Tài liệu Báo cáo thực tập công ty tnhh thương mại quốc tế và phát triển giáo dục havina.

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 2
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI KHOA KINH DOANH THƢƠNG MẠI ---o0o--- BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Đơn vị thực tập: CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HAVINA Giáo viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ths. Duyên Lê Thu Phƣơng Mã SV: 11D220271 Lớp: K47T5 Lê Thu Phƣơng-K47T5 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................................... S LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................................ I/ KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HAVINA 1: Giới thiệu hái quát về c ng t TNHH thƣơng mại quốc tế và phát triển giáo dục Havina. ................................................................................................................................ 1. 1. Giới thiệu chung ........................................................................................................... 1. 2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. .............................................................................. 1. 3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức .................................................................................................... 2. Tình hình inh doanh của c ng t TNHH thƣơng mại quốc tế và phát triển giáo dục Havina ......................................................................................................................... 2. 1. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính ...................................................................... 2. 2. Thị trường, khách hàng chính ...................................................................................... 2. 3. Các yếu tố nguồn lực chủ yếu của công ty ................................................................... 3. Kết quả hoạt động inh doanh của c ng t TNHH thƣơng mại quốc tế và phát triển giáo dục Havina (2011-2013). ......................................................................................... II/ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC QUẢN TRỊ CHỦ YẾU CÔNG TY .................... 1. C ng tác quản trị chiến lƣợc của c ng t TNHH thƣơng mại quốc tế và phát triển giáo dục Havina. . ........................................................................................................... 2. Hoạt động quản trị tác nghiệp của c ng t TNHH thƣơng mại quốc tế và phát triển giáo dục Havina . ............................................................................................................ 3. C ng tác quản trị nhân lực của c ng t TNHH thƣơng mại quốc tế và phát triển giáo dục Havina ............................................................................................................... III/ ĐỀ XUẤT HƢỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN .................................................................... Lê Thu Phƣơng-K47T5 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại hội nhập và phát triển hiện nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp nƣớc ngoài đầu tƣ vào Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp mới cũng đồng nghĩa với thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp cho ngƣời đi làm. Bên cạnh các yếu tố kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, thì yêu cầu tiếng Anh, thứ ngôn ngữ chung của thế giới, để tồn tại trong môi trƣờng làm việc nƣớc ngoài là một yêu cầu tuyển dụng hết sức khắt khe. Hàng loạt các trung tâm, học viện đào tạo Anh ngữ ra đời nhƣ “nấm mọc sau mƣa” ở Việt Nam, nhất là sau giai đoạn FDI vào Việt Nam tăng kỉ lục (2008-2011) đem đến nhiều thách thức và cơ hội việc làm mới. Đa số các trung tâm Anh ngữ hiện nay đều cùng chung mục tiêu, hƣớng đến đối tƣợng khách hàng ngƣời lớn, cần tiếng Anh để phục vụ cho công việc, đặc biệt là trong các ngành kinh tế. Bên cạnh các trung tâm tiếng Anh lâu đời nhƣ British Council, Language Link, Apollo,…, hàng loạt các trung tâm mới nhƣ ILA, HAVINA, ACET, Domino,… xuất hiện và đều tạo đƣợc thƣơng hiệu rất riêng. HAVINA là một trong những trung tâm Anh ngữ mới đƣợc tạo lập, còn non trẻ nhƣng nhiều triển vọng. Mang tên “Công ty TNHH Thƣơng mại quốc tế và phát triển giáo dục HAVINA”, trung tâm mang đến thƣơng hiệu với chất lƣợng tốt và môi trƣờng học tập năng động, hiệu quả. Tuy nhiên, với thị trƣờng các trung tâm và cơ sở Anh ngữ xuất hiện ngày càng dày đặc đến mức bão hòa, cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi. Chiến lƣợc quảng bá Thƣơng Hiệu tốt sẽ giúp cho HAVINA đƣợc chú ý nhiều hơn, thu hút đƣợc nhiều học viên hơn trƣớc khi họ đến và trải nghiệm chất lƣợng tuyệt vời của HAVINA. Đội ngũ nhân viên của HAVINA đều còn tƣơng đối non trẻ nhƣng đƣợc thừa hƣởng thành quả của lớp tiền bối, tƣ duy trẻ và sáng tạo, cộng với nhiệt huyết công việc, điều đã khiến cho HAVINA có thể tồn tại và phát triển đến giờ. Trong môi trƣờng cạnh tranh thì việc có một cái đầu “không ngừng chuyển động” trong lĩnh vực Marketing và quản trị Thƣơng hiệu sẽ giúp lợi cho doanh nghiệp rất nhiều Lê Thu Phƣơng-K47T5 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- trong việc xây dựng thƣơng hiệu hiệu quả, thu hút khách hàng cũng nhƣ làm nổi bật bản thân trƣớc đối thủ. Và HAVINA đã thực hiện tƣơng đối tốt nhiệm vụ đó. Chiến lƣợc của HAVINA đƣợc thay đổi hàng quý (tất nhiên vẫn nhất quán với tầm nhìn và mục tiêu dài hạn của công ty), phù hợp với sự chuyển động không ngừng của nguồn cầu dịch vụ học tiếng Anh. Công ty tận dụng hiệu quả các nguồn lực và các kênh truyền thông, giúp lƣợng học viên đƣợc duy trì ở mức độ ổn định. Nội dung bản báo cáo thực tập, ngoài phần Lời nói đầu và Kết luận, bao gồm 3 phần: Phần I: Khái quát về hoạt động kinh doanh của C ng t TNHH Thƣơng mại quốc tế và Phát triển giáo dục HAVINA. Phần II: Phân tích và đánh giá những tồn tại chính cần giải quyết trong một số lĩnh vực quản trị chủ yếu tại C ng t TNHH Thƣơng mại quốc tế và Phát triển giáo dục HAVINA. Phần III: Đề xuất hƣớng đề tài khóa luận Lê Thu Phƣơng-K47T5 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LỜI CẢM ƠN Sau quá trình thực tập tại HAVINA bên cạnh nguồn thông tin phục vụ cho bài báo cáo, em đã đƣợc học hỏi rất nhiều thông qua các buổi đào tạo, buổi họp của công ty, tham gia hỗ trợ các dự án truyền thông và đƣợc đóng góp ý kiến. Thêm vào đó, em còn đƣợc trải nghiệm môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp dƣới áp lực cao, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. Môi trƣờng làm việc thay đổi hàng ngày và cần một cái đầu nhanh nhạy biết nắm bắt xu thế. Đƣợc sử dụng tất cả các kiến thức đã đƣợc học trong bài vở trƣớc đó để áp dụng vào thực tế, trong nắm bắt tâm lý khách hàng và giữ chân khách hàng. Đợt thực