Tài liệu Báo cáo thực tập cán bộ kỹ thuật ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 6121 |
  • Lượt tải: 7
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt trưêng ®¹i häc x©y dùng hµ néi bé m«n c«ng nghÖ vµ tæ chøc thi c«ng b¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt ngµnh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp Gi¸o viªn hưíng dÉn : ……………………………………………… Sinh viªn thùc hiÖn : ……………………………………………… Líp : ……………………………………………… MSSV : ……………………………………………… B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt A/ Môc ®Ých cña ®ît thùc tËp Sau khi häc hÕt c¸c m«n häc trong chư¬ng tr×nh ®µo t¹o kÜ sư x©y dung, sinh viªncÇn ®ivµo thùc tÕ s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p, lµm quen víi c¸c c«ng trưêng x©y dùng, tõ ®ã sÏ bæ sung cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ, nh÷ng ®Þnh hưíng cña c«ng viÖc. Qua ®ît thùc tËp nµy sinh viªn sÏ thu nhËn ®ưîc nh÷ng ®iÒu bæ Ých mµ trong nhµ trưêng kh«ng thÓ ®ưa hÕt vµo chư¬ng tr×nh gi¶ng d¹y vµ còng ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn dÒ cÇn gi¶i quyÕt sau khi tèt nghiÖp. MÆt kh¸c còng lµ dÞp ®Ó sinh viªn thu thËp tµi liÖu ®Ó chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh lµm tèt nghiÖp tèt h¬n. V× ®ît thùc tËp ®ưîc tæ chøc trưíc khi sinh viªn nhËn ®å ¸n tèt nghiÖp nªn cßn cã tªn gäi lµ thùc tËp tèt nghiÖp, qua ®ã sinh viªn lµm quen víi c«ng viÖc cña ngưêi kÜ sư ®Ó khi sinh viªn ra trưêng cã thÓ b¾t tay ngay vµo c«ng viÖc thùc tÕ, rót ng¾n kho¶ng c¸ch gi÷a nhµ trưêng vµ x· héi. B/ §Þa ®iÓm thùc tËp: §ưîc sù giíi thiÖu cña trưêng §¹i häc X©y dùng, em ®ưîc cö vÒ thùc tËp tèt nghiÖp víi tư c¸ch lµ mét c¸n bé kÜ thuËt t¹i c«ng trưêng c«ng tr×nh x©y dùng Tæ hîp chung cư CT-17 thuéc khu ®« thÞ Nam Th¨ng Long- Hµ Néi do c«ng ty x©y dùng L¹c Hång thi c«ng. Thêi gian thùc tËp tõ 2/1/2006 ®Õn ngµy 17/2/2006. Trong thêi gian thùc tËp, em ®ưîc trùc tiÕp tham gia vµ tham gia thi c«ng phÇn th©n c«ng tr×nh tõ tÇng 10 ®Õn tÇng 13. C/Néi dung b¸o c¸o thùc tËp: I/ Giíi thiÖu vÒ c«ng tr×nh: -Tªn c«ng tr×nh: Tæ hîp chung cư CT-17 thuéc khu ®« thÞ Nam th¨ng long- Hµ Néi - §Þa ®iÓm x©y dung: Khu ®« thÞ Nam th¨ng long-Phưêng Xu©n La- QuËn T©y Hå- Hµ Néi -Chñ qu¶n ®Çu tư : C«ng ty TNHH ph¸t triÓn khu ®« thÞ Nam Th¨ng B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt