Tài liệu Báo cáo thực tập kế tóa tại tại công ty tnhh sơn long

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU.....................................................................................................1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT.......................3 KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SƠN LONG....................................3 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Sơn Long.............3 1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty............................5 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Sơn Long.............................5 1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty TNHH Sơn Long.....................................................................................................................6 1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH Sơn Long..............................................................................................................7 1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty TNHH Sơn Long...............................................................................................10 1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Sơn Long...................................................................................................................15 1.4.1. Tình hình tài chính của công ty 3 năm gần đây (từ năm 2011 đến năm 2013)...................................................................................................................15 1.4.2. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 3 năm gần đây (từ năm 2011 đến năm 2013)............................................................................19 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SƠN LONG................................................................................................................21 2.1. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty TNHH Sơn Long........................23 2.1.1 Các chính sách kế toán chung................................................................23 2.1.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán.......................................24 2.1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán......................................26 2.1.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán tại Công ty TNHH Sơn Long. .26 2.1.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán..........................................................28 2.2. Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể....................................................29 2.2.1. Tổ chức hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương29 2.2.1.1. Chứng từ sử dụng................................................................................29 2.2.1.2. Tài khoản sử dụng...............................................................................29 2.2.1.3. Hạch toán chi tiết.................................................................................29 2.2.1.4. Hạch toán tổng hợp.............................................................................29 2.2.2. Tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ............32 2.2.2.1. Chứng từ sử dụng.................................................................................32 2.2.2.2. Tài khoản sử dụng................................................................................32 2.2.2.3. Hạch toán chi tiết.................................................................................32 2.2.2.4. Hạch toán tổng hợp..............................................................................34 2.2.3. Tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền.............................................36 2.2.3.1. Chứng từ sử dụng.................................................................................36 2.2.3.2. Tài khoản sử dụng................................................................................36 2.2.3.3. Hạch toán chi