tập không dài nhƣng đã giúp em có đƣợc những bài học sâu sắc để định hƣớng cho tƣơng lai, tiếp thêm động lực cho em hoàn thiện bản thân và không ngừng đổi mới. Trong quá trình thực hiện và hoàn thành bản báo cáo này, em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong công ty. Em xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành vì những sự giúp đỡ quý báu đó. Đặc biệt, em xin trân trọng cảm ơn Ths. Lê Thị Du ên, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, theo dõi và góp ý để hoàn thiện bài báo cáo này. Hà Nội, Ngày 1 tháng 9 năm 2015 Sinh viên : Lê Thu Phương Lê Thu Phƣơng-K47T5 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I/ KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1: Giới thiệu hái quát về c ng t 1.1. Giới thiệu chung Tên công ty: HAVINA ITED CO. , LTD Mã thuế: 0106005738 Trụ sở chính: Số 7, 25 đƣờng Võ Văn Dũng, huyện Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Địa chỉ khác: Tầng 2 tòa nhà Mỹ Đình Plaza , 138 Trần Bình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đại diện: Ông. Nguyễn Văn Dũng Ngày thành lập: 05/10/2012 Liên hệ: 04 6275 3920/ 04 66724455 Webiste: http://havina. edu. vn/ Logo: Quá trình hình thành và phát triển 25/10/2011 Ông Nguyễn Văn Dũng – Giám đốc của HAVINA đã đăng kí hoạt động kinh doanh cho công ty tại Singapore. 13/10/2012 Lê Thu Phƣơng-K47T5 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thành lập trụ sở chính tại Số 7/25 Võ Văn Dũng, Phƣờng Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Bắt đầu khai giảng các khóa học Tiếng Anh, tập trung vào các khóa giao tiếp thƣơng mại. Các phƣơng pháp dạy học mới và hiện đại đƣợc áp dụng để thu hút các học viên tiềm năng, bƣớc đầu xây dựng hệ thống khóa học cho phù hợp với đối tƣợng khách hàng Việt Nam. 06/03/2013 HAVINA trở thành đối tác chính thức của Hội đồng Anh British Council – một tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và giáo dục của Vƣơng quốc Anh. Sự hợp tác mang đến các cơ hội dịch vụ tốt hơn về các khóa học và kì thi IELTS. 23/01/2014 Đƣợc Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu HAVINA. HAVINA đƣợc định vị rõ ràng là một Học viện Anh Ngữ với đặc điểm riêng biệt. Lƣợng học viên đến trung tâm gần 80% là qua giới thiệu của bạn bè. Chất lƣợng giảng dạy tốt khiến các khách hàng tin tƣởng và thực sự kênh marketing truyền miệng đã thực sự rất hữu hiệu. 15/06/2014 HAVINA trở thành đối tác chính thức của English Central (Mỹ), trung tâm chuyên cung cấp các khóa học tiếng Anh online dành cho các học viên không có thời gian học trên lớp nhiều. Kết hợp hiệu quả cả việc học offline và online giúp các học viên nắm bắt, ghi nhớ và vận dụng tốt những gì đã học trong các tình huống ứng xử hàng ngày. 20/08/2014 HAVINA trở thành đối tác của Học viện Anh quốc Việt Nam (BUV). 29/11/2014 HAVINA thành lập chi nhánh mới tại Tầng 2 Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công ty quyết định mở rộng phạm vi hoạt động để tiếp cận Lê Thu Phƣơng-K47T5 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- thêm các đối tƣợng khách hàng tiềm năng. Thời gian này công ty có bƣớc chuyển biến về doanh thu tích cực, chậm nhƣng chắc chắn. 19/01/2015 HAVINA trở thành đối tác của IDP Education, một tổ chức giáo dục quốc tế uy tín chuyên cung cấp các dịch vụ tuyển sinh và các kỳ thi kiểm tra Anh ngữ quốc tế với mạng lƣới phủ sóng rộng khắp 100 văn phòng tại 32 quốc gia. IDP Education mang đến cơ hội để học viên học và trải nghiệm các kỳ thi IELTS cũng nhƣ đƣợc tƣ vấn du học trên toàn thế giới. 