Tài liệu Báo cáo thực tập ngành dược

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 224 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc . -----***----- Môc tiªu néi dung kÕ ho¹ch . Thùc tËp tèt nghiÖp . I . môc tiªu . Sau khi thùc tËp häc sinh cã kh¶ n¨ng : 1. M« t¶ ®îc chøc n¨ng , nhiÖm vô , tæ chøc ho¹t ®éng cña khoa Dîc bÖnh viÖn , hiÖu thuèc , c«ng ty Dîc . 2. Thùc hiÖn chøc n¨ng , nhiÖm vô cña ngêi Dîc sü trung häc . 3. Lµm ®îc c¸c kü thuËt ®· häc trong ch¬ng tr×nh Dîc sÜ trung häc t¹i c¬ së thùc tËp díi sù gi¸m s¸t cña ®¬n vÞ n¬i thùc tËp . 4. Thùc hiÖn c¸c kÜ n¨ng giao tiÕp , truyÒn th«ng , t vÊn , gi¸o dôc søc khoÎ vµ sö dông thuèc an toµn , hîp lý . II. néi dung thùc tËp . 1. T¹i khoa Dîc bÖnh viÖn . ®îc ). - M« h×nh tæ chøc , chøc n¨ng nhiÖm vô cña khoa Dîc bÖnh viÖn . - Thùc tËp c¸c kh©u c«ng t¸c trong khoa Dîc . + Thèng kª , kÕ to¸n . + S¾p xÕp b¶o qu¶n . + CÊp ph¸t . - Tæ chøc qu¶n lý chuyªn m«n vÒ Dîc trong bÖnh viÖn . 2. T¹i c«ng ty Dîc . - T×m hiÓu tæ chøc c¸c ph©n xëng , phßng ban cña c¬ c¬ së s¶n xuÊt . - T×m hiÓu c¸ch s¾p xÕp , bè trÝ nhµ xëng vµ c¸c ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt . - KiÕn tËp c¸c c«ng ®o¹n trong pha chÕ s¶n xuÊt mét sè d¹ng thuèc ( NÕu cã thÓ Quan s¸t c¸ch s¾p xÕp trong kho vµ c¸c ph¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c b¶o qu¶n , bèc xÕp , vËn chuyÓn . - B¶o qu¶n thuèc , ho¸ chÊt vµ sö dông cô y tÕ . - T×m hiÓu vµ hÖ thèng hå s¬ , sæ s¸ch qu¶n lÝ t¹i c¸c phßng ban . 3. T¹i hiÖu thuèc . - M« h×nh tæ chøc , chøc n¨ng nhiÖm vô cña hiÖu thuèc . - ChÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ t¹i hiÖu thuèc . - Thùc tËp giíi thiÖu hìng dÉn sö dông thuèc . - S¾p xÕp b¶o qu¶n . - C¸ch lËp sæ , ghi chÐp c¸c lo¹i sæ biÓu mÉu . - Danh s¸ch thuèc , ho¸ chÊt , dîc liÖu ®îc phÐp kinh doanh t¹i hiÖu thuèc . - T×m hiÓu , ghi chÐp cô thÓ 200 l¹i thuèc. - Su tÇm 20 nh·n thuèc . Thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn dîc vÜnh phó - Thêi gian thùc tËp : 2 tuÇn - Tõ ngµy 3 – 9 – 2007 ®Õn ngµy 18- 9 – 2007. I- Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty, c«ng ty vµ hiÖu thuèc lµ 1 ®¬n vÞ kinh doanh , ho¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp. Trùc thuéc së y tÕ qu¶n lý. 1- Tæ chøc cña c«ng ty gåm cã - Ban gi¸m ®èc : + Gi¸m ®èc c«ng ty lµ DS§H phô tr¸ch chung. + Mét phã gi¸m ®èc DS§H phô tr¸ch s¶n xuÊt . + Mét phã gi¸m ®èc lµ DS§H phô tr¸ch kh©u kinh doanh . - C¸c phßng ban trùc thuéc : +Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng + Phßng kÕ ho¹ch cung tiªu + HÖ thèng kho ( thñ kho , chÝnh phô ) + Ban qu¶n ®èc ph©n xëng , khèi hiÖu thuèc ( c«ng nh©n, s¶n xuÊt, ph©n chia thµnh tõng tæ, mçi tæ cã nhiÖm vô riªng ). - Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty dîc lµ kinh doanh vµ ph©n phèi nh÷ng s¶n phÈm thuéc lÜnh vùc y tÕ nh thuèc t©n dîc, dîc liÖu ho¸ chÊt, dông cô y tÕ ®Ó phôc vô cho nhu cÇu phßng vµ ch÷a bÖnh cho toµn tuyÕn