Tài liệu Báo cáo thực tập khảo sát tổng hợp tại công ty vải sợi nghĩa hưng thành p

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò b¸o c¸othùc tËp kh¶o s¸t tæng hîp t¹i c«ng ty v¶i sîi nghÜa hng tp .viÖt tr× - phó thä PhÇn I : Tæng quan vÒ C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng. I. Vµi nÐt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty v¶i sîi NghÜa hng. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh. C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng lµ mét c«ng ty mang tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n - Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ngêi lµm th¬ng nghiÖp, bu«n b¸n c¸c lo¹i b«ng, v¶i, sîi... cña ngµnh dÖt. Sau thÊy phÕ liÖu cña c¸c c«ng ty dÖt bá ®i l·ng phÝ, «ng ®· cã ý tëng thµnh lËp mét c¬ së s¶n xuÊt ®Ó chÕ biÕn, tËn dông c¸c nguyªn liÖu ®ã ¤ng ®i th¨m dß, xem xÐt, t×m hiÓu thÞ trêng nhiÒu n¬i, ®îc sî gióp ®ì cña b¹n bÌ vµ kinh nghiÖm cña b¶n th©n. Ngµy 03 / 12 / 1996 theo quyÕt ®Þnh sè: 2595 GP/ TLDN cña UBND tØnh VÜnh Phó, C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng TNHH ®îc thµnh lËp C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i x· Minh Ph¬ng, TP. ViÖt Tr×, tØnh Phó Thä. Víi ho¹t ®éng chÝnh lµ s¶n xuÊt sîi, dÖt, èng giÊy, v¶i vµ kinh doanh b«ng, v¶i, sîi... 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng lµ mét doanh nghiÖp trÎ, víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Sau s¸u n¨m thµnh lËp vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ®· tr¶i qua biÕt bao th¨ng trÇm, gian nan nhng bªn c¹nh ®ã còng ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ. Trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp võa x©y dùng nhµ xëng, võa s¶n xuÊt thö. ThiÕu vèn, thiÕu c«ng nghÖ, c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Nhê sù quyÕt t©m vµ ®ång lßng cña «ng chñ vµ c¸c c¸n bé, c«ng nh©n trong toµn c«ng ty, doanh nghiÖp ®· ®i vµo æn ®Þnh. C«ng ty ®· cã sù t¨ng trëng hiÖu qu¶, s¶n phÈm cã chç ®øng trªn thÞ trêng. §ång thêi nã cã tÝnh bÒn v÷ng do ®éng lùc néi sinh, do nh©n tè con ngêi cã ý thøc tù lùc v¬n lªn. -1- Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng ®îc ®¸nh gi¸ qua mét sè chØ tiªu sau (Díi ®©y lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh qua 3 n¨m). BiÓu 1: ChØ tiªu ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §VT: triÖu ®ång Stt 1 2 3 4 ChØ tiªu Tæng doanh thu Doanh thu b¸n s¶n phÈm S¶n lîng (tÊn/n¨m) Nép ng©n s¸ch N¨m 2000 54.275 15.276 1.180 4.126 N¨m 2001 66.586 20.702 1.800 7.270 N¨m 2002 144.040 27.396 2.160 15.420 3. c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y bé m¸y cña c«ng ty lµ tæng hîp c¸c bé phËn lao ®éng qu¶n lý kh¸c nhau, cã mèi liªn hÖ phô thuéc lÉn nhau. §îc chuyªn m«n ho¸ vµ cã nhiÒu quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm nhÊt ®Þnh, ®îc bè trÝ thµnh nhiÒu cÊp, nhiÒu kh©u kh¸c nhau, nh»m ®¶m b¶o chøc n¨ng qu¶n lý vµ phôc vô môc ®Ých chung cña c«ng ty. S¬ ®å 1: Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ kinh doanh Tæng gi¸m ®èc p.tæng g.®èc ®/h s¶n xuÊt II p.tæng g.®èc ®/h kinh doanh Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh -2- Phßng kinh doanh Phßng qu¶n lý kho Phßng kÕ to¸n trëng Phßng b¶o vÖ Phßng kÕ to¸n Phßng C«ng NghÖ ThiÕt KÕ Phßng kcs Phßng tæ Chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Ph©n xëng s¶n xuÊt v¶i Ph©n xëng s¶n xuÊt sîi Ph©n xëng s.x g¨ng tay Ph©n xëng s.x èng giÊy Mçi mét phßng ban cã chøc n¨ng nhiÖm vô riªng vµ cã mèi quan hÖ h÷u c¬ víi nhau. - Ban gi¸m ®èc: gåm 1 Tæng gi¸m ®èc vµ 2 Phã tæng gi¸m ®èc. Tæng gi¸m ®èc - «ng D¬ng M¹nh TiÒm: Lµ ngêi ®¹i diÖn tríc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vµ trùc tiÕp chØ huy bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Phã TG§ kinh doanh: Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc TG§ vÒ c«ng t¸c kinh doanh th¬ng m¹i, t¹o ®iÒu kiÖn tèt ®Ó s¶n phÈm cã uy tÝn trªn thÞ trêng. Phã TG§ s¶n xuÊt: Lµ ngêi phô tr¸ch vÒ kü thuËt, chØ ®¹o s¶n xuÊt. - KÕ to¸n trëng: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sè liÖu kÕ to¸n vµ trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña phßng kÕ to¸n. - Phßng tæ chøc, hµnh chÝnh: Qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty. Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tiÒn l¬ng, tiÒn thëng trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc. Ch¨m lo søc khoÎ vµ ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Phßng kinh doanh: Tæ chøc c«ng viÖc giao dÞch, tiªu thô s¶n phÈm, thùc hiÖn Marketing, lËp b¸o c¸o tiªu thô s¶n phÈm. - Phßng qu¶n lý kho: Qu¶n lý viÖc lu©n chuyÓn, b¶o qu¶n nguyªn liÖu, vËt t, thµnh phÈm trong kho, b¸o c¸o t×nh h×nh dù tr÷ hµng ho¸, vËt t trong kho ®Õn c¸c phßng chøc n¨ng. - Phßng b¶o vÖ: Thùc hiÖn chøc n¨ng b¶o vÖ néi bé vÒ trËt tù an ninh trong vµ ngoµi khu vùc s¶n xuÊt. Phô tr¸ch viÖc phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ d©n qu©n tù vÖ. - Phßng kÕ to¸n: Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n theo chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh vµ tæng hîp sè liÖu, cung cÊp th«ng tin cho nhu cÇu qu¶n lý... Hµng n¨m x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tÝnh to¸n, ph©n tÝch hiÖu qu¶ vÒ kÕ to¸n qu¶n trÞ. -3- - Phßng c«ng nghÖ, thiÕt kÕ: ChuÈn bÞ kü thuËt vµ thiÕt kÕ s¶n phÈm míi, gióp s¶n xuÊt s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch. - Phßng KCS lµ phßng kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm: X©y dùng c¸c tiªu chuÈn vÒ kü thuËt cho s¶n phÈm, kiÓm tra chÊt lîng nguyªn liÖu, vËt t ®Çu vµo vµ gi¸m s¸t kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c«ng nghÖ trªn c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt cho ®Õn kh©u cuèi cïng cña s¶n phÈm nhËp kho. - Phßng tæ chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt: X©y dùng vµ ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, qu¶n lý an toµn s¶n xuÊt vµ thiÕt bÞ m¸y mãc cho toµn c«ng ty. - C¸c ph©n xëng: Do qu¶n ®èc vµ c¸c trëng ca trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng nh©n s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm. II. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh 1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt. - H×nh thøc doanh nghiÖp: C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. - H×nh thøc ho¹t ®éng: S¶n xuÊt c«ng nghiÖp, s¶n xuÊt v¶i, sîi, èng giÊy vµ g¨ng tay. - LÜnh vùc kinh doanh: Kinh doanh b«ng, v¶i, sîi, hµng may mÆc... - C«ng ty cã chøc n¨ng ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, cã con dÊu riªng... theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. - Chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt, kinh doanh v¶i, sîi,... chñ ®éng trong viÖc ký kÕt hîp ®ång, më réng c¸c lo¹i dÞch vô cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm víi c¸c ®èi t¸c kinh tÕ trong vµ ngoµi níc. S¶n phÈm cña c«ng ty cã mÆt chñ yÕu trªn thÞ trêng trong níc vµ cã c¶ xuÊt khÈu ra thÞ trêng níc ngoµi nhng víi sè lîng cha nhiÒu nh xuÊt khÈu v¶i, hµng may mÆc sang Lµo, C¨mpuchia… 2. §Æc ®iÓm c«ng nghÖ s¶n xuÊt HiÖn nay c«ng ty tËp trung vµo s¶n xuÊt 4 mÆt hµng chñ yÕu: v¶i, sîi, g¨ng tay, vµ èng giÊy. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh¸ phøc t¹p, tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n, c«ng ty tæ chøc ba ph©n xëng gåm: - Ph©n xëng dÖt v¶i. - Ph©n xëng s¶n xuÊt sîi. - Ph©n xëng s¶n xuÊt g¨ng tay. - Ph©n xëng s¶n xuÊt èng giÊy. -4- Nguyªn vËt liÖu ®a vµo liªn tôc tõ giai ®o¹n ®Çu ®Õn giai ®o¹n cuèi cïng theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh. Qu¸ tr×nh diÔn ra liªn tôc, khÐp kÝn, cã s¶n phÈm dë dang, vµ s¶n phÈm cuèi cïng míi cã thÓ nhËp kho, xuÊt b¸n. Mçi mét s¶n phÈm lµ mét lo¹i m« h×nh c«ng nghÖ kh¸c nhau. Cho nªn viÖc tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý, khoa häc phï hîp víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt ë mçi ph©n xëng lµ rÊt quan träng. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt sîi ®îc thÓ hiÖn tãm t¾t qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 2: Quy tr×nh s¶n xuÊt sîi. B«ng, X¬ PE M¸y b«ng B«ng, X¬ PE M¸y ch¶i Cói ch¶i M¸y ghÐp Sîi thµnh phÈm M¸y kÐo sîi Cói ghÐp 3. §Æc ®iÓm cña th«ng tin Nguån th«ng tin mµ c«ng ty thu ®îc ®Òu ®¹t tiªu chuÈn vÒ mÆt chÊt lîng lµ ®é tin cËy, tÝnh ®Çy ®ñ, tÝnh thÝch hîp vµ dÔ hiÓu, tÝnh ®îc b¶o vÖ vµ tÝnh kÞp thêi. §é tin cËy thÓ hiÖn c¸c mÆt vÒ ®é x¸c thùc vµ ®é chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin mµ c«ng ty thu thËp ®îc tõ m«i trêng kinh doanh hay trong néi bé c«ng ty. TÝnh ®Çy ®ñ, thÝch hîp vµ ®Ô hiÓu cña th«ng tin thÓ hiÖn sù bao qu¸t c¸c vÊn ®Ò ®¸p øng yªu cÇu cña nhµ qu¶n lý vµ ph¶i dïng nh÷ng tõ ng÷ th«ng thêng, s¸ng sña, cã nghÜa ®¶m b¶o cho ngêi sö dông th«ng tin hiÓu ®îc th«ng tin cÇn nãi g× ®Ó ra quyÕt ®Þnh kinh doanh sao cho hîp lý. HÖ thèng th«ng tin cßn ph¶i ®¸p øng tÝnh kÞp thêi, ®óng lóc, ®óng thêi ®iÓm. §Æc ®iÓm nµy cña th«ng tin ®èi víi c«ng ty lµ rÊt quan träng bëi v× may mÆc cÇn ph¶i s¶n xuÊt theo mïa. Vµ mäi th«ng tin cña C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng ®Òu ®îc b¶o ®¶m an toµn v× ®©y nã còng nh mét nguån tµi s¶n quý gi¸ chØ nh÷ng ngêi cã quyÒn míi ®îc phÐp tiÕp cËn víi th«ng tin. 4. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm S¶n phÈm mµ C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng s¶n xuÊt ra gåm cã: sîi, g¨ng tay, èng giÊy, v¶i. Víi mçi lo¹i s¶n phÈm trªn th× l¹i mang nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng: -5- S¶n phÈm v¶i gåm hai lo¹i lµ hµng dÖt thoi vµ hµng dÖt kim. Hµng dÖt thoi bao gåm c¸c lo¹i v¶i 100% cotton, Polyester/Cotton víi ®Æc ®iÓm: máng, m¸t, nhanh kh« nhng l¹i hay nhµu l¸t, dÔ bÐn löa…Hµng dÖt kim nh: nØ, d¹ vµ ®Æc ®iÓm cña lo¹i nµy dµy, Êm, dïng ®Ó s¶n xuÊt quÇn ¸o thu ®«ng nhng l¹i rÊt l©u kh« vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i tr¶i qua giai ®o¹n t¹o sîi. §©y lµ s¶n phÈm chÝnh chiÕm 40% doanh thu. S¶n phÈm èng giÊy víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt nhanh theo khu©n mÉu vµ nguyªn vËt liÖu cã s½n ë trong níc. §©y lµ s¶n phÈm ®¹t 20% doanh thu. S¶n phÈm g¨ng tay víi ®Æc ®iÓm bÒn, ®Ñp, Êm, ®©y lµ mÆt hµng cã s¶n lîng chiÕm tû träng kh«ng cao nhng ®em l¹i lîi nhuËn cao bëi v× hÇu hÕt nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo chñ yÕu lµ nh÷ng phÕ liÖu th«ng qua viÖc s¶n xuÊt sîi vµ v¶i. S¶n phÈm nµy chiÕm tû träng lµ 16% doanh thu. S¶n phÈm sîi ph¶i s¶n xuÊt th«ng qua nhiÒu c«ng ®o¹n vµ sîi s¶n xuÊt ra ph¶i s¨n, mÞn, bÒn, cã tÝnh dÎo dai cao. S¶n phÈm nµy chiÕm 24% doanh thu. 5 .§Æc ®iÓm vÒ lao ®éng HiÖn nay C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng cã kho¶ng trªn 700 lao ®éng, trong ®ã sè c«ng nh©n s¶n xuÊt cã tíi 600 ngêi, cßn l¹i lµ c¸c nh©n viªn kü thuËt, qu¶n lý vµ kinh doanh lµm viÖc ë C«ng ty chÝnh vµ c¸c Chi nh¸nh, ®¹i lý, v¨n phßng ®¹i diÖn. §Æc ®iÓm cña c¸c c«ng nh©n s¶n xuÊt víi tr×nh ®é tay nghÒ cao lµm cã tæ chøc vµ kû luËt cao. Nguån nh©n lùc nµy chñ yÕu C«ng ty tuyÓn dông ë t¹i ®Þa ph¬ng ®Æt c¸c xëng s¶n xuÊt…Cßn nh÷ng nguån lao ®éng kh¸c nh nh©n viªn kü thuËt, nh©n viªn qu¶n lý vµ kinh doanh th× ®îc C«ng ty tuyÓn dông th«ng qua qu¸ tr×nh s¸t h¹ch t¬ng ®èi chÆt chÏ vµ tiªu chuÈn ®Ò ra lµ tÊt c¶ c¸c nh©n viªn nµy ®Òu cã tr×nh ®é tõ cao ®¼ng trë lªn, cã n¨ng lùc lµm viÖc tèt. 6 . §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu - §èi víi s¶n phÈm v¶i: Nguyªn liÖu chÝnh lµ sîi do c«ng ty s¶n xuÊt, ngoµi ra còng ph¶i nhËp nguyªn liÖu tõ níc ngoµi do tÝnh ®Æc trng cña s¶n phÈm mµ kh¸ch hµng yªu cÇu. Nguyªn liÖu ®èi víi s¶n phÈm nµy th× cßn tuú thuéc lµ dïng vµo s¶n xuÊt mÆt hµng v¶i cã tõng thµnh phÇn cô thÓ.