Tài liệu Báo cáo thực hành-quản lý thời gian dự án xây dựng

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

CHUYEÂN ÑEÀ : DÖÏ AÙN QUAÛN LYÙ THÔØI GIAN DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG ƒ Taùc giaû: TS. Löông Ñöùc Long Ñaïi hoïc Baùch Khoa TPHCM Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng. luongduclong@hcmut.edu.vn TS. LUONG DUC LONG 1 TS. LUONG DUC LONG Naêm 1913, Hieäp hoäi quoác gia caùc kyõ sö tö vaán (FIDIC) • QLDA thaønh coâng coù caùc ñaëc ñieåm sau : ƒ Hoaøn thaønh trong thôøi haïn quy ñònh (Within Time) ƒ Hoaøn thaønh trong chi phí cho pheùp (Within Cost) ƒ Ñaït ñöôïc thaønh quaû mong muoán (Desire Performance) • Chuû ñaàu tö • Nhaø thaàu • Tö vaán THÔØI GIAN GIAÙ THAØNH Quaûn lyù thôøi gian (quaûn tieán ñoä thi coâng). Tuyø töøng coâng trình maø möùc ñoä phaït töø 0.5% - 1 % toång giaù trò goùi thaàu cho moät ngaøy chaäm tieán ñoä. TS. LUONG DUC LONG 2 CAÙC TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN CAÙC BEÂN THAM GIA VAØ MUÏC TIEÂU DÖÏ AÙN CHAÁT LÖÔÏNG Döï aùn laø moät taäp hoïp caùc coâng taùc, nhieäm vuï coù lieân quan vôùi nhau, ñöôïc thöïc hieän nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaõ ñeà ra trong ñieàu kieän raøng buoäc veà thôøi gian, nguoàn löïc, ngaân saùch vaø chaát löôïng. • 3 • =>Söû duïng nguoàn löïc ñöôïc giao moät caùch : + Hieäu quaû vaø höõu hieäu TS. LUONG DUC LONG 4 CAÙC BÖÔÙC LAÄP KEÁ HOAÏCH DÖÏ AÙN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN B1. Xaùc ñònh muïc tieâu Quaûn lyù döï aùn laø moät quaù trình hoaïch ñònh Laøm roõ raøng keá hoaïch döï aùn B2. Xaùc ñònh coâng vieäc (WBS) (Planning), toå chöùc (Organizing), laõnh ñaïo (Leading/Directing) vaø kieåm soaùt B3. Toå chöùc (OBS) (Controlling) caùc coâng vieäc vaø nguoàn löïc B4. Keá hoaïch taøi chính & nguoàn löïc ñeå hoaøn thaønh caùc muïc tieâu ñaõ ñònh. B5. Laäp tieán ñoä B6. Theo doõi, kieåm soaùt, ñaùnh giaù TS. LUONG DUC LONG 5 TS. LUONG DUC LONG 6 YÙ NGHÓA CUÛA VIEÄC LAÄP KEÁ HOAÏCH VAØ TIEÁN ÑOÄ DÖÏ AÙN YÙ NGHÓA CUÛA VIEÄC LAÄP KEÁ HOAÏCH VAØ TIEÁN ÑOÄ DÖÏ AÙN (tt) ƒKeá hoaïch giuùp döï aùn coù theå hoaøn thaønh ñuùng haïn ƒKeá hoaïch vaø tieán ñoä => ñieàu khieån döï aùn ƒCaùc coâng vieäc khoâng bò giaùn ñoaïn / chaäm tre㠃Bieát ñöôïc thôøi gian thöïc hieän caùc phaàn vieäc chính cuûa döï aùn ƒGiaûm thieåu caùc coâng vieäc phaûi laøm laïi ƒHaïn cheá nhaàm laãn vaø sai laàm ƒTaêng möùc ñoä hieåu bieát cuûa moïi ngöôøi veà tình traïng cuûa döï aùn ƒBaùo caùo tieán trình döï aùn coù yù nghóa vaø ñuùng haïn ƒXaùc ñònh roõ traùch nhieäm vaø quyeàn lôïi cuûa caùc beân tham gia cuõng nhö caùc thaønh vieân döï aùn ƒBieát roõ ai laøm? laøm gì? khi naøo? vaø chi phí bao nhieâu ƒCoù theå ñieàu khieån döï aùn thay vì bò döï aùn ñieàu khieån TS. LUONG DUC LONG ƒBieát ñöôïc caùch thöùc phaân phoái taøi nguyeân, chi phí cuûa döï aùn 7 ƒÑaûm baûo chaát löôïng döï aùn theo yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö TS. LUONG DUC LONG B2. XAÙC ÑÒNH COÂNG VIEÄC BAÈNG CÔ CAÁU PHAÂN CHIA COÂNG VIEÄC (WBS- WORK BREAKDOWN STRUCTURE) B1. Xaùc ñònh muïc tieâu ƒMuïc tieâu chung cuûa vieäc laäp keá hoaïch vaø tieán ñoä döï aùn laø hoaøn thaønh ñöôïc döï aùn trong thôøi haïn quy ñònh (Within Time), hoaøn thaønh trong chi phí cho pheùp (Within Cost), ñaït ñöôïc thaønh quaû mong muoán (Desire Performance). ƒTuøy theo quan ñieåm cuûa ñôn vò laäp keá hoaïch /tieán ñoä maø muïc tieâu coù tuøy thuoäc vaøo nhöõng quan ñieåm khaùc nhau: ƒ WBS laø coâng cuï QLDA quan troïng nhaát vaø laø cô sôû cho taát caû caùc böôùc laäp keá hoaïch vaø kieåm soaùt. ƒ WBS laø phöông phaùp xaùc ñònh coù heä thoáng caùc coâng vieäc cuûa moät döï aùn baèng caùch chia nhoû döï aùn thaønh caùc coâng vieäc nhoû daàn vôùi muïc ñích: ƒ Taùch döï aùn thaønh caùc coâng vieäc vôùi möùc ñoä chi tieát, cuï theå hôn. ƒ Xaùc ñònh taát caû caùc coâng vieäc. ƒ Öôùc tính nguoàn löïc, thôøi gian, chi phí vaø caùc yeâu caàu kyõ thuaät khaùc 1 caùch heä thoáng. ƒ Phaân chia traùch nhieäm cuï theå vaø hôïp lyù. ƒ Cöïc tieåu hoùa thôøi gian ƒ Cöïc ñaïi lôïi nhuaän cuûa nhaø thaàu ƒ Söû duïng nhaân löïc taøi nguyeân hieäu quaûn nhaát TS. LUONG DUC LONG 9 WBS – MUÏC ÑÍCH SÖÛ DUÏNG TS. LUONG DUC LONG 10 WBS – DAÏNG NHAÙNH CAÂY TÖØ TREÂN XUOÁNG ƒ Xaùc ñònh caùc coâng vieäc caàn thöïc hieän, ñònh roõ nhöõng chuyeân moân caàn thieát, hoã trôï cho vieäc löïa choïn thaønh vieân döï aùn, thieát laäp cô sôû ñeå laäp tieán ñoä ƒ Laø phöông tieän lieân keát caùc coâng vieäc laïi vôùi nhau moät caùch hieäu quaû, ñaûm baûo khoâng boû soùt hay truøng laép ƒ Moãi coâng vieäc treân sô ñoà maïng ñöôïc hình thaønh töø moät coâng vieäc cuï theå treân WBS TS. LUONG DUC LONG 8 11 Nhaø A Keát caáu Moùng Khung Ñieän Ñöôøng daây Nöôùc Thieát bò TS. LUONG DUC LONG Caáp nöôùc Thoaùt nöôùc 12 •WBS – DAÏNG BIEÅU ÑEÀ MUÏC WBS – DAÏNG NHAÙNH CAÂY TÖØ TRAÙI QUA PHAÛI K eát caáu M oùn g K h un g Ñ öôøn g d aây N h aø A Ñ ieän T h ieát b ò N öôùc TS. LUONG DUC LONG C aáp n öôùc T h oaùt n öôùc 13 Số lượng cấp tùy thuộc vào: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 15 14 Không có qui tắc chung cho mọi trường hợp, mọi dự án. Tuy nhiên có 1 số hướng dẫn như sau: ƒ Hạng mục WBS có chứa nhiều loại công việc => xuống cấp thấp hơn. ƒ Nếu sự đúng đắn của dự toán có được cải thiện khi thêm cấp nữa => thêm cấp thấp hơn. ƒ Nếu thời lượng hoàn thành hạng mục không được có được xác định thích đáng => xuống cấp thấp hơn. ƒ Nếu không ước lượng được nguồn lực riêng dành cho hạng mục WBS => thì xuống cấp thấp hơn. TS. LUONG DUC LONG 16 Sau khi hoàn thành WBS nên kiểm tra lại mỗi nút cuối cùng (nút lá) của WBS phải là một công tác: HƯỚNG DẪN LẬP WBS (TT) ƒNếu không ước lượng được nguồn lực riêng dành cho hạng mục WBS => thì xuống cấp thấp hơn. ƒMỗi hạng mục phụ chỉ có một phần tử ‘cha’. ƒMỗi hạng mục WBS là duy nhất trong dự án. ƒHệ thống mã hóa nên được thiết lập theo hình thức cấu trúc (phụ thuộc theo cấp bậc hạng mục) TS. LUONG DUC LONG TS. LUONG DUC LONG QUI TẮC HÌNH THÀNH CẤP BẬC CỦA WBS Mức độ chi tiết Mức độ rủi ro Mức độ kiểm soát yêu cầu Độ chính xác của dự toán Giá trị gói công việc TS. LUONG DUC LONG • 1.0.0 Nhaø A • 1.1.0 Keát caáu • 1.1.1 Khung • 1.1.2 Moùng • ` 1.2.0 Heä thoáng ñieän • 1.2.1 Ñöôøng daây • 1.2.2 Thieát bò • 1.3.0 Heä thoáng nöôùc • 1.3.1 Heä thoáng caáp nöôùc • 1.3.2 Heä thoáng thoaùt nöôùc 17 ƒ Dễ dàng ước lượng tài nguyên yêu cầu, chi phí và thời gian ƒ Có mục đích dễ hiểu với mọi người liên ƒ Có thể phân công trách nhiệm rõ ràng. TS. LUONG DUC LONG 18 MOÄT VÍ DUÏ CUÛA WBS TRONG XD Hệ thống mã hóa Döï aùn giaûng ñöôøng B4 DD PHAÀN NGAÀM DD.01 PHAÀN KHUNG BTCT DD.02 Coâng taùc maët baèng DD.01.01 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN-NÖÔÙC