Tài liệu Báo cáo thực tập-luận văn-thuyết minh kiến trúc công trình trụ sở làm việc công ty xây dựng 319

  • Số trang: 291 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..... KHOA .... Luận văn Thuyết minh kiến trúc công trình trụ sở làm việc công ty xây dựng 319 : THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG LÔØI CAÛM ÔN Trong suoát quaù trình hoïc taäp vaø khi thöïc hieän ñeà taøi toát nghieäp naøy taïi Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.HCM, em ñaõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ raát nhieàu töø Khoa Xaây Döïng thuoäc tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.HCM, loøng nhieät tình cuøng söï taän taâm yeâu ngheà cuûa caùc Thaày (Coâ) ñaõ laø nguoàn ñoäng vieân, hoã trôï em raát nhieàu ñeå coù ñöôïc keát quaû nhö ngaøy hoâm nay. Em xin chaân thaønh caûm ôn quyù Thaày (Coâ) khoa Xaây Döïng– Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.HCM ñaõ taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát ñeå em coù ñöôïc nhöõng kieán thöùc vöõng chaéc laø neàn taûng cho vieäc hoaøn thaønh ñeà taøi toát nghieäp cuõng nhö ñeå aùp duïng cho coâng vieäc sau naøy. Ñaëc bieät, em xin chaân thaønh gôûi lôøi caûm ôn saâu saéc ñeán thaày Nguyeãn Vaên Giang, ngöôøi Thaày ñaõ taän tình höôùng daãn vaø giuùp ñôõ raát nhieàu cho em trong quaù trình hoaøn thaønh ñeà taøi toát nghieäp naøy. Em cuõng xin göûi lôøi caûm ôn saâu saéc ñeán gia ñình vaø baïn beø. Söï trôï giuùp, loøng thöông meán, söï chia seû vaø caûm thoâng cuûa gia ñình vaø baïn beø ñaõ taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi cho em trong thôøi gian vöøa qua. Moät laàn nöõa, em xin chaân thaønh gôûi lôøi caûm ôn saâu saéc ñeán Quyù Thaày (Coâ) Khoa Xaây Döïng- Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.HCM, Thaày Nguyeãn Vaên giang, gia ñình vaø baïn beø ñaõ giuùp ñôõ em trong quaù trình hoaøn thaønh ñeà taøi toát nghieäp naøy. Do coøn haïn cheá veà kieán thöùc,thôøi gian vaø kinh nghieäm thöïc tieãn neân Ñoà aùn cuûa em khoâng traùnh ñöôïc nhöõng sai soùt vaø khuyeát ñieåm,em raát mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán , chæ baûo cuûa caùc thaày coâ ñeå em coù theå hoaøn thieän hôn trong coâng taùc saép tôùi. Em xin chaân thaønh caûm ôn! Sinh Vieân Huyønh Thanh Sôn SVTH:HUYØNH THANH SÔN - 1- THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG MUÏC LUÏC Trang LỜI CẢM ƠN ................................................................................ ………… 1 PHAÀN I: KIEÁN TRUÙC I. GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH ................................................................7 II.CAÙC GIAÛI PHAÙP KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH...................................7 1.Boá trí maët baèng ...............................................................................7 2.Kieán truùc coâng trình ........................................................................7 III.GIAÛI PHAÙP KEÁT CAÁU .......................................................................7 1.Phaàn thaân ........................................................................................7 2.Caàu thang ........................................................................................7 3.Heä thoáng chieáu saùng .......................................................................7 4.Heä thoáng ñieän .................................................................................8 5.Heä thoáng ñieän laïnh vaø thoâng gioù ....................................................8 6.Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc.................................................................8 7.Heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy,choáng seùt ....................................8 IV.YEÂU CAÀU VEÀ KINH TEÁ ....................................................................9 PHAÀN II: KEÁT CAÁU CHÖÔNG 1 :TÍNH TOAÙN BAÛN SAØN BEÂ TOÂNG CỐT THEÙP(TAÀNG 3) I.SOÁ LIEÄU TÍNH TOAÙN ........................................................................10 1.Sô ñoà daàm saøn...............................................................................10 2.Choïn sô boä kích thöôùc tieát dieän ...................................................10 3. Vaät lieäu ........................................................................................10 II.TAÛI TROÏNG TÍNH TOAÙN .................................................................11 1.Tænh tải ..........................................................................................11 2. Hoạt tải .........................................................................................11 3. Toång taûi........................................................................................11 III.XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC TRONG CAÙC OÂ BAÛN ..................................12 SVTH:HUYØNH THANH SÔN - 2- THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG IV. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP.................................................................15 CHÖÔNG 2: TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CAÀU THANG I. CAÁU TAÏO(CAÀU THANG TAÀNG ÑIEÅN HÌNH) ...............................20 II. TÍNH BAÛN THANG V1, V2..............................................................21 1. Sô ñoà tính.....................................................................................21 2. Taûi troïng ......................................................................................22 3. Noäi löïc………. ..................................................................................24 4. Xaùùc ñònh coát theùp.........................................................................24 5. Caáu taïo.........................................................................................25 III. TÍNH DAÀM CHIEÁU NGHÆ (DCN) ...................................................26 1. Sô ñoà tính .....................................................................................26 2. Taûi troïng………………………………………………………………………………………………………….26 3. Noäi löïc .........................................................................................26 4. Tính toaùn coát theùp .......................................................................26 IV. CAÁU TAÏO(CAÀU THANG TAÀNG TREÄT –LAÀU 1) .........................29 V.TÍNH BAÛN THANG V1, V2 ..............................................................30 1. Sô ñoà tính .....................................................................................30 2. Taûi troïng ......................................................................................31 3. Noäi löïc……….. .................................................................................33 4. Xaùc ñònh coát theùp .........................................................................33 5. Caáu taïo.........................................................................................34 VI. TÍNH DAÀM CHIEÁU NGHÆ (DCN)...................................................34 1.Sô ñoà tính ......................................................................................34 2. Taûi troïng ......................................................................................35 3.Noäi löïc ..........................................................................................35 4.Tính toaùn coát theùp .........................................................................35 CHÖÔNG 3: TÍNH TOAÙN BEÅ NÖÔÙC MAÙI I.KÍCH THÖÔÙC......................................................................................38 II.TÍNH TOAÙN BAÛN .............................................................................38 1. Tính toaùn baûn naép ........................................................................38 2. Tính toaùn baûn ñaùy ........................................................................41 3.Kieåm tra nöùt ..................................................................................43 SVTH:HUYØNH THANH SÔN - 3- THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG 4. Tính toaùn baûn thaønh .....................................................................46 III.TÍNH TOAÙN DAÀM ÑAÙY: .................................................................49 1. Daàm ñaùy : D1 ( 250x600) ;D2 ( 250x550) ...................................49 2. Tính theùp doïc ...............................................................................52 3.Theùp ñai ........................................................................................53 CHÖÔNG 4 : THIEÁT KEÁ DAÀM DOÏC TRUÏC B (LAÀU 1-8) I .THIEÁT KEÁ DAÀM DOÏC TRUÏC B ......................................................55 II.XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN DAÀM TRUÏC B............56 1. Nguyeân taéc truyeàn taûi .................................................................56 2.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp 4-5( 5-6,6-7,7-8) ..............................57 3.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp 3- 4 ..................................................58 4. Taûi troïng taùc duïng leân nhòp 1-3 ..................................................60 5. Nguyeân taéc tính daàm...................................................................62 III. SÔ ÑOÀ CHAÁT TAÛI LEÂN DAÀM TRUÏC B .........................................63 IV. XAÙC ÑÒNH CAÙC GIAÙ TRÒ NOÄI LÖÏC – TOÅ HÔÏP NOÄI LÖÏC .........65 V .TÍNH THEÙP DAÀM .............................................................................67 1.Tính theùp doïc ................................................................................67 2.Tính theùp ñai .................................................................................68 3. Tính coát treo .................................................................................69 CHÖÔNG 5: TÍNH TOAÙN KHUNG TRUÏC 6 I.XAÙC ÑÒNH SÔ ÑOÀ KHUNG ...............................................................70 II. SÔ BOÄ CHOÏN TIEÁT DIEÄN KHUNG ................................................70 1. Tieát dieän daàm ..............................................................................70 2. Tieát dieän coät.................................................................................71 III.TAÛI TROÏNG TAÙC ÑOÄNG LEÂN COÂNG TRÌNH...............................74 1.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp AB ....................................................74 2.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp BC ....................................................75 3.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp CE ....................................................76 SVTH:HUYØNH THANH SÔN - 4- THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG 4.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp consol ngoaøi truïc AF .......................76 5.Taûi troïng taùc duïng leân coät A6 .......................................................77 6.Taûi troïng taùc duïng leân coät E6 .......................................................78 7.Taûi troïng taùc duïng leân coät B6(C6 tính nhö B6) ............................79 IV.TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN DAÀM ÔÛ SAØN MAÙI ........................80 1.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp AB: .................................................80 2.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp BC ....................................................81 3.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp CE ....................................................82 4.Taûi troïng taùc duïng leân nhòp consol ngoaøi truïc AF .......................83 5.Taûi troïng taùc duïng leân coät A6 .......................................................84 6.Taûi troïng taùc duïng leân coät E6 ......................................................85 7.Taûi troïng taùc duïng leân coät B6(C6 tính nhö B6) ............................85 V. TAÛI TROÏNG GIOÙ .............................................................................86 VI. LYÙ THUYEÁT TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP DAÀM VAØ COÄT..............102 1. Lí thuyết tính toaùn coát theùp daàm ................................................102 2. Lyù thuyeát tính coát theùp coät.........................................................107 PHAÀN 3 : THIEÁT KEÁ NEÀN MOÙNG CHÖÔNG 6: ÑAËC ÑIEÅM ÑÒA CHAÁT VAØ LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN MOÙNG I.THOÁNG KEÂ SOÁ LIEÄU ÑÒA CHAÁT....................................................113 1.Caáu taïo ñòa chaát ..........................................................................113 2.Caáu taïo caùc lôùp ñaát .....................................................................113 3.