Citra Westlake City Development Co.Ltd - §¬n vÞ thiÕt kÕ : C«ng ty tư vÊn x©y dùng d©n dông ViÖt Nam VNCC - Tư vÊn gi¸m s¸t: C«ng ty tư vÊn gi¸m s¸t Surbana - §¬n vÞ thi c«ng : C«ng ty x©y dùng L¹c Hång II/ Giíi thiÖu vÒ dù ¸n: §©y lµ khu chung cư cao cÊp n»m trong quÇn thÓ Khu ®« thÞ míi Nam Th¨ng Long. Tßa nhµ bao gåm 22 tÇng gåm 2 tÇng kÜ thuËt. C«ng tr×nh ®ưîc triÓn khai tõ th¸ng 6/2005 ®Õn 4/2007 sÏ hoµn thµnh ( 22 th¸ng ). Qua t×m hiÓu vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ x· héi t¹i n¬i mµ c«ng tr×nh ®ang ®ưîc x©y dùng, em nhËn thÊy c«ng tr×nh cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n sau ®©y: - §iÒu kiÖn thuËn lîi : + C«ng tr×nh cã mÆt tư¬ng ®èi réng r·i, nªn thuËn lîi cho viÖc tËp kÕt vËt t ư, nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thi c«ng cho c«ng tr×nh còng nh ư viÖc vËn chuyÓn phÕ th¶i ®æ ®i ra ngoµi Thµnh phè ®ưîc nhanh chãng, thuËn tiÖn + Ra vµo C«ng trưêng: c«ng trưêng cã hµng rµo c«ng trưêng ®Ó c¸ch ly víi khu vùc xung quanh b»ng hµng rµo cao 2m, cã cæng ra vµo riªng. + HÖ thèng cÊp ®iÖn lưíi 1 pha, 3 pha ®· cã s½n ngay t¹i mÆt b»ng C«ng tr×nh. + HÖ thèng tho¸t nưíc ngÇm vµ nưíc mÆt ®· cã s½n trong khu vùc, chØ cÇn l¾p ®Æt bæ sung hÖ ®ưêng èng bª t«ng D=110 cïng c¸c hè ga bæ xung ®Êu vµo hÖ tho¸t n ưíc chung lµ cã thÓ gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò tho¸t nưíc mÆt ngay c¶ khi cã mưa b·o lín x¶y ra. + C«ng tr×nh n»m gÇn trung t©m Thµnh phè nªn viÖc mua b¸n c¸c lo¹i thiÕt bÞ l¾p ®Æt cho c«ng tr×nh tư¬ng ®èi thuËn tiÖn, chñng lo¹i phong phó ®a d¹ng. - §iÒu kiÖn khã kh¨n : B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt + Thi c«ng nhµ cao tÇng trong khu vùc d©n cư nªn sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc ®¶m b¶o an toµn cho con ngưêi còng như c«ng tr×nh l©n cËn cho c«ng t¸c vÖ sinh m«i trưêng ( bôi, tiÕng ån ...) + Lµ c«ng tr×nh ë vÞ trÝ gÇn trung t©m Thµnh phè cho nªn viÖc vËn chuyÓn phÕ th¶i vµ cung øng vËt tư gÆp khã kh¨n trong c¸c giê cao ®iÓm. + ViÖc b¶o ®¶m an toµn, an ninh trong khu vùc, viÖc gi÷ vÖ sinh m«i tr ưêng vµ chèng ån còng như viÖc gi¶m thiÓu nh÷ng ¶nh hưëng kh«ng tèt ®Õn c¸c ho¹t ®éng c«ng céng vµ c«ng tr×nh l©n cËn lµ hÕt søc cÇn thiÕt. §Æc biÖt lµ sinh ho¹t cho khu d©n cư xung quanh. + C«ng tr×nh thi c«ng bao gåm nhiÒu c«ng viÖc phøc t¹p trong ®iÒu kiÖn thêi gian thi c«ng ng¾n. III/ Gi¶i ph¸p kiÕn tróc c«ng tr×nh §¶m b¶o th«ng tho¸ng giã tù nhiªn, mÆt ®øng cã cÊu t¹o kiÕn tróc ®¬n gi¶n ®¹t hiÖu qu¶ c«ng n¨ng cao . 