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 1.2.1 Chức năng của công ty Học viện Anh ngữ HAVINA ra đời với mục đích xây dựng một môi trƣờng đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế giúp học viên có thể cập nhật kiến thức, rèn luyện và hoàn thiện kỹ năng sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo, tự tin hòa nhập với cộng đồng quốc tế và môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp, mở ra những cơ hội phát triển về giáo dục, nghề nghiệp cho học viên. 1.2.2 Nhiệm vụ của công ty Để phù hợp với chức năng của mình trong từng thời kỳ khác nhau thì nhiệm vụ đặt ra của công ty khác nhau. Trong tình hình hiện nay nhiệm vụ cơ bản của công ty là: - Tăng cƣờng quản trị chất lƣợng sản phẩm. - Quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả. Chấp hành và thực hiện đầy đủ nghiêm túc các chính sách của ngành, luật pháp của Nhà nƣớc về hoạt động kinh doanh và nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc. 1. 3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức HAVINA có bộ máy tổ chức gồm 1 giám đốc điều hành và 4 phòng ban. - Phòng Tƣ vấn tuyển sinh Lê Thu Phƣơng-K47T5 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Phòng Marketing - Phòng Nhân sự - Đội ngũ giảng viên Tiếng Anh Sơ đồ 1. 1: Sơ đồ bộ má tổ chức của HAVINA Giám đốc điều hành Phòng Tƣ vấn tuyển sinh Phòng Marketing Thực tập sinh Nhân viên Marketing Phòng Nhân sự Giảng viên Tiếng Anh Thực tập sinh Thực tập sinh Nguồn: Tài liệu lưu trữ HAVINA 2014 Các phòng ban, dƣới sự chỉ đạo của Giám đốc điều hành, đã phối hợp ăn ý với nhau, thực hiện khá đầy đủ các chức năng phòng ban của mình, từ việc tìm kiếm, thu hút khách hàng, tƣ vấn các khóa học, chăm sóc học viên,…, tạo thành một bộ máy thống nhất và hoàn chỉnh. Bên cạnh đội ngũ giảng viên và nhân viên chính thức, HAVINA còn tuyển dụng thêm các vị trí thực tập sinh, tạo điều kiện cho sinh viên các trƣờng Đại học có cơ hội làm việc và quen dần mới môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp. Lê Thu Phƣơng-K47T5 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban Giám đốc điều hành: là ngƣời nắm quyền hành cao nhất trong công ty, chịu trách nhiệm cho các hoạt động hàng ngày của HAVINA, đề ra các phƣơng hƣớng kế hoạch hoạt động và phát triển lâu dài của công ty Phòng Tư vấn tuyển sinh (1 trưởng phòng, 4 nhân viên):trao đổi với khách hàng về các khóa học và dịch vụ của trung tâm, tổ chức kiểm tra trình độ đầu vào và sắp xếp các lớp học phù hợp, theo dõi tình hình học viên và ghi nhận phản hồi, hỗ trợ phòng Marketing trong việc tìm kiếm khách hàng và tổ chức sự kiện. Phòng Marketing (1 trưởng phòng Marketing, 2 nhân viên, 2 nhân viên part time, 4 thực tập sinh): nghiên cứu thị trƣờng, tìm kiếm các đối tƣợng khách hàng tiềm năng, lập kế hoạch và tiến hành quảng bá, thu hút học viên online và offline, gặp gỡ các đối tác, đại diện công ty trong nhiều sự kiện. Phòng Nhân sự (1 trưởng phòng, 2 nhân viên): tìm kiếm các ứng viên tiềm năng, tổ chức tuyển dụng và lựa chọn nhân viên, xây dựng hệ thống bảng lƣơng, xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên và quản lí hệ thống nhân viên. Đội ngũ giảng viên Tiếng Anh (5 giảng viên Việt Nam, 8 giảng viên nước ngoài, 4 thực tập sinh trợ giảng):thiết kế bài giảng cho các lớp học, theo dõi và tƣơng tác với học viên, thƣờng xuyên hỗ trợ các buổi trợ giảng theo yêu cầu (ngoài các buổi học chính thức trên lớp). Thực tập sinh (hiện tại có khoảng 9 thực tập sinh,4 thực tập sinh trợ giảng và 4 thực tập sinh hỗ trợ marketing): hỗ trợ trợ giảng cho các giảng viên trong và ngoài giờ học chính thức trên lớp, hỗ trợ các dự án marketing. Lê Thu Phƣơng-K47T5 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Tình hình inh doanh của TNHH thƣơng mại quốc tế và phát triển giáo dục Havina. 