DD.03 Thi coâng laàu 1 DD.02.01 Thi coâng neàn moùng DD.01.02 H.MUÏC HOAØN THIEÄN DD.04 Coâng taùc ñieän DD.03.01 Thi coâng coät BTCT DD.02.01.01 Ñöôøng daây ñieän DD.03.01.01 Coâng taùc xaây DD.04.01.01 Thi coâng daàm & saøn BTCT DD.02.01.02 Thieát bò ñieän DD.03.01.02 Coâng taùc sôn DD.04.01.02 Thi coâng laàu 2 DD.02.02 Coâng taùc nöôùc DD.03.02 Thi coâng maùi DD.02.03 ƒVới một mã số duy nhất, tất cả các phần tử trong WBS có thể được liên kết với các khoản tiền dự án. Sôn cöûa DD.04.01.02.01 Thoaùt nöôùc DD.03.02.01 Sôn töôøng DD.04.01.02.02 Caáp nöôùc DD.03.02.02 Sôn traàn DD.04.01.02.03 ƒHệ thống mã hóa được sử dụng với chức năng “Select” hoặc “filter” hoặc “sort” cho phép tạo ra các tập công tác thỏa mãn tính chất yêu cầu đặt ra. Sôn coät DD.04.01.02.04 Laép oáng caáp nöôùc DD.03.02.01.01 (Theo nguồn của tác giả Lưu Trường Văn) ƒMột lợi ích nữa của WBS là khả năng để nhận dạng tất cả các phần tử trong cấu trúc WBS bằng một hệ thống mã số hóa các phần tử. Coâng taùc lieân quan kieán truùc DD.04.01 Coâng taùc hoaøn thieän khaùc DD.04.02 Laép maùy bôm nöôùc DD.03.02.01.02 Laép boàn chöùa nöôùc DD.03.02.01.03 TS. LUONG DUC LONG 19 MỘT VÍ DỤ VỀ QUI TẮC Mà HÓA CHO DỰ ÁN Dự Án: ƒDD-Dân Dụng ƒCN-Công Nghiệp ƒCD- Cầu Đường ƒTầng lầu ƒPhần ngầm ƒCơ điện Sơn cữa Cốp pha • Kết quả bước 3 => Biểu đồ phân công trách Sơn tường Cột ƒMặt bằng Dầm ƒMóng ƒĐiện nhiệm Bê tông ƒNước TS. LUONG DUC LONG Tên Công việc Tên công tác WBS 21 TS. LUONG DUC LONG 22 OBS (Organization Breakdown Structure) Kỹ sư kết cấu A Kỹ sư kết cấu B Kỹ Sư cơ điện Kiến trúc sư 1. 1.1 1.1.1 X 1.1.2 X 1.2 1.2.1 1.2.2 B3. Toå chöùc thực hiện kế hoạch (tiến độ) (OBS) Organization Breadown Structure Xaùc ñònh nhu caàu nhaân söï. Tuyeån choïn giaùm ñoác vaø caùn boä döï aùn. Toå chöùc Ban QLDA. Phaân coâng coâng vieäc/ traùch nhieäm/ quyeàn löïc cho caùc thaønh vieân trong Ban QLDA. ƒ Keá hoaïch toå chöùc ñeå phoái hôïp vaø giao tieáp vôùi caùc beân lieân quan khaùc. Công việc: Cấu kiện: Hạng mục: ƒPhần khung 20 ƒ ƒ ƒ ƒ XX.XX.XX.XX. XX Gói thầu: TS. LUONG DUC LONG X X Kỹ sư Dự Toán Kỹ sư tiến độ Giám đốc dự án X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1.3 X: có thể là những giá trị quy định mức độ trách nhiệm cụ thể hơn (như bên dưới) trong 1 số trường hợp. 1 Traùch nhieäm thöïc hieän chính 2 Giaùm saùt chung TS. LUONG DUC LONG 3 Phaûi ñöôïc tham khaûo 4 Coù theåã ñöôïc tham khaûo 5 Phaûi ñöôïc thoâng baùo 23 6 Thoâng qua cuoái cuøng ƒViệc giao nhiệm vụ cho việc thực thi công việc dự án là 1 trong những chức năng chính yếu của QLDA. ƒWBS/OBS liên hệ rõ rành những gói công việc và người thực hiện nó. ƒTuy nhiên, rất cồng kềnh để thể hiện ma trận tương giao WBS/OBS khi mức độ chi tiết của WBS quá nhiều=> Ma trận bên trên chỉ dùng tốt nhất cho những công tác chính yếu (các phần WBS ở các mức cao). ƒCác công tác con (các WBS ở mức thấp, chi tiết) sẽ được chịu trách nhiệm bởi những người quản lý công tác chính (công tác cha của nó) TS. LUONG DUC LONG 24 B4. Kế hoạch tài chính và nguồn lực ƒ Dự án được thực hiện với khả năng tài chính và nguồn lực giới hạn => kế hoạch phân bố tài chính và nguồn lực phải được xác định và dùng làm cơ sở cho việc thực thi dự án. ƒ Xem xét khả năng tài chính để thực hiện dự án (Một ví dụ đơn giản: Vốn lưu động hàng tháng được dùng để thực hiện dự án là 500 triệu) ƒ Xem xét khả năng của các nguồn lực để có thể lập kế hoạch (VD: Số nhân công giới hạn 50CN, Số máy đào giới hạn 5 máy,…) ƒ Dự kiến khả năng cung ứng nguồn lực cần thiết cho mọi hoạt động và lồng ghép vào ngân sách TS. LUONG DUC LONG 25 •Tieán ñoä döï aùn xaây döïng bao laø moät taøi lieäu thieát keá bao goàm: ƒ Caùc coâng taùc coù quan heä logic veà thôøi gian, chaúng haïn coâng taùc naøy khoâng theå baét ñaàu khi coâng taùc ñöùng tröôùc chöa keát thuùc. ƒ Caùc coâng taùc coù thôøi löôïng laøm vieäc, ƒ Caùc coâng taùc coù söû duïng taøi nguyeân (chi phí, nhaân löïc..) vaø ñöôïc thöïc hieän taïi moät thôøi ñieåm xaùc ñònh. TS. LUONG DUC LONG 26 NHÖÕNG NGUYEÂN TAÉC CUÛA VIEÄC LAÄP KEÁ HOAÏCH VAØ TIEÁN ÑOÄ YÙ nghóa cuûa tieán ñoä ƒ Bieát ñöôïc thôøi gian ñeå hoaøn thaønh döï aùn ñoù coù naèm trong thôøi haïn cho pheùp hay khoâng? ƒ Soá löôïng coâng nhaân, maùy moùc söû duïng toái ña laø bao nhieâu? ƒ Ngaøy naøo trong quaù trình thi coâng coù soá löôïng coâng nhaân lôùn nhaát? coù vöôït quaù khaû naêng hieän coù hay khoâng? ƒ thôøi gian thi coâng coâng taùc, vaø thôøi gian döï tröõ rieâng phaàn vaø döï tröõ toaøn phaàn cuûa töøng coâng taùc laø bao nhieâu... ƒ Chi phí söõ duïng taïi töøng thôøi ñieåm ƒ Cô sôû cho quaù trình thanh quyeát toaùn theo giai ñoaïn TS. LUONG DUC LONG 27 ƒBaét ñaàu laäp keá hoaïch tröôùc khi baét ñaàu coâng vieäc ƒHaõy ñeå nhöõng thaønh vieân döï aùn tham gia vaøo quaù trình laäp keá hoaïch vaø tieán ñoä ƒChuù troïng caùc maët cuûa döï aùn: quy moâ, chi phí, thôøi gian vaø chaát löôïng ƒDöï truø thôøi gian cho nhöõng thay ñoåi, xeùt duyeät vaø pheâ chuaån ƒPhaûi hieåu raèng tieán ñoâï laø keá hoaïch thöïc hieän coâng vieäc vaø tieán ñoä seõ khoâng bao giôø ñuùng chính xaùc ƒKeá hoaïch caàn ñôn giaûn, loaïi boû nhöõng chi tieát khoâng phuø hôïp ƒPhoå bieán keá hoaïch tôùi caùc beân tham gia döï aùn, neáu khoâng thì keá hoaïch seõ trôû neân voâ duïng TS. LUONG DUC LONG 28 SÔ ÑOÀ THANH NGANG KỸ THUẬT LẬP TIẾN ĐỘ • Öu ñieåm: – Deã xaây döïng vaø laøm cho ngöôøi ñoïc deã nhaän bieát coâng vieäc vaø thôøi gian thöïc hieän cuûa caùc coâng taùc – Thaáy roõ toång thôøi gian thöïc hieän caùc coâng vieäc 1. Tiến độ ngang 2. Tiến độ mạng dạng CPM 3. Tiến độ mạng dạng PERT (Phụ lục) 4. Tiến độ dây chuyền (Phụ lục) TS. LUONG DUC LONG B5. Laäp tieán ñoä 29 • Nhöôïc ñieåm: – Khoâng theå hieän ñöôïc moái quan heä giöõa caùc coâng taùc, khoâng ghi roõ quy trình coâng ngheä. Trong döï aùn coù nhieàu coâng taùc thì ñieàu naøy theå hieän raát roõ neùt. – Chæ aùp duïng cho nhöõng döï aùn coù quy moâ nhoû, khoâng phöùc taïp. TS. LUONG DUC LONG 30 PHÖÔNG PHAÙP CPM VAØ PERT Sô ñoà maïng • PHÖÔNG PHAÙP SÔ ÑOÀ MAÏNG CPM HAY “ÑÖÔØNG GAÊNG” – Baét ñaàu 1957 do c.ty DuPont – Nhaèm caân ñoái giöõa chi phí vaø thôøi gian – Phöông phaùp taát ñònh- thôøi gian coâng taùc xaùc ñònh – Coù 2 loaïi bieåu dieån AON- Coâng taùc treân nuùt (Ñang söû duïng roäng raõi treân theá giôùi), AOA- Coâng taùc treân muõi teân • PHÖÔNG PHAÙP TIEÁN ÑOÄ XAÙC SUAÁT (PERT) – 1958 – Chöông trình Teân löûa ñaïn ñaïo cuûa Haûi quaân Myõ – Nhaèm döï baùo thôøi gian hoaøn thaønh cho caùc DA nhieàu ruûi ro – Phöông phaùp xaùc suaát – thôøi gian coâng taùc mang tính xaùc suaát TS. LUONG DUC LONG 31 SÔ ÑOÀ MAÏNG- CAÙC KHAÙI NIEÄM Coâng taùc Moät nhieäm vuï caàn thöïc hieän ñeå hoaøn thaønh döï aùn nhö laø thieát keá