Tài liệu Báo cáo thực hành vật lý hạt nhân phần 2

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân BAØI 1: KHAÛO SAÙT CAÙC ÑAËC TRÖNG CUÛA PHOÅ KEÁ HAÏT NHAÂN I.Muïc ñích: Muïc ñích baøi thí nghieäm naøy giuùp sinh vieân: - Laøm quen vôùi phoå keá haït nhaân. - Khaûo saùt caùc thoâng soá hoaït ñoäng cuûa phoå keá: cao theá, ñoä khuyeách ñaïi, thôøi gian ño, ngöôõng, cöûa soå,phaân cöïc … II. Thieát bò: - Phoå keá 1 keânh RFT 20026. - Nguoàn Co60. III. Thöïc haønh: 1.Khôûi ñoäng cho phoå keá: baät maùy, choïn caùc thoâng soá … 2. Khaûo saùt cao theá hoaït ñoäng cuûa Detector:  Vôùi heä soá khuyeách ñaïi K1=7, t = 12s: HV(v) N  750 422 800 723 850 887 900 1110 950 1512 1000 2093 950 3527 1000 4466 Ñoà thò: Hình 1.1 2500 N 2000 1500 1000 500 HV 0 0 200 400 600 800 1000 1200 Hình 1.1  Vôùi heä soá khuyeách ñaïi K2 =13, t = 12s: HV(v) N 750 822 800 1527 850 1074 900 2456 1 Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân Ñoà thò: Hình 1.2 5000 N 4000 3000 2000 1000 HV 0 0 200 400 600 800 1000 1200 Hình 1.2 3.Khaûo saùt ñoä khueách ñaïi:  Vôùi cao theá HV = 850v: K(db) N  7 907 10 1134 13 1651 16 2481 19 3625 22 4975 Ñoà thò: Hình 1.3 6000 N 5000 4000 3000 2000 1000 K 0 0 5 10 15 20 25 Hình 1.3 2 Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân  Vôùi cao theá HV = 950v: K(db) N  7 1506 10 2358 13 3394 13 4797 19 6918 22 9021 Ñoà thò: Hình 1.4 10000 N 8000 6000 4000 2000 K 0 0 5 10 15 20 25 Hình 1.4 3. Sô ñoà khoái cuûa phoå keá 1 keânh: DETECTOR TIEÀN KHUEÁCH ÑAÏI KHUEÁCH ÑAÏI BOÄ CHÆ THÒ ADC 4.Hình thöùc cuûa phoå keá 1 keânh: RFT 20026  0-2 kv  K  T  +-      ST/ST NULL   Cöõa soå 0-10v  Netz 3 Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân IV. Nhaän xeùt: - Baøi thöïc haønh giuùp chuùng ta bieát ñöôïc caùc thao taùc tieán haønh moät baøi thí nghieäm treân caùc thieát bò hieän ñaïi vaø phöùc taïp , ñoøi hoûi ñoä chính xaùc cao . - Ñeå caùc thieát bò ño laøm vieäc coù hieäu quaû , soá lieäu thí nghieäm coù tính ñuùng ñaén caàn choïn caùc thoâng soá trong cheá ñoä hoaït ñoâng cuûa maùy. - Vôùi maùy ñôn keânh RFT 20026, thì choïn cao theá cuûa maùy hoaït ñoäng toát ôû khoaûng 750-1000(v). Coøn heä soá khueách ñaïi K= 40 hoaëc K=22 . - Söï phuï thuoäc giöõa cao theá , heä soá khueách ñaïi vôùi soá ñeám N cuûa maùy seõ quyeát ñònh keát quaû cuûa baøi thöïc haønh. - Töø baøi thöïc haønh naøy ta seõ laøm cô sôû cho nhöõng baøi tieáp theo ñöôïc tieán haønh nhanh hôn vaø coù hieäu quaû hôn ñaït ñoä chính xaùc nhö mong muoán. 4 Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân BAØI 2: KHAÛO SAÙT PHOÅ TÍCH PHAÂN I.Muïc ñích: Baøi naøy giuùp sinh vieân: Khaûo saùt phoå tích phaân cuûa phoå keá 1 keânh. II.Thieát bò:  Phoå keá 1 keânh RFT 20026 .  