1/ MÆt b»ng, mÆt ®øng, mÆt c¾t c«ng tr×nh B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt 2/ Ph©n tÝch gi¶i ph¸p kiÕn tróc C«ng tr×nh thùc tËp n»m trong dù ¸n khu chung cư cao cÊp vµ biÖt thù cao cÊp thuéc khu ®« thÞ míi Nam Th¨ng Long. C«ng tr×nh gåm 22 tÇng víi tæng chÒu cao x©y dùng lµ 77,6m, diªn tÝch sµn lµ 1500m2.Toµ nhµ kh«ng cã tÇng hÇm, tÇng mét ®ưîc dïng lµm dÞch vô, tõ tÇng 2 ®Õn tÇng 20 ®ưîc thiÕt kÕ trë thµnh c¨n hé gia ®×nh , cßn 2 tÇng m¸i ®ưîc dïng lµm tÇng kÜ thuËt. Mçi tÇng cã 8 c¨n hé gåm 4 c¨n lo¹i A vµ 4 c¨n lo¹i B víi diÖn tÝch mçi c¨n lµ 145m2 cho c¨n lo¹i A vµ 120m2 cho c¨n lo¹i B. C«ng tr×nh ®ưîc thiÕt kÕ trªn c¬ së tËn dông tèi ®a c«ng n¨ng cña mét c«ng tr×nh chung cư , t¹o ra sù tho¶i m¸i vµ réng r·i ®èi víi ngưêi sö dông. Mét ®iÒu dÔ thÊy lµ gi¶i ph¸p ¸nh s¸ng cho c«ng tr×nh rÊt ®ưîc coi träng. Ch¼ng h¹n ®èi víi c¨n hé lo¹i A, ¸nh s¸ng ®ưîc lÊy tõ 3 mÆt c¨n hé. Sau ®©y lµ mét sè chØ tiªu diÖn tÝch cho tõng c¨n hé: thèng kª diÖn tÝch c¨n hé - list of apartement c¨n hé lo¹i a - apartement type a c¨n hé lo¹i b - apartement type b diÖn tÝch sµn : diÖn tÝch sµn : 145m2 floor area diÖn tÝch sö dông: 120m2 floor area 000m2 diÖn tÝch sö dông: 000m2 use area use area diÖn tÝch p.kh¸ch vµ p.¨n: 40m2 diÖn tÝch p.kh¸ch vµ p.¨n: 36,8m2 diÖn tÝch p.bÕp: 10m2 diÖn tÝch p.bÕp: diÖn tÝch p.ngñ 1: 10,5m2 diÖn tÝch p.ngñ 1: 10,5m2 diÖn tÝch p.ngñ 2: 11,2m2 diÖn tÝch p.ngñ 2: 9,1m2 diÖn tÝch p.ngñ 3: 11,2m2 diÖn tÝch p.ngñ 3: 15,3m2 diÖn tÝch p.ngñ 4: 16,5m2 diÖn tÝch p.wc 1: 3,0m2 3,0m2 diÖn tÝch p.wc 2: 4,2m2 living area kitchen bed room no.1 bed room no.2 bed room no.3 bed room no.4 diÖn tÝch p.wc 1: wc1 diÖn tÝch p.wc 2: 4,2m2 diÖn tÝch kho 1: living area kitchen bed room no.1 bed room no.2 bed room no.3 wc1 wc2 9,7m2 diÖn tÝch kho 1: 2,8m2 1,5m2 diÖn tÝch ban c«ng 1: 3,7m2 diÖn tÝch ban c«ng 1: 5,5m2 diÖn tÝch ban c«ng 2: 2,0m2 diÖn tÝch ban c«ng 2: 2,0m2 x 2 wc2 store balcony no.1 balcony no.2 store balcony no.1 balcony no.2 B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt IV/ HÖ thèng kÕt cÊu C«ng tr×nh lµ hÖ bª t«ng cèt thÐp ®æ toµn khèi. KÕt cÊu chÞu lùc gåm