2.1. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số tại sở Kế hoạch và Đầu tƣ thành phố Hà Nội, nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể nhƣ sau: - Cung cấp các khóa học tiếng anh và luyện thi cho học viên có nhu cầu tham gia các kì thi quốc tế. - Tƣ vấn du học 2.2. Thị trường, khách hàng chính Tình hình thị trƣờng Những năm gần đây, tiếng Anh đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đôi khi nó trở thành điều kiện tiên quyết trong môi trƣờng làm việc quốc tế, và vì vậy, nhu cầu học tiếng Anh trở nên ngày càng lớn. Các trƣờng đại học thậm chí còn yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh trong điều kiện xét tốt nghiệp. Mức điểm thi TOEIC để đƣợc xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học Ngoại thƣơng là 550 điểm. Các công ty cũng yêu cầu một trình độ tiếng Anh nhất định khi tuyển dụng nhân viên. Dịch vụ các khóa học đào tạo Anh ngữ trở nên vô cùng tiềm năng để khai thác tại Việt Nam. Cầu nhiều thì cung cũng chẳng kém, các trung tâm tiếng Anh luôn luôn sẵn sàng trong cuộc chạy đua giành lấy học viên. Ngày càng nhiều trung tâm tiếng Anh xuất hiện và không có dấu hiệu dừng lại. Số lƣợng trung tâm tiếng Anh ƣớc tính phải đến con số 200. Tuy nhiên, trong cuộc đua đƣờng dài, không phải trung tâm nào cũng có thể trụ vững giữa các đối thủ khác. Mỗi trung tâm đều muốn trở nên khác biệt để có thể duy trì và phát triển. - Duy trì doanh thu trung bình ở mức tối thiểu là 40%. Thị phần Lê Thu Phƣơng-K47T5 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thị phần các trung tâm tiếng Anh có thể thay đổi liên tục và đột ngột. HAVINA chỉ chiếm 2% thị phần, một con số không đáng kể, tuy nhiên vẫn là một dấu hiệu tốt đối với một trung tâm tiếng Anh mới thành lập. Lê Thu Phƣơng-K47T5 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sơ đồ2. 5: Thị phần của các trung tâm tiếng Anh tại Hà Nội Equest 4% 6% CnR Yes GLN 7% Res 5% Acet Equest 11% Cleverlearn British Council Acet 13% Apollo Havina Apollo 16% British Council 18% Cleverlearn 10% Language Link Res GLN Havina 2% CnR Yes Nguồn: Tài liệu lưu trữ HAVINA 2014 Xu hƣớng và êu cầu thị trƣờng - Chƣơng trình giảng dạy phải đƣợc phát triển một cách có hệ thống và toàn diện, đƣợc cập nhật liên tục và theo chuẩn quốc tế để đáp ứng đƣợc nhu cầu của học viên. - Các giảng viên nƣớc ngoài có trình độ cao cũng là một nhân tố thu hút học viên Việt Nam. - Thu nhận phản hồi, cải thiện chất lƣợng và nâng cao hiệu quả sau mỗi khóa học. - Giá cả hợp lý. - Trang thiết bị hiện đại, phƣơng pháp giảng dạy hiệu quả. - Chất lƣợng dịch vụ tốt (quan tâm đến học viên, thái độ tốt,…) Lê Thu Phƣơng-K47T5 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Phân khúc thị trường Nhóm 1 • Nhóm khách hàng trong độ tuổi từ 16 - 22 • Dự định du học • Khả năng chi trả cao Nhóm 2 • Sinh viên các trƣờng đại học, cao đẳng • Nhu cầu cải thiện tiếng Anh • Khả năng chi trả trung bình Nhóm 3 • Nhóm khách hàng trong độ tuổi từ 22 - 30 • Nhu cầu học tiếng Anh