Tài liệu Báo cáo thực tập- công ty cổ phần xây dựng và thương mại tổng hợp tân trường sơn

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

LêI NãI §ÇU Trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn t¹i khoa Kinh tÕ vµ Qu¶n trÞ kinh doanh Trêng §H Má- §Þa chÊt Hµ Néi, chóng em ®· ®îc tiÕp cËn vµ trang bÞ cho m×nh vÒ lý luËn, c¸c häc thuyÕt kinh tÕ vµ bµi gi¶ng cña thÇy c« vÒ c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh, nh©n sù, marketing, s¶n xuÊt…Tuy nhiªn, ®Ó khái bì ngì sau khi ra trêng, nhµ trêng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng em ®îc tiÕp cËn víi thùc tÕ, tõ ®ã kÕt hîp víi lý thuyÕt m×nh ®· häc cã nhËn thøc kh¸ch quan ®èi víi c¸c vÊn ®Ò xoay quanh nh÷ng kiÕn thøc vÒ doanh nghiÖp. Thùc tËp chÝnh lµ c¬ héi cho chóng em ®îc tiÕp cËn víi thùc tÕ , ®îc ¸p dông nh÷ng lý thuyÕt m×nh ®· häc trong nhµ trêng, ph¸t huy nh÷ng ý tëng mµ trong qu¸ tr×nh häc cha thùc hiÖn ®îc. Trong thêi gian nµy, chóng em ®îc tiÕp cËn víi t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, còng nh cã thÓ quan s¸t häc tËp phong c¸ch vµ kinh nghiÖm lµm viÖc. Kho¶ng thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn X©y Dùng vµ Th¬ng M¹i Tæng Hîp T©n Trêng S¬n, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña ban l·nh ®¹o, c¸c anh chÞ c¸n bé c«ng, nh©n viªn cña c«ng ty vµ sù híng dÉn cña thÇy c« gi¸o, em cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ hoµn thµnh ®îc bµi b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô s¶n xuÊt cña m×nh. PhÇn 1: Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ th¬ng m¹i tæng hîp T©n Trêng S¬n I. Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty Cæ PhÇn X©y Dùng vµ Th¬ng M¹i Tæng Hîp T©n Trêng S¬n Tªn giao dÞch quèc tÕ : Tan Truong Son Construction and Trading joint stock company Tªn viÕt t¾t: TTSC Trô së chÝnh: Th«n û La- X· D¬ng Néi- Hµ §«ng- Hµ Néi Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ th¬ng m¹i tæng hîp T©n Trêng S¬n ®îc thµnh lËp trªn c¬ së nhu cÇu ph¸t triÓn tÊt yÕu cña ngµnh X©y dùng vµ DÞch vô.TiÒn th©n lµ §éi thi c«ng x©y dùng thuéc Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam -Vinaconex. §Ó ®¸p øng ®ßi hái cña sù ®a d¹ng hãa vÒ n¨ng lùc c«ng nghÖ ®¶m ®¬ng thi c«ng c¸c c«ng tr×nh vÒ c«ng nghiÖp, d©n dông, d©n sinh, c¸c c«ng tr×nh thñy lîi; ®ª, ®Ëp, kÌ, hå chøa, c«ng tr×nh ®iÖn, c«ng tr×nh thñy, Bu chÝnh ViÔn th«ng ... nh»m b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh khai th¸c vµ kinh doanh.Do nhu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi, ®îc phÐp cña Së kÕ ho¹ch §Çu t Hµ T©y.Tõ khi thµnh lËp ®îc kÕ thõa kinh nghiÖm cña ®éi ngò nh©n viªn dµy dÆn kinh nghiÖm trong thiÕt kÕ còng nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh chuyªn nghµnh SX C«ng nghiÖp, d©n dông vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c nh Giao th«ng, Thñy lîi, hÖ thèng ®iÖn, Bu chÝnh - viÔn th«ng. Tõ nh÷ng kinh nghiÖm ®óc kÕt C«ng ty cßn më réng lÜnh vùc thi c«ng, thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh thñy lîi chèng xãi mßn, ng¨n lò quÐt, ®iÒu hßa lò, n¹o vÐt luång l¹ch c¶ng níc s©u ... §Çu t, ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ kh«ng ngõng ®µo t¹o con ngêi, kÞp thêi n¾m b¾t th«ng tin khoa häc kü thuËt. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ th¬ng m¹i tæng hîp T©n Trêng S¬n b¾t ®Çu ho¹t ®éng khi ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ngµy 1 th¸ng 06 n¨m 2005 cña së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t Hµ T©y. II. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ th¬ng m¹i tæng hîp T©n Trêng S¬n C«ng ty ho¹t ®éng v× môc tiªu lîi nhuËn, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn chñ së h÷u ®Çu t t¹i c«ng ty, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ níc vµ tÝch luü ®Çu t ®Ó ph¸t triÓn C«ng ty. Ngµnh nghÒ kinh doanh hiÖn nay cña c«ng ty bao gåm: Tªn ngµnh M· ngµnh 1 X©y dùng nhµ c¸c lo¹i, c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt d©n dông 4100 2 X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®êng giao th«ng, thuû lîi, c¸c 4210 c«ng tr×nh ®iÖn 3 X©y dùng c«ng tr×nh c«ng Ých 4220 4 ChuÈn bÞ mÆt b»ng: san lÊp, sóc ñi, xö lý nÒn mãng c«ng 4312 tr×nh 5 VËn t¶i hµng ho¸, vËn chuyÓn hµnh kh¸ch ®êng bé 4933-4932 6 Mua b¸n vËt liÖu x©y dùng, c¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt kh¸c 4663 trong x©y dùng 7 L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn, hÖ thèng cÊp tho¸t níc 4321-4322 8 Hoµn thiÖn c«ng tr×nh x©y dùng 4330 9 Ho¹t ®éng x©y dùng chuyªn dông kh¸c: c«ng tr×nh viÔn 4390 th«ng, c«ng tr×nh h¹ tÇng kÜ thuËt khu ®« thÞ, côm ®iÓm c«ng nghiÖp 10 Ph¸ dì c¸c c«ng tr×nh 4311 11 S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng tõ ®Êt sÐt 2392 12 §¹i lý mua b¸n, kÝ göi hµng ho¸ 13 S¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn kim lo¹i 2511 14 RÌn, dËp, Ðp vµ c¸n kim lo¹i; gia c«ng c¬ khÝ, xö lý vµ 2591-2592- tr¸ng phñ kim lo¹i, c¸c s¶n phÈm kh¸c b»ng kim lo¹i 2599 15 XuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng c«ng ty kinh doanh 16 S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm kh¸c tõ gç: hµng thñ c«ng mÜ 1629 nghÖ, ®å gç d©n dông, ®å trang trÝ néi ngo¹i thÊt 17 S¶n xuÊt ®å dïng gia dông b»ng kim lo¹i 2599 18 Khai th¸c, xö lý vµ cung cÊp níc 3600 19 Söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ 3312 20 B¸n bu«n «t« vµ xe cã ®éng c¬ kh¸c 4511 21 B¸n n«ng, l©m s¶n nguyªn liÖu( trõ gç, tre, nøa) vµ ®éng vËt t¬i sèng 22 S¶n xuÊt sîi, s¶n xuÊt hµng dÖt may 1311-1329 III. §Æc ®iÓm vÒ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ hiÖn nay cña c«ng ty thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: s¬ ®å tæ chøc qu¶n lý C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ th¬ng m¹i tæng hîp T©n Trêng S¬n Tæng gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc 1 Phßng tchc Phã gi¸m ®èc2 2 Phßng kÕ ho¹ch &qlda Phßng kü thuËt Phßng tµi chÝnh KÕ to¸n Ban an toµn lao ®éng Tæ ®Êu thÇu ®éi Xd Sè 1 ®éi Xd Sè 2 ®éi Xd Sè 3 Tæng gi¸m ®èc: ¤ng: §Æng TrÇn Thi ®éi Xd Sè 4 ®éi Xd Sè 5 ®éi Xd Sè 6 Xëng S¶n xuÊt c¬ khÝ C¸c Ct Trùc Thuéc Bé M¸Y §IÒU HµNH : K.s x©y dùng Tèt nghiÖp §¹i häc X©y Dùng Hµ N«i – Chuyªn ngµnh X©y dùng d©n dùng & c«ng nghiÖp n¨m 1999 Phã Gi¸m ®èc ¤ng Mai TiÕn : Kü S C¬ khÝ – B¸ch Khoa Tèt nghiÖp §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi – Chuyªn ngµnh Gia c«ng ¸p lùc C¬ khÝ n¨m 2002 Phã Gi¸m ®èc ¤ng §Æng TrÇn LuyÖn : Cö nh©n DÖt-Sîi Tèt nghiÖp Cao §¼ng kü thuËt c«ng nghiÖp I – Chuyªn ngµnh DÖt Sîi n¨m 2003 Trëng phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n Bµ. Mai H¶i : CN Kinh tÕ tµi chÝnh Tèt nghiÖp §¹i häc Kinh tÕ quãc d©n Hµ Néi – Chuyªn ngµnh Ng©n Hµng – Tµi chÝnh n¨m 2004 Trëng phßng kÕ ho¹ch ¤ng NguyÔn V¨n B¶o : Cö nh©n §Þa chÊt Tèt nghiÖp §¹i häc Khoa häc tù nhiªn – Chuyªn ngµnh ®Þa chÊt n¨m 1999 Trëng phßng kü thuËt ¤ng §Æng Thanh H¶i : K.s x©y dùng Tèt nghiÖp §¹i häc X©y Dùng Hµ N«i – Chuyªn ngµnh X©y dùng d©n dùng & c«ng nghiÖp n¨m 1999 Trëng phßng hµnh chÝnh ¤ng Hµ §øc Thµnh : CN Kinh tÕ – Tµi chÝnh Tèt nghiÖp §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Hµ Néi – Chuyªn ngµnh Ng©n Hµng – Tµi chÝnh n¨m 2004 * C¬ cÊu nh©n lùc cña c«ng ty qua 3 n¨m 2006-2008 B¶ng 2: C¬ cÊu nh©n lùc cña c«ng ty qua 3 n¨m 2006-2008 Đơn vị tính: Người Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 So sánh tăng giảm 2007/2006 Số lượng Tỷ trọng(%) Số lượng Tỷ trong(%) Số lượng Tỷ trọng(%) Số tuyệt đối Tổng số lao động So sánh tăng giảm 2008/2007 % Số tuyệt đối % 187 100% 193 100% 243 100% 6 3.21% 50 26% Lao động trực tiếp 149 79.68% 153 79.27% 200 82.30% 4 2.68% 47 31% Lao động gián tiếp 38 20.32% 40 20.73% 43 17.70% 2 5.26% 3 8% 154 82.35% 157 81.35% 203 83.54% 3 1.95% 46 29% 33 17.65% 36 18.65% 40 16.46% 3 9.09% 4 11% Đại học và trên đại học 35 18.72% 37 19.17% 40 16.46% 2 5.71% 3 8% Cao đẳng và trung cấp 136 72.73% 136 70.47% 163 67.08% 0 0.00% 27 20% 16 8.56% 20 10.36% 