tØnh. - Thu mua dîc liÖu, nguyªn phô liÖu, ho¸ chÊt phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt cho c«ng ty, lµ tØnh miÒn nói cã u thÕ vÒ dîc liÖu, cho lªn c¸c mÆt hµng trong c«ng ty chñ yÕu lµ ®«ng y, c«ng ty ®· cã mét phßng kh¸m vÒ ®«ng y, ngoµi ra c«ng ty cßn s¶n xuÊt vµ cung øng mét sè mÆt hµng thuèc kh¸c phôc vô trªn ®Þa bµn toµn tØnh. - Tham gia vµo m¹ng líi mua b¸n, chao ®æi hµng ho¸ thuèc lÜnh vùc y tÕ víi c¸c c«ng ty vµ c¬ së trong níc, tu©n thñ theo nguyªn t¾c hai bªn cïng cã lîi vµ phï hîp víi quy chÕ, chÕ ®é ®· ban hµnh. - §ãng vai trß chñ ®¹o trªn thÞ trêng thuèc trong ®Þa bµn tØnh b»ng c¸ch. + Tæ chøc x©y dùng hÖ thèng, m¹ng líi b¸n bu«n vµ b¸n lÎ cho c¸c hiÖu thuèc, c¸c bÖnh viÖn vµ nhu cÇu sö dông thuèc cña nh©n d©n trong toµn tØnh ph©n phèi ®Õn c¸c ®¹i lý t nh©n, quÇy thuèc cña c¬ quan. + Cung cÊp ®Çy ®ñ thuèc men y cô cho c¸c trung t©m bÖnh viÖn theo c¸c hîp ®ång ®Ó phôc vô cho nhu cÇu ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn. +Phèi hîp víi tr¹m kiÓm nghiÖm së y tÕ trong viÖc chØ ®¹o, kiÓm tra, qu¶n lý thuèc trªn ®Þa bµn tØnh. + Qu¶n lý dîc ho¹ch to¸n kinh tÕ nh»m ®¶m b¶o ®êi sèng cho c«ng nh©n, b¶o toµn ph¸t triÓn vèn nép cho ng©n s¸ch cho nhµ níc theo luËt ®Þnh. + NhiÖm vô cña c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty. - Gi¸m ®èc : ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty, gi¸m s¸t qu¶n lý hµnh chÝnh bé m¸y chung, cã quyÒn quyÒn quyÕt ®Þnh mäi nguån vèn vµ lêi l·i cña c«ng ty. - Phã gi¸m ®èc : Phô tr¸ch kinh doanh – cã nhiÖm vô dù trï hµng ho¸ thuéc lÜnh vùc kinh doanh thuèc c¸c dông cô y tÕ vµ ph©n phèi thuèc ®Õn tõng ®¬n vÞ, c¸c hiÖu thuèc. - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt. Nh vËt t s¶n xuÊt – Kü thuËt – kiÓm nghiÖm . - Trëng phßng tæ chøc ®¶m nhiÖm vÒ c«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh m« h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty, biªn chÕ c«ng nh©n viªn chøc, c¸c hîp ®ång lao ®éng vµ c¸c cuéc häp cña c«ng ty. - Phßng kÕ to¸n: Bao gåm kÕ to¸n trëng, thñ quü vµ c¸c kÕ to¸n cã nhiÖm vô h¹ch to¸n toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty, nh : tiÒn l¬ng thëng, c¸c kho¶n chi phÝ, ®ãng gãp vµ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. + Phßng kÕ ho¹ch cung tiªu : Cã nhiÖm vô cïng víi ban gi¸m ®èc ®Ò ra kÕ hoach thu mua, s¶n xuÊt mua hµng trao ®æi thuèc men, y dông cô vµ ®¸p øng kÞp nguyªn phô liÖu. Cho s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶. Phßng kü thuËt. KiÓm nghiÖm ph¶i chÞu phô tr¸ch kiÓm tra gi¸m s¸t mäi kh©u nh÷ng mÆt hµng cña c«ng ty, s¶n xuÊt nhÊt lµ vÒ mÆt chÊt lîng, vÖ sinh, ®¶m b¶o an toµn khi hµng xuÊt ra khái xëng, ph¶i cã phiÕu kiÓm nghiÖm ®èi víi tõng l« thuèc s¶n xuÊt vµ nguyªn liÖu vµo s¶n xuÊt. + Qu¶n ®èc ph©n xëng cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc vµ theo dâi trùc tiÕp vÒ kü thuËt vµ tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh c«ng nh©n hîp lý. + C¸c trëng