tiết.................................................................................36 2.2.3.4. Hạch toán tổng hợp..............................................................................36 2.2.4. Tổ chức hạch toán kế toán tài sản cố định...........................................39 2.2.4.1. Chứng từ sử dụng.................................................................................39 2.2.4.2. Tài khoản sử dụng................................................................................39 2.2.4.3. Hạch toán chi tiết.................................................................................39 2.2.4.4. Hạch toán tổng hợp..............................................................................40 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SƠN LONG...............................................................42 3.1. Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán.............................................................42 3.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán.......................................................43 3.3. Kiến nghị về công tác kế toán...................................................................46 3.3.1. Kiến nghị với lãnh đạo Công ty..............................................................46 3.3.2. Kiến nghị với bộ phận kế toán của công ty............................................47 KẾT LUẬN.......................................................................................................49 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................50 PHỤ LỤC...........................................................................................................51 DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU VIẾT TẮT NỘI DUNG NKC Nhật ký chung GTGT Giá trị gia tăng TNDN Thu nhập doanh nghiệp TTĐB Tiêu thụ đặc biệt BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí công đoàn TSCĐ Tài sản cố định CCDC Công cụ dụng cụ CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp LNST Lợi nhuận sau thuế TNHH Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Mô hình về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty TNHH Sơn Long...............................................................................................16 Sơ đồ1.2: Bộ máy quản lý của Công ty TNHH Sơn Long.............................23 Bảng 1.2: Bảng cân đối kế toán của công ty TNHH Sơn Long....................25 Bảng 1.3: Một só chỉ tiêu cơ cấu vốn kinh doanh của Công ty TNHH Sơn Long....................................................................................................................25 Bảng 1.4: Bảng kết quả kinh doanh của công ty TNHH Sơn Long.............27 Sơ đồ 2.1: Mô hình bộ máy kế toán tại công ty TNHH Sơn Long...............31 Sơ đồ 2.2: Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung tại công ty TNHH Sơn Long............................................................................................................35 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ hạch toán tổng hợp kế toán tiền lương tại công ty TNHH Sơn Long............................................................................................................38 Sơ đồ 2.4. Sơ đồ hoạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương của doanh nghiệp.................................................................................................................39 Sơ đồ 2.5. Sơ đồ hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song............................................................................................................41 Sơ đồ 2.6: Sơ đồ hạch toán tổng hợp NVL, CCDC.......................................43 Sơ đồ 2.7: Sơ đồ hạch toán tổng hợp kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH Sơn Long............................................................................................................45 Sơ đồ 2.8: Sơ đồ hạch toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Sơn Long............................................................................................................46 