v¸ch, lâi, cét, dÇm, sµn trong ®ã kÕt cÊu chÞu lùc ®øng chÝnh lµ lâi, v¸ch. Lâi chøa hÖ thèng thang m¸y. ChiÒu dµy cña v¸ch, lâi tõ 300 ®Õn 400. DiÖn tÝch tæng céng cña v¸ch, lâi lµ rÊt lín so víi diÖn tÝch sµn do ®ã ®é cøng cña nhµ t¨ng lªn ®¸ng kÓ vµ t¨ng kh¶ n¨ng chÞu t¶i träng ngang cña nhµ. HÖ thèng cét cña nhµ chØ bao gåm 2 hµng cét theo trôc F vµ trôc C. TiÕt diÖn cét gi¶m tõ dưíi lªn trªn, cø 4 tÇng tiÕt diÖn cét thay ®æi mét lÇn. HÖ sµn cã chiÒu dµy lín 220, 200,150 ( cho sµn nhµ vÖ sinh). DÇm cã kÝch thưíc kh¸ lín : 1300* 600 , 850* 400… do cã nhÞp lín , cã thÓ ®¹t tíi 8m. V/ C«ng nghÖ vµ tæ chøc thi c«ng 1/ Tr×nh tù thi c«ng : C¨n cø vµo yªu cÇu c«ng viÖc vµ c¸c ®iÒu kiÖn thi c«ng nªu trªn, qu¸ tr×nh thi c«ng ®ßi hái ph¶i thËt hîp lý, tr×nh tù thùc hiÖn c¸c bưíc c«ng viÖc ph¶i hÕt søc khoa häc, ®¶m b¶o kh«ng chång chÐo g©y mÊt an toµn trong qu¸ tr×nh thi c«ng . Cô thÓ vÒ phư¬ng ¸n vµ tr×nh tù thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh như sau : • NhËn mÆt b»ng c«ng tr×nh ( vÒ vÞ trÝ, hiÖn tr¹ng, mèc cao ®é, c¸c vÊn ®Ò kh¸c cña c«ng tr×nh trưíc ... ), ®Þnh vÞ khu vùc cÇn thi c«ng. • TiÕn hµnh dùng hµng rµo cao 2m che ch¾n ng¨n c¸ch ph¹m vi thi c«ng cña c«ng tr×nh víi khu vùc ho¹t ®éng cña c¸c c«ng tr×nh xung quanh c«ng trưêng, khu d©n cư. • §µo mãng . • L¾p dùng cÈu th¸p t¹i vÞ trÝ hîp lý bªn trong c«ng tr×nh. • Thi c«ng mãng • Thi c«ng khung dÇm sµn bª t«ng toµn khèi • Thi c«ng hoµn thiÖn, l¾p ®Æt ®ưêng d©y, ®ưêng èng, thiÕt bÞ ®iÖn, n ưíc, néi thÊt... • VÖ sinh bµn giao c«ng tr×nh . B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt 2/M¸y mãc thi c«ng : Toµn bé c¸c thiÕt bÞ ®ưîc sö dông cho c«ng tr×nh nµy ®Òu lµ së h÷u cña C«ng ty L¹c Hång, hoÆc thuª l¹i cña c¸c ®èi t¸c cña c«ng ty, truyÒn thèng cã uy tÝn l©u n¨m.: - ThiÕt bÞ tr¾c ®¹c: 1 bé dông cô tr¾c ®¹c ( bao gåm m¸y kinh vÜ, m¸y thuû b×nh, thưíc, mÐt, mia, däi, hép mùc… ®ång bé ) - CÈu th¸p: Sö dông 01 cÈu th¸p hiÖu TOPKIT- QTZ phôc vô c«ng t¸c thi c«ng bª t«ng vµ vËn chuyÓn vËt liÖu theo phư¬ng ®øng. - Th¨ng t¶i: §Ó vËn chuyÓn vËt liÖu rêi, nhá lªn cao vµ thu håi phÕ liÖu sau hoµn thiÖn, Cã 1 m¸y vËn th¨ng TΠ - 17 ®Ó phôc vô c«ng t¸c thi c«ng. Träng t¶i 750kg VËn tèc : 40/40 Cao : 150m - M¸y xóc: dïng 02 m¸y ®µo b¸nh xÝch HITACHI dung tÝch gÇu 0.9m3. - M¸y c¾t g¹ch èp l¸t: Sö dông 08 