40 16.46% 4 20 100% 7 3.74% 7 3.63% 7 2.88% 0 0.00% 0 0% 91 48.66% 90 46.63% 93 38.27% -1 -1.10% 3 3% Phân theo tính chất lao động Phân theo giới tính Nam Nữ Phân theo trình độ PTTH hoặc THCS 25% Phân theo độ tuổi Trên 45 tuổi 43.32%8644.56%13053.50 %56.17%4451%Từ 35 tuổi đến 45 tuổi Dưới 25 tuổi81 Từ 25 đến 35 tuổi 8 4.28% 10 5.18% 13 5.35% 2 Nguån: Phßng nh©n sù 25% 3 30% Bé m¸y cña c«ng ty ®øng ®Çu lµ chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ kiªm gi¸m ®èc lµ ngêi gi÷ vai trß l·nh ®¹o chung toµn c«ng ty lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty tríc ph¸p luËt ®¹i diÖn cho toµn bé quyÒn lîi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn doanh nghiÖp. Gióp gi¸m ®èc cßn cã phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng vµ phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh th¬ng m¹i. + Phßng tæ chøc - hµnh chÝnh: Thùc hiÖn liªn quan ®Õn qu¶n lý s¾p xÕp nh©n sù, tiÒn l¬ng, chñ tr× x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch lao ®éng, ®µo t¹o, híng dÉn viÖc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty, theo dâi c«ng t¸c ph¸p chÕ tham mu cho gi¸m ®èc c«ng ty trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ký c¸c hîp ®ång liªn doanh liªn kÕt ®óng ph¸p luËt theo dâi phong trµo thi ®ua khen thëng, kû luËt. + Phßng kÕ ho¹ch – qu¶n lý dù ¸n: Do mét trëng phßng, trùc tiÕp cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n, phô tr¸ch so¹n th¶o c¸c hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång giao kho¸n cho c¸c ®éi x©y dùng, thanh lý hîp ®ång kinh tÕ. Ngoµi chøc n¨ng trªn phßng kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý dù ¸n cã nhiÖm vô quan träng n÷a lµ ®Êu thÇu dù ¸n. §©y lµ mét viÖc lµm trÝ tuÖ vµ n¨ng lùc cña c¸n bé chuyªn m«n, chuyªn ngµnh ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p tèi u nhÊt cña nhµ thÇu trong vÊn ®Ò ®Êu thÇu ®Ó khai th¸c viÖc lµm cho c«ng ty. Qu¶n lý theo dâi gi¸ vÒ c¸c biÕn ®éng vÒ ®Þnh møc, gi¸ c¶, lu tr÷, cËp nhËt, c¸c thay ®æi vµ v¨n b¶n chÝnh s¸ch míi ban hµnh, lµm hå s¬ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty qu¶n lý. + Phßng kü thuËt: Xö lý c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt, m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó phôc vô c«ng t¸c thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, phô tr¸ch thiÕt kÕ c¸c tæ chøc thi c«ng, nghiªn cøu, tËp hîp ®a ra c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ míi nh»m ®¶m b¶o viÖc tiÕn hµnh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®îc thuËn lîi víi chÊt lîng tèt nhÊt. + Ban an toµn lao ®éng: §Ò xuÊt gi¸m ®èc ®a ra quyÕt ®Þnh khen thëng, chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý quy tr×nh, quy ph¹m, ®¶m b¶o an toµn trong s¶n xuÊt kinh doanh nh gi¸m s¸t chÊt lîng c«ng tr×nh, qu¶n lý thiÕt kÕ thi c«ng c¸c ®éi c«ng tr×nh tæ chøc c«ng t¸c thèng kª, lu tr÷. + Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh: cung cÊp th«ng tin gióp l·nh ®¹o qu¶n lý vËt t tµi s¶n - tiÒn vèn, c¸c quü trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ph¸p luËt cã hiÖu qu¶ cao. Thùc hiÖn nghiªm tóc ph¸p lÖnh kÕ to¸n - thèng kª, tæ chøc h¹ch to¸n, kÕ to¸n chÝnh x¸c, trung thùc c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c ý kiÕn vÒ huy ®éng c¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña nguån vèn cã thÓ huy ®éng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt thùc hiÖn c¸c kho¶n thu nép ®èi víi c¸c ng©n s¸ch Nhµ níc. C¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ ®îc kiÓm tra, kiÓm so¸t kÞp thêi, thêng xuyªn h¹n chÕ c¸c kho¶n nî ®äng d©y da kÐo dµi, lËp kÞp chÝnh x¸c c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, quý, n¨m theo hiÖn hµnh. Nh vËy mçi phßng ban cã mét chøc n¨ng riªng nhng chóng l¹i cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc ®· t¹o nªn mét chuçi m¾t xÝch trong guång m¸y ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, vÞ trÝ vai trß cña mçi phßng ban