Tài liệu Báo cáo thực tập công ty tnhh tm & dl dấu chân (footprint travel)

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA DU LỊCH -------***------- B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Nội dung thực tập :................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... Cơ sở thực tập : C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ Du lÞch DÊu ch©n. Địa chỉ : 30A 12A Lý Nam §Õ , Phêng Hµng M·, Hoµn KiÕm, Hµ Néi Điện thoại (Fax): 043 933 28 44 Người hướng dẫn tại Cơ sở (có chữ ký kèm theo) Sinh viên thực tập Hoµng Tïng Ngày sinh : 25/06/1992 Lớp, khoá : BK19 Hà Nội, năm 2015 2 I. Më ®Çu 1. Môc tiªu thùc tËp tèt nghiÖp - ThÓ hiÖn møc ®é vËn dông kiÕn thøc ®· ®îc häc trong thùc tÕ cña mçi sinh viªn. - N©ng cao kÜ n¨ng chuyªn m«n vµ kh¶ n¨ng häc hái kinh nghiÖm thùc tÕ. - ThÓ hiÖn tinh thÇn häc tËp, lµm viÖc cao, sù cÇu tiÕn, møc ®é tiÕp thu tèt, th¸i ®é lµm viÖc tÝch cùc. - §ãng gãp, x©y dùng ý kiÕn cho Khoa vµ c¬ së thùc tËp vÒ néi dung ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y vµ møc ®é phï hîp víi thùc tÕ. 2. M« t¶ ng¾n gän lÞch sö h×nh thµnh vµ chøc n¨ng ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ thùc tËp 2.a LÞch sö h×nh thµnh: -ý tëng thµnh lËp 1 c«ng ty du lÞch nhen nhãm trong hai sinh viªn ®Çy hoµi b·o cña khoa Du lÞch, ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi: anh NguyÔn Ngäc Thµnh vµ anh §Æng Xu©n S¬n. Hä b¾t ®Çu lËp kÕ ho¹ch cho c«ng ty du lÞch riªng cña m×nh tõ n¨m 1999. - C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ Du lÞch DÊu ch©n (tªn tiÕng Anh: Footprint Trading and Travel Ltd Company) ®îc thµnh lËp ngµy 8 th¸ng 6 n¨m 2001 bëi 4 thµnh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Thoa, NguyÔn Ngäc Thµnh, §Æng Xu©n S¬n, TrÇn H¶i YÕn. - Tõ n¨m 2001, Footprint Travel b¾t ®Çu ®i theo con ®êng mµ 2 vÞ gi¸m ®èc trÎ ®· ®Þnh híng tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp: thiÕt kÕ vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm tour du lÞch th©n thiÖn víi m«i trêng, hßa hîp víi céng ®ång ®Þa ph¬ng vµ ®Ò cao tÝnh tr¸ch nhiÖm cña kh¸ch du lÞch trong qu¸ tr×nh ®i du lÞch. C«ng ty còng ®ång thêi ph¸t triÓn m¶ng s¶n phÈm tour tïy chän, cho phÐp kh¸ch hµng tù do lùa chän vµ ®Æt nh÷ng dÞch vô tïy theo mong muèn cña m×nh. - N¨m 2008, Footprint b¾t ®Çu v¬n dÊu ch©n cña m×nh ra ph¹m vi thÕ giíi b»ng c¸c ho¹t ®éng marketing, qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña Du lÞch ViÖt Nam nãi chung vµ cña c«ng ty nãi riªng víi b¹n bÌ quèc tÕ. Tõ n¨m 2009, Footprint ®Òu ®Æn tham gia vµ c¸c Héi chî du lÞch thÕ giíi (World Travel Mart) ®îc tæ chøc thêng niªn t¹i Anh, §øc. Qua c¸c héi chî nµy, Footprint ®· cñng cè vÞ thÕ cña c«ng ty, t¹o ®îc sù thu hót vµ t×m ®îc rÊt nhiÒu c¸c ®èi t¸c ë ch©u ¢u vµ B¾c MÜ. - N¨m 2009, Footprint cïng víi c¸c ®¬n vÞ du lÞch kh¸c cïng hîp t¸c thµnh lËp C©u l¹c bé Du lÞch cã tr¸ch nhiÖm (Responsible Tourism Club - RTC). NhiÖm vô cña c©u l¹c bé lµ tuyªn truyÒn ý thøc du lÞch cã tr¸ch nhiÖm trong céng ®ång ®Ó chung tay b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng ë ViÖt Nam; ®ång thêi ®µo t¹o nh©n lùc du lÞch theo híng du lÞch cã tr¸ch nhiÖm. - N¨m 2011, c«ng ty chuyÓn trô së chÝnh vÒ sè 10A Lý Nam §Õ, Hoµn KiÕm, Hµ Néi, më ®Çu cho mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi. 3 - Th¸ng 6 n¨m 2012, phßng nghiªn cøu s¶n phÈm cña Footprint ®i vµo ho¹t ®éng, giíi thiÖu c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch míi l¹, ®éc ®¸o dùa trªn sù thay ®æi c¸c ch¬ng tr×nh s½n cã. - §Õn nay, sau 15 n¨m ho¹t ®éng, Footprint tù hµo lµ c«ng ty cã uy tÝn trong m¶ng du lÞch tr¶i nghiÖm kh¸m ph¸ kÕt hîp víi du lÞch cã tr¸ch nhiÖm. NhiÒu n¨m liÒn ®îc kh¸ch hµng yªu mÕn tin cËy vµ ®¸nh gi¸ cao trªn c¸c trang ®¸nh gi¸ vÒ du lÞch danh gi¸ nh Trip Advisor, Lonely Planet,... 