ngµy 30/12/1999 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh vÒ ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh.  QuyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp.  Th«ng t sè 58/2002/TT-BTC ngµy 28/6/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn Quy chÕ tµi chÝnh cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn thuéc së h÷u nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi.  QuyÕt ®Þnh sè 1141-TC/Q§/CC§KT ngµy 01/2/1995 cña Bé tµi chÝnh ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n ®èi víi doanh nghiÖp.  C¨n cø ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt theo tõng ngµnh nghÒ, tõng vËt nu«i c©y trång do c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng ban hµnh.  C¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ... C¸c v¨n b¶n trªn ®©y ®îc thay ®æi, bæ sung theo tng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh tuy theo tõng thêi kú. Do ®ã khi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh ph¶i c¨n cø vµo tÝnh hiÖu lùc cña c¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Ó thÈm ®Þnh . 1.3.4.2 N«Þ dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. 1. Giíi thiÖu vÒ dù ¸n ®Çu t  Tªn dù ¸n.  Tªn doanh nghiÖp. 17 NguyÔn ChÝ Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E TiÕn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh  §Þa ®iÓm thùc hiÖn.  §Þa chØ trô së chÝnh cña doanh nghiÖp.  §¬n ®¨ng ký kinh doanh.  Ngêi ®¹i diÖn  Ngêi ®îc uû quyÒn(nÕu cã).  Tµi kho¶n tiÒn göi, tiÒn vay.  Môc tiªu vµ ngµnh nghÒ kinh doanh.  Tæng møc vèn ®Çu t cña dù ¸n.  TiÕn ®é triÓn khai thùc hiÖn. 2. ThÈm ®Þnh t c¸ch ph¸p lý cña chñ ®Çu t.  ThÈm ®Þnh n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù, n¨ng lùc hµnh vi d©n sù:  §èi tîng ®Çu t. §iÒu kiÖn thµnh lËp doanh nghiÖp.  Ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh.  N¨ng lùc c¸n bé qu¶n lý cña chñ ®Çu t.  ThÈm ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh cña chñ ®Çu t: §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch c¬ b¶n t×nh h×nh tµi chÝnh cu¶ doanh nghiÖp, cã thÓ sö dông th«ng tin kÕ to¸n trong néi bé doanh nghiÖp lµ nguån th«ng tin quan träng nhÊt ®îc h×nh thµnh th«ng qua viÖc xö lý c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n chñ yÕu sau:  B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 2 n¨m liÒn kÒ.  B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh hai n¨m liÒn kÒ.  B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ.  ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh cã liªn quan.  B¸o c¸o lîi nhuËn gi÷ l¹i.  B¸o c¸o kiÓm to¸n. 3. ThÈm ®Þnh môc tiªu dù ¸n ®Çu t.  LÜnh vùc mµ dù ¸n ®Çu t. 18 NguyÔn ChÝ Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E TiÕn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh  §Þa bµn mµ dù ¸n ®Çu t 4. 5. 6. ThÈm ®Þnh thêi h¹n ®Çu t. ThÈm ®Þnh biÖn ph¸p b¶o ®¶m nî vay. KÕt luËn vµ ®Ò xuÊt sau thÈm ®Þnh. 1.4 ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n 1.4.1 S cÇn thiÕt ph¶i thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t. Trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t, Ng©n hµng ph¶i thÈm ®Þnh trªn nhiÒu ph¬ng diÖn kh¸c nhau ®Ó lµm sao cã c¸i nh×n kh¸ch quan tríc khi quyÕt ®Þnh cho vay. NHTM víi t c¸ch lµ ngêi cho vay, tµi trî cho dù ¸n ®Çu t ®¹c biÖt quan t©m ®Õn khÝa c¹nh thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n, nã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong c¸c néi dung thÈm ®Þnh. Ho¹t ®éng cho vay lµ ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña ng©n hµng th¬ng m¹i, c¸c kho¶n cho vay thêng chiÕm 59% tÝch s¶n cña ng©n hµng vµ 65 - 70% lîi tøc ng©n hµng sinh ra tõ c¸c ho¹t ®éng cho vay. Thµnh c«ng cña mét ng©n hµng tuú thuéc chñ yÕu vµo viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tÝn dông vµ thµnh c«ng tÝn dông, xuÊt ph¸t tõ chÝnh s¸ch cho vay cña ng©n hµng. Trong c¸c ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng th× cho vay theo dù ¸n ®îc ng©n hµng ®¹c biÖt quan t©m v× nã ®ßi hái vèn lín, thêi h¹n kÐo dµi vµ rñi ro cao nhng lîi nhuËn cao. V« sè c¸c rñi ro kh¸c nhau khi cho vay nãi chung vµ cho vay theo dù ¸n nãi riªng, xuÊt ph¸t tõ nhiÒu yÕu tè vµ cã thÓ dÉn ®Õn viÖc kh«ng chi tr¶ ®îc nî khi ®Õn h¹n. Do ®ã ®Ó quyÕt ®Þnh cã chÊp nhËn cho vay hay kh«ng, ng©n hµng cÇn ph¶i coi träng ph©n tÝch tÝn dông nãi chung vµ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n nãi riªng. Th«ng qua viÖc thÈm ®Þnh nµy, ng©n hµng cã c¸i nh×n toµn diÖn vÒ dù ¸n ®¸nh gi¸ vÒ nh cÇu tæng vèn ®Çu t, c¬ cÊu ngu«n vèn vµ t×nh h×nh sö dông nguån vèn, hiÖu qu¶ tµi chÝnh mµ dù ¸n mang l¹i còng nh kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n. Víi môc tiªu ho¹t ®éng lµ an toµn vµ sinh lêi, do ®ã Ng©n hµng chØ cho vay ®èi víi c¸c dù ¸n cã hiÖu qu¶ tµi chÝnh tøc lµ dù ¸n mang l¹i lîi nhuÇn vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî th× ng©n hµng míi cã thÓ thu håi ®îc gèc vµ l·i, kho¶n cho vay míi ®¶m b¶o, Ng©n hµng míi cã ®îc kho¶n vay cã chÊt lîng. 1.4.2 N«Þ dung thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t.  ThÈm ®Þnh nhu cÇu tæng vèn ®Çu t: Díi gi¸c ®é cña mét dù ¸n, vèn ®Çu t lµ tæng sè tiÒn ®îc chi tiªu ®Ó h×nh thµnh nªn c¸c tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n lu ®éng cÇn thiÕt. Nh÷ng tµi s¶n nµy sÏ ®îc sö dông 19 NguyÔn ChÝ Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E TiÕn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng - tµi chÝnh trong viÖc t¹o ra doanh thu, chi phÝ, thu nhËp suèt vßng ®êi h÷u Ých cña dù ¸n. ThÈm ®Þnh vèn ®Çu t lµ viÖc ph©n tÝch vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn ®Çu t cÇn thiÕt dµnh cho mét dù ¸n. §Æc ®iÓm cña c¸c dù ¸n lµ thêng yªu cÇu mét lîng vèn lín vµ sö dông trong mét thêi gian dµi. Tæng vèn ®Çu t nay tríc khi tr×nh Ng©n hµng th× ®· ®îc x¸c ®Þnh vµ ®· ®îc nhiÒu cÊp, ngµnh xem xÐt, phª duyÖt. Tuy nhiªn, Ng©n hµng vÉn cÇn ph¶i thÈm ®Þnh l¹i trîc khi cho vay, bëi v×: Sai lÇm trong viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn ®Çu t cña dù ¸n cã thÓ dÉn tíi t×nh tr¹ng l·ng phÝ vèn lín, g©y khã kh¨n trong ho¹t ®éng ®Çu t còng nh ho¹t ®éng vËn hµnh kÕt qu¶ ®Çu t sau nay, thËm chÝ g©y hËu qu¶ nghiªm träng ®èi víi chñ ®Çu t. Do ®ã viÖc x¸c ®Þnh hîp lý tèi ®a tæng møc vèn ®Çu t cña mét dù ¸n lµ cÇn thiÖt ®èi víi ng©n hµng. Ng©n hµng sÏ thÈm ®Þnh chi tiÕt tæng vèn ®Çu t ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo:  Vèn ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh: §©y lµ ho¹t ®éng ®Çu t nh»m mua s¾m, c¶i t¹o, më réng tµi s¶n cè ®Þnh. Vèn ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh thêng chiÕm tû träng lín trong tæng vèn ®Çu t cho dù ¸n. C¸c tµi s¶n cè ®Þnh ®îc ®Çu t cã thÓ lµ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh hoÆc tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh. Cô thÓ lµ: - Chi phÝ x©y l¾p: Chi phÝ kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, x©y dùng luËn chøng kinh tÕ - kü thuËt, chi phÝ ban ®Çu vÒ quyÒn sö dông ®Êt, chi phÝ ®Òn bï, chi phÝ cÇn thiÕt vµ hîp lý ch c¸c thñ tôc ph¸p lý nh ®¨ng ký kinh doanh, thuÕ tríc b¹, lÖ phÝ chøng tõ, ... - Chi phÝ m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ, hÖ thèng d©y chuyÒn vµ c¸c thiÕt bÞ b¸n lÎ: Gi¸ mua thiÕt bÞ, chi phÝ b¶o qu¶n, vËn hµnh, vËn chuyÓn. - Chi phÝ dù phßng. - Chi phÝ kh¸c: Chi phÝ nµy ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n kh«ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc t¹o ra hay vËn hµnh c¸c tµi s¶n cè ®Þnh.  Vèn ®Çu t vµo tµi s¶n lu ®éng: §©y lµ vèn ®Çu t nh»m h×nh thµnh c¸c tµi s¶n lu ®éng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. Nhu cÇu ®Çu t vµo tµi s¶n lu ®éng phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña tõng dù ¸n. Bao gåm tµi 20 NguyÔn ChÝ Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E TiÕn
- Xem thêm -