lµ kh¸c nhau nhng môc ®Ých vÉn ®¶m b¶o mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã do c¸c c«ng tr×nh cã ®Þa ®iÓm thi c«ng kh¸c nhau, thêi gian thi c«ng dµi mang tÝnh chÊt ®¬n chiÕc…. nªn lùc lîng lao ®éng cña c«ng ty ®îc tæ chøc thµnh c¸c tæ, ®éi s¶n xuÊt, tæ chøc h¹ch to¸n ®éc lËp. Mçi mét ®éi s¶n xuÊt l¹i cã thÓ tæ chøc thµnh c¸c tæ s¶n xuÊt. Tïy thuéc vµo tõng ®iÒu kiÖn, tõng thêi kú mµ sè lîng c¸c tæ, ®éi sÏ thay ®æi phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ. ë c¸c ®éi s¶n xuÊt, cã c¸c ®éi trëng phô tr¸ch thi c«ng, cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thi c«ng, cïng víi kü thuËt cña phßng kÕ ho¹ch kü thuËt do c«ng ty cö xuèng. Mçi mét ®éi s¶n xuÊt cã c¸c tæ kÕ to¸n cã nhiÖm vô thanh quyÕt to¸n víi c«ng ty theo tõng khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh. C¸c tæ chøc lao ®éng, tæ chøc s¶n xuÊt, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ kho¸n s¶n phÈm tíi tõng c«ng tr×nh, tõng tæ s¶n xuÊt. * C¬ cÊu vèn cña c«ng ty qua 3 n¨m 2006,2007,2008 Bảng 1: Cơ cấu vốn của công ty qua 03 năm 2006,2007,2008 §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 So s¸nh t¨ng gi¶m So s¸nh t¨ng gi¶m 2007/2006 Sè lîng Tæng vèn 6,467,200 Tû trong 100% Sè lîng 11,184,100 Tû träng Sè lîng 100% 15,316,400 Tû träng 2008/2007 Sè tuyÖt ®èi % Sè tuyÖt ®èi % 100% 4,716,900 73% 4,132,300 37% 1,371,900 26% 2,632,300 39% Chia theo së h÷u Vèn chñ së h÷u 5,367,200 82.99% 6,739,100 60.26% 9,371,400 61.19% Vçn vay 1,100,000 17.01% 4,445,000 39.74% 5,945,000 38.81% 3,345,000 304% 1,500,000 34% Vèn cè ®Þnh 2,765,000 42.75% 3,752,000 33.55% 4,172,000 27.24% 987,000 36% 420,000 11% Vèn lu ®éng 3,702,200 57.25% 7,432,100 66.45% 11,144,400 72.76% Chia theo tÝnh chÊt 3,729,900 101% 3,712,300 50% Nguån: Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n * KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty qua 3 n¨m 2006,2007,2008 B¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt ki nh doanh cña c«ng ty qua 3 n¨m 2006-2008 STT Các chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị tính 1 Giá trị tổng sản lượng theo giá cố định triệu đồng 2 Doanh thu tiêu thụ theo giá hiện hành triệu đồng 3 Tổng số lao động người 4 Tổng vốn kinh doanh bình quân Đơn vị tính: Triệu đồng So sánh tăng giảm So sánh tăng giảm 2007/2006 2008/2007 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % 11,248 10,63 17,850 28,489 6,602 59% 9 60% 10,712 17,000 27638.1 6288 59% 10,638 63% 187 193 243 6 3% 50 26% triệu đồng 6,467 11,184.1 15,316.4 4717 73% 4,132 37% 4a. Vốn cố định bình quân triệu đồng 2,765 3,752 4,172 987 36% 420 11% 4b. Vốn lưu động bình quân triệu đồng 3,702 7,432.1 11,144.4 3,730 101% 3,712 50% 5 Lợi nhuận triệu đồng 1,372 2,632.3 505 58% 6 Nộp ngân sách triệu đồng 867 243 384 737.1 141.3 58% 353 7 Thu nhập BQ một lao động (V) 1000đ/tháng 2.73 2.88 3.84 0.15 5% 8 Năng suất lao động BQ (W=1/3) triệu đồng 60 121 117 9 Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu tiêu thụ (5/2) chỉ số 0.081 0.081 0.10 0.00 0% 10 Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn kinh doanh (5/4) chỉ số 0.134 0.123 0.17 -0.01 -9% 11 Số vòng quay vốn lưu động( 2/4b) vòng 2.893 2.287 2.48 -0.61 -21% 61 101% 1,260 92% 92% 1 33% -4 0.015 18% -3% 0.049 40% 0.193 8% 12 Mối quan hệ giữa tốc độ tăng W và tăng V (8/7) chỉ số 22.033 42.014 30.47 19.98 11.54 91% 5 -27% Nguån: Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n PhÇn 2 ®Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c¸c phßng ban cña C«ng ty. I. Phßng KÕ ho¹ch_ Qu¶n lý dù ¸n 1.Chøc n¨ng: - Tham mu víi gi¸m ®èc c«ng ty vÒ kÕ ho¹ch SXKD vµ c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn c«ng ty - Theo dâi vµ b¸o c¸o BG§ vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD hµng kú. - T×m kiÕm, tiÕp thÞ, ®Êu thÇu c¸c dù ¸n. - Theo dâi vµ b¸o c¸o G§ c«ng ty t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n. Tham mu cho G§ c«ng ty vÒ tæ chøc, biÖn ph¸p thùc hiÖn c¸c dù ¸n. - Phô tr¸ch triÓn khai c«ng t¸c an toµn lao ®éng trong c«ng ty. - Tham mu víi G§ c«ng ty trong c«ng t¸c ®Çu t chiÒu s©u phôc vô SXKD. 2. NhiÖm vô: - LËp kÕ ho¹ch SXKD, b¸o c¸o kÕ ho¹ch SXKD hµng kú. - Theo dâi vµ b¸o c¸o BG§ vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD hµng kú. - Tham mu víi G§ c«ng ty c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD vµ c¸c biÖn ph¸p t¨ng trëng. - CËp nhËt, nghiªn cøu, lu gi÷, phæ biÕn, híng dÉn thùc hiÖn cho c¸c bé phËn liªn quan( c¸c ®éi x©y dùng, Xëng, c¸c c«ng tr×nh trùc thuéc...) vµ b¸o c¸o BG§ c«ng ty vÒ c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p luËt (c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, quy ph¹m, Tiªu chuÈn, híng dÉn, th«ng t...) liªn quan ®Õn ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty. - TiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ trêng, c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ ®Êu thÇu c¸c dù ¸n. - LËp b¸o c¸o ®Çu t thiÕt bÞ chiÒu s©u. - LËp b¸o c¸o ®Þnh kú (hµng tuÇn, hµng th¸ng, quý, n¨m...) t×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n. - Phô tr¸ch so¹n th¶o c¸c hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång giao kho¸n cho §éi x©y dùng, thanh lý hîp ®ång kinh tÕ. - C¸c nhiÖm vô bÊt thêng kh¸c do BG§ giao. 3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c vÝ trÝ trong phßng a. Trëng phßng : - Tæ chøc, l·nh ®¹o vµ ph©n c«ng c¸c nh©n viªn trong phßng thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô ®· ®îc quy ®Þnh cña phßng, tu©n thñ quy chÕ nh©n viªn, néi quy lao ®éng, c¸c quy ®Þnh kh¸c vµ lô©t ph¸p cña nhµ níc. - B¸o c¸o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ c¸c c«ng viÖc cña phßng. - Cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c bé phËn kh¸c trong ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty. - L·nh ®¹o, tæ chøc vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nh©n viªn trong phßng hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. T¹o m«i trêng lµm viÖc tèt vµ tinh thÇn ®oµn kÕt trong phßng, víi c¸c bé phËn kh¸c. - Cã biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña phßng. Thêng xuyªn n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý ®Ó ®¸p øng nhiÖm vô cña phßng theo yªu cÇu SXKD cña c«ng ty. _ Tæ chøc triÓn khai, duy tr× hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng cña c«ng ty( ph¹m vi hÖ thèng chÊt lîng ¸p dông cho bé phËn cña m×nh) b. C¸c nh©n viªn trong phßng: - Tu©n thñ néi quy lao ®éng, quy chÕ nh©n viªn, néi quy, quy chÕ cña c«ng ty vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô trëng phong giao. - Thêng xuyªn tÝch luü kiÕn thøc, kinh nghiÖm ®Ó ®¸p øng nhiÖm vô ®îc giao. - Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh, quy tr×nh hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ¸p dông cho bé phËn, c«ng viÖc cña m×nh. - Tuú kh¶ n¨ng c¸n bé vµ ®Æc thï c«ng viÖc, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c vÞ trÝ chøc n¨ng cô thÓ do trëng phßng quy ®Þnh vµ th«ng b¸o cho tÊt c¶ CBCNV thuéc phßng. 4. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: Do c«ng ty lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p nªn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt thêng ph¶i c¨n cø theo hîp ®ång vµ tõng lÜnh vùc kinh doanh. Cô thÓ lµ trªn yªu cÇu vÒ sè lîng, chÊt lîng, gi¸ c¶, tiÕn ®é vµ ph¬ng thøc thanh to¸n... ®Ó tÝnh to¸n c©n ®èi, lªn kÕ ho¹ch vËt t, thiÕt bÞ lao ®éng, vèn, gi¸ thµnh, doanh thu lîi nhuËn vµ c¸c kÕ ho¹ch bæ trî trong kú kÕ ho¹ch. Th«ng thêng tr×nh tù lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty thêng diÔn ra theo tr×nh tù nh sau: + Thêng ®îc tiÕn hµnh vµo cuèi mçi quý, phßng kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý dù ¸n cïng víi phßng kÕ to¸n tµi chÝnh ph©n tÝch, tæng hîp nh÷ng kÕt qu¶ thùc hiÖn cña n¨m b¸o c¸o vµ cña tõng quý ®Ó ®a ra tõng kÕ ho¹ch kÞp thêi vµ phï hîp. HÇu hÕt ®ã lµ nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng tíi