Sơ đồ 2.9: Sơ đồ hạch tổng hợp sự biến động TSCĐ tại doanh nghiệp.......48 Sơ đồ 2.10. Sơ đồ hoạch toán tổng hợp trích khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp.................................................................................................................49 1 LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế thị trường hoạt động dưới sự điều khiển của “Bàn tay vô hình” cùng với sự chi phối của các quy luật kinh tế đặc trưng như quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu đã tạo nên môi trường cạnh tranh hấp dẫn, sôi động nhưng cũng đầy những rủi ro và không kém phần khốc kiệt. Điều này đã đặt các doanh nghiệp trước một thử thách to lớn, với những cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn trong nền kinh tế thị trường. Sự cạnh tranh này không chỉ diễn ra giữa các doanh nghiệp trong nước mà áp lực cạnh tranh lớn hơn từ phía các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp nước ngoài. Như một đòn bẩy buộc các doanh nghiệp phải phát huy mọi lợi thế cạnh tranh của mình, hợp lý hoá quá trình sản xuất, kinh doanh để không ngừng tăng sức cạnh tranh bằng những sản phẩm tiên tiến ưu việt nhất của doanh nghiệp. Để đạt được điều đó thì bên cạnh việc phát huy các nguồn lực về vật chất thì còn phải phát huy nguồn lực quản lý kinh doanh trong doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp thì Kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế tài chính, kế toán cung cấp các thông tin kinh tế tài chính hiện thực, có giá trị pháp lý và độ tin cậy cao giúp doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan đánh giá đúng đắn tình hình hoạt động của doanh nghiệp, trên cơ sở đó ban quản lý doanh nghiệp sẽ đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp nhất. Sau một thời gian thực tập tại xí nghiệp em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập tốt nghiệp ,bản này bao gồm 3 phần: Chương 1: Tổng quan về đặc điểm kinh tế - kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Sơn Long Chương 2: Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Sơn Long Chương 3: Một số đánh giá về tình hình tổ chức kế toán tại công ty TNHH Sơn Long Là sinh viên thực tập nhằm liên hệ giữa lý thuyết và thực tế, trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp tạo cho em cơ hội được ứng dụng những kiến thức và kỹ năng có được từ các học phần đã học vào thực tế hoạt động của công ty nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng đã học trong trường Đại học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà 2 Nội. Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Sơn Long, em đã nhận được sự hướng dẫn của Thầy Hoàng Đình Hương - giảng viên trường Đại học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội và sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị trong toàn Công ty đã giúp em hoàn thành bài báo cáo này. Vì đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với môi trường làm việc công ty, thời gian thực tập có hạn, tầm nhận thức còn mang tính lý thuyết chưa nắm bắt được nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Em kính mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy, các anh chị trong toàn công ty và tất cả những người quan tâm đến báo cáo thực tập của em để báo cáo được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Hương 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SƠN LONG 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Sơn Long Công ty TNHH Sơn Long (Son Long Limited Liability Company) tiền thân là Xí nghiệp sản xuất Nhựa và Cơ khí. Giai đoạn 1: Xí nghiệp được thành lập chính thức theo Quyết định số 3214/QĐUB ngày 19 /11/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh. Do những năm tháng phát triển và mở rộng nhà máy với số lượng phân xưởng và công nhân ngày càng lớn, xét đề nghị của Xí nghiệp sản xuất Cơ khí, UBND thành phố Bắc Ninh ra Quyết định số 776-QĐ/UB cho phép đổi tên Xí nghiệp sản xuất phụ tùng xe máy thành Xí nghiệp sản xuất nhựa và cơ khí. Giai đoạn 2: Theo Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh cho phép được chuyển đổi từ Xí nghiệp sản xuất nhựa và cơ khí thành “CÔNG TY TNHH SƠN LONG” cho đến thời điểm hiện nay. Ngày 14/11/2010, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Bắc Ninh cấp mã số thuế 2300 277 454 và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2102 001 039 với mức vốn điều lệ 11.000.000.000 đồng (Mười một tỉ đồng) Tên công ty: CÔNG TY TNHH SƠN LONG Tên giao dịch: SON LONG LIMITED LIABILITY COMPANY Tên viết tắt: Son long Co., Ltd Trụ sở chính: Số 7, ngõ 178 phố Bắc Hà – Nguyễn Trãi – phường Võ Cường – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh Số tài khoản: 0351000388842 tại Ngân hàng ngoại thương tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại:0422.234.688 Sau thời gian hoạt động Công ty đã nhìn nhận thực tế và nắm bắt được nhu cầu của xã hội: Nhựa được dùng phổ biến đến mức hầu như chẳng ai để ý rằng đó là vật liệu tổng hợp, gây hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến môi trường. Với những chai 4 nhựa đã qua sử dụng, chúng thường được bỏ đi hoặc tái sử dụng. Cách phân loại này thực ra chỉ dựa trên cảm tính và mục đích sử dụng. Điều quan trọng là những vật liệu này tồn tại rất lâu trong môi trường tự nhiên, trở thành một trong những loại rác thải khó xử lý hiện nay. Đặc biệt, một số chai nhựa chứa chất hóa học độc hại có thể phát tán ra môi trường trong quá trình tái chế, tái sử dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Từ khi thành lập cho công ty cho đến nay công ty đã không ngừng lớn mạnh, hoạt động có hiệu quả, mạng lưới phân phối và bán hàng chủ yếu ở Bắc Ninh, Hà Nội, và các tỉnh thành phố trên cả nước. Đây là điều kiện rất thuận lợi để công ty nắm bắt được thông tin và đảm bảo phân phối hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy thời gian hoạt động chưa lâu nhưng kinh nghiệm và khả năng tổ chức của Công ty đã chiếm được cảm tình của các đối tác khách hàng và khẳng định vị trí của Sơn Long trong đội ngũ doanh nghiệp chuyên cung cấp các thiết bị càng ngày càng được nâng cao. Hòa nhập cùng với nền kinh tế đang có nhiều biến đổi lớn, sự đổi mới các chính sách xã hội về thuế, tài chính kế toán. Công ty đã cố gắng tận dụng hết nguồn nhân lực có quyết định phù hợp với tình hình kinh tế tạo lòng tin cho khách hàng nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh thuận lợi công ty đã gặp phải rất nhiều khó khăn do: Điều kiện chủ quan: Nguồn vốn kinh doanh còn hạn chế, trang thiết bị vật chất còn hạn chế… Điều kiện khách quan: Thay đổi các chính sách kinh tế, sự bất ổn kinh tế trong nước và thế giới, nhu cầu thị trường lớn nhưng rất nhiều chủng loại sản phẩm đa dạng, nhiều đối thủ cạnh tranh: Công ty vẫn luôn ý thức được tầm quan trọng của dịch vụ cung cấp cho khách hàng, vì vậy mọi sự thay đổi của công ty đều hướng tới lợi ích khách hàng. Các sản phẩm cung cấp đều có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng được kiểm nghiệm chặt chẽ bởi nhà sản xuất, thời gian bảo hành cụ thể, chi tiết có khả năng đáp ứng cao nhu cầu của khách hàng. Khi mỗi hợp đồng được ký kết, Công ty luôn chịu trách nhiệm cao trong việc thực hiện hợp đồng, các thoả thuận được triển khai đến mức tối đa đúng như những điều khoản đã được ký trừ những trường hợp bất khả kháng. Chính vì vậy, công ty đã 5 dần thu hút được sự quan tâm của khách hàng và duy trì, phát triển các mối quan hệ đó trong suốt thời gian dài. Ngoài ra, khách hàng còn tiếp tục lựa chọn các dịch vụ khác của công ty bởi chính chất lượng tốt và giá cả phù hợp. 1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Sơn Long  Chức năng của Công ty Sử dụng nguồn vốn, khả năng quản lý, lao động và uy tín của các sáng lập viên, của các cổ đông để tối đa hóa lợi nhuận của Công ty, nhằm gia tăng lợi tức cho các cổ đông và tích lũy tái đầu để phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh. Thông qua quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, Công ty góp phần đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, giải quyết vấn đề cho người lao động, phát triển kinh tế địa phương, đóng góp tích cực cho Ngân sách nhà nước.  