neàn moùng, xeùt duyeät baûn veõ, ñoå beâ toâng coät. Moät coâng taùc caàn thôøi gian, kinh phí hay caû thôøi gian vaø kinh phí Thôøi lượng (D) Thôøi gian döï kieán caàn thieát ñeå thöïc hieän coâng taùc. Thôøi gian naøy coù keå ñeán taát caû caùc taøi nguyeân aán ñònh cho coâng taùc ñoù Khôûi sôùm (ES) Thôøi ñieåm sôùm nhaát coâng taùc coù theå khôûi coâng Keát sôùm (EF) Thôøi ñieåm sôùm nhaát coù theå hoaøn thaønh vaø baèng khôûi sôùm coäng vôùi thôøi gian döï kieán EF = ES + D Keát muoän (LF) Thôøi ñieåm muoän nhaát coâng vieäc coù theå hoaøn thaønh Khôûi muoän (LS) Thôøi ñieåm muoän nhaát coâng vieäc coù theå khôûi coâng maø khoâng laøm aûnh höôûng ñeán thôøi gian hoaøn thanh döï aùn döï kieán LS = LF - D TS. LUONG DUC LONG 33 ƒMoät moâ hình daïng ñoà thò theå hieän moái quan heä cuûa caùc coâng taùc trong moät döï aùn. ƒCoù hai phöông phaùp cô baûn ñeå veõ maïng CPM: sô ñoà maïng coâng vieäc treân muõi teân (Activity On ArrowAOA) vaø sô ñoà maïng coâng vieäc treân nuùt (Activity on Node- AON). D B F A H B’ C C D C E G A H E G (Activity On Arrow-AOA) B (Activity on Node- AON). TS. LUONG DUC LONG 32 Döï tröõ toaøn Toång soá thôøi gian coâng taùc coù theå keùo daøi theâm maø phaàn khoâng laøm aûnh höôûng ñeán thôøi gian hoaøn thaønh döï (TF) aùn TF = LF - EF = LS - ES Döï tröõ rieâng phaàn (FF) Toång soá thôøi gian coâng taùc coù theå keùo daøi maø khoâng laøm aûnh höôûng ñeán thôøi ñieåm khôûi sôùm cuûa caùc coâng taùc ñöùng sau FFi = ESj - EFi trong ñoù chæ soá i theå hieän coâng taùc ñöùng tröôùc, j theå hieän coâng taùc ñöùng sau Coâng taùc gaêng caùc coâng taùc trong sô ñoà maïng coù thôøi gian döï tröõ toaøn phaàn vaø rieâng phaàn baèng khoâng Coâng taùc aûo Moät coâng taùc ( ñöôïc theå hieän baèng muõi teân ñöùt neùt trong sô ñoà maïng muõi teân ) chæ ra raèng coâng taùc ñöùng sau coâng taùc aûo khoâng theå baét ñaàu chæ ñeán khi caùc coâng taùc ñöùng tröôùc coâng taùc aûo ñaõ hoaøn thaønh. Coâng taùc aûo khoâng caàn thôøi gian Ñöôøng gaêng Moät chuoãi saép xeáp caùc coâng taùc noái nhau trong sô ñoà maïng coù thôøi gian döï tröõ toaøn phaàn vaø rieâng phaàn baèng khoânTS. g. LUONG ÑöôønDUC g gaê ng aán ñònh thôøi haïn hoaøn34 LONG thaønh ngaén nhaát cuûa döï aùn Xaùc ñònh thôøi löôïng coâng taùc (D) Ví duï: Moät coâng vieäc coù khoái löôïng lao ñoäng laø 120 ngaøy coâng, toå saûn suaát cô baûn cuûa coâng vieäc laø 5 ngöôøi, neáu tuyeán coâng taùc chæ cho pheùp soá coâng nhaân <=40, ta coù theå laäp baûn choïn löïa thôøi gian thi coâng theo soá coâng nhaân nhö sau: Baèng moät trong ba phöông phaùp: ƒ Phaân tích caùc soá lieäu löu cuûa caùc döï aùn ñaõ hoaøn thaønh ƒ Tham khaûo caùc soå tay ñôn giaù vaø ñònh möùc naêng suaát coù saün cho töøng daïng coâng taùc khaùc nhau. ƒ Töø kinh nghieäm vaø khaû naêng phaùn ñoaùn cuûa nhöõng ngöôøi seõ thöïc hieän coâng vieäc. Khi ñieàu kieän thi coâng töông ñoái chuaån vaø oå ñònh. Dk =Qk * uk /(a*Nk) Trong ñoù: Dk- Thôøi gian thi coâng coâng vieäc k, Qk khoái löôïng coâng vieäc (k), uk- Ñònh möùc lao ñoäng cho moät khoái löôïng coâng vieäc (k), NkSoá ngöôøi cuûa toå coâng nhaân tham gia hoaøn thaønh coâng vieäc (thöôøng laáy laø boäi soá cuûa toå saûn suaát cô baûn); a- Soá ca laøm vieäc trong ngaøy. TS. LUONG DUC LONG 35 Soá toå saûn xuaát cô baûn 1 2 3 4 6 8 Soá coâng nhaân laøm vieäc trong ngaøy (Nk) 5 10 15 20 30 40 12 8 6 4 3 Thôøi gian thi coâng coâng taùc (Dk) 24 TS. LUONG DUC LONG 36 Caùc Böôùc Duøng Ñeå Laäp Tieán Ñoä Maïng Quan heä giöõa caùc coâng taùc ƒFS (Finish to Start): 1 coâng taùc khoâng theå baét ñaàu tröôùc khi coâng taùc ñöùng tröôùc noù keát thuùc. VD: Khi xaây döïng 1 ngoâi nhaø- ta phaûi ñaøo moùng, tieáp ñoù ñoå beâtoâng loùt, sau ñoù laøm moùng… FS SS ƒSS (Start to Start): 2 coâng taùc cuøng baét ñaàu taïi 1 thôøi ñieåm VD: Baét ñaàu lôïp ngoùi nhaø beáp, baét ñaàu ñaët thaûm trong phoøng khaùch ƒFF (Finish to Finish) 2 coâng taùc keát thuùc cuøng 1 thôøi ñieåm FF ƒSF (Start to finish) 2 coâng taùc baét ñaàu cuøng thôøi ñieåm ƒTuy nhieân trong thöïc teá, caùc moái quan heä giöõa caùc coâng taùc phöùc taïp hôn 4 moái quan heä ñaõ neâu VD: Coâng taùc (a) baét ñaàu ñöôïc 2 ngaøy thì coâng taùc (b) baét ñaàu => Nhaäp Predecessor cuûa coâng taùTS. c (b) laø:DUC (a)SS+2 LUONG LONG day Böôùc 1. Hình thaønh cô caáu phaân chia coâng vieäc xaùc ñònh caùc coâng taùc ƒXeùt nhöõng coâng taùc caàn coù thôøi gian, chi phí, caàn phaûi saép xeáp, boá trí, muoán theo doõi. Böôùc 2. Thaønh laäp moät sô ñoà maïng theå hieän töøng coâng taùc phaûi thöïc hieän ñeå hoaøn thaønh döï aùn ƒXeùt trình töï nhöõng coâng taùc (theo quan ñieåm kyõ thuaät, toå chöùc). ƒMoái quan heä giöõa caùc coâng taùc laø söï keát hôïp giöõa coâng vieäc phaûi laøm nhö theá naøo ñeå thöïc hieän döï aùn vaø yù ñoà baïn muoán thöïc hieän coâng vieäc Böôùc 3. Xaùc ñònh thôøi gian, chi phí vaø taøi nguyeân caàn thieát ñeå thöïc hieän töøng coâng vieäc ƒXem laïi töøng ñeà muïc coâng vieäc trong cô caáu phaân chia coâng vieäc (WBS) ƒThu thaäp soá lieäu töø nhöõng thaønh vieân tham gia döï aùn 37 Böôùc 4. Tính toaùn maïng ñeå xaùc ñònh thôøi gian khôûi, keát vaø thôøi gian döï tröõ ƒThöïc hieän tính toaùn xuoâi chieàu ñeå xaùc ñònh khôûi vaø keát sôùm ƒThöïc hieän tính toaùn ngöôïc chieàu ñeå xaùc ñònh khôûi vaø keát muoän ƒTính toaùn hieäu soá giöõa khôûi vaø keát nhaèm xaùc ñònh thôøi gian döï tröõ vaø caùc coâng taùc gaêng Böôùc 5. Phaân tích chi phí vaø taøi nguyeân ƒTính toaùn chi phí, nhaân löïc cho töøng coâng vieäc. ƒLaäp tieán ñoä theo keá hoaïch taøi chính, nhaân löïc (xeùt ñeán nhöõng giôùi haïn veà taøi chính nhaân löïc cuûa döï aùn). ƒTính toaùn chi phí, taøi nguyeân haøng ngaøy caàn thieát ñeå hoaøn thaønh döï aùn. ƒTính toaùn chi phí cho toaøn döï aùn Böôùc 6.Trình baøy keát quaû cuûa tieán ñoä ƒTrình baøy keá hoaïch thi coâng theo thôøi gian cho töøng coâng taùc. ƒTrình baøy tieán ñoä söû duïTS. ngLUONG kinhDUC phíLONG , nhaân löïc, taøi nguyeân 39 cho döï aùn. TS. LUONG DUC LONG 38 Ví duï 1: Nhaø coâng nghieäp Caùc coâng vieäc cuûa döï aùn thi coâng nhaø coâng nghieäp coâng ty ABC Coâng vieäc Moâ taû coâng vieäc Coâng vieäc ñöùng tröôùc Thôøi gian döï kieán (tuaàn) A Chuaån bò thi coâng - 2 B Gia coâng vì keøo theùp - 3 2 C Thi coâng moùng A D Vaän chuyeån vaø khueách ñaïi daøn B 4 E Thi coâng coät C 4 F Thi coâng heä thoáng thoaùt nöôùc G Laép ñaët daøn maùi H Hoaøn thieän Tieán ñoä maïng - AOA TS. LUONG DUC LONG C 3 D, E 5 F, G 2 40 Tieán ñoä maïng - AON 4 6 7 F 2 A ) (0 D=2 =2 4 10 4 1 B 3 3 4 3 8 = (1) 8 D 3 D (1) 7 8 4 D=4 8 5 D = 0 7 3 13 6 13 ) (0 D 2 2 2 0 10 4 13 13 H (0) D=2 15 15 0 7 =5 0 2 2 2 4 13 0 4 4 0 2 15 8 8 8 0 13 5 0 ES 1 EF 15 E Chieàu xuoâi EF = ES + D TF 0 H 0 0 13 13 Baét ñaàu 0 3 C 4 13 G 0 A F( 6) E (0) 0 0 4 4 D=4 0 2 2 C (0) 4 0 1 2 4 D 2 1 3 3 B 3 1 7 8 2 13 D 4 4 4 8 Teân/soá hieäu 8 LS D LF Chieàu ngöôïc LS = LF - D TS. LUONG DUC LONG 41 TS. LUONG DUC LONG 42 Ví duï 2: Traïm bôm nöôùc Soá hieäu Teân coâng taùc Thôøi gian Coâng taùc ñöùng tröôùc 1 Khoan gieáng. 