tõng c«ng tr×nh, tõng h¹ng môc, tõng kho¶n vèn vµ chi phÝ... cña tõng dù ¸n ®Çu t. Ch¼ng h¹n nh trong mçi c«ng tr×nh thi c«ng ®ßi hái vèn nhiÒu th× mçi lÇn lËp kÕ ho¹ch ®Ó vay vèn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ph¶i lËp ph¬ng ¸n sö dông vèn vay, ph¬ng ¸n ®ã bao gåm kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ doanh thu, c¸c kho¶n môc chi phÝ vµ lîi nhuËn, c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc tõ ®ã míi c©n ®èi ®Ó lªn kÕ ho¹ch xin vay ng©n hµng cho c«ng tr×nh ®ã. + Nghiªn cøu c¸c kÕ ho¹ch cña nhµ níc, cña ngµnh vµ c¸c chÝnh s¸ch cña ®Þa ph¬ng n¬i liªn quan trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hay cô thÓ lµ n¬i m×nh ®Çu t hay thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p. §ã lµ c¸c chÝnh s¸ch vÒ ph¸t triÓn ®Çu t hay giao th«ng ®« thÞ hoÆc c¸c chÝnh s¸ch vÒ gi¶i phãng san lÊp mÆt b»ng thi c«ng. + phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ kinh doanh tæng hîpchñ ®éng dù th¶o kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ thi c«ng c¸c dù ¸n ®Çu t ®ång thêi híng dÉn c¸c phßng ban kh¸c cã liªn quan lËp dù th¶o kÕ ho¹ch sau ®ã tæng hîp thµnh mét kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®ång bé cña dù ¸n. + Ban Gi¸m ®èc doanh nghiÖp trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c phßng ban kÕ ho¹ch tiÕn hµnh c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch, ®ång thêi c¸c phßng ban kü thuËt, lao ®éng, tµi chÝnh kÕ to¸n ph¶i tham gia dù to¸n vµ lËp kÕ ho¹ch cho tõng bé phËn cô thÓ. Sau ®ã ban gi¸m ®èc xem xÐt vµ c©n ®èi ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch theo tõng hîp ®ång ®· ký. + C¨n cø trªn thùc tÕ vµ tiÕn ®é thi c«ng cïng chÊt lîng cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh ®ang thi c«ng mµ doanh nghiÖp thùc hiÖn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch sao cho hîp lý víi t×nh h×nh cña doanh nghiÖp, ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ chÊt lîng, vµ h¬n thÕ n÷a ph¶i tiÕt kiÖm vËt t vµ ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. C«ng viÖc nµy ®ßi hái phßng kÕ ho¹ch kinh doanh díi sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc c«ng ty sao cho phï hîp víi thùc tr¹ng s¶n xuÊt, x©y dùng cña doanh nghiÖp. * Néi dung mét hîp ®ång kinh tÕ do phßng kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý dù ¸n so¹n th¶o céng hoµ x· héi chò nghÜa viÖt nam §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc ----------o0o------------ hîp ®ång Kinh tÕ Sè: 0203-09/H§KT/Tan Truong Son & Cty CPPTDA C¨n cø vµo: - Bé luËt D©n sù sè 33/2005/QH11 ngµy 14 th¸ng 06 n¨m 2005 cña Quèc Héi Níc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam; - LuËt th¬ng m¹i sè 36/2005/QH11 ngµy 14 th¸ng 06 n¨m 2005 cña Níc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam; - Nhu cÇu cña Bªn Mua vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña Bªn B¸n. Hîp ®ång nµy ®îc lËp t¹i TP. Hµ Néi vµo ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2009, gi÷a c¸c bªn gåm: Bªn Mua ( Bªn A) 1. C«ng ty cp ph¸t triÓn dù ¸n vµ c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ cao §Þa chØ : 98 NguyÔn Du – QuËn Hai Bµ Trng – Hµ Néi §¹i diÖn : ¤ng NguyÔn tuÊn anh Chøc vô : Gi¸m ®èc c«ng ty §iÖn tho¹i : (84-4) 3941 1399 Fax : (84-4) Sè tµi kho¶n : 2011168 – 001 Ng©n hµng INDOVINA, chi nh¸nh §èng §a M· sè thuÕ : 0101731165 Vµ Bªn B¸n (Bªn B) :C«ng ty CP x©y dùng vµ th¬ng m¹i tæng hîp T©n Trêng S¬n §Þa chØ : û La – D¬ng Néi – Hµ §«ng – Hµ Néi §¹i diÖn : ¤ng §Æng TrÇn Thi Chøc vô : Gi¸m ®èc §iÖn tho¹i : (84-4) 33550 234 Fax : (84-4) 33550 222 Sè tµi kho¶n : 0101100003008 Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi – Chi nh¸nh Thanh Xu©n M· sè thuÕ : 0500562494 Sau khi xem xÐt hå s¬ thiÕt kÕ, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc còng nh kÕt qu¶ ®µm ph¸n, hai Bªn thèng nhÊt ký kÕt Hîp ®ång Kinh tÕ theo c¸c ®iÒu kho¶n vµ quy ®inh díi ®©y: §iÒu 1: N«Þ dung vµ gi¸ trÞ hîp ®ång Bªn