Nhiệm vụ của Công ty Công ty TNHH Sơn Long là đơn vị thành viên hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, được mở các tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước, được sử dụng con dấu riêng theo mẫu quy định của Nhà nước. Tuy đã đi vào hoạt động được 10 năm cùng với sự phát triển đi lên của nền kinh tế đất nước, sự hòa nhập trong công cuộc đổi mới, Công ty đã trụ vững và phát triển đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất năm bảo đảm có lãi để tái sản xuất mở rộng, bảo toàn và phát triển vốn được giao, đồng thời giải quyết hài hòa lợi ích của người lao động và của Công ty. Với uy tín ngày càng cao trên thị trường, Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng sản xuất hàng hoá với số lượng lớn. Sản phẩm của Công ty đã được khách hàng chấp nhận và đã khẳng định được vị trí của Công ty trên thị trường ngày càng tăng. Sử dụng nguồn vốn, khả năng quản lý, lao động và uy tín của các sáng lập viên, của các cổ đông để tối đa hóa lợi nhuận của Công ty, nhằm gia tăng lợi tức cho các cổ đông và tích lũy tái đầu để phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh. Thông qua quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, Công ty góp phần đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, giải quyết vấn đề cho người lao động, phát triển kinh tế địa phương, đóng góp tích cực cho Ngân sách nhà nước. 6 1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty TNHH Sơn Long  Đặc điểm tổ chức sản xuất Nhằm bố trí công tác sản xuất được hợp lý, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, hiện nay Công ty có 3 phân xưởng với chức năng nhiệm vụ của từng phân xưởng:  Xưởng nhựa: Có nhiệm vụ sản xuất bộ nhựa mộc xe máy và ép gia công các sản phẩm nhựa khác tùy theo đơn đặt hàng của các khách hàng.  Xưởng sơn: Có nhiệm vụ phun sơn bộ nhựa xe máy và xử lý các sản phẩm chưa đạt sau khi sơn.  Xưởng đúc – gia công cơ khí: Có nhiệm vụ gia công các sản phẩm kim loại cho các ngành sản xuất khác và dân dụng. Tại mỗi phân xưởng đều có một quản đốc, một phó quản đốc và các trưởng ca giám sát, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn kịp thời từng khâu của quá trình sản xuất.  Ngành nghề kinh doanh - Hạt nhựa tái sinh, Tái chế; - Nhựa kỹ thuật; Hạt nhựa - Nguyên liệu; Nhựa phế liệu - Sản xuất hạt nhựa PP và bao bì nhựa các loại: Túi xốp, túi HDPE, túi LLDPE, túi khác, bao bì PP, PE. - Thiết kế sản xuất giá, kệ bày hàng các loại. - Sản xuất và kinh doanh: linh kiện động cơ, sản phẩm đồ nhựa và phụ tùng xe hai bánh, xe gắn máy. - Lắp ráp hoàn chỉnh, sửa chữa và bảo hành xe hai bánh, gắn máy. - Nhập khẩu: máy móc, vật tư, nhiên liệu, nguyên - phụ liệu phục vụ sản xuất. - Xuất khẩu: các sản phẩm do Công ty sản xuất. - Các sản phẩm làm từ nhựa tái chế, bao gồm: + Ống cống PVC, ván sàn và khung cửa sổ + Hàng rào và đồ nội thất sân vườn + Các phụ kiện văn phòng 7 + Các thùng chứa đồ uống lon, chai thủy tinh, PET (nhựa) chai và ly bán hàng tự động 1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH Sơn Long  Đặc tính và công dụng của sản phẩm - Hoạt động sản xuất của Công ty là sơn, ép nhựa và kim loại; làm gia công nhựa và cơ khí, chính xác là những sản phẩm hữu hình có thể lượng hóa được cụ thể thành số lượng. Đối với các sản phẩm Nhựa có tính chất khô cứng và nhẹ, còn đối với các sản phẩm Cơ khí là những chi tiết nhỏ được thiết kế và sản xuất bởi những linh kiện có kỹ thuật cao và tự động. - Sản phẩm được sản xuất để cung cấp và phục vụ cho ngành sản xuất lắp ráp xe máy.  