4 - 2 Vaän chuyeån vaät tö. 2 - 3 Ñaøo ñaát. 5 - 4 Heä thoáng ñieän. 3 - 5 Xaây döïng traïm bôm. 3 1 6 Gia coâng beå chöùa. 4 2 7 Neàn moùng. 4 3 8 Laép ñaët heä thoáng caáp nöôùc. 6 3 9 Laép ñaët maùy bôm 2 3; 4 ; 5 10 Laép ñaët thaùp vaø beå chöùa. 6 6; 7 8 9 10 Laé p ñaët oá ng caáp nöôùc 6 Laép ñaë t maù y bôm 2 Laép ñaë t thaù p vaø beå chöù a 6 ES 0 0 0 0 4 2 5 EF 4 2 5 3 7 6 9 LS 6 3 0 10 10 5 5 LF 10 5 5 13 13 9 9 5 7 9 11 9 15 9 13 9 15 15 15 8. Laép ñaët oáng caáp nöôùc (D=6) 9. Laép ñaët maùy bôm (D=2) 7. Neàn moùng (D=4) 10. Laép ñaït thaùp vaø beå chöùa (D=6) 6. Gia coâng beå chöùa (D=4) TS. LUONG DUC LONG 44 Trieån khai Sô ñoà maïng => Tieán ñoä ngang (Böôùc 1: Ñöôøng bao coâng taùc) Döï tröõ toaøn à TF 6 3 0 10 6 3 0 Soá hieäu coâng taùc 4 6 0 TS. LUONG DUC LONG Moâ taû Tgian 1 Khoan gieáng 4 2 Vaän chuyeån vaät tö 2 3 Ñaøo ñaát 5 4 Heä thoáng ñieän 3 5 Xaây döïng traïm bôm 3 6 Gia coâng beå chöùa 4 7 Thi coâng neàn moùng 4 8 Laép ñaët oáng caáp nöôùc 6 9 Laép ñaët maùy bôm 2 10 Laép ñaët thaùp vaø beå chöùa 6 45 1 2 3 4 5 6 Moâ taû Tgian 1 2 3 4 5 6 F F 10 11 12 13 14 15 46 Tieán ñoä ngang öùng vôùi caùc coâng taùc ñeàu khôûi muoän Soá hieäu Thôøi gian 7 8 9 Thôøi gian 7 8 9 TS. LUONG DUC LONG Tieán ñoä ngang öùng vôùi caùc coâng taùc ñeàu khôûi sôùm Soá hieäu coâng taùc 11. Hoaøn thaønh Tieán ñoä maïng - AON 2. Vaän chuyeån vaät tö (D=2) 43 Khôû i sôùm Keát sôùm Khôûi muoän Keát muoän 4. Heä thoáng ñieän (D=3) 3. Ñaøo ñaát (D=5) Baûng Tính Toaùn Caùc Thoâng Soá Moâ taû caùc coâ ng Thôø i thöï c hieä n gian Khoan gieáng 4 Vaä n chuyeå n vaä t 2 Ñaø o ñaát 5 Heä thoá ng ñieän 3 Xaây döïng traï m bôm 3 Gia coâ ng beå chöùa 4 Thi coâng neàn moùng 4 5. Xaây döïng traïm bôm (D=3) 0.Baét ñaàu thi coâng TS. LUONG DUC LONG Soá coâ ng 1 2 3 4 5 6 7 1. Khoan gieáng (D=4) coâng taùc 10 11 12 13 14 15 F Thôøi gian Moâ taû Tgian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Khoan gieáng 4 F F F F F F * * * * * 12 13 1 Khoan gieáng 4 * * * * F 2 Vaän chuyeån vaät tö 2 F F F * 2 Vaän chuyeån vaät tö 2 * * F F F 3 Ñaøo ñaát 5 * * * * * 3 Ñaøo ñaát 5 * * * * * 4 Heä thoáng ñieän 3 F F F F F F F F F F * * * 4 Heä thoáng ñieän 3 * * * F F F Xaây döïng traïm bôm 3 F F F F F F * * * 5 Xaây döïng traïm bôm 3 * 6 Gia coâng beå chöùa 4 * * * F F F F F F F F F 5 * * F F F F F F 6 Gia coâng beå chöùa 4 * * * * * F F F 7 Thi coâng neàn moùng 4 * * * * 8 Laép ñaët oáng caáp nöôùc 6 F F F F * * * * * 9 Laép ñaët maùy bôm 2 F F F F F F * * 10 Laép ñaët thaùp vaø beå chöùa 6 * * * * * * 7 Thi coâng neàn moùng 4 * * * * 8 Laép ñaët oáng caáp nöôùc 6 * * * * * * F F F F 9 Laép ñaët maùy bôm 2 * * F F F F F F Laép ñaët thaùp vaø beå chöùa 6 * * * * * * 10 14 15 F F F Ghi chuù: Kyù töï * bieåu dieãn coâng taùc TS. LUONG DUC LONG 47 TS. LUONG DUC LONG 48 * Sô ñoà maïng vaø taøi nguyeân Khoan gieáng. 4 2 Vaän chuyeån vaät tö. 2 3 Ñaøo ñaát. 5 4 Heä thoáng ñieän. 3 5 Xaây döïng traïm bôm. 3 6 Gia coâng beå chöùa. 4 7 Neàn moùng. 4 8 Laép ñaët heä thoáng caáp nöôùc. 6 9 Laép ñaët maùy bôm 2 10 Laép ñaët thaùp vaø beå chöùa. 1 TS. LUONG DUC LONG 6 Soá hieäu coâng taùc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Soá nhaân coâng /ngaøy 1 2 3 3 4 3; 4 ; 5 6; 7 4 4 5 6 Moâ taû Khoan gieáng Vaän chuyeån vaät tö Ñaøo ñaát Heä thoáng ñieän Xaây döïng traïm bôm Gia coâng beå chöùa Thi coâng neàn moùng Laép ñaët oáng caáp nöôùc Laép ñaët maùy bôm Laép ñaët thaùp vaø beå chöùa Moâ taû Tgian Khoan gieáng 4 Vaän chuyeån vaät tö 2 Ñaøo ñaát 5 Heä thoáng ñieän 3 Xaây döïng traïm bôm 3 Gia coâng beå chöùa 4 Thi coâng neàn moùng 4 Laép ñaët oáng caáp nöôùc 6 Laép ñaët maùy bôm 2 Laép ñaët thaùp vaø beå chöùa 6 1 F F 5 F 2 F F 5 F Nhan cong 5 5 3 F F 5 F 4 F 4 5 F F F 5 5 F 4 5 F F F Max=19 Công nhân 2 3 7 Thôøi gian 7 8 9 4 4 4 6 F F F 3 7 F F F 3 7 F F F 3 7 F F F F 3 7 F F 4 F 8 9 10 14 14 14 16 9 6 2 6 2 6 2 4 F 8 20 4 F 8 20 4 F 8 20 4 5 8 17 4 4 F 5 F 3 3 18 5 F F 5 F 2 3 12 10 6 F Thôøi gian 7 8 9 F F F F 2 3 7 4 F 2 F 7 4 F F F 7 4 5 16 13 16 4 5 8 17 10 F 11 12 13 F F F F F F F F F F F 7 4 5 14 4 4 F F F F F F F F F F 8 8 8 8 8 8 16 12 12 8 8 8 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Thôøi gian 15 50 PHAÂN BOÅ NGUOÀN LÖÏC ƒ Caân baèng nguoàn löïc laø quaù trình laäp thôøi gian bieåu cho caùc coâng taùc sao cho vieäc söû duïng nguoàn löïc laø caân baèng nhau trong suoát quaù trình thöïc hieän döï aùn. ƒ Vieäc caân baèng nguoàn löïc coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng caùch dòch chuyeån caùc coâng taùc: ƒ Trong thôøi gian döï tröõ cho pheùp Ö khoâng thay ñoåi thôøi gian thöïc hieän DA ƒ Vöôït quaù thôøi gian döï tröõ cho pheùp neáu nguoàn löïc haïn cheá Ö keùo daøi thôøi gian thöïc hieän döï aùn. T=15 d 1 2 3 4 5 6 TS. LUONG DUC LONG 7 8 Thôøi gian 9 10 11 12 13 14 51 15 Các bước thực hiện cân bằng tài nguyên ƒ Veõ sô ñoà thanh ngang (Gantt) theo phöông thöùc trieån khai sôùm. ƒ Veõ sô ñoà cuûa moãi daïng taøi nguyeân. ƒ Choïn nguoàn löïc caân baèng (daïng taøi nguyeân dao ñoäng nhieàu nhaát, khan hieám, ñaét tieàn). Dòch chuyeån caùc coâng vieäc coù söû duïng daïng taøi nguyeân naøy trong thôøi gian döï tröõ cuûa chuùng ñeå caân baèng vieäc söû duïng daïng taøi nguyeân naøy trong suoát döï aùn. ƒ Veõ laïi sô ñoà cho taát caû caùc daïng taøi nguyeân . Choïn daïng taøi nguyeân caàn caân baèng keá tieáp vaø laëp laïi caùc böôùc treân. TS. LUONG DUC LONG M oâ taû K hoan gieán g V aän chuyeån vaät tö Ñ aøo ñaát H eä thoán g ñieän X aây döïn g traïm bôm G ia coân g beå chöùa Thi coân g neàn m oùn g Laép ñaët oán g caáp nöôùc Laép ñaët maùy bôm Laép ñaët thaùp vaø beå chöùa Tgian 4 2 5 3 3 4 4 6 2 6 1 4 4 5 53 2 4 4 5 13 Max=15 Công nhân 13 3 4 4 4 5 5 6 5 6 5 6 2 15 15 13 6 Thôøi gian 7 8 9 2 3 7 2 3 7 12 3 7 4 12 14 10 11 12 13 3 7 4 4 4 4 4 14 8 12 8 12 8 12 8 12 16 14 12 10 8 6 4 2 0 14 15 5 8 13 5 8 13 T=15 d 1 TS. LUONG DUC LONG 52 Ví dụ: Một kế hoạch tốt hơn = dịch chuyển các công tác trong thời gian dự trữ cho phép. Soá hieäu coân g taùc 1-2 1-3 1-4 1-5 2-5 3-6 4-6 4-7 5-7 6-7 15 T=15 d 1 5 19 3 4 F 5 6 TS. LUONG DUC LONG Max=20 Công nhân 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 4 5 6 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 49 10 11 12 13 14 15 4 F F 1 4 4 5 6 19 6 KHÔÛI MUOÄN -> BIEÅU ÑOÀ NGANG VAØ BIEÅU ÑOÀ NHAÂN LÖÏC Soá hieäu coâng taùc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tgian 4 2 5 3 