Ñòa chaát thuûy vaên .......................................................................120 4.Keát luaän .....................................................................................120 5.Choïn phöông aùn moùng thích hôïp ................................................120 II. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG XUOÁNG MOÙNG ..............120 CHÖÔNG 7: PHÖÔNG AÙN MOÙNG COÏC EÙP I. TÍNH TOAÙN MOÙNG COÄT THUOÄC TAÛI TROÏNG LÔÙN - MOÙNG M1….122 II. TÍNH TOAÙN MOÙNG BAÊNG TREÂN ÑAØI COÏC DÖÔÙI 2 COÄT C6 VAØ D6(MOÙNG M2) ....................................................................................134 SVTH:HUYØNH THANH SÔN - 5- THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG CHÖÔNG 8: PHÖÔNG AÙN MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI I.TÍNH TOAÙN MOÙNG COÄT THUOÄC TAÛI TROÏNG LÔÙN - MOÙNG M1…142 II.TÍNH TOAÙN MOÙNG TREÂN ÑAØI COÏC DÖÔÙI 2 COÄT C6 VAØ D6 (MOÙNG M2) ..............................................................................................................155 CHÖÔNG 9: SO SAÙNH HAI PHÖÔNG AÙN MOÙNG…………………………… 164 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ..................................................................165 SVTH:HUYØNH THANH SÔN - 6- THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG PHAÀN I KIEÁN TRUÙC GIÔÙI THIEÄU VEÀ KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH I. GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH: Coâng trình truï sôû laøm vieäc coâng ty xaây döïng 319,ñöôïc xaây treân khu ñaát quaän 7,TPHCM,coâng trình laømoät trong nhieàu coâng trình cao taàng ôû TPHCM,trong döï aùn xaây döïng do chuû ñaàu tö laø coâng ty xaây döïng 319.Ngoaøi ra xaây döïng coâng trình coøn goùp phaàn thay ñoåi boä maët caûnh quan ñoâ thò cuûa thaønh phoá. II. CAÙC GIAÛI PHAÙP KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH 1. Boá trí maët baèng: Maët baèng coâng trình ñöôïc boá trí theo hình chöõ nhaät,ñieàu ñoù raát thích hôïp vôùi keát caáu nhaø cao taàng,deã daøng xöû lyù keát caáu.Heä thoáng giao thoâng cuûa coâng trình ñöôïc taäp trung ôû trung taâm cuûa coâng trình,hai thang boä ôû hai ñaàu cuûa coâng trình phucï vuï cho vieäc ñi laïi thuaän tieän giöõa caùc taàng. Coâng trình laø coâng ty xaây döïng 319 neân caùc taàng duøng ñeå phuï vuï nhu caàu hoaït ñoäng cuûa coâng ty. -Dieän tích saøn:790.4 m2 -Soá taàng :9 taàng -Taàng 1:cao 4m,phoøng tieáp khaùch,phoøng laøm vieäc,2 caàu thang boä,2 thang maùy,2 khu veä sinh vaø phoøng duïng cuï. -Taàng 2 ñeán 9:cao 3.4m goàm phoøng quaûn lí,phoøng laøm vieäc,2 caàu thang boä,2 thang maùy,2 khu veä sinh… -Taàng maùi 2. Kieán truùc coâng trình: Ñöôïc nghieân cöùu döïa treän cô sôû phuø hôïp cuûa thaønh phoá,khoâng caàu kì nhöng taïo caûnh quan,taïo veõ töï nhieân trong quaàn theå kieán truùc cuûa thaønh phoá.Vaät lieäu trang trí taïo veû haøi hoaø,maët tröôùc coâng trình ñöôïc traùt ma tít laên sôn maøu kem,cöûa kính taïo maøu khuoân nhoâm taïo neân veû ñeïp cho coâng trình. III.GIAÛI PHAÙP KEÁT CAÁU: 1.phaàn thaân Ñeå coâng trình oån ñònh phuø hôïp vôùi chöùc naêng söû duïng cuûa coâng trình thì giaûi phaùp keát caáu laø khung beâ toâng coát theùp chòu löïc,töôøng xaây,saøn,maùi beâ toâng coát theùp ñoå taïi choã laø hôïp lí. 2.Caàu thang: laø caàu thang 2 veá daïng baûn,tay vòn baèng theùp. 