Tài liệu Báo cáo thực tập khảo sát tổng hợp tại công ty vải sợi nghĩa hưng thành p

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò b¸o c¸othùc tËp kh¶o s¸t tæng hîp t¹i c«ng ty v¶i sîi nghÜa h-ng tp .viÖt tr× - phó thä PhÇn I : Tæng quan vÒ C«ng ty v¶i sîi NghÜa H-ng. I. Vµi nÐt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty v¶i sîi NghÜa h-ng. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh. C«ng ty v¶i sîi NghÜa H-ng lµ mét c«ng ty mang tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n - Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng-êi lµm th-¬ng nghiÖp, bu«n b¸n c¸c lo¹i b«ng, v¶i, sîi... cña ngµnh dÖt. Sau thÊy phÕ liÖu cña c¸c c«ng ty dÖt bá ®i l·ng phÝ, «ng ®· cã ý t-ëng thµnh lËp mét c¬ së s¶n xuÊt ®Ó chÕ biÕn, tËn dông c¸c nguyªn liÖu ®ã ¤ng ®i th¨m dß, xem xÐt, t×m hiÓu thÞ tr-êng nhiÒu n¬i, ®-îc sî gióp ®ì cña b¹n bÌ vµ kinh nghiÖm cña b¶n th©n. Ngµy 03 / 12 / 1996 theo quyÕt ®Þnh sè: 2595 GP/ TLDN cña UBND tØnh VÜnh Phó, C«ng ty v¶i sîi NghÜa H-ng TNHH ®-îc thµnh lËp C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i x· Minh Ph-¬ng, TP. ViÖt Tr×, tØnh Phó Thä. Víi ho¹t ®éng chÝnh lµ s¶n xuÊt sîi, dÖt, èng giÊy, v¶i vµ kinh doanh b«ng, v¶i, sîi... 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. C«ng ty v¶i sîi NghÜa H-ng lµ mét doanh nghiÖp trÎ, víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Sau s¸u n¨m thµnh lËp vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ®· tr¶i qua biÕt bao th¨ng trÇm, gian nan nh-ng bªn c¹nh ®ã còng ®¹t ®-îc mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ. -1- Trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp võa x©y dùng nhµ x-ëng, võa s¶n xuÊt thö. ThiÕu vèn, thiÕu c«ng nghÖ, c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Nhê sù quyÕt t©m vµ ®ång lßng cña «ng chñ vµ c¸c c¸n bé, c«ng nh©n trong toµn c«ng ty, doanh nghiÖp ®· ®i vµo æn ®Þnh. C«ng ty ®· cã sù t¨ng tr-ëng hiÖu qu¶, s¶n phÈm cã chç ®øng trªn thÞ tr-êng. §ång thêi nã cã tÝnh bÒn v÷ng do ®éng lùc néi sinh, do nh©n tè con ng-êi cã ý thøc tù lùc v-¬n lªn. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty v¶i sîi NghÜa H-ng ®-îc ®¸nh gi¸ qua mét sè chØ tiªu sau (D-íi ®©y lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh qua 3 n¨m). BiÓu 1: ChØ tiªu ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §VT: triÖu ®ång Stt ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1 Tæng doanh thu 54.275 66.586 144.040 2 Doanh thu b¸n s¶n phÈm 15.276 20.702 27.396 3 S¶n l-îng (tÊn/n¨m) 1.180 1.800 2.160 4 Nép ng©n s¸ch 4.126 7.270 15.420 3. c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty v¶i sîi NghÜa H-ng C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y bé m¸y cña c«ng ty lµ tæng hîp c¸c bé phËn lao ®éng qu¶n lý kh¸c nhau, cã mèi liªn hÖ phô thuéc lÉn nhau. §-îc chuyªn m«n ho¸ vµ cã nhiÒu quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm nhÊt ®Þnh, ®-îc bè trÝ thµnh nhiÒu cÊp, nhiÒu kh©u kh¸c nhau, nh»m ®¶m b¶o chøc n¨ng qu¶n lý vµ phôc vô môc ®Ých chung cña c«ng ty. -2- S¬ ®å 1: Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ kinh doanh Tæng gi¸m ®èc II p.tæng g.®èc ®/h kinh doanh Phßng Tæ Phßng chøc kinh hµnh doanh p.tæng g.®èc ®/h s¶n xuÊt Phßng kÕ to¸n tr-ëng Phßng Phßng Phßng Phßng C«ng b¶o kÕ NghÖ vÖ to¸n qu¶n lý kho chÝnh Phßng kcs ThiÕt KÕ Ph©n x-ëng s¶n xuÊt v¶i Ph©n x-ëng s¶n xuÊt sîi Ph©n x-ëng s.x g¨ng tay Phßng tæ Chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Ph©n x-ëng s.x èng giÊy Mçi mét phßng ban cã chøc n¨ng nhiÖm vô riªng vµ cã mèi quan hÖ h÷u c¬ víi nhau. - Ban gi¸m ®èc: gåm 1 Tæng gi¸m ®èc vµ 2 Phã tæng gi¸m ®èc. -3- Tæng gi¸m ®èc - «ng D-¬ng M¹nh TiÒm: Lµ ng-êi ®¹i diÖn tr-íc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vµ trùc tiÕp chØ huy bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Phã TG§ kinh doanh: Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc TG§ vÒ c«ng t¸c kinh doanh th-¬ng m¹i, t¹o ®iÒu kiÖn tèt ®Ó s¶n phÈm cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng. Phã TG§ s¶n xuÊt: Lµ ng-êi phô tr¸ch vÒ kü thuËt, chØ ®¹o s¶n xuÊt. - KÕ to¸n tr-ëng: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sè liÖu kÕ to¸n vµ trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña phßng kÕ to¸n. - Phßng tæ chøc, hµnh chÝnh: Qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty. Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña nhµ n-íc. Ch¨m lo søc khoÎ vµ ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Phßng kinh doanh: Tæ chøc c«ng viÖc giao dÞch, tiªu thô s¶n phÈm, thùc hiÖn Marketing, lËp b¸o c¸o tiªu thô s¶n phÈm. - Phßng qu¶n lý kho: Qu¶n lý viÖc lu©n chuyÓn, b¶o qu¶n nguyªn liÖu, vËt t-, thµnh phÈm trong kho, b¸o c¸o t×nh h×nh dù tr÷ hµng ho¸, vËt t- trong kho ®Õn c¸c phßng chøc n¨ng. - Phßng b¶o vÖ: Thùc hiÖn chøc n¨ng b¶o vÖ néi bé vÒ trËt tù an ninh trong vµ ngoµi khu vùc s¶n xuÊt. Phô tr¸ch viÖc phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ d©n qu©n tù vÖ. - Phßng kÕ to¸n: Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n theo chÕ ®é Nhµ n-íc quy ®Þnh vµ tæng hîp sè liÖu, cung cÊp th«ng tin cho nhu cÇu qu¶n lý... Hµng n¨m x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tÝnh to¸n, ph©n tÝch hiÖu qu¶ vÒ kÕ to¸n qu¶n trÞ. - Phßng c«ng nghÖ, thiÕt kÕ: ChuÈn bÞ kü thuËt vµ thiÕt kÕ s¶n phÈm míi, gióp s¶n xuÊt s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch. - Phßng KCS lµ phßng kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm: X©y dùng c¸c tiªu chuÈn vÒ kü thuËt cho s¶n phÈm, kiÓm tra chÊt l-îng nguyªn liÖu, vËt t- ®Çu vµo vµ -4- gi¸m s¸t kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c«ng nghÖ trªn c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt cho ®Õn kh©u cuèi cïng cña s¶n phÈm nhËp kho. - Phßng tæ chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt: X©y dùng vµ ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, qu¶n lý an toµn s¶n xuÊt vµ thiÕt bÞ m¸y mãc cho toµn c«ng ty. - C¸c ph©n x-ëng: Do qu¶n ®èc vµ c¸c tr-ëng ca trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng nh©n s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm. II. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh 1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt. - H×nh thøc doanh nghiÖp: C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. - H×nh thøc ho¹t ®éng: S¶n xuÊt c«ng nghiÖp, s¶n xuÊt v¶i, sîi, èng giÊy vµ g¨ng tay. - LÜnh vùc kinh doanh: Kinh doanh b«ng, v¶i, sîi, hµng may mÆc... - C«ng ty cã chøc n¨ng ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, cã con dÊu riªng... theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. - Chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt, kinh doanh v¶i, sîi,... chñ ®éng trong viÖc ký kÕt hîp ®ång, më réng c¸c lo¹i dÞch vô cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm víi c¸c ®èi t¸c kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc. S¶n phÈm cña c«ng ty cã mÆt chñ yÕu trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ cã c¶ xuÊt khÈu ra thÞ tr-êng n-íc ngoµi nh-ng víi sè l-îng ch-a nhiÒu nh- xuÊt khÈu v¶i, hµng may mÆc sang Lµo, C¨mpuchia… 2. §Æc ®iÓm c«ng nghÖ s¶n xuÊt HiÖn nay c«ng ty tËp trung vµo s¶n xuÊt 4 mÆt hµng chñ yÕu: v¶i, sîi, g¨ng tay, vµ èng giÊy. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh¸ phøc t¹p, tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n, c«ng ty tæ chøc ba ph©n x-ëng gåm: -5- - Ph©n x-ëng dÖt v¶i. - Ph©n x-ëng s¶n xuÊt sîi. - Ph©n x-ëng s¶n xuÊt g¨ng tay. - Ph©n x-ëng s¶n xuÊt èng giÊy. Nguyªn vËt liÖu ®-a vµo liªn tôc tõ giai ®o¹n ®Çu ®Õn giai ®o¹n cuèi cïng theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh. Qu¸ tr×nh diÔn ra liªn tôc, khÐp kÝn, cã s¶n phÈm dë dang, vµ s¶n phÈm cuèi cïng míi cã thÓ nhËp kho, xuÊt b¸n. Mçi mét s¶n phÈm lµ mét lo¹i m« h×nh c«ng nghÖ kh¸c nhau. Cho nªn viÖc tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý, khoa häc phï hîp víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt ë mçi ph©n x-ëng lµ rÊt quan träng. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt sîi ®-îc thÓ hiÖn tãm t¾t qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 2: Quy tr×nh s¶n xuÊt sîi. B«ng, X¬ PE M¸y b«ng B«ng, X¬ PE M¸y ch¶i Cói ch¶i M¸y ghÐp Sîi thµnh phÈm M¸y kÐo sîi Cói ghÐp 3. §Æc ®iÓm cña th«ng tin Nguån th«ng tin mµ c«ng ty thu ®-îc ®Òu ®¹t tiªu chuÈn vÒ mÆt chÊt l-îng lµ ®é tin cËy, tÝnh ®Çy ®ñ, tÝnh thÝch hîp vµ dÔ hiÓu, tÝnh ®-îc b¶o vÖ vµ tÝnh kÞp thêi. §é tin cËy thÓ hiÖn c¸c mÆt vÒ ®é x¸c thùc vµ ®é chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin mµ c«ng ty thu thËp ®-îc tõ m«i tr-êng kinh doanh hay trong néi bé c«ng ty. TÝnh ®Çy ®ñ, thÝch hîp vµ ®Ô hiÓu cña th«ng tin thÓ hiÖn sù bao qu¸t c¸c vÊn ®Ò ®¸p øng yªu cÇu cña nhµ qu¶n lý vµ ph¶i dïng nh÷ng tõ ng÷ th«ng th-êng, s¸ng sña, cã nghÜa ®¶m b¶o cho ng-êi sö dông th«ng tin hiÓu ®-îc th«ng tin cÇn nãi g× ®Ó ra quyÕt ®Þnh kinh doanh sao cho hîp lý. -6- HÖ thèng th«ng tin cßn ph¶i ®¸p øng tÝnh kÞp thêi, ®óng lóc, ®óng thêi ®iÓm. §Æc ®iÓm nµy cña th«ng tin ®èi víi c«ng ty lµ rÊt quan träng bëi v× may mÆc cÇn ph¶i s¶n xuÊt theo mïa. Vµ mäi th«ng tin cña C«ng ty v¶i sîi NghÜa H-ng ®Òu ®-îc b¶o ®¶m an toµn v× ®©y nã còng nh- mét nguån tµi s¶n quý gi¸ chØ nh÷ng ng-êi cã quyÒn míi ®-îc phÐp tiÕp cËn víi th«ng tin. 4. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm S¶n phÈm mµ C«ng ty v¶i sîi NghÜa H-ng s¶n xuÊt ra gåm cã: sîi, g¨ng tay, èng giÊy, v¶i. Víi mçi lo¹i s¶n phÈm trªn th× l¹i mang nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng: S¶n phÈm v¶i gåm hai lo¹i lµ hµng dÖt thoi vµ hµng dÖt kim. Hµng dÖt thoi bao gåm c¸c lo¹i v¶i 100% cotton, Polyester/Cotton víi ®Æc ®iÓm: máng, m¸t, nhanh kh« nh-ng l¹i hay nhµu l¸t, dÔ bÐn löa…Hµng dÖt kim nh-: nØ, d¹ vµ ®Æc ®iÓm cña lo¹i nµy dµy, Êm, dïng ®Ó s¶n xuÊt quÇn ¸o thu ®«ng nh-ng l¹i rÊt l©u kh« vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i tr¶i qua giai ®o¹n t¹o sîi. §©y lµ s¶n phÈm chÝnh chiÕm 40% doanh thu. S¶n phÈm èng giÊy víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt nhanh theo khu©n mÉu vµ nguyªn vËt liÖu cã s½n ë trong n-íc. §©y lµ s¶n phÈm ®¹t 20% doanh thu. S¶n phÈm g¨ng tay víi ®Æc ®iÓm bÒn, ®Ñp, Êm, ®©y lµ mÆt hµng cã s¶n l-îng chiÕm tû träng kh«ng cao nh-ng ®em l¹i lîi nhuËn cao bëi v× hÇu hÕt nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo chñ yÕu lµ nh÷ng phÕ liÖu th«ng qua viÖc s¶n xuÊt sîi vµ v¶i. S¶n phÈm nµy chiÕm tû träng lµ 16% doanh thu. S¶n phÈm sîi ph¶i s¶n xuÊt th«ng qua nhiÒu c«ng ®o¹n vµ sîi s¶n xuÊt ra ph¶i s¨n, mÞn, bÒn, cã tÝnh dÎo dai cao. S¶n phÈm nµy chiÕm 24% doanh thu. 5 .§Æc ®iÓm vÒ lao ®éng HiÖn nay C«ng ty v¶i sîi NghÜa H-ng cã kho¶ng trªn 700 lao ®éng, trong ®ã sè c«ng nh©n s¶n xuÊt cã tíi 600 ng-êi, cßn l¹i lµ c¸c nh©n viªn kü thuËt, qu¶n lý vµ kinh doanh lµm viÖc ë C«ng ty chÝnh vµ c¸c Chi nh¸nh, ®¹i lý, v¨n phßng ®¹i diÖn. §Æc ®iÓm cña c¸c c«ng nh©n s¶n xuÊt víi tr×nh ®é tay nghÒ cao lµm cã tæ chøc vµ kû luËt cao. Nguån nh©n lùc nµy chñ yÕu C«ng ty tuyÓn dông ë t¹i ®Þa -7- ph-¬ng ®Æt c¸c x-ëng s¶n xuÊt…Cßn nh÷ng nguån lao ®éng kh¸c nh- nh©n viªn kü thuËt, nh©n viªn qu¶n lý vµ kinh doanh th× ®-îc C«ng ty tuyÓn dông th«ng qua qu¸ tr×nh s¸t h¹ch t-¬ng ®èi chÆt chÏ vµ tiªu chuÈn ®Ò ra lµ tÊt c¶ c¸c nh©n viªn nµy ®Òu cã tr×nh ®é tõ cao ®¼ng trë lªn, cã n¨ng lùc lµm viÖc tèt. 6 . §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu - §èi víi s¶n phÈm v¶i: Nguyªn liÖu chÝnh lµ sîi do c«ng ty s¶n xuÊt, ngoµi ra còng ph¶i nhËp nguyªn liÖu tõ n-íc ngoµi do tÝnh ®Æc tr-ng cña s¶n phÈm mµ kh¸ch hµng yªu cÇu. Nguyªn liÖu ®èi víi s¶n phÈm nµy th× cßn tuú thuéc lµ dïng vµo s¶n xuÊt mÆt hµng v¶i cã tõng thµnh phÇn cô thÓ.(100%cotton, P/C : 65/35, 100%Polyester…) §Æc ®iÓm: Sîi ®-îc chia thµnh nhiÒu lo¹i, cã c¸c chØ sè kh¸c nhau: vÝ dô sîi PE-20/80, PC-20/1…Sîi cã chØ sè cµng cao th× cµng nhá, s¨n vµ ®-îc ch¶i kü, ®èi víi lo¹i sîi nµy dïng ®Ó s¶n xuÊt v¶i nh-ng mÆt hµng v¶i mµ yªu cÇu ph¶i ®¹t chÊt l-îng cao, vµ ng-îc l¹i. - §èi víi s¶n phÈm sîi: Nguyªn liÖu chÝnh lµ b«ng, x¬ (PE) lo¹i nguyªn liÖu chñ yÕu ph¶i nhËp khÈu. §Æc ®iÓm: B«ng lµ mét lo¹i s¶n phÈm ®-îc lµm b»ng qu¸ tr×nh kÐo t¬ tõ t»m, qua qóa tr×nh s¬ chÕ nã ®-îc ®-a vµo s¶n xuÊt ra sîi. Lo¹i sîi nµy dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i cã thµnh phÇn 100%cotton vµ P/C. Cßn x¬(PE) bµo chÕ tõ dÇu má…nguyªn liªu nµy dïng ®Ó s¶n xuÊt v¶i cã thµnh phÇn 100%Polyester, P/C… - §èi víi s¶n phÈm èng giÊy: Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm lµ gç, tre, løa. §©y lµ nguån nguyªn liÖu cã ngay trong thÞ tr-êng néi ®Þa gÇn c¬ së s¶n xuÊt thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh vËn chuyÓn… §Æc ®iÓm: Nguyªn liÖu nµy qua qu¸ tr×nh nghiÒn, xay nã ®-îc h×nh thµnh d-íi d¹ng bét ®Ó thu©n lîi khi ®-a vµo s¶n xuÊt. §©y lµ lo¹i nguyªn liÖu cã qu¸ tr×nh s¬ chÕ ®¬n gi¶n, do ®ã chi phÝ thÊp. - §èi víi s¶n phÈm g¨ng tay: Nguyªn liÖu chÝnh cña s¶n phÈm nµy còng ®-îc lµm tõ sîi, nh-ng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nµy th× kh«ng qu¸ phøc t¹p nh-8- s¶n xuÊt v¶i bëi v× phÇn lín nguyªn liÖu ®-îc tËn dông tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt v¶i. §©y lµ s¶n phÈm ®em l¹i lîi nhuËn kh¸ cao mÆc dï nã kh«ng ®-îc coi lµ s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty. 7. T×nh h×nh