3 4 4 6 2 6 Nhan cong hieäu Thôøi Coâng taùc ñöùng gian tröôùc Teân coâng taùc Nhan cong Soá KHÔÛI SÔÙM => BIEÅU ÑOÀ NGANG VAØ BIEÅU ÑOÀ NHAÂN LÖÏC 2 3 4 5 TS. LUONG DUC LONG 6 7 8 9 Thôøi gian 10 11 12 13 14 15 54 Tuøy theo ñieàu kieän cuï theå trong quaù trình thi coâng => 2 baøi toaùn phaân phoái taøi nguyeân: • (1) Thôøi gian hoaøn thaønh döï aùn ñaõ ñöôïc ñònh tröôùc, caàn phaân phoái taøi nguyeân toát nhaát Taøi nguyeân (2) Möùc ñoä cung caáp taøi nguyeân bò giôùi haïn coá ñònh, caàn saép xeáp caùc coâng vieäc ñeå hoaøn döï aùn trong thôøi gian ngaén nhaát. Taøi nguyeân Raøng buoäc Taøi Nguyeân Min Taøi Nguyeân Raøng buoäc thôøi gian Min Thôøi gian hoaøn thaønh Thôøi gian Thôøi gian TS. LUONG DUC LONG 55 ƒ Baøi toaùn naøy coù theå giaûi quyeát baèng phaàn meàm Micro Soft Project 2003 theo caùc thuaät giaûi heuristic (dòch chuyeån saép xeáp caùc coâng taùc theo thöù töï öu tieân ñònh tröôùc). RESOURCE LEVELING- MP2003 Phöông phaùp tính toaù n toá i öu Toái öu trong thôøi gian coù theå cuû a döï aù n (keùo daøi hoaëc ruùt ngaén) Toái öu trong thôø i gian cho pheùp cuûa döï aùn *** Toái öu trong khoaûng TF cho pheù p cuûa moãi coâng vieä c Nguoà n löïc trong khoaûng cho pheùp Coù theå ngaé t quaõ ng coâ ng vieäc ra nhieà u ñoaï n Xoù a boû toái öu TS. LUONG DUC LONG Chi phí Ruùt ngaén thôøi gian coâng taùc Cmin Tìm kieá m söï vöôït quaù nguoà n löï c theo phuù t, giôø, ngaø y, tuaà n, thaùng. 57 TIEÁN ÑOÄ XEM XEÙT THOÛA HIEÄP CHI PHI VAØ THÔØI GIAN CUÛA DÖÏ AÙN (tt) ƒ Caùc coâng taùc caøng thöïc hieän vôùi thôøi gian caøng ngaén => chi phí tröïc tieáp cho coâng taùc ñaáy caøng cao. Dmin Dmax Thôøi löôïng coâng taùc ƒTaäp trung ruùt ngaén nhöõng coâng taùc gaêng coù chi phí ruùt ngaén laø nhoû nhaát. ƒRuùt ngaén thôøi gian coâng taùc gaêng nhö: Taêng soá ca laøm vieäc, taêng coâng nhaân, taêng maùy moùc. ƒÑieàu soá coâng nhaân (maùy, moùc) ôû nhöõng coâng taùc coù thôøi gian döï tröõ sang coâng taùc gaêng. ƒToå chöùc thi coâng song song hoaëc goái ñaàu caùc coâng taùc gaêng ƒThay ñoåi bieän phaùp thi coâng. TS. LUONG DUC LONG 58 Xem xeùt tieán ñoä döïa theo taøi chính – Duøng cho nhaø thaàu chính (Contractor) ƒTieán ñoä caàn xem xeùt chi phí toång coäng döï aùn Co 56 TIEÁN ÑOÄ XEM XEÙT THOÛA HIEÄP CHI PHI VAØ THÔØI GIAN CUÛA DÖÏ AÙN. Cmax Giöõ nguyeân khi coù söï vöôït quaù veà nguoàn löïc Töï ñoäng toá i öu khi coù söï vöôït quaù veà nguoàn löïc TS. LUONG DUC LONG Taøi chính Nhaø thaàu caàn coù cho thaùng 5 b TS. LUONG DUC LONG 59 TS. LUONG DUC LONG 60 Laäp tieán ñoä döïa theo taøi chính –Duøng cho nhaø thaàu chính (tt) Laäp tieán ñoä döïa theo taøi chính –Duøng cho nhaø thaàu chính (tt) Muïc tieâu 1: Min Thôøi gian hoaøn thaønh (L) Toång lôïi nhuaän cuûa nhaø thaàu TS. LUONG DUC LONG Muïc tieâu 2: Max giaù trò lôïi nhuaän nhaø thaàu (G) 61 B6. THEO DOÕI, KIEÅM SOAÙT, ÑAÙNH GIAÙ Baøi taäp –Tính toaùn döï aùn sau: TT Coâng taùc 1 2 Coâng taùc tröôùc Thôøi gian (ngaøy) Ñoùng coïc - 2 Ñaøo 1 6 3 Laøm saøn 2 3 4 Laøm neàn cuûa hoäp kieåm soaùt 2 2 5 Xaây töôøng 3 6 6 Xaây maùi 5 4 7 Laáp ñaát laàn 1 5 1 8 Laép ñaët HT oáng daãn 7 8 9 Laép ñaët bôm 6 3 10 Laáp ñaát laàn 2 6,8 2 11 Laép ñaët hoäp kieåm soaùt 4,9 3 12 Haøng raøo baûo veä 10,11 TS. LUONG DUC LONG 4 • YÙ nghóa theo doõi vaø kieåm soaùt döï aùn ƒ Thôøi ñieåm caäp nhaät (X), ta phaûi xem xeùt: ƒ Phaàn vieäc ñaõ laøm (Q) nhö theá naøo so vôùi keá hoaïch? ƒ Ñaït chaát löôïng hay khoâng? ƒ Ñaõ söû duïng chi phí (C) nhö theá naøo ñaõ döï truø? • ⇒ Ba coâng vieäc quan troïng laø: ƒ A). Caäp nhaät thoâng tin thöïc teá vaøo tieán ñoä ban ñaàu. ƒ B). Ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän. ƒ C). Döï baùo khoái löôïng coâng vieäc, chi phí vaø tieán ñoä. 63 MUÏC ÑÍCH THEO DOÕI VAØ KIEÅM SOAÙT DÖÏ AÙN ƒ Coù söï thoâng hieåu veà tình hình döï aùn ƒ Coù cô sôû ñeå tìm keá hoaïch khaû thi hôn ñaùp öùng ñöôïc tình hình môùi. ƒ Bieát ñöôïc nhöõng daáu hieäu tieàm aån vaø nhöõng chaäm treã cuûa DA. ƒ Giuùp caáp treân bieát ñöôïc tieán trình thöïc hieän DA vaø ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu caàn thieát cuûa DA. ƒ Giuùp khaùch haøng vaø caùc beân lieän quan coù theå caäp nhaät ñöôïc tieán trình thöïc hieän döï aùn TS. LUONG DUC LONG TS. LUONG DUC LONG Raøng buoäc giôùi haïn taøi chính cuûa nhaø thaàu 62 65 TS. LUONG DUC LONG 64 A) CAÄP NHAÄT TIEÁN ÑOÄ DÖÏ AÙN Keá hoaïch cuûa döï aùn coù theå thay ñoåi vì: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Muïc tieâu söû duïng vaø yeâu caàu cuûa DA thay ñoåi Khaû naêng taøi chính DA thay ñoåi Chính saùch thöïc hieän thay ñoåi Caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa DA thay ñoåi Phöông phaùp thi coâng thay ñoåi Thôøi gian thöïc hieän caùc coâng vieäc thay ñoåi Cô sôû laäp tieán ñoä thi coâng khoâng chính xaùc, khoâng theå hieän ñuùng moái quan heä giöõa caùc coâng taùc. Khoâng cung öùng vaät tö ñuùng haïn Nhu caàu söû duïng taøi nguyeân thay ñoåi Nhöõng khoù khaên veà maët kyõ thuaät khoâng döï ñoaùn ñöôïc Nhöõng khoù khaên veà yeáu toá beân ngoaøi khoâng döï ñoaùn ñöôïc Thò tröôøng bieán ñoäng TS. LUONG DUC LONG 66 CAÙCH THÖÙC THEO DOÕI - CAÄP NHAÄT TIEÁN ÑOÄ (Goàm 3 böôùc ñeå theo doõi tieán trình cuûa voøng ñôøi döï aùn). Böôùc1: (Establishing the Plan): ƒThieát laäp 1 keá hoaïch baèng vieäc löu tieán ñoä ban ñaàu. Töùc laø sau khi baïn taïo ra 1 version ñaàu tieân cuûa tieán ñoä. Save copy noù thaønh keá hoaïch ban ñaàu hoaëc goïi laø tieán ñoä keá hoaïch Baseline (MP2003). ƒKeá hoaïch ban ñaàu naøy ñöôïc duøng ñeå so saùnh vôùi tieán ñoä thöïc hieän taïi töøng thôøi ñieåm sau naøy. TS. LUONG DUC LONG 67 TS. LUONG DUC LONG 68 TS. LUONG DUC LONG 70 Böôùc2: Periodically Update the Schedule- Caäp nhaät tieán ñoä moät caùch ñònh kyø. Ñeå ñöa ra moät tieán ñoä caäp nhaät vôùi nhöõng gì thöïc söï xaûy ra => Baïn caàn caäp nhaät thoâng tin sau: ƒChaúng haïn nhö khi naøo moät coâng taùc thöïc söï baét ñaàu hay keát thuùc. ƒCoù bao nhieâu coâng taùc thöïc söï hoaøn thaønh cho ñeán thôøi ñieåm hieän haønh. ƒCoâng taùc ñang tieán trieån thì nhö theá naøo? ƒCoù bao nhieâu giôø coâng hoaëc tieàn baïc thöïc söï ñaõ tieâu duøng? MP 2003 seõ söû duïng nhöõng thoâng tin naøy ñeå caäp nhaät tieán ñoä vaø löu tröõ nhöõng thoâng tin caäp nhaät naøy vaøo tröôøng thöïc teá (Field Actually). Chaúng haïn Actual TS. LUONGWork, DUC LONG 69 Start, Actual Finish, Actual Actual Cost. • Böôùc 3: Compare the current Schedule to the plan (Baseline)- So saùnh tieán ñoä hieän thôøi vôùi keá hoaïch. • Baèng caùch so saùnh ñònh kyø tieán ñoä hieän thôøi vôùi keá hoaïch, baïn coù theå: ƒ Deã daøng kieåm tra tieán trình cuûa döï aùn nhanh hay chaäm? ƒ Chi phí vöôït quaù keá hoaïch hay khoâng? ƒ Thaáy nhöõng coâng taùc naøo