Nguoàn Co60 . III. Thöïc haønh: 1. Ño phoå tích phaân thoâ: Ngöôõng treân baèng voâ cuøng, heä soá khuyeách ñaïi K= 40, cao theá HV = 1000(v), t = 12s,E = 1. U(v) N  1 12920 2 8258 3 6052 4 4754 5 3506 6 2027 7 859 8 121 9 10 10 5 Ñoà thò: Hình 2.1 14000 N 12000 10000 8000 6000 4000 2000 U(v) 0 0 2 4 6 8 10 12 Hình 2.1 2. Ño phoå tích phaân trung bình: Ngöôõng treân baèng voâ cuøng, heä soá khuyeách ñaïi K= 40, cao theá HV = 1000(v), t = 12s,E = 0.5. U(v) N U(v) N 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 15993 12933 10184 8272 7008 5996 5636 4983 4069 3689 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 2910 2281 1599 970 460 156 18 4 1 0 5 Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân Ñoà thò: Hình 2.2 18000 16000 14000 12000 10000 N 8000 6000 4000 2000 0 U(v) 0 2 4 6 8 10 12 Hình 2.2 3. Ño phoå tích phaân tinh: Ngöôõng treân baèng voâ cuøng, heä soá khuyeách ñaïi K= 40, cao theá HV= 1000(v), t = 12s,E = 0.1. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 U(v) 17756 17450 16800 16380 16310 15537 14950 14392 13853 N U(v) N U(v) N U(v) N 1 13097 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 12519 12083 11554 10789 10285 9671 9638 9061 8656 8303 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 8061 7607 7555 7274 7229 6811 6760 6652 6367 6350 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 5967 5772 5752 5650 5557 5428 5259 5241 5010 4935 U(v) N 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 4811 4671 4475 4454 4390 4050 4009 3820 3820 3599 U(v) N 5.1 3509 5.2 3504 5.3 3333 5.4 3161 5.5 3093 5.6 2890 5.7 2680 5.8 2521 5.9 2397 6 2280 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7 2052 2000 1834 1720 1715 1493 1377 1197 1104 971 U(v) N 6 Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân U(v) N U(v) N U(v) N  7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8 879 765 626 575 469 454 337 286 225 186 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9 123 101 73 57 17 11 10 5 5 5 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10 3 4 6 3 7 4 4 0 0 0 Ñoà thò: Hình 2.3 N 20000 15000 10000 5000 U(v) 0 0 2 4 6 8 10 12 Hình 2.3 IV. Phaân tích soá lieäu vaø nhaän xeùt keát quaû: -Ñoái vôùi phoå tích phaân soá ñeám giaûm daàn khi taêng ngöôõng döôùi leân ( ngöôõng treân voâ cuøng), chöùng toû caùc möùc naêng löôïng öùng vôùi caùc keânh nhoû hôn ngöôõng döôùi leân thì khoâng ñöôïc ghi nhaän. -Maùy ñeám chæ ghi nhaän nhöõng böùc xaï coù naêng löôïng lôùn hôn ngöôõng ñaõ ñònh . Vì vaäy ñoà thò gaàn nhö laø moät ñöôøng thaúng . 