phßng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kinh doanh s¶n xuÊt, nhu cÇu sö dông thuèc cña c¸c trung t©m y tÕ, bÖnh viÖn , gi¸ c¶ thuèc trªn thÞ trêng vµ c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt. + C¸n bé c«ng nh©n trong c«ng ty lµ nh÷ng ngêi chÞu quyÒn ®iÒu hµnh cña c¸c cÊp cã liªn quan, c«ng nh©n lµ nh÷ng ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt , pha chÕ ,chÕ biÕn c¸c d¹ng thuèc. + Nh©n viªn b¸n hµng ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vµ hoµn thµnh kho¶n doanh thu trong th¸ng, quý , n¨m . + Thñ kho : Cã nhiÖm vô b¶o qu¶n, qu¶n lý cÊp ho¸ chÊt, y cô, dông cô trong kho theo quy chÕ vµ quy ®Þnh mçi khi cÊp ph¸t hµng ho¸ ph¶i cã sæ lu ghi râ sè lîng, mÆt hµng, ngµy s¶n xuÊt. + Thñ quü: Cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n tiÒn mÆt cña ®¬n vÞ chØ ®îc xuÊt ra khái quü khi cã trøng tõ ®Çy ®ñ hîp lÖ hµng ngµy, tuÇn , th¸ng ®èi chiÕu víi kÕ to¸n. 2. HiÖu thuèc cña c«ng ty lµ ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty ®îc cã nhiÖm vô tæ chøc, qu¶n lý, ®¶m b¶o ph©n phèi thu mua , vµ b¸n bu«n b¸n lÎ thuèc phôc vô nh©n d©n vµ ®¶m b¶o doanh sè kho¸n cña c«ng ty . - Tæ chøc biªn chÕ cña hiÖu thuèc gåm 25 c¸n bé : Trong ®ã : + DS§H 3 ®ång chÝ + Trung häc 5 ®ång chÝ + S¬ cÊp 14 ®ång chÝ + Chñ nhiÖm ( lµ n÷ ) DS§H . - Qu¶n lÝ chuyªn m«n Dîc chia lµm 3 tæ : + Tæ trung t©m . + Tæ b¶o long . + Tæ kiÓm nghiÖm 5. - C¸c tæ ®iÒu cã quÇy thuèc Nam – B¾c riªng tæ trung t©m gÇn bÖnh viÖn cã thªm quÇy b¸n y dông cô phôc vô cho bÖnh nh©n . 3 . HÖ thèng kho . - Kho kh« r¸o , tho¸ng , thuËn tiÖn cho c«ng t¸c xuÊt nhËp vËn chuyÓn vµ b¶o vÖ , cã tr×nh ®é chuyªn m«n ®Ó ®¶m b¶o tèt c«ng viÖc ®îc giao. - Trëng kho lµ DS§H . - Thñ kho cã tr×nh ®é Dîc t¸ trë nªn cã søc khoÎ cÇn thiÕt , kh«ng m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm . a, §èi víi kho thuèc : * §èi víi thñ kho : - Kh«ng ®Ó ngêi kh«ng cã nhiÖm vô vµo kho . - Kho xuÊt hµng ph¶i kiÓm tra ®Çy ®ñ thñ tôc ®èi chiÕu chÝnh x¸c míi xuÊt hµng ra khái kho . - Thêng xuyªn kiÓm tra hµng ho¸ , xÕp gän gµng , cao r¸o ®Ó quan s¸t , vÖ sinh kho s¹ch sÏ , chèng Èm mèc , ¶nh hëng tíi chÊt lîng hµng thuèc . - ChÊp hµnh nghiªm chØnh nh÷ng quy ®Þnh trong quy chÕ trøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh trong chuyªn m«n . - Kh«ng tù ý cho vay mîn , chÞu , göi hµng ho¸ t trang vµ kho ph¶i c¶nh gi¸c tù kiÓm tra , ra khái kho ph¶i kho¸ nÕu cã giÊu hiÖu kh¶ nghi th× ph¶i b¸o c¸o l·nh ®¹o , khi ra vÒ ph¶i kiÓm tra t¾t qu¹t , t¾t ®Ìn ®iÖn , gi¸n b¨ng ®¶m b¶o ë cña , ch×a kho¸ ®Ó ®óng n¬i quy ®Þnh . - Khi thñ kho ®i v¾ng , häp héi ®ång thay thÕ ®óng quy ®Þnh , gi¶i quyÕt trêng hîp thËt cÇn thiÕt . * §èi víi kh¸c hµng : - Kh¸ch hµng giao nhËn hµng ph¶i ®Çy ®ñ , thñ tôc ho¸ ®¬n phiÕu xuÊt nhËp hîp lÖ . - Phôc tïng mäi quy ®Þnh chung díi sù híng dÉn cña thñ kho kh«ng tù ý ®i l¹i trong kho . - Khi gÆp khã kh¨n víng m¾c víi thñ kho ph¶i b¸o c¸o l·nh ®¹o gi¶i quyÕt . - Hµng ho¸ giao nhËp t¹i kho kh«ng ®æi ®i , ®æi l¹i khi ra khái kho thiÕu hôt , thñ kho kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm . * XuÊt kho : - XuÊt thuèc cho c¸c ®èi tù¬ng theo ®óng lÞch cña phßng nghiÖp vô ®· duyÖt cã ch÷ lý l·nh ®¹o . - B¸n thuèc t¹i x· phêng ph¶i cã giÊy giíi thiÖu cña UBND x· phêng . - Ph¶i thùc hiÖn nghiªm ngÆt chÕ ®é 3 kiÓm tra , 3 ®èi chiÕu . * ChÕ ®é b¶o qu¶n thuèc trong kho vµ y cô y tÕ . - Ph¶i thùc hiÖn tèt chÕ ®é 5 chèng : + Chèng mèi x«ng , chuét c¾n . + Chèng Èm mèc . + Chèng nhÇm lÉn h hao . * Khi thuèc cã biÖt dîc míi ®a vÒ thñ kho ph¶i nhËn thùc ®Ó tr¸nh nhÇn lÉn thêng theo c¸c bíc sau : - Bíc 1 : Thuèc g× ( xem thµnh phÇn ). - Bíc 2 : Thuèc níc nµo s¶n xuÊt . - Bíc 3 : D¹ng thuèc . - Bíc 4 : T¸c dông c«ng dông ch÷a bÖnh , chèng chØ ®Þnh . - Bíc 5 : Thuèc cßn hiÖu lùc hay kh«ng . II. c¸ch b¶o qu¶n thuèc – ho¸ chÊt – dông cô y tÕ . 1, Nguyªn t¾c b¶o qu¶n . a, Nguyªn t¾c chung . - Ph¶i theo dâi nhiÖt ®é , Èm mèc trong kho thuèc vµ c¸c biÖn ph¸p chèng nãng Èm kÞp thêi . + Kho thuèc ph¶i cã nhiÖt kÕ , Èm kÕ ë nh÷ng n¬i cÇn thiÕt vµ ghi chÐp sè liÖu hµng ngµy ®Ó cã kÕ ho¹ch phãng chèng nãng Èm kÞp thêi . + Sö dông c¸c chÊt hót Èm cÇn thiÕt . +¸p dông ph¬ng ph¸p th«ng h¬i tho¸ng giã b»ng m¸y hót Èm , m¸y ®iÒu hßa . + Ph¶i tr¸nh t¸c ®éng cña ¸nh s¸ng ®Æc biÖt lµ c¸c thuèc , ho¸ chÊt , dîc liÖu bÞ ¸nh s¸ng ph¸ huû lµm h háng cÇn cã biÖn ph¸p ng¨n c¶n ¸nh s¸ng . + Kho chøa thuèc ph¶i dïng mµu ®en hoÆc ®ãng gi¸n cöa . + Tõng lo¹i thuèc ph¶i bäc trong chai lä mµu thÝch hîp hoÆc trong giÊy ®en . + Thuèc , ho¸ chÊt , dông cô ph¶i ®îc kiÓm so¸t , kiÓm nghiÖm khi nhËp xuÊt ®Þnh kú ph¶i kiÓm tra chÊt lîng vµ theo ®óng h¹n dïng . + Kho thuèc ph¶i s¹ch sÏ bè trÝ n¬i giao nhËn riªng , kh«ng ®Ó n¬i cã mät , s©u bä hµng kÐm phÈm chÊt , chuét nÕu cã ph¶i t×m c¸ch tiªu diÖt . + Cã n¬i riªng ®Ó sö lÝ hµng , mèi , mät , s©u bä hµng kÐm phÈm chÊt . + CÊm mang thøc ¨n vµo kho . + Cã chÕ ®é vÖ sinh khu vùc kho , n¬i lµm viÖc , cã bao b× ®ãng gãi . + Thuèc ,ho¸ chÊt, y cô ph¶i cã bao b× ®ãng gãi , bao b× ®ãng gãi ph¶i s¹ch sÏ thuËn tiÖn cho c«ng viÖc vËn chuyÓn . + Bao b× ®ãng gãi quy ®Þnh thuèc ®éc ph¶i ®óng quy ®Þnh thuèc ®éc . + Kh«ng dïng bao b× ®ãng gãi cña lo¹i thuèc nµy cho lo¹i thuèc kh¸c nhÊt lµ thuèc cã tÝnh t¬ng kÞ vµ ®éc . - Thuèc ho¸ chÊt ph¶i cã nh·n ®óng quy ®Þnh , quy chÕ , thuèc cÇn híng dÉn b¶o qu¶n ph¶i cã thªm nh·n hiÖu híng dÉn kÌm theo . - Thuèc kÐm , mÊt phÈm chÊt ph¶i ®Ó riªng cã b¶ng ghi hµng kÐm , mÊt phÈm chÊt chê sö lý vµ sö lý theo kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm ph©n lo¹i chÊt lîng khi sö lý ph¶i lËp héi ®ång sö lý ®óng quy ®Þnh trong khi chê sö lý cÇn b¶o qu¶n nh thuèc tèt . b, Nguyªn t¾c b¶o qu¶n cô thÓ : * B¶o qu¶n thuèc th«ng thêng ( thuèc , ho¸ chÊt thêng ). - Ph¶i b¶o qu¶n theo ®óng quy ®Þnh theo ®óng tÝnh chÊt riªng vµ yªu cÇu cña tõng lo¹i . êng . - Tr¸nh Èm mèc cho tõng viªn tr¸nh ch¶y níc cho tõng