ñang bò trì hoaõn? ƒ Nhöõng nôi nguoàn nhaân löïc caàn thieát ñang vöôït quaù söï xeáp ñaët theo keá hoaïch ban ñaàu. TS. LUONG DUC LONG 71 B). ÑAÙNH GIAÙ TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN Hieän nay coù 2 phöông phaùp: 1. PHÖÔNG PHAÙP EARNED VALUE METHOD (phöông phaùp naøy seõ ñöôïc trình baøy ôû phaàn Quaûn Lyù Chi Phí) 2. PHÖÔNG PHAÙP ÑOÀ THÒ HÔÏP NHAÁT (KHOÁI LÖÔÏNG COÂNG VIEÄC, CHI PHÍ, THÔØI GIAN) TS. LUONG DUC LONG 72 PHÖÔNG PHAÙP ÑOÀ THÒ HÔÏP NHAÁT (KHOÁI LÖÔÏNG COÂNG VIEÄC, CHI PHÍ, THÔØI GIAN) ƒ Phöông phaùp phoå bieán ñöôïc söû duïng bôûi caùc nhaø thaàu chính trong quaù trình quaûn lyù thôøi gian, khoái löôïng vaø chi phí thöïc hieän döï aùn. ƒ Thöïc teá coù nhöõng döï aùn khi ñaõ söû duïng ñeán 50% chi phí môùi hoaøn thaønh ñöôïc 20%. Ñieàu naøy ñoøi hoûi caùc chuû nhieäm DA phaûi thieát laäp heä thoáng theo doõi ñoàng thôøi caû chi phí, tieán ñoä vaø khoái löôïng coâng vieäc. TS. LUONG DUC LONG Chi phí Chi phí ƒToång chi phí öôùc tính 800 trieäu. ƒThôøi gian thi coâng cuûa döï aùn öôùc löôïng laø 60 tuaàn. ƒToång khoái löôïng coâng vieäc ñöôïc ñaïi dieän bôûi (coâng) lao ñoäng laø 8000 (coâng). ƒBaûng theå hieän chi phí keá hoaïch, chi phí thöïc teá, khoái löôïng coâng vieäc keá hoaïch, khoái löôïng coâng vieäc thöïc teá tích luõy cho nhö beân döôùi. Thôøi ñieåm xem xeùt laø cuoái tuaàn 39 73 Khoái löôïng TS. LUONG DUC LONG % Thôøi gian Khoái lö ôïng keá hoaïch keá hoaïch thöïc teá 0 0 0 24 40 400 40 64 640 56 88 960 80 120 1280 112 168 1600 240 2000 136 160 280 2480 240 384 2800 448 3440 320 400 504 4000 480 552 4480 536 576 5040 576 624 5440 6000 640 6480 664 6720 688 720 7120 736 7600 760 7760 TS. LUONG DUC LONG 8000 800 Thôøi gian 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 Ví duï 1: Moät döï aùn thi coâng XY coù : 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 thöïc teá 0 320 560 800 1040 1360 1680 1840 2000 2240 2400 2880 3200 4000 %Chi phí keá hoaïch 75 80 70 60 50 40 30 20 10 95 %Chi phí keá hoaï ch %Chi phí thöï c teá % Khoá i löôïng keá hoaï ch % Khoá i löôïng thöï c teá Coâng lao Tyû troïng ñoäng (%) Boùc ñaát maët 750 4.7 Coáng tieâu nöôùc 150 0.9 Ñaøo ñaùp neàn 4200 26.4 Moùng ñöôøng 4000 25.2 6800 15900 Aùo ñöôøng Toång soá coâng 42.8 TUAÀN KH TT KH TT KH TT KH TT KH TT 1 20 2 70 45 60 30 15 5 3 4 5 6 7 8 9 10 90 40 10 85 80% 30 60 85 70% 20 45 65 80 85 60% 50% 40% 30% % Thôøi gian Döïa vaøo ñoà thò ta thaáy döï aùn chaäm tieán ñoä, vöôït chi phí. Thôøi gian chaäm treã tieán ñoä =65%- 50%(xaùc ñònh theo ñoà thò)= 15% Chi phívöôït = Chi phí thöï cLUONG teá - DUC ChiLONG phí döï truø= 78%- 50%77 TS. (xaùc ñònh theo ñoà thò)= 28% 100% 90% 65 100 90 85 75 80 70 65 60 50 55 45 40 35 30 20 25 15 5 0 Coâng vieäc % Khoá i löôï n g coâ n g vieä c 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 90 10 76 DÖÏ AÙN : LAØM ÑÖÔØNG 100 0 0 5 8 11 15 21 30 35 48 56 63 69 72 78 % Khoái löôïng % Khoái löôïng keá hoaïch thöïc teá 0 0 5 4 8 7 12 10 16 13 20 17 25 21 31 23 35 25 43 28 50 30 56 36 63 40 68 50 75 81 84 89 95 97 100 TS. LUONG DUC LONG Bieåu ñoà hôïp nhaát CP-KL-TG % Chi phí 0 3 5 7 10 14 17 20 30 40 50 60 67 72 80 83 86 90 92 95 100 %Chi phí thöïc teá 74 TIEÁN ÑOÄ NGANG VAØ ÑÖÔØNG CONG KIEÅM SOAÙT TIEÁN TRIEÅN COÄNG DOÀN Σ Σ Khoái löôïng KH(%) = 0.94 7.79 16.16 25.28 44.16 64.24 81.24 91.44 97.86 100 DUC LONG 78 Khoái löôïng TT(%) = TS.0LUONG 3.7 11.73 20% 10% 0% Tuaàn leã Khoái löôïng tích luyõ KH(%) Khoái löôïng tích luyõ TT(%) Chi phí tích luõy KH (%) Chi phí tích luõy TT(%) 1 0.94% 0.00% 0.93% 0.00% 2 7.79% 3.70% 4.64% 3.77% 3 4 5 6 7 8 9 10 16.16% 25.28% 44.16% 64.24% 81.24% 91.44% 97.86% 100.00% 11.73% 12.28% 17.18% 29.90% 54.90% 69.48% 87.59% 93.05% 100.00% 9.98% TS. LUONG DUC LONG 79 Bieåu ñoà hôïp nhaát CP-KL-TG taïi cuoái tuaàn 3 15.00% 60.00% 14.00% 56.00% 52.00% 12.28% Chi phí tích luyõ (%) 12.00% 48.00% KHoái löôïng tích luyõ (%) 13.00% 11.00% 44.00% 10.00% 40.00% 9.98% 9.00% 36.00% 8.00% 32.00% 7.00% 28.00% 6.00% 24.00% 5.00% 20.00% 4.64% 3.77% 4.00% 3.00% 2.00% 16.16% 16.00% 11.73% 12.00% 0.93% 0.94% 0.00% 0.00% 1 80.00% 190.00% 180.00% 170.00% 160.00% 150.00% 70.00% 140.00% 69.48% 130.00% 60.00% 120.00% 110.00% 54.90% 50.00% 100.00% 100.00% 97.86% 91.44% 81.24% 40.00% 90.00% 80.00% 70.00% 64.24% 29.90% 30.00% 60.00% 50.00% 44.16% 17.18% 25.28% 20.00% 12.28% 9.98% 16.16% 11.73% 10.00% 4.64% 7.79% 3.77% 3.70% 0.93% 0.94% 0.00% 0.00% 1 2 Chi phí tích luõy KH (%) 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 3 4 5 6 Thôøi gian (Tuaàn) Chi phí tích luõy TT(%) 7 8 Khoái löôïng tích luyõ KH(%) TS. LUONG DUC LONG 9 10 Khoái löôïng tích luyõ TT(%) 80 TRAÙCH NHIEÄM CUÛA CAÙC BEÂN THAM GIA QUAÛN LYÙ THÔØI GIAN Chi phí tích luõy KH (%) Chi phí tích luõy TT(%) Khoái löôïng tích luyõ KH(%) Khoái löôïng tích luyõ TT(%) 4.00% 3.70% 0.00% 2 3 Thôøi gian( tuaàn) CONSTRUCTION MANAGEMENT TS. LUONG DUC LONG 81 ƒ Phoái hôïp vôùi Tö vaán quaûn lyù döï aùn ñeå aán ñònh hôïp lyù ngaøy hoaøn thaønh cuûa döï aùn vaø nhöõng thôøi ñieåm quan troïng. Ñôn vò tö vaán QLDA- GSTC ƒ Xaùc laäp möùc ñoä öu tieân cho töøng phaàn vieäc caáu thaønh döï aùn. Nhaø thaàu 1 Nhaø thaàu 2 Thaàu phuï TS. LUONG DUC LONG 82 ƒ Xaùc ñònh ngaøy hoaøn thaønh döï aùn => seõ chi phoái keá hoaïch cuûa ñôn vò thieát keá vaø nhaø thaàu thi coâng. Chuû ñaàu tö Ñôn vò thieát keá TS. LUONG DUC LONG CHUÛ ÑAÀU TÖ HÌNH THÖÙC TÖ VAÁN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN Coâng nhaân 200.00% 100.00% 93.05% 87.59% 90.00% 8.00% 7.79% 1.00% Bieåu ñoà hôïp nhaát CP-KL-TG 100.00% KHoái löôïng (%) Chi phi keá hoaïDaï ch ng phaân boá TUAÀN coâng taùc chi phí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CPKH 7.50 19.50 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 tuyeán tính CPTT Boùc ñaát maët 30 14.70 33.00 CPKH 3.90 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 tuyeán tính CPTT Coáng tieâu nöôùc 6 1.68 5.40 CPKH 14.00 63.00 91.00 119.00140.00140.00 140.00 140.00 140.00 tuyeán tính CPTT Ñaøo ñaùp neàn 140 14.00 42.00 CPKH 11.50 46.00 126.50184.00 230.00 230.00 230.00 tuyeán tính CPTT Moùng ñöôøng 230 CPKH 40.00 140.00200.00 300.00 344.00 400.00 tuyeán tính CPTT Aùo ñöôøng 400 Toång soá coâng (trieäu) 806 Chi phí tích luõy KH 7.50 37.40 99.00 138.50241.00442.50560.00 706.00 750.00 806.00 Chi phí tích luõy TT 0.00 30.38 80.40 Chi phí tích luõy KH (%) 0.93%4.64%12.28%17.18%29.90%54.90%69.48%87.59%93.05%100.00% Chi phí tích luõy TT(%) 0.00%3.77% 9.98% Chi phí (%) Baûng theo doõi chi phí thöïc hieän döï aùn Coâng vieäc 83 ƒ VD : coâng trình goàm coù ba toøa nhaø khaùc nhau thì taàm quan troïng cuûa töøng toøa nhaø phaûi ñöôïc xaùc ñònh => Hoã trôï cho ñôn vò thieát keá toå chöùc saép xeáp keá