vèn vµ nguån vèn cña c«ng ty v¶i sîi NghÜa H-ng C«ng ty v¶i sîi NghÜa H-ng lµ c«ng ty TNHH do vËy viÖc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ dùa trªn vèn tù cã cña doanh nghiÖp vµ vèn gãp cña c¸c s¸ng lËp viªn. Do ®ã nguån vèn rÊt h¹n chÕ nªn ph¶i ®i vay vµ huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c rÊt nhiÒu nªn ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Qua kh¶o s¸t thùc tÕ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty ta cã sè liÖu sau. B¶ng 2: T×nh h×nh sö dông vèn t¹i c«ng ty. §VT: triÖu ®ång ChØ tiªu I. TSL§ vµ §TNH 1. Vèn b»ng tiÒn N¨m 2001 N¨m 2002 So s¸nh 2002/2001 Sè tiÒn TTräng Sè tiÒn TTräng Sè tiÒn Tû lÖ TTräng 41.043 64,86 60.727 73,04 19.684 47,96 8,18 892 1,41 2.632 3,17 1.740 195,1 1,76 0 0 0 0 2. §Çu t- ng¾n h¹n 0 3.Ph¶i thu 21.494 33,97 21.232 25,53 -262 -1,22 -8,43 4. Tån kho 17.396 27,49 35.868 43,14 18.472 106,2 15,65 5. TSL§ kh¸c 1.261 1,99 995 1,2 -266 -21,1 -0,79 II. TSC§ vµ §TDH 22.237 35,14 22.418 26,96 181 0,81 -8,18 1.TSC§ h÷u h×nh 15.134 23,91 16.476 19,82 1.342 8,87 -4,1 2.TSC§ v« h×nh 0 0 0 0 0 3.TSCD thuª T/chÝnh 0 0 0 0 0 4.C¸c kho¶n §TDH 5.896 9,32 5.896 7,09 0 0 -2,23 5.TSCD kh¸c 1.207 1,91 46 0,05 -1.161 -96,3 -1,85 Tæng céng 63.280 100 83.145 100 19.865 31,39 0 Víi sè liÖu b¶ng trªn ta thÊy tæng vèn s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng 31,39% t-¬ng øng sè tiÒn t¨ng 19.865 tr.®. Tû lÖ t¨ng cña vèn cè ®Þnh vµ ®Çu t- dµi h¹n -9- t¨ng Ýt h¬n tû lÖ t¨ng cña vèn l-u ®éng vµ ®Çu t- ng¾n h¹n. Nh-ng xÐt vÒ c¬ cÊu vèn cña ®¬n vÞ th× ch-a thËt hîp lý, v× trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt vèn cè ®Þnh vµ ®Çu t- dµi h¹n ph¶i chiÕm tû träng cao, nh-ng ë ®©y vèn l-u ®éng l¹i chiÕm tû träng cao h¬n vèn cè ®Þnh. Kh«ng nh÷ng thÕ tû träng vèn cè ®Þnh n¨m 2002 so víi n¨m 2001 cßn gi¶m 8,18%. Doanh nghiÖp ®· ®Ó tån kho qu¸ lín, cÇn chó ý gi¶m tån kho. Kh¸ch hµng chiÕm dông vèn qu¸ nhiÒu ®¬n vÞ nªn sö dông nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó thu håi bít c«ng nî. - 10 - B¶ng 3: T×nh h×nh sö dông nguån vèn t¹i ®¬n vÞ. §VT: triÖu ®ång N¨m 2001 ChØ tiªu Sè tiÒn N¨m 2002 TT Sè tiÒn So s¸nh 2002/2001 TT Sè tiÒn TL TT A. Nî ph¶ tr¶ 54.358 85,9 73.118 87,94 18,760 34,51 2,04 I. Nî ng¾n h¹n 54.358 85,9 73.118 87,94 18,760 34,51 2,04 1.Vay ng¾n h¹n 25.690 47,26 48.577 66,44 22.887 2. ChiÕm dông 26.699 42,19 23.256 27,97 -3.443 -12,9 -14,2 0 0 0 0 0 0 0 III. Nî kh¸c 1.969 3,11 1.285 1,55 -684 -0,35 -1,56 B. Nguån vèn CSH 8.921 14,1 10.026 12,06 1.105 12,39 -2,04 I. Nguån vèn 10.521 16,63 10.521 12,65 0 0 -3,98 II. Lîi nhuËn -1.647 -2,6 -544 -0,65 1.104 3.461 III Nguån vèn kh¸c 134 0,2 134 0,16 0 0 IV. C¸c quü -87 -0,1 -87 -0,1 0 0 II. Nî dµi h¹n Tæng céng 63.280 100 83.145 100 89,09 19.865 31,39 19,18 0 Víi sè liÖu b¶ng trªn ta thÊy t×nh h×nh thiÕu vèn ph¶i huy ®éng vèn cña c«ng ty lµ rÊt lín. Nî ph¶i tr¶ t¨ng lªn rÊt nhiÒu, cô thÓ lµ t¨ng 34,51% t-¬ng øng sè tiÒn 18.760 tr.®, mµ chñ yÕu lµ tiÒn vay ng¾n h¹n t¨ng 89,09% t-¬ng øng sè tiÒn t¨ng 22.887 tr.®. Trong khi ®ã nguån vèn chñ së h÷u cã t¨ng nh-ng rÊt Ýt, cô thÓ t¨ng 12,39% t-¬ng øng sè tiÒn t¨ng 1.105 tr.®. Nh-ng tû träng l¹i gi¶m 2,04%. - 11 - phÇn II : thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty v¶i sîi nghÜa h-ng I - X©y dùng, thùc hiÖn chiÕn l-îc kinh doanh t¹i c«ng ty V¶i Sîi NgHÜa h-ng. ChiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ tËp hîp nh÷ng chñ tr-¬ng, ph-¬ng ch©m vÒ kinh doanh cã tÝnh l©u dµi vµ quyÕt ®Þnh tíi sù thµnh ®¹t ë mäi doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy chiÕn l-îc kinh doanh thùc chÊt lµ mét ch-¬ng tr×nh hµnh ®éng tæng qu¸t h-íng tíi viÖc thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu cô thÓ cña doanh nghiÖp.Trªn c¬ së nhËn ®Þnh tÇm quan träng cña chiÕn l-îc kinh doanh nh- vËy th× C«ng ty v¶i sîi NghÜa H-ng ho¹ch ®Þnh cho m×nh mét chiÕn l-îc kinh doanh t-¬ng ®èi hîp lý dùa vµo c¸c c¨n cø chñ yÕu ®ã lµ tam gi¸c chiÕn l-îc gåm: kh¸ch hµng, kh¶ n¨ng cña c«ng ty vµ ®èi thñ c¹nh tranh. Néi dung chiÕn l-îc kinh doanh cña c«ng ty thÓ hiÖn ë hai mÆt: - ThÓ hiÖn b»ng nh÷ng môc tiªu cô thÓ. - ChØ ra h-íng ®i cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶. * ChiÕn l-îc tæng qu¸t cña c«ng ty cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh h-íng ®i cïng víi nh÷ng môc tiªu chñ yÕu cÇn ®¹t tíi. Néi dung chiÕn l-îc tæng qu¸t cña c«ng ty tËp trung vµo ba môc tiªu chñ yÕu lµ kh¶ n¨ng