2.b Chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c«ng ty: - C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc du lÞch, chuyªn kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ, thùc hiªn c¸c chøc n¨ng th¬ng m¹i nh: cung cÊp c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn l÷ hµnh, du lÞch, vËn chuyÓn, thùc hiÖn chøc n¨ng t vÊn, nghiªn cøu thÞ trêng. 3. HÖ thèng tæ chøc vµ ®iÒu hµnh cña ®¬n vÞ thùc tËp - Héi ®ång s¸ng lËp viªn: + Bµ NguyÔn ThÞ Kim Thoa + ¤ng NguyÔn Ngäc Thµnh + ¤ng §Æng Xu©n S¬n + Bµ TrÇn H¶i YÕn - Bé m¸y qu¶n lý: + Gi¸m ®èc: ¤ng NguyÔn Ngäc Thµnh, phô tr¸ch m¶ng Sales, Nh©n sù vµ c¸c dù ¸n ®Çu t + Gi¸m ®èc: ¤ng §Æng Xu©n S¬n, phô tr¸ch m¶ng Ph¸t triÓn s¶n phÈm, Marketing vµ TruyÒn th«ng 4. ThÞ trêng ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ thùc tËp - ThÞ trêng ho¹t ®éng cña c«ng ty tËp trung chñ yÕu vµo kh¸ch du lÞch quèc tÕ inbound vµ kh¸ch du lÞch néi ®Þa. 5. Bé phËn sinh viªn ®îc thùc tËp (tªn ngêi phôc tr¸ch, ngêi gióp ®ì) - Bé phËn 1: bé phËn Marketing. Ngêi phô tr¸ch: gi¸m ®èc §Æng Xu©n S¬n. Ngêi gióp ®ì: §Æng ThÞ T©m, Customer Services and IT Specialist - Bé phËn 2: bé phËn Híng dÉn vµ §iÒu hµnh. Ngêi phô tr¸ch: Hanna L¬ng - Sales and Tour Operator II. Néi dung thùc tËp 1. Bé phËn 1 (bé phËn thùc tËp chÝnh thøc) 1.a Th«ng tin vÒ bé phËn: - Tªn bé phËn: bé phËn Marketing - Thêi gian thùc tËp: 7 tuÇn - Ngêi híng dÉn: Gi¸m ®èc s¶n phÈm §Æng Xu©n S¬n, ®iÖn tho¹i: 0913 551 852 4 1.b C¬ cÊu tæ chøc - Sè lîng nh©n viªn: 01 gi¸m ®èc s¶n phÈm vµ 03 nh©n viªn chÝnh thøc, kh«ng cã nh©n viªn b¸n thêi gian 1.c C¸ch xÕp lÞch lµm viÖc: theo giê lµm viÖc cña c«ng ty - Ngµy lµm viÖc: tõ thø 2 ®Õn thø 7 hµng tuÇn - Thêi gian + S¸ng: tõ 8h30 ®Õn 12h30 + ChiÒu: tõ 14h ®Õn 17h30 1.d C¸ch tÝnh l¬ng: nh©n viªn bé phËn Marketing ®îc hëng l¬ng c¬ b¶n theo quy ®Þnh cña c«ng ty lµ 170.000®/ngµy c«ng. Ngoµi ra, phô cÊp vµ thëng ®îc tÝnh theo hiÖu suÊt kinh doanh. 1.e C¸c h×nh thøc ®µo t¹o, båi dìng - Hµng n¨m, c«ng ty tæ chøc mêi chuyªn gia vÒ du lÞch ®Õn ®µo t¹o, nãi chuyÖn, trao ®æi kinh nghiÖm víi nh©n viªn bé phËn Marketing. Thêi gian ®µo t¹o vµo kho¶ng th¸ng 7 hµng n¨m, tÇn suÊt 1 buæi/tuÇn. Trong c¸c buæi tiÕp xóc nµy, chuyªn gia sÏ chia sÎ cho nh©n viªn nh÷ng xu híng marketing míi nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt ®ang ®îc ¸p dông trªn thÕ giíi trong lÜnh vùc du lÞch, ®ång thêi gi¶i thÝch, ph©n tÝch, híng dÉn ph¬ng ph¸p ¸p dông vµ c¸c chiÕn lîc chiÕn thuËt hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã, chuyªn gia còng gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c, ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò mµ nh©n viªn ®Æt ra ®Ó cïng nhau t×m ra gi¶i ph¸p. Cuèi mçi ®ît ®µo t¹o, chuyªn gia ®Òu cã ®¸nh gi¸ vµ cïng víi ban gi¸m ®èc th¶o luËn vÒ híng ph¸t triÓn nghiÖp vô marketing cña c«ng ty trong