Công nghệ sản xuất sản phẩm Sản phẩm của Công ty gồm nhiều chủng loại. Mỗi chủng loại có một quy trình công nghệ riêng biệt. Các sản phẩm của Công ty đều được áp dụng công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn của Công ty Honda – Nhật Bản. 8 Nhập Xử lý nguyên liệu nhựa, nhựa nguyên sinh Cấp nguyên liệu Làm sạch Gia công tạo hình Hoàn thiện sản phẩm Hỏng Đạt Kiểm tra đóng gói Nhập kho Sơ đồ 1.1: Mô hình về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty TNHH Sơn Long *Trình tự các bước như sau : Trước mỗi ca sản xuất, tất cả các công đoạn quy trình công nghệ đều được thực hiện công tác chuẩn bị về con người, trang thiết bị, nguyên vật liệu. Các máy phun ép nhựa được khởi động trước để làm nóng khuôn. - Xử lý nguyên liệu như: Nguyên liệu để sản xuất nhựa bao gồm hạt nhựa gốc, hạt nhựa tái chế (được làm từ nhựa tái chế gồm nhiều sản phẩm không phù hợp, các phoi nhựa, bavia cắt từ các sản phẩm nhựa). Tại công đoạn xử lý nguyên liệu, hạt nhựa gốc và hạt nhựa màu được trộn đều và sấy khô bằng máy trộn và máy sấy. Nhựa tái chế được băm nhỏ như hạt nhựa mới và được trộn thêm vào theo tỉ lệ cho phép. Hỗn hợp nguyên liệu nhựa sau khi trộn sấy đạt yêu cầu về tỉ lệ pha trộn, độ đồng đều, độ 9 ẩm được chuyển ngay tới các máy phun ép nhựa và được cơ cấu hút hạt nhựa của máy đưa vào các bình sấy. Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật trộn và sấy với 1 số loại nhựa tại công ty như sau: STT LOẠI HẠT NHỰA GỐC LOẠI HẠT NHỰA MÀU TỶ LỆ HẠT MÀU (%) TỶ LỆ HẠT NHỰA TÁI CHẾ (%) 1 ABS Grey 0,8 0-25 2 3 ABS PP Black White 2 1,2 4 PP Black 5 6 7 PVC AA PMMA 0 Yellow 0 THỜI GIAN TRỘN (PHÚT) 0 THỜI GIAN SẤY (GIỜ) NHIỆT ĐỘ SẤY ( 0 C) 80 0-25 0-25 2-3 20 20 2-3 1 80 80 0 0-25 20 1 80 0 0-25 0 0-25 0-25 0-25 20 20 20 1-2 2-3 2-4 80 80 80 Bảng 1.1: Tiêu chuẩn kỹ thuật trộn và sấy với 1 số loại nhựa tại công ty TNHH Sơn Long - Phun ép nhựa: là công đoạn trực tiếp tạo ra sản phẩm nhựa theo nguyên lý nhựa được làm nóng chảy rồi phun vào trong khuôn, nhựa nóng chảy được ép đều vào đầy khoảng trống trong lòng khuôn, khi đông đặc trở lại tạo thành sản phẩm nhựa có dạng hình học theo kết cấu định hình của khuôn. Thời gian tạo ra 1 sản phẩm được định mức và cài đặt sẵn cho máy. Khi xong 1 chu trình sản phẩm, máy tự động mở cửa để công nhân lấy sản phẩm từ máy ra. - Xếp lên xe: Sản phẩm sau khi lấy ra khỏi khuôn được kiểm tra theo quy định về quy cách kích thước, độ dày trọng lượng. Sản phẩm đạt sẽ được xếp lên xe chờ nguội để chuyển tới bộ phận hoàn thiện. - Làm sạch nhựa tái chế: Sản phẩm không đạt bao gồm phôi liệu, bavia được phân loại tại các công đoạn lấy sản phẩm và hoàn thiện sản phẩm (gọt bavia), được làm sạch để chuyển sang công đoạn xử lý nguyên liệu nhựa. 10 - Hoàn hiện sản phẩm: sản phẩm đạt yêu cầu được chuyển tới các vị trí thực hiện cắt bỏ bavia. - Kiểm tra - đóng gói: Trước khi đóng gói, nhập kho thành phẩm hoặc chuyển sang đơn vị tiếp sau sản phẩm được kiểm tra theo quy định về quy cách sản phẩm, về chủng loại sản phẩm sau đó được đóng gói, đóng thùng và dán tem theo quy định. - Nhập kho: Sản phẩm sau khi xếp lên xe đóng gói được chuyển sang xưởng sơn hoặc nhập kho theo kế hoach sản xuất. 1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty TNHH Sơn Long Để đảm bảo cho việc kinh doanh chặt chẽ và có hiệu quả công ty TNHH Sơn Long tổ chức bộ máy gọn, nhẹ theo mô hình trực tuyến có tính chuyên môn hóa cao. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: Giám đốc: Là người có quyền hạn cao nhất chịu trách nhiệm lớn về mọi hoạt động của công ty. Điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, tham gia ký kết các hợp đồng kinh tế, đưa ra các quyết định mục tiêu, định hướng phát triển của toàn bộ công ty, quyết định thành lập các bộ phận trực thuộc. Phó giám đốc: Là người trực tiếp giúp đỡ giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của công ty có quyền và nhiệm vụ sau đây: +Quyết định về tất cả vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty + Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty + Kiến nghị phương án bố chí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty + Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty + Quyết định lương và phụ cấp(nếu có) đối với người lao động trong công ty, kể cả cán bộ quản lý thẩm quyền bổ nhiệm. Phòng kinh doanh: Đây là bộ phận rất quan trọng của công ty bởi nó tác động trực tiếp đến khối lượng tiêu thụ, khối lượng sản phẩm sản xuất ra đem đi tiêu thụ như bán bán buôn, bán lid, bán đại lý. Nhiệm vụ chính của phòng kinh doanh là: + Thực hiện công việc kinh doanh theo đường lối của ban giám đốc 11 + Nghiên cứu, theo dõi diễn