m¸y c¾t cÇm tay trong c«ng viÖc c¾t g¹ch, ®¸ vµ c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn kh¸c. - M¸y b¬m nưíc: §Ó phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng mãng tÇng hÇm , bÓ phèt, bÓ nưíc …vv c«ng tr×nh ®· sö dông 02 b¬m næ HonDa c«ng suÊt 20m3/h vµ 04 m¸y b¬m n ưíc LuckyGolstar ( LG ) cña Hµn quèc c«ng suÊt 6-8 m 3/h. vµ 02 b¬m nưíc ¸p lùc d¹ng phun mưa phôc vô röa xe « t« ra vµo c«ng trưêng . §Ó phôc vô c«ng t¸c chèng bôi khi ph¸ dì , c«ng t¸c thi c«ng phÇn tr¸t vµ b¶o dưìng kÕt cÊu bª t«ng ®æ t¹i chç, c«ng trưêng ®· dïng 03 ®Õn 04 m¸y b¬m Trung Quèc . - M¸y c¾t - uèn s¾t thÐp: B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt C«ng t¸c gia c«ng cèt thÐp cã yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cao cho mét khèi l ưîng c«ng viÖc tư¬ng ®èi lín nªn c«ng trưêng ®· sö dông 2 bé m¸y c¾t uèn thÐp cña Trung Quèc . Toµn bé cèt thÐp ®ưîc gia c«ng t¹i c«ng trưêng. - M¸y hµn ®iÖn: Sö dông 03 m¸y hµn ®iÖn xoay chiÒu 14 -24 KVA ®Ó thi c«ng kÕt cÊu thÐp, l¾p ®Æt hoa s¾t , v× kÌo…vv. Bé c¾t h¬i dïng oxi –gas : 01 bé ®Ó c¾t tÈy c¸c liªn kÕt trong cÊu kiÖn bª t«ng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. - M¸y trén bª t«ng vµ v÷a: Sö dông 02 m¸y trén bª t«ng dung tÝch 350 lÝt, 04 m¸y trén v÷a dung tÝch 80 lÝt. - M¸y ®Çm cãc: §Ó thi c«ng ®Çm lÌn ®¾p ®Êt mãng vµ sö lý nÒn mãng ... c«ng trưêng ®· sö dông 04 m¸y ®Çm cãc ch¹y x¨ng Mikasa cña NhËt c«ng suÊt 1.5 CV. - M¸y b¬m bª t«ng vµ xe vËn chuyÓn bª t«ng: Khi thi c«ng bª t«ng b»ng bª t«ng thư¬ng phÈm, c«ng tr ưêng ®· sö dông 01 m¸y b¬m cã c«ng suÊt 45 m3/ giê ®Ó ®æ bª t«ng. Bª t«ng ®ưîc vËn chuyÓn tíi C«ng tr×nh b»ng « t« chuyªn dông, chóng t«i sö dông xe Huyndai + SSangyoung ( 6.5 m3/ xe ) TÇn suÊt ho¹t ®éng cña xe : 9-10phót/1 xe - M¸y mãc thi c«ng bª t«ng Ngoµi ra c«ng tr×nh cßn sö dông c¸c lo¹i m¸y phôc vô cho c«ng t¸c bª t«ng: ®Çm bµn, ®Çm dïi, m¸y xoa bª t«ng v..v 3/VËn chuyÓn bª t«ng cho thi c«ng: Bª t«ng ®ưîc vËn chuyÓn tíi C«ng tr×nh b»ng « t« chuyªn dông, trªn c«ng trưêng sö dông xe Huyndai + SSangyoung ( 6.5 m3/ xe ) TÇn suÊt ho¹t ®éng cña xe : 9-10phót/1 xe C¸c xe bª t«ng khi chë bª t«ng tíi c«ng trưêng , bª t«ng ®Òu ®ưîc kiÓm tra ®é sôt. B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt Cø 50 khèi bª t«ng l¹i ph¶i ®óc 6 mÉu bª t«ng ®Ó tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nÐn kiÓm tra cưêng ®é bª t«ng. NÕu bª t«ng kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ ®é sôt , xe bª t«ng sÏ bÞ tr¶ l¹i. B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt VI/ BiÖn ph¸p thi c«ng cét, v¸ch: 1/ §¸nh lưíi täa ®é trªn mÆt b»ng thi c«ng: 1 ngµy sau khi thi c«ng bª t«ng sµn, ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc thi c«ng tÇng tiÕp theo, c¸c kÜ sư tr¾c ®¹c ®· sö dông c¸c dông cô tr¾c ®¹c ®Ó vÏ c¸c ®ưêng lưíi trªn mÆt sµn. HÖ thèng lưíi ®ưîc vÏ b»ng mùc ®Æc biÖt khã phai theo c¸c bưíc sau: + Dùa vµo c¸c mèc cè ®Þnh cã s½n, ngưêi ta vÏ 2 ®ưêng lưíi ®Çu tiªn. +Dïng thưíc ®o tõ c¸c ®ưêng lưíi ®Çu tiªn ngưêi ta vÏ c¸c ®ưêng lưíi tiÕp theo. C¸c ®ưêng lưíi nµy kh«ng ®i qua trùc tiÕp c¸c trôc cÊu kiÖn. 2/ C«ng t¸c cèt thÐp cét : - ThÐp cét ®ưîc c¾t, gia c«ng theo thiÕt kÕ t¹i xưëng gia c«ng thÐp vµ ®ưîc buéc thµnh tõng bã vµ ®ưîc vËn chuyÓn lªn cao b»ng cÇn trôc th¸p. B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt - §Çu tiªn, c«ng nh©n tiÕn hµnh nèi 4 thanh thÐp ë 4 gãc cña cét. - ThÐp cét hoÆc v¸ch trong thêi gian chưa thi c«ng bao giê còng cã vßng thÐp ®ai ë dưíi ch©n ®Ó ®Þnh h×nh s¬ bé khung thÐp cét. - Khi thi c«ng, ban ®Çu c«ng nh©n sÏ hµn vßng thÐp ®ai ë ®é cao vưît qu¸ chiÒu cao ®æ bª t«ng cét ®Þnh vÞ khung cét t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc buéc thÐp sau nµy. B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt - TiÕn hµnh buéc c¸c thanh thÐp tiÕp theo. - C«ng t¸c l¾p thÐp cét cÇn c«ng nh©n : 1 ngưêi ngåi trªn vßng thÐp ®ai c÷ bªn trªn, 2 ngưêi lµm nhiÖm vô chuyÓn thÐp vµ sau ®ã khi thÐp ®· vµo vÞ trÝ th× 3 c«ng nh©n nµy sÏ cã 2 c«ng nh©n gi÷ thÐp vµ 1 c«ng nh©n buéc thÐp. - §Ó buéc thÐp ®ai, ban ®Çu c«ng nh©n dïng thưíc ®o kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thÐp ®ai, ®¸nh dÊu vÞ trÝ buéc trªn c¸c thanh thÐp däc. 3/ C«ng t¸c cèp pha cét: - Cèp pha cét lµ nh÷ng tÊm lµm b»ng tre Ðp cã kÝch thưíc lín, dµy 3mm, ®ưîc ghÐp víi nhau thµnh nh÷ng tÊm cã kÝch thưíc phï hîp víi cÊu kiÖn. V¸n khu«n cã sưên b»ng s¾t. Trưíc khi l¾p v¸n khu«n ngưêi ta l¨n dÇu lªn bÒ mÆt v¸n khu«n t¹o thuËn lîi cho c«ng t¸c th¸o cèp pha sau nµy. B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt - §Ó liªn kÕt c¸c tÊm cèp pha vu«ng gãc nhau, c«ng nh©n dïng c¸c chèt