3.Heä thoáng chieáu saùng: SVTH:HUYØNH THANH SÔN - 7- THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG a.Chieáu saùng töï nhieân: yeâu caàu chung khi söû duïng aùnh saùng töï nhieân chieáu saùng caùc phoøng laø ñaït,phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi. Ñoä roïi töï nhieân theo yeâu caàu:laø ñoä roïi taïi thôøi ñieåm taét ñeøn buoåi saùng vaø baäc ñeøn buoåi chieàu,vaäy coâng trình phaûi tuaân theo caùc yeáu toá ñeå ñaûm baûo ñoä saùng: b.Chieáu saùng nhaân taïo: laø söû duïng caùc heä thoáng ñeøn chieáu saùng,chieáu saùng nhaân taïo phaûi: -Ñuû aùnh saùng,phaûi phuø hôïp vôùi chöùc naêng noäi thaát. -Phaûi taïo aán töôïng veà thaåm mó cuûa ngheä thuaät kieán truùc. -Keát luaän:coâng trình naèm trong vuøng khí haäu noùng aåm,caùc giaûi phaùp hình khoái,qui hoaïch vaø keát caáu phaûi ñöïôc choïn sao cho chuùng ñaûm baûo: +Nhieät ñoä khoâng khí trong phoøng +Ñoä aåm trong phoøng. +Vaän toác chuyeån ñoäng cuûa khí +Caùc ñieàu kieän chieáu saùng. 4. Heä thoáng ñieän: Ngoaøi heä thoáng ñieän ta coøn coù 2 maùy phaùt ñieän chaïy baèng Diesel,maùy phaùt ñieän naøy ñaët taïi taàng treät. 5. Heä thoáng ñieän laïnh vaø thoâng gioù: Söû duïng heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí taïi caùc phoøng. 6. Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc: - Nöôùc töø heä thoáng caáp nöôùc chính cuûa thaønh phoá. - Heä thoáng thoaùt nöôùc vaø xöû lí nöôùc thaûi coâng trình. 7. Heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy,choáng seùt: a.Heä thoáng baùo chaùy: - Thieát bò baùo chaùy ñöôïc gaén ôû moãi taàng,ôû nôi coâng coäng moãi taàng,maïng löôùi baùo chaùy coù gaén ñoàng hoà vaø ñeøn baùo chaùy ,khi phaùt hieän chaùy phoøng quaûn lí nhaän tính hieäu thì kieåm soaùt vaø khoáng cheá hoaû hoaïn cho coâng trình. b.Heä thoáng cöùu hoaû: - Nöôùc ñöôïc laáy töø beå,söû duïng maùy bôm xaêng löu ñoäng,caùc ñaàu phun nöôùc ñöïôc laép ñaët ôû caùc taàng. - Thang boä ñöôïc boá trí ñaày ñuû heä thoáng chieáu saùng ñaûm baûo beà roäng khi thoaùt hieåm. c.Heä thoáng choáng seùt: - Heä thoáng choáng seùt coâng trình thu seùt baèng heä thoáng kim thu seùt ñaët tröïc tieáp treân maùi cuûa coâng trình. SVTH:HUYØNH THANH SÔN - 8- THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG IV. YEÂU CAÀU VEÀ KINH TEÁ: - Coâng trình chöùa vaät lieäu coùtroïng löôïng raát lôùn neân keát caáu phaûi coù giaù thaønh hôïp lí.Giaù thaønh cuûa coâng trình ñöôïc caáu thaønh tieàn vaät lieäu,tieàn thueâ hoaëc khaáu hao maùy moùc do thi coâng,tieàn traû nhaân coâng. - Ñoái vôùi coâng trình naøy,tieàn vaät lieäu chieám hôn caû, do ñoù phaûi choïn phöông aùn coù chi phí vaät lieäu thaáp.Tuy vaäy keát caáu phaûi ñöïôc thieát keá sao cho tieán ñoä thi coâng ñöïôc ñaûm baûo.Vì vieäc ñöa coâng trình vaøo söû duïng sôùm coù yù nghóa to lôùn veà kinh teá-xaõ hoäi ñoái vôùi thaønh phoá. SVTH:HUYØNH THANH SÔN - 9- THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG NOÄI LÖÏC TÍNH DAÀM DOÏC TÖØ SAP 2000 Frame Text 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Station m 0 0.7875 1.575 2.3625 3.15 3.9375 4.725 4.8 4.8 5.5125 6.3 0 0.7875 1.575 2.3625 3.15 3.9375 4.725 4.8 4.8 5.5125 6.3 0 0.6625 1.325 1.9875 2.65 3.3125 3.975 4.6375 5.3 0 0.6625 1.325 1.9875 2.65 3.3125 3.975 OutputCase Text BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO SVTH:HUYØNH THANH SÔN CaseType Text Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination 1 StepType Text Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min V2 KN -60.568 -43.676 -26.785 -9.893 6.999 23.891 40.783 42.392 128.394 149.277 172.359 -65.277 -48.386 -31.494 -14.602 2.29 19.182 36.074 37.683 116.122 134.384 154.567 -114.915 -91.522 -68.129 -44.736 -19.37 10.117 39.605 69.093 98.581 -141.162 -111.675 -82.187 -52.699 -23.211 1.646 25.039 M3 KN-m 5.329E-15 44.7548 76.2072 94.3573 99.205 90.7503 68.9933 66.2275 66.2275 -31.1316 -156.0502 2.665E-15 41.0464 68.7904 83.2321 84.3715 72.2085 46.7431 43.6241 43.6241 -45.7892 -169.8542 -156.0502 -77.036 -14.814 28.3515 51.9813 56.0754 40.6337 6.1615 -41.1836 -169.8542 -87.7924 -34.7835 2.6032 24.492 30.8831 21.7765 THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4.6375 5.3 0 0.45 0.9 1.35 1.8 2.25 2.7 3.15 3.6 0 0.45 0.9 1.35 1.8 2.25 2.7 3.15 3.6 0 0.45 0.9 1.35 1.8 2.25 2.7 3.15 3.6 0 0.45 0.9 1.35 1.8 2.25 2.7 3.15 3.6 0 0.45 0.9 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO SVTH:HUYØNH THANH SÔN GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination 2 Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max 48.432 71.825 -57.35 -43.985 -30.62 -16.528 -0.508 15.512 31.532 47.552 63.572 -71.03 -55.01 -38.99 -22.97 -6.95 8.247 21.612 34.977 48.342 -52.433 -39.068 -25.703 -12.338 2.313 18.333 34.353 50.373 66.393 -66.128 -50.108 -34.088 -18.068 -2.048 12.781 26.146 39.511 52.876 -49.943 -36.578 -23.213 -2.828 -55.5808 -41.1836 -15.7236 2.5946 14.5435 19.2834 16.8143 7.1362 -8.457 -30.561 -55.5808 -27.2219 -8.6339 2.4561 7.5319 6.5934 -0.3593 -14.3528 -39.3558 -30.561 -6.6917 10.5719 21.1981 24.6153 20.8235 9.8227 -7.6726 -31.9824 -39.3558 -13.2027 2.3484 11.4247 14.4867 11.5345 2.568 -12.9374 -39.2098 -31.9824 -9.0184 7.1243 THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.35 1.8 2.25 2.7 3.15 3.6 0 0.45 0.9 1.35 1.8 2.25 2.7 3.15 3.6 0 0.45 0.9 1.35 1.8 2.25 2.7 3.15 3.6 0 0.45 0.9 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min -9.848 4.795 20.815 36.835 52.855 68.875 -63.06 -47.04 -31.02 -15 1.02 16.252 29.617 42.982 56.347 -65.372 -52.007 -38.642 -25.277 -11.912 3.743 19.763 35.783 51.803 -77.789 -61.769 -45.749 16.5768 18.8203 13.8547 1.6802 -17.1929 -42.8836 -39.2098 -14.4376 -0.3187 7.4036 9.1116 4.8053 -5.5151 -22.0103 -49.3528 -42.8836 -13.4425 10.1048 26.4432 35.5726 37.4929 32.2043 19.7066 9.315E-14 -49.3528 -17.9522 2.8636 6 1.35 BAO Combination Min -29.729 17.422 6 6 6 6 6 1.8 2.25 2.7 3.15 3.6 BAO BAO BAO BAO BAO Combination Combination Combination Combination Combination Min Min Min Min Min -13.709 1.061 14.426 27.791 41.156 25.9661 28.4959 25.0115 15.5129 8.338E-14 SVTH:HUYØNH THANH SÔN 3 THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG NOÄI LÖÏC TÍNH KHUNG TÖØ SAP 2000 Fram e Text 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Station m 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 OutputCas e Text COMB1 COMB1 COMB1 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB2 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB3 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB4 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB5 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB6 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB7 COMB7 COMB7 COMB8 SVTH:HUYØNH THANH SÔN CaseType Text Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination P KN -1396.008 -1395.441 -1394.873 -1394.306 -1393.739 -1405.112 -1404.545 -1403.978 -1403.411 -1402.844 -1403.766 -1403.198 -1402.631 -1402.064 -1401.497 -1395.74 -1395.173 -1394.605 -1394.038 -1393.471 -1410.304 -1409.737 -1409.17 -1408.603 -1408.035 -1400.895 -1400.328 -1399.761 -1399.194 -1398.626 -1155.848 -1155.281 -1154.714 -1154.147 -1153.579 -1450.808 4 V2 KN -3.678 -3.678 -3.678 -3.678 -3.678 -5.007 -5.007 -5.007 -5.007 -5.007 -5.165 -5.165 -5.165 -5.165 -5.165 -3.498 -3.498 -3.498 -3.498 -3.498 -4.949 -4.949 -4.949 -4.949 -4.949 -3.84 -3.84 -3.84 -3.84 -3.84 18.259 18.259 16.396 14.347 12.299 -25.462 M3 KN-m -4.8198 0.2381 5.2959 10.3537 15.4115 -7.1139 -0.229 6.656 13.5409 20.4258 -7.6207 -0.5193 6.5821 13.6834 20.7848 -4.2755 0.5341 5.3437 10.1533 14.9629 -6.8747 -0.0706 6.7336 13.5378 20.342 -5.2169 0.0625 5.3419 10.6213 15.9008 65.9835 40.878 16.9366 -4.1994 -22.5184 -75.8639 THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 COMB8 COMB8 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB9 COMB9 COMB9 COMB10 COMB10 COMB10 COMB10 COMB10 COMB11 COMB11 COMB11 COMB11 COMB11 COMB12 COMB12 COMB12 COMB12 COMB12 COMB13 COMB13 COMB13 COMB13 COMB13 COMB14 COMB14 COMB14 COMB14 COMB14 COMB15 COMB15 COMB15 COMB15 COMB15 COMB16 COMB16 SVTH:HUYØNH THANH SÔN GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination -1450.241 -1449.673 -1449.106 -1448.539 -1262.235 -1261.668 -1261.101 -1260.534 -1259.966 -1476.925 -1476.358 -1475.791 -1475.224 -1474.657 -1254.041 -1253.474 -1252.907 -1252.339 -1251.772 -1527.699 -1527.132 -1526.564 -1525.997 -1525.43 -1519.505 -1518.937 -1518.37 -1517.803 -1517.236 -1261.023 -1260.456 -1259.889 -1259.321 -1258.754 -1253.8 -1253.233 -1252.665 -1252.098 -1251.531 -1526.487 -1525.919 5 -25.462 -24.062 -22.522 -20.982 15.03 15.03 13.354 11.51 9.666 -4.693 -4.693 -4.693 -4.693 -4.693 16.226 16.226 14.55 12.706 10.862 -24.319 -24.319 -23.059 -21.673 -20.287 -23.123 -23.123 -21.863 -20.477 -19.091 14.888 14.888 13.212 11.368 9.524 16.388 16.388 14.712 12.868 11.024 -24.46 -24.46 -40.8532 -6.7176 25.3093 55.2187 57.2466 36.5805 16.962 -0.1316 -14.6899 -6.4426 0.0096 6.4619 12.9141 19.3664 59.3113 37.0008 15.738 -3 -19.2027 -70.416 -36.9776 -4.3267 26.4263 55.2735 -68.3513 -36.5573 -5.5508 23.5578 50.7607 56.7905 36.3192 16.8955 -0.0033 -14.3668 59.8011 37.2672 15.781 -3.1804 -19.6065 -70.8721 -37.2389 THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 1.375 2.75 COMB16 COMB16 COMB16 COMB17 COMB17 COMB17 COMB17 COMB17 COMB18 COMB18 COMB18 COMB18 COMB18 COMB19 COMB19 COMB19 COMB19 COMB19 COMB20 COMB20 COMB20 COMB20 COMB20 COMB21 COMB21 COMB21 COMB21 COMB21 COMB22 COMB22 COMB22 COMB22 COMB22 COMB23 COMB23 COMB23 COMB23 COMB23 BAO BAO BAO SVTH:HUYØNH THANH SÔN GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination -1525.352 -1524.785 -1524.218 -1519.263 -1518.696 -1518.129 -1517.562 -1516.995 -1258.44 -1257.872 -1257.305 -1256.738 -1256.171 -1266.908 -1266.34 -1265.773 -1265.206 -1264.639 -1523.903 -1523.336 -1522.769 -1522.202 -1521.635 -1532.371 -1531.804 -1531.237 -1530.67 -1530.103 -1643.74 -1643.172 -1642.605 -1642.038 -1641.471 -1348.78 -1348.213 -1347.645 -1347.078 -1346.511 -1155.848 -1155.281 -1154.714 6 -23.2 -21.814 -20.428 -22.96 -22.96 -21.7 -20.314 -18.928 16.081 16.081 14.405 12.561 10.717 15.083 15.083 13.406 11.563 9.719 -23.268 -23.268 -22.008 -20.622 -19.236 -24.266 -24.266 -23.006 -21.62 -20.234 -26.365 -26.365 -24.965 -23.425 -21.885 17.355 17.355 15.493 13.444 11.395 18.259 18.259 16.396 -4.3933 26.5545 55.5966 -67.8615 -36.2909 -5.5078 23.3774 50.3569 58.9539 36.8428 15.7794 -2.7592 -18.7624 57.4618 36.723 17.0319 -0.1343 -14.7653 -68.7087 -36.7153 -5.5094 23.7987 51.201 -70.2008 -36.8351 -4.2568 26.4235 55.1981 -77.1001 -40.8476 -5.47 27.7988 58.9501 64.7472 40.8836 18.1841 -1.7099 -18.787 65.9835 40.8836 18.1841 THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4.125 5.5 0 1.375 2.75 4.125 5.5 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO COMB1 COMB1 COMB1 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB2 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB3 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB4 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB5 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB6 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB7 COMB7 SVTH:HUYØNH THANH SÔN GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination -1154.147 -1153.579 -1643.74 -1643.172 -1642.605 -1642.038 -1641.471 -1240.241 -1239.89 -1239.54 -1239.189 -1238.839 -1226.252 -1225.901 -1225.55 -1225.2 -1224.849 -1224.804 -1224.454 -1224.103 -1223.752 -1223.402 -1240.181 -1239.83 -1239.48 -1239.129 -1238.778 -1231.308 -1230.957 -1230.607 -1230.256 -1229.905 -1244.768 -1244.418 -1244.067 -1243.716 -1243.366 -1029.639 -1029.288 -1028.938 -1028.587 7 14.347 12.299 -26.365 -26.365 -24.965 -23.425 -21.885 -16.362 -16.362 -16.362 -16.362 -16.362 -16.127 -16.127 -16.127 -16.127 -16.127 -16.029 -16.029 -16.029 -16.029 -16.029 -16.383 -16.383 -16.383 -16.383 -16.383 -16.433 -16.433 -16.433 -16.433 -16.433 -16.573 -16.573 -16.573 -16.573 -16.573 8.074 6.57 5.065 3.561 27.7988 58.9501 -77.1001 -40.8532 -6.7176 -4.1994 -22.5184 -27.151 -13.2436 0.6638 14.5712 28.4786 -31.2867 -17.5786 -3.8706 9.8374 23.5455 -31.0876 -17.4626 -3.8376 9.7875 23.4125 -27.2082 -13.2826 0.6429 14.5685 28.494 -31.766 -17.7981 -3.8302 10.1377 24.1056 -27.4853 -13.3984 0.6884 14.7752 28.862 6.7904 0.5668 -4.378 -8.044 THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 COMB7 COMB8 COMB8 COMB8 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB9 COMB9 COMB9 COMB10 COMB10 COMB10 COMB10 COMB10 COMB11 COMB11 COMB11 COMB11 COMB11 COMB12 COMB12 COMB12 COMB12 COMB12 COMB13 COMB13 COMB13 COMB13 COMB13 COMB14 COMB14 COMB14 COMB14 COMB14 COMB15 COMB15 COMB15 COMB15 COMB15 SVTH:HUYØNH THANH SÔN GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination -1028.236 -1265.531 -1265.18 -1264.83 -1264.479 -1264.128 -1112.255 -1111.904 -1111.554 -1111.203 -1110.852 -1300.44 -1300.09 -1299.739 -1299.388 -1299.038 -1124.845 -1124.495 -1124.144 -1123.794 -1123.443 -1324.558 -1324.207 -1323.856 -1323.506 -1323.155 -1337.148 -1336.798 -1336.447 -1336.096 -1335.746 -1110.952 -1110.602 -1110.251 -1109.9 -1109.55 -1124.791 -1124.441 -1124.09 -1123.739 -1123.389 8 2.056 -36.252 -35.122 -33.991 -32.861 -31.73 4.346 2.992 1.638 0.284 -1.07 -17.578 -17.578 -17.578 -17.578 -17.578 4.135 2.781 1.427 0.073 -1.282 -35.548 -34.53 -33.513 -32.496 -31.478 -35.759 -34.742 -33.724 -32.707 -31.689 4.434 3.08 1.726 0.372 -0.983 4.115 2.761 1.407 0.053 -1.301 -10.4312 -58.4329 -28.099 1.274 29.6861 57.1372 -1.1573 -4.2757 -6.2432 -7.0598 -6.7254 -31.5768 -16.6357 -1.6946 13.2465 28.1876 2.5648 -0.3742 -2.1623 -2.7994 -2.2856 -59.8582 -30.0749 -1.1564 26.8973 54.0861 -56.1361 -26.1734 2.9246 31.1577 58.526 -0.9781 -4.1713 -6.2135 -7.1048 -6.8451 2.5134 -0.4093 -2.181 -2.8018 -2.2717 THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 COMB16 COMB16 COMB16 COMB16 COMB16 COMB17 COMB17 COMB17 COMB17 COMB17 COMB18 COMB18 COMB18 COMB18 COMB18 COMB19 COMB19 COMB19 COMB19 COMB19 COMB20 COMB20 COMB20 COMB20 COMB20 COMB21 COMB21 COMB21 COMB21 COMB21 COMB22 COMB22 COMB22 COMB22 COMB22 COMB23 COMB23 COMB23 COMB23 COMB23 BAO SVTH:HUYØNH THANH SÔN GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination -1323.255 -1322.904 -1322.554 -1322.203 -1321.853 -1337.094 -1336.743 -1336.393 -1336.042 -1335.692 -1128.92 -1128.569 -1128.219 -1127.868 -1127.517 -1116.806 -1116.455 -1116.104 -1115.754 -1115.403 -1341.223 -1340.872 -1340.521 -1340.171 -1339.82 -1329.108 -1328.758 -1328.407 -1328.056 -1327.706 -1435.4 -1435.049 -1434.699 -1434.348 -1433.997 -1199.508 -1199.157 -1198.807 -1198.456 -1198.105 -1029.639 9 -35.46 -34.443 -33.425 -32.408 -31.39 -35.778 -34.761 -33.743 -32.726 -31.708 3.945 2.591 1.237 -0.117 -1.471 4.071 2.717 1.363 0.008494 -1.346 -35.949 -34.932 -33.914 -32.897 -31.879 -35.823 -34.806 -33.788 -32.771 -31.753 -39.681 -38.551 -37.42 -36.29 -35.159 4.645 3.141 1.636 0.132 -1.373 8.074 -59.679 -29.9704 -1.1266 26.8523 53.9664 -56.1876 -26.2085 2.9058 31.1552 58.5398 2.264 -0.5135 -2.1402 -2.6158 -1.9405 -1.5886 -4.4732 -6.2068 -6.7895 -6.2213 -56.4369 -26.3127 2.9467 31.3413 58.871 -60.2896 -30.2724 -1.12 27.1676 54.5903 -64.5052 -31.2567 1.0308 32.3573 62.723 0.7181 -2.591 -4.6213 -5.3728 -4.8454 6.7904 THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 1.7 2.55 3.4 0 0.85 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO COMB1 COMB1 COMB1 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB2 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB3 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB4 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB5 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB6 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 SVTH:HUYØNH THANH SÔN GVHD:THS.NGUYEÃN VAÊN GIANG Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination -1029.288 -1028.938 -1028.587 -1028.236 -1435.4 -1435.049 -1434.699 -1434.348 -1433.997 -1062.45 -1062.099 -1061.749 -1061.398 -1061.047 -1071.587 -1071.237 -1070.886 -1070.535 -1070.185 -1070.278 -1069.927 -1069.577 -1069.226 -1068.876 -1062.342 -1061.991 -1061.641 -1061.29 -1060.94 -1076.122 -1075.772 -1075.421 -1075.07 -1074.72 -1066.619 -1066.268 -1065.918 -1065.567 -1065.216 -901.6 -901.25 10 6.57 5.065 3.561 2.056 -39.681 -38.551 -37.42 -36.29 -35.159 -14.807 -14.807 -14.807 -14.807 -14.807 -15.373 -15.373 -15.373 -15.373 -15.373 -15.31 -15.31 -15.31 -15.31 -15.31 -14.736 -14.736 -14.736 -14.736 -14.736 -15.714 -15.714 -15.714 -15.714 -15.714 -15.236 -15.236 -15.236 -15.236 -15.236 7.768 6.204 0.5668 2.9467 32.3573 62.723 -64.5052 -31.2567 -6.2432 -8.044 -10.4312 -25.3751 -12.7888 -0.2024 12.384 24.9704 -21.2616 -8.1945 4.8727 17.9398 31.007 -21.1163 -8.1032 4.91 17.9231 30.9363 -25.3485 -12.8227 -0.2969 12.2288 24.7546 -21.8511 -8.4946 4.862 18.2185 31.575 -25.9484 -12.9981 -0.0479 12.9024 25.8527 9.6869 3.7491
- Xem thêm -