sinh lîi, thÕ lùc trªn thÞ tr-êng vµ an toµn trong kinh doanh. * C¸c môc tiªu chñ yÕu trong chiÕn l-îc kinh doanh quy ®Þnh néi dung cña c¸c chiÕn l-îc bé phËn, v× chiÕn l-îc bé phËn chØ lµ sù cô thÓ ho¸ thªm mét b-íc cña chiÕn l-îc tæng qu¸t. Trªn c¬ së néi dung chiÕn l-îc tæng qu¸t th× c«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh c¸c chiÕn l-îc bé phËn, gåm: ChiÕn l-îc s¶n phÈm, chiÕn l-îc gi¸ c¶, chiÕn l-îc ph©n phèi, chiÕn l-îc qu¶ng c¸o tiÕp thÞ, chiÕn l-îc thÞ tr-êng, chiÕn l-îc kinh doanh, chiÕn l-îc c¹nh tranh… * Nh÷ng nguyªn t¾c thÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ chiÕn l-îc kinh doanh mµ c«ng ty ®· sö dông lµ dùa vµo ba nguyªn t¾c chñ yÕu sau: chiÕn l-îc kinh doanh ®¶m - 12 - b¶o môc tiªu bao trïm cña c«ng ty, chiÕn l-îc kinh doanh cã tÝnh kh¶ thi vµ ®¶m b¶o mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a c«ng ty víi thÞ tr-êng vÒ mÆt lîi Ých. * Nh÷ng tiªu chuÈn thÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ chiÕn l-îc kinh doanh mµ c«ng ty ®ang ¸p dông gåm hai nhãm: - Nhãm tiªu chuÈn ®Þnh tÝnh dùa trªn c¸c chØ tiªu sè l-îng nh- sè l-îng b¸n, thÞ phÇn, tæng doanh thu vµ tæng lîi nhuËn…V× ®©y lµ nh÷ng tiªu chuÈn dÔ x¸c ®Þnh, ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng b¸n hµng, kh¶ n¨ng sinh lîi, kh¶ n¨ng cung cÊp nguån lùc. - Nhãm tiªu chuÈn ®Þnh tÝnh lµm c¨n cø ®Ó lùa chän , lµ thÕ lùc trªn thÞ tr-êng, ®é an toµn trong kinh doanh vµ sù thÝch øng cña chiÕn l-îc víi thÞ tr-êng. * Ph-¬ng ph¸p lùa chän vµ quyÕt ®Þnh chiÕn l-îc kinh doanh cña c«ng ty lµ ph-¬ng ph¸p cho ®iÓm theo tiªu chuÈn. Néi dung cña ph-¬ng ph¸p gåm c¸c b-íc sau: - B-íc mét, chän ra mét sè c¸c tiªu chuÈn ®Æc tr-ng cho môc tiªu chñ yÕu cña c«ng ty. - B-íc hai, cho ®iÓm cho mçi tiªu chuÈn theo n¨m møc ®iÓm vµ theo nguyªn t¾c møc ®iÓm cµng thÊp ph¶n ¸nh møc ®¸p øng cµng thÊp vµ ng-îc l¹i. - B-íc ba, tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm tõng tiªu chuÈn, tõng chiÕn l-îc kinh doanh dù kiÕn. - B-íc bèn, tiÕn hµnh so s¸nh vµ lùa chän. VÒ nguyªn t¾c, chiÕn l-îc ®-îc chän lµ chiÕn l-îc cã tæng sè ®iÓm cao nhÊt. MÆc dï trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr-êng nh-ng C«ng ty v¶i sîi NghÜa H-ng vÉn ®øng v÷ng vµ ngµy cµng t¨ng thªm uy tÝn cho s¶n phÈm cña c«ng ty, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®èi víi c¸c h·ng cïng ngµnh trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ n-íc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã th× c«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n nh- vÊn ®Ò vèn, c«ng ty ®· ph¶i huy ®éng c¸c nguån vèn tõ ng©n hµng, kªu gäi nguån ®Çu t- tõ c¸c ®èi t¸c lµm ¨n. ThÞ tr-êng v¶i sîi vµ hµng may mÆc hiÖn nay lµ thÞ tr-êng s«i ®éng c¹nh tranh quyÕt liÖt c¶ vÒ gi¸ c¶ lÉn chÊt l-îng v× vËy - 13 - c«ng ty t×m cho m×nh nguån cung hîp lý ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc liªn tôc vµ më réng quy m« s¶n xuÊt. Vµ hiÖn nay c«ng ty ®· vµ ®ang tËp trung vµo viÖc n©ng cao chÊt l-îng vµ gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cã c¬ héi x©m nhËp tr-êng quèc tÕ vµ khu vùc. II. Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc Nh©n lùc lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n vµ lµ nh©n tè ®ãng vai trß s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh cña c«ng ty. Lao ®éng lu«n ®-îc coi lµ nh©n tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ®èi v¬i viÖc s¸ng t¹o ra vµ sö dông c¸c yÕu tè kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. V× vËy nguån nh©n lùc lµ nh©n tè cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. Víi ®éi ngò c«ng nh©n viªn ®«ng ®¶o (h¬n b¶y tr¨m ng-êi) th× c«ng ty ®· t¹o cho m×nh mét bé m¸y qu¶n lý t-¬ng ®èi tèt. Ho¹t ®éng qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty víi hai môc tiªu c¬ b¶n lµ: Thø nhÊt, sö dông hiÖu qu¶ n¨ng lùc lµm viÖc cña mäi thµnh viªn trong c«ng ty, lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Thø hai, båi d-ìng kÞp thêi vµ th-êng xuyªn n¨ng lùc lµm viÖc cña mäi thµnh viªn trªn tÊt c¶ c¸c mÆt; tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn… HiÖn nay C«ng ty ®ang cã kÕ ho¹nh më réng quy m« s¶n xuÊt vµ më réng Chi nh¸nh tiªu thô s¶n phÈm nªn cÇn ph¶i tuyÓn dông thªm lao ®éng. C«ng t¸c tuyÓn dông cña c«ng ty còng dùa trªn nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh theo yªu cÇu cña c«ng viÖc ®· thiÕt kÕ. Nh- hiÖn nay c«ng ty ®ang tuyÓn thªm nh©n viªn lµm c«ng t¸c kinh