phục vụ cho công việc • Bị giới hạn thời gian dự học HAVINA duy trì 3 nhóm đối tƣợng khách hàng mục tiêu từ ngày đầu mới thành lập. Những đối tƣợng khách hàng này mang lại nguồn doanh thu chính cho công ty. Định mức chi phí marketing tùy thuộc vào mức độ hiệu quả mà hoạt động marketing mang lại đối với mỗi nhóm khách hàng. Công ty càng kiếm khai thác đƣợc nhiều từ nhóm khách hàng này thì càng nên đầu tƣ mạnh tay hơn. - Phân tích khách hàng Một cuộc khảo sát online đã đƣợc HAVINA thực hiện để đánh giá nhu cầu học tiếng Anh và dự định theo học các lớp tiếng Anh tại HAVINA. Kết quả đƣợc thể hiện ở các biểu đồ dƣới. Lê Thu Phƣơng-K47T5 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sơ đồ 2.1: Cơ cấu hách hàng theo độ tuổi Sơ đồ 2.2: Cơ cấu hách hàng theo trình độ tiếng Anh 6% 2% 9% 16% 15 - 18 Cao cấp 21% Trung cấp 18 - 22 22 - 26 72% 31% Trung cao cấp 21% Căn bản 26 - 30 Sơ cấp 22% Sơ đồ 2.3: Cơ cấu hách hàng theo mức độ quan tâm các hóa học Sơ đồ 2.4: Cơ cấu hách hàng theo nguồn th ng tin IELTS 6% 4% 8% 6% 46% Anh ngữ giao tiếp quốc tế TOEIC Facebook 3% 9% Email Website 38% Tiếng anh thƣơng mại quốc tế Khóa học theo yêu cầu 80% Ngƣời quen giới thiệu Nguồn: Khảo sát “Demo Class”2015 Độ tuổi khách hàng hầu hết trong khoảng từ 18 - 22 tuổi (72%). Những khách hàng này có trình độ tƣơng đối giống nhau từ Sơ cấp cho đến Trung cao cấp. Hầu hết nhóm khách hàng này có mối quan tâm đến các khóa luyện thi IELTS (46%)cũng nhƣ các lớp Anh ngữ giao tiếp quốc tế (38%) và tìm đến nguồn thông tin qua mạng xã hội Facebook. Một điểm nổi bật trong bảng khảo sát chính là số lƣợng học viên đăng kí vào HAVINA 80% là nhờ mạng xã hội Facebook, chứng tỏ công cụ Facebook ads đã đƣợc chạy và sử dụng hiệu quả. Lê Thu Phƣơng-K47T5 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Phân tích này giúp tìm kiếm đối tƣợng khách hàng mục tiêu và tìm hiểu mối quan tâm của họ. Khi đó, lựa chọn một khóa học phù hợp và tiến hành tƣ vấn là điều cần thiết cho khách hàng của HAVINA. 2. 3. Các yếu tố nguồn lực chủ yếu của công ty Nguồn lực tài chính Công ty TNHH thƣơng mại quốc tế và phát triển giáo dục Havina là công ty đƣợc thành lập dựa trên 100% vốn tƣ nhân. Vốn chủ sở hữu là đồng ( hai mƣơi lăm tỷ, chín trăm hai mƣơi ba triệu, mƣời hai nghìn, chín trăm chín mƣơi hai đồng). Tính đến thời điểm năm 2014 thì tổng tài sản dài hạn và ngắn hạn của công ty là hơn tỷ đồng. Nguồn nhân lực Sơ đồ 1.4: Cơ cấu nhân sự phân chia theo giới tính và độ tuổi tại HAVINA 35 - 40 30 - 35 Nữ 26 - 30 Nam 23 - 26 18 -22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Nguồn: Tài liệu lưu trữ HAVINA 2014 Dễ dàng nhận đấy, số lƣợng nhân viên nữ ở HAVINA chiếm ƣu thế so với nhân viên nam. Các nhân viên chủ yếu ở Phòng Tƣ vấn tuyển sinh, do đặc tính công việc cần sự nhẹ nhàng, mềm mỏng. Hơn nữa, các nhân viên nữ thƣờng có xu hƣớng ổn định sự nghiệp hơn. Độ tuổi nhân viên tập trung ở mức từ 23-26 tuổi, cơ cấu lao động trẻ năng động và đầy sáng tạo, hầu hết là sinh viên mới ra trƣờng và mới có 2-3 năm kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên, độ tuổi này có thể dễ dàng tiếp cận với đối tƣợng học viên tiềm năng do có sự tƣơng đồng về tuổi tác và dễ nắm bắt tâm lý khách hàng. Lê Thu Phƣơng-K47T5 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hiện nay, số lƣợng nhân viên dao động ở mức 35-45 nhân viên, hầu hết là nhân viên trẻ có thâm niên hoạt động tại công ty chƣa đến 2 năm. Điều này có thể tạo