(100%cotton, P/C : 65/35, 100%Polyester…) §Æc ®iÓm: Sîi ®îc chia thµnh nhiÒu lo¹i, cã c¸c chØ sè kh¸c nhau: vÝ dô sîi PE-20/80, PC-20/1…Sîi cã chØ sè cµng cao th× cµng nhá, s¨n vµ ®îc ch¶i kü, ®èi víi lo¹i sîi nµy dïng ®Ó s¶n xuÊt v¶i nhng mÆt hµng v¶i mµ yªu cÇu ph¶i ®¹t chÊt lîng cao, vµ ngîc l¹i. -6- - §èi víi s¶n phÈm sîi: Nguyªn liÖu chÝnh lµ b«ng, x¬ (PE) lo¹i nguyªn liÖu chñ yÕu ph¶i nhËp khÈu. §Æc ®iÓm: B«ng lµ mét lo¹i s¶n phÈm ®îc lµm b»ng qu¸ tr×nh kÐo t¬ tõ t»m, qua qóa tr×nh s¬ chÕ nã ®îc ®a vµo s¶n xuÊt ra sîi. Lo¹i sîi nµy dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i cã thµnh phÇn 100%cotton vµ P/C. Cßn x¬(PE) bµo chÕ tõ dÇu má… nguyªn liªu nµy dïng ®Ó s¶n xuÊt v¶i cã thµnh phÇn 100%Polyester, P/C… - §èi víi s¶n phÈm èng giÊy: Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm lµ gç, tre, løa. §©y lµ nguån nguyªn liÖu cã ngay trong thÞ trêng néi ®Þa gÇn c¬ së s¶n xuÊt thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh vËn chuyÓn… §Æc ®iÓm: Nguyªn liÖu nµy qua qu¸ tr×nh nghiÒn, xay nã ®îc h×nh thµnh díi d¹ng bét ®Ó thu©n lîi khi ®a vµo s¶n xuÊt. §©y lµ lo¹i nguyªn liÖu cã qu¸ tr×nh s¬ chÕ ®¬n gi¶n, do ®ã chi phÝ thÊp. - §èi víi s¶n phÈm g¨ng tay: Nguyªn liÖu chÝnh cña s¶n phÈm nµy còng ®îc lµm tõ sîi, nhng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nµy th× kh«ng qu¸ phøc t¹p nh s¶n xuÊt v¶i bëi v× phÇn lín nguyªn liÖu ®îc tËn dông tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt v¶i. §©y lµ s¶n phÈm ®em l¹i lîi nhuËn kh¸ cao mÆc dï nã kh«ng ®îc coi lµ s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty. 7. T×nh h×nh vèn vµ nguån vèn cña c«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng lµ c«ng ty TNHH do vËy viÖc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ dùa trªn vèn tù cã cña doanh nghiÖp vµ vèn gãp cña c¸c s¸ng lËp viªn. Do ®ã nguån vèn rÊt h¹n chÕ nªn ph¶i ®i vay vµ huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c rÊt nhiÒu nªn ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Qua kh¶o s¸t thùc tÕ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty ta cã sè liÖu sau. B¶ng 2: T×nh h×nh sö dông vèn t¹i c«ng ty. §VT: triÖu ®ång N¨m 2001 N¨m 2002 So s¸nh 2002/2001 ChØ tiªu I. TSL§ vµ §TNH 1. Vèn b»ng tiÒn 2. §Çu t ng¾n h¹n 3.Ph¶i thu 4. Tån kho 5. TSL§ kh¸c II. TSC§ vµ §TDH 1.TSC§ h÷u h×nh 2.TSC§ v« h×nh 3.TSCD thuª T/chÝnh 4.C¸c kho¶n §TDH 5.TSCD kh¸c -7- Sè tiÒn 41.043 892 21.494 17.396 1.261 22.237 15.134 5.896 1.207 TTräng 64,86 1,41 0 33,97 27,49 1,99 35,14 23,91 0 0 9,32 1,91 Sè tiÒn 60.727 2.632 21.232 35.868 995 22.418 16.476 5.896 46 TTräng 73,04 3,17 0 25,53 43,14 1,2 26,96 19,82 0 0 7,09 0,05 Sè tiÒn 19.684 1.740 0 -262 18.472 -266 181 1.342 0 0 0 -1.161 Tû lÖ 47,96 195,1 0 -1,22 106,2 -21,1 0,81 8,87 0 0 0 -96,3 TTräng 8,18 1,76 0 -8,43 15,65 -0,79 -8,18 -4,1 0 0 -2,23 -1,85 Tæng céng 63.280 100 83.145 100 19.865 31,39 0 Víi sè liÖu b¶ng trªn ta thÊy tæng vèn s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng 31,39% t¬ng øng sè tiÒn t¨ng 19.865 tr.®. Tû lÖ t¨ng cña vèn cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n t¨ng Ýt h¬n tû lÖ t¨ng cña vèn lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n. Nhng xÐt vÒ c¬ cÊu vèn cña ®¬n vÞ th× cha thËt hîp lý, v× trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt vèn cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n ph¶i chiÕm tû träng cao, nhng ë ®©y vèn lu ®éng l¹i chiÕm tû träng cao h¬n vèn cè ®Þnh. Kh«ng nh÷ng thÕ tû träng vèn cè ®Þnh n¨m 2002 so víi n¨m 2001 cßn gi¶m 8,18%. Doanh nghiÖp ®· ®Ó tån kho qu¸ lín, cÇn chó ý gi¶m tån kho. Kh¸ch hµng chiÕm dông vèn qu¸ nhiÒu ®¬n vÞ nªn sö dông nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó thu håi bít c«ng nî. -8- B¶ng 3: T×nh h×nh sö dông nguån vèn t¹i ®¬n vÞ. ChØ tiªu A. Nî ph¶ tr¶ I. Nî ng¾n h¹n 1.Vay ng¾n h¹n 2. ChiÕm dông II. Nî dµi h¹n III. Nî kh¸c B. Nguån vèn CSH I. Nguån vèn II. Lîi nhuËn III Nguån vèn kh¸c IV. C¸c quü Tæng céng N¨m 2001 N¨m 2002 Sè tiÒn TT Sè tiÒn TT 54.358 85,9 73.118 87,94 54.358 85,9 73.118 87,94 25.690 47,26 48.577 66,44 26.699 42,19 23.256 27,97 0 0 0 0 1.969 3,11 1.285 1,55 8.921 14,1 10.026 12,06 10.521 16,63 10.521 12,65 -1.647 -2,6 -544 -0,65 134 0,2 134 0,16 -87 -0,1 -87 -0,1 63.280 100 83.145 100 §VT: triÖu ®ång So s¸nh 2002/2001 Sè tiÒn TL TT 18,760 34,51 2,04 18,760 34,51 2,04 22.887 89,09 19,18 -3.443 -12,9 -14,2 0 0 0 -684 -0,35 -1,56 1.105 12,39 -2,04 0 0 -3,98 1.104 3.461 0 0 0 0 19.865 31,39 0 Víi sè liÖu b¶ng trªn ta thÊy t×nh h×nh thiÕu vèn ph¶i huy ®éng vèn cña c«ng ty lµ rÊt lín. Nî ph¶i tr¶ t¨ng lªn rÊt nhiÒu, cô thÓ lµ t¨ng 34,51% t¬ng øng sè tiÒn 18.760 tr.®, mµ chñ yÕu lµ tiÒn vay ng¾n h¹n t¨ng 89,09% t¬ng øng sè tiÒn t¨ng 22.887 tr.®. Trong khi ®ã nguån vèn chñ së h÷u cã t¨ng nhng rÊt Ýt, cô thÓ t¨ng 12,39% t¬ng øng sè tiÒn t¨ng 1.105 tr.