doanh cho Chi nh¸nh ë Hµ Néi, yªu cÇu: ph¶i tèt nghiÖp ®¹i häc thuéc c¸c ngµnh khèi kinh tÕ, cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ (TiÕng Anh) giao tiÕp thµnh th¹o, cã chøng chØ tin häc v¨n phßng. Do tr×nh ®é c«ng nghÖ ngµy cµng hiÖn ®¹i nªn c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh tæ chøc cho mét sè nh©n viªn kü thuËt häc hái båi d-ìng ngay t¹i c¬ së d-íi sù gi¶ng d¹y cña c¸c chuyªn gia ®-îc c«ng ty mêi vÒ. HiÖn nay trªn thÞ - 14 - tr-êng ngµnh v¶i sîi vµ dÖt may ®ang c¹nh tranh gay g¾t, v× vËy c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh më c¸c líp ®µo t¹o ng¾n h¹n cho ®éi ngò lao ®éng ®Ó t¹o ra mét ®éi ngò lao ®éng cã tay nghÒ cao phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. C«ng t¸c ph©n c«ng lao ®éng: C«ng ty ®· sö dông ph-¬ng ph¸p ph©n c«ng lao ®éng theo tÝnh chÊt ho¹t ®éng ®Ó t¹o ra sù c©n ®èi gi÷a lao ®éng qu¶n trÞ vµ lao ®éng s¶n xuÊt. - §èi víi lao ®éng s¶n xuÊt ®-îc ph©n thµnh tõng ph©n x-ëng nh-: ph©n x-ëng dÖt, ph©n x-ëng s¶n xuÊt èng giÊy, ph©n x-ëng s¶n xuÊt g¨ng tay, ph©n x-ëng s¶n xuÊt sîi.Trong mçi ph©n x-ëng l¹i ph©n thµnh tõng nhãm, mçi nhãm ®¶m nhËn mét nhiÖm vô riªng. §Æc ®iÓm cña lao ®éng s¶n xuÊt lµ ng-êi trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm. - §èi víi nh©n viªn qu¶n lý vµ kinh doanh, do c«ng ty cã nhiÒu chi nh¸nh nªn kh«ng cã phßng marketing riªng mµ phßng qu¶n lý vµ kinh doanh sÏ kiªm lu«n c¶ vÊn ®Ò marketing. §Æc ®iÓm cña nh÷ng lao ®éng nµy lµ võa lµm c«ng t¸c qu¶n lý võa lµm c«ng t¸c tiªu thô vµ võa lµm c«ng t¸c t×m, cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo… Thï lao lao ®éng vµ c«ng t¸c ®¸nh gi¸ ®Ò b¹t. - §èi víi lao ®éng s¶n xuÊt th× c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm c¸ nh©n trùc tiÕp. Theo ph-¬ng ph¸p nµy: sè tiÒn ng-êi c«ng nh©n ®-îc lÜnh b»ng ®¬n gi¸ trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm x sè l-îng s¶n phÈm thùc tÕ mµ c«ng nh©n ®ã lµm ra. NÕu c«ng nh©n nµo hoµn thµnh v-ît møc sè s¶n phÈm quy ®Þnh cña bé phËn qu¶n lý s¶n xuÊt ®Ò ra th× tuú theo tõng møc mµ ®-îc th-ëng t-¬ng øng vµ nh÷ng c«ng nh©n cã nh÷ng thµnh tÝch cao sÏ ®-îc c¸c nhµ qu¶n trÞ chó ý, c©n nh¾c vµ ®Ò b¹t. C«ng ty cã biÖn ph¸p th-ëng ph¹t c«ng minh. - §èi víi nh©n viªn qu¶n lý, kinh doanh vµ nh©n viªn kü thuËt th× c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian vµ l-¬ng cÊp bËc. TiÒn th-ëng cho nh÷ng ng-êi nµy tuú thuéc vµo møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña mçi ng-êi vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc cña nh©n viªn. VÝ dô nh- víi nh©n viªn ë bé phËn tiªu thô nÕu nh- 15 - hä ký ®-îc nhiÒu hîp ®ång b¸n hµng hä sÏ ®-îc h-ëng hoa hång, víi ph-¬ng ph¸p nµy c«ng ty sÏ thóc ®Èy ®-îc qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh mét c¸ch nhanh chãng cã hiÖu qu¶ cao. Bªn c¹nh c«ng t¸c qu¶n trÞ lao ®éng th× qu¶n trÞ hµnh chÝnh còng lµ mét kh©u quan träng trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp v× vËy mµ C«ng ty v¶i sîi NghÜa H-ng ®· t¹o cho m×nh mét bé m¸y hµnh chÝnh ho¹t ®éng t-¬ng ®èi tèt. Víi c¬ cÊu bé m¸y hµnh chÝnh ®· ®-îc nªu ë phÇn tr-íc ®· gióp C«ng ty qu¶n lý tèt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao. Bëi v× C«ng ty v¶i sîi NghÜa H-ng chØ lµ mét C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nªn ch-a cã c¸c tæ chøc §oµn, §¶ng thiÕt thùc ®Ó gióp ®ì ng-êi lao ®éng. Nh-ng hµng n¨m c«ng ty còng ®· tæ chøc cho ng-êi lao ®éng ®i du lÞch, th¨m qua, råi tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o ®Ó gióp hä gióp hä tho¶i m¸i t©m lý, yªn t©m lµm viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc. III. Ho¹t ®éng Marketing Do c«ng ty kh«ng cã phßng kinh doanh riªng nªn c¸c nh©n viªn cña phßng kinh doanh ph¶i kiªm lu«n c¶ c«ng t¸c marketing, c«ng t¸c marketing néi bé mµ hiÖn nay c«ng ty ®ang thùc hiÖn ë trô së chÝnh vµ ë c¸c chi nh¸nh ch-a ®¹t hiÖu qu¶ cao nh-ng l¹i tiÕt kiÖm mét kho¶n chi phÝ t-¬ng ®èi lín cho viÖc më thªm phßng kinh doanh. 1.Thu thËp vµ sö lý th«ng tin thÞ tr-êng Nguån th«ng tin ®-îc thu thËp tõ thÞ tr-êng (kh¸ch hµng, ho¹t ®éng cña ®èi thñ c¹nh tranh, b¸n hµng), nguån th«ng tin vÒ nh·n hiÖu vµ s¶n phÈm (®¸nh gi¸ tõng yÕu tè vµ tæng thÓ nh·n hiÖu bao b×), nguån th«ng tin th-¬ng m¹i (thùc hiÖn vµ ph©n phèi b¸n hµng; th¸i ®é cña ng-êi cung cÊp; ¶nh h-ëng cña khuyÕn m¹i, tiÕp thÞ…). Nh÷ng th«ng tin nµy ®-îc c¸c nh©n viªn qu¶n lý kinh doanh ph¶n håi th«ng qua viÖc chµo hµng trùc tiÕp trªn thÞ tr-êng vµ nhµ qu¶n lý thu thËp trªn m¹ng internet.... Sau khi cã nh÷ng th«ng tin trªn th× c«ng ty ®· ®-a ra c¸c ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu c¸c d¹ng th«ng tin nh- nghiªn cøu nguån th«ng tin cã s½n, nghiªn cøu ®Þnh l-îng (th«ng th-êng hái c¸c c©u hái th-êng gÆp lµ: c¸i g×? ë ®©u? bao - 16 - nhiªu?