7 Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân BAØI 3: KHAÛO SAÙT PHOÅ VI PHAÂN I. Muïc ñích: Muïc ñích baøi naøy giuùp sinh vieân:  Khaûo saùt phoå vi phaân treân phoå keá moät keânh .  Khaûo saùt phoå vi phaân treân phoåù keá ña keânh. II.Thieát bò:  Phoå keá 1 keânh RFT 20026 .  Nguoàn Co60. II.Thöïc haønh: 1. Ño phoå vi phaân thoâ: Ngöôõng treân bò chaën, heä soá khuyeách ñaïi K = 40, cao theá HV = 1000v, t = 12s,E = 1. U(v) N 1 6304 2 3040 3 1731 4 1493 5 1745 6 1836 7 1298 8 284 9 3 10 1 Ñoà thò: Hình 3.1  N 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 U(v) 0 0 2 4 6 8 10 12 Hình 3.1 2. Ño phoå tích phaân trung bình: Ngöôõng treân bò chaën, heä soá khuyeách ñaïi K= 40 ,cao theá HV= 1000v, t = 12s,E = 0.5. U(v) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 N 1705 3317 3079 2498 1658 1105 851 749 686 5 687 U(v) N 10 1 5.5 751 6 849 6.5 880 7 821 7.5 720 8 409 8.5 227 9 12 9.5 4 8 Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân Ñoà thò: Hình 3.2  3500 N 3000 2500 2000 1500 1000 500 U(v) 0 0 2 4 6 8 10 12 Hình 3.2 3. Ño phoå tích phaân tinh: Ngöôõng treân bò chaën, heä soá khuyeách ñaïi K=40, cao theá HV= 1000v, t = 12s,E = 0.1. U(v) N 0.1 73 0.2 113 0.3 95 0.4 101 0.5 129 0.6 143 0.7 167 0.8 187 0.9 179 1 194 U(v) N 1.1 192 1.2 213 1.3 215 1.4 207 1.5 200 1.6 220 1.7 191 1.8 191 1.9 164 2 177 U(v) N 2.1 171 2.2 128 2.3 144 2.4 90 2.5 108 2.6 85 2.7 91 2.8 64 2.9 71 3 55 U(v) N 3.1 56 3.2 43 3.3 44 3.4 55 3.5 40 3.6 44 3.7 30 3.8 35 3.9 45 4 35 U(v) N 4.1 35 4.2 44 4.3 38 4.4 40 4.5 28 4.6 31 4.7 35 4.8 37 4.9 34 5 44 U(v) N 5.1 36 5.2 42 5.3 29 5.4 27 5.5 42 5.6 39 5.7 45 5.8 32 5.9 44 6 35 U(v) N 6.1 16 6.2 27 6.3 41 6.4 41 6.5 42 6.6 21 6.7 28 6.8 38 6.9 41 7 38 9 Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân U(v) N 7.1 41 7.2 27 7.3 40 7.4 28 7.5 22 7.6 30 7.7 35 7.8 19 7.9 19 8 16 U(v) N 8.1 10 8.2 12 8.3 9 8.4 10 8.5 5 8.6 2 8.7 0 8.8 0 8.9 0 9 0 U(v) N 9.1 0 9.2 0 9.3 0 9.4 0 9.5 0 9.6 0 9.7 0 9.8 0 9.9 0 10 0  Ñoà thò: Hình 3.3 250 N 200 150 100 50 U(v) 0 0 2 4 6 8 10 12 Hình 3.3 IV. Phaân tích soá lieäu vaø nhaän xeùt keát quaû: - - Ñoái vôùi phoå vi phaân ta thu ñöôïc caùc keânh öùng vôùi caùc möùc naêng löôïng khaùc nhau cuûa nguoàn Co60 chæ coù caùc böùc xaï naèm trong vuøng cöûa soå môùi ñöôïc ghi nhaän . Phoå vi phaân 10 Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân BAØI 4: KHAÛO SAÙT PHOÅ PHOÂNG I. Muïc ñích: Duøng phoå phoâng ñeå khaûo saùt phoå phoâng cuûa moâi tröôøng.Ngoaøi phoâng moâi tröôøng coøn coù phoâng ñieän töû. II.Thieát bò:  Phoå keá 1 keânh RFT 20026 .  