hoaïch ñeå taïo ra caùc baûn veõ quan öu tieân nhaát => Hoã trôï cho vieäc phoå bieán cho beân thi coâng caùc taøi lieäu kyõ thuaät vaø taøi lieäu hôïp ñoàng. TS. LUONG DUC LONG 84 Phương pháp quản lý thời gian truyền thống TÖ VAÁN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN Thiết kế Đấu thầu ƒ Tö vaán quaûn lyù döï aùn giuùp chuû ñaàu tö laäp toång tieán ñoä, vaø quaûn lyù döï aùn döïa theo tieán ñoä toång ñaõ ñöôïc duyeät vôùi chuû ñaàu tö. ƒ Tö vaán quaûn lyù döï aùn caàn laäp rieâng cho mình tieán ñoä caùc chi tieát hôn ñeå theo doõi vaø ñieàu khieån döï aùn (chaúng haïn tieán ñoä theo doõi toång theå caùc goùi thaàu ñeå trình baùo cho CÑT). ƒ Tö vaán quaûn lyù döï aùn thay maët chuû ñaàu tö ñieàu khieån caùc buoåi hoïp giao ban ñeå ñaùnh giaù vieäc thöïc thi tieán ñoä cuûa nhaø thaàu, kieán nghò caùc giaûi phaùp. TS. LUONG DUC LONG 85 Phương pháp quản lý thời gian với tiến độ nhanh (với sự điều phối của tư vấn QLDA) Hoàn thành thiết kế mặt bằng Hoàn thành thiết kế kết cấu Hoàn thành thiết kế hệ thống kỹ thuật Thiết kế Đấu thầu thi công mặt bằng Đấu thầu thi công kết cấu Đấu thầu thi công hệ thống kỹ thuật Xây dựng TS. LUONG DUC LONG 86 NHAØ THAÀU THI COÂNG THIEÁT KEÁ ƒPhaûi thaønh laäp moät tieán ñoä thieát keá chi tieát phuø hôïp vôùi yeâu caàu tieán ñoä cuûa beân chuû ñaàu tö vaø tö vaán quaûn lyù döï aùn. ƒPhaûi laäp tieán ñoä thi coâng chi tieát goùi thaàu cho taát caû coâng taùc thi coâng phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng. ƒTieán ñoä phaûi xeùt ñeán caùc coâng taùc cung öùng vaø vaän chuyeån vaät tö. ƒ Tieán ñoä phaûi xeùt söï phoái hôïp giöõa nhaân coâng vaø thieát bò thi coâng, moái taùc ñoäng qua laïi trong coâng vieäc giöõa caùc thaàu phuï. ƒ Tieán ñoä naøy phaûi goàm caû vieäc xem xeùt möùc ñoä öu tieân cuûa coâng vieäc tuaân theo yeâu caàu cuûa beân chuû ñaàu tö ƒ Phaûi ñöôïc laäp döïa vaøo naêng löïc cuûa nhöõng ngöôøi ñoùng vai troø chuû ñaïo trong quaù trình thieát keá. TS. LUONG DUC LONG Xây dựng ƒ Muïc tieâu cuûa tieán ñoä thi coâng laø ñeå ñieàu haønh moät caùch coù hieäu quaû coâng vieäc nhaèm hoaøn thaønh döï aùn vôùi chaát löôïng toát nhaát cho chuû ñaàu tö. 87 TS. LUONG DUC LONG 88 CAÙC LOAÏI TIEÁN ÑOÄ CHO MOÄT DÖÏ AÙN a. Tieán ñoä toång: Moâ taû toång theå keá hoaïch thöïc hieän caùc goùi thaàu trong döï aùn ƒÑöôïc laäp döïa treân nhöõng soá lieäu toång quaùt ñöôïc cung caáp töø chuû ñaàu tö, vaø kinh nghieäm cuûa Giaùm ñoác döï aùn. ƒTieán ñoä toång ñöôïc laäp döïa treân qui moâ döï aùn, ñoä phöùc taïp cuûa caùc coâng vieäc chính, thôøi ñieåm keát thuùc mong muoán cuûa Chuû Ñaàu Tö. TS. LUONG DUC LONG 89 b.Tieán ñoä goùi thaàu: Ñöôïc laäp döïa theo tieán ñoä toång. ƒTieán ñoä ñöôïc laäp döïa treân nhöõng thoâng tin bieát ñöôïc töø nhöõng coâng vieäc caàn phaûi thöïc hieän cho goùi thaàu. ƒÑeå laäp tieán ñoä naøy caàn coù söï phoái hôïp giöõa ngöôøi laäp tieán ñoä vaø moät chuyeân gia am hieåu veà caùc coâng taùc caàn thöïc hieän trong goùi thaàu. ƒNhöõng coâng vieäc chính phaûi ñöôïc laäp tieán ñoä döïa theo taøi nguyeân cuûa nhaø thaàu. TS. LUONG DUC LONG 90 c. Tieán ñoä thaùng: laø baûng chi tieát cuûa tieán ñoä goùi thaàu, ñöôïc thöïc hieän theo töøng thaùng do nhaø thaàu laäp. ƒ Tieán ñoä thaùng ñöôïc laäp döïa treân tieán ñoä goùi thaàu, trong ñoù caùc coâng taùc caàn laøm trong thaùng seõ ñöôïc theå hieän, nhöõng coâng taùc chính coù theå ñöôïc phaân chia ôû möùc ñoä chi tieát hôn. d. Tieán ñoä tuaàn: laø tieán ñoä thi coâng chi tieát bao goàm taát caû nhöõng coâng taùc phaûi ñöôïc thöïc hieän trong tuaàn. Tieán ñoä tuaàn phaûi phuø hôïp vôùi tieán ñoä thaùng, vaø coù xeùt nhöõng thoâng tin môùi treân coâng tröôøng. TS. LUONG DUC LONG 91 HOÏP ÑÒNH VEÀ QUAÛN LYÙ THÔØI GIAN DÖÏ AÙN . A.Haøng tuaàn: Hoïp giao ban ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän tieán ñoä tuaàn ƒ Böôùc 1: Caùc beân tham gia, thoáng nhaát tieán ñoä caàn thöïc hieän haøng tuaàn döïa theo tieán ñoä goùi thaàu. ƒ Böôùc 2: Trong caùc buoåi hoïp Giao Ban, keát quaû thöïc hieän tieán ñoä caàn ñöôïc baùo caùo ñaùnh giaù (Ñuùng tieán ñoä, Chaäm tieán ñoä, Vöôït tieán ñoä). ƒ Böôùc 3: Döïa vaøo keát quaû ñaùnh giaù, tö vaán quaûn lyù döï aùn seõ yeâu caàu nhaø thaàu ñieàu chænh tieán ñoä ñeå ñaûm baûo tieán ñoä toång (VD: taêng nhaân löïc, thieát bò, laøm taêng ca, hoaëc thay ñoåi bieän phaùp thi coâng neáu caàn thieát). ƒ Böôùc 4: Tieán ñoä môùi cho tuaàn phaûi ñöôc söï pheâ duyeät cuûa Tö vaán quaûn lyù döï aùn vaøo ñaàu tuaàn (döïa treân nhöõng yeâu caàu cuûa Tö vaán quaûn lyù döï aùn trong buoåi hoïp giao ban TS. LUONG DUC LONG 92 tröôùc ñoù) CAÙC VAÁN ÑEÀ PHAÙT SINH, THAY ÑOÅI TRONG QUAÙ TRÌNH TIEÁN ÑOÄ B. Haøng thaùng: Hoïp giao ban ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän tieán ñoä thaùng Böôùc 1: Ñaàu tieân, caùc beân tham gia, thoáng nhaát tieán ñoä caàn thöïc hieän thaùng döïa theo tieán ñoä goùi thaàu. ƒBöôùc 2: Haøng thaùng, trong buoåi hoïp Giao Ban, keát quaû thöïc hieän tieán ñoä caàn ñöôïc baùo caùo ñaùnh giaù (Ñuùng tieán ñoä, Chaäm tieán ñoä, Vöôït tieán ñoä). Vieäc ñaùnh giaù phaûi döïa theo khoái löôïng thöïc teá vaø caùc bieân baûn baùo caùo veà tieán ñoä tuaàn. ƒBöôùc 3: Döïa vaøo keát quaû ñaùnh giaù, tö vaán quaûn lyù döï aùn seõ yeâu caàu nhaø thaàu ñieàu chænh tieán ñoä ñeå ñaûm baûo thôøi gian hoaøn thaønh ôû caáp ñoä thaùng. ƒBöôùc 4: Tieán ñoä môùi cho thaùng phaûi ñöôc söï pheâ duyeät cuûa Tö vaán quaûn lyù döï aùn vaøo ñaàu thaùng (döïa treân nhöõng yeâu caàu cuûa Tö vaán quaûn lyù döï aùn trong buoåi hoïp giao ban tröôùc TS. LUONG DUC LONG 93 ñoù). ƒ Ñoái vôùi tieán ñoä: ƒ Gaây ra nguy cô chaäm treã tieán ñoä. ƒ Phaûi ruùt ngaén tieán ñoä baèng caùch taêng giôø laøm theâm, taêng ca, taêng soá löôïng coâng nhaân, thueâ theâm thieát bò thi coâng, gia taêng löôïng vaät tö cung öùng => Gia taêng chi phí, xaùo troän thaønh phaàn toå ñoäi, caùc toå ñoäi caûn trôû coâng vieäc cuûa nhau, thieáu söï phoái hôïp ñoàng boä. ƒ Ñoái vôùi yeáu toá Chi Phí: ƒ Gia taêng chi phí. ƒ Taïo nhu caàu söû duïng chi phí thieáu ñònh tröôùc. ƒ Giaûm naêng suaát lao ñoäng. ƒ Ñoái vôùi yeáu toá chaát löôïng: ƒ Giaûm chaát löôïng. TS. LUONG DUC LONG 94 CAÙC DAÏNG PHAÙT SINH LAØM CHAÄM TIEÁN ÑOÄ (Hai Daïng Cô baûn X, Y) (X) Nhöõng chaäm treã chaáp nhaän ñöôïc (Excusable Delay): bao goàm ƒ Chaäm treã ñöôïc boài hoaøn (Compensable Delay)- laø do nhöõng thay ñoåi vaø phaùt sinh maø beân thöïc hieän hôïp ñoàng ñöôïc pheùp thanh toaùn chi phí vaø keùo daøi thôøi gian ƒ Chaäm treã khoâng ñöôïc boài hoaøn (Noncompensable Delay)laø söï chaäm treã do caùc nguyeân nhaân khaùch quan. TS. LUONG DUC LONG 95 (Y) Nhöõng chaäm treã khoâng chaáp nhaän ñöôïc (Inexcusable Delay) : laø söï chaäm