lo¹i viªn nang , viªn bäc ®- - Thêng xuyªn theo dâi hiÖn tîng biÕn chÊt , ®æi mµu huúnh quang vÈn ®ôc víi c¸c thuèc trªn . * B¶o qu¶n ®Æc biÖt ( ho¸ chÊt ®éc , thuèc ®éc ). - Ho¸ chÊt ®éc dïng trong c«ng t¸c vÖ sinh phßng dÞch ( diÖt ruåi , muçi ) vµ hãa nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o ë kho riªng xa kho thuèc kh¸c vµ nhµ ë . - NÕu lîng Ýt ®Ó ë tñ riªng , ng¨n riªng hoÆc khu vùc t¸ch biÖt riªng víi thuèc dïng cho ngêi . - Bao b× ®ãng gãi ph¶i thËt ®¶m b¶o , nót kÝn , si s¸p kü ®å bao gãi khi dïng kh«ng hÕt ph¶i huû . - Dù trï mua , giao nhËn ®ãng gãi ph¶i chÊp hµnh nh quy chÕ thuèc ®éc . - Ph¶i b¶o qu¶n trong kho riªng ®îc thiÕt kÕ thÝch hîp xa kho thuèc kh¸c vµ nhµ ë. - CÊm m¹ng löa , nguån g©y löa gÇn kho chøa ho¸ chÊt dÔ ch¸y ph¶i cã biÓn “ CÊm löa “ mµu ®á viÒn tr¾ng. - Ph¶i dïng hÖ thèng ®Þa ngÇm cÇu ch× c«ng t¾c ®Ó phÝa ngoµi kho . - CÊm ®Ó chung thuèc , ho¸ chÊt dÔ ch¸y næ víi c¸c chÊt dÔ ch¸y næ kh¸c . * Thuèc ho¸ chÊt dÔ ch¸y næ : - Ph¶i ®îc b¶o qu¶n ë kho riªng ®îc thiÕt kÕ thÝch hîp xa kho thuèc vµ nhµ ë . - C¸c b×nh khÝ ph¶i b¶o qu¶n ®óng quy ®Þnh riªng vµ chó ý c¸c ®iÓm sau : + Tr¸nh ch¹m g©y h háng b×nh . + Kh«ng ®îc tù ý söa ch÷a , th¸o l¾p thªm bít thay ®æi mµu s¾c b×nh vµ c¸c bé phËn kÌm theo . + C¸c b×nh kh«ng còng ®îc b¶o qu¶n ë n¬i kho næ . * C¸c chÊt ¨n mßn : - B¶o qu¶n riªng trong ®å bao gãi thÝch hîp vµ ph¶i theo ®óng quy c¸ch vÒ b¶o hé lao ®éng . - Nh·n ph¶i cã 1 líp parafin tr¸ng ngoµi ®¶m b¶o kh«ng chÊt ¨n mßn lµm háng . - Khi giao lÎ ®ãng gãi , vËn chuyÓn ph¶i dïng thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng vµ thùc hiÖn ®óng phßng hé lao ®éng . * Thuèc b¶o qu¶n ë nhiÖt ®ét thÊp : - NhiÖt ®é thÝch hîp nãi chung lµ 25oC - Vacxin huyÕt thanh d¹ng níc yªu cÇu 4 - 10oC - Kh¸ng sinh c¸c lo¹i 15 – 25oC . * Thuèc ho¸ chÊt dÔ hót Èm , dÔ ch¶y níc . - Ph¶i ®¶m b¶o trong ®å bao gãi cã chÊt hót Èm kÌm theo . - §Þnh kú kiÓm tra thay thÕ chÊt hót Èm kiÓm tra ®å bao gãi . - Ph¶i ®Ó n¬i kh« r¸o III. quan s¸t c¸ch s¾p xÕp trong kho vµ c¸c ph¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c b¶o qu¶n , bèc xÕp , vËn chuyÓn . 1. Nguyªn t¾c s¾p xÕp . a, Nguyªn t¾c chung . - Thuèc ho¸ chÊt y cô b«ng b¨ng ph¶i cã kho riªng vµ khu vùc riªng trong kho ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu vµ tÝnh chÊt cña tõng mÆt hµng cô thÓ . - Thuèc ®éc A – B , thuèc híng t©m thÇn , thuèc g©y nghiÖn , ho¸ chÊt cã yªu cÇu ®Æc biÖt . + Ho¸ chÊt ®éc . + Thuèc ho¸ chÊt ¨n mßn . + Thuèc ho¸ chÊt dÔ hót Èm + Thuèc ho¸ chÊt cÇn b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é thÊp . + Thuèc ho¸ chÊt b¶o qu¶n cÇn tr¸nh ¸nh s¸ng . + Thuèc ho¸ chÊt b¶o qu¶n ë ®iÒu kiÖn th«ng thêng . Nguyªn liÖu : Ho¸ chÊt : Thµnh phÈm : - Dîc liÖu cã nguån gèc ®éng vËt , thùc vËt , kho¸ng vËt . - B«ng b¨ng , y cô ( Cao su , thuû tinh , kÌm khÝ ) . b, Nguyªn t¾c s¾p xÕp cô thÓ . - Thuèc , ho¸ chÊt , dîc liÖu , b«ng b¨ng , y cô s¾p xÕp trong kho theo yªu