cã d¹ng như h×nh vÏ B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt - Sau khi c¸c tÊm cèp pha ®ùoc ghÐp víi nhau, c«ng nh©n l¾p c¸c g«ng cét b»ng gç Trong qu¸ tr×nh l¾p cèp pha, ®Ó ®¶m b¶o l¾p ®óng vÞ trÝ cèp pha, ngưêi ta hµn trưíc c¸c thanh thÐp c÷ cã ®é dµi b»ng kÝch thưíc cét vµo thÐp cña cét. Ngoµi ra ngưêi ta cßn g¾n s½n vµo thÐp cét c¸c con kª cã chiÒu dµy b»ng chiÒu dµy líp b¶o vÖ bª t«ng cét. B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt §Ó chØnh ®é th¼ng ®øng cña cèp pha, ngưêi ta dïng d©y räi. Dïng thưíc ®o kho¶ng c¸ch tõ v¸n khu«n ®Õn d©y räi theo c¶ 2 phư¬ng, nÕu v¸n khu«n chưa th¼ng ®øng sÏ ®ưîc ®iÒu chØnh th«ng qua c¸c thiÕt bÞ neo gi÷ v¸n khu«n cét như gi»ng, t¨ng ®¬... §Ó neo gi÷ v¸n khu«n cét, ®Çu tiªn ta ph¶i ch«n s½n c¸c ®o¹n thanh thÐp xung quanh cét, c¸c ®o¹n nµy cã chiÒu cao cao h¬n mÆt sµn kho¶ng 30cm, ®o¹n thÐp nµy ®ưîc hµn vµo trong thÐp sµn trưíc khi ®æ bª t«ng sµn. B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt H×nh ¶nh minh häa c¸c biÖn ph¸p neo cét : B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt NÕu cã khe hë khi l¾p cèp pha cét, c«ng nh©n sÏ dïng c¸c thanh gç ®Ó chÌn l¹i. - Cèp pha cét ®ưîc th¸o sau 6h hoÆc 12h tïy theo ®iÒu kiÖn thêi tiÕt. * NhËn xÐt: khe hë gi÷a c¸c tÊm cèp pha kh¸ lín, nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do chÊt lưîng cèp pha kh«ng tèt v× cèp pha sau nhiÒu lÇn lu©n chuyÓn ®· bÞ cong vªnh, chÊt lưîng gi¶m. Khi ®æ bª t«ng, nưíc xi m¨ng ®· ch¶y ra ngoµi lµm gi¶m chÊt lưîng bª t«ng. B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt 4/ L¾p cèp pha v¸ch - Cèp pha v¸ch ®ưîc vËn chuyÓn trùc tiÕp tÇng dưíi lªn tÇng trªn ®èi víi tÊm cèp pha v¸ch biªn, c¸c tÊm cßn l¹i sau khi thi c«ng xong tÇng dưíi sÏ ®ưîc vËn chuyÓn xuèng ®Êt vµ ®ưîc vËn chuyÓn ®Ó thi c«ng tiÕp tÇng trªn. C¸c c«ng viÖc nµy ®Òu ®ưîc thùc hiÖn b»ng cÇn trôc th¸p. - Cèp pha v¸ch còng lµ tÊm lµm b»ng tre Ðp cã kÝch thưíc lín, dµy 3mm, ®ưîc ghÐp víi nhau thµnh nh÷ng tÊm cã kÝch thưíc phï hîp víi cÊu kiÖn. Cèp pha v¸ch gåm 2 phÇn, mçi phÇn gåm 2 tÊm v¸n vu«ng gãc nhau, ®ưîc gia c«ng tõ dưíi ®Êt. B¸o c¸o thùc tËp c¸n bé kü thuËt §Ó l¾p tÊm v¸n biªn hoÆc mÆt trong cña v¸ch lång thang m¸y, trưíc khi l¾p v¸n, c«ng nh©n khoan trưíc trong v¸ch mét sè lç ®Ó ®Æt c¸c thanh thÐp c÷ nh»m ®ì c¸c tÊm v¸n nµy.
- Xem thêm -