treã khoâng ñaùng coù, xaûy ra do söï laøm vieäc traùch taéc hay khoâng hieäu quaû cuûa beân thöïc hieän hôïp ñoàng. Ví duï do nhaø thaàu thi coâng: Khôûi coâng chaäm, cung öùng vaät tö khoâng phuø hôïp, thieáu thieát bò thi coâng, thieáu khaûn naêng quaûn lyù vaø phoái hôïp coâng vieäc, thieáu coâng nhaân laønh ngheà, tai naïn lao ñoäng, khaû naêng taøi chính giôùi haïn, boû giaù thaàu thaáp. TS. LUONG DUC LONG 96 Caùc nguyeân nhaân gaây thaát baïi cho quaûn lyù thôøi gian Chuyên đề 2: ƒ Keá hoaïch ñöôïc xaây döïng döïa treân caùc soá lieäu khoâng ñaày ñuû. ƒ Muïc ñích, muïc tieâu vaø caùc chæ soá kyõ thuaät cuûa döï aùn khoâng ñöôïc hieåu (hoaëc khoâng nhaát trí ôû caùc caáp). ƒ Keá hoaïch do moät ngöôøi laøm coøn vieäc thöïc hieän thì bôûi ngöôøi khaùc. ƒ Keá hoaïch khoâng coù phaàn theo doõi, kieåm soaùt vaø ñieàu chænh. ƒ Keá hoaïch thieáu nhöõng chæ soá ño tieán ñoä ñaëc bieät, hoaëc coù nhöng sai. TS. LUONG DUC LONG 97 PHỤ LỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN TS. LUONG DUC LONG 98 Phuï Luïc 1. QUI TRÌNH QUAÛN LYÙ THÔØI GIAN TRONG GIAI ÑOAÏN TIEÀN KHÔÛI COÂNG PHỤ LỤC QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN ƒ Phuï Luïc 1: Qui trình quaûn lyù thôøi gian trong giai ñoaïn tieàn khôûi coâng ƒ Phuï luïc 2: Laäp tieán ñoä thi coâng ña döï aùn (Multilple Project Schedule) ƒ Phuïc luïc 3: Laäp tieán ñoä thi coâng daây chuyeàn (Linear Scheduling) ƒ Phuïc luïc 4: Laäp tieán ñoä thi coâng vôùi thôøi gian thöïc hieän coâng taùc laø khoâng chaéc chaén (PERT) TS. LUONG DUC LONG 99 TS. LUONG DUC LONG 100 TS. LUONG DUC LONG 101 TS. LUONG DUC LONG 102 Phuï luïc 2: LAÄP TIEÁN ÑOÄ THI ƒLaäp tieán ñoä ña DA laø phaûi cöïc tieåu hoaù thôøi gian hoaøn thaønh cuûa caùc döï aùn öùng vôùi raøng buoäc veà taøi nguyeân chung. COÂNG ÑA DÖÏ AÙN ƒ Trong moät thôøi ñieåm naøo ñoù coù nhieàu coâng vieäc cuûa nhieàu döï aùn cuøng tieán haønh vaø caùc döï aùn naøy cuøng söû duïng nguoàn löïc chung (nhaân löïc, maùy moùc,…). ƒ Raøng buoäc naøy coù theå thay ñoåi theo quaù trình thi coâng. ƒ Laäp tieán ñoä thi coâng ña döï aùn laø quaù trình saép xeáp thôøi ñieåm thöïc hieän caùc coâng taùc, vaø taøi nguyeân söû duïng ôû ñoàng thôøi nhieàu döï aùn nhaèm ñaït toát nhaát muïc tieâu ñaõ choïn öùng vôùi caùc raøng buoäc ñònh tröôùc. TS. LUONG DUC LONG 103 Ví duï: Laäp tieán ñoä 3 döï aùn TS. LUONG DUC LONG 60 80 Coâng nhaân 10 30 H ìn h 8 : B ie å u ñ o à G an tt c u û a b a d ö ï aù n sau k h i ñ aõ tie á n h aø n h to á i ö u th e o ñ ie à u k ie ä n (1 ) TS. LUONG DUC LONG 105 104 15 Maùy TC 05 Bieåu ñoà toái öu nhaân löïc do MS Project 2003 TS. LUONG DUC LONG 106 Phụ Lục 3: Tiến độ thi công dây chuyền ƒ Những dự án nhà nhiều tầng, đường cao tốc, cầu, tunel… thường bao gồm những tầng điển hình có cấu tạo khá giống nhau và được lặp lại nhiều lần theo số tầng của công trình. • Các công tác thi công trong một dự án nêu trên thường mang tính chất lặp lại (vd: Cho 1 nhà nhiều tầng, công tác xây tường ở tầng 1, công tác xây tường ở tầng 2, công tác xây tường ở tầng 3). • Từ đó, được gọi chung là những dự án có những công tác lặp lại. Bieåu ñoà Gantt cuûa ba döï aùn khi thöïc hieän toái öu TS. LUONG DUC LONG 107 TS. LUONG DUC LONG 108 Sự liên tục trong công tác của tài nguyên ƒTài nguyên có giá trị (vd tổ đội xây dựng chuyên nghiệp, máy móc chuyên dụng) thực hiện những công việc giống nhau (vd công tác xây tường) trong nhiều đơn vị của dự án (những tầng nhà trong một tòa nhà). ƒSự di chuyển thường xuyên này ⇒ việc tổ chức thi công với tiến độ hữu hiệu là quan trọng để đảm bảo việc sử dụng không gián đọan tài nguyên. ⇒ Tài nguyên nên được sử dụng một cách nhịp nhàng bằng việc dịch chuyển từ một đơn vị này (tầng này) sang một đơn vị khác (tầng khác) TS. LUONG DUC LONG 109 Sự liên tục của tài nguyên và thời gian dự án ƒSự liên tục của tài nguyên trong tác công tác ⇒ gia tăng khả năng làm việc của các tổ đội và cực tiểu thời gian không sử dụng các tài nguyên. ƒDuy trì một cách cứng nhắc sự liên tục trong công tác của các tổ đội ⇒ kéo dài thời gian hoàn thành dự án. * Sự gián đoạn hợp lý trong các công tác (không quan trọng) có thể làm giảm thời gian hoàn thành dự án mà không ảnh hưởng đến sự liên tục trong các công tác khác. TS. LUONG DUC LONG TS. LUONG DUC LONG Mục tiêu việc lập tiến độ ƒViệc lập tiến độ cho những dự án này cần đáp ứng: (1) Thời gian hoàn thành dự án nhỏ nhất. (2) Duy trì sự liên tục trong công việc của các dạng tài nguyên trong những công tác quan trọng (công tác cần thiết thực hiện liên tục). (3) Cực tiểu hóa số ngày gián đọan trong việc sử dụng tài nguyên ở những công tác loại khác (công tác cho phép sự gián trong viêc thực thi). 111 Phương pháp lập tiến độ ƒDự án nhà nhiều tầng bao gồm nhiều công tác được lặp lại trong nhiều đơn vị (các tầng điển hình) . ƒ Mỗi đơn vị = một mạng công việc trên nút, với N công tác có quan hệ logic (vd kết thúc-bắt đầu), và mạng này được lặp lại Q lần tương ứng với Q đơn vị (Q tầng) trong dự án. ƒTài nguyên cho mỗi công tác sẽ di chuyển từ đơn vị thứ nhất (j=1) đến đơn vị cuối cùng (j= Q) để thực thi công tác đó.TS. LUONG DUC LONG 113 110 TS. LUONG DUC LONG 112 ƒThời gian thực hiện (dij) của công tác (i) ở mỗi đơn vị (j) có thể khác nhau (bởi vì khối lương công viêc của công tác ở các đơn vị là có thể khác nhau). Đơn vị 1 B1 D1 F1 A1 Công tác được C1 … biểu diễn bằng Đơn vị j nút. Mũi tên biểu diễn quan hệ … giữa các công tác E1 B6 Hình 1. một dự án gồm 6 đơn vị lặp (Q=6), và mỗi đơn vị lặp gồm 6 công tác (N=6). D6 F6 A6 Đơn vị 6 TS. LUONG DUC LONG C6 E6 114 Dự án có những công tác lặp nhưng có thể có tính chất khác nhau: ƒ Phương pháp dây chuyền bao gồm 2 giai đoạn như sau: ƒ Công tác loại X (cần sự liên tục trong việc thực thi). Giai đọan 1: Lập tiến độ để cực tiểu hóa thời gian hòan thành dự án, trong khi duy trì sự liên tục trong công việc của các công tác loại X (cần sự liên tục trong việc thực thi). ƒ Công tác loại Y ( Không nhất thiết phải liên tục). Giai đọan 2: Giảm thiểu thời gian gián đoạn không cần thiết trên những công tác loại Y ( Không nhất thiết phải liên tục). TS. LUONG DUC LONG 115 TS. LUONG DUC LONG 116 Ví dụ1: áp dụng Ct Công tác đứng trước dij- Thời gian để hòan thành công tác i ở đơn vị j Đơn vị Đơn vị Đơn vị Đơn vị Đơn vị Đơn vị 1 2 3 4 5 6 Thuộc tính 1 - 2 2 4 4 2 2 X 2 1 1 1 1 1 1 1 Y 3 1FS+2ngày 4 4 4 4 0 4 X 4 2FS,3FS 3 3 3 3 3 3 X 5 3FS 1 1 1 1 1 1 X 6 4FS, 5FS 1 1 1 1 1 1 TS. LUONG DUC LONG X 117 Hình 4: Tiến độ của dự án ví dụ sau khi thực TS. LUONG hiện thuật toán (Giai đoạnDUC1)LONG 118 Ví duï 2: Thi coâng daây chuyeàn cho moät döï aùn caàu Hình 5: Tiến độ cuối cùng của dự án sau khi thực hiện giai đoạn 2. TS. LUONG DUC LONG 119 TS. LUONG DUC LONG 120
- Xem thêm -