Khoâng duøng nguoàn. III.Thöïc haønh: 1. Ño phoå phoâng thoâ: Heä soá khuyeách ñaïiK = 40, cao theá HV = 1000v, t = 12s , U = 1. U(v) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 748 122 36 11 8 3 4 4 2  800 Ñoà thò: 10 1 Hình 4.1 N 700 600 500 400 300 200 100 U(v) 0 0 2 4 6 8 10 12 Hình 4.1 2. Ño phoå phoâng trung bình: Heä soá khuyeách ñaïi K = 40, cao theá HV = 1000v, t = 12s , U = 0.5 U(v) N 0.5 635 1 133 1.5 87 2 34 2.5 22 3 17 3.5 14 4 7 4.5 5 5 3 U(v) N 5.5 5 6 0 6.5 2 7 2 7.5 1 8 2 8.5 1 9 2 9.5 0 10 0 11 Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân Ñoà thò:  Hình 4.2 N 700 600 500 400 300 200 100 U(v) 0 0 2 4 6 8 10 12 Hình 4.2 3. Ño phoå tích phaân tinh: Heä soá khuyeách ñaïi K = 40, cao theá HV = 1000v, U = 0.1. U(v) N 0.1 13 0.2 58 0.3 5 0.4 4 0.5 6 0.6 8 0.7 12 0.8 9 0.9 2 1 7 U(v) N 1.1 11 1.2 5 1.3 9 1.4 5 1.5 7 1.6 3 1.7 6 1.8 2 1.9 4 2 2 U(v) N 2.1 2 2.2 4 2.3 0 2.4 0 2.5 1 2.6 0 2.7 2 2.8 1 2.9 0 3 1 U(v) N 3.1 1 3.2 3 3.3 0 3.4 0 3.5 1 3.6 2 3.7 1 3.8 0 3.9 0 4 0 U(v) N 4.1 0 4.2 1 4.3 0 4.4 0 4.5 0 4.6 0 4.7 0 4.8 0 4.9 0 5 0 U(v) N 5.1 0 5.2 0 5.3 2 5.4 0 5.5 0 5.6 0 5.7 0 5.8 0 5.9 0 6 0 U(v) N 6.1 0 6.2 0 6.3 0 6.4 0 6.5 0 6.6 0 6.7 0 6.8 0 6.9 0 7 0 U(v) N 7.1 0 7.2 0 7.3 0 7.4 0 7.5 0 7.6 0 7.7 0 7.8 0 7.9 0 8 0 12 Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân U(v) N 8.1 0 8.2 0 8.3 0 8.4 0 8.5 0 8.6 0 8.7 0 8.8 0 8.9 0 9 0 U(v) N 9.1 0 9.2 0 9.3 0 9.4 0 9.5 0 9.6 0 9.7 0 9.8 0 9.9 0 10 0  Ñoà thò: Hình 4.3 70 N 60 50 40 30 20 10 U(v) 0 0 2 4 6 8 10 12 Hình 4.3 IV. Phaân tích soá lieäu vaø nhaän xeùt keát quaû: - Maëc duø khoâng coù nguoàn nhöng ta vaãn ghi ñöôïc böùc xaï , ñieàu ñoù chöùng toû trong töï nhieân luoân coù caùc tia böùc xaï phaùt ra. - Caùc tia böùc xaï thu nhaän ñöôïc nhoû vaø phöùc taïp . 13 Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân BAØI 5: ÑÖÔØNG CHUAÅN NAÊNG LÖÔÏNG I. Muïc ñích: -Xaây döïng moái quan heä giöõa keânh vaø naêng löôïng böùc xaï vì caùc böù c xaï ñi vaøo Detector coù caùc soá ñeám vaø caùc möùc ñieän töû (keânh) . -Nguyeân taéc döïa vaøo caùc nguoàn chuaån ñaõ bieát tröôùc caùc möùc naêng löôïng II. Thieát bò:  Phoå keá 1 keânh RFT 20026.  Nguoàn Co60 , möùc naêng löôïng cho tröôùc E1 = 1173(Kev) vaø E2 = 1332(Kev) 137  Nguoàn Cs coù E = 661(Kev). III. Thöïc haønh: 1. Baøi naøy chæ ño phoå vi phaân tinh. Ngöôõng treân bò chaën, cöõa soå = 0.2, heä soá khuyeách ñaïi K = 22, cao theá HV = 750v, t =12s. U(v) N U(v) N U(v) N U(v) N U(v) N 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 1325 1751 2820 2991 2969 3028 2960 2333 1816 1441 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 