giai ®o¹n tiÕp theo. 1.f C¸c h×nh thøc khen thëng, khuyÕn khÝch, kû luËt ¸p dông t¹i c¬ së C¸c quy ®Þnh chung: - Nh©n viªn ®îc giao c«ng viÖc ph¶i hoµn thµnh ®óng deadline - Ph¶i cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc ®îc giao - Cã tinh thÇn trî gióp ®ång nghiÖp nhiÖt t×nh - Khen thëng, khuyÕn khÝch: + Nh©n viªn hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô ®îc giao sÏ ®îc ®¸nh gi¸ tèt trong b¶ng ®iÓm nh©n viªn cuèi n¨m. Khi tæng kÕt n¨m, nh©n viªn nµo ®îc ®iÓm cao nhÊt sÏ ®îc thëng tïy theo quyÕt ®Þnh cña ban gi¸m ®èc + §îc nghØ ®Çy ®ñ c¸c ngµy nghØ lÔ, TÕt theo quy ®Þnh cña nhµ níc. + Mçi n¨m cã 48 ngµy nghØ thêng vµ 12 ngµy nghØ phÐp. + TÕt ¢m lÞch, Quèc kh¸nh, c¸c ngµy lÔ lín, nh©n viªn ®îc thëng thªm, cô thÓ: TÕt ¢m lÞch ®îc thëng thªm 01 th¸ng l¬ng, Quèc kh¸nh ®îc thëng thªm 3 ngµy c«ng, c¸c ngµy lÔ kh¸c tïy sè lîng ngµy nghØ mµ tÝnh thëng thªm theo ngµy c«ng. + Hµng n¨m vµo th¸ng 7, c«ng ty tæ chøc cho nh©n viªn ®i du lÞch. Trong chuyÕn du lÞch nµy, nh©n viªn nµo cã thµnh tÝch tèt trong n¨m sÏ ®îc vinh danh vµ cã quµ tÆng. 5 + §èi víi c¸c nh©n viªn cã sù kiÖn c¸ nh©n nh sinh nhËt, èm ®au, sinh në… c«ng ty lu«n cã quµ kÞp thêi ®Ó chóc mõng, ®éng viªn. - KØ luËt: + Nh©n viªn thùc hiÖn c«ng viÖc kh«ng ®óng deadline, gi¸m ®èc sÏ nh¾c nhë. ChËm lÇn 1, nh¾c nhë. ChËm lÇn 2, nh¾c nhë c¶nh c¸o vµ bÞ trõ ®iÓm trong b¶ng ®iÓm ®¸nh gi¸ nh©n viªn. + §i lµm muén: nép ph¹t quü c«ng ty 50.000®/lÇn ®i muén. + Sau giê lµm viÖc, ra vÒ quªn t¾t ®iÖn, ®iÒu hßa,...: nép ph¹t quü c«ng ty 20.000®/lÇn. - Th¸i ®é cña nh©n viªn ®èi víi c¸c h×nh thøc khen thëng kØ luËt: toµn bé c¸c nh©n viªn ®Òu ®ång t×nh vµ c¶m thÊy tho¶i m¸i víi c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty. C¸c nh©n viªn ®Òu chÊp nhËn tù gi¸c thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trªn. - HiÖu qu¶: c¸c quy ®Þnh tuy nhÑ nhng cã t¸c dông gi÷ cho th¸i ®é nh©n viªn tù gi¸c thùc hiÖn. RÊt Ýt trêng hîp nh©n viªn vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty. 1.g NhiÖm vô cña bé phËn trong c«ng ty - Nghiªn cøu thÞ trêng - Nghiªn cøu c¸c xu híng marketing míi trong kinh doanh th¬ng m¹i nãi chung vµ du lÞch nãi riªng. - T vÊn cho ban gi¸m ®èc c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn marketing. - X©y dùng kÕ ho¹ch marketing cho kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty. - ThiÕt kÕ c¸c kªnh truyÒn th«ng vµ qu¶ng b¸ cho c«ng ty. - Liªn kÕt víi bé phËn s¶n phÈm ®Ó thiÕt kÕ c¸c ph¬ng ¸n marketing chuyªn biÖt cho tõng s¶n phÈm. * So s¸nh gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tiÔn: VÒ ®iÓm gièng nhau: Bé phËn marketing thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô ®îc ®Ò cËp trong lý thuyÕt vÒ marketing. Nh©n viªn bé phËn marketing thùc hiÖn ®óng nh÷ng nguyªn lÝ, nguyªn t¾c vµ lý thuyÕt marketing trong du lÞch. VÒ ®iÓm kh¸c biÖt: - Bé phËn marketing tá ra linh ho¹t h¬n khi võa thùc hiÖn chiÕn lîc marketing cho toµn bé c«ng ty, võa thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc marketing cho tõng s¶n phÈm riªng biÖt cña c«ng ty. - VÒ møc ®é thùc tiÔn: c¸c néi dung marketing ®îc gi¶ng d¹y t¹i trêng ®îc ®Æt trong tr¹ng th¸i lý tëng vÒ c¸c nguån lùc, vÒ thêi gian, kinh phÝ,… trong khi bé phËn marketing ph¶i lu«n lu«n g¾n liÒn vµ theo s¸t t×nh tr¹ng cña c«ng ty vµ c¸c t¸c ®éng bªn ngoµi ®Ó ®a ra nh÷ng