cÇu sau : DÔ thÊy , dÔ lÊy , dÔ t×m . - Ph¶i ®¶m b¶o chèng Èm , chèng mèi mät kh«ng ¶nh hëng tíi viÖc th«ng h¬i , tho¸ng giã . Ph¶i s¾p xÕp hµng tiÖn kÖ , bËc gi¸ tñ thuèc ph¶i c¸ch xa têng vµ trÇn . - ThuËn tiÖn cho kiÓm tra , vËn chuyÓn , cÊp ph¸t , ®¶m b¶o ch¾c ch¾n an toµn lao ®éng . - Mçi lo¹i thuèc s¾p xÕp theo tõng d¹ng ( tiªm , viªn , bét , mì ,níc ,...) mçi lo¹i s¾p thÕp theo thø tù A,B,C hoÆc theo m· . - Dîc liÖu s¾p xÕp theo nguån gèc , ®éng vËt , thùc vËt , kho¸ng vËt . - Ph¶i ®¶m b¶o cÊp ph¸t hîp lý , tõng lo¹i ph¶i s¾p xÕp theo h¹n dïng , thêi gian s¶n suÊt , l« s¶n xuÊt . c, C¸c ph¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c b¶o qu¶n . - C¸c dông cô khi nhËn vÒ ®îc kiÓm tra vµ ®Ó nguyªn ®å bao gãi ®Ó vµo kho ë khu vùc m¸t tr¸nh ¸nh s¸ng thÝch hîp . - §èi víi dông cô b»ng kim lo¹i ph¶i gi÷ nguyªn vazelin ®Ó ng¨n c¸ch oxy kh«ng khÝ hoÆc ®Ó b¶o qu¶n trong tói linong tr¸nh han rØ . - Dông cô b»ng cao su ®Ó b¶o n¬i tr¸nh ¸nh s¸ng , kh«ng trång nªn nhau hoÆc ®Ó nÆng nªn lµm ch¶y dÝnh vµ biÕn d¹ng . - Dông cô thuû tinh ®ùng trong hßm kÝn cã vËt ng¨n c¸ch giòa hai dông cô ®èi víi dông cô thuû tinh dïng ®o lêng chÝnh x¸c hoÆc mÆt kÝnh vËt kÝnh ®îc b¶o qu¶n trong b×nh hót Èm tr¸nh ¸nh s¸ng vµ ®Ó n¬i kh« r¸o , kh«ng ®ù¬c xÕp trång nªn nhau vµ tr¸nh vËt nÆng ®Ì nªn trªn , khi lÊy hoÆc khi chuyÓn ph¶i nhÑ nhµng tr¸nh nøt vì . - C¸c thuèc hÕt h¹n , ph¶i th«ng b¸o ®Ó cã híng gi¶i quyÕt . - Ph¶i thùc hiÖn tèt chÕ ®é 5 chèng : + Chèng mèi x«ng , chuét c¾n . + Chèng Èm mèc . + Chèng nhÇm lÉn h hao . + Chèng ch¸y næ + Chèng ®Ó qu¸ h¹n dïng . Iv. M« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Cæ phÇn Dîc VÜnh Phó CT héi ®ång qu¶n trÞ Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc C¸c phã gi¸m ®èc C¸c phßng ban Ph©n xëng s¶n xuÊt Ph©n xëng thuèc viªn Tæ pha chÕ Tæ thµnh phÇn chÕ Phßng kinh tÕ Ph©n xëng thuèc níc Tæ pha chÕ Phßng KHTV HiÖu thuèc VÜnh Phó Phßng KHKD Phßng KHTC HiÖu thuèc ViÖt Tr× Phßng kho HiÖu thuèc ThÞ x· Phó Thä 4 hiÖu thuèc 1 phong kh¸m Phßng kh¸m §«ng y Tæ thµnh phÇn V . HÖ thèng hå s¬ , sæ s¸ch qu¶n lý t¹i c¸c phßng ban . - C«ng ty Dîc cã sæ xuÊt nhËp thuèc ®éc A – B ghi chÐp ®Çy ®ñ ,râ rµng , ph¶i ®îc ®¸nh sè trang , ®ãng dÊu gi¸p lai vµ ch÷ ký cña gi¸m ®èc , chÕ ®é nh·n thùc hiÖn ®óng quy chÕ , ®îc tr×nh bµy ®Çy ®ñ ®Ñp vµ ®óng quy ®Þnh 1, MÉu sè 1 : C«ng ty CPD VÜnh Phó HiÖu thuèc ViÖt Tr× Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -------***------- Dù trï mua thuèc g©y nghiÖn Th¸ng 8 n¨m 2007 KÝnh göi :............................................................................................................... STT Tªn thuèc , nhËn ®Þnh hµm lîng §¬n vÞ 1 Mophin hychat « PhÇn b¸o c¸o n¨m tríc NhËp Tæng sè Tæng trong xuÊt sè n¨m n¨m SL tån n¨m tríc 111 200 311 Tån kho Dù trï 42 400 268 DuyÖt dù trï Ghi chó Mét kho¶n :........................................................................................................................ Ngµy .....th¸ng .....n¨m ........ Ngµy ......th¸ng.......n¨m ........ ngêi lËp dù trï thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn) Ngµy ......th¸ng ........n¨m ........ (Ký tªn) ngêi duyÖt dù trï (Ký tªn) 2, MÉu sè 2 : - §¬n vÞ : Chi nh¸nh C«ng ty TNHH S«ng NhuÖ - §Þa chØ :Sè 5 L¸ng H¹ . PhiÕu giao hµng Sè 531/8 – 5 Ngµy ......th¸ng .......n¨m ......... Kh¸ch hµng : Ph¹m Ngäc ¸nh C«ng ty CPD VÜnh Phó . STT 1 Tªn hµng Vitaplex 500ml §¬n vÞ Chai Sè lîng 36000 §¬n gi¸ 23100 % CK 300% Tæng céng : ChiÕt khÊu 249480 Thµnh tiÒn 813600 249480 813600 Céng thµnh tiÒn b»ng ch÷ :.......................................................... Thñ trëng ®¬n vÞ ngêi nhËn hµng ngêi giao hµng 3, MÉu sè 3 : C«ng ty CPD VÜnh Phó thñ kho Trang sè 1 §¬n vÞ tÝnh ThÎ kho Tªn vËt liÖu ( S¶n phÈm hµng ho¸ ) Quy c¸ch chÊt lîng :............................................................ Chøng tõ Ngµy th¸ng Sè phiÕu DiÔn gi¶i Sè lîng NhËp XuÊt Tån Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n 4, MÉu 4 : C«ng ty CPD VÜnh Phó HiÖu thuèc VÜnh phó Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -------***------- Sè :..........KHVN B¸o c¸o sö dông thuèc híng t©m thÇn ( B¸o c¸o quý vµ c¶ n¨m ) KÝnh göi : C«ng ty cæ phÇn Dîc VÜnh Phó STT Tªn thuèc, nhËn ®Þnh hµm lîng §V Sè lîng tån kho quý tríc chuyÓn sang Thñ kho Sè lîng nhËp trong quý , n¨m Tæng sè phßng kÕ KHVN 5, MÉu sè 5 : Sè lîng xuÊt trong quý trong n¨m Sè lîng h h¹i Tªn kho cuèi k× Ghi chó Ngµy ........th¸ng....... n¨m......... thñ trëng ®¬n vÞ §îc phÐp sö dông theo CV sè 908 CT – A Ngµy 4/4/2003 cña chi côc thuÕ TP Hµ Néi Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng C«ng ty : Dîc phÈm TW 1 Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng Ngµy ......th¸ng ......n¨m .......... Xeri: AA/2004 T §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty Dîc phÈm TW 1 MSI : S tk : 710 A- OO 602 Sè giao dÞch 1 NHCT :VN Kho xuÊt :...............................§Þa chØ ................................................................................... Hä tªn ngêi mua hµng:......................................................................................................... §¬n vÞ : C TY CPD VÜnh Phó:.........................................M· sè T: 2700278886..................... §Þa chØ :......................................®iÖn tho¹i ..........................FA X........................................ Sè TK:.........................................h×nh thøc ............................M· KH................................... Giao hµng:.............................................................................................................................. STT Tªn hµng ho¸ A B 1 B¨ng cuén 254 x 0.055M 2 Koldyum Hung 3 Momaxitrol 3,5g §¬n vÞ C Cuén Viªn Hép Sè lîng 1 4500 1000 30 §¬n gi¸ 2 248 680 36.600 Thµnh tiÒn 3=1+2 1291500 680 000 109.800 M· ho¸ D B 010 K 092 M 038 Céng tiÒn hµng : 582455 ThuÕ xuÊt GTGT TiÒn thuÕ GTGT Tæng céng tiÒn thanh to¸n :.................................................................................................... Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :............................................................................................................ Ngêi mua hµng Ngêi viÕt ho¸ ®¬n Thñ kho KÕ to¸n trëng Thñ trëng (Ký ®ãng dÊu) 6.M Éu 6: Sæ ghi chÐp xuÊt , nhËp thuèc ®éc ë c«ng ty cæ phÇn dîc VÜnh Phó. Tªn thuèc:.........................................®¬n vÞ:......................... Ngµy th¸ng Hä tªn ®Þa chØ thÇy thuèc sè chøng tõ Hä tªn ®Þa chØ ngêi bÖnh NhËp XuÊt tån Ghi chó Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. (Sö dông cho kh¸ch hµng mua bu«n, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ mua thuèc t¹i cöa hµng). Ho¸ ®¬n ( GTGT). M·u sè 01 GTGT- 3LL Liªn 2: (Giao cho kh¸ch hµng ) DS/ 99-B Ngµy....... th¸ng.......n¨m........ N0...................................... §¬n vÞ b¸n hµng:........................ Sè tµi kho¶n :...................... §Þa chØ :...................................... M· sè:................................ TT Tªn hµng ho¸ dÞch vô Céng tiÒn hµng : ThuÕ xuÊt GTGT % Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ Ngêi mua hµng §¬n vÞ Sè lîng TiÒn thuÕ GTGT Tæng tiÒn thanh to¸n KÕ to¸n trëng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Thñ trëng ®¬n vÞ ( Ký tªn ®ãng dÊu) PhÇn KÕt LuËn Sau thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn Dîc VÜnh Phó ®îc sù gióp ®ì cña nhµ trêng , cña thÇy c« gi¸o , c¸c ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ mËu dÞch viªn t¹i hiÖu thuèc ,em ®· thu nhËp ®îc nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ trong viÖc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ cña nh©n d©n , kÕt hîp víi lý thuyÕt ®· ®îc häc qua thùc tÕ em ®· biÕt ®îc rÊt nhiÒu nh : quy tr×nh s¶n xuÊt thuèc , c¸c dông cô phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thuèc , khi s¶n xuÊt thuèc ph¶i ®ßi hái kü n¨ng chuyªn m«n , biÕt ®îc rÊt nhiÒu lo¹i thuèc , biÕt ®îc c¸ch b¶o qu¶n thuèc , c¸ch ghi chÐp l¹i mét sè lo¹i sæ s¸ch ... Qua lÇn thùc tËp thùc tÕ t¹i c«ng ty phÇn Dîc VÜnh Phó em ®· ®îc cä s¸t víi thùc tÕ ®Ó phÇn nµo biÕt ®îc mét sè ph¬ng thøc phôc vô cho ngµnh Dîc mµ em ®ang häc, ®Ó sau nµy ra trêng, em cã thÓ ®em nh÷ng kiÕn thøc tõ lý thuyÕt thÇy c« gi¸o ®· truyÒn l¹i vµ nh÷ng kiÕn thøc tõ thùc tÕ,em mong r»ng cã thÓ ®em nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®îc ®Ó phôc vô vµ t vÊn ch¨m sãc søc khoÎ cho gia ®×nh vµ céng ®ång x· héi.Trong thêi gian em vÒ thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· ®îc c¸c anh c¸c chÞ trong ban l·nh ®¹o c«ng ty, c¸c anh c¸c chÞ trùc tiÕp híng dÉn ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ c¸c anh chÞ trong c«ng ty, c¸c thÇy c« gi¸o ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp nµy. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ NhuÇn
- Xem thêm -