A ®ång ý giao vµ Bªn B ®ång ý nhËn s¶n xuÊt vµ l¾p dùng 20(hai m¬i) cét Anten d©y co 450mm cao 45m vµ 10 cét anten d©y co 350mm cao 15m theo diÔn gi¶i kü thuËt vµ b¶n vÏ thiÕt kÕ Bªn A cung cÊp (Yªu cÇu kü thuËt). Hµng ho¸, sè lîng vµ Gi¸ trÞ hîp ®ång cô thÓ nh sau : STT DiÔn gi¶i chi tiÕt §¬n vÞ Sè §¬n gi¸ Thµnh tiÒn tÝnh Lîng (®· cã VAT) (VND) S¶n xuÊt vµ l¾p dùng Cét Anten co 450mm cao 45m vµ c¸c 1 d©y Cét 20 92.486.595 1.849.731.900 phô kiÖn kh¸c kÌm theo (Phô lôc A ®Ýnh kÌm) S¶n xuÊt vµ l¾p dùng Cét Anten co 350mm cao 15m vµ c¸c 2 d©y Cét 10 24.606.732 246.067.320 phô kiÖn kh¸c kÌm theo (Phô lôc ®Ýnh kÌm) Gi¸ trÞ hîp ®ång (VND) 2.095.799.220 B»ng ch÷: Hai tû, kh«ng tr¨m chÝn m¬i l¨m triÖu, b¶y tr¨m chÝn m¬i chÝn ngh×n, hai tr¨m hai m¬i ®ång viÖt nam./. §iÒu 2: ChÊt lîng s¶n phÈm - S¶n phÈm ®îc chÕ t¹o theo ®óng yªu cÇu kü thuËt cña b¶n vÏ ®îc cÊp. (Cã sai sè cho phÐp +-3% theo tiªu chÈn gia c«ng c¬ khÝ) - Quy c¸ch: ThÐp ®îc dïng lµ thÐp CT3, C¸c chi tiÕt kÕt cÊu thÐp ®îc m¹ kÏm ®iÖn ph©n. Bu l«ng ®é bÒn 5.6 ( Cã 2 ªcu + 1 long ®en ph¼ng) - Quy tr×nh s¶n xuÊt nghiÖm thu c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt: LÇn 1: Sau khi bªn B tËp kÕt vËt liÖu t¹i kho; LÇn 2: Sau khi pha ph«i theo thiÕt kÕ; LÇn 3: Sau khi l¾p r¾p thö; LÇn 4: Sau khi m¹ ®iÖn ph©n; - Cét sau khi hoµn thiÖn ph¶i ®¶m b¶o viÖc l¾p dùng thuËn lîi, ch¾c ch¾n vµ tÝnh thÈm mü. - Mäi sai sãt trong viÖc chÕ t¹o, gia c«ng cét g©y ¶nh hëng ®Õn viÖc l¾p dùng cét hoÆc kh«ng thÓ l¾p dùng bªn B hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vµ ph¶i cã biÖn ph¸p söa ch÷a, kh¾c phôc trong thêi gian sím nhÊt. Mäi phÝ tæn liªn quan ®Õn viÖc söa ch÷a nµy bªn B ph¶i hoµn toµn chÞu. §iÒu 3: TiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång. 3.1. TiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång: 60 ngµy cho phÐp ± 05 ngµy. TiÕn ®é ®îc tÝnh tõ ngµy Bªn A chuyÓn tiÒn t¹m øng ®ît 1 cho Bªn B vµ ngµy Bªn A giao hå s¬ thiÕt kÕ. 3.2. §Þa ®iÓm giao hµng: T¹i ch©n c«ng tr×nh Bªn A trªn ph¬ng tiÖn bªn B . Chi phÝ vËn chuyÓn ®· nªu trong Phô lôc cña hîp ®ång sÏ do bªn B thanh to¸n. §iÒu 4: Ph¬ng thøc thanh to¸n. 4.1. Ph¬ng thøc thanh to¸n: Toµn bé gi¸ trÞ hîp ®ång ®îc thanh to¸n b»ng ®ång ViÖt Nam; Ph¬ng thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt, sÐc hoÆc chuyÓn kho¶n 4.2. Thêi h¹n thanh to¸n: - §ît 1: Bªn A t¹m øng cho bªn B 30% tæng gi¸ trÞ hîp ®ång ngay sau khi hîp ®ång ®îc ký kÕt. - §ît 2: Bªn A thanh to¸n tiÕp 50% gi¸ trÞ hîp ®ång ngay sau khi bªn A nghiÖm thu t¹i xuëng cña bªn B, vµ tríc khi vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh l¾p dùng. Bªn A cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn cho Bªn B b¶o l·nh thanh to¸n cña ng©n hµng vÒ sè tiÒn cßn l¹i. - §ît cuèi: Bªn B sÏ chuyÓn th b¶o l·nh b¶o hµnh c«ng tr×nh t¬ng ®¬ng 05% gi¸ trÞ hîp ®ång cho Bªn A; Bªn A sÏ thanh to¸n hÕt sè tiÒn cßn l¹i t¬ng ®¬ng 20% gi¸ trÞ hîp ®ång trong vßng 60 ngµy kÓ tõ ngµy xuÊt chuyÕn hµng ®Çu tiªn t¹i xëng s¶n xuÊt. §iÒu 5: c¸c ®iÒu kho¶n b¶o hµnh. - Bªn B cã tr¸ch nhiÖm b¶o hµnh c«ng tr×nh trong thêi gian 06 th¸ng - Trong thêi gian b¶o hµnh nÕu cã bÊt cø háng hãc nµo do lçi cña Bªn B th× bªn B ph¶i cö c¸n bé kü thuËt ®Õn xem xÐt chËm nhÊt 16 giê sau khi nhËn ®îc th«ng b¸o. Thêi h¹n cho viÖc sña ch÷a tuú theo tõng trêng hîp nhng kh«ng qu¸ 02 ngµy, vµ hoµn thµnh cho viÖc söa ch÷a trong vßng 05 ngµy kÓ tõ khi b¾t ®Çu söa ch÷a. §iÒu 6: Thñ tôc gi¶i quyÕt tranh chÊp - Bªn A cam kÕt thanh to¸n cho Bªn B ®óng theo ®iÒu 5 cña b¶n hîp ®ång nµy vµ thùc hiÖn ®óng tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kho¶n ®· ghi trong hîp ®ång. - Bªn B cam kÕt thi c«ng c«ng tr×nh theo ®óng tiÕn ®é vµ ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh theo ®iÒu 1 cña b¶n hîp ®ång nµy. - Trong trêng hîp cã víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, c¸c bªn nç lùc tèi ®a chñ ®éng bµn b¹c ®Ó th¸o gì vµ th¬ng lîng gi¶i quyÕt. - Trêng hîp kh«ng ®¹t ®îc tho¶ thuËn c¸c