…), nghiªn cøu ®Þnh tÝnh th-êng hái c¸c c©u hái“ t¹i sao?” nhiÒu h¬n c©u hái “ c¸i g×?” . Víi nh÷ng ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu nµy ®-îc c«ng ty nghiªn cøu, ph©n tÝch mét c¸ch tæng hîp kh«ng t¸ch riªng tõng lo¹i. Sau ®ã lµ viÖc nghiªn cøu tõng dù ¸n cô thÓ, chó träng vµo nhu cÇu vµ yªu cÇu cña tõng ®å ¸n- VÝ dô nh- ®¸nh gi¸ s¶n phÈm míi, ®¸nh gi¸ cña ng-êi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh… Theo nh- Bµ Gi¸m ®èc Chi nh¸nh v¶i sîi NghÜa H-ng t¹i Hµ Néi th× nghiªn cøu thÞ tr-êng c¸ thÓ gióp ®-a ra ph-¬ng ph¸p ®Ó lÊy th«ng tin tèt nhÊt cho viÖc quyÕt ®Þnh nh- xu h-íng thÞ tr-êng, th¸i ®é vµ mong ®îi cña ng-êi tiªu dïng, x¸c ®Þng ®èi thñ c¹nh tranh vµ lµ mét b-íc tiÕp cËn cã hÖ thèng ®Ó thu thËp th«ng tin. Lµ nhµ qu¶n lý, b¹n ph¶i kh«ng ngõng ra quyÕt ®Þnh vÒ nh·n hiÖu, s¶n phÈm, gi¸, ph©n phèi vµ th«ng tin mµ kh«ng lµm cho viÖc kinh doanh gÆp ph¶i rñi ro. 2. C¸c chÝnh s¸ch. * §èi víi s¶n phÈm c«ng ty ph©n tÝch chu kú sèng cña s¶n phÈm th«ng qua bèn giai ®o¹n: giíi thiÖu, ph¸t triÓn, b·o hoµ vµ suy tho¸i. VÝ dô c«ng ty ®-a ra chu kú sèng cña s¶n phÈm vÒ mèt: - Giai ®o¹n ph©n lËp, mét sè ng-êi sö dông mét sè thø míi l¹ lµm cho m×nh moden nhÊt tr-íc mäi ng-êi. - Giai ®o¹n ganh ®ua, nh÷ng ng-êi kh¸c tham gia cuéc ganh ®ua. - Giai ®o¹n phæ biÕn, rÊt nhiÒu ng-êi sö dông mèt. - Giai ®o¹n tho¸i trµo, ng-êi tiªu dïng chuyÓn sù quan t©m sang mèt kh¸c. NÕu s¶n phÈm cò ®· ë trong giai tho¸i trµo hoÆc t×m ®-îc thÞ tr-êng míi th× c«ng ty l¹i ®-a ra ngay s¶n phÈm míi kÞp thêi ®Ó gi÷ kh¸ch hµng cò vµ thu hót nh÷ng kh¸ch hµng míi. C¸c s¶n phÈm míi mµ c«ng ty tung ra thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc ®· vµ ®ang ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn ®ã lµ mét thµnh c«ng lín trong chiÕn l-îc kinh doanh cña C«ng ty v¶i sîi NghÜa H-ng. - C«ng ty tham gia lÇn ®Çu trªn thÞ tr-êng n-íc ngoµi s¶n phÈm ®· vµ ®ang ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn, nh- c«ng ty ®· xuÊt khÈu v¶i sang Campuchia, Th¸i Lan, Lµo… - 17 - - T¹o s¶n phÈm míi cã chÊt l-îng cao víi mÉu m· ®Ñp, hîp thÞ hiÕu vµ tiªu chuÈn cña ng-êi tiªu dïng ®Ó thay thÕ s¶n phÈm hiÖn t¹i. - S¶n phÈm míi cã chÊt l-îng t-¬ng tù s¶n phÈm hiÖn t¹i nh-ng gi¸ thµnh thÊp h¬n do chi phÝ thÊp hoÆc ®ã lµ mét chiÕn l-îc kinh doanh ®Ó chiÕm lÜnh thÞ phÇn trªn thÞ tr-êng cña c«ng ty. * Th-¬ng hiÖu, bao b× vµ ®ãng gãi s¶n phÈm: Th-¬ng hiÖu s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®-îc cña mét doanh nghiÖp v× vËy mµ C«ng ty v¶i sîi NghÜa H-ng còng ®· t¹o cho m×nh mét th-¬ng hiÖu ®Ó thuËn tiÖn cho ng-êi b¸n xö lý ®¬n hµng vµ truy t×m vÊn ®Ò, cïng víi b¶n quyÒn b¶o vÖ c¸c thuéc tÝnh duy nhÊt cña s¶n phÈm mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã thÓ b¾t ch-íc, gi÷ ®-îc kh¸ch hµng lín, thuËn tiÖn cho ph©n ®o¹n thÞ tr-êng, t¹o dùng Ên t-îng vµ h×nh ¶nh ®Ñp cña c«ng ty trong t©m trÝ kh¸ch hµng. * §Þnh gi¸: Gi¸ b¸n lµ nh©n tè quan träng trong c¸c nh©n tè cña chiÕn l-îc Marketing trùc tiÕp t¹o ra lîi nhuËn. C¨n cø vµo ®ã C«ng ty ®· v¹ch ra chiÕn l-îc ®Þnh gi¸ phï hîp cho s¶n phÈm cña m×nh. - Lùa chän môc tiªu: Tån t¹i, tèi ®a ho¸ doanh thu, lîi nhuËn cao. - X¸c ®Þnh nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng ®Ó tõ ®ã mµ c«ng ty ®Ò ra chiÕn l-îc s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm cña m×nh trªn c¸c ®o¹n thÞ tr-êng môc tiªu. - §-a ra møc gi¸ b¸n tèi thiÓu cã thÓ b¸n ®Ó ®Õn khi cÇn thiÕt c«ng ty sÏ b¸n ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ø ®äng vèn hoÆc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tån kho ch¼ng h¹n. - Lùa chän ph-¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ lµ céng vµo gi¸ thµnh kho¶n lîi nhuËn trªn tõng ®¬n vÞ s¶n phÈm. - §iÒu chØnh gi¸ b¸n phï hîp theo tõng ®o¹n thÞ tr-êng vµ tõng thêi ®iÓm. - Chñ ®éng vµ ®iÒu chØnh gi¸ b¸n theo sù biÕn ®éng gi¸ c¶ thÞ tr-êng ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®-îc ho¹t ®éng liªn tôc. - 18 - * X©y dùng hÖ thèng kªnh ph©n phèi, nguyªn t¾c lùa chän ®Þa ®iÓm vµ ®¹i lý b¸n hµng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh s½n sµng cña s¶n phÈm, thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng, n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cña ®¹i lý. HiÖn nay trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i Thµnh phè ViÖt Tr×, tØnh Phó Thä vµ cã hai Chi nh¸nh ®Æt ë TP Hµ Néi vµ tØnh Th¸i B×nh, hai ®¹i lý ®Æt t¹i TP Hµ Néi vµ mét v¨n phßng ®¹i diÖn ë thµnh phè Hå ChÝ Minh. Nh- vËy lµ c«ng ty lùa chän kªnh ph©n phèi cßn h¹n chÕ ®Ó, ch-a më réng vµ thªm ®-îc c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh gi¶m bëi v× nguån vèn cßn h¹n chÕ ch-a tËn dông ®-îc c¸c c¬ héi ®Çu t- tõ bªn ngoµi. Së dÜ nh- vËy muèn gi¶m chi phÝ ®Çu t- vµo c¸c ®¹i ®Ó tËp trung ®Çu t- vµo mét sè c¬ së, ®¹i lý chñ chèt nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng chuyªn m«n ho¸ lÉn hiÖu qu¶ cña c¸c ®¹i lý. * ChiÕn dÞch qu¶ng c¸o vµ khuyÕch tr-¬ng s¶n phÈm: C«ng ty ®· ®-a th«ng tin ®Õn víi kh¸ch hµng b»ng ph-¬ng ph¸p sau: - Qu¶ng c¸o trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp nh- gäi ®iÖn tho¹i, th- gëi, héi chî triÓn l·m hoÆc b»ng c¸c ph-¬ng ph¸p truyÒn b¸ kh¸c… - Ph-¬ng ph¸p tiÕp cËn trùc tiÕp lµ c¸c nh©n viªn qu¶n lý kinh doanh vµ marketing cña c«ng ty tiÕp xóc trùc diÖn víi kh¸ch hµng lín vµ nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ®Ó giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm, hµng ho¸ cña m×nh mét c¸ch chi tiÕt t¹o søc thuyÕt phôc cao ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng nµy - Quan hÖ c«ng chóng nh- diÔn thuyÕt, héi th¶o, b¸o c¸o hµng n¨m…trong c¸c héi nghÞ, c¸c buæi triÓn l·m - KhuyÕn m¹i, khuyÕn khÝch kh¸ch hµng trong mét thêi gian ng¾n ®Ó t¹o niÒm tin vµ Ên t-îng vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty trong t©m trÝ kh¸ch hµng. IV. Qu¶n trÞ vËt t- Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Òu cÇn ®Õn c¸c t- liÖu vËt chÊt kh¸c nhau nh- vËt liÖu nhiªn liÖu, thiÕt bÞ m¸y mãc...VËt t- kü thuËt lµ s¶n phÈm cña lao ®éng dïng ®Ó s¶n xuÊt. §ã lµ nguyªn, nhiªn, vËt liÖu, ®iÖn lùc, b¸n thµnh phÈm, thiÕt bÞ m¸y mãc,dông cô phô tïng... Toµn bé vËt t- kü thuËt ®-îc chia lµm hai nhãm: - 19 - - Nhãm vËt t- dïng lµm ®èi t-îng lao ®éng bao gåm nguyªn liÖu, vËt liÖu, nhiªn liÖu, ®iÖn lùc, b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt bé phËn m¸y...§Æc ®iÓm cña nhãm nµy lµ nã sÏ tiªu dïng hoµn toµn trong mét lÇn s¶n xuÊt. - Nhãm vËt t- dïng lµm t- liÖu lao ®éng gåm cã thiÕt bÞ ®éng lùc, thiÕt bÞ chuyÒn dÉn n¨ng l-îng, thiÕt bÞ s¶n xuÊt, thiÕt bÞ vËn chuyÓn vµ chøa ®ùng ®èi t-îng lao ®éng, hÖ thèng thiÕt bÞ m¸y mãc ®iÒu khiÓn, c«ng cô khÝ cô vµ dông cô dïng vµo s¶n xuÊt, c¸c lo¹i ®å dïng trong nhµ x-ëng, c¸c lo¹i phô tïng m¸y mãc thiÕt bÞ. Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n trÞ vËt t- ë c«ng ty lµ kh©u quan träng trong c«ng t¸c hËu cÇn vËt t-. Qua ph©n tÝch cã thÓ ®¸nh gi¸ ®-îc møc ®é hîp lý cña viÖc tæ chøc qu¸ tr×nh ®¶m b¶o vËt t- ë c«ng ty. ThÊy ®-îc ¶nh h-ëng cña hËu cÇn vËt tkü thuËt ®Õn viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n suÊt, cã thÓ ®¸nh gi¸ ®-îc viÖc sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm vËt t-, thÊy d-îc kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña c«ng ty. Qua ph©n tÝch cã thÓ ph¸t hiÖn ®-îc nh÷ng -u ®iÓm, thiÕu sãt vµ trªn c¬ së ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p c¶i tiÕn cô thÓ. Ph©n tÝch t×nh h×nh nhËp vËt t- c«ng ty vÒ mÆt chÊt lù¬ng, sè l-îng, mÆt hµng, tÝnh ®ång bé, vÒ mÆt kÞp thêi, tÝnh ®Òu ®Æn vµ vÒ nguån cung øng… §èi víi nh÷ng vËt t- dïng lµm t- liÖu s¶n xuÊt cÇn ph¶i ®¶m b¶o vÒ mÆt sè l-îng ngay tõ ®Çu, chÊt l-îng tèt vµ ph¶i ®¶m b¶o an toµn ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ho¹t ®éng ®¹t hiÖu qu¶ cao. Nguån nhËp vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ chñ yÕu nhËp tõ Malaysia, §µi Loan, Hµn Quèc, Trung Quèc… §èi víi nh÷ng vËt t- dïng lµm ®èi t-îng lao ®éng cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vÒ mÆt sè l-îng, chÊt l-îng,mang tÝnh ®ång bé, kÞp thêi vµ ®Òu ®Æn ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ho¹t ®éng mét c¸ch liªn tôc hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch mµ c«ng ty ®· ®Ò ra. Nguån vËt t- nµy c«ng ty ®· nhËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau cã mét sè nhËp ngo¹i nh- nguyªn liÖu lµ b«ng, x¬, c¸c phô liÖu nhËp nhËp tõ Hµn Quèc vµ mét sè n-íc l©n cËn. Cßn c¸c vËt t- kh¸c cã thÓ ®-îc lÊy ngay t¹i c¬ së nh- nhiªn liÖu, ®iÖn lùc… - 20 -
- Xem thêm -