1151 1081 1003 842 698 613 754 1041 1189 1304 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 1137 824 538 501 602 499 569 509 445 432 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 509 533 471 490 533 604 500 408 260 283 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10 269 221 105 44 15 7 6 6 5 6 14 Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân -Ñoà thò : Hình 5.1 3500 N 3000 2500 2000 1500 1000 500 U(v) 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hình 5.1 2.Xaùc ñònh ñöôøng chuaån naêng löôïng vôùi naêng löôïng chuaån ñaõ bieát tröôùc. Döïa vaøo phoå thu ñöôïc cuûa nguoàn Co60 vaø nguoàn Cs137 ta coù: ÖÙng vôùi keânh K = 4 laø naêng löôïng ñænh nguoàn Cs 137 E = 661 Kev. 60 ÖÙng vôùi keânh K = 7.2 laø naêng löôïng ñænh nguoàn Co E = 1202 Kev. (Laáy trung bình cuûa E1 vaø E2 ). Döïa vaøo Phöông phaùp bình phöông toái thieåu ta xaùc ñònh ñöôïc phöông trình ñöôøng chuaån naêng löôïng: E = 184.84K – 78.735 15 Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân -Ñoà thò : Hình 5.2 1400 1200 N 1000 800 600 400 200 0 U(v) 0 2 4 6 8 Hình 5.2 IV. Phaân tích soá lieäu vaø nhaän xeùt keát quaû: - Döïa vaøo ñöôøng chuaån naêng löôïng chuùng ta coù theå bieát ñöôïc trong maãu khaûo saùt coù nhöõng chaát gì . Caùc chaát ñoù coù haøm löôïng bao nhieâu . - Do thao taùc thöïc haønh vaø thieát bò thí nghieäm neân hai ñænh phoå cuûa nguoàn Co 60 bò chaäp thaønh moät .Vì vaäy trong tính toaùn ta laáy trung bình hai möùc naêng löôïng. Ñöôøng chuaån naêng löôïng xaùc ñònh ñöôïc chæ döïa vaøo hai ñieåm neân keát quaû khoâng ñöôïc chính xaùc . 16 Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân Baøi 6 : ÑO ÑOÄ HAÁP THUÏ GAMMA CUÛA VAÄT CHAÁT I.Muïc ñích : - Duøng phoà keá haït nhaân ñeå ño ñoä haáp thuï böùc xaï gamma cuûa vaät chaát . - Khaûo saùt söï phuï thuoäc cuûa heä soá haáp thuï vaøo vaät lieäu vôùi naêng löôïng khoâng ñoåi. II.Thieát bò : - Phoå keá 1 keânh RFT 20026 . -Nguoàn Co60 Caùc vaât haáp thuï : Nhoâm , Nhöïa , Chì . III.Thöc haønh : 1.Ño phoå phoâng 3 laàn , sau ñoù laáy trung bình : Np 2.Ño phoå coù nguoàn maø khoâng chaén 3 laàn , sau ñoù laáy trung bình : N c 3.Ño phoå coù nguoàn maø coù chaén 3 laàn , sau ñoù laáy trung bình : No 4.Tính heä soá haáp thuï  baèng coâng thöùc : (Nc-Np) = (No – Np) * ed 5.Tính toaùn soá lieäu : Vôùi Nhoâm(Al) : + Beà daøy d = 3 mm + Np = 18358 + No = 49525 + Nc = 49135 Ta coù :  = 0.0042 mm-1 + d = 6 mm + Np = 18358 + No = 49525 + Nc = 48293 Ta coù :  = 0.0067 mm-1 b.Vôùi Nhöïa(Plastic) : + Beà daøy d = 1.68 mm + Np = 18358 + No = 49510 + Nc = 49468 Ta coù :  = 0.0012 mm-1 + d = 3.36 