bªn th× viÖc tranh chÊp gi÷a hai bªn ®îc th«ng qua hoµ gi¶i, träng tµi hoÆc toµ ¸n thµnh phè Hµ Néi ®Ó gi¶i quyÕt theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt §iÒu 7: t¹m dõng hoÆc huû bá hîp ®ång 7.1. T¹m dõng thùc hiÖn hîp ®ång: C¸c trêng hîp t¹m dõng thùc hiÖn hîp ®ång: - Do lçi cña bªn giao thÇu thÇu hoÆc bªn nhËn thÇu g©y ra - C¸c trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng - C¸c trêng hîp do hai bªn th¶o luËn Mét bªn cã quyÒn t¹m dõng hoÆc chÊm døt hîp ®ång do lçi cña bªn kia g©y ra, nhng ph¶i b¸o cho bªn kia biÕt b»ng v¨n b¶n vµ cïng bµn b¹c gi¶i quyÕt ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn ®óng hî ®ång ®· ký kÕt; trêng hîp bªn t¹m dõng kh«ng th«ng b¸o mµ t¹m dõng g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng cho bªn thiÖt h¹i. Thêi gian vµ møc ®Òn bï thiÖt h¹i do t¹m dõng hîp ®ång so hai bªn tho¶ thuËn ®Ó kh¾c phôc 7.2 Huû bá hîp ®ång: - Mét bªn cã quyÒn huû bá hîp ®ång mµ kh«ng ph¶i båi thêng thiÖt h¹i khi bªn kia vi ph¹m hîp ®ång lµ ®iÒu kiÖn huû bá mµ c¸c bªn ®· tho¶ thuËn hoÆc ph¸p luËt cã quy ®Þnh. Bªn vi ph¹m ph¶i båi thêng thiÖt h¹i; - Bªn huû bá hîp ®ång ph¶i cã th«ng b¸o ngay cho bªn kia biÕt vÒ viÖc huû bá; nÕu kh«ng th«ng b¸o mµ g©y thiÖt h¹i cho bªn kia, th× bªn huû bá hîp ®ång ph¶i båi thêng; - Khi hîp ®ång bÞ huû bá, th× hîp ®ång kh«ng cßn hiÖu kùc tõ thêi ®iÓm bÞ huû bá vµ c¸c bªn ph¶i hoµn toµn tr¶ cho nhau tµi s¶n hoÆc tiÒn. §iÒu 8: §iÒu kho¶n chung. - Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång, mäi thay ®æi trong hîp ®ång ®Òu ph¶i ®îc hai bªn nhÊt trÝ b»ng v¨n b¶n. Bªn nµo vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång th× bªn ®ã chÞu xö lý theo ph¸p luËt. - Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký ®Õn khi thanh quyÕt to¸n. Hîp ®ång nµy cã 04 trang ®îc ®¸nh sè tõ 01 (mét) ®Õn 04 (bèn) vµ ®îc lµm thµnh 04 (bèn) b¶n, Bªn A gi÷ 02 (hai) b¶n; Bªn B gi÷ 02 (hai) b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau. §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B II. Phßng Kü thuËt: 1.Chøc n¨ng: Phßng kü thuËt lµ phßng tham mu víi Gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm víi gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt s¶n xuÊt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. 2. NhiÖm vô: - Xö lý c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt, m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó phôc vô c«ng t¸c thi c«ng c«ng tr×nh. - Phô tr¸ch thiÕt kÕ c¸c tæ chøc thi c«ng. - CËp nhËt, nghiªn cøu, ®Ò xuÊt víi BG§ c¸c vÊn ®Ò vÒ c«ng nghÖ, kü thuËt thuéc c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, nh»m c¶i tiÕn c«ng nghÖ, kü thuËt n©ng cao hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh. - Theo dâi, kiÓm tra tiÕn ®é, chÊt lîng, an toµn lao ®éng c¸c dù ¸n. Cïng c¸c phßng ban, c¸c bé phËn kh¸c kÕt hîp vµ híng dÉn c¸c §éi x©y dùng lËp biÖn ph¸p, tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n, c«ng t¸c nghiÖm thu, hoµn c«ng, thanh to¸n, quyÕt to¸n vµ b¶o hµnh c«ng tr×nh. - C¸c nhiÖm vô kh¸c do ban gi¸m ®èc giao 3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c vÞ trÝ trong phßng kü thuËt a. Trëng phßng - ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ c¸c c«ng viÖc trong phßng. - Tæ chøc l·nh ®¹o ph©n c«ng c¸c nh©n viªn trong phßng thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña phßng - lËp c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn dù ¸n, tæ chøc chØ ®¹o c«ng t¸c nghiÖm thu kü thuËt b. C¸c nh©n viªn - Tu©n thñ néi quy, quy chÕ nh©n viªn, néi quy, quy chÕ cña c«ng ty... - Thùc hiÖn nhiÖm vô cña trëng phßng giao. - Thêng xuyªn tÝch luü kiÕn thøc, kinh nghiÖm ®Ó ®¸p øng ®îc nhiÖm vô ®îc giao. 4. M¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty tHIÕT BÞ THI C¤ NG Tt Tªn thiÕt bÞ i Ph¬ng tiÖn vËn t¶i trªn bé 1 Xe thïng Kamaz 54112 Ii ThiÕt bÞ xö lý nÒn mãng 1 M¸y Ðp cäc thñy lùc Sè lîng Níc s¶n xuÊt C«ng suÊt ho¹t ®éng 01 Nga 8T 01 Nga 140 T
- Xem thêm -