biến của thị trường, báo cáo ban giám đốc để kịp thời có phương hướng thích hợp. + Tìm kiếm và phát triển thị trường + Xây dựng các phương án quảng bá hình ảnh công ty và quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ công ty cung cấp. Phòng Kế hoạch: Là đơn vị lập và tổ chức kế hoạch sản xuất của Công ty. + Xây dựng kế hoạch sản xuất trình Giám đốc duyệt. Điều phối, đôn đốc và theo dõi các kế hoạch sản xuất một cách chi tiết. + Truyền đạt mệnh lệnh sản xuất, tham mưu cho Giám đốc giải quyết các vấn đề vướng mắc đảm bảo đáp ứng tiến độ sản xuất. + Thông tin liên lạc các đơn vị liên quan trong Công ty. + Tổng hợp kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất và phân tích đánh giá số liệu. + Xây dựng hoàn thiện định mức sản xuất kịp thời và chính xác. + Hỗ trợ Phòng Kế toán tài vụ tính giá thành sản phẩm. + Cập nhật xử lý các dữ liệu liên quan đến khách hàng và lập kế hoạch báo cáo. + Tìm hiểu khả năng thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Tạo lập và phát triển các mối quan hệ với khách hàng. + Có nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, quan hệ giao dịch và khai thác nguồn hàng phục vụ cho phương án sản xuất kinh doanh của Công ty; lập và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất của Công ty; ký và thực hiện hợp đồng với khách hàng, phụ trách giới thiệu và bán sản phẩm cho Công ty. Phòng kĩ thuật: Nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và các dự án nghiên cứu triển khai thử nghiệm về lĩnh vực sản xuất. + Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm chất lượng sản phẩm. + Quản lý các sáng kiến cải tiến tiến bộ kỹ thuật. + Tham mưu với Giám đốc các vấn đề liên quan kỹ thuật để hoàn thiện công tác quản lý hành chính và sản xuất. 12 Xây dựng dây truyền sản xuất thi công tiên tiến, xây dựng kế hoạch đầu tư trang bị, đổi mới công nghệ đưa vào sản xuất. + Giúp Giám đốc quản lý các dự án, đề tài về Khoa học kỹ thuật, công nghệ trong toàn công ty. + Quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đối với máy móc thiết bị và người lao động, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thành viên trong sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng quy định, quy trình đề ra. + Kết hợp cùng phòng Kế hoạch Kinh doanh nghiên cứu tạo mẫu dáng thương hiệu, nhãn mác sản phẩm theo yêu cầu của thị trường. Làm các thủ tục đăng ký bản quyền thương hiệu, kiểu dáng bao bì với các cơ quan hữu trách của Nhà nước + Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thiết kế kỹ thuật, công nghệ các công trình về sản xuất. Phòng vật tư mua bán: Thực hiện cung ứng vật tư phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty. + Lập kế hoạch mua nguyên liệu, trang thiết bị, phụ tùng, công cụ, dụng cụ và vật tư cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Bảo đảm hợp lý kịp thời không làm gián đoạn sản xuất cũng như lãng phí lưu kho. + Tổ chức thực hiện kịp thời các nghiệp vụ quản lý sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, dụng cụ sản xuất. + Kết hợp với các đơn vị liên quan để quản lý, cung ứng, cấp phát vật tư, phụ tùng theo định mức. Quản lý và đảm bảo cung ứng vật tư, trang thiết bị cho các đơn vị, quản lý và xây dựng định mức vật tư vật liệu chỉ đạo các đơn vị thực hiện. Là đơn vị thực hiện các nghiệp vụ hành chính hỗ trợ cho toàn bộ các đơn vị sản xuất và quản lý trong Công ty. - Nhiệm vụ: + Quản lý và sử dụng con dấu; tổ chức tiếp nhận, lưu chuyển công văn tài liệu, lưu trữ, telex, FAX; tiếp nhận các văn bản đến và đi, phân phối cho các đơn vị có liên quan. 13 + Có nhiệm vụ giúp Ban giám đốc tổ chức thực hiện việc quản lý và bố trí nhân sự sao cho hợp lý và có hiệu quả nhất; tổ chức và xây dựng các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo về mặt đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên; xây dựng đơn giá tiền lương, định mức lao động và các chế độ chính sách khác như bảo hộ lao động, tai nạn lao động. + Đón tiếp khách ra vào Công ty. + Tổ chức thực hiện công tác văn thư đánh máy thông tin. + Thực hiện nghiệp vụ đời sống, y tế, tạp