mm + Np = 18358 + No = 49510 + Nc = 48868 Ta coù :  = 0.0062 mm-1 17 Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân c. Vôùi Chì ( Pb): + Beà daøy d = 1.75 mm + Np = 18358 + No = 49376 + Nc = 39631 Ta coù :  = 0.216 mm-1 + d = 3.5 mm + Np = 18358 + No = 49376 + Nc = 37978 Ta coù :  = 0.13 mm-1 IV.Nhaän xeùt keát quaû : Ñoä haáp thu ïGamma cuûa caùc vaät chaát khaùc nhau laø khaùc nhau . Töø soá lieäu ño ñöôïc ta thaáy caùc chaát nhö Nhoâm , Nhöïa coù  raát nhoû .Ñieàu ñoù chöùng toû Nhoâm vaø Nhöïa cho tia Gamma ñi qua gaàn nhö hoaøn toaøn . Chuùng ta khoâng theå duøng Nhoâm vaø Nhöïa ñeå chaén tia Gamma. Coøn Chì thì coùù  lôùn hôn raát nhieàu laàn so vôùi Nhoâm vaø Nhöïa . Ñieàu ñoù chöùng toû Chì laø moät chaát haáp thu ïtia Gamma raát toát . Chuùng ta coù theå duøng Chì ñeå chaén tia Gamma trong lónh vöïc haït nhaân vaø caùc lónh vöïc khaùc. Trong soá lieäu ño ñöôïc töø Chì , do 2 laù Chì chaén trong quaù trình tieán haønh khaûo saùt khoâng töông ñoàng vôùi nhau nhöng trong tính toaùn laïi laáy beà daøy d nhö nhau Do ñoù keát quaû khoâng ñöôïc chính xaùc, coù söï sai leäch raát roõ neùt. Ngoaøi ra, coøn do trong quaù trình tieán haønh khaûo saùt Detector vaø caùc vaät chaén khoâ ng coù söï coá ñònh tuyeät ñoái trong sô ñoà thí nghieäm. 18 Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân Baøi 7 : LAØM TRÔN PHOÅ I.Muïc ñích : -Duøng caùc phöông phaùp toaùn hoïc ñeå xöû lí laøm trôn phoå haït nhaân , laøm cho phoå môùi trôn vaø hôïp lí hôn . -Do söï thaêng giaùng trong haït nhaân . II. Thieát bò : -Phoå keá 1 keânh RFT 20026. -Söû duïng soá lieäu trong baøi 3. III. Thöïc haønh : 1.Laøm trôn 3 phoå : thoâ , trung bình , tinh . AÙp duïng coâng thöùc : + Laøm trôn 5 ñieåm : Di = (-3Ci-2 +12Ci-1 + 17Ci + 12Ci+1 – 3Ci+2 ) /35 +Laøm trôn 7 ñieåm : Di = ( -2Ci-3 + 3Ci-2 + 6Ci-1 + 7Ci + 6Ci+1 + 3Ci+2 –2Ci+3 ) /21 +Laøm trôn 9 ñieåm : Di = (-21Ci-4 +14Ci-3 + 39Ci-2 + 54Ci-1 +59Ci +54Ci+1 + 39Ci+2 14Ci+3 – 21Ci+4 ) /231 2.Baûng soá lieäu sau khi ñaõ laøm trôn : a. Laøm trôn phoå thoâ : + Laøm trôn 5 ñieåm : U(v) 1 2 3 N 6304 3040 1705  Ñoà thò : Hình 7.1 7000 4 1499 5 1729 6 1782 7 1206 8 284 9 3 10 1 N 6000 5000 4000 3000 2000 1000 U(v) 0 0 2 4 6 8 10 12 Hình 7.1 19 Thöïc taäp Vaät lyù haït nhaân +Laøm trôn 7 ñieåm: U(v) 1 N3075 2 3040  Ñoà thò : 3 1731 4 1463 5 2228 6 1240 7 727 8 284 9 3 10 1 9 239 10 0 Hình 7.2 7000 N 6000 5000 4000 3000 2000 1000 U(v) 0 0 2 4 6 8 10 12 Hình 7.2 +Laøm trôn 9 ñieåm : U(v) 1 2544 2 2846 3 2420 4 2452 5 1363 6 1308 7 1055 8 685 Ñoà thò : Hình 7.3 7000 N 6000 5000 4000 3000 2000 1000 U(v) 0 0 2 4 6 8 10 12 Hình 7.3 20
- Xem thêm -