ph¬ng ¸n marketing mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt cho c«ng ty. 1.h NhiÖm vô b¶n th©n ®îc ph©n c«ng - Trong thêi gian thùc tËp t¹i bé phËn, t«i ®îc cÊp trªn giao cho nhiÖm vô nh sau: Nghiªn cøu kÕ ho¹ch marketing theo nh÷ng néi dung sau: 6 - VÒ E-marketing: tham kh¶o nh÷ng g× c«ng ty ®ang lµm vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c ®Ó ®a ra c¸c ph¬ng ¸n marketing cho: + C¸c m¹ng x· héi cña c«ng ty + Blog cña c«ng ty + Website cña c«ng ty Trong ®ã, viÕt ra c¸c post ®Ò xuÊt, mét bµi blog vÒ mét s¶n phÈm tour hay mét ®iÓm du lÞch. §Ò xuÊt mét ch¬ng tr×nh du lÞch míi cã gi¸ trÞ tham kh¶o. ViÕt thªm vÒ c¸c kªnh marketing kh¸c mµ m×nh cho lµ hiÖu qu¶. Lu ý: ph¶i lu«n tÝnh ®Õn thÞ trêng môc tiªu vµ s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty - VÒ marketing truyÒn thèng: + T×m hiÓu c¸c c«ng cô marketing truyÒn thèng ®ang ®îc sö dông. + Nghiªn cøu tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ tõ viÖc tham gia c¸c héi chî du lÞch th¬ng m¹i. + ViÕt mét ®Ò xuÊt marketing tæng thÓ cho c«ng ty Footprint trong n¨m 2015 dùa vµo thÞ trêng môc tiªu vµ c¸c s¶n phÈm cèt lâi. - Quy tr×nh thùc hiÖn: + VÒ m¶ng E-marketing: i. LËp danh s¸ch c¸c c«ng ty ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ trêng víi Footprint. ii. Truy cËp c¸c trang web cña c¸c c«ng ty trªn, sµng läc, lùa chän c¸c website, blog cã tÝnh hÊp dÉn vµ cã gi¸ trÞ tham kh¶o. iii. Ph©n tÝch u nhîc ®iÓm cña c¸c website, blog trªn. So s¸nh víi website vµ blog cña c«ng ty Footprint. iv. Tõ so s¸nh trªn, rót ra mét sè nhËn xÐt vµ gãp ý cho gi¸m ®èc vÒ viÖc chØnh söa website, blogspot. v. Nghiªn cøu mét ®iÓm du lÞch (ë ®©y lµ Hµ Giang). vi. Tham kh¶o c¸c bµi viÕt vÒ ®iÓm trªn c¸c blog du lÞch. vii. Thùc hiÖn bµi blog vÒ ®iÓm ®· lùa chän dùa trªn c¸c th«ng tin ®· t×m kiÕm. + VÒ m¶ng marketing truyÒn thèng: i. LËp danh s¸ch c¸c c«ng cô marketing truyÒn thèng. ii. Sµng läc, lùa chän c¸c c«ng cô ®ang ®îc sö dông t¹i c«ng ty. iii. Ph©n tÝch møc ®é hiÖu qu¶ cña c¸c c«ng cô nµy. iv. Nghiªn cøu vÒ c¸c héi chî th¬ng m¹i du lÞch mµ c«ng ty ®ang tham gia (thêi gian, ®Þa ®iÓm, h×nh thøc, c¸c quy ®Þnh,v.v...) v. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty khi tham gia c¸c héi chî trªn. vi. HiÖu qu¶ mµ c¸c héi chî trªn mang l¹i ®èi víi kÕ ho¹ch marketing chung cña c«ng ty. vii. Ph©n tÝch c¸c kÕ ho¹ch marketing tæng thÓ cña c«ng ty trong c¸c giai ®o¹n tríc. 7 vii. X¸c ®Þnh thÞ trêng môc tiªu, s¶n phÈm cèt lâi cña c«ng ty. viii. §a ra c¸c ph¬ng ¸n marketing dùa trªn thÞ trêng vµ s¶n phÈm ®· x¸c ®Þnh. ix. §a ra mét sè ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ víi c¸c ph¬ng ¸n ®· ®Ò xuÊt - Theo ®¸nh gi¸ cña b¶n th©n, t«i nhËn thÊy c¸c ho¹t ®éng, nhiÖm vô c«ng ty giao cho kh¸ phï hîp víi lý thuyÕt ®îc häc ë trªn líp. B¶n th©n t«i khi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô trªn còng dùa nhiÒu vµo c¸c kiÕn thøc ®· ®îc häc. Tuy nhiªn, cã mét sè trë ng¹i do sù kh¸c biÖt gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tiÔn. T«i rót ra ®îc bµi häc lµ ph¶i vËn dông c¸c lý thuyÕt mét c¸ch linh ho¹t h¬n chø kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i dËp khu«n mét c¸ch cøng nh¾c. VÝ dô: kh«ng b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn hÕt mét nhiÖm vô marketing míi b¾t ®Çu sang nhiÖm vô kh¸c; hai hoÆc nhiÒu nhiÖm vô cã thÓ ®îc thùc hiÖn cïng lóc vµ kÕt qu¶ cña chóng hç trî lÉn nhau. 2. Bé phËn 2 (bé phËn kiÕn tËp) 2.a Th«ng tin vÒ bé phËn: - Tªn bé phËn: Híng dÉn vµ §iÒu hµnh Tour - Ngêi phô tr¸ch: Hanna L¬ng - Sales & Tour Operator. §T: 0912 381 144 - Thêi gian kiÕn tËp: 2 tuÇn 2.b C¬ cÊu tæ chøc: 01 gi¸m ®èc phô tr¸ch, 05 nh©n viªn chÝnh thøc, 05 céng t¸c viªn: - Gi¸m ®èc phô tr¸ch: ¤ng NguyÔn Ngäc Thµnh - Nh©n viªn phô tr¸ch Sales vµ §iÒu hµnh: Hanna L¬ng - Nh©n viªn phô tr¸ch ®iÒu hµnh: Lª Thu H»ng - KiÓm so¸t s¶n phÈm vµ ®iÒu hµnh: Ph¹m Thu HiÒn - C¸c céng t¸c viªn: lµ c¸c híng dÉn viªn du lÞch cã thÎ híng dÉn quèc tÕ, gåm: anh Trung, anh D©n, anh Chung, chÞ Trang, anh Hoµng. 2.c C¸ch xÕp lÞch lµm viÖc: i. §èi víi nh©n viªn chÝnh thøc: theo giê lµm viÖc cña c«ng ty - Ngµy lµm viÖc: tõ thø 2 ®Õn thø 7 hµng tuÇn - Thêi gian + S¸ng: tõ 8h30 ®Õn 12h30 + ChiÒu: tõ 14h ®Õn 17h30 ii. §èi víi céng t¸c viªn: thùc hiÖn theo hîp ®ång víi c«ng ty. 2.d C¸ch tÝnh l¬ng: Nh©n viªn bé phËn Híng dÉn vµ §iÒu hµnh tour ®îc hëng l¬ng c¬ b¶n theo quy ®Þnh cña c«ng ty lµ 195.000®/ngµy c«ng. Ngoµi ra, phô cÊp vµ thëng ®îc tÝnh theo tour. §èi víi c¸c céng t¸c viªn, tïy theo ch¬ng tr×nh tour mµ møc c«ng t¸c phÝ dao ®éng tõ 500.000 - 700.000 ®/ngµy. 2.e C¸c h×nh thøc ®µo t¹o, tËp huÊn, båi dìng: - Bé phËn ®iÒu hµnh kh«ng thêng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô, song thêng cö nh©n viªn ®i tham gia c¸c buæi th¶o luËn, c¸c líp tËp huÊn båi d- 8 ìng n¨ng lùc híng dÉn viªn vµ ®iÒu hµnh viªn, cËp nhËt c¸c th«ng tin míi vÒ nghiÖp vô qua C©u l¹c bé Du lÞch cã tr¸ch nhiÖm (Responsible Tourism Club) - Cïng song song lµ viÖc tham gia ®µo t¹o hoÆc hç trî ®µo t¹o nguån nh©n lùc trÎ t¹i c¸c trêng ®µo t¹o vÒ du lÞch t¹i Hµ Néi, nh: Hç trî ch¬ng tr×nh ®µo t¹o Du lÞch bÒn v÷ng cña Khoa Du lÞch ViÖn §¹i häc Më Hµ Néi kÕt hîp víi tæ chøc WUSCanada; göi nh©n viªn tËp huÊn c¸c híng dÉn viªn trÎ t¹i C©u l¹c bé Du lÞch cã tr¸ch nhiÖm; tham gia c¸c giê gi¶ng vÒ nghiÖp vô du lÞch t¹i Cao ®¼ng du lÞch Hµ Néi, §¹i häc Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n- §H Quèc Gia Hµ Néi... 2.f C¸c h×nh thøc khen thëng, khuyÕn khÝch, kû luËt ¸p dông t¹i c¬ së C¸c quy ®Þnh chung: - C¸c nh©n viªn sales khi ®i tour ph¶i ®îc sù ®ång ý cña gi¸m ®èc. - Nh©n viªn ®iÒu hµnh ph¶i cã ®ñ c¸c note cho tõng tour. - Sæ ®iÒu hµnh ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c confirm, lÞch ®Æt dÞch vô cña c¸c ®èi t¸c. - Hµng th¸ng ph¶i lµm míi d÷ liÖu. - Ph¶i cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc ®îc giao. - Cã tinh thÇn trî gióp ®ång nghiÖp nhiÖt t×nh. - Céng t¸c viªn ph¶i tu©n thñ viÖc ®eo thÎ híng dÉn khi ®i tour, thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty vÒ néi dung tour, vÒ ®¶m b¶o an toµn vµ chÊt lîng phôc vô... - Khen thëng, khuyÕn khÝch: + §îc nghØ ®Çy ®ñ c¸c ngµy nghØ lÔ, TÕt theo quy ®Þnh cña nhµ níc. + Mçi n¨m cã 48 ngµy nghØ thêng vµ 12 ngµy nghØ phÐp. + TÕt ¢m lÞch, Quèc kh¸nh, c¸c ngµy lÔ lín, nh©n viªn ®îc thëng thªm, cô thÓ: TÕt ¢m lÞch ®îc thëng thªm 01 th¸ng l¬ng, Quèc kh¸nh ®îc thëng thªm 3 ngµy c«ng, c¸c ngµy lÔ kh¸c tïy sè lîng ngµy nghØ mµ tÝnh thëng thªm theo ngµy c«ng. + §iÒu hµnh tour xuÊt s¾c ®îc giÊy chøng nhËn cña Trip Advisor sÏ ®îc c«ng ty thëng mét vÐ m¸y bay néi ®Þa h¹ng thêng do c«ng ty ®Æt mua hoÆc sö dông xe cña c«ng ty miÔn phÝ trong 2 ngµy + C«ng t¸c viªn nhËn ®îc nhiÒu feedback khen ngîi tõ kh¸ch sÏ ®îc thëng theo tour. + Hµng n¨m vµo th¸ng 7, c«ng ty tæ chøc cho nh©n viªn ®i du lÞch. Trong chuyÕn du lÞch nµy, nh©n viªn nµo cã thµnh tÝch tèt trong n¨m sÏ ®îc vinh danh vµ cã quµ tÆng. + §èi víi c¸c nh©n viªn cã sù kiÖn c¸ nh©n nh sinh nhËt, èm ®au, sinh në… c«ng ty lu«n cã quµ kÞp thêi ®Ó chóc mõng, ®éng viªn. - KØ luËt: + Nh©n viªn ®iÒu hµnh vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty sÏ bÞ nh¾c nhë tríc toµn thÓ nh©n viªn trong ngµy häp giao ban hµng tuÇn. + §i lµm muén: nép ph¹t quü c«ng ty 50.000®/lÇn ®i muén. 9 + Sau giê lµm viÖc, ra vÒ quªn t¾t ®iÖn, ®iÒu hßa,...: nép ph¹t quü c«ng ty 20.000®/lÇn. - Th¸i ®é cña nh©n viªn ®èi víi c¸c h×nh thøc khen thëng kØ luËt: toµn bé c¸c nh©n viªn ®Òu ®ång t×nh vµ c¶m thÊy tho¶i m¸i víi c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty. C¸c nh©n viªn ®Òu chÊp nhËn tù gi¸c thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trªn. - HiÖu qu¶: c¸c quy ®Þnh tuy nhÑ nhng cã t¸c dông gi÷ cho th¸i ®é nh©n viªn tù gi¸c thùc hiÖn. RÊt Ýt trêng hîp nh©n viªn vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty. 2.g NhiÖm vô cña bé phËn trong c«ng ty - Cung cÊp th«ng tin, kiÕn thøc vÒ ®iÓm, tuyÕn du lÞch cho bé phËn s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh x©y dùng tour. - Thùc hiÖn ho¹t ®éng híng dÉn, ®iÒu hµnh híng dÉn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. - T×m kiÕm, liªn kÕt, x©y dùng c¸c dÞch vô vµ t¹o mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c, c¸c ®¬n vÞ cung cÊp dÞch vô du lÞch kh¸c. - Xö lÝ c¸c yªu cÇu, boooking, feedback cña kh¸ch ®Ó s¾p xÕp dÞch vô cho hîp lÝ - Gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch. * So s¸nh gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tiÔn c¬ së: - Ho¹t ®éng cña bé phËn §iÒu hµnh vµ Híng dÉn vÒ c¬ b¶n gièng nh÷ng kiÕn thøc cña m«n häc Qu¶n trÞ nghiÖp vô híng dÉn vµ Qu¶n trÞ nghiÖp vô tuyÕn du lÞch. C¸c kÜ n¨ng ®îc giíi thiÖu trong hai m«n kÓ trªn ®Òu ®îc ¸p dông triÖt ®Ó qua c¸c ho¹t ®éng t¹i bé phËn §iÒu hµnh vµ Híng dÉn. - §iÓm kh¸c biÖt lµ bé phËn §iÒu hµnh vµ Híng dÉn t¹i c«ng ty thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng mét c¸ch linh ho¹t h¬n. Kh«ng hoµn toµn chuyªn s©u vµ mçi chøc n¨ng, bé phËn nµy trî gióp cïng c¸c bé phËn kh¸c trong c«ng ty trong ho¹t ®éng nghiªn cøu, x©y dùng ch¬ng tr×nh du lÞch, marketing... §iÒu nµy ®ßi hái nh©n viªn cña bé phËn ngoµi n¨ng lùc chuyªn m«n cßn ph¶i cã kÜ n¨ng cña c¸c bé phËn kh¸c. 2.h NhiÖm vô b¶n th©n ®îc ph©n c«ng - Trong thêi gian thùc tËp t¹i bé phËn, t«i ®îc cÊp trªn giao cho nhiÖm vô nh sau: + Tham gia trî gióp mét híng dÉn viªn ®oµn Hµn Quèc ®i Hµ Néi - H¹ Long - Yªn Tö - Hµ Néi (thêi gian 2 ngµy-1 ®ªm). Yªu cÇu: thùc hiÖn mét ho¹t ®éng mang tÝnh th©n thiÖn víi m«i trêng, ®Æc trng cña du lÞch cã tr¸ch nhiÖm + §ãn vµ tiÔn s©n bay mét sè nhãm kh¸ch nhá: ®ãn mét gia ®×nh ngêi óc gèc Hµn quèc; tiÔn 2 vÞ kh¸ch n÷ Hµn quèc ra s©n bay; ®ãn mét ®oµn kh¸ch Mü tõ HuÕ ra th¨m Hµ Néi - Quy tr×nh thùc hiÖn: + NhËn lÖnh ®iÒu ®éng tõ ®iÒu hµnh + Xuèng gÆp ®iÒu hµnh ®Ó nhËn th«ng tin tour, c¸c giÊy tê vµ vËt dông cÇn thiÕt + Nghe dÆn dß c¸c chó ý vµ gi¶i quyÕt c¸c th¾c m¾c + Liªn l¹c víi l¸i xe ®Ó x¸c nhËn ngµy giê ®ãn ®oµn + ChuÈn bÞ mét sè kiÕn thøc ®Ó phôc vô cho c¸c tour 10 + Thùc hiÖn nhiÖm vô ®óng ngµy giê quy ®Þnh + Tr¶ kh¸ch ®óng chç, hoµn thµnh chuyÕn tour + Quay vÒ c«ng ty b¸o c¸o kÕt qu¶ vµ thanh to¸n c«ng t¸c phÝ. - Qua nh÷ng ho¹t ®éng t¹i bé phËn §iÒu hµnh vµ Híng dÉn, t«i ®îc häc rÊt nhiÒu kÜ n¨ng vµ tr¶i nghiÖm míi mÎ vÒ nghiÖp vô híng dÉn còng nh c¸c yªu cÇu cña vÞ trÝ híng dÉn viªn du lÞch. Kh«ng chØ trùc tiÕp híng dÉn c¸c ®oµn kh¸ch hoÆc c¸c tour du lÞch lín, ngay c¸c ho¹t ®éng nhá nh ®ãn tiÔn s©n bay còng ®ßi hái ngêi híng dÉn ph¶i cã kÜ n¨ng vµ n¨ng lùc nh¹y bÐn trong mäi t×nh huèng. 3. §¸nh gi¸ lîi thÕ, thuËn lîi, khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc tËp 3.1 Lîi thÕ - §îc thùc tËp t¹i mét c«ng ty du lÞch cã danh tiÕng trªn thÞ trêng, mét trong nh÷ng c«ng ty cã kinh nghiÖm phong phó vÒ c¸c lo¹i h×nh du lÞch kh¸m ph¸ tr¶i nghiÖm t¹i ViÖt Nam. - TiÕp xóc vµ häc hái tõ ®éi ngò nh©n viªn giµu kinh nghiÖm, cã th©m niªn trong du lÞch, cã nhiÖt huyÕt vµ nhiÖt t×nh gióp ®ì sinh viªn thùc tËp. - Cã c¬ héi ®îc sö dông c¸c kiÕn thøc ®· ®îc häc trong trêng vµ vËn dông vµo thùc tÕ c«ng ty. - §îc trao ®æi, th¶o luËn, ®îc nghe ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vÒ nh÷ng nhiÖm vô trong ph¹m vi néi dung thùc tËp, trong c«ng ty còng nh bªn ngoµi thÞ trêng. - §îc trau dåi c¸c kÜ n¨ng mÒm, c¸c kÜ n¨ng giao tiÕp cÇn thiÕt, c¸c kÜ n¨ng phô trî cho c«ng viÖc cña mét ngêi lµm du lÞch. - §îc tiÕp xóc víi nhiÒu c¸ nh©n, thµnh phÇn cña ngµnh du lÞch, hiÓu ®îc râ h¬n quy tr×nh cña mét ch¬ng tr×nh du lÞch, tõ lóc khëi t¹o ý tëng ®Õn lóc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. - §îc trë thµnh mét thµnh viªn ‘kh«ng chÝnh thøc’ cña c«ng ty, thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô vµ ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ vµo ho¹t ®éng chung cña c«ng ty. (®îc tham gia trî gióp c¸c tour ®oµn lín, ®¶m nhiÖm mét sè tour nhá nh ®ãn tiÔn s©n bay, city tour,… ; ®îc ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng vµ thay ®æi mét sè néi dung trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty : ®ãng gãp ý kiÕn cho chiÕn lîc marketing, ®ãng gãp ý kiÕn thay ®æi n©ng cÊp website, c¸c ph¬ng tiÖn E-marketing, ®ãng gãp vµo qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ trêng vµ nghiªn cøu s¶n phÈm, ph©n tÝch kh¸ch hµng vµ ®èi thñ c¹nh tranh,…) - Cã c¸i nh×n thùc tÕ h¬n, chÝnh x¸c h¬n vÒ m«i trêng kinh doanh du lÞch ë ViÖt Nam hiÖn nay dùa trªn c¸i nh×n cña doanh nghiÖp. - H×nh dung râ rµng h¬n vÒ c¸c yªu cÇu cña doanh nghiÖp, nhµ tuyÓn dông ®èi víi nh©n lùc lao ®éng du lÞch, x¸c ®Þnh ®îc híng ®i ®óng ®¾n cho viÖc häc tËp vµ rÌn luyÖn. 11 3.2 Khã kh¨n - LÇn ®Çu tiªn ®îc thùc tËp trong m«i trêng doanh nghiÖp thùc, kh«ng tr¸nh khái nh÷ng bì ngì. - Cha thùc sù hßa nhËp ®îc víi nhÞp ®é lµm viÖc vµ ¸p lùc c«ng viÖc cña mét c¬ së kinh doanh du lÞch. - Cha tiÕp xóc ®îc víi tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong c«ng ty - Cha cã c¬ héi ®îc tham gia vµo mäi bé phËn cña c«ng ty nªn cha n¾m râ ®îc ho¹t ®éng cña c«ng ty t¹i mét sè lÜnh vùc. - Cßn gÆp mét sè khã kh¨n trong giao tiÕp, truyÒn ®¹t ý kiÕn víi nh©n viªn vµ cÊp trªn. 4. KiÕn nghÞ vµ kÕt luËn 4.1 KiÕn nghÞ - §èi víi Khoa: +Khoa nªn lùa chän c¸c c¬ së thùc tËp ®¶m b¶o chÊt lîng tèt, cã uy tÝn, cã kinh nghiÖm lµm viÖc víi sinh viªn thùc tËp (nh Footprint) ®Ó qu¸ tr×nh thùc tËp cña sinh viªn ®îc thuËn lîi h¬n + Nªn cã mét buæi lµm viÖc gi÷a Khoa víi c¸c c¬ së thùc tËp ®Ó th«ng b¸o còng nh thèng nhÊt c¸c néi dung thùc tËp. §iÒu nµy gióp sinh viªn thùc tËp sÏ ®îc giíi thiÖu thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô gÇn vµ s¸t h¬n víi chuyªn m«n vµ kiÕn thøc ®îc ®µo t¹o t¹i Khoa - §èi víi c¬ së thùc tËp: + C«ng ty nªn dµnh nhiÒu thêi gian h¬n trong viÖc ®Þnh híng vµ híng dÉn sinh viªn thùc tËp. CÇn nhÊn m¹nh vµ chó träng vµo c¸ch lµm viÖc, yªu cÇu, néi dung lµm viÖc cña c«ng ty ®Ó sinh viªn dÔ n¾m b¾t vµ thùc hiÖn theo nh÷ng ®Þnh híng ®ã, gióp cho sinh viªn nhanh chãng hßa nhËp víi nhÞp ®é lµm viÖc cña c«ng ty + C«ng ty nªn lµm viÖc tríc víi ban l·nh ®¹o Khoa vµ x¸c ®Þnh nh÷ng môc tiªu mµ c«ng ty muèn ®¹t ®îc víi Khoa khi nhËn sinh viªn thùc tËp, tõ ®ã Khoa sÏ cã ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh t¸c ®éng vµo sinh viªn thùc tËp. - §èi víi c¸c sinh viªn khãa sau: + Nªn chuÈn bÞ s½n sµng tinh thÇn lµm viÖc hÕt m×nh khi ®îc c¬ së thùc tËp chÊp nhËn. Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña c¬ së thùc tËp + M¹nh d¹n ®ãng gãp ý kiÕn nguyÖn väng ngay tõ buæi ®Þnh híng ®Ó t¹o ®îc sù thèng nhÊt gi÷a c¬ së vµ sinh viªn. Tõ ®ã t¨ng hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh thùc tËp 4.2 KÕt luËn ®ît thùc tËp Sau 10 tuÇn thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ Du lÞch DÊu Ch©n (Footprint Travel), t«i ®· hoµn thµnh tèt thêi gian thùc tËp cña m×nh. Nh×n tæng thÓ vÒ qu¸ tr×nh thùc tËp, t«i ®· chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty vÒ nÒ nÕp, c¸ch lµm viÖc, t¸c phong,... Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, t«i ®· ®îc c«ng ty cho phÐp thùc tËp vµ kiÕn tËp t¹i 2 bé phËn lµ bé phËn Marketing vµ bé phËn §iÒu hµnh - Híng 12 dÉn. T«i ®· ®îc rÌn luyÖn vµ ¸p dông c¸c kiÕn thøc, kÜ n¨ng ®îc häc trong trêng ®¹i häc vµo thùc tÕ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp du lÞch. T«i ®· ®îc tiÕp xóc, lµm quen, lµm viÖc cïng nhiÒu con ngêi kh¸c nhau, ®iÒu ®ã lµm t¨ng kh¶ n¨ng giao tiÕp vµ quan hÖ x· héi cña b¶n th©n so víi tríc. MÆc dï t«i ®· nghiªm tóc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty, song vÉn kh«ng tr¸nh khái mét sè c¸c sai sãt nhá trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Nhng nhê ®ã, t«i rót ra ®îc rÊt nhiÒu kinh nghiÖm vµ bµi häc cho b¶n th©n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n Khoa Du lÞch ViÖn §H Më Hµ Néi vµ C«ng ty TNHH TM&DL DÊu ch©n ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i tham gia vµo ®ît thùc tËp ®Çy ý nghÜa nµy. 13 II. B¸o c¸o thùc tËp lÇn 1 14 III. Phô lôc 1. GiÊy ®¨ng kÝ kinh doanh cña c«ng ty: 15 2. Mét sè feedback cña kh¸ch 16 17 3. Ch¬ng tr×nh du lÞch: 18 IV. Tµi liÖu tham kh¶o 4.1 CÈm nang du lÞch Hµ Giang - Së V¨n hãa, ThÓ thao vµ Du lÞch Hµ Giang 2009 4.2 Vietnam Travel Guide - Lonely Planet - 9Thedition - 1991 4.3 CÈm nang du lÞch ViÖt Nam - H¶i YÕn, Minh Anh - NXB Hång §øc - 2008 4.4 ESRT Newsletter 3 - Bé V¨n hãa, ThÓ thao vµ Du lÞch, Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn n¨ng lùc du lÞch cã tr¸ch nhiÖm víi m«i trêng vµ x· héi - Chuyªn san th¸ng 5 n¨m 2013 4.5 Footprint Travel - footprintsvietnam.com 4.6 Footprint on Facebook: https://www.facebook.com/footprinttravelteam 4.7 Footprint Travel Blog: http://www.vietnamtravelblogs.com/ 19 20
- Xem thêm -