®. Nhng tû träng l¹i gi¶m 2,04%. phÇn II : thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty v¶i sîi nghÜa hng I - X©y dùng, thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh t¹i c«ng ty V¶i Sîi NgHÜa hng. ChiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ tËp hîp nh÷ng chñ tr¬ng, ph¬ng ch©m vÒ kinh doanh cã tÝnh l©u dµi vµ quyÕt ®Þnh tíi sù thµnh ®¹t ë mäi doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy chiÕn lîc kinh doanh thùc chÊt lµ mét ch¬ng tr×nh hµnh ®éng tæng qu¸t híng tíi viÖc thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu cô thÓ cña doanh nghiÖp.Trªn c¬ së nhËn ®Þnh tÇm quan träng cña chiÕn lîc kinh doanh nh vËy th× C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng ho¹ch ®Þnh cho m×nh mét chiÕn lîc kinh doanh t¬ng ®èi hîp lý dùa vµo c¸c c¨n cø chñ yÕu ®ã lµ tam gi¸c chiÕn lîc gåm: kh¸ch hµng, kh¶ n¨ng cña c«ng -9- ty vµ ®èi thñ c¹nh tranh. Néi dung chiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty thÓ hiÖn ë hai mÆt: - ThÓ hiÖn b»ng nh÷ng môc tiªu cô thÓ. - ChØ ra híng ®i cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶. * ChiÕn lîc tæng qu¸t cña c«ng ty cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh híng ®i cïng víi nh÷ng môc tiªu chñ yÕu cÇn ®¹t tíi. Néi dung chiÕn lîc tæng qu¸t cña c«ng ty tËp trung vµo ba môc tiªu chñ yÕu lµ kh¶ n¨ng sinh lîi, thÕ lùc trªn thÞ trêng vµ an toµn trong kinh doanh. * C¸c môc tiªu chñ yÕu trong chiÕn lîc kinh doanh quy ®Þnh néi dung cña c¸c chiÕn lîc bé phËn, v× chiÕn lîc bé phËn chØ lµ sù cô thÓ ho¸ thªm mét bíc cña chiÕn lîc tæng qu¸t. Trªn c¬ së néi dung chiÕn lîc tæng qu¸t th× c«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh c¸c chiÕn lîc bé phËn, gåm: ChiÕn lîc s¶n phÈm, chiÕn lîc gi¸ c¶, chiÕn lîc ph©n phèi, chiÕn lîc qu¶ng c¸o tiÕp thÞ, chiÕn lîc thÞ trêng, chiÕn lîc kinh doanh, chiÕn lîc c¹nh tranh… * Nh÷ng nguyªn t¾c thÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ chiÕn lîc kinh doanh mµ c«ng ty ®· sö dông lµ dùa vµo ba nguyªn t¾c chñ yÕu sau: chiÕn lîc kinh doanh ®¶m b¶o môc tiªu bao trïm cña c«ng ty, chiÕn lîc kinh doanh cã tÝnh kh¶ thi vµ ®¶m b¶o mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a c«ng ty víi thÞ trêng vÒ mÆt lîi Ých. * Nh÷ng tiªu chuÈn thÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ chiÕn lîc kinh doanh mµ c«ng ty ®ang ¸p dông gåm hai nhãm: - Nhãm tiªu chuÈn ®Þnh tÝnh dùa trªn c¸c chØ tiªu sè lîng nh sè lîng b¸n, thÞ phÇn, tæng doanh thu vµ tæng lîi nhuËn…V× ®©y lµ nh÷ng tiªu chuÈn dÔ x¸c ®Þnh, ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng b¸n hµng, kh¶ n¨ng sinh lîi, kh¶ n¨ng cung cÊp nguån lùc. - Nhãm tiªu chuÈn ®Þnh tÝnh lµm c¨n cø ®Ó lùa chän , lµ thÕ lùc trªn thÞ trêng, ®é an toµn trong kinh doanh vµ sù thÝch øng cña chiÕn lîc víi thÞ trêng. * Ph¬ng ph¸p lùa chän vµ quyÕt ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty lµ ph¬ng ph¸p cho ®iÓm theo tiªu chuÈn. Néi dung cña ph¬ng ph¸p gåm c¸c bíc sau: - Bíc mét, chän ra mét sè c¸c tiªu chuÈn ®Æc trng cho môc tiªu chñ yÕu cña c«ng ty. - Bíc hai, cho ®iÓm cho mçi tiªu chuÈn theo n¨m møc ®iÓm vµ theo nguyªn t¾c møc ®iÓm cµng thÊp ph¶n ¸nh møc ®¸p øng cµng thÊp vµ ngîc l¹i. - Bíc ba, tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm tõng tiªu chuÈn, tõng chiÕn lîc kinh doanh dù kiÕn. - 10 - - Bíc bèn, tiÕn hµnh so s¸nh vµ lùa chän. VÒ nguyªn t¾c, chiÕn lîc ®îc chän lµ chiÕn lîc cã tæng sè ®iÓm cao nhÊt. MÆc dï trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ trêng nhng C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng vÉn ®øng v÷ng vµ ngµy cµng t¨ng thªm uy tÝn cho s¶n phÈm cña c«ng ty, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®èi víi c¸c h·ng cïng ngµnh trªn thÞ trêng trong níc vµ níc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã th× c«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n nh vÊn ®Ò vèn, c«ng ty ®· ph¶i huy ®éng c¸c nguån vèn tõ ng©n hµng, kªu gäi nguån ®Çu t tõ c¸c ®èi t¸c lµm ¨n. ThÞ trêng v¶i sîi vµ hµng may mÆc hiÖn nay lµ thÞ trêng s«i ®éng c¹nh tranh quyÕt liÖt c¶ vÒ gi¸ c¶ lÉn chÊt lîng v× vËy c«ng ty t×m cho m×nh nguån cung hîp lý ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªn tôc vµ më réng quy m« s¶n xuÊt. Vµ hiÖn nay c«ng ty ®· vµ ®ang tËp trung vµo viÖc n©ng cao chÊt lîng vµ gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cã c¬ héi x©m nhËp trêng quèc tÕ vµ khu vùc. II. Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc Nh©n lùc lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n vµ lµ nh©n tè ®ãng vai trß s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh cña c«ng ty. Lao ®éng lu«n ®îc coi lµ nh©n tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ®èi v¬i viÖc s¸ng t¹o ra vµ sö dông c¸c yÕu tè kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. V× vËy nguån nh©n lùc lµ nh©n tè cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. Víi ®éi ngò c«ng nh©n viªn ®«ng ®¶o (h¬n b¶y tr¨m ngêi) th× c«ng ty ®· t¹o cho m×nh mét bé m¸y qu¶n lý t¬ng ®èi tèt. Ho¹t ®éng qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty víi hai môc tiªu c¬ b¶n lµ: Thø nhÊt, sö dông hiÖu qu¶ n¨ng lùc lµm viÖc cña mäi thµnh viªn trong c«ng ty, lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Thø hai, båi dìng kÞp thêi vµ thêng xuyªn n¨ng lùc lµm viÖc cña mäi thµnh viªn trªn tÊt c¶ c¸c mÆt; tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn… HiÖn nay C«ng ty ®ang cã kÕ ho¹nh më réng quy m« s¶n xuÊt vµ më réng Chi nh¸nh tiªu thô s¶n phÈm nªn cÇn ph¶i tuyÓn dông thªm lao ®éng. C«ng t¸c tuyÓn dông cña c«ng ty còng dùa trªn nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh theo yªu cÇu cña c«ng viÖc ®· thiÕt kÕ. Nh hiÖn nay c«ng ty ®ang tuyÓn thªm nh©n viªn lµm c«ng t¸c kinh doanh cho Chi nh¸nh ë Hµ Néi, yªu cÇu: ph¶i tèt nghiÖp ®¹i häc thuéc c¸c ngµnh khèi kinh tÕ, cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ (TiÕng Anh) giao tiÕp thµnh th¹o, cã chøng chØ - 11 - tin häc v¨n phßng. Do tr×nh ®é c«ng nghÖ ngµy cµng hiÖn ®¹i nªn c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh tæ chøc cho mét sè nh©n viªn kü thuËt häc hái båi dìng ngay t¹i c¬ së díi sù gi¶ng d¹y cña c¸c chuyªn gia ®îc c«ng ty mêi vÒ. HiÖn nay trªn thÞ trêng ngµnh v¶i sîi vµ dÖt may ®ang c¹nh tranh gay g¾t, v× vËy c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh më c¸c líp ®µo t¹o ng¾n h¹n cho ®éi ngò lao ®éng ®Ó t¹o ra mét ®éi ngò lao ®éng cã tay nghÒ cao phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. C«ng