bất lợi lớn vì phải thƣờng xuyên thay đổi nhân viên, tuyển dụng liên tục. Tuy nhiên, HAVINA có điều kiện thuận lợi khi có nhiều lựa chọn ứng cử viên, với các ƣu điểm khác nhau. Sơ đồ 1.5: Cơ cấu nhân sự phân chia theo trình độ tại HAVINA 3% 14% 26% Sinh viên Đại học Cử nhân Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 57% 2. Nguồn: Tài liệu lưu trữ HAVINA 2014 Đội ngũ giảng viên trong HAVINA đều là cử nhân tại các trƣờng Đại học ở các nƣớc nói tiếng Anh, đều có chứng chỉ dạy tiếng Anh cho ngƣời lớn. Nguồn lực nhân viên tƣ vấn và marketing đa phần đều là sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các trƣờng đại học thuộc tốp đầu Việt Nam nhƣ Đại học Ngoại thƣơng, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội,… Các đợt tuyển dụng và đào tạo thực tập sinh cũng tạo điều kiện không hề nhỏ cho các sinh viên chƣa tốt nghiệp (26%). Đội ngũ nhân viên có trình độ giúp HAVINA dễ dàng hoạt động. Các nhân viên đã tốt nghiệp Đại học chiếm đa số (57%), có thể khẳng định HAVINA là môi trƣờng hoạt động chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Số nhân viên nhƣ đã đề cập không quá đông (35 ngƣời) nhƣng làm việc hiệu quả. Nguồn lực công nghệ và cơ sở vật chất Công ty đã tiếp tục đầu tƣ Lê Thu Phƣơng-K47T5 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Kết quả hoạt động inh doanh của doanh nghiệp Qua số liệu tổng hợp kinh doanh 2 năm gần đây nhất của công ty TNHH thƣơng mại quốc tế và phát triển giáo dục Havina có thể thấy doanh thu của công ty khá ổn định. Năm 2013 công ty đạt doanh thu 1,7 tỷ đồng, lợi nhuận đạt đƣợc 11,945 tỷ đồng. Mục tiêu trong năm 2014 của HAVINA là 2 tỷ đồng, tuy nhiên doanh thu thực tế chỉ là 1,6 tỷ đồng. Doanh thu 2014 thậm chí còn thấp hơn doanh thu của năm 2013. Tƣơng quan với số lƣợng học viên tăng lên do sự ra đời của các khóa học cấp tốc với chi phí thấp hơn, để phù hợp với khả năng chi trả của khách hàng. Sự giảm doanh thu nhẹ có thể xuất phát từ sự cắt giảm các hoạt động marketing do thiếu nguồn lực). Tuy nhiên lợi nhuận lại lên tới tỷ đồng . do sử dụng tốt các nguồn lực, cải tiến công nghệ cũng nhƣ tăng cƣờng hiệu suất các hoạt động quản lý, công ty đã hạ thấp đƣợc chi phí hơn rất nhiều so với năm 2013(tiết kiệm gần 30%) dẫn đến lợi nhuận gia tăng. . Mặc dù lƣợng học viên ngày càng gia tăng do sự hội nhập kinh tế; nhƣng do sự cạnh tranh ngày một mạnh mẽ từ các đối thủ hiện tại cũng nhƣ từ các đối thủ có thƣơng hiệu lâu năm; sự ảnh hƣởng của các yếu tố nhƣ địa điểm, giá cả, thời gian có thể làm giảm sút doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên ban lãnh đạo công ty với định hƣớng chiến lƣợc rõ ràng và nền tảng các hoạt động quản trị sẵn có đã có các dự báo đúng đắn, đảm bảo kinh doanh có lãi; góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nƣớc cũng nhƣ duy trì ổn định đời sống của nhân viên. Sơ đồ 1.7:Doanh thu năm 2013 và 2014 của HAVINA Tổng doanh thu (triệu đồng 2000 1760 1600 1500 Doanh thu mỗi năm 1000 Số lƣợng học viên 500 342 297 0 2013 Lê Thu Phƣơng-K47T5 2014 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguồn: Tài liệu lưu trữ HAVINA 2014 II/ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC QUẢN TRỊ CHỦ YẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU TƢ PHÚ HÀ 2.1. C ng tác quản trị chiến lƣợc của C ng t 2.1.1. Môi trường kinh doanh  Yếu tố kinh tế Giáo dục có vai trò ngày một quan trọng hơn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của ngƣời dân. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng đó, các quốc gia phát triển luôn ƣu tiên đầu tƣ rất lớn cho giáo dục. Công ty Havina đã sớm nhận ra đƣợc tầm quan trọng đó nên đã sớm xây dựng chiến lƣợc kinh doanh nh m đến lợi ích của cộng đồng, sự phát triển của ngành giáo dục trong nƣớc Song điều bất lợi nhất trong giai đoạn hiện nay đó là sự ra đời quá nhiều của các trung tâm tiếng anh gây ra hiện tƣợng bão hòa và một vài trung tâm chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà không chú ý chất lƣợng giảng dạy đã ảnh hƣởng không nhỏ đến ngành giáo dục.  Yếu tố chính trị – pháp luật Cũng nhƣ các ngành nghề kinh doanh khác, kinh doanh trong ngành giáo dục cũng phải tuân theo các quy phạm pháp luật của luật thƣơng mại, luật cạnh tranh … nh m tạo ra thị trƣờng công b ng cho các cơ sở giáo dục. Công ty đã rất coi trọng đến việc đánh giá các tác động, ảnh hƣởng của chính sách Nhà nƣớc lấy đó làm căn cứ quan trọng trong việc xây dựng Chiến lƣợc thị trƣờng của mình  Yếu tố khoa học – kĩ thuật Lê Thu Phƣơng-K47T5 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: cô Lê Thị Duyên --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cùng với Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa sự cải tiến về thiết bị máy móc luôn là yêu cầu hàng đầu. Khoa học công nghệ phát triển đã tạo tiền đề cho sự phát triển của các giáo dục, nâng qua hiệu quả giảng dạy và học tập,… Kế thừa thành quả đó, Công ty Havina đã đầu tƣ máy tính cá nhân, tivi, máy chiếu, loa.. để giúp học viên có thể dễ dàng cập nhật thông tin và tra cứu kiến thức từ đó nâng cao hiệu quả học tập của học viên.  Các yếu tố nội tại của Công ty Chiến lược kinh doanh là phương hướng hoạt động có mục tiêu của doanh nghiệp trong một thời gian dài. Nó định ra được các mục tiêu lớn, theo đó cần huy động hợp lý các nguồn lực cả trước mắt và lâu dài. Để chiến lược kinh doanh có tính khả thi khi xây dựng phải dựa trên các căn cứ sau: Khách hàng: Khách hàng quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Khách hàng nội địa: quảng bá và giới thiệu rộng rãi tới người tiêu dùng trong nước về những sản phẩm tân tiến của Công ty, bên cạnh đó cũng cần xây dựng các chương trình kích cầu và tạo niềm tin với khách hàng. Tiềm năng của Công ty: Đó là khả năng về vốn, lao động, quản lý, tài sản, cơ sở vật chất – kỹ thuật. Đây là tài sản hữu hình. Các tiềm năng vô hình của doanh nghiệp cũng cần được khai thác. Đó là niềm tin của khách hàng, uy tín của doanh nghiệp, khả năng chiếm giữ thông tin, trình độ khoa học kĩ thuật công nghệ... tất cả những yếu tố trên tạo ra sức mạnh, tiềm lực của doanh nghiệp. 2.1.2. ợi thế và năng lực cạnh tranh Mặc dù là một công ty trẻ và thị phần tƣơng đối nhỏ (2%) song Havina có lợi thế là biết nắm bắt thời cơ, chiến lƣợc đúng đắn. Với đội ngũ lãnh đạo, nhân viên giàu năng lực và kỹ năng, chất lƣợng giảng dạy tốt Havina đã đƣợc tạo dựng đƣợc một chỗ đứng khá vững chắc trong ngành giáo dục-là trung tâm đào tạo tiếng Anh đƣợc khách hàng tin tƣởng và chọn lựa. Nhìn vào số liệu thống kê, chúng ta thấy rõ trong 2 năm trở lại đây, Công ty đang dần khẳng định đƣợc vị thế của mình, mang lại doanh thu mỗi năm đều tăng trƣởng mạnh mẽ. 2.2. C ng tác quản trị thƣơng hiệu của C ng t 2.2.1. uản trị thiết kế và triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu a. Hệ thống tài liệu văn phòng  Logo: Lê Thu Phƣơng-K47T5 Khoa: Kinh doanh thƣơng mại
- Xem thêm -