vụ. + Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ các công tác bảo đảm an ninh trật tự nội bộ, bảo vệ sản xuất và tài sản của Công ty, công tác phòng cháy chữa cháy và thanh tra Phòng Tổ chức hành chính - Lao động tiền lương: Là đơn vị thực hiện việc quản lý và bố trí nhân sự, tổ chức và xây dựng các chương trình phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đơn giá tiền lương, định mức lao động và các chế độ chính sách như bảo hiểm xã hội, tai nạn lao động... + Thực hiện quản lý nhân sự bao gồm lập kế hoạch, tuyển dụng, đào tạo, lưu giữ bảo quản hồ sơ. + Thực hiện công tác tiền lương theo đúng quy định của Nhà nước và Công ty. + Quản lý theo dõi giải quyết các chế độ chính sách bảo hộ lao động và bảo hiểm xã hội đối với toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. + Tổ chức duy trì thực hiện các chế độ chính sách của Công ty, của Nhà nước trong công tác hành chính, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường. Phòng kế toán: Thực hiện công tác Tài chính và thống kê trong Công ty: - Lập và xúc tiến kế hoạch huy động tài chính, đầu tư tài chính, cân đối các nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ. - Xây dựng, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy chế tài chính và những quy định khác về chi phí áp dụng trong nội bộ Công ty. 14 - Theo dõi, tính toán, cập nhật, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình sử dụng quản lý các quỹ, tài sản, vật tư, các nguồn vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Quản lý mọi khoản thu chi, thanh toán tiền lương, các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty; Lập sổ theo dõi thu nhập cá nhân và tính thu nộp thuế thu nhập cá nhân. - Tính toán, trích nộp đầy đủ và kịp thời các khoản nộp ngân sách, nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước theo luật định; Giao dịch thanh quyết toán mua bán điện năng; Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ giải ngân, thanh toán. Tổng hợp, lập báo cáo thống kê về tài chính, kế toán. Xưởng sản xuất: là đơn vị sản xuất trực thuộc công ty, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được công ty giao dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc. - Bộ phận xưởng tổ chức hoạt động bao gồm các bộ phận, ban ngành phối hợp tổ chức sản xuất bao gồm : Ban quản lý, kế toán, thủ kho, hành chính - Chủ động xây dựng bộ máy quản lý trình Giám đốc công ty phê duyệt, hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo công nhân học việc và thực tập nghề. - Đảm bảo kế hoạch công ty giao, tổ chức sản xuất đúng tiến độ, chất lượng số lượng hàng hoá. - Khuyến khích tự khai thác hàng bên ngoài và được chủ động tìm khách hàng, khai thác nguồn hàng, trực tiếp thảo luận và ký kết hợp đồng trình Giám đốc duyệt.  Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của trưởng xưởng. - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty về việc quản lý và sử dụng đúng mục đích vốn và tài sản được giao cho xưởng. - Điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, để thực hiện tốt nhiệm vụ công ty giao, thực hiện tốt các Hợp đồng kinh tế đã ký kết, chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật Nhà nước và quy định của Công ty. - Chịu trách nhiệm trước công ty trong viện đề nghị điều động thuyên chuyển…, xét kỷ luật, khen thưởng, tăng lương….theo đúng quy định của công ty. 15 - Chịu trách nhiệm quản lý đơn bị và thực hiện tốt chế độ báo cáo, giao ban định kỳ theo quy định của công ty. - Được ký các văn bản giấy tờ theo uỷ quyền của Giám đốc công ty và tham gia ký hợp đồng kinh tế tự khai thác theo quy định của công ty Phối hợp cùng phòng HC- TC trong việc kiểm tra tay nghề trước khi tuyển dụng đào tạo công nhân, kiểm soát sát hạch tay nghề. Giám Đốc Phó Giám Đốc Phòng Kinh doanh Phòng Kế hoạch Phòng Kỹ thuật Phòng TCHC – LĐ tiền lương Phòng Vật tư mua bán Phòng Kế toán Xưởng sản xuất Sơ đồ1.2: Bộ máy quản lý của Công ty TNHH Sơn Long 1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Sơn Long 1.4.1. Tình hình tài chính của công ty 3 năm gần đây (từ năm 2011 đến năm 2013)
- Xem thêm -