t¸c ph©n c«ng lao ®éng: C«ng ty ®· sö dông ph¬ng ph¸p ph©n c«ng lao ®éng theo tÝnh chÊt ho¹t ®éng ®Ó t¹o ra sù c©n ®èi gi÷a lao ®éng qu¶n trÞ vµ lao ®éng s¶n xuÊt. - §èi víi lao ®éng s¶n xuÊt ®îc ph©n thµnh tõng ph©n xëng nh: ph©n xëng dÖt, ph©n xëng s¶n xuÊt èng giÊy, ph©n xëng s¶n xuÊt g¨ng tay, ph©n xëng s¶n xuÊt sîi.Trong mçi ph©n xëng l¹i ph©n thµnh tõng nhãm, mçi nhãm ®¶m nhËn mét nhiÖm vô riªng. §Æc ®iÓm cña lao ®éng s¶n xuÊt lµ ngêi trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm. - §èi víi nh©n viªn qu¶n lý vµ kinh doanh, do c«ng ty cã nhiÒu chi nh¸nh nªn kh«ng cã phßng marketing riªng mµ phßng qu¶n lý vµ kinh doanh sÏ kiªm lu«n c¶ vÊn ®Ò marketing. §Æc ®iÓm cña nh÷ng lao ®éng nµy lµ võa lµm c«ng t¸c qu¶n lý võa lµm c«ng t¸c tiªu thô vµ võa lµm c«ng t¸c t×m, cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo… Thï lao lao ®éng vµ c«ng t¸c ®¸nh gi¸ ®Ò b¹t. - §èi víi lao ®éng s¶n xuÊt th× c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm c¸ nh©n trùc tiÕp. Theo ph¬ng ph¸p nµy: sè tiÒn ngêi c«ng nh©n ®îc lÜnh b»ng ®¬n gi¸ trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm x sè lîng s¶n phÈm thùc tÕ mµ c«ng nh©n ®ã lµm ra. NÕu c«ng nh©n nµo hoµn thµnh vît møc sè s¶n phÈm quy ®Þnh cña bé phËn qu¶n lý s¶n xuÊt ®Ò ra th× tuú theo tõng møc mµ ®îc thëng t¬ng øng vµ nh÷ng c«ng nh©n cã nh÷ng thµnh tÝch cao sÏ ®îc c¸c nhµ qu¶n trÞ chó ý, c©n nh¾c vµ ®Ò b¹t. C«ng ty cã biÖn ph¸p thëng ph¹t c«ng minh. - §èi víi nh©n viªn qu¶n lý, kinh doanh vµ nh©n viªn kü thuËt th× c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian vµ l¬ng cÊp bËc. TiÒn thëng cho nh÷ng ngêi nµy tuú thuéc vµo møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña mçi ngêi vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc cña nh©n viªn. VÝ dô nh víi nh©n viªn ë bé phËn tiªu thô nÕu nh hä ký ®îc nhiÒu hîp ®ång b¸n hµng hä sÏ ®îc hëng hoa hång, víi ph¬ng ph¸p nµy c«ng ty sÏ thóc ®Èy ®îc qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh mét c¸ch nhanh chãng cã hiÖu qu¶ cao. - 12 - Bªn c¹nh c«ng t¸c qu¶n trÞ lao ®éng th× qu¶n trÞ hµnh chÝnh còng lµ mét kh©u quan träng trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp v× vËy mµ C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng ®· t¹o cho m×nh mét bé m¸y hµnh chÝnh ho¹t ®éng t¬ng ®èi tèt. Víi c¬ cÊu bé m¸y hµnh chÝnh ®· ®îc nªu ë phÇn tríc ®· gióp C«ng ty qu¶n lý tèt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao. Bëi v× C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng chØ lµ mét C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nªn cha cã c¸c tæ chøc §oµn, §¶ng thiÕt thùc ®Ó gióp ®ì ngêi lao ®éng. Nhng hµng n¨m c«ng ty còng ®· tæ chøc cho ngêi lao ®éng ®i du lÞch, th¨m qua, råi tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o ®Ó gióp hä gióp hä tho¶i m¸i t©m lý, yªn t©m lµm viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc. III. Ho¹t ®éng Marketing Do c«ng ty kh«ng cã phßng kinh doanh riªng nªn c¸c nh©n viªn cña phßng kinh doanh ph¶i kiªm lu«n c¶ c«ng t¸c marketing, c«ng t¸c marketing néi bé mµ hiÖn nay c«ng ty ®ang thùc hiÖn ë trô së chÝnh vµ ë c¸c chi nh¸nh cha ®¹t hiÖu qu¶ cao nhng l¹i tiÕt kiÖm mét kho¶n chi phÝ t¬ng ®èi lín cho viÖc më thªm phßng kinh doanh. 1.Thu thËp vµ sö lý th«ng tin thÞ trêng Nguån th«ng tin ®îc thu thËp tõ thÞ trêng (kh¸ch hµng, ho¹t ®éng cña ®èi thñ c¹nh tranh, b¸n hµng), nguån th«ng tin vÒ nh·n hiÖu vµ s¶n phÈm (®¸nh gi¸ tõng yÕu tè vµ tæng thÓ nh·n hiÖu bao b×), nguån th«ng tin th¬ng m¹i (thùc hiÖn vµ ph©n phèi b¸n hµng; th¸i ®é cña ngêi cung cÊp; ¶nh hëng cña khuyÕn m¹i, tiÕp thÞ…). Nh÷ng th«ng tin nµy ®îc c¸c nh©n viªn qu¶n lý kinh doanh ph¶n håi th«ng qua viÖc chµo hµng trùc tiÕp trªn thÞ trêng vµ nhµ qu¶n lý thu thËp trªn m¹ng internet.... Sau khi cã nh÷ng th«ng tin trªn th× c«ng ty ®· ®a ra c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu c¸c d¹ng th«ng tin nh nghiªn cøu nguån th«ng tin cã s½n, nghiªn cøu ®Þnh lîng (th«ng thêng hái c¸c c©u hái thêng gÆp lµ: c¸i g×? ë ®©u? bao nhiªu?…), nghiªn cøu ®Þnh tÝnh thêng hái c¸c c©u hái“ t¹i sao?” nhiÒu h¬n c©u hái “c¸i g×?”. Víi nh÷ng ph¬ng ph¸p nghiªn cøu nµy ®îc c«ng ty nghiªn cøu, ph©n tÝch mét c¸ch tæng hîp kh«ng t¸ch riªng tõng lo¹i. Sau ®ã lµ viÖc nghiªn cøu tõng dù ¸n cô thÓ, chó träng vµo nhu cÇu vµ yªu cÇu cña tõng ®å ¸n- VÝ dô nh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm míi, ®¸nh gi¸ cña ngêi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh… Theo nh Bµ Gi¸m ®èc Chi nh¸nh v¶i sîi NghÜa Hng t¹i Hµ Néi th× nghiªn cøu thÞ trêng c¸ thÓ gióp ®a ra ph¬ng ph¸p ®Ó lÊy th«ng tin tèt nhÊt cho viÖc quyÕt ®Þnh nh xu híng thÞ trêng, th¸i ®é vµ mong ®îi cña ngêi tiªu dïng, x¸c ®Þng ®èi thñ c¹nh tranh vµ lµ mét bíc tiÕp cËn cã hÖ thèng ®Ó thu thËp th«ng tin. Lµ nhµ qu¶n lý, b¹n ph¶i kh«ng ngõng ra quyÕt ®Þnh vÒ - 13 - nh·n hiÖu, s¶n phÈm, gi¸, ph©n phèi vµ th«ng tin mµ kh«ng lµm cho viÖc kinh doanh gÆp ph¶i rñi ro. 2. C¸c chÝnh s¸ch. * §èi víi s¶n phÈm c«ng ty ph©n tÝch chu kú sèng cña s¶n phÈm th«ng qua bèn giai ®o¹n: giíi thiÖu, ph¸t triÓn, b·o hoµ vµ suy tho¸i. VÝ dô c«ng ty ®a ra chu kú sèng cña s¶n phÈm vÒ mèt: - Giai ®o¹n ph©n lËp, mét sè ngêi sö dông mét sè thø míi l¹ lµm cho m×nh moden nhÊt tríc mäi ngêi. - Giai ®o¹n ganh ®ua, nh÷ng ngêi kh¸c tham gia cuéc ganh ®ua. - Giai ®o¹n phæ biÕn, rÊt nhiÒu ngêi sö dông mèt. - Giai ®o¹n tho¸i trµo, ngêi tiªu dïng chuyÓn sù quan t©m sang mèt kh¸c. NÕu s¶n phÈm cò ®· ë trong giai tho¸i trµo hoÆc t×m ®îc thÞ trêng míi th× c«ng ty l¹i ®a ra ngay s¶n phÈm míi kÞp thêi ®Ó gi÷ kh¸ch hµng cò vµ thu hót nh÷ng kh¸ch hµng míi. C¸c s¶n phÈm míi mµ c«ng ty tung ra thÞ trêng trong vµ ngoµi níc ®· vµ ®ang ®îc thÞ trêng chÊp nhËn ®ã lµ mét thµnh c«ng lín trong chiÕn lîc kinh doanh cña C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng. - C«ng ty tham gia lÇn ®Çu trªn thÞ trêng níc ngoµi s¶n phÈm ®· vµ ®ang ®îc thÞ trêng chÊp nhËn, nh c«ng ty ®· xuÊt khÈu v¶i sang Campuchia, Th¸i Lan, Lµo… - T¹o s¶n phÈm míi cã chÊt lîng cao víi mÉu m· ®Ñp, hîp thÞ hiÕu vµ tiªu chuÈn cña ngêi tiªu dïng ®Ó thay thÕ s¶n phÈm hiÖn t¹i. - S¶n phÈm míi cã chÊt lîng t¬ng tù s¶n phÈm hiÖn t¹i nhng gi¸ thµnh thÊp h¬n do chi phÝ thÊp hoÆc ®ã lµ mét chiÕn lîc kinh doanh ®Ó chiÕm lÜnh thÞ phÇn trªn thÞ trêng cña c«ng ty. * Th¬ng hiÖu, bao b× vµ ®ãng gãi s¶n phÈm: Th¬ng hiÖu s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña mét doanh nghiÖp v× vËy mµ C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng còng ®· t¹o cho m×nh mét th¬ng hiÖu ®Ó thuËn tiÖn cho ngêi b¸n xö lý ®¬n hµng vµ truy t×m vÊn ®Ò, cïng víi b¶n quyÒn b¶o vÖ c¸c thuéc tÝnh duy nhÊt cña s¶n phÈm mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã thÓ b¾t chíc, gi÷ ®îc kh¸ch hµng lín, thuËn tiÖn cho ph©n ®o¹n thÞ trêng, t¹o dùng Ên tîng vµ h×nh ¶nh ®Ñp cña c«ng ty trong t©m trÝ kh¸ch hµng. * §Þnh gi¸: Gi¸ b¸n lµ nh©n tè quan träng trong c¸c nh©n tè cña chiÕn lîc Marketing trùc tiÕp t¹o ra lîi nhuËn. C¨n cø vµo ®ã C«ng ty ®· v¹ch ra chiÕn lîc ®Þnh gi¸ phï hîp cho s¶n phÈm cña m×nh. - 14 - - Lùa chän môc tiªu: Tån t¹i, tèi ®a ho¸ doanh thu, lîi nhuËn cao. - X¸c ®Þnh nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng ®Ó tõ ®ã mµ c«ng ty ®Ò ra chiÕn lîc s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm cña m×nh trªn c¸c ®o¹n thÞ trêng môc tiªu. - §a ra møc gi¸ b¸n tèi thiÓu cã thÓ b¸n ®Ó ®Õn khi cÇn thiÕt c«ng ty sÏ b¸n ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ø ®äng vèn hoÆc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tån kho ch¼ng h¹n. - Lùa chän ph¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ lµ céng vµo gi¸ thµnh kho¶n lîi nhuËn trªn tõng ®¬n vÞ s¶n phÈm. - §iÒu chØnh gi¸ b¸n phï hîp theo tõng ®o¹n thÞ trêng vµ tõng thêi ®iÓm. - Chñ ®éng vµ ®iÒu chØnh gi¸ b¸n theo sù biÕn ®éng gi¸ c¶ thÞ trêng ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®îc ho¹t ®éng liªn tôc. * X©y dùng hÖ thèng kªnh ph©n phèi, nguyªn t¾c lùa chän ®Þa ®iÓm vµ ®¹i lý b¸n hµng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh s½n sµng cña s¶n phÈm, thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng, n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cña ®¹i lý. HiÖn nay trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i Thµnh phè ViÖt Tr×, tØnh Phó Thä vµ cã hai Chi nh¸nh ®Æt ë TP Hµ Néi vµ tØnh Th¸i B×nh, hai ®¹i lý ®Æt t¹i TP Hµ Néi vµ mét v¨n phßng ®¹i diÖn ë thµnh phè Hå ChÝ Minh. Nh vËy lµ c«ng ty lùa chän kªnh ph©n phèi cßn h¹n chÕ ®Ó, cha më réng vµ thªm ®îc c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh gi¶m bëi v× nguån vèn cßn h¹n chÕ cha tËn dông ®îc c¸c c¬ héi ®Çu t tõ bªn ngoµi. Së dÜ nh vËy muèn gi¶m chi phÝ ®Çu t vµo c¸c ®¹i ®Ó tËp trung ®Çu t vµo mét sè c¬ së, ®¹i lý chñ chèt nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng chuyªn m«n ho¸ lÉn hiÖu qu¶ cña c¸c ®¹i lý. * ChiÕn dÞch qu¶ng c¸o vµ khuyÕch tr¬ng s¶n phÈm: C«ng ty ®· ®a th«ng tin ®Õn víi kh¸ch hµng b»ng ph¬ng ph¸p sau: - Qu¶ng c¸o trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp nh gäi ®iÖn tho¹i, th gëi, héi chî triÓn l·m hoÆc b»ng c¸c ph¬ng ph¸p truyÒn b¸ kh¸c… - Ph¬ng ph¸p tiÕp cËn trùc tiÕp lµ c¸c nh©n viªn qu¶n lý kinh doanh vµ marketing cña c«ng ty tiÕp xóc trùc diÖn víi kh¸ch hµng lín vµ nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ®Ó giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm, hµng ho¸ cña m×nh mét c¸ch chi tiÕt t¹o søc thuyÕt phôc cao ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng nµy - Quan hÖ c«ng chóng nh diÔn thuyÕt, héi th¶o, b¸o c¸o hµng n¨m…trong c¸c héi nghÞ, c¸c buæi triÓn l·m - KhuyÕn m¹i, khuyÕn khÝch kh¸ch hµng trong mét thêi gian ng¾n ®Ó t¹o niÒm tin vµ Ên tîng vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty trong t©m trÝ kh¸ch hµng. IV. Qu¶n trÞ vËt t - 15 - Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Òu cÇn ®Õn c¸c t liÖu vËt chÊt kh¸c nhau nh vËt liÖu nhiªn liÖu, thiÕt bÞ m¸y mãc...VËt t kü thuËt lµ s¶n phÈm cña lao ®éng dïng ®Ó s¶n xuÊt. §ã lµ nguyªn, nhiªn, vËt liÖu, ®iÖn lùc, b¸n thµnh phÈm, thiÕt bÞ m¸y mãc,dông cô phô tïng... Toµn bé vËt t kü thuËt ®îc chia lµm hai nhãm: - Nhãm vËt t dïng lµm ®èi tîng lao ®éng bao gåm nguyªn liÖu, vËt liÖu, nhiªn liÖu, ®iÖn lùc, b¸n thµnh phÈm, chi tiÕt bé phËn m¸y...§Æc ®iÓm cña nhãm nµy lµ nã sÏ tiªu dïng hoµn toµn trong mét lÇn s¶n xuÊt. - Nhãm vËt t dïng lµm t liÖu lao ®éng gåm cã thiÕt bÞ ®éng lùc, thiÕt bÞ chuyÒn dÉn n¨ng lîng, thiÕt bÞ s¶n xuÊt, thiÕt bÞ vËn chuyÓn vµ chøa ®ùng ®èi tîng lao ®éng, hÖ thèng thiÕt bÞ m¸y mãc ®iÒu khiÓn, c«ng cô khÝ cô vµ dông cô dïng vµo s¶n xuÊt, c¸c lo¹i ®å dïng trong nhµ xëng, c¸c lo¹i phô tïng m¸y mãc thiÕt bÞ. Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n trÞ vËt t ë c«ng ty lµ kh©u quan träng trong c«ng t¸c hËu cÇn vËt t. Qua ph©n tÝch cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc møc ®é hîp lý cña viÖc tæ chøc qu¸ tr×nh ®¶m b¶o vËt t ë c«ng ty. ThÊy ®îc ¶nh hëng cña hËu cÇn vËt t kü thuËt ®Õn viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n suÊt, cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc viÖc sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm vËt t, thÊy dîc kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña c«ng ty. Qua ph©n tÝch cã thÓ ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng u ®iÓm, thiÕu sãt vµ trªn c¬ së ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p c¶i tiÕn cô thÓ. Ph©n tÝch t×nh h×nh nhËp vËt t c«ng ty vÒ mÆt chÊt lù¬ng, sè lîng, mÆt hµng, tÝnh ®ång bé, vÒ mÆt kÞp thêi, tÝnh ®Òu ®Æn vµ vÒ nguån cung øng… §èi víi nh÷ng vËt t dïng lµm t liÖu s¶n xuÊt cÇn ph¶i ®¶m b¶o vÒ mÆt sè lîng ngay tõ ®Çu, chÊt lîng tèt vµ ph¶i ®¶m b¶o an toµn ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ho¹t ®éng ®¹t hiÖu qu¶ cao. Nguån nhËp vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ chñ yÕu nhËp tõ Malaysia, §µi Loan, Hµn Quèc, Trung Quèc… §èi víi nh÷ng vËt t dïng lµm ®èi tîng lao ®éng cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vÒ mÆt sè lîng, chÊt lîng,mang tÝnh ®ång bé, kÞp thêi vµ ®Òu ®Æn ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ho¹t ®éng mét c¸ch liªn tôc hoµn thµnh vµ hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch mµ c«ng ty ®· ®Ò ra. Nguån vËt t nµy c«ng ty ®· nhËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau cã mét sè nhËp ngo¹i nh nguyªn liÖu lµ b«ng, x¬, c¸c phô liÖu nhËp nhËp tõ Hµn Quèc vµ mét sè níc l©n cËn. Cßn c¸c vËt t kh¸c cã thÓ ®îc lÊy ngay t¹i c¬ së nh nhiªn liÖu, ®iÖn lùc… Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vËt t cña c«ng ty. T×nh h×nh sö dông vËt t ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng ®¶m b¶o vËt t cho s¶n xuÊt. Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vËt t cã thÓ theo nhiÒu néi dung kh¸c nhau nh viÖc sö dông vËt t cã ®óng môc ®Ých - 16 - kh«ng? Cã ®óng møc kh«ng? T×nh h×nh thu håi vµ sö dông phÕ liÖu, phÕ phÈm nh thÕ nµo? HiÖn nay C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng ®ang sö dông chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vËt t lµ chØ tiªu hao phÝ vËt t thùc tÕ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. NÕu ký hiÖu: C - lµ sè vËt t thùc tÕ chi ra cho s¶n xuÊt. Q - lµ sè s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®îc tõ sè vËt t ®ã. H  C Q (H- ChØ tiªu hao phÝ vËt t ) Nhng b¶n th©n chØ tiªu hao phÝ vËt t thùc tÕ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm còng cha nãi lªn ®îc møc ®é hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vËt t ë mét c«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh c«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng. §Ó x¸c ®Þnh ®îc møc ®é hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông lo¹i vËt t cÇn ph¶i so s¸nh chØ tiªu hao phÝ thùc tÕ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm trong kú b¸o c¸o víi møc tiªu dïng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ®· ®îc quy ®Þnh vµ víi chØ tiªu hao phÝ ë kú tríc. Ngoµi ra c«ng ty cÇn ph¶i ph©n tÝch t×nh h×nh dù tr÷ vËt t lµ nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh liªn tôc. Muèn cã mét lîng dù tr÷ vËt t hîp lý ph¶i x©y dùng cho ®îc møc dù tr÷ vËt t chÝnh x¸c lµ so s¸nh møc dù tr÷ vËt t víi tån kho thùc tÕ, lµ ph©n tÝch dù tr÷ vÒ khèi lîng, vÒ møc ®é dù tr÷ vµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi dù tr÷ qua c¸c n¨m. V. Qu¶n trÞ s¶n xuÊt Qu¶n trÞ s¶n xuÊt lµ tæng hîp c¸c ho¹t ®éng x©y dùng hÖ thèng s¶n xuÊt vµ qu¶n trÞ c¸c yÕu tè ®Çu vµo t¹o thµnh s¶n phÈm ®Çu ra theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu: chÊt lîng, tèc ®é, tÝnh linh ho¹t vµ hiÖu qu¶. HÖ thèng s¶n xuÊt lµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, lµ c¬ së ®Ó tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp. HiÖn nay hÖ thèng s¶n xuÊt cña C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng bao gåm bé phËn s¶n xuÊt vµ bé phËn phôc vô s¶n xuÊt. §Ó thiÕt kÕ vµ x©y dùng hÖ thèng s¶n xuÊt th× c«ng ty ®· dùa vµ« c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau: - Thø nhÊt, ®¶m b¶o tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao. - Thø hai, ®¶m b¶o tÝnh linh ho¹t cÇn thiÕt cña s¶n xuÊt. - Thø ba, ®¶m b¶o tÝnh c©n ®èi, nhÞp nhµng cÇn thiÕt ngay tõ khi thiÕt kÕ. - Thø t, t¹o ®iÒu kiÖn g¾n trùc tiÕp ho¹t ®éng qu¶n trÞ víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Dùa vµo ®Æc ®iÓm s¶n phÈm, ®Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu, nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu, lao ®éng vµ c¸c yÕu tè kh¸c mµ c«ng ty ®· lùa chän ®Þa ®iÓm ®Æt c¬ së s¶n - 17 - xuÊt phï hîp, hiÖn nay C«ng ty cã c¬ së s¶n xuÊt chÝnh ®îc ®Æt t¹i trô së chÝnh ë TP ViÖt Tr× vµ 2 chi nh¸nh ë TP Hµ Néi vµ tØnh Th¸i B×nh. Tr¶i qua mét thêi gian s¶n xuÊt th× quy m« s¶n xuÊt cña C«ng ty ngµy cµng ®îc më réng vµ ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ. §ång thêi ë c¸c c¬ së s¶n xuÊt cßn ®îc ph©n thµnh ba cÊp ®ã lµ cÊp: Ph©n xëng ngµnh n¬i lµm viÖc Bªn c¹nh viÖc s¶n xuÊt th× c«ng t¸c b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn còng ®îc c«ng ty chó träng ®Çu t vµ thùc hiÖn rÊt tèt. Bëi v× C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng lµ c«ng ty võa kinh doanh võa s¶n xuÊt cho nªn viÖc x©y dùng kho chøa lµ hÕt søc cÇn thiÕt. HiÖn nay c«ng ty ®· cã tíi h¬n mét ngh×n mÐt vu«ng kho chøa thµnh phÈm, hµng ho¸ vµ nguyªn vËt liÖu. Cïng víi viÖc x©y dùng kho tµng th× C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng cßn ®Çu t cho c«ng t¸c vËn chuyÓn 05 xe t¶i víi träng lîng mçi xe tõ 3-5 tÊn. Còng dùa vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm mµ C«ng ty ®· tæ chøc s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p d©y chuyÒn, ®©y lµ ph¬ng ph¸p t¬ng ®èi hîp lý cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty. VÝ dô nh quy tr×nh s¶n xuÊt sîi tõ b«ng ch¼ng h¹n thi b¾t ®Çu tõ m¸y B«ng chuyÓn sang m¸y Ch¶i sau ®ã ®Õn m¸y GhÐp vµ cuèi cïng lµ qua m¸y KÐo sîi ®Ó t¹o ra thµnh phÈm. §Ó ®iÒu hµmh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× c«ng ty ®· sö dông mét sè c«ng cô trî gióp c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt nh kÕ ho¹ch ho¸ ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt tõng bíc, kÕ ho¹ch ho¸ ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt ®ång bé, råi c«ng cô trî gióp qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh s¶n xuÊt nh sö dông s¬ ®å m¹ng. Trong thêi gian tíi c«ng ty ®ang cã kÕ ho¹ch më réng s¶n xuÊt b»ng c¸ch thµnh lËp Chi nh¸nh míi hoÆc liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi. HiÖn t¹i c«ng ty ®ang liªn kÕt víi c¸c c«ng ty thuéc lÜnh vùc dÖt vµ may mÆc trong níc vµ quèc tÕ nh: C«ng ty may Th¨ng Long, may ViÖt TiÕn, May10, C«ng ty Pang Rim Yoochang Hµn Quèc… VI. Qu¶n trÞ chÊt lîng §èi víi nÒn kinh tÕ ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm sÏ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ®Êt níc. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ®Êt níc phô thuéc vµo kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp níc ®ã. VÊn ®Ò mang tÝnh cÊp b¸ch ®èi víi c¸c doanh nghiÖp níc ta hiÖn nay lµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó theo kÞp tr×nh ®é vÒ chÊt lîng s¶n phÈm cña c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ vÒ kinh tÕ, rµo c¶n thuÕ quan gi÷a c¸c níc, c¸c khu vùc ngµy cµng gi¶m th× rµo c¶n phi thuÕ quan ®îc dùng lªn ®Ó b¶o vÖ cho ngêi tiªu dïng. - 18 - Tõ l©u trªn thÕ giíi ®· h×nh thµnh hÖ thèng bu«n b¸n tin cËy kh«ng cã sù kiÓm tra cña ngêi thø ba khi giao nhËn hµng ho¸ nªn ®¶ gi¶m nhiÒu chi phÝ kinh doanh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n. C¬ së cña hÖ thèng bu«n b¸n tin cËy lµ chøng th chÊt lîng do mét sè tæ chøc phi chÝnh phñ ®îc nhiÒu níc c«ng nhËn cÊp. §ã lµ chøng nhËn vÒ ISO 9000, ISO 14000, GMP, HACCP, ISM Code. §Õn nay trªn thÕ giíi ®· cã h¬n 200.000 giÊy chøng nhËn phï hîp ISO 9000 ®îc cÊp cho h¬n 100 níc (trong ®ã ViÖt Nam ®îc cÊp trªn 30 giÊy). NhiÒu tæ chøc trªn thÕ giíi cßn khuyÕn c¸o trong vµi n¨m tíi b¹n hµng thÕ giíi sÏ chØ mua hµng cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®îc cÊp chøng chØ ISO 9000. Trong bèi c¶nh nµy, th× viÖc héi nhËp cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trªn thÞ trêng quèc tÕ cßn lµ c¶ mét vÊn ®Ò to lín. §øng tríc t×nh thÕ nµy th× C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng ®· coi träng vÊn ®Ò chÊt lîng s¶n phÈm, hiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông hÖ thèng chÊt lù¬ng HACCP (hazard analysis-critical control point system). MÆc dï tuæi ®êi cña c«ng ty cßn Ýt nhng víi hÖ thèng chÊt lîng nµy th× tªn tuæi cña hä sÏ nhanh chãng ®îc c¸c nhµ kinh doanh vµ c¸c c¸c nhµ s¶n xuÊt xem träng vµ uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng ®îc lan réng. Nh÷ng g× mµ C«ng ty ®¹t ®îc ngµy h«m nay lµ kÕt qu¶ cña gÇn chôc n¨m kh«ng ngõng ®æi míi vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm phï hîp thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. HiÖn nay c«ng t¸c héi nhËp, liªn doanh vµ xuÊt khÈu hµng ho¸ ra níc ngoµi cña c«ng ty ®ang ®ù¬c më réng vµ cã chiÒu híng t¬ng ®èi tèt. V× vËy mµ ban Gi¸m ®èc vµ ban qu¶n lý c«ng ty rÊt chó träng ®Õn vÊn ®Ò chÊt lîng s¶n phÈm, ®Æt nã nªn hµng ®Çu trong chiÕn lîc kinh doanh. C«ng ty ®· sö dông mét sè c«ng cô ®Ó duy tr× vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ngµy mét tèt h¬n nh: §Çu t mua s¾m c«ng nghÖ, thiÕt bÞ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, n©ng cao tay nghÒ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. ChÊt lîng s¶n phÈm cña C«ng ty ®îc ®¸nh gi¸ theo tõng lo¹i nh: 1, 2 vµ 3…mçi lo¹i ®îc b¸n víi møc gi¸ riªng. HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lù¬ng s¶n phÈm cña C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng nh sau: - chØ s¶n lîng s¶n phÈm lo¹i 1,2 vµ 3 theo kÕ ho¹ch q1KH , q2KH , q3KH q1Tt , q2Tt , q3Tt - chØ s¶n lîng s¶n phÈm lo¹i 1,2 vµ 3 thùc tÕ ®¹t ®îc p1KH , p2KH , p3KH - chØ gi¸ c¶ s¶n phÈm loaÞ 1 ,2 vµ 3 theo kÕ ho¹ch p1Tt , p2Tt , p3Tt - chØ gi¸ c¶ s¶n phÈm loaÞ 1 ,2 vµ 3 thùc tÕ b¸n ®îc KH Tt chØ hÖ sè ph©n lo¹i s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch vµ thùc tÕ H PL , H PL - 19 - Thø nhÊt, hÖ sè ph©n lo¹i s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch, x¸c ®Þnh cho tõng thêi kú kÕ ho¹ch nh sau: KH H PL  KH i KH i q q piKH p1KH Thø hai ,hÖ ph©n lo¹i s¶n phÈm thùc tÕ ®¹t ®îc trong thêi kú kÕ ho¹ch: Tt H PL  Tt i Tt i q q piTt p1Tt VII. Qu¶n trÞ chi phÝ Qu¶n trÞ chi phÝ kinh doanh lµ qu¸ tr×nh tËp hîp, ph©n tÝch, tÝnh to¸n vµ qu¶n trÞ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm nh»m cung cÊp thêng xuyªn c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ kinh doanh víi ®é chÝnh x¸c cÇn thiÕt lµm c¬ së cho c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ. C«ng ty v¶i sîi NghÜa Hng ®· dïng ph¬ng ph¸p tÝnh vµ tËp hîp chi phÝ kinh doanh theo lo¹i s¶n phÈm nh sau: - TËp hîp chi phÝ kinh doanh sö dông lao ®éng. + TËp hîp tiÒn l¬ng tiÒn thëng theo hîp ®ång vµ luËt ®Þnh. + TËp hîp c¸c kho¶n kh¸c liªn quan trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn viÖc sö dông lao ®éng ®îc thùc hiÖn theo chøng tõ ghi chÐp ban ®Çu. - TËp hîp chi phÝ kinh doanh sö dông nguyªn vËt liÖu Bíc 1, tËp hîp sè lîng mçi lo¹i nguyªn vËt liÖu hao phÝ dïng ph¬ng ph¸p kiÓm kª. Bíc 2, ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu mçi lo¹i hao phÝ. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh = sè lîmg nguyªn vËt liÖu x gi¸ nguyªn vËt liÖu ®ã. - TËp hîp chi phÝ kinh doanh dÞch vô thuª ngoµi vµ c¸c kho¶n ph¶i nép. - TËp hîp chi phÝ kinh doanh kh«ng trïng chi phÝ tµi chÝnh cho c¸c lo¹i tµi s¶n cÇn thiÕt cña doanh nghiÖp víi nguyªn t¾c b¶o toµn tµi s¶n doanh nghiÖp vÒ mÆt hiÖn vËt. + X¸c ®Þnh tËp hîp chi phÝ kinh doanh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh b»ng ph¬ng ph¸p khÊu hao gi¶m dÇn. + X¸c ®Þnh tËp hîp chi phÝ